Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Teză la Limba și Literatura Română

- Semestrul al II-lea -

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 90 minute.

SUBIECTUL I
Citeşte, cu atenţie, textul următor:

În seara aceea de Ajun eram nespus de agitat. Cu îngrijorare fără de seamăn mă repezeam, după
scurte popasuri, dintr-un colţ al curţii într-altul, scrutând cerul cu încordate priviri. Mai ales în
miazănoapte îmi pusesem toată nădejdea; de acolo avea să vină mult aşteptatul nor de zăpadă. Mi-l
închipuiam enorm şi alburiu, cu chip de om; un Moş Crăciun plutind greoi sub povara darurilor pe căile
văzduhului.
Era cu neputinţă pe-o vreme ca asta să nu se ivească, scuturându-şi barba de omăt, un cer atât de
plumburiu şi potolit, e drept, dar atât de gheţos!
Numai fata din casă mă tot necăjea:
— Domnule, poftim înăuntru, ai să răceşti [...]
Prudenţa mă sfătui că e timpul să intru; atunci surprinsei în dreptul unuia din geamurile care
tocmai se aprinsese primul fulg. Îl văzusem; nu mai putea fi nicio înşelare! Venise din împărăţia neagră
de deasupra, minusculul flutur degerat se repezise în lumina geamului, spre a cădea orbit în întunericul
de dedesubt. [...]
Când ieşii într-un târziu afară, fulgi albi se vânzoleau buluc în pătratele luminoase ale
ferestrelor, roi de fluturi şi fluturaşi în vârtej fără odihnă [...]. Dar lămpile erau departe, în dosul
geamurilor aburite, şi micile insecte de gheaţă piereau cerneri-cerneri în noaptea vicleană în care se
ascunsese frigul.
Nu-mi venea să cred ochilor, şi multă vreme i-am privit neîncrezător; dar când pe negrul de
pretutindeni au început să răsară şi să se lărgească ostroave de albeaţă, n-am mai avut nicio îndoială.
[...]
Atunci n-am mai putut rezista bucuriei mele. Şi cu căciuliţa şi cu umerii îmbrăcaţi în solzişori
de ie, ca într-o armură de argint, am năvălit înăuntru:
— Mamă! ... mamă, n-auzi ... mamă?
— Ce pofteşti?
— Ninge, mamă ...
— ...
— Ninge, mamă, n-auzi?
— Să faci bunătatea şi să nu mai ieşi afară şi să te culci numaidecât.
(Gib. I. Mihăescu, Ierni jilave)
Scrie, pe foaie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: popasuri, nădejdea,
numaidecât . (6 puncte)
2. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor scrise îngroșat: agitat, afară, să
răsară. (6 puncte)
3. Transcrie din text un enunț simplu asertiv, un enunț exclamativ și un enunț interogativ. (6 puncte)
4. Scrie care este, după părerea ta, prima idee principală a fragmentului. (4 puncte)
5. Transcrie din text un indice temporal și un indice spațial. (4 puncte)
6. Redactează o compunere de 100-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să argumentezi că fragmentul
din Ierni jilave de Gib.I.Mihăescu este o narațiune. (16 puncte)

SUBIECTUL al II-lea
Citeşte, cu atenţie, textul următor:
De Crăciun mi-am făcut cadou un e-book*. [...] Cred că am fost victima publicităţii şi a uşurinţei
cu care poţi cumpăra acest model. Dar cu proxima* ocazie îmi voi procura şi dispozitivul rival [...], care-
mi va da acces la cărţile franceze sau româneşti.
Am făcut cumpărătura, sfidând avertismentele amicilor mei care arătau cel mai mare dispreţ
pentru acest tip de lectură. [...] Au dreptate, într-un anumit fel, cei care m-au dispreţuit fiindcă mi-am
cumpărat e-bookul. Dar nu pot să spun că au în întregime dreptate. E uşoară cât cea mai uşoară carte de
buzunar. Ecranul [...], citit la lumină reflectată ca orice pagină, este extrem de lizibil. Nu luceşte, poţi
potrivi tu dimensiunea caracterelor.
Ceea ce mă jenează este dificultatea răsfoirii. Chiar dacă există mijloace auxiliare de regăsire a
unui pasaj, ele sunt mai laborioase ca răsfoirea. În schimb, ce lucru minunat, eşti conectat la un dicţionar
şi regăseşti instantaneu definiţiile cuvintelor. […]
Iată că, printr-un şiretlic al tehnicii, caracterul ludic* al lecturii este reinventat. Creează spaţii
noi, timpuri noi, emoţii noi. […] Sunt foarte fericit să ştiu că lectura mai are timp în faţa ei.
(Ion Vianu, Kindle, în revista Dilemateca)
*e-book, s.m. – carte în format electronic
*proxim, adj. – cel mai apropiat (în timp sau spaţiu)
*ludic, adj. – referitor la joc
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
─ un dezavantaj al e-bookului;
─ un avantaj al e-bookului. (8 puncte)
2. Scrie titlul articolului din care este extras fragmentul, autorul articolului şi numele publicaţiei în care a
apărut. (6 puncte)
3. Alcătuiește enunțuri în care să ai:
a) un pronume personal, persoana a 2-a, nr.plural
b) un substantiv comun, gen neutru, nr.singular, însoțit de o prepoziție simplă
c) un adjectiv la grad de comparație superlativ relativ de superioritate
d) un subiect multiplu
e) un predicat exprimat prin verb la persoana a III-a, număr singular, mod indicativ, timp viitor
f) un atribut exprimat prin adjectiv și un atribut exprimat prin substantiv
Subliniază-le! (20 puncte)
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (coerenţa textului – 3 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului –3 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 3 p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p)