Sunteți pe pagina 1din 52

RADU PARASCHIVESCU

Mi-e rău la cap, mă doare mintea


Noi perl
e de ra
tnzi
ţi
e
E foart
e greu
săgăseşt
iinco
mpet
enţi de ca
li
tat
e.
GARFI
ELD MOTANUL,f
orumi
st Eveni
mentul Zi
l
ei

Erori
au ost,
f erorisu nt î
ncăginerii nu şt
i
u cum era „pe vremuri
"
, cei
lal
ţi
poat
e căuaî nceput să i
u
te.Acom od
area cu bi
nel
e seacef ute
i şiaşt
erne o
păt
ură groa
să est
p e cuf
ăru
l cuami nt
iri dăt
ăotar
e de ori
fi. Acu
m suntem
gural
ivi
, su
perfi
ci
ali şivesel
i
.î nai
nte mergeam cut ărt
ăcuţ
a vârât
ăîntr
e u meri
şimâi nile n î buzunar e,gata să enacem
f că u n vedem nimic ş i că u n auzi
m mai
mul t decât vedem. Singura su papă al care um bl
am er a umor ul, sub ofr
ma
lapidară i şriscantă a bancu l
ui polit
ic „(zece ani pentrucine- l spune,cinci
pen tru cine- ascul
tă"). Aceastăform ă de ă rzbunare n pri
hazul de n ecazăst pra
la cot e ufncţ i
onale p ulsu
l unui si st
em anemi at şial uneipop ulaţiiîn genunch i
.
Toteaneaj ut aînsă,fărăsănedăm seama,săconsfinţ i
mr enunţar
eal a
preten ţ
ii. Era su fici
en t dacărâd eamde C eauşescu l
a ch ef
uri şiî njuram în gân d
la cozi. Ne cr edeam put ernicipen t
ruo cl ipă şiui t
am câtrae m de vu l
nerab i
liîn
rest. Ţesut ul socail slab şiveci năt
ateaamen i
nţăt
oare aur( s)sului răsări
tean
făcea u posi bil
ă batjocu ra,indif
erenţa sau di spreţ
ul cel
or u p
ţini faţă de cei
mul ţi. Cum ne e rvanşam? S atiri
zându-i pe satrapi,luându-l
e n î derâdere
ob i
ceiurile,desen ând per cuini şicercel de o rckerpe coa
i nele com unist
e de p e
tabl
ou ri saudi n man ual
e.
Şi cu staa aj
ungeml at it
lul de mai sus.Una di ntr
e ocupaţ
iil
ef avori
t
e ale
cârcotaşi
lor subversi
vipe cont pr opri
u era schi
mon osi
reacâ ntece
lor aptri
ot
ice
dif
uza t
e n î exc
es alrad io şil at el
evi
zor. De ce? Fii
ndcăera nsi gura orm
f ă de
sancţionare auneir eal
it
ăţi nedemne:aceea căi nflaţia de e rr
f
ene patri
otar
de
eraaen îsăşio sluţi
re n vi
ov atăai dei
i de pat
rioti
sm, că rei
aî i cu
legem roadele
acum, cân dt ermenul ca atare e prăfuit
, demoneti
zatsauî n celmaibun caz
suspect. Pri
n urmar e,cine av ea nu str
opde c urajşiun dram de mor u mod ifica
o ilt
eră şiobţineaun ef ect. Aşase acef ăct rei dintre a şl

rel
e coral
e p rop
agate
nemilos su b comunism – Pe- alnostrust eag e i s
scr u
nire,Deşteap
tă-t
e,r omâne!
şiEr oi au f ost, eroi su nt încă– a u ben efi ciat de oca reră
i l
tern
a at i
văî n
under groundul au tohtonpri n vari an t
ele P e-al nost rust eage scri s u i
mi re,
Descu rcă-te,române!şiEr ori au f ost, erori su nt încă .
Ulti
mul di nt reace sett i
tl
uriî şipăst rea ză, di n nef erici
re, actu alitatea.
Termenull uidegaranţ i
enuvaexpi rapent rusi mpl ulmot ivcăl i
mbar omână,
sch ingiuită e tmei nic,ap r oape cusi stem, de com unişti est e su pusă nî
con tinuar e a l ca zne grel e.Ast ăzipar cămai mul t cai eri se vorb eşte zgom otos,
prost şi anapod a. Frazabezm eitcă, anacol utul vi olent, ca lch i
ereadi zgraţ ioasă
au un grad de n iciden ţ ăî ngrijorător. Grija pen trunuanţ ă a di spăru t, su f
oca t
ă
de cel e două di scipline l a ca re Români a deţ ine o tat
et i
tlurile pos ibile:aflat ul în
treab ă şidat ul cu păr erea. Cât de a ntipat ri
ot i
căest e a t
itudineaast af oart
e
puţ ini price p, iar er oriau f ost, erori su nt î ncăvo ceal or se u a
de st ins,ca
su sp i
nul unui bol nav ăt brân şibl aza t
.
A fost aşadi ntot deau na?Au exi statmer eu i nep ţii ant ologabile?Sunt
vinovat evr emuri letrecut epent ruderi vadiscursul uipr ezent?Da,cat egoric.Ţi n
mi nt e,bu năoar ă,cât de ocu pat er am cut reidec eni
iî n urmă,cân d con semnam
pe a scuns zeci de p erle a l
e p rofesoril
or e midi n l i
ceu . Reco l
ta er af abul oasă , cu
atâtmai mul t cucâ t og oru l se nî t
indeape su prafaaţ unui l iceude fi l
ologie-
istorie,unde e- tai fi aşt eptat săex ist
e,mai al es al c ated ră, o co mandă e xce l
entă
al imbi ir omân e.Ei bi ne,n- af ost aşa. Chi coti
nd cunasu lî nfundatî n mân eca
vest onuluişipi titînspat eleunuicol egcorpol ent ,am aflatat uncil ucruri
măre ţe.De p i
ldă,l a geogr afi e amf ost an unţ atcă L„ a Tu rnu- Severin af ost
con stru i
t un podde căt re A polodor n di Damasc, alcăru i pi cior se ved e şi
ast ăzi". La rom ână a veam parte d e su btil
ităţi di afane,maial es cân d ven ea
vorbadeanal i
zareaunorpoezi idepel istalecturilorobl igatorii.„Dinpoemul
Plumb se desp rinde d ieea căort mul era si ngu rî n coşc iug" , m- a n iform atcuun
aer doct pr ofesoara de o rmân ă,punân d bazel e u neimi st
er i
oaseer m
hen eu t
icia
solitudiniif unera re. Ni ciorel e d e p regăti
re a tineretului pen t
ruapărarea patriei
(da, da, i ubiţi cva dragen ari, vechiul PTAP,i f memoryerves) s nu er au scu tite de
năst ru şnicii ambal ate su bf orm a p anseu lui grav . Un i ns u scăţiv şi inclemen t

n
ee-a
n
ii a
madus a
pri
nl ca
cu
n
reoşti
n
an
ţţ

u, î
neantr
r-
uni
esp mom
r en
ă, se tid
me ap
şcă ot
şi e oză
acţi
on eazcerebral

ă"Ş,
icăcâe „prem
t şi i
l
mai
tara
i cât
e.
Nu ede mi rare,aşa dar, cădest ui elevi au de prins de la pr of
esoriuşu ri
nţa
de-a rosti enormităţi. Când mi -a venit rândul săpr edau di sci
pl
ine u man i
ste al
o şcoal ă de p rovi
ncie,su flul ex pl
ozi
eii nep ţ
iale m- ai zbitîn faţă. O privire
diagonală p e cât
eva t ex
emporale m i-
a p ril
ejuit reî
ntâlnireacuexp ri
marea
trăşcăl
ie,nesu pravegh eată, unde n exu l cauzal e n ecunoscu t
,i ar gri
ja pentru
mesajl i
pseşte.De exem pl
u, un el ev al osa
g t ambi ţios e p marginea „Scri
sori
il ui
Nea o Ge asaB rab", un al tul a exp li
cat că O„ scr i
soare d e al Muselim Selo n -
a
f
ost scri săde M uselim Sel o,cu m s-ar cr ede d i
n t i
du, cide că prarul Nicol
ae,
ca re era mort ",i ar u n al t rei
leaa st abi li
t că„ Dingoest e u n câ ine mare,de
preri e,ca re d ezgroa pă ca davre l e
şimănâncăde vi i". Pred areaşt afeteise ăcu f se
fără şovă irisaupot i
cn eli. Acu rateţea?Un mof t. Pedan t
eria? O năzbâ ti
e d esu etă.
Respect ul pen tru cu vânt? O ut opie i v
novat ă.
Aşast ând l ucrurile,deri vadi scu rsu lui publ ic din i z
ua de azisepr ezi
ntă
însoţ i
tă de exp l
icaţii.O ţ ară nd ue u lmeavor beşte şleampăt nu se oa pt e
com porta co eern t. Un l oc nîca re eltevi ziuneapune n î ci rcu l
aţie gâ ngavi
reva nşa rzi
, pelt i
cimi ntal , păpuşidece reb rate ş i atleţi ai ui tatului pe g aura hc eii
pierde st atorn ic şa nsar evirimen t
ul ui. O pop ulaţi
e ca re cr ed e căau t
ocen zu ra
verbal ăşicenzurai deologicăsuntsi noni mepunel imbar omânăî n
imposi bili
tateade- a se p aăra. O l ume i lpsită de p roprietateat erm enilor, dar
ca pabilă săvorb ea scăî n cl işeeeda l răsă rtiul la apusu l soa relui împi nge
rom âna î nt r
-un su bsoli gra si
os,f et i
d erori au f ost, erori su nt î ncăşico tropit de
beznă.Laf eldei mport ant ,pr eocupar eaobsesi văpent ruconfiscar ea
mi croon
f ului şipen trui nstalareaî n pri m- plan ar e con seci nţ e rtagicom i
ce.
Român i
a est e d e o u bnă b ucată d e vr eme u n spa ţi
u î n car e cr i
teriul
rep rezentati
vităţ i
ie n eglij
at met odic,ce eacef aceposi bil
ăi virea uneipl etore e d
vietăţibucuroasesăf uncţ i
onezedoarpel i
ni ami ni meirezistenţe.
Aceastăf orm ă de t rist
eţeî nf aţ al i
mbi ir omân e su b ased iu m- aî mpi ns să
prod uc,l a sfârşitul anul ui t recut, ant ol ogia de p erl
e F i
e-n ie ran
t zi ţi
a uşo ară.
Cart eaa avu t un mer it( a pus su b och i
i publ i
cului un t ab l
ouali mpost urii
vociferante),darşiocar enţ ă:af ostdepăşi tădi nchi arclipapubl icări i.
Cant i
tateade a iureli, bazaco nii,tâmpen ii pompoa se, enunţ uridel irante şi ga f
e
răsco li
toare eraul m
t pr eamar e p ent rua î ncăp ea, fie şi după o sel ecţi
e a l
sâ nge, î
ntr-un si ngu r vol um. I n pl us,f al angel e d e războini ciî mpot rva
i l imbi iîşi
sch i
mbă rân duri l
e.Apar gu firi pr oa sp ete,pe ca re mass- med ial e p rei
a rap id şi
le exp loatează sârgu i
ncios. Aşa s- a născu t Mi -
e ă ru la cap , mă doa re mi nt ea,o
nou ăr adiografi e d i
n ci tate abet eşu gu ri lor care rpăsudiscu rsul publ i
c d in
Români a. Fapt ul că n atolog ia apare n ît r-o co l
ecţie de ca rt e com i
că „ R
(âsu l
lumi i") nu di luează n n îiciun f elgr avit atea en fomen ului. Cum mă n umăr

p
nri
n
eli
nt
r
iei
ştt cei
oa căror
re, amacon
levip
l
nace
gereasă
cărbvo
ească
M
i
-e ărupeau
l n t
capon
, măgl
udmeţ
oaredesp
mi
nre
t
ea u
lcru
vari
vea
a
impactul dorit, fie şiîn ca drul uneico l
ecţii rezerv
ate ce
(l puţ i
n t eo
ret
ic)că riţ
l
or
de va ca
nţ ă, care n
îtr
eţin buna di spozi
ţ
ie şi ajutăl a netezi
reacu tel
or ed pe
frunte.
Cine vaave a curiozi
tateade-aî ntocmi clasamen te al
er ost
itori
l
orde
prosti
i din cele două volume vaescopd er i un pr emiant aflatl a mare st di
anţă de
contracandidaţi
. El se u nmeşte,previzi
bil
, GigiBeca l
i. Unde lîgă sm?
i n I
aproape o tat
e s ecţi
unile cărţi
i(li
pseşet din categoria„ Muzicăşit exte muzical
e",
dar n u e timpul trecut), de al af
aceri l
a pol i
ti
că , de al sănătate alfamili
e ş i de a
l
filosofi e al sp ort. A cu i e vi na? a Ităo n îtreb are cu r
ăsp uns p lătit. Televiziuneaşi
ziarele n e n îvaţă de ceva vrem e căubi cu i
tateanu mai e p rivil
egiul zei lor.
Fasci naţia pen trugrot esc şiga ranţia ci rcu l
ui au cu rbat sp inareani ciaşaf oarte
drea ptă a prop aga t
ori l
or d e ştiri( şimai al esde non- ştiri
), sili
ndu- i săse
înfiinţ eze prom pt or i de cât e ori împărat ul urdeiavea ceva de com uni cat
naţ i
uni i. Căciacu lr atingu l
ui t rebuie s ă zvâ cn ea scănervo s,i ar n idicii de
audi en ţă săî ngă dui e p erpetuarea ar fsei. Ca u ltimă p icant eri
e,t reb ui e spus că ,
de a l un t imp î ncoa ce, nu Gi giBecal i se ep dlasea ză e- da l ungu l şide- al atul
televiziunilor sa u ţ ării, ciţ araorb iteazăves elî n j uru ll ui Gi gi Bec al
i. Unde?
Cum unde? a L p ala,t vez i bine.La î ncep ut de mi l
en i
u, î ntr-o repu bli
căî n care
figu rile m onar hieif ac o perăedd eco r
,t otul se et prece a„l palat", unde a ţru l
ca şului şial ca sh-ului sem nea zăt ransferu ride ot fbal işt
i, visea zăl aoţ ară ca
so arele s f
ânt de p e c e, r dribleazăFi scu l( şio decl ară u p
blic),împart e b ani
cerşet oril
or, dec lară ră zb oi hahal erelor, papaga l
ilor sa u zd renţelor şi -i ridicăl a
ran gu l de ero riau f ost , erori sunt î ncărăzb oi nicipe u ţţeri
i prost ern aţi bov in, cu
buzunarulî naşt eptar eşiconşt i
inţagat adeî nchirier e.
Dacăvr eiţexem ple al e discu rsului beca liot,i ată câ t
eva :„Voicu mpăra
pen tru St eau a un avi onde şai sprez ece i l
m
ioa ne d e eu ro,car e vavea a gl si
ă cu
Sfân tul Gheor gh e." Maidori ţi? Maiavem .I at ă:„ Numaioa men ii de st ânga
divor ţ
ează. " Sau :„ Dumnez eune- al ăsat car e mail ung,car e maiscu rt." Sau :
„Cân d o săvad ă di avol ul că evid za m eae I «
n sl ujba cr ucii şia neam ului
românesc» , o sădeadi n col ţî n col ţ şi-o sădeade d racu '
." Sau, î n fine:„ Cine nu
varespect aarmadrept ăţii
,at uncisabi adrept ăţi
iî ival uacapul ."
Dar ci ne i nsi stă pe Gi giBec ali ned rep t
ăţ eşte al ţ
i co tizanţi not orii. Cu oţiti
domni şidoa mne,oa men i bi ne,care orvt astut ,r esp ect şirecu noşt inţă p entru
şan sa r p
oviden ţială de- al e ficon temporan i
. Ei se u nmesc, î
nt r
-o o rdi
ne
aleatori e,Mari an Vangh elie „(Opriţi grăt arele,vorb eşte d omnul Geoa nă!"), Oana
Zăvoran u ( „Deran jează e p ci
neva tat uajele şi sili
coa nele mel e,sa u fii ndcăaveţ i
un pi x şi -of oa i
e văf aceţit oate mea ndr ele?"),I rinelCol umbea nu ( „
E f oa rte g reu
săf acit elevi
ziune şi sănaşt iîn acel aşit imp" ) , Căl i
n Pop escu -
Tări ceanu ( „Eu nu

prea
ma m
ă
i parăpnri
cep
i
ci oladisi
f
ern
etagm
n
ţăaî f
nt
rr
eazei
"
n
i), Mi
men ircea
şi ni ad
Bea
men i
",„
) A
(vem
I
on ad
el Pr
rept
odu
al să
n (
„Cânu
nn
d ţii
nse
microon
f ul în mân ă,î l am pe D umnez eudeasu pra capu l
ui"), Cor
neliu Vădim
Tudor( „
Am solici
tatieriONU săscoat ăî nafaralegiiNATO" )
,Mi rcea
IonescuQuintus „ (
Aceast ă aproape u nanimitate n u se atdoe rşt
e ap
ft ului căaţ i
fostsingu rul candidat")
, MirceaGeoa nă „ (Uit
aţi-
vă al su tele d e mii de membri
PSD care se it
ăl ua noil at elevi
zor")
, George rut
ean
P u ( „Am t recut pe al mai
multe pa rt
ide din con secvenţă"
), Corn elDi nu ( „
Comuni smul a ost
f o ormf ă d e
aşezare optati
văa so cet
iăţ
ii
"), Mioara a Mntal
e „ (
Ne d orim cape i l
stel
e pen t
ru
alegeri să exist
e u n număr cât maimi c d e d ecedaţi
")
, Theod or t S
oloj
an („Eu nu
potof eri garanţia cănu mă p otî mbolnăvi din nou"), Măd ăl
in Voicu( „Nu şt i
u
dacă u ptem i ncumba t oate aceste ulcruriî n acelaşiambal a"j
), Vasil
e Tu rcu
(„Domnul pr ofesor R ednic ai ntrat dejaî n ef ori
a meci ului cuBeşi ktaş") şimul ţ
i,
nep erm i
s d e mul ţ i al
ţii
.
Con cluzia e si mplă şide neo coli
t: Er oriau o f
st , erori sunt încă .
R. P admi nistraţi
e,
Î
n af aceri, finanţ e.
Noine l ăsăm di n cân d nî cân d ab uri
ţi, căaşaest e şibi ne săf acă b oancă
centrală. Şi nu i ntrăm î n dialoguridin ast ea contenden te cuni men i.
MUGUR I SĂRESCU.
Sunt at âtde nervos şide su părat, cănu vor besc decât admi nist rati
v.
MAR IAN VANG HELI E.
Ar fi i deal săaj ungeml a nivelul de but on.
VIRGIL RAMBA.
Atuncicân d ne- am gân dit săprivatizăm SI DEX- ul,l -
am î ntreba t pe
Dumnez eu şi El a spu s că ace
f m bi ne.
P.S. CASSI AN.
Popul aţi
a unorţ ări pr
ecu m Trinidad-Tobago,unde ni vel
ul coru pţieiest e
egal cualRomân iei
,o d uce m ult maibi ne d ecât noiî n ceea ce ri
veş pt
e
încălzirea, primind- o directed la soare.
MARI US MARI NESCU .
Anul t recut su nt mai mul ţ
i bani decât anul viitor.
MIHAI L HÂRD ĂU.
Această asoc iaţi
e a noa st
ră are scop uriasoc i
ate.
I
KITAN.
Mon op ol
ul pri vat e maialdr acului decât mon op olul de sta.t
I
ON I LIESC U.
Estel i
mped e căne mi şcăm de l a o ep ocăde r eglemen t
ări (
Basel I)lao
altă eră a reg lemen tări
lor B(aselI I
).
MUGUR I SĂRESCU.

Chm
pui că i
l
ai
man
f
ostcu
simi
ngun
re
ula î
nol
demcepu
.t demol
at ări
le,cumi ne l
e-at er
minat. Unde mai
DUMITRU DRA GOMI R.
Şi eum- am miratde dec l
araiţ
a meadeav ee
r.
VALERIU STERIU.
Nu voi tol
eranicio f r
audă din on
fdurile eu
ropene,indif
eren
t de valoa
rea
prej
udecăţ
ii
.
CALIN POPE SCU-TĂRICEANU ad mini
straţ
ie,af
aceri
, finanţ
e.
Dacăn- aibani
, miroşi a prost
.
GI
GI BECALI .
Aveam prevăzu te,pen truan ul 2003, treimi l
iarde pentrudesz ăp
ezir
e.Dar
a nins d e zece ili
ard
m e.
MARI AN OPR IŞAN I nvesitţi
a pebut oaneef oarte mar e.
VIRGI L RAMBA.
Lani vel
ul ARBAT- ului su nt con staa
tet,de căt re ARBAT,an umite
neconform it
ăţ i care n u su nt duse pâ nă al ca păt.
ADRI EA N VI DEAN U.
Apariţia com pen saţi
il
ordecom pensează aşa-zisasi mplificare.
ION I LI ESC U.
Nu est e relevan te con troalele pe Griro cunumer ee
l mele de tel
efon.
DAN VOI CULESCU .
Audi-ul cu mpărat de mi nisterest e o ach i
ziţi
e,l af elcamăt ura,laf elca
f
ăraşul.
MI HAI L HÂRDĂU mi -er ăul a cap, mă doar e mi ntea.
Voicu mpăr a pen t
ru St eau a un avi onde şai sprezece mil
ioane de euro,
car
e vavea a gl si
ă cuSf ântul Gheor ghe.
GI GI BECALI .
Bunici i meiau ven itî n aceast ăţ ară pri
n an i
i 1920, aşacăeu su nt o
i
nvestiţie străină n î Români a.
VARU JAN VOSGANI AN.
Credcăt rebuie el i
mi nate pi erderi
le di
n m inerit
,i ar st
atul săle aco r
de
mai dep art
e su bven ţi
i.
DORU GAI ŢĂ.
Totul nu set ransform ăl a ban i.
GHEORGH E HAGI .
Restul de pan i pentru m inistervor veni de la Dumnez eu, cr
ed, saudeil a
bugetulnaţ ional,înt ranşe.
ION CA RAMI TRU .
Tocm aiam f ost l
a Munt ele At hosşiam maidatun m i
li
on şi o sută de mi
i
de eu ro,casă ref acr el
aţia dint re ormân i şiDumneze u.

GI
SuGI
ntBi
EC
eţ uA
nLI ad
primi
marnist
alraţ
Bui
e,
cua
rfacer
eşti
uli
,ifi
u nan
careţ
e.
văob li
găplanul urbanist
i
c
genera
l săţ ineţi co
nt de el .
MARIAN VANG HELIE.
Dacănu aiduşman i, eşti caban caf ără bani
.
ADRI AN COPI LUL MI NUNE î ncănu am st ab
il
it car
e va fi contri
buţi
a
fiecăru
i cetăţ
ean l a di
minuareacon tri
buţii
lor.
VARU JAN VOSGANI AN.
Asta-i vi
su l vi

ii mele,săcu mpăr şisăvâ nd bani
. M-aţiî nţel
es? Ast
a-
i
vi
sulvi
eţi
imel e.
GIGI BECALI .
Bordurile dedo uăzecidemi li
oan e deeu r
o pemi ne nu m- a convins.
MAR IAN VANG HELI E.
Con t
eazămai puţ i
n h ârt ii
le.Şt iţi cum e,omul seî ndoaiel a bani şila
femei. Lami ne n u e cazu lla em f ei.
SORI N CÂR ŢU.
Acest curent dat eazăî ncăde pe vr emeal ui Swi f
t, creatorul
nemuritoarel
or person aje Gargan t
ua şiPant agm e.i
CORNEL I
U VĂDI M TUDOR.
Limbajul poeti
c uneori ne mân tui
e de asp erităţ
i.
AN A DICULESC U-ŞO VA.
Toată averea meavafi f ol
osi t
ă pen trua f aceun gard cult
ural şisp iri
tual
înj urul Român iei
.
GIGI BEGALI .
N-aş refuza,î n ultimă i nstanţă, nicif uncţi
a de mi nistrual Cul turi
i.
OANAZĂV ORANU.
Oricepoa te săfie ob i
ect di n China.
ADRI AN NĂSTASE.
Recit
esc preades, chi
ar di n t radi
ţi
a eioc cdientală continuă, şinu cu
înt
reruperi din seisme stiorice ca la noi, căacea sta pr esupune a scunder
ea
sofisti
catăa a devărului şica pacitateade- a manevra id ş
e-at e ol
foside.aşa -zisa
artă( !
) a com promisu l
ui.
CORNEL DI NU n î aceas tă car t
e a mea sun t dou ă per sonaje:unul sunt
eu, adicăLaura Andr eşa
n, ca re a f
c ceacf şi mă com port,iar celăl
alt e viaţ
a
mea.
LAURA ANDREŞAN n î aceast ă publ icaţ
ie am ni şte edi t
orial
e pe carel e
scri
u.
CRISTIAN CHI VU i îspu nem „ Lamul ţ
i ani" maes trului Rad u Beligan
, căci
Tache,IankeşiCadârpoart ăopart eşidi nvinalui.
SORI N GAN CIU.

Tr
C ec
OR NEr
ân
LIdur
U i
-r
VĂDânI
MduriDOR
TUmunci–t
orii
Di S
st
iăr
hui
a
i. pomen i compensat
ori
i
.
Am auzi t nişte băi eţ
i si
mpat iciaseară, pe lat elev
i
zor, şiîitrimit să se
ducă r d
acu'l a muncă sau să t ci
eascăev cât
a alman ahe,să vadă exact ce
î
nseam nă şi ce poate să p cu
rindă u n capit
olbuget ar.
MAR I
AN VANG HELI E.
& Mai şiscu i
păm î n sân, de vr eu
n secol şijumătate,chiar l
iterar:
„Pti
u,
drace!
" Sau doa r il
t erar, pen
trucăî n privi
nţa acţi
unilor ma
u ne,su ntem teri
bi
l
de pericul
os su bj
uga ţi de „prinţul întuneri
cului
"( Lucif
er nîce ru
ri
, diavol
ul pe
pământ) decâtde u lmi na dumnez erii
i.
CORNELDI NU.
Magh iara estel i
mba cai lor
.
GHEORGH E FUNAR.
Vreau să finanţezun fil m despre viaţa Sfântului Andr eiî n care săj ocşi
eu, ch i
ar n î rolul lui Gi
giBeca li. Voijucadi n su fletşivoi aduce n u Oscar nî
Român ia,pen tru că su nt tal
en t
at .
GI GI BECALI .
Măi , soldate de la Marat hon , Nu put eai sădaiun t elef
on?
CORNELI U VĂD I
M TU DOR – Di st
ihu ri.
După păr eeramea, Guer nical ui Pi casso este o pi ctură de stânga.
IRINA-MAR GAR ETANI STO R.
Am scr is dou ă cărţi
, care una e a mea, i
aral tai -am zis Nikit
a, femeia cu
sufletde b ărbatşimi -a scris-
o u n cu l
tur ă scrii
tor esp
d re mi ne,aşacu m a scris
domnu'Tach e d espre domnu'I rinel.
IKITA
N.
Eu nu pr eamă pri cepl a sintagm af razei
.
CĂLI N POPESC U-TĂRICEANU.
Lasp ectacol au ost
f stegu leţ
e şibal oa ne,aşacăpotsp une căam avu t un
rechi
zitori
u pe m ăsură.
EMI L BOC.
După cu m parfumul presu pune volat i
lizare şicon su mpţ i
e,gu st
ul
presupune ri tturaţi
a su bst
anţei.
IOAN PÂNZARU .
Ah, cân d vomscăpa de ruşi neaast a,De ţ ăr anul car e-
şibate nev ast
a?
CORNELI U VĂD I
M TU DOR – Di st
ihu ri.
După ceam ci t
it din E l
iade,mi -
am zi s:băi, ăsta e pr eagenial
,i areu su nt
prea r poastă,dacăa put ut săscr ie aşa.
LAURAAND REŞAN.
Kipling,Emi nescu sauSad oveanu su nt mi cicop ii pe lân găceam scr is
eu.

CMa
ONrSTAN
cel TN
GuI
guSI
i Mu
anIRAD
ştec
i ul
t
căură.
oa
meni
i născuţ
i per
son al l
e pl
acearta şi
sent
i
mentul uman .
SAB I
N BÂLAŞA .
Vă rog, nu m ai î
ncercaţ
i săvădovediţi eru
diţ
ia cu ext
te di
n B ureb
i
sta.
VALER DORNEANU .
În sensullit
erar exi
stălucru
rimai di
scutabi
le şimai greu comdeen tat cu
pri
vi
re alhaiduci.
CORNELDI NU.
Intel
ectualul este un omcu ou dă f eţ
e pe ca re şil e arat ă pe rând. El est
e,
alt
felsp us,un f elde H eckle şi Jeckle.
VALER IU STO ICA.
Marelei ntel
ect
ualcare af ost Petre Ţu ţ
easesp une căa avu t o asem en
ea
puritate moral ă, încât a muri t vi
rgin.
MIRCEA MI CU.
Să nu e t pui cu om ul pri
mi ti
v, Că-ţi crapă capul f ără de mot iv
.
CORNELI U VĂD I
M TU DOR – Di st
ihuri.
Eu pi ct
ezcucu l
ori, dardacăşt er
g o cu l
oare nu î nseam nă căam omor ât
oam eni.
SAB IN BĂLAŞA .
Toţi cei care scri
u de rău despre mine su nt homosexu ali.
GIGI BECALI .
Cân d nu amsol uţie pentru opr oblemă,ci tesc o pove st
ire de Bor ges.
TUD OR CHI UARIU.
Tare bucl ucaşă maiest e,în aceşti an i de numi tă reform ă,
int
electualit
ateanoast ră, cl
asaprezen tă şinec esarăoricărei socetiăţi cu rol
,î n
modnorm a,lde ocom
l ot ivă ai mag i
nab il
ului trencar e este a ceasta.
CORNELDI NU.
Erau u mlte si
mi l
it
udini între GigiKen t şiJosep h K di n romanul l ui
Kafka .
LO RIFANAJU CA N.
Am aj uns săne pu nem haml eti
an aî ntrebare„Cân d,cumşidacă mai
continuăm ext i
nder ea"
.
TRAIAN B ĂSESCU cu ltură orgeCoşbu caf os
t arhan ghel, dacăvr eţi să
ştiţi.
LORIN FORTUNA f er
it
orl a Harry Pot ter
, degradantă este rap acit
atea
spasianistă cuca re edi
turişica se e d filme d e af
imă on dială a pl
ică ărfă
scrupul e deviza B„ ani
i n-au mi ros" niciscoşi dintr
-un WC.
VASILEBÂR AN.

minuniDine B
al i
u
lbl
i
miei
.aflăm despre cel
e şapt
e păcate cap
it
ale şidespre cel
e şap
te
DIANARAD U.
Fapt
ul căar e şimituri
, cu
ltur
a româneascăare şimi t
uri, poezi
a
r
omân ească azate ăb pe mi
turi
,iar ast
a nu înseamnă ceva egat
n iv.
TITUSCORLĂŢEAN .
Chiarmâi ne o săpredau uneiedit
uri o car
t
e cu personaj
e din ulmeaast
a
planetară.
I
ON CRI STO I
U.
Dacăar fi săresp ect fişade post a celorangaj aţil at eatru, ar trebui să
mă despa rtde o tiţ,în frunte cumi ne.
FLORIN CĂLI NESCU dragost e,s ex, căsătorie,fami l
ie.
I-am spu sl ui Jean că dacănu acem
f ofami l
ie şi-o casă, oter minăm de l a
î
nceput .
ANC A VLĂD OIU.
Domnu'Di acon escu, Adriana a pl ecatdeacasă cumaşi na înf ur ou.
Dumneav oastră ştiţi ce nseam
î nă să con ducicu62 de ki lometri pe oraş cân d
conduciî n furou ?
SILVIU PR IGOANĂ î ntâii ubeşte-ţ
i nev asta şiab ia după aceea aman ta.
ADRI AN MI TITE LU.
Celmaimare darcare o sămi -l ad ucă2007 seafl ă aic,
ial ăutri de mine,
l
a soţia mea ,î n ea .
IRINEL COLU MBEANU i îpr ef
erpe bru neţ
ii micidest at
ură,car e au o
densi
tate m ai mar e de p esronali
tate pe cen timetrupăt rat.
CRI STI
NA ŢOPESC U.
Nesimţit
ul ăl a de Pri goană a pl eca t cuAr gent
ina în I tali
a.
ADRI ANABAH MUŢEANU.
Credcăam f ăcut recl
amă l a dragosteanat ur
ală.
I
RI NEL COLUMBEANU.
Am ob servat căsoţ ul meuare un pi ciormaicr ăcă natdecât celălatl
.
CORI NA DI CÂ.
Frumoşi su ntem or icum, iarbăr baţi su nt
em pân ăI a pr oba contrari
e.
PETER ECKSTEI N.
Ce,ad i
cădacăaipi cioarel ungi, păr f rumosşidou ă perechi de sân i se
cheamă căeş tio i tpă uşoar ă?
DANI EL®GYO RFI .
Dacăpr esa a scr i
s desp re căsn i
cia meaşia Roman iţ
eicăest e pe but uci,
î
nseam nă cănî Român i
a s- au tăiatpăd uri
le şi au rămas u btucii
.
ADRI AN IOVAN .

SODR
Coţi
aUŢmeaŞEest
REe
Şo p
drer
soa
agostnă
e, cel
se puţi
x,căsătn l
oriaf
e, el
amd
f i
le
i
e.import
ant
ă decât mine.
Eu u snt aşa, maimisogin de f
elul meu, darler esp
ect pe femei
.
DAN I OSIF.
Mă ui tla fiicameacu m doarme şimă î ntrebcevi sează,fiindcănu prea
ar
e experi
en ţ
ă an t
eri
oară.
IRINEL COLUMBEANU.
Dragosea
t, sexul şigel
ozia nu sunt tot
una. Poţi săi
ubeşti un câi
ne şifără
săfacisex cuel .
SILVI
U PR I
GOANĂ.
Femei le potred a acel patri
oti
sm ca re tef acesăver şio l acri
mă atunci
când ve zipavi lionul ţ
ăriit ale.
TRAI AN BĂSESCU Numaioam enii dest ân ga di
vorţ
eaz ă.
GIGI BECALI .
Drago steanu s eet atâtde prof undă casexu l
, care î
nsăe maipuţ i
n
prof
und.
CORNELPĂSAT .
Să i ubeşt iînseamnă cev a, darsăfii i ubitînseam nă tot.
EMI L BOC.
PETRE DAEA.
Nu mi separe o bl asf
emie săfii aj utată de soţul tău acă
d are această
posi
bili
tate.
MONI CACOLUMBEANU.
Ult
ima i ubire nu e înt ot
deauna şipri ma.
GEL U VOI CU.
Cân d cu noştio femei e,trebuie săt eî ntreb
i dacăpri ma noa pte e chi
ar
pri
ma n oapte s aue pr i
ma n oapt
e du păo p er i
oadă de itmp.
MIHAIMI TOŞE RU.
Dumnezeua pu s mân a peumeri i noştri caşicup lu.
ANDREEA MARI N n î fiecare copil der omânse naş t
e un Vădi m Tudor.
CORNEL IU VĂDI M TUDOR.
Noisi mţ i
m căa dou a naşt
ere a soţ ieimel e vaave al ocsu b apă,cu m se
spune.
IRINEL COLUMBEANU.
Femei a est e acelceva care-
if acebi ne omul ui.
drag oste,se x, căsători
e,f amil
ie.
IDin păcat e,din cau zapr ogramului meuî ncăr
cat, mi-e greusămă dedi c
i
ubirii
.
OST C
II
ONI ŢĂ.
Cu p rivi
re I aIoana şiEl ena,mai că-sa e de vi nă căsu nt fru
moa sefetel
e,a

mea eAN
TRAIoa
drBcont
ri
ĂSESCbuUţ
i
.a d acă nsu
t deşt
ept
e.
Femei
lef ac cef ac şitotl a su
li
ţă aj
ung.
VIORI
CA DI N CLE JANI.
Fiecaree corcit undeva, î
ntr-
un anume felşiînt
r-un an
umi
t mod
,în
t
impul arb
orel
ui să u gen eal
ogic.
MĂDĂLI N VOICU.
Sunt si
tuaţi
iî n ca re f
emeil
e nu contează.
ADRIAN NĂSTASE.
Iubi
reanu n îseamnă numaisăo ţ i
i demân ă saumaimult decât
at
â.
t
MONAMUSCĂ .
Femei a este at âtde com plexăşipr act
icj umăt aetanoa stră,care est
eî n
toat
e,aca să,î n so cetate,
i l
a se rvici
u.
NICOLAEVĂCĂR OIU.
Di scutf oart
e puţ in cusoţ i
a. Am şieu drep t
ul săt răi
esc.
VIOREL LI S.
Undeî ncepeşiundeset ermină un act sexual?
MI RCEA CI UMARA.
Va fi nunt a an ului. Ce I rinelşiMon icaCol umbean u? Va fi mul t peste
toat
e n unţ i
le de ân pă a cu m, pen tru că al C l
au di
u Ni culesc
u va fi unt ă d e
spartani.
CRI STIAN BORCEA.
Lanunt al ui Ghi on eaa pl ouat, ceeace-i un sem n bun pen t
ruf amili
al ui
.
înseamnă că t eau
S a o să a icam pi
on at
ul.
MI HAISTO ICA.
Bărb atul n-are o si ngu răf emeie,l afelcu m cu rtean- are o si
ngură găină.
SIMONA ( pri
eten al ui AdrianCop i
lul Minune)
Nou ă ne placepr oce sult ehnologi
c de f ăcut copii
,i ar vi
aţa meae f oart
e
pli
nă d i
n acest punctde vedere.
ADRI ANA BAHMUŢE ANU dr agos te,sex,căs ăt
orie,fami l
ie.
Şti
u de ceau m uri t at
âe tarudeal e mele pâ nă acu m: casănu moreu !
CORNEL IU VĂDI M TUDOR.
Machi ajul saupa rfumul nu su nt decond amnat , dar da căfemeia ar
învăţa să -
şidezvol te a numi t
e ca li
tăţi şivirt
uţi, eanu ar m ai avea nevoi
e d e
arti
ficii
, că cişi-ar e rgăsiadevă rat ul parcurs,frumuseţ eaoriginară.
CONSTAN TIN AMAR IEI.
Uni i maimi cio au a mr
e,al ţ
ii maimari o au i m
că.
ADRI AN NĂSTASE.
Pemi cuţ îl cheam ă Maxi mus.
ADRI ANABAH MUŢEANU.

punct Ut
dei
li
zarea
ved epr
er even
t
i
ezotvăd
eri
c, a pr
eoa
rezervat
ecer i
evu
aluief
ca e od
ect sol

ega
ji
e
ar ner
ea e
unco
ma
ei nd
ena
ert

iidi
n al
sexu e d
e
cal
itat
e n ecor
espunzăt
oare.
LORIN FOR TUNA.
Eu nu da u numere şinicinu pri
mes c numere del a bărba
ţi
.
LILA
INA GHERVASU C.
Chiardacăsen ti
men t
ul de drago
st
e apare uneori pe un ter
ensu perfici
al
,
fii
nd pr ovocat maidegrabă de at
racţ
ia fi
zică,convieţ
ui
rea mpîreună rteb
uie să
ai
bă l a bazăt răi
riadevărat
e şio afecţi
une otal
t ă.
ION ILIESCU.
Femei a o dat ă o vez i cădă och i
i peste capiş rămân eî n vi
se.
GIGI BECALI fil osofie şir eli
gie.
Iarna nu- i cavara.
TRAI AN BĂSESC U.
Unii oamen i greşesc,alţi
i,î n schimb, n-au apanaj ul acest eich esti
i.
MĂDĂLI N VOI CU.
Iehova est
e numel e sub care s-af ăcut cunoscutî n cad rul Lumii Fizi
cea
PlaneteiTerra, unor rep rezentanţi ai poporului iudeu, ca re a u f ost
,î n prealabi
l,
agresa ţi şişerp i
lieni
zaţi
, Di avol
o, fostem diurg omni versal al Omni versu
lui nr.
24, di n ca drul Supr emaţieiOmni ver
sale nr. 4, în care est e n itegratst en
exi
ţ
ial şi
Omni versul nr. 26, în ca re este nit
egrată Planeta Terra, î n ca drul Universul
ui
Gorilian.
LORI N FOR TUNA.
Geniil
e su nt făcute de oa men i
.
GIGI BECALI .
Slabă sper anţăîn vr eoap r
op i
ată an at
emă!
CORNEL DI NU mie răul a cap, mă doar e mintea.
Asta mă f rămân t
ă:cu m s-arput eacaî ntre cel
e dou ăl umi sănu
trebuiascăsăt raversezi
?
VARU JAN VOSGANI AN.
Deci rnănânc,exi st.
MAR I
AN VANG HELIE.
Nu d» u vr abia din mân ă pe vr abia de pe gar d, indi f
eren t cum at ârnă.
I
KI TA
N.
Dumnezeu l
-a creat pe om, de f apt l-a pus la mi jl
ocul di st
anţeidi nt
re
animal , dându- i raţi
une şi judecată, şil-a aprop i
at de n îger, oprindu-l de al
ceea censeamî nă safie h răpăreţşisă r uască.
CORNEL DI NU în cr eaţi
e,ne duce m î n poster
itate.
ION CRI STO IU.
Dumnez eune- alăsat care mail ung,car e maisc urt .

IGIBG
SE
-C
aALI. on
dem st
rat mil
enar că, atuncicâ
nd te rap
ort
ezi
la pri
ncipi
i, eşt
i
apropi
at de ce ntrul ex
ist
enţ
eiuni versal
e.
I
OAN GHI ŞE filosofi
e şir el
igi
e.
I
ON I LIESC U.
Fetel
e săfie at en
telai ntuiţ
ia car
ele-
a dat-
o Dumnezeut âns
ga, dr
eapt
a şi
împrej
ur.
IKI
TAN.
Vii
toru
l a so sti
.
MIHAIMI RONICĂ.
Mai euti
că-n su s,mai euti
că-n j os. Ce totat âat mai eut
ică? Am eumai
multă mai eutică-n mine d ecâtt oţ
i fil osofii ăşt
ia care apar a lt el
evi
zor.
GIGI BECALI .
Noroccu Dumnez eu că am av ut zăpadă.
GEORGE COPO Sî n ce mă pr iveşte,am subco nşt
ienţaî mpăcată.
ADRI AN MI TITE LU.
Noi, decân d ne- am născu t
, noine- am născu t op uşi
.
GIGI BECALI .
Pentrumi ne,un part id cr
eştin? Ei , pe dracu'!
Diavolul e put ernicîn lume l a ora asta.
GIGI BECALI .
Eu cr edcăexi stă aiciun ap endicecare vine dintr-
o zon ă care est
eî n
Bucureşti pe u n deal.
MĂDĂLI N VOI CU.
Talanţiiîmpăr ăţi
eisu nt talentele pe carel e ar e fiecare dintr
e noi.
LELIA BRATU .
Trebu i
e săr ecunosc căDumnez eue mar e,car e depinde cum î lînţel
egi
.
IKITA
N.
Mul ţi oamen ifolosesc starea de a fi ocu paţi pentrua nu p ri
viîn nii
ma lor
.
DANI ELANANE.
Vreau săl e dezvoltî ngerul păzitoracestoroa men i.
MIHAI L HÂRD ĂU.
Domen ii
le au oanumi tă gener ai
lt
ate.Asta est e o poziţi
e nou ă, ca
re este
condi
ţionată de p ozi
ţi
ile care exi
stă dej a.
VA RUJA N VOSGANI AN filosofieşi rel igi
e.
Laor a şase dimineaţa,cân df acem duş,su ntem cut oţi
i egali
.
I
ON TI RIAC .
Nu ne al egem ări
p nţi
il a un momen t dat.
MÂDĂL INI ONESC U.
Existenţa stării de men st
ruaţ i
e nu con st
it
uieî n si ne o poluare,deci un

i
mpedi
men
NtFOR
LORI în cal
ea
TUNA.co
nt
act
ul
ui f
emei
i pri
n ru
găci
une cucr
eat
oru
l absol
ut
.
Omul es te maiper ve
rs decâtţeava.
VIRGI L RAMBA.
Ştii
nţa a pr og
resat ext
rao
rdi
nar, darnoiparcă păr
eammait ari
. Aveam
al
te cal
it
ăţi, chi
ar dacăî n acel
aşiti
mp pl eca
m de al marmel
adă.
CORNELDI NU.
A e t aşeza pe ti
ne însut
iî n centru
l vi
eţi
ital
e est
e recu
noaşt
erea
resp
onsabil
ităţ
ii de a-
ţi pune vi
aţa nî conco
rdanţă c
u at
enţ
ionări
l
e dat
e d e
sufletşide co nşt
ii
nţă.
DANI ELANANE.
Deg eaba vă rugaţil a Dumnez eusăvă deal at oţi
, căDumnez eunu e
pomanag iu.
LORI N FOR TUNA.
Dacăarfi şt iut român ul ce-nseamnă libertatea,n-arfi asi st
atl a un Cod
Ruti
er t â
at de d iiot.
DAN I OSIF.
Dumnez eue consi li
erul meu.
GIGI BECALI .
Dacăeşt i doa r norocos, cândt el oveşt
e gh i
nionul, mori.
LAVINI A ŞAN DRU.
Cân d o săvad ă diavolul cădevi zameae „ In sluj
ba cr ucii şia neam ului
românesc" , o sădeadi n colţî n colţ şi-
o sădeade d racu'
.
GIGI BECALI .
Noine t rag em cu oţ ti
i din V l
ad Ţep eş,fiindcăfiecare e cu eapţă lui
: unii
au luat-o, alţ
ii au dat -o.
SILVIU PR IGOANĂ.
Fasoleanu- i cacaviaru l
.
O ANA ZĂVORANU fil osofieşi r el
igi
e.
Mar eaf ami l
ie a civil
izaţi
eiumane,aj ungâ ndu-seai cidin acea stă prog
esie
matemat i
că e da l simplu la su pramulti
pli
cat, este şi ea supusă ut turor
înce
rcăril
or.
CORNELDI NU.
Put em săfim t oţi filosofi,i ardacăvot ăm cu i G
giBecal i, car
e-i prob
l
ema?
CORNEL PENESCU.
Sch imbar eae dău nătoare pent
ru con t
inuit
ate.
MAR IAN IAN CU.
Adevărurilet rebuie spuse, chi
ar dacănu su nt î
ntotdeauna val i
date
pri
ntr-
un vot democ rati
c sa u dictatori
al
.
LUCI AN BOLCAŞ.

f Mor
acicharaa
i l
n
i
mimea
c. es
t
e următoare
a:f
ără muncănu f acini
mic,fără mi
nte nu
DUMITRU DRAGOMIR.
Oamen i
i răisu
nt ăi
a car
e nu spun ni
mic şicare cân
d n-au de spus,t
ac.
CORNEL PENESCU.
Oricelucru r ca
e voist

i aca
săşivăgâ ndi
ţi căe imora
l, Beca
li nu a
fce
asta.
GI
GI BECALI.
Nu totcee mare e şit
are.
MARIANA TÂRCĂ.
Dumnez eu etducel a dr eapta cu l oi
e,di avolul te ducel a st ângacu
caprele.
GI GI BECALI .
La aceast ă vârstăf raged ă, sinucidereaest eof orm ă de mani f
estare a
personalităţi
i.
MONI CA TATO IU.
Dr acu l şi
-a vâ rât coada î n part eaai lal
tă, preo pinent
ă.
VARU JAN VOSGANI AN.
Frumuse ţeaţ ine şide şan sade a t e fi născu t aşa.
EL ENAUDREA.
Sunt gâ ndurile mel e care am zeci de gân duri : şida,şinu, şiăst a, şi
ăstăl
alt, ca r
e se- nvârtcuzeci le gânduri l
e a sea
t î n ca pul meu , dar nu e n ici
unul
stabil
.
GI GI BECALI fil osofie şir eli
gie.
Prezentul sepet rece î
n fi ecar
e cl i
pă, iar viit
oru lî ncănu aav ut loc.
ADRI AN NĂSTASE.
Cri st
os a î nviat şipe acea stă ca l
e.
RODI CA ST ĂN OIU.
Drac ul tei a pe oco l
ite.
GI GI BECALI .
Plecând de l a salarii decen te pen trupr ofesori, arput eafi măca r
atenţi
on ată prom iscuitateal a ca re au fost l i
ob
gaţi( poate?) săajungăşiaceşt ia.
CORNELDI NU.
În acest con t
ext , et
nicismul f avorizează atomizarea, ext
rapolând
elemen tul de au tonomi e su bsidiar su ver
an i
tăţi
i.
ADRI AN N ĂSTASE n î cu vinte,poţ iface ori
cedi n ap a cal
dă.Poţ i săo f aci
inexi
sten tă sau s-o răc eşt
i, cee a cet ot nex
iistenţă e.
VIRGI L RAMBA.
Fiecare dintre noiareo ca ret a vieţii sa
le ca reazi, 28 u inie 2007, e o filă
din ca rea
t vi eţi
i fiec ăruia.

ADRI
Ma Agreş
i N COPI
Lşi
esc ULMI
,Nca
eu UNE.
ori
ceom, dardacă prop
orţ
i
a e mai favorab
i
lăî
n
zon
a binelui
,e b i
ne.
MAR IAN VANGHELIE.
Sicr
iul car
e cobo
arăîn pământ ar
e cev
a din sol
emnit
ateaunui submari
n.
CORNEL IU VĂDI
M TUDOR.
Dacăne vede Dumnezeucănu dă m bani l
a pen
si
onari
, var
ză ne f
ace
. Ne
mai dă o niundaţ
ie,ceva,pac-
pac,
vede el
.
GIGI BECALI.
Nu n eî ntrece nimen iîn ai nventa un plau zi
bil degradant, cân
d gân duril
e
şiinten ţii
le sunt t eri
bi
l de v inovate.
CORNELDI NU.
Cân dt er ogi la Dumnez euşicon sumi înainte un vin, care est
e un
af
rodizi
ac,ru gă ci
unea ri pmeşte u n bonus,ca să zi
c aşa .
LO RIN FORTU NA filosofieşir eli
gie.
Tot ul nu est eî nt
âmpl ăto.r
GHEORGH E HAGI .
Ne mi şcăm m airepede decât real
it
ateauman ă.
CORNELDI NU.
Omul a f ost l
ăsat deDumnez eupepămân t, după pă catul Evei
, ăla cu
mărul, să- şicâşt i
ge existen
ţa pri n muncă, nu să ran
t smi t
ă„ nu am şinu- mi
t
rebuie".
DECEBALTRAI AN REM EŞ.
Dacăve de Dumnez eucăne î ntoarc
em spre credinţ
ă,pr el
ungeş
te sfârşti
ul
l
umii şine d ă ozo n câ t vreael .
GIGI BECALI .
Pen tru i m
ne,căgân desc de st
ângae o real i
tate.Nu p oţ
i fi singur,în st are
at
empor aăl.
TITUSCORLĂŢEAN .
Sunt mait ânără decâtsu nt.
RITA MUREŞAN.
Ideile au şiel e,caori cef emeie,simpatii
lel or.
VARU JAN VOSGANI AN.
Să nu ne- ascundemdu păunghi i.
GHEORGH E HAGI .
Di n punct ul nostrude ved er
e,instal
areal ui Artimon t es
e o sol
uţi
e
defi
ni t
ivă pe ermtenmedi u.
MAR IAN IAN CU.
Domnul pr of
esor Redni cai ntratdejaî n efori
a meci ului cuBeşi kt
aş.

VASI
AdLE
ri TU
an RC
u
MtU
u.şifrumoasalui soţ
ie s-
au ipl
mbatcâteva or
e pri
n
Fi
orent
ina.
VLAD ECONOM U.
Iată cu
m mi ngea şut
ată de Marc Gonzal
esa şterf
el
it bara porţ
iilui
Laştuvka.
MĂDĂLIN NEGOI ŢĂ.
Nu ştiu ce săzic de AndreiIonescu
, darsunt puţ
in an est
ezi
at de deci
zi
a
l
ui.
ADRIAN MITI
TE LU.
Nimeni nu poat e săbat ă St eaua,fii ndcăeusu nt cel maiput er
nic om di n
România.
GIGI BECALI .
Olanda est e o ech i
pă cu n u st
il dif
erit de al nost ru, dar cu cel
aaşiprofi l
.
VICTOR PI ŢU RCĂ.
Declaraţial ui Con stanti
n I acov face parte din mod ul obişnuit de
presu
ri
zare a arb i
tril
or.
BOG DANCOSM ES CU.
Cân d şi unde nu şt iu să vă sp un căoi vreveni, darvafi a llocul potrvi
it şi
l
a momen tul pot rvi
it.
GHEORGH E HAGI .
Vreau să- i mul ţumesc antici
patpr eşedi
ntelui Nicol
aeBadeapen trucele
decl
arate m ai devr eme a l conferi
nţ a de p resă.
VASILETU RCU.
Cine i -
ef ricăde l up sănu i ntreî n pădure.
GHEORGHE HAGIf otbal
.
Noinu amdataf ară niciun an trenor
, darvomsc himba câţ i vafi nev oei
pen
tru a aj ungeunde e n dori
m.
MAR IAN I AN CU.
Jucă tori
i Ji ului au p rnis cu raj şich i
ar au n îcer
cat de câ teva orimar eacu
sarea.
SORI N BAR BU.
Şi iatăî n e rularef azaî n care Dănciulescu vru a t săi -ot ransmi
tăî n
gau
ră uli Gan ea.
MAR IAN OLAI AN OS.
Dăru inţa şi -a spu s cu vânt
ul .
AND REI MĂRG ÂRITESCU .
Acum, după rat area acestui pen alt
y, Cluj
ul vadeve ni mair ea. Mai
agresivă.
VIOREL GRI GOROI U.

E
măcar oe
coc
h cert
tâni
dt
ucu
di
neocă n
aseu mă post
menea î
ncadr
iazez
ă .î
n acea
stă cat
egori
e de i
mbeci
l
, nici
NI
COLA E BAD EA.
Pi
teşt
enii vor săscape de evi
tarea ret
rog
rad
ări
i.
COSMI N BÂLE ANU tni
-erăul a cap, mă doar
e mint
ea.
Laor a asta pot săspun căi dol
ul meusu nt euînsu
mi.
VI
CTORAŞI ACO B.
Arbi
traj
elef ac caderbi
uri
le din campion
atel
e noast
r
e săfie mai ur
âte
decât
arput ea să pară.
MARCEL POPESCU.
Le mul ţumesc sp ect
at ori
lordi n Limassol fiindcăm- au pri mitf oarte bine
pri
n prisma l or
.
CIPRIAN MOZACU .
Victori
a lui Platini es t
eal atinit
ăţi
i şia Estu lui orient
al.
CORNELDI NU.
GeorgeCop osarput easămă deaaf ară do ardacăaşfi cof etarl a Ana
Elect
ronics.
MIRCEA CEZARI ONESCU .
DacăBen fican- arfi m arcat l
a sfârşi
t
ul meci ului şin- arfi f ăcu tl -0, s-
arfi
ter
minat0- 0.
CĂTĂ LNI MUNTE ANU f otbal.
Trebuie săai o scl i
pireî n m int
ea a,t alt
felnu se poate.Aaa, cănu- ţ
i
umblă gu ra cal a Mi ti
că, asta e,o a ilegat
ă, dar l a mi nge n u pic d e creier
treb
uie.
DUMI TRU DRA GOMI R.
Nu coment ez. Vor bi
m.
CONSTAN TINI AC OV.
Rapidul şicel elalt
ef orm aţii su nt cel
e mai ava ntaj
ate din ca mpion at.
ADRIAN MI TITELU .
La reluare s- a văzu t cămi ngea af ostlovit
ă de Zah ari
a,darast a nu
î
nseam nă că M ureşan n-af ost transfer
atde a l Mob il
a Sovat a.
ŞERB AN I ONESCU .
Am f ost informat căaust rali
anul Baird l-aî nj
uratî n engleză pe Ganea,
care -i
a răsp uns o rmân eşte,dân du-i un capî n gu ră.
DUMI TRU DRA GOMI R.
Sunt su părat, aşacăl ăsaţi
-mă săfiu er fici
t. Şti
m cevafi mâi ne,rămân e
să vedem ce est e astăzi.
MAR IAN I ANCU.
Când nu daigo l
, e gr eusăcâşt igi
.
MIRCEA REDNI C.

EMTore
I Andr
L GRĂD e
INEFi
oe
SCU . un fot
bali
stlon gevi
v, de un met
runouăzeci
şipatru
.
Eltondacăvadeb ut
a,vaj uca.
DORI NELMUNT EANU.
Guril
er el
e sp un că, vi
rgul
ă, domnul Chivor
chi
an a ven
i
tla Ti
mişoa
ra l
a
pach
etcuI onuţ Mate.i
VLAD ECONOM U.
Pe Elton mai întâi t
reb
uie să-l pri
nzişiabia apoisă ai
o prest

ie fizică
asu
pra uli
.
COSMI N OLĂROI U.
Ori ceech i
pă ar e plusuri,i ar dacăare pl usuri, are şimi nusuri.
DANI ELNI CULAE.
Dacăeşt i mair elaxat, nu ob oseşti.
EMERI CI ENEI .
Ol anda a f ost f
avorit
ăî nt
otdea una, dar poa te căast a ne vaf avori
za, că
sunt eif avorţ ii
.
COSMI N CONTR Af otbal
.
Ceide l a Aj ax ar fi r t
eb ui
t să -
mi deapot enţ
ial şisă ă m ridicela nivel
ul
care -
am l at ins.
NICOLAEMI TEA.
Rap i
d-St eau a e un meci „care pe car e", darnu e s poate spune căe
deci
siv.
MARI US MĂL DĂRĂŞANU.
Băi eţi
i su nt dorn i
cide a ser evanşaf aţă de t oatălumea , dornicide a
demon stra şide ai nfirma t oate mi nci
uni l
e care au s-
scri
s nî această perioadă.
COSMI N OLĂROI U.
Am aj uns săcu nosc r
eacţiileimpr evi
zibil
e al e patronului George Cop
os.
RĂZ VAN LUCESCU .
Incred ibil cevi t
ali
tate areace stVi orel Mol dovan, ca relat rei
zec i şipatru
de ani a i nt ratî n al t rei
zecişici ncil
ea.
SILVI U TU DOR SAM UILĂ.
Messi e Messi , Zicue Zi cu.
MIRCEA REDNI C.
Dacămeci ul de la Timi şoara nu s e vaj ucacor ect
, noivomurmări partida
şivomrecu rge al măsu riextreme,r ecurgândi ncl usiv până a l re
tragerea ech
ipei
noastr
e di n cam pionat.
SILVI AN CRI STE SC U.
N- am văzu t golul lui Messi, darl -
am văzu t pe al l ui Zicu
, care mi s-a
părut maif rumos .
GEORG E COP OS.

î
n ca Nu
rac
ter.osă-l f
eli
cit nici
odată pe adversaru
l meu. Nu af
c aşaceva. Nu-mi st
ă
I
ONUŢ PO PA.
Nu r cedcăfinal ul cam pi
onatului e i
nfluenţ
atde arbitri
, fii
ndcăn-a greş
it
doar Tudor a l Urzi
ceni, cişiBal aj l
a Cl uj
.
DUMI TRU DRA GOMI R.
Canicula a maif ăcut două victi
me?Ce săzi c?Spercapol i
ţi
a sp
aniol
ă să-
şifacădat ori
a şisă -l pri
ndă.
CLAUDI U RĂDUCANU Mânal ui Coroan
i af ost evi
dent
ă.
GEORGE DOBRE .
Meme St oicaa f ost un pl iantî nt
re patronşisu port
eri
.
MIREL RĂDOI f otbal
.
Poate căest e pos i
bil săpotpl ecaşieu e dla Rapi d.
IONEL GANE A.
Val
i Badeaest e cut r
eicl asepest eI nzaghi
.
GIGI BECALI .
Faptul căRap i
dal uatcam pionatul a fosto mi nune,a opt a minune a
l
umii. Nu sepoat e compa ra u n măr farcuun spar tan.
VASILETU RCU.
Dacăsl oveni
i n- au au zi
t de noiî nai
nteameci ului, sper
ăm săau dă de noi
după m eci.
PAULCODREA.
Naţi
on al
a e ce a maibu nă ec hipă de club din Român ia.
COSMI N CONTRA .
Prob ab
il căduşu l ăst
a car el -
am l uatî n seara ast a sănu se mairepet
e.
VASILETU RCU.
Abia după ce- o săfim cal ificaţi matematic de pe unul di ntre pri
mele dou
ă
l
ocuri din grupă osă văot pspune cean şse de i fi
cal
care ave
m.
CRISTI AN CHIVU.
Din acest momen t,Ian i
s Zicue j ucăt
oru llui Di namo definiti
v pen t
ruo
per
ioadă d e patru an i
.
CRISTI AN BORCEA.
Nu potsăcom entezcee a ceam decl arat adineau ri
.
GHEOR GHE HAG1
Credcădom nul Copos a cerut pemi ne un pr eţ exuberant
.
MARI US MĂL DĂRĂŞANU.
Nicipe Ron aldinho n- af ost bătaa
i care sedă acu m pe Chi vu.
VICTOR BECALI .
Pulido nu va fi primul sp an i
olcar e vaven iî n R omâni
a.Vorurm a şial
ţi
i.
COSMI N CONTRA .

GIDacă
GI BEeu
CALIj
oc
. cuBor cea, e atent
atl a cri
mă.
La St eaua uni ij
ucători vor
, dar nu p otmai mul
t,iar al
ţi
i atât
a pot
.
GHEORGHE HAGIf ot
ba l
.
Viaţa antrenori
lore scu rt
ă, dar con
tinuă.
AN DREIVOCHI N.
Asta este!Fot bal
ul e f
rumoscân d set ermi
nă cubine.
VASI LETU RCU.
Să dai pen alt
yl al -
0 e o deci zi
e hotărât
oa
re.
VIOREL HI ZO.
Se întâmpl ăt ot
uşiceva la Pol i
tehni caI aşi, sau m aibine zis nu se
î
nt âmpl ă nimic.
COSMI N BĂLE ANU I nf aţa mea,Bor ceaes te un pi tic mic.
GIGI BECALI .
Sunt situaţ ii şisi t
uaţii ca re,ca na trenor,trebuie să etadapt ezi. Teui
ţil
a
ce-af ostînainteaşi -
n urm at a şipe u rm ăt ragideci zia.
GHEORGH E HAGI .
Eu decâ t săf ac ega l prefersăcâ şit
g sa u săpi erd.
EDUARDST ĂNC I
OIU.
Dacă nu vom av ea un campi onat curat, vom av ea un campi onat murdar
.
MIHAISTO ICA.
Boşti
nă a f ost oai
a nea gră a ech ipei. Asta-i părereamea ,iar dacă -
i
pă rer
ea m ea, de ai a dauban i
.
GIGI BECALI .
Am cu rajşide ast a nu mi -
ef ri
că.
GHEORGH E HAGI .
La ora ast a,Di namo î ncăsegăseşt eî n aj ubila după l ecţ
i
a de
su periori
t
ate p e ca re adat -o a nul trecut .
CORNEL DI NU n î moment ul î
n car e vom co nsidera căav em soluţi
i mai
bunedecâtceeaceavem,fiţ iconvinşicăvom maif acetransferuri,fiedesusîn
jos,fiedej osînsus.
GHEORGHE CHI VORCH I
AN.
Lovi
n, int ratab i
a după pauzăpe t eren,î ncearcă acum ot en t
at i
văde
atac.
ADRIAN CHELTU ITORU f otbal.
Dacăfinal i
tateaest e bună,seat en uează controversaşicon tradicţi
a
discuţiei
.
I
ON CRĂC IUNESCU .
Nu e ni men iîmpot rvă
i caci neva să- şil aude ech i
pa.
GIGI BECALI .

est Ob
e maiservaţ
rapididcu
m t
ecât eh
ea.nicaîl urmăr
eşt
e pe Vasi
l
e Ghi
ndaru, darGhi ndaru
EMIL GRĂD INESCU.
Primel e mele două cuvi
nte au ost
f „E oon oarepent
ru mi ne săan t
renez
Steaua".
GHEORGH E HAGI.
Adri an lI
ie e mai mar e caract
ercaOl ăroi
u. Ast
a zi
cică -
iI sus Cri
stosşi
al
t
a nu – să m ă er
ite D umnezeucă i c
z aşa.
GI
GI BECALI .
DacăPol itehnicaTi mişoara arfi f ost o ech i
pă maisl abă cu fieca r
ej ucăt
or
care a lecat
p de ai ci, fiţi con vinşică u ni -
am fi datdru mul .
GHEORGHE CHI VORCH IAN.
Nu ara nicio r evan şăde l uat. Sperdoa r săî nvingemşi -at
uncio săpot
spune că i -
mam l uatşieur evan şa.
ŞTEFAN GRI GORI E.
Vreau să asigur pe t oatăl umeacăat âatt imp â ctvoi fi eu alSt eau a,adică
toată viaţa, echipa vaî ncep e cuMi relRădoi .
GIGI BECALI .
Vreau să jocpe scen a care trebuie bineînţel
es, sămă l upt, sămă batcu
ăia a devărai
ţi care vom ve dea acăd vomaj
unge acol o să efi maibuni .
GHEORGH E HAGI .
Ce a făcu t Ganeaaseară estei nad misibi
l. Ganeaa f ăcuto j er
tfă pen t
ru
f
otbalul r omânesc.
GIGI BECALI .
Având un e rzul
tat î n afţă, avem atuuripozi ti
ve, car
et r
ebuie săl ef olosi
m
f
oarte b ine.
GHEORGH E HAGI .
Trebui
e săfim mân dri căsu ntem con aţi
onali
il ui Mutu şimaial es
mân dri că u sntem cont empor an i cu el .
DUMI TRUDRAGOMI Rf otbal.
WalterZen ganu f aceal tceva , păstrând pr oporţ
ii
le şiî ncer
când o
com paraţie sf
orţată, decât să rea cătprecu m Cezar ,î n locul Rubiconul
ui,
Dâmbov i
ţa.
CORNELDI NU.
Cu nem ţ
ii, dacămar cammaimul te goluri caei , puteamchi arsă- i batem.
GABRI ELTAMAŞ.
Hagi nu m -a ascu lt
atcu F CR C luj şices- aî ntâmplat?I nl ocsăvi nă
Sfântul Duh, a ven i
t dr acu '
.
GIGI BECALI .

si rAcu
ngu şim
sen em
re
tţi
i.î
ncepsăvi
rage nă în val
uri pest
e noi
, darKlugeîşidă seam
a căe
MARIAN OLAI ANOS.
Nu cr edcăput em ec
hival
a un meci egalcuo î nf
rân
gere.
CRISTIAN CHIVU.
Planul meude vi it
orest
e momen t
ul actual
.
RĂZVAN LUCESCU .
Hagi, caom, e su per
om.
GIGI BECALI.
Mec iul Gl
ori
a Buzău – Daci
a Mioveni a avu
tt ot
uşiun numitorcomun.
MIRCEA M. I ONESCU n îf otbal fiecare o pu ne cui nter
esul care vrea.
GHEORGHE HAGI j ustiţ
ie şivi aţă socială.
Oricât de să rac ai fi, ăla ca re are bani câ şitgăprocesul.
IKITA
N.
Cine nu va respecta arm a dr eptăţi
i, atuncisa bia drept
ăţi
iî i val ua ca
pul.
GIGI BECALI .
Nimen i al
tcineva î
n afarăde pr ocurori,judecă t
ori
, probabil avocaţ
i,
î
nvinuiţi
, acu zaţ
i şiru dele or
l u n şti
e ceesa flă în acest dosar
. Deci cum poat
e
să spună un pol it
ician dacăe sp i
onajsaual tceva? oate
P e, poat
e n u e,nu
putem şt i
.
MONI CA MACO VEI.
Toţi am co pil
ăritl a vulturişidupă bl ocu ri
.
DAN I OSIF.
Sunt alăutri de oam enii car
e su nt înj urul meu .
IKITA
N.
Pri
etenii sunt buni dacănu t e deranjează.
DAN I OSIF.
Lumeai nterlopă are oa men i de o ui mitoare intel
igenţ
ă şicu ltură, cu
cât
eval imbi st răi
ne a l bază.
FLORI ANA JUCA N.
De când mă şt i
u eu copi l, mă ur camî n pomşi mân eamco rcoduşi
.
MAR IAN VANG HELI E.
Libertateanu e bună pen tru săr aci
.
DUMI TRU DRA GOMI R.
Eu e ram amfit ri
on ul Bucu reşt
iului, căt ata avea 500 de oi ,iareuave am
pachet
e cuban i.
GIGI BECALI .
Pe ăl a care areî l doa re-
n p ălărie de ăla ca ren- are.Asta o şt i
u că o et eză
a uli Marx.
DUMI TRU DRA GOMI R.

bătrânăAd
mecâ
t
ri
tmi
r s
ăscop
ae
l ci
adin
neva
1907aca
. săla aceastăfemeie de o su t
ă de ani, caree mai
CORNELI U VĂ DIM TU DOR just
iţi
e şiviaţ
ă soci
ală.
Din ban i
i ăia maibi ne seconstrui
au opt sut
e de ap artamen
te cudou ă
cam eer sau patru sute d e grăd
ini
ţe,că avem un defi cit de zece im
i de copi
i.
MAR I
AN VANG HELI E.
Dar dreptatea, dreptateaa cui este,a cel
ui fut
ut sa u acelui care nu dă
banul ?
DUMI TRU DRA GOMI R.
Pen tru că, daţi-
mi voi e,nu exi st
ă fii nţă umană, fie căl ocuieşt
eî n Africa
,
î
n Asia sau în Rah ova, care să unfi văzu t un fil m, să un fi rupto fl oare, o at

sauun băi a,
t după ca zul care este fiecare.
MAR I
AN VANG HELI E.
Dacăeu ţ i
îdau u d
mi tale o palmă, t rebuie săf acăo recl
amaţ i
e scrisăeu ,
care i-amţ dat-o,saudumnea ta, care l ai
uat-o?
DUMI TRU DRA GOMI R.
Eu i ubesc oam en i
i fiindcăaşai ubesc euoam eni
i.
GIGI BECALI .
Mari l
e personalităţ
i, at uncicâ nd seprăbuşesc, cadîn picaj
.
MIHAI PE LI
N.
Dacăaipri et
en iî nseam nă căeşt i băiatbun, iardacăaiduşman i
î
nseam nă căeş ti băiatşimaibun.
ADRI AN COPI LULMI NUNE.
Nu s- aî ncălcat ni cio l ege, e o act i
vit
at e normal
ă pe care o desfăşurau şi
car
e n u a avu tloc.
TEO DOR AT ANA SIU.
Vidul de lege nu spu ne ceseî ntâmpl ă.
DAN VOI CULESCU .
Opri ţi gr
ăatrel
e,vor beşte domnul Geoa nă!
MAR I
AN VANG HELI E.
Oamen i
i seomoar ăî nt r
e ei , darpân ăla urmă seî mpacă.
GIGI BECALI .
Eu n u sunt de aco rd cu ceea cesp uneţ i
, dardacăi nsi
staţi
,î ncl
in spre
păr
ereadumneav oastră.
RA DU VASI LE.
L-am că păcit pe pri mul mi nistru,la dr ep t ad
minist
rat
i
v, cuun su bprefect
de Prahova , dar nu i ntruî n det ali
i.
ANTONI E IORGOVAN j ustiţi
e şivi aţă socială.
Viaţa meam- a ad us pe o cal elung băt ută şiafânat
ă de mul t
e person aj
e

i
mport
a
FLnteAşi
ORI NArel
Jevan
UCAt
N.e.
Caltaboşul arată căJustiţ
iafuncţi
onează.
ALIN TEODORESC U.
Nu pot să-mi dau dem isi
a,pentru că ast
a arî
nse
mna săr
enunţ l
a
i
munit
ate şi în felul ăst
a mi-aş răd
t a al eg
ăt
ori
i
.
GABRI EL BIVOLAR I;
Dacăn- aiou ă,nu te bagila scandal
.
DUMI TRU DRA GOMIR.
Io m- am ăcu
f ti o pămi ne.
GIGI BECALI .
Voir eintrod uceped eap sacumoa rteapen t
ru e cicar e pun la cale act e de
ter
ori
sm, pen tru cei care decap i
tează ără
f u ormă de mi mi că ep aţ
fă.
GHEORG HE DI NU.
Eu am f ost un lust rat încădi n cop i
lărie.
ION I LIESCU t ni
-e răul a cap, mă doa r
e mi nt
ea.
Nu amda t mân a cuVan gh eli
e,da r am văz ut şieuo po ză foart
e nec lară,
î
n ca re se exploat a o pr oximitate sp aţi
alăî ntâmplătoare dintre mine şi el
.
VASILEDÂN CU.
Suntem si gu ricăex i
stă si tuaţi
iî n viaţă când, dacănu se poat
e al t
fel,în
modcoer ci
tiv p oţif ace i nbe unui om.
DAN VOI CULESCU .
Eu d acăl as pl eoapeleî n os,j i mediatsecr ed e căam î nch i
s och i
i.
DECEBALTRAI AN REM EŞ.
Nu t rebu i
e săspă l
ăm î n publ ic rufel
e cu rat
e saumur dare.
CĂ TĂLIN BOTEZAT U.
Cu O l
ăr oi
u su nt prieten ât atde bun şiare un ca racterat âtde cu rat, că
potsă-i dau ordi n.
GIGI BECALI .
Am mai î nşelat şieu a st
t ul din cân dî n cân d, dar în il
mi telegale.
FLORI ANAJUCAN j ustiţi
e şivi aţă soci
ală.
Eu per sonal nu am degând sămait acî n rap ort cumi ne î nsumi.
DANMI HAL ACH E.
Priet
en ii
le su nt relaţii
lei nteru mane cu oa men i care ai un n iter
esşipe
urmă ai o c himie.
GIGI BEGALI .
Român ul nu e mi sogin. Eu chi arcredcă, dacăav eamo f emeie ministru al
Agri
culturii
,nupuneabot ull acârnaţ i
.
SILVIU PR I
GOANĂ.
Loredana Gr oza este singu ra ve det
ă di n Român i
a care a avu t cel
e mai

mul
te sc
PROhTVM
i
mbări
deN.
AGAZIook
l .
După cu m ne- au nf
i
orm atloca
lni
cii
, cri
ptel
e şimorm
intel
e au f
ost
prof
anate ăf
ră espr ect
.
JURNALU L NAŢIONAL.
Preşedi
ntel
e Sarkozya promis un cabinetrest
rân
s,de numai
ci
nci
sprezece ini
şt
mri
, cuun număr egal de em
f eişibărb

i.
ŞTIRI – RADI O GUERRILLA.
Urm eazăscen ar eco
nsti
tui
rii ru
peri
i suti
enul
ui.
AFIŞAJ OTV.
Nicoleta Luci u nu- şisp ală ch i
loţi
i de sânge.
RY
STO
.
Carm enAmari ei, colegel
et al
e au ucat
j maidevr eme cupr eşedintel
e
Băsescu în t ri
bună. Tul a Sl agelse - a
li avu
t vreodată pe p reşed
intele
Danemar ceiînt ribună?
I
NTE RVIU – ŞTI RILE SP ORT.RO
„Vân ătoareî n Vran cea: maipuţ i
ni cer
bi, darmainumer oşi
."
TITLUREVI STAAG VPS.
Est ef oarte greu f să
acit el
evizi
une şisănaşt iîn ac el
aşit i
mp.
IRINEL COLUMBEANU.
Neaga are peumărun t at
uajcuChe Guev ara,cel maimar el upt
ăotr
împotri
vacom uni smului.
RA LUCA AR VAT.
Apr oape 61 di ntre români su nt mul ţ
umi ţ
i de activi
tateapr eşedintel
ui
Trai
anBăsescu.
IOANAMOLLA.
Ziarişti
i au l uat locul se curişt
il
or, fii
ndcăoperea zăcu nf i
orm aţi
i.
DAN VO ICULE SCU medi aî n următ oar
ele zi
le vântul va fi mainervospe
creste.
VICTOR SLAV .
Aiciurmează săfie amen ajatun pasaj piet
on alsubt er
an, care să
faci
l
iteze mai uşo r acce
su l pietonil
or.
CRI STIAN ZĂR ESC U.
Tren ul vine di n d i
recţia aceea, pleacăî n d i
recţi
a cealal
tă şivaso sil
al i
nia
una d intre ele.
CRI STIAN GROZA.
Eu, cabărbat , aştept din pa rt
eauneif emeicare sedezbracă în Pl
ayboysă
mă deserv ea scă publi
cist
ic.
MIRCEABAD EA.
Vrea u săvădcâţ i dintre dumneavoa stră consider
aiţ căMi nisterul

Af
duacer
mn i
lo
ear
v Ex
oast
te
rrneşipol
ă. i
ti
caRomâni eivăint
eresează,căareinci
dent
ecuvi aţa
MIHAI TAT ULI
CI.
Den i
grează pe cineva tatuaj
ele şisil
icoanele mel
e,sa u fiindcăaveţ
i un pi
x
şi
-o o fai
e vă f
aceţ
it oate mea ndrel
e?
O ANAZĂV ORANU.
MoşCrăci un e aştept
at săsosea scă di
ntr-
o cli
pă în alt
a, fiindcămaisunt
doar câ teva zile până la venireaui .
l
BEBEBOANT Ă.
Incen diul di n Sfântu'Gheorgh e,j udeţul Cova sna,de-acum t reil uni,a
fostcel mai deva stator ncen
i di u di n ul ti
mi i ani în j
udeţul Constanţ a.
AL ESSAND RA STO ICESC U.
O ad mir peOan a Zăvor an u, cut oate căe pri etena meaşio i ubesc.
IKITA
N.
Eu n asc mereuî n di rect
, domnul e Rad u M oraru. Toat
eidei l
e pe car ele
am su nt ni şt
e cop i
i.
IRINEL COLUMBEANU.
Am au zi
t -o pe doam na Tat oiu spu nân d cănu- i o ruşi
ne cat ineree
l să
facămen aj
erie n îI tali
a.
DAN IELBUZDU GAN.
În an ul 2000, j umăt ae t di
n pop ulaţi
aţ ări
i vaprod ucepr ogram e radio-
TV,
iar cealaltă ujmăt at
e e l va vizi
ona.
TITU S RAVE ICA medi a.
Am î nvăţ at puţ i
n l i
mba brazi l
iană.
LOREDANA GROZA.
DacăPD seret rage de la gu vernare, de-aai n-am eupul over pe gât.
MI RCEABAD EA.
Ca săai bă lumeaun gh i
d alsen t
imen tel
ornat urale,a trebui t săfacem
sacri
fici ul acestor am c ere d e filmatcar e p ânăl a urmă n e-am obişnuit cuel e.
IRINEL COLUMBEANU.
LaCos mosTV o rmân i
i mă vorvedeaaş a cum suntdef apt , ca un om cu
mân a n îti
nsă.
CORNEL IU VĂDI M TUDOR.
Al i
anţ a D. A. a i ntrat în moa rte cronică.
COSMI N PRELI PCEAN U.
Coru pţi
eî n pr esă nu exi stă, pen trucădacăar fi, aşî ncercasă-i corup
eu.
GI GI BECALI .
Cân d vor bim despre acest subi
ect, ch est
ia asta nu sepoa t
e di scuta.

OOANA
p ZĂV
rezen
ţăORANU.
t
elevi
zu
ală mai notori
e,chi
ardacăab sent
ăî n ul
ti
ma vr
eme,
est
e Oreste.
COSMIN POPAN.
Eu sunt atât de să
tulă, î
ncâ
t săbag nişt
e paparazziî
ntr
-un vi
deoc
l
ip mi
s-
a păruto u t
op i
e.
O ANAZĂV ORANU.
Zon
ele undeam eunev oe
i sunt f
undu
l şiabdom enul
.
LAURAAND REŞAN.
L-am rugat pe acest gu noide om să- mi f acăşimi e un cat ârşisă- mi bage
mot an
ul în videoclip, dar n -a vru t
.
O ANAZĂV ORANU.
Arti
colel
e di n presă le citesc,dar nu l e ci tes
c eu .
GIGI BECALI .
M- aînvă ţ
at pe mi ne Teo căt rist
eţeapoa te fi şivesel ă, dacăşt ii cum săt e
ieide e a.
NUAMIDI NES CU medi a.
Pentru el
ten ovela Oan a secau tă cudi sp er
are of et
iţă care sămă
inter
pret
eze pe mi ne,fii ndcă eu o voi i
nterpreta p e mama.
OANAZĂV ORANU.
Avemşinoidr eptul sănu n i separ ă ni cio diferenţăî ntr
e nimen i şi
nimeni.
MIRCEABAD EA.
Gattusoa că zut
, dar est eoi luzi
e opt i
că , pentru că,l a stil
ul lui, Gattuso
nu are cum să cad ă nî realitate.
COST IMOCANU .
Noinu su nt em ni cipr o-Băsescu, ni
cian t
i-Băsescu
, nicii nvers.
ADRI AN HALP ERT.
Nu n e-arî ntri
sta atâtde t are moa rt
eadacăn- am şt i cât de preţi
oa săe
viaţ
a.
DRA GOŞ ST ĂNESCU.
Credcănu exi stă nicio part e an at
omi căa corpu lui cu careI nzagh i sănu
fi mar cat măcar un gol.
MIHAIMI RONI CĂ.
Eu v ă prop un s ă avem un di al
og, pen tru c a di
scuţia săfie maicoe rentă.
GABRI ELAVRÂN CEA NU-FIREA.
Presa trebuie mer eusăpi gmen t
eze cee a cespu nem noi , casăî nţel
eagă
poporul.
VIRGIL RAMBA.

nu auZeci
respdeat
şof
ect eri
di d
ar
f i
n au
agm jddeţ
eul Cs
meronst
. anţ
a au ost
f amen daţ
i de pol

işt
i fiindcă
ILKNUR PI NTI
LEI.
Ast
ăzivr emeaest efranţuzi
tă fiindcăeste zi
ua Franţei
.
AND REE A SPĂTAR.
E orm
f i dabi
l cum ava nsea
zăpach et
ul de î
nai
ntare al aust
r
ali
enil
or, deşio
f
aceî n l
ateral
.
CRISTIAN SPÂN U.
Pur şisi mpl
u n u amput ut săpl ecdin Ameri
caf ără să-
mi iau chil
oţeicu
dant
elă şi cuMi cke
y Mou se.
ADELI NA ELI SE I.
A fi vu lgar este o părer e.
PETRICĂ GHEORGHE medi a.
V-a purt at noroc pici
oru l
?
REPORTERANTENA 1 CĂTRE CRI STI
AN BORCEA.
Toatăl umearesp ectă şidefi neşte corect moa rteapatrair
hul ui
,i ncl
usi v
presa.
MIHAI TAT ULICI.
Pe durat aî nmorm ântări
i patri
arhului Teoctistnu sevor î
nregist
ra
f
en omene met eor ol
ogice eoseb
d i te.
CRISTIAN PE TR E.
Vă rogsăvăui t
aţil a antrenorulIoan A ndon e.Are o exp resi
e absolut
peri
mat ă.
COMENTA TOR CFRCL UJ – ANO RTHO SIS FAMAGU STA.
Un mot ocicl
ists- a accidentatdupă cea pi erdut contr
olul volanului din
cauzavi tezei
.
ŞTIRE REALI TATEA TV.
Nu u it
aţ i cămâi ne a ap ărut şied i
ţiat i
pări t
ă a săptămân al
ului Fan ati
k.
HORI AI VA NOVI CI.
GigiBecal il-a amen inţatpe MM St oica, sp unându-i căunul di nt
re
bodyguarzi
iluiehot ărâtsă- ll
inşeze.
TITLU GAZE TASPO RTU RILOR.
Fir
eşte,arbi trul dictează„ î
nainte"atuncicâ nd mi ngeaest e scăpată
î
nainte.
BOG DANCOSM ESCU
„Credeţ
i căCi oacăs- a sp ăl
atpe mâi ni după ces- a op ri
tl a benzinărie să
-
şifacănevo i
le? "
AFIŞAJOTV – DAN DI ACO NESC U ÎN DIRECT.
Vali Vi
jelie a st râns peste 10 000 de dol aril a bot
ezull ui GicăCi upercă.
TITLUZI UA.

supersRi
t
ţap
ai
i d a câşt
că i
gat
e ai
m bif
nărăfGeorge
e ără eorCop
Gge os
opî
n n
Cos ri
t
îbu
tn
ribă
u. Jucă
nă, t
ori
aşai săi
că dau
e-acumju

n
ns l
a
col
o
î
şidor esc să u-lnmaivad ă pe G eorge op
Cos nît ri
bună.
DANI EL NIŢOI
U.
N-am au zi
t de blow j
ob, n-am f ol
osi
t nici
odată.Deocam dat
ă su nt t
ân ără,
n-am nev oe.
i Poat
e p e al 30-35 de an i
.
ANDREEA BĂNI CĂ muzi ca şitexte muzica.
De cesănu- i cânţi mortului ce-
i pl
ăcea cân d eraîn vi
aţă?
ADRI AN COPILULMI NUNE.
Pe t ăbli
ţa de î nmat riculareal ui Mer ţănicăalmeuscr i
e WCS. „ CS"
î
nse amnă C armen erŞba n, iarpe W" „ l-am pu s fiindcă aşa-
ila modă.
y CARM EN ŞERBAN.
Mi semaiî ntâmpl ăl a conce
rte săr ămân u c c
âetu
-n sânpeaf ară.
NICOLETA LUCIU.
Prima Mi nune a f ost Ioni
că, caren- aveţ
i cu m săştiţi voi
, careaf ost cel
mai mar e acord eon
istal t uturor imp
t uri l
or şi est
e şi exi
st
ă.
ADRI AN COPI LULMI NUNE.
Mi separ e nor malsănu seci r
cu l
eî n Pi aţ
a Rasdaq cuocaz i
a Sommet -
ului Fran cof
on i
ei, avândî n vedere cănt r
iăm şinoiî n Uniunea u Er
op eană.
RA LUCA TĂNASE (BAMBI )
Ideea primeit ru pe de man el
e din Român ia mi-a veni
tî ntr
-o dimineaţă,în
baie,pecândmăbărbi eream.
OST C
IIONIŢĂ .
Fiecare pi esă a meae o naşt ere.La el fcu m femeil
e nasc copii
, eu aduc pe
l
ume c ân tece.
DINU MAXER.
Cân dţ i
n mi croon
f ul în mân ă,î l am peDumnez eudeasu pra capului.
IONELAPRODAN.
Man eaua este o aman tă car
e ainoşt ri n-or ecu
nosc, darsepoart ă.
ADRI AN COPI LULMI NUNE.
Cân d am f ost în Ci pru, m-a camaj uns ob oseal
a,fiindcădi mineaţa aveam
nişte emi siuni mat i
nal e.
MIHAI TR ĂISTAR IU.
Pe l at reiani er am dej afami l
iari
zat cu ott ceea ceînseam nă mel odi
e de
succes n sp
îaţ iul cultural ru sesc.
COST IIONI ŢĂ.
De fiecar e dată nu am gr eşi
t niciodată pe scenă.
IRI NA LO GHIN muzi căşit ext
e muzi cale.
Duşman ul e uni tateademăsu ră a val orii mele.

d,A
deci DRI
Dar ANdCOPI
acă şiLt
uU
LmăMINi
UN Ei
ubeştî
mi
, Atf
uacpr
nci oebl
d eme
cefără
eu
t r
os
el
eftuş
on lisă
încă
î nu
nchid?mă
Faceţi cami ne şivăspu nt utur or
, Atuncicând sună di
n nou , Nu
aşt
eptaţi, hai
, săr ăsp undeţi văimpl or.
E vocea l
ui, nu-i un ecou .
BBAM
I
.
Nu pl ec
ăm acasă, Haicut oţi pe masă, Să f
acem bai
ram Ca la
Amsterdam.
COSTI I
ONELĂf eat
.ALB ERTO DE LAPLO I
EŞTI.
Poţi săf ugi, poţi săf ugi, Că o- ncurci
, o-ncu rci
, Oricum t e-al
erg, te prind,
Tespar gl abuci .
RAZPA
IŢII.
Dumi ni
căn- am r ăbdare Să câş tig potul cel mare,Mer g pe mân al ui
Ogică, înainte,f ără rifcă . Jocu l ce e n p l
ace ou nă E şasei ndpat ruşnou ă.Mer ge
bineşmecheri a,Joacăt oatăRomâni a.
JEANDE LACRAI OVA.
Var a s-a pi erdut , Toamna a t recut,Iarn a a ven i
t, Speranţa n-a sosi t
.
AN I
MALX.
De memor atce -
ţi spu n acu m, Am mul ţi băieţ
i care stau Fet e potdacă
vreausăadun,Danaecuvoiacum.Săneopr eştidacăvreie-nzadar ,Fetel
e
sus cumi ne p e b ar, Pe b ăieţ
i poţ i să-i auzioricu m Di ntre sti
cle de b ere şi fum,
Nicimăca r n u-i nevo ie săzb i
er, To at
ăl umea -
i aicil a apel,î ncăo dat ă, iar şidin
nou Te ac f i h
ghcân dt u t e simţ il ow .
DANA muzi căşit exte muzi cal
e.
Prinde-mă,ap rinde- mă,Acu m st rânge-mă,cu prinde-mă,Să- mi da it otce
ai, Până mâi ne st ai.
AND REEABĂL AN.
La băi eţii din ca rti
ernu e l placede t ine,Frăţioare, fugi, vezică n vid
upă
ti
ne,I ar acu m su ntem t oţi, noit oţi şimah oarca, Haicunoidupă b l
oc, mer gem
cuba rca.
B. U. G. MAFI A.
Gr ădini
ţa a- ncep ut, Şcoa la a- nceput,I ar eut ri
st
ă.
Nu al erg ni cimăca r pe pi stă.
Nu am o pri et enă, O c oeg
lă bu nă,Să ne ui tăm î mpreu nă.
Lami ne-acasă l
al ună.
MARY& PAT RY.
Int r
-o seară a- ncep ut ch i
nul , S-au certatnaşu l cu fin ul, S-au certatdi n
drag ost
e,_
Iubesc aceea şif emei e.De f emei a asta, frat
e,S- a auzi t şi
-n străinătate.

mi
O-et
ş
irâu
e t la
ă cap,
oat l măNdo
umea, ar
e
umelemint
eiea.
e St
eaua.
ADIDE LAVÂL CEA.
Facicevr eisăf acidin m i
ne,Tei ubesc,
dar nu pet i
ne.
I
SSA( ELEG ANCE)
Acasă am ajuns,I arfaţa cu acri
l mi parc
ă s-a uns.Darsu părar
eatr
ece
gr
eu, Nu maif ac ceeau vreu .
MARY& PAT RY.
Ast
ăzie ziua t a, Zi f
rumoasăcami ne,I
a-ţ
i priet
eni
itoţi
.
Şi vi
no iarăşi l
a mi ne.
Vom pet rece canebu nii pân ă-n zor i de zi
, A dou a zi de di mineaţă vom
avea ce ovest
p i , Fără ri st
ptease m asculin, poate doarf eminin, Fărăl ug
me
proaste,poa te n umaiboxe se. ar
ELIA
D.
Vine vi ne Borcea cu sp artanii, Fuget oţ
i mili
ar darii
. Vine vi ne Borcea să
i
a C upa, Să d istrugă u Eropa.
JE AN DE LA CRAI OVA muzi că şi texte muzicale.
Mi-e ru şine,mi -e ruşine C- am pi erdut a tai ubi r
e.Noa pteanu m aipotsă
dorm , Nu- mi răsp unzil a etef
lon .
HOCK.
S
Ne pl acel oc ul din faţă, Ci ne ved e,t oţiînghea ţă.
SORI N COPI LUL DE AUR.
Acolo nu mer gem cănu auDJ,LaJoh nnyî n sub sol sunt mul t pr
eamul ţ
i
chei, Labalmasca t e sobru şipl at, Ne-am hot ărât
, dan sămsi ngu re-
n pat.
B
BAM
I.
Am cel e mait ari ideiCum săcâşt i
gimul ţi ban i gre,iDarper cepcom i
sion
Pen t
ru că gân des c beton.
SORI N COPI LUL DE AUR.
Cum i ubeş te orbul Raza de lumi nă,Cum i ubeş te un copi l Pemăi cuţ
al ui
cea bu nă,Cum i ubeşt
e omul Pe bu nul Dumnez eu, Nu sei ubesc fraţ
ii Cum te
i
ubesc eu.
FLORI N SAL AM.
Cine mi -e prietenvr eau ăsbeacumi ne,Beau iş cudu şman i
i săsesi mtă
bine,Nedi străm l amaxi m.
Cu t oţii hai săbem, Hai cut oţii acum, haide pe si st
em.
NICOLAEGUTĂ, BRAZI LIANU' ,GERADA I NIMĂ DE LEU .
Adoles cenţaî n vreme del i
ce u mi
î spu ne mama nu ececr edeu , Ea nu
se-mparte n îl uni sa u să ptămâni ,î ncep e asătzişise â sf
rşeşte ulni.
B
BAM
I.
Am vr ăjeală de fierŞi f ac f et
e săvi seze î
ntr-un i tmp şi treimut ăriVreau

ca
f
atăoa
tcol
Ateosă-
mi
u
nde-cedeze.
o doa
r Nu mă potab
e. ţ
ine Şi n-am ni
cio ezi
t
are aCsă-
i dau l
a
ADRIANA ANTONI muzi căşit ext
e muzi
cale.
Uneori mă îndrăgost
escşiap aresoarel
e-n vi

a mea,Uneori

î
ndrăgost
esc –a,d da! – de ci
ne nu tr
ebui
a.
AGUNA.
L
Da, euşt iu călângătine.
Oricesec undă set r
ansf
ormă.
Intr
-ozide f eri
ci
re.
Deci t
u nu, nu, Nu spu ne nu, Lasă-
ţ
ii ni
ma săvisez
e.
Şi desch i
de-ţi su fletul acu m.
A. S. I . A.
-la-l
aU-l
a.
Dansea zăf etele cuHava na, U- l
a-la-l
ei.
Am avu t peste-o mi e de f emei. Fem eaiface cevr eai ni
ma mea, Eu mă j oc
cuea, Ii dau t otce rv ea, Ca o m are h ai
man a.
LGI .E
Nu r teb uie săl e sp ui un ad evăr, Sunt preasen si
bile,pe unelel e dor.
4U n îva ţă, omul e,î nvaţă, Căsă t
oriaeof ortăreaţ
ă. Nu ebi ne,nu ebi ne,
Actulăl anut eţine.E doaro- mputernicir
eSăf acăcevreacut i
ne.
CA RMEN ŞERBA N.
Alţi poeţ i sunt al ăturide mi ne,Nu- i greu ărăfti
ne,î mi fac com pl
imen te,
Augest uriat ente,Măsi mtf oart
ebi ne.
Dege abavrei acum .
Să t eî ntorcidi n dru m.
Şi săî mi ceri i
ertare,Dar nu m ai am r ăb dare,Nu m ai arerost săî ncerci
.
Să t eî ntorcidi n dru m.
B
BAM
I
.
Toţi aleargă după bani , Nicisădoa rm ă nu m ai vor
, Aleargă o viaţ
ă
î
ntreagă, Se opr esc n umaicân d mor . Toată ulmea- nti
nde m âna,C- aşa ee dmi i
de a ni, Că e p reot
, căe d octor, Că şivi aţa costă bani.
COSTI IONI ŢĂ & FL ORIN SALA M muzi că şi texte muzical
e.
Ştii căn- am t ri
şat, Cu i tne m- am j ucat şicu ot t cesimţ i
, Nu evi na mea.
Că t u vrei altceva şit e-am scos din m inţi. Te
-ai risca
t,t e-aiî
nşelat.
AND REEABĂL AN.
Meser ie grea, Nu t e da,Las- o aşa , Lasă-tel a mân at a.
Că nu e uşor .
Să aj ungisu sî nt op, N-aist of
ă de vagab ond.
Ştiu căvr eimi nt ea.
Şi s-o cop i
ezi nu ai putea, Ce f rumoa săî ncercare, Darcop ia nu ar e

val
oar
e .RI
SO NELCOPI LUL DE AUR.
Ce suflet,iubire,Ce su
fletai î
n it
ne,Tu r ezi
c că aci
f bine Că pl
ecide
lân
gă m ine?
I
ULLV
.
Mâine când am săpl ec,I
ţil
as scri
s pe-
un biletUn ârn
d şi
-olacri
mă.
Şi nu te maiaşt ept
.
Decât o drag
oste cenu maiare r
ost, Mai bi
ne săuit
ăm ceî nt
re noia f
ost
.
ENISA.
D
I-
am sp us i nimi i săbat ă maiî ncet, Nu m aisu port săascu l
t cesp une ea.
I-
am sp us n iimii săbat ă maiî ncet, Mă trec orifi în l i
psat a.
BBAM
I
.
Câte-aş facepen trut i
ne,Ţi e nimic nu- ţi convi
ne.Mă aducil a disp
erar
e
Cu at âa
t su păr are.
FLORI N S ALAM î ncep săcr edcăvi aţaeof atăt oantă–ot oantă,Făcută
să mă s imt ca H enry –ca H enry Coandă.
OMUL CU ŞOBO LANI.
Acestaet ramva i
ul 4, Ni men i ai
cinu- şifacepat ul.
GEORGI A muzi căşit exte muzicale.
Daruneori e ciudat, Nu maisu nt deştepţi,Iţi spun că t
ei ubesc,Când
nicinu t e-aştepţi.
A. S. I . A.
Am o l oca ţ
ie de sen zaţie,Toatăl umeaşt ie,n-am ni cio dat ori
e,Sunt
aten t
ă, insistentă, Nu ori ci
ne se n pu
e cumi ne,Toa tă ziua b ună ziua.
Mă desc urc,nu m ăî ncu r
c,Vr eau ar dosăui t, Cu i t
ne nu dăbi ne,Aş vr ea
săui t de i t
ne.
AGUNA.
L
Eştif ata car e-mi pl ace, Maşina meat e-
artage Şi asta nu-mi dă pace, Eu
vreaudoarsămădi strez.
ON- N
STO P.
N-ai înţeles, nu i ţ
-e clar căt e pl ac?Doa r o dată-ţ
i mai sp un, după care-
am săt ac,Eşt i atâtde h aios când te u iţ
it ri
stl a mi ne,Recu nosc că mi-e bi
ne
săt e văd curios.
A. S. I . A.
/
Lami ne-n bl ocî ntâmpl ătorSe f ace foart
e mul t amor. Vecinul meui ars- a
scu zatCă f ace r agost
d e p e geam . Oare ce se ntâm
îpla Că dorm ez
ai- scâr
ţâi
a?
Da'l as-
o bă,l as-oă, bLas-oă,b cămer ge-
aşa!
MĂR FAR & TANTI LI
NA.

r
ec Scu
unosc,mp
i it
ubi hl
uai, ha
meu,i
,Ch
uami
,mân
Vr
eau
a at-

mi sp
cun u
oaşi că
t
e r
t nu
upu vi
sez,
l meu. Hai, hai
, hai,
ANALESKO .
Eu spun ă c eşt
i deşteap
tă,Tu spui căeştifrumoasă, Hai, gat
a cu
minci
una,Să mer gem la mi ne-
acasă.
4U.
Ast
ăzi de vină sunt eu ăcn- am sunatŞi recunosc că-
i aşa,Mă- nt
rebl
a
ce-
i bun şiacest aparat Cândi ni
ma-mi est
e gr
ea.
BAMBI muzi căşit ext
e muzical
e.
E un pi c ci
udat cum oar e.
O secu ndă f ără elt e doare.
Şi aj ungesăt e at ingăsăpoţ i zbura.
Am ni micf ără t
ine.
Şi totcee maif rumosî n viaţa mea.
E doar din vi na t a.
DANA.
Aceşt i hoţi pr oşti, proşti, proşti care su nt acu m, în m omen t
ul de f aţă, l
a
conducere,nu şt iu ni cisă uf re,nu şt iu ni cisă co nducă. Habar - n
au . Sunt
buimăciţi
.
MAR IAN VANG HELI E.
Cân d vi i necu noscu t din punctde ved ere politi
c,cidoa r cu i şt
ne
suspi
ciuni , singu ra an corăe deval uare e estsuspici
unea.
TRAI AN BĂSESC U.
Democraţ ii doved esc astfelcăşt iu să- şiascu ndă nevralgii
le cerebrale de
comportament .
CORNELDI NU.
Treb uie să răi teşti în p ustie,să -ţ
i dai vi aţa creşti
nătăţ
ii şisă o mrilal ocu
l
de m uncă, aşaum c a ă fcut Con stanti
n Br ân coveanu.
GIGI BECALI .
Ei,l ăsa ţi
, dom' l
e,căde f apt Secu ritatean- a sălt
at pe nimen i.
RA DU MORA RU.
Inform aţii
le ci rculă undeva î
n st rat
osfera şidi n cândî n cân d, prin p l
oi
aci
de,eaaj unge al B ucu reşt
i.
ADRI AN NĂSTASE.
Dacăvorb i ţ
i de un scru t
in n îai
nte de t ermen, văr ogsăvăf eri
ţi de ziua î
n
care o ăsdevi n euun part izan al al egeri
lor na ti
cipate.
CĂLI N POPESC U-TĂRI CEANU.
Cont actul di rect este altcevadecâ t co ntactul oral,lucru ab st
il
it de Bi l
l
Cli
nton.
CRI STIAN RĂ DULESC U.

Am
CO sol
RNELi
Ici
U t
at
VĂDi
eri
IM TON U să
UDOR. scoa
tăîn afara legi
i NATO.
Dacăintrăm î mpleti
ciţ
iî n Europa,ne vomt rezi aproa
pe matemati
c cuo
ţ
arăî
n ca re op
lit
ici
enii urcaţi pe g
ardurivor fit ransf
orm aţ
iîn falşii
doli
.
MIRCEA GEOANĂ Nu f ace ori
cine,când i sesc oală,un pol.
I
LIE SÂRBU pol it
ică.
Am crezut căm- aţi chemat caşi, vi
rgulă, part
id de opozi
ţi
e.
MAR I
AN VANG HELIE.
Dacăguver nul devi
ne i mpoten
t, nu merit
ă săpart i
cipăm l
a el.
MAR KO BEL A.
În ca drul Preşed inţi
ei, sel ucrează lar ece şicu uci ldit at
e pe ambel e
variante:int egrareaî nUE l a1i anuari e2007,respect i
vposi bil
itateaamânări i
momen tului ad erării Român i
ei.
CLAU DI U SĂFTO I
U.
Aceast ă gu ver
nare frau duloasă, gu vernată de t artorul port ocali
u care
este T raian Băsescu , ne-au f uratmunca oa nstră şine- au f urat, de a fpt
, cele
patru mi lioane de vot uri de o rmân i car
e auvot atpen t
ru PSD.
MI RCEAGEOANĂ.
Sunt ext rem de mul te var i
an te pent ru a- ţ
i ad uceap ortul într
-un mod
pozitiv n î momen tul în care er ad
ezi – sau aderi – a l un part i
d.
O ANAZĂV ORANU.
Dacăgu vernul cad e,gu vernul acelat rebuie săpl ece.
STELI AN TĂNA SE.
Oricemi nistrue pe f ăraş t ott i
mpul .
SEB ASTI AN VLĂD ESC U.
Acest restauran t, carear e şio sa lă de co nferinţe,est e un oc l î n care
mer gemf recvent şicucaree- anm iden t
ifica t, nu ca res taurant , cica oc l e d
întâlniri.
MI RCEAGEOANĂ.
După i ntegrare,vor veni saunu ant i
cipatele.
ADRI EA N VIDEAN U.
Am o f aţă mainobi lă,casănu s pun n î arjgon , pen tru c ă mâi ne-poi
mâine
candi dez al p reşedinţia R omân ieişinu mai potsp une cu vinte caf rai
„e"r sau
„şmec her "
.
GIGI BECALI .
Aceast ă ap roape unan i
mi tate nu e s dat oreştef aptului căaţ if ost singurul
candi dat.
MI RCEA I ONESC U- QUI NTU S.
Desp re pol i
ticăşt iu că vreau să sp un că î
mi doresc săt răi
esc î
ntr-
o
Români e r f
umoas ă.

OS
Au
NnAtZĂVO
con R
viANcă
ns U pol
vait
i
fică.
olupt
ă democr at
ică.Va fi un război democr
ati
c.
MIRCEAGEOANĂ.
Avem o doctri
nă gat
a,a f âcu
t-o domnul AlexMi haiStoenesc
u, maisu nt
vreodouăî nl
ucru.Cândsuntgata,l
ecombi năm,casăiasăodoctri
nămare.
GIGI BECALI.
Vanghel
ie est
e o pr
ezen ţ
ă noci
vă, compromi
ţătoar
e,scoa săla supraf

ţ
din malaxorul nu numai neinci
ner
a,t dar şilăsatsă mpîroaşt
e mizer
ie,al
socet
iăţi
i noast
re e daz.
i
CORNELDI NU.
Uitaţi
- văla su tele de mi i de membriPSD ca re seui t
ăl a noil at el
evizor
.
MI RCEAGEOANĂ.
Aş vr easăi ntruî n poli
tică, dar nu şt i
u cu m.
GIULI A( CANDY)
Indif
er ent dacăo dat ăi eşi
m î n su s saueşi i
m î n os,
j su nt em colegi.
MI RCEAGEOANĂ.
Dacădou ă săp tămâni nu ac f nimic,cân d sămaif aci dealuril
e mel e,ce
vreausăf aceu,dacădouăsăpt ămânidej anuf acnimic?
GIGI BECALI .
Perioada care am pi erdut-o e perioada care pe noine- at ăiat gâtul pe
vremeacomuni smul ui.
ION TI RIAC .
Acest răva ş amor osalpremi er
ului către preşedinte este un amest ecde
com edi
e.
MI RCEAGEOANĂ.
Spersăam acel aşidestin ca al lui SalvadorDal i, ca
reaf ost neînţ
elesla
început, dar con sacrat upă
d aceea şigen i
alizata lsfârşitul vi
eţi
i. Cu at ât mai
mul t cucât această speranţă se con firmă pe zi ce rece
t .
ION I. BRĂTI ANU.
Am i mpr esia căBăsesc u vr easăf acăbut aforii pe temă.
DAN I OSI F.
Eu f acpart e di n oamen ii din part
id care m- au vot at.
MARI AN VA NGHELI E polit
ică.
Român ia o săsef acăbi ne doar du păce -orsămoar ă Voicu l
escuşiCop os,
care au băut lapte u frăci
os.
GIGI BECALI .
Domnul e sen at
o,r nu aţif ost atentl a cele ceurm ează săsp un.
NICOLAEVĂCĂR OIU.
După r evol
uţieî n Români a n- a maif ostrevoluţi
e.
DUMI TRU D RAGOMI R i îasi gur pece i cem- au es alcăvoi fi alăutri deei

zide zi
MARIşizi
AN deHELI
VANG n
oapt
e.
E.
Pr
eşedint
ele Băsescue est
pri
mul ca
retr
eb ui
e sămedi
atizezeî
ntr
e stat şi
societate.
GIGI BECALI.
Popoar
ele sunt f
rumoa seî
ntr
e el
e,darexist
ăof orţ
ă putern
icăcare l
e
di
st
rugecaun b umeran g.
SABIN BĂLAŞA .
Dacăo sămă t rez
esc cuo Camer
ă ost
i
lăla un moment dat
, s-
arput easă
f
ac af
ţă, s-
ar puteasănu.
BOGDANOLTEANU.
Eu de r
egu lă nu ar ătpi sicafiindcăeu , fii nd Felix Mot anul, eusu nt
pisica.
DAN VOI CULESCU .
Peştele mar e er am eu nî dosaru l ăst
al a com anda l ui Băsescu şia l ui
Blaga . Au veri fica t peştele pestet ot,are solzi
,e v i
u, t răi
eşte,dă di n och i şiast a
esteol i
p
ţie p oli
tică.
RA DU MAZ ĂR E.
Sistemul pol i
tic e o năpâr că, seascu nde î n gă urişivorb eşte urât.
ANDREI GHEORGHE.
Nu v reau ăsmă com parcuNap ol
eon, fiindcăpri nci pii
lel ui nu auf ost
destul de creşt i
ne ş i de o rod
t oxe.
GI GI BECALI .
Coru pţi
a e o fiară care simt căexi stă undeva în t ufiş.
ADRI AN NĂSTA SE politi
că.
Dacăuni il ideri polit
icidoresc caRomân i
a săevol ueze după f orm ula dinţi
de fi erăstrău , adicădoi ani î n su s,doiani î n j os,at uncir ezultatul vafi o l i
nie
orizontală.
CĂLI N POPESC U- TĂRICEANU.
Acea st
ă să rbăt oare de Dr ago bet
et rebuie să rbători
tă. Cr edcăşipart i
dul
nostrut rebuie săsch i
mbe u n pi c regul
il
e.Şefi it rebuie săva dă şiregu li
le care
voroameni iînpart id.Eucr edcăexi stăuniipri
npol i
ticăşisei ubesc,darnu
şti
u dacăsu nt pol i
tici
eni.
MAR I
AN VANG HELI E.
Ar fi f ost de dori t săavem în rf
unteaţ ări i un omcu dem nitate şion oare
pân ă a l ulti
ma con secvenţă.
I
GI BGECALI .
O n aţ
iune poat e fi su bj
ugat ă exi
stenţ
ialpri n maimul te met ode cu
specific ezot eric,şianume p ri
n acced erea aplrincipalele u fncţii de co nducere
din st at a unor ep rrezentanţi aflaţiî n animare ex i
stenţial
ă de că t
re

rep
subrezent
versianţ
ve, i
cuai u
ef neici
ect vi
stli
za
exi
enţţ
i
ai
id
l ag
ereso
n are,
îrobiesa
r u
ex
i p
stri
enn
ţi p
alăra
,c ti
ca
saurdea
e usa
nn
eirel
uni

i gi
e isa
u
chiar d e opreli
şte exi
stenţi
ală, ref
eri
toare alanumi te d omen i
i exist
enţ
ial
e c u rol
fundamen t
alsaui mportant asupra evol
uţ i
eirespectivei naţ
iuni, cafiinţă
colecti
văpri ncipală, şi t al
el
e.
LORIN FOR TUNA.
Când amf ost l
a Ber l
usconi,a l uat t
elef
onul şia su nat
-o de cinci-
şaseori
pe A lexandra, fosta soţ
ie al ui Mutu, casăi -l deape p r
eşedintel
e Băsescu l
a
tel
efon. Asta casăved eţ
i cât de spiri
tual e Berlusconi.
GIGI BECALI .
Am vot atcusol idari
tateagu vernamen tal
ă,chiarda cămă do ar
e mân a.
VE RES TOY ATT I
LA.
În 1990 mi nerii veniţila Bucu reşt
i au făcut un actci vi
c.
I
ON I LIESC U.
Români i nu au voi e săi erte vii
torul acest
eiţări.
MIRCEAGEOANĂ.
Am t recu t pe la maimul t
e partide din consecve
nţă.
GEORGEPRUT EANU.
DacăMi haiEmi nescu arfi t răi
t, s-arfi înscrisî n PRM.
CORNELI U VĂD IM TU DOR po l
iti
că.
Iiîndemn pe toţir omân i
i săvot eze „nu" î
n avoa
f real ui Traian B ăsescu
.
EMI L BOC.
Ceica re vor candi
da t rebuie săfie buni cr eşti
ni, dar aşa , cao r egu

nescrisă,t rebuie săai bă prezen ţ
ă fizică, pentrucăt rebuie să arăt
ăm Eur op
ei
căr omân ii sunt oa men if rumoşi. Ceicare nt suurâţi nu vor p firi
miţi pe i
lst
e,
trebuie s ă fie d i
chisi
ţi.
GIGI BECALI .
Comuni smul a f ost of orm ă optati
văde aşeza re a societăţi
i.
CORNELDI NU.
Ne dori m cape l i
stele pentrual egeri săexist
e un n umărcât maimi c de
decedaţi.
MI OARAMANTAL E.
Difer
en ţa dintre democr aţi
e este căacu m omul seducesi ngur săi se
spele c rei
erul.
SAB I
N BĂLAŞA .
Remeşvo rbeşte aşa , mai eli
ptic şiîn stil
ul lui, şinu- lî nţel
ege decât ci
ne
şti
e oafrte b ine d espre ce evorb a.
CĂLIN POPESC U-TĂRI CEANU.
De Zi ua I ntegrări
i,t oţ
i primarii orsăpl ece î
n p eeri
l naj cu o prcu-n esă
l.
SILVIU PR IGOANĂ.

opi
nia.Vom declanşaun refer
endum casăî nt
rebă
m op i
nia publ
icăcar
ele es
t
e
MIRCEAGEOANĂ.
Eu voi f
ace pol
it
icăla nive
l de mapamond de Europa.
GIGI BECALI.
Suntem înt
r-oţară şinimeni nu î
nţel
egenimic cumi nci
uni
le ast
ea
gog
on ate a ul
i acestmaimuţoiopărit
.
MAR IAN VANGHELIE.
Domnul preşedi
nte a ven
itla noicaun câine care î
şimarchează
t
eri
toriul.
DANI EL BUHĂI ESC U (primarUri cani)
A- l exclude pe I on l i
escu
I ca
e şicu m aida af ară part i
dul di n p arti
d.
ŞERB AN NI COLA E.
Corn eliu Zel eaCod reanu a deţ i
nut ran gul cosm ic de Ador at( Preasf
ân t
sauAr han ghel ) atuncicân daf ost asasi
nat ,iar în pr ezent deţi
ne a rngu l de Z eu
al poli
tică.
Pop oru l
ui Român ,î n ca drul Lumi i Pl
anetare Superioare( Rai , Paradis).
Horia Si ma a f ost şerpili
an-luci
feri
c n î momen t
ul î ncetări
i sal
e d i
n vi aţa fizicăşi
în prezen t nu maiexi stă cafii nţă omen ească, laf elcat oa
te fi inţele omen eşti
luci
feri
ce ac re au popul at Lumile ulcif
erice l e
a P l
aneteiTe rra.
LORI N FOR TUNA.
Succes ul l ui Traian B ăsescu eun o rd al drogă ri
i pol
it
icea popul aţiei,tot
mai su bjuga tă şiî nşelată de a rhi
tectura banul ui cahabi tat social.
VASI LEBĂR AN .
Dor esc săfiu pri m- minist
ru pe mot iv căf uncţ i
a de prim- ministru este
una la ca re şef ul unui part idt rebuie săse nî scrie.
MI RCEAGEOANĂ.
Singu ra di ferenţ
ă di ntre mine şidomnul Bl agaest e căeu ort p f ustă,i ar el
are poa l
e u lngi .
NORI CA NI COLAI .
Mait acî ncăşase l
uni, darnu vr eau să fiu u latde pr ost .
MIRON MI TREA.
E ad evăr atcăm- am ap ăsat mait are asu pra unorcol egi. M- am su it pe ei
cugen unch ii, aici,l a b eregat
ă, săvăddacămi nt , să mtsi cu m pal pit
ă, şidupă
aia şi-
au dat dem isi
a.
MAR IAN VANG HELIE.
Prin dec izia de a dep une aceas t
ă moţ iune,am căl catpeun muşu roi
extr
em de n iteresan t.
IOAN RUS.
Ne gân dim di n ceî n cemaimul tl a varian ta unui guve rn de l
argă

concen
MItraţ
RCEAi
en aţi
onal
GEOANĂ.ă.
Prob l
ema est e cădacăî ţ
i pierzini
şterepere din ist
ori
e,momen t
ul Uniri
i
de al 1600, şiî l dai pest
e ca p, dacăpierz
i momen tul l
ui Şt
efan celMare,ajungi
săaiun t recut cumaridubi i şirealmente nu şt
ii pe ce l soţ
eap
ăn stai casăte
ui
ţiî n vi i
tor.
TI
TUSCORLĂŢEAN .
Trebu i
e săseparăm î
n PSD b ăr
baţi
i de curv
e.Dacăam negoci aî nai
nte de
depuner ea m oiţ
unii cucelel
alt
e p art
ide amfi cu rve.Dacăam negoci a după,am
fi bărbaţ i
.
I
OAN RUS pol i
tică.
Cân d au d cu m î şiumflă muşc hi
i St ol
ojanşiBoc, pa rcăarfi Pop eye
Marinaru l
, ca re şiî umflă muşch i
iî n co ndiţi
il
e n î care sp anacu l a ost
f dej a
vărsatpej os.
MIRCEA GEOANĂ sănăt ate, medicină,i gienă.
Doctorul mi -a sp us căam cr eer
i de cop il
.
GIGI BECALI .
Nu eni men i Maf alda,casăi ntervină ch i
ru r
gical peste noa pte şisănu
lase i ci
no u rmă.
O ANAZĂV ORANU.
Vom put easăasi gurăm în felul ăsta con ti
nui t
atea, sănătateaşiexi st
enţa
celor o mie d ou ă su t
e d e copii asi
staţi
.
MAR IAN OPRI ŞAN.
Si
gu r, maisu nt cât eva spi
tale care sunt în con strucţie de la 1850 sau ed
la 1900 şiî n ca re nu s- ainvestit nimic d e osu tă de a ni sau în ulti
mii ci
ncizeci
de an i.
EUGEN NI COLĂESCU.
Eu cr edcăf oarte mul ţi români f ol
osescveceu ril
e.
ADRI AN NĂSTASE.
Mă gân desc l
af ap tul că, mamă fii nd, mul ţi copii sunt su praponder
ail
.
LIANA STAN CI U.
Maial esî n prag de iarnă,nu cr edcă- şiper mite cineva sănu p oart
e
chil
oţi. Pen t
rucăf emeile,caşibărb aţii
,t rebuie să -
şiprot ej
eze organeleinterne.
O ANAZĂV ORANU.
Eu nu potof eri gar anţi
a cănu mă pot î
mbol năvi di n nou .
THEODOR ST OLOJAN.
Boala es te un i ndiciu că omul nu e săn ătos, căar e cev a.
GIGI BECALI .
Ori
ceact i
vit
ate ca r
e este gen erat
oarede crea t
ivit
ate uzea zăst area de
sănătate.

EUNGEN
u întNI
otCeau
d OLĂESCU.
na ev en
iment
ele propri
u-zi
secoi nci
d cumer sul neu
ron
il
or
noşt
r.i
CORNELI U VĂ DIM TUDOR săn ăt
aet, medici
nă,igi
enă.
Dar prob abil că,la momen t
ul judecăţ
ii
,t oatelucruri
l
e ast
eaî şivoravea
descheier
ea şi pri
virea ed ansambl
u – n oiîn ch iru
rgi
e iîspunem secon
dl oo
k–
când desfaci bolnavu l
.
SORI N OPRESC U.
St r
esul, alcooull şiţi
gărl
i
e dăunea zăgrav impot
enţ
ei.
GABRI ELAVRÂN CEANU-FI
REA.
Fi zi
c,fieca re zidi n viaţăt eî mbătrân eşt
e cu o zi
.
HEL MUTDUCKA DAM .
Avem se vi f
ărâmi ţate,par căsu feră de ost eoporoză.
CORNEL I
U VĂDI M TUDOR.
Eu cr edcădacăSor in Opr escu ar e dreptate,maimer eugr eşeşte.
EUGEN NI COLĂESCU.
Purt ăm î n ge ne şiî n codu l geneti
c cev a cenu ar e cu m săi asădi n sângel
e
nostru.
TITUSCORLĂŢEAN .
Operaţ i
a devi ne ul t
imul l ucrupe ca re-lfacet r
anssex ualul.
AOM NI.
Spr e deoseb i
re de Văd im, eu - nam ni ciun el f de de- aelapsi hicel a cap.
GIGI BECALI .
O l ovi
tură î n cr eiernu d oare mai rău ca ol ovi
tur ăî n est
ticu l
e,dar
repercu siunile su nt mai grave.
SAB I
N BĂLAŞA .
Mă î ncearcăsp asm e bili
are căa t rebuit sămen ţ
ion ezcecon sfinţesc, de
fapt, so ndaje mp
i osi bil de co ntest
at.
CORNELDI NU.
Potr i
viti nform aţii
lor primi t
e de pri ncipalii comuni catorigo rlieni, cu care
colaborăm ,î n dat a de 1 9.07.2007 ( 30.12.18 în ca lendaru l astral) va fisf ârşitul
Lumi i Fi zi
ce i n
d ca dru l PlaneteiTerr a f(enomenden umi t pop ular, dar
neinsp irat, Apoca li
psa )
, urm ând capop ulaţi
a go rliană sel ectată a-şicon ti
nua
existenţ a fizicăî n viitor să fie r tansf
erată, prin exo d ex traterestru
, cunave
extrater est
re,î n ca dru l Lumi i Fizice care se va deschide,până at unci,în ca drul
Sateli
tul ui Selen a, precu m şipe a l
te P l
anete,sa u al ţ
i Sat eli
ţi
, ca re ua fost
selectate entrup reprezen tanţii umani aparţ inând al tor civil
izaţii
.
LO RIN FORTU NA sănă t
ate,medi ci
nă,i gienă.
Cr edcăboa la caract erist
icăr omân ilorest e aceea de a murişica pra
vecinului .

EUUGEN
rmeaNI
z Csă
ă OLĂESCU.
instit
uim ca
ranti
na moale,tare şide al
te cat
egori
i
.
TRAÍAN BĂSESC U.
Biol
ogi
at e poa te duceuneori sărămâi, di
n cauzavârstei
, numaicu
part
eade a t
racţie b i
ologică
.
SORIN OPRESC U.
Dracul
, careel a puter
e acum, a col
aboratcu comunişt
ii şii
-a dat l
ui
Băsescuglanda tir
oidă.
GIGI BECALI .
Adevă rul este că , de şa ptesprezece ani, naşteri
le au ofstdi fici
le şicred că
asta a ven it de u ndeva, di
n sp at
eel nostru.
TITUSCORLĂŢEAN .
Am î nce pu t sămă obi şnu iesc sănu mă maif olosescdemân a stângă,
deoarece unam al te a ltern
ative.
CRI STIAN CHI VU.
Nu e ni mi c efemi nat în a avea grijă de t i
ne.
IULIA FR ĂTI LĂ .
Nu şt iu dacăput em incu mba t oate acestel ucruri în acel
aşi ambal a.
j
MĂDĂLI N VOI CU.
Dor i
m săcr eăml ocuri de muncăpen tru c eicevor sămunce ască,da r şi
locuriîn ci miti
r pen trucei ce u n ne u ibesc.
OLIVIU GHERM AN.
Şi aici,l a Si naia, sepoart ă, în con ti
nuare, luptaf ărăregu li benefice
patri
mon iului naţ i
on al a aca parării cui nt ensi
tatea, parcă, a bătăl
iil
or i n
d
Sinai
.
CORNELDI NU.
Pentrudet erm inar eaapar enţeicivi
lizaţ
ionale a uneipersoa ne est e
necesar n con
u su l
t ast raldi r
ect alaceleiper soane din parteaunui con sultant
astr
al sp eci
alizat.
LORI N FOR TUNA.
A p lecat ursu l dou ă zil
e di n aţră şil upii au atd năva l
ăl a st ână. Au ă rmas
doar cul âna-n gu ră.Dar acu m ursu l, adică o,i s-a nîtors.
GIGI BECALI .
Nimen i nu po at
e st aî n pi cioa
re după o pal mă cu ci pi
oru lîn bă rbi
e saun î
tâmplă.
DAN I OSI F.
Un el evdi n Cova sna, săzi cem, este purtătorde va l
oare şiar e coeficienţi
de corecţie egat
l de si stemul t erm ic,izoterm– să sp unem, un coefi cient al
izotermi
ei.

MI
VHAI
omLd HĂRDĂU
a posi.
bil
it
atear ecol
tări
i păsă
ril
orprin împuşca
re.
GHEORG HE FLUT UR.
Sunt un om pămân tean, car
e mă inter
eseazădecâtBucur
eşti
ul şiat
â.t
MARIAN VANG HELIE.
Nu sedă drept l
ar epli
căl a drep
tl arepli
că.
BOGDANOLTEANU.
Uite de-
aia nu p orteu u pl
over pe gâtiarn
a, căn-au uniilocde t
atuaj
el
e
mel
e.
O ANA ZĂV ORAN U vari
i.
Eu ce eacef acnu mi nt.
GIGI BECALI .
Solici
tareapr el
uării Stadion ului Naţional e un demer st ardiv de târzi
u.
ADRI EA N VI DEAN U.
Mă en erve azăf eri
cirea. Mi separe of orm ă de imbecil
itat
e.
I
ON CRI STO IU.
Eu peat uncil a ner vinu er am şu lfa deacu m.
DAN I OSI F.
Şi într-un pomda cămă pu neţi
, euam pu ncte deveder e.
MAR I
AN VANG HELIE.
Cineva la care aşsp era eu st ee cineva despre care sănu x est
ie umbr e.
MI HAI-RĂZVAN UNGUREANU.
Deci prezen ţa meae dat ori
tă stării Bucu reşt
iului î
n care ne aflăm.
MAR I
AN VANG HELIE.
Să vo rb i
ţi unde t rebuie,câ tt rebuie,i ar faptele săfie vo rb
ee.
l
GIGI BECALI .
Primul l oc î n ca rei ntruî ntr-o şcoal ă estet oalet
a.
CRI STIAN ADOMNI ŢE I
.
Nu pl eacă nimen i de aicipân ă nu i ntră toatăl umea.
MARI AN S ÂRBU n î zil
ele noast r
e ni seof er
ă săgu stăm maimul t dintr
-o
vul
garitateotrăvitoareşidi ntr-
unzâmbetchi nui t,cedefineşt edoarstrat
egia
reconfirmat ă p rea es d aol p
iti
cului român esc.
CORNELDI NU.
Eu n u ş tiu să mi nt,i ardacămi nt ui t
, şiat uncil umeamă pri nde cu
minciuna şi de acee a nu mi nt.
EUGEN NI COLĂESCU.
Pe Pru t a muri t cineva.A m uritf ratel
e nost ru dea
il şiar t reb
ui săţ i
nem
pent
ruelo erăe de rcu legere.
ADRI AN PĂU NESC U var ii.
Acu m mă voi î
ntoa rcel a albinel
e mel e,de car e nu m - am despărţi
t niciîn

per
i
oadHAI
MIaîn car
e ĂU
L HĂRDam.f
ost
mini
stru
.
Trebui
e sămă ui t câte ceasul
, casăştiu cevoifi mâine.
VARU JAN VOSGANIAN.
Vorbesc de oameni
i acei
a care st
au căl
arepe pământ
, cumâini
le pe t
oat
e
ţ
âţel
e di
n ca re mulg a
lpte şi mi
ere.
DECEBALTRAI AN REM EŞ.
Po
poru l e de st
ânga, neam
ul e de dr
eapt
a.
GIGI BECALI .
Nemaiexist
ând cont
rol,lucr
uri
le au căp
s atcompletde su
b der
apaj.
DAN N I
CA n î ocu
l lt ricol
oru l
ui art rebui săexi ste un st eagnaţ i
onalcu
toate c ulori
le c urcubeului, ca re să reprezint
e rea l
itateaI era r
hieiAst rale a
Cincimi i Zeieşti
.
LORI N FOR TUNA.
Poftele mel e este săam o maşi nă care săai bă f oarte muţi ca i putere,să
fie u lx n î ele,ca să fie ru fmos, să i b
aă gen ţifru moa se.
ADRI AN COPI LULMI NUNE.
Istori
a vacon sem na şiaceast ă bucat ă de memori e naţ i
onal
ă cu m es te
produsăde S ervci
iu.
GEORGEMAI OR
„Deş t
eaptă- t
e,r omân e,di n som nul cel de moar t
e"î nseamnă căsu ntem o
naţie d e a dorm iţ
i, careu n şt
iu î ncădacăs- au scu l
at.
GIGI BECALI .
Din pu nctde ved ere strct
i caşiapă, t r
ebui e săvăsp un că î
n acest
momentnu suntpr obl
eme mar i
.
RĂZ VANMURG EANU.
Poliţ
işti
it rebuie săfie cu raţi cani şt
el umânări .
GAVRI L DEJEU .
Mi -e atâtde dragăţ ara noastră,î ncât atuncicân d am pl ecat din
Australiaspr eţară,m- am gândi tcădacăarfisăcadăavi onul ,aşvr easăcadă
nu maiî n R omâni a.
I
ON DOLÂ NESC U var ii.
Felaţia este un j ob .
ALINA PL UGARU .
Toa t
e şcol i
le art r ebui săai bă cât e un m i
c Bi g Br ot
hermon tat pe cu l
oar
e.
CRI STIAN ADOMNI ŢE I.
Domnul Buri cea nu f ace obiectul meciului de han db alRomân i
a – Suedi a.
LU CIAN RÂŞN I
ŢĂ.
Şerp i
li
en i
i su nt ai l uminii că răm i
zii
, balaurienii su nt oamen i ai lumi ni
i
roşii
, dra gonienii( peşti
li
en i gravitaţi
onali) sunt oa men i ai l uminii portocali
i,

p
l
ueşt
i
mil
i
nen
ii
i i
a-
d
lbel
fin
astri
en
e, i
i
arsun
nt,oa
oi men
gori
l
iii
ena
ii su
, l
umi
ntni
i ga
em l
oaben
mene,
ia vu
ilt
lumi
urien
nii
ia
i su
bn
l t oa
e. meni ai
LORIN FORTU NA Vi aţ
a apeies ter el
aţi
a dintr
e oam eni
.
VIRGIL RAMBA.
Pevr emeameanu exi st
au a mşini decapot
abil
e.Eraudoar cucapot
ă.
MIODRAGBELODEDI CI.
Trebui
e săavem încr
edereîn cene sp un pupil
ele gu st
ait
ve.
CORNELPĂSAT .
Concluzi
a este cea cu acr
e am î ncep
ut eu nîdesch idereaacest
eidi
scuţi
i.
PETRE R OMAN n îcerc săFi u at ent şisăsc himb aces t râsî ntr
-o stare de
ten
siune pen tru cei ce au r
âs, pentru că nîf elul meuspu neamad ev
ăru l pe
nume şi credcă cu am i -am f ăcut să râd ă nîi nterioru llor e d st
resul pe care - l
am pr odus ace stora.
MAR IAN VANG HELI E.
Român ul vreaman ele şidiverti
smen t cesevr ea. hâhâit sau ovocare
pr de
l
ăcrimare af l
să . Toate nî aburide ci orbă de b urtă, si ngurulimport relat
iv de
urmatr ecuperaotrpen tru. după b eţ
ia d i
n bl estemul Fan arul
ui.
CORNELDI NU.
Români i au i şt
ne sech el
e de îngrăd ir
eî n gân dire prel
ucraetî n timp ca
chi
mi e.
MĂDĂLI N VOI CU.
Mi-e dorde t otceam f ăcut.
WALTE R ZE NGA var i
i.
Afri
can ii supor t
ă maiuşor căl
dura,fii ndcăseî mbracăsu marşinu au
probl
eme cugi gacaloria.
ION ILIESC U.
Eu nu vor bes c niciodată al
ambi cat, aşae mi nteameadear deleanşimă
î
nţel
egeţi mai greu dumnea voastră,ceil
alţi, caregâ ndi ţi prob
abil mai r epede.
DECEBALTRAI AN REM EŞ.
De unde şipân ă unde e „ morţii mă-sii"î njurăt ură?Ce,o mamă n- are
morţi?
FLO RIN CĂLI NES CU.
Dupăpă rer
eamea, nu su nt sigur.
DUMI TRU DRA GOMI R.
Un pr ostănac poa te fi un om i ntel
igen t care calcăîn străchini
.
ION ILIESC U.
Posi
bili
tateaî nstrăi
nării casel
tul ui Brannu sepoat eface.
ADRI AN I ORGULESC U.
Munci ţi de gri j
i şif rământaţi parcăî n ri duri le hiat
usu ri
lor româneşti,

j
al
i
nani
cişi
bc
ccesiiu
l
ulpr
pi
vi
rri
eţl
uec
riă
lzut
or esp
i

p repun
el
or egi
dle
aap
cu roap
m, peg
enoa
sil
ea
on cei
ri l
ena
ent
ubr
leaz
est ămă cusfi
ea nţ
enie
l
at ot apsul.
CORNELDI NU.
Din pu nctde ved ere pr
ofesi
on al
,t oa
tă viaţ
a am avu t o rel

ie şicu i m
ne
î
nsumi.
DAN VOICULESCU .
Faptul căMunţ i
i Carpaţi nu auost f col
ectivi
zaţi mi sedat oreazăî
ntr
-o
f
oarte mare măsu ră.
ADRIAN PĂUNESCU .
Uni i zi
c că erdp eaua de l a duş a f ostînlocui
tă, alţi
i – surse di
n p oli
ţie,
maiexact – su sţi
n că erpdeau a ar fidi spăru
t cut otul. Credî nsă că adevărul
est
e undevaa lmi j
loc.
LU I
S LAZAR US.
Oglinda nu e de vi nă cămi roase urât
.
BOGDANOLTEANU.
Credcăe nor mall a un momen t dat săpu itermen iiîn sensu llor
adevărat.
DANMI HAL ACH E.
Avem nîf aţăor ămân ereîn urmă.
DAC IAN CI OLO Ş.
Lacon gresele PNL nu s e aduc oam eni cuau tobuzele,în gen er
a,lvine
fiecar
e cumaşi na u li
.
LUDOVI C ORBAN .
Credcămarea prob lemă a Român i
einu e ni cibecal i
zarea, nici
i
mbecil
izarea, cii mbecali
za rea.
OCTA VI
AN PALER .
PSD e at âtde pr eocu patde sărăci e şisăraci
,î ncât aisp une căe con dus
de S
fântul Franci sc indI I Poverel
lo,care – enatţie – u nînseamnă „Prost ănacu l
".
CRIN ANTO NESCU .
Son daj
ul est e cami nij
upul, ar
atăt otul
, dar ascu nde esenţi
alul.
REM US OPRI Ş.
Domnul e preşedi
nte,nu cu mva apă raţ
i Român i
a bâ nd Scoţia?
CRIST IAN TUD OR POPESC U.
Fiecare pen si
onar treb ui
er eangaj
at casă -
şiplătea scăsingur pen si
a.
DAN PERJOVSCH I.
Obser v căTheod orSt ol
ojan şiTraian Băsescu seî mbolnăvesc separat,
î
nsă u a regret
e mpîr eună.
LUDOVI C ORB AN.
Ceica rei au ot
fbalul pest e pi
ciornu şt i
u să -
şif olosească i ci
p
orul şinu

şt
i
uTsă
-şi
RAI f
ol
AN ose
aUREANU
UNGscăpi
cioru
. l fii
ndcăn-
au j
ocde ca
p.
Să veziîn el
ite un com
ando peri
cul
os, ca
re submineazăli
bert
ăţ
il
e şi
democra
ţi
a, î
nseamnă săorganizezi
or evol
tăat enişi
l
or mpîotrva
i pantofil
or.
ANDREIPL EŞU .
Mit
itei
ifac f
oarte bi
ne l
egă
tur
aî ntr
e Deştea
ptă-
te,r omâne!şiDă, mamă,
cubici
u-n mine.
MARIUS TUCĂ.
Emil Boce at âtde mic,î
ncâtîn copi
lări
eîl băteat ai
că-
săucu cu r
eau
a de
l
a cea
s.
CORNELI U VĂD I
M TU DOR j os păl ări
a!
Ni cidi spari
ţi
ile de co pii nu mai su nt ce-au f
ost.
SIMONA TACH E.
Şef ul sportul
ui r omân esc, Flori an h Georghe,îşivadep une demi si
a.Va fi
pent
ru pri ma o arăn î i
storia democr aţ
ieicân d un premi erva vi aza o emdisi
e a
cui
vaca re apl eca
t, deşi n-a ven it.
CĂ TĂLI N TOLO NTAN .
Dacădomnul Qui ntus a vor bitî n pi ci
oare despre Francois Mitt
errand,
mie mi
î vi ne sănt r
iu su b masă cân d vorbesc de Nicolae ăcăroi
V u.
RADUBOROI ANU.
Cât eştiî n viaţă e bi ne săt e acop eride hârt i
i,i ar după aia de pământ .
DUMI TRU DRA GOMI R.
Viaţa-i grea, da' trece reped e.
CHEL
OO.
Băsescu ţilau
îdă t ată,lpen t ru a c ap oisăt eî njure de mamă.
ION I LIESC U.
Petre Roman a l ăsat pulover ul pen tru o f ustă.
CĂ LIN HERA.
Dacăst aicu o bucăpe cal orif
erşicu o bucăpe un bl ocde gh eaţă,în
medie,o d ucibi ne.
MI RON MI TREA.
Dumi tru Dragom ir ar et al
en tul uni c dea fi maiconvi ngătorcân d minte
decât cân d sp une adevăr ul.
TUDOR OCTA VIAN.
Faţ ăî n f aţ
ă cuat âa
t art ă nu poţ i sănu rămâit ab l
ou .
ADRI AN NĂSTASE.
Ciordeală să e, fi dar să uă lm şinoi – acest a este co dul sec
retal eticii şi
ech
ităţii din Români a ca pit
ali
stă.
CRI STIAN TUD OR POPESC U.
Am aj uns săavem maimul ţ i zi
ari
şt i proşt
i decât ziare bune.

I
UL I
AN
La CO
vâr MANE
st
a mea,SCU
n.f
î emeinu maipotavea decâtî
ncredere.
MI RCEAIONESC U-
QUI NTUSjospăl ăr
ia!
Oriceparteaf emeii e un cast
elce-aşt
ea
ptă să efisco t
ocit
,în zori
, pe l
a
cren
el.
EMIL BRU MARU.
Se spune ad esea că,deşisit
uaţi
a gener

l e proa
stă,lumea( români
i) se
descur
că.I n real
itat
e,e exa ctpe d os:pen
trucăl umea rom
( ânii
) se escu
d rcă,
si
tuaţi
a g en
eral
ă est e şirămâne proast
ă.
ANDREIPL EŞU .
Dacăt otsu nt iron i
zat cănu şt i
u p l
ur al
ul de l a„ almanah" , aş vr easă-l
vădşieupeăl acar eştiesingul aruldel a„almanahe" .
MAR I
AN VANG HELI E.
Bătr
ân eţ
eavi ne cân d nu maivr eisăf aci nimic.
MIRCEABĂSESCU.
Copii
i su nt cat elef
oanel e mobi le:dacăsu nt ai altora,i ndif
erent cear
face,ne ca l
căpe n ervi.
SORINI ONI ŢĂ.
Locul doiî n cam pionat, ca re duceî n Li gaCampi on i
lor, şi
-l dispută
echi
pele de p e olcu ri
l
e tr eişipat ru.
ALIN BUZĂR I
N.
Domnul e Cristian uT dorPo pescu, aţi scri
s despr e mi ne cănu şt i
u să
înot
. Să ştiţ
i căeuî notmai bi ne d ecât scrieţ
i dumneavo astră.
TRAIAN BĂSESC U.
Democr aţ
ia este un si stem care te apără de pericol
ul de- a avea
conducătorimai buni decât cei pe ca re-
i meri ţ
i.
DINU PATR ICIU
„Antena1,mer euap roape.
TITL
U ACAD EMI A CAŢA VENCU.
Am f ost acuzat de su bmi narea regi
mul ui Ili
escu şinu n îţ
elegde ce
regi
mul Con stanti
nescu m- a a restat,în l oc să mă elfici
te.
MIRONCOZM A.
Vă rogsănu m ă dez i
nform aiţt ocmaipe mi ne,care am f ost informao
t.r
MIRCEA I ONESC U- QUINTU S.
Trai
an B ăsescu re ob
ai cei
ul săcâ şit
get oate războaiele pe ca r
el e poa
rtă
cucei l
alţ
i.î n schimb, pi erd e ota te războai
ele p e ca r
e el p oa rt
ă cusi ne.
ANDREI PLE ŞU j ospăl ăria!
Dacăaşfi nebu n şi aşi ntra în poli
tică, măcar aşave a scu zacăam l uat
mii de pumni î n cap.
LEONARDDOROFT EI.

zăp
ad ăCân
dud
l
cemu
. şt i din pep enel
e roşui nuţt l
af ri
gi
der, e caşicu m aimest eca
MARI US CHI VU.
PNL şiPSD su nt cadoiaman ţiî ntr
-o cameăr de hote.lSunt legaţ
i cu
căt
uşe, au pierdut ch ei
a de a l căt
uşe, dar se en am
inţă reci
proc cu despărţ
irea.
SEBASTI AN LĂZĂRO IU.
Mi separ e stran i
u c a PSD săi nvoce o moţi
une de ce nzură,câtă vr
eme
până a cum câteva săp t
ămân i a ost
f la gu vernar
e.Ar î nsemna u nfelde-a
depune o m oi
ţune d e cen zură împot
ri
va eşi
si .
VARU JAN VOSGANI AN.
O căl ăt
orie e un ri tualde posesi e – sedezbracă un r t
up care devine
trep
tat alt ău. Margi neamări ie p arteapri vi
tă şimân gâiată, mi ezul munt elui e
i
adul din sp atele fi ecăru i al
tar.
NORA I UGA.
Cu cât pop ulaţia scad e,cuat ât cr eşte preţul apart amen t
elor.
DAN PERJOVSCH I
.
Noapteascri u scr isoriînlăcri
mat e,cami nist
rual Econ omiei,î n ca re cer
bani.Dimineaţa,cami nistrualFi nanţelor,lecit escşimăî ndui oşez.Dreptcar e
l
a prân z dau su bven ţ
ii pen t
ru econ omi e.Sear a adun i mpozi t
ele pe ce- am datl a
prânz,iar permă u seace f i ndnounoap te.
VARU JAN VOSGANI AN.
Dacăî mi cer eţi un pr onosti
c pen tru m eciul dintr
e BATE şi Steaua,o să
spun că nît ur bat e S t
eau a,iar în ret ur St eaua b ate.
GABI BALI NT.
Un pr odus pen tru cu răţ
ar eage amuri lorsecheam ă,si mplu, Clin. Cu un
asemeneaume, n m- aş fi şt aeptatsă u creţe mân eci.
DAN STANC IU.
Pentruuni i raţiuneaest eî n vaca nţ ă, dargu ra face ore su pli
men tare.
TITUS GHEORGHI OF.
Numaise paratpu t
em r euşi împr eună.
DINU PA TRICIU j ospăl ări
a!
Copii
i mag hi
ari învaţă en gl
ezar âzân d şiromân a pl ângând.
TRAIAN BĂSESC U.
Sit
uaţia PSD- ului est efoarte di ficilă. Orii ntrăî n a rhat, orisef acede
rahat.
TEOD OR MEL EŞ CANU.
Dou ăzeci şici ncil a su tă dintr-un pepen eî nseam nă maimul t decât sută
l
a su tă dintr
-un măr .
DINU PATR ICIU.
Un bun pri etenmi -
a spu s căsi ngu rul vecni uc c ar
e nu s -
a cer t
at

Băsescu
şiC
l
aORBAN
LUDOVI ca
r
e n
u s-
a ă
roţt
i Băsescu
est
e M
areaeagră.
N
„î
nalt
elefeţe dosari
ceşt
i dau pe goarn
ă şila Festival
ul E-n Secu
."
TI
TL U ACAD EMIA CAŢAVENCU.
Mamele de la Con cordi
a Chi aj
na aşt
eap
tă der
by- ul ser
ieiîmpot
rva
i l ui
Bucă eda l n
Itergaz.
MIHAIMI RONI CĂ.
Putem spune căal bul murdareste,de fap
t, un bejcu rat
?
CĂTĂLIN M ATEIî nai
nt
e săzbo rîn spaţ
i
u, pentru mine acasăera
Braşovu
l
. Apoi, când am plecat l
a Moscova sămă a ntrenezpen t
ru zbor
, acasă
era R omân ia.De su s,din nava aţ spi
ală,aca să era Pămân t
ul, planeta nat aă.
l
Dupăcem- am î ntors,am rămas u c senzaţia că es pte ottpe ăm P ânte c asa
mea.
DUMI TRUPRUNARI U.
Ceamaiel ocvent
ă mod ificare gen et
icăest eî ntre cal şimăgar , rezult
ân d
catâru l
. Atuncicat ârul este dău nător e mdiului?
MI RCEA MEREUŢĂ( senator PN L)
Jurnalist
ul e un o rbotca ret aieî n elfii micidram eel celeb
rit
ăţ i
lor
, casă
aj
ungă alt oatăl umea.
LUCI AN MÂND RUŢĂ.
Cuprins erori au o fst
, erori su nt încă( prefaţă). 7 admi nist
raţi
e,af acer,i
finanţ e.15 cu ltură. 23 dr agose,
t sex , căsătorie,fami l
ie.33 fil os ofi
e şir eli
gie.43
f
otbal . 57 justiţi
e şi vi
aţă so cai
lă. 75 med ia. 85 muzi căşit ext
e muzi cale.97
poli
tică.115 să năt at
e,med ici
nă, igienă.133 va rii
.141 jospăl ăria!153
Lapr eţul de vân zar e sead augă2%, r epreze
nt ând valoareat i
mbru l
ui
l
iterar ce e svi
reazăni u
Unii Scrii
tori
lor n di Român i
a, Con t nr. R044 RNCB 5101
0000017 1 00 01, B. C. R. Uni rea, Bucu reşti
.
Tehnoreda ctor MAN UELAMĂX INEANU DTP .
CORNEL DRĂGHI A VALE NTI N SIMIONESC U Corectori
CRI STINAJE LES CU I ULIANA POP.
Apăr ut200 7 BUCUREŞTI – ROMÂNI A.
Tipar
ul exe cutatl a PR O EDI TU RĂ ŞI TI PO GRAFI E