Sunteți pe pagina 1din 19

Nr.

4, martie 2019

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI


AL FEDERAŢIEI SINDICALE A str.Naţională, 9, tel./fax 0236 23598,
EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI email: rusnacliliana @gmail.com

Motivarea participativă-factor de poziţionare activă a membrilor de sindicat

Adunarea de dare de seamă și alegeri.....

Despre ce vom discuta astăzi:


 Planul de organizare și desfășurare a adunării de dare de seamă și alegeri
 Planul de activitate al CR Ungheni al FSEȘ pentru anul 2019-2020
 Din activitatea FSEȘ – de ce să fiu membru de sindicat?
 Model de accord adițional la CCM la nivel de unitate.
 Nomenclatorul documentelor pentru liderul sindical.
 Regulamentul de desfășurare a Spartachiadei angajaților din instituțiile de
învățământ preuniversitar, ediția a XXI-a.
 Întrebări și răspunsuri cu privire la Legea nr.270.
 Planul de organizare și desfășurare a adunării de dare de seamă și alegeri
PLANUL
desfăşurării adunării de dare de seamă şi alegeri
a organizaţiei sindicale
______________________________________________________
(denumirea organizaţiei)
Deschide adunarea preşedintele comitetului sindical/organizatorul sindical.
Onorată asistenţă!
La adunarea de dare de seamă şi alegeri din_________membri de sindicat luaţi la evidenţă sînt prezenţi
Lipsesc (motivat)_____________, nemotivat________persoane.
Se propune ca adunarea de dare de seamă şi alegeri să-şi înceapă lucrările.
Cine e pentru ? Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut?
Se aprobă.

La adunare participă:________________________________________________________
Stimaţi colegi, pentru a conduce adunarea e necesar de a alege organele de lucru (prezidiul, secretariatul, comisia de
numărare a voturilor). Ce propuneri aveţi în privinţa componenţei numerice a prezidiului? Propun să fie ales din _
persoane.Sînt alte propuneri ? Rog votaţi. Cine e pentru ?
Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se aprobă.
Rog să înaintaţi candidaturile__________________________________________________
Se propune de a se limita la persoanele sus numite pentru prezidiul de lucru. Cine e pentru persoanele propuse, rog votaţi
?
Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se aprobă.
Rog prezidiul să-şi ocupe locurile de lucru. (în acelaşi mod se alege secretariatul şi comisia de numărare a voturilor).
NOTĂ: La decizia adunării număratul voturilor o poate efectua şi prezidiul de lucru al adunării. Se
numără voturile „pro" şi „contra" pentru fiecare candidatură.
Onorată asistenţă,
se propune următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la activitatea comitetului sindical în perioada ___________________________, raportor

2. Despre activitatea Comisiei de cenzori în perioada_____________________, raportor_____________


3. Alegerea comitetului sindical
4. Alegerea comisiei de cenzori
5. Alegerea delegaţilor la Conferinţa___________________________a Sindicatului

NOTĂ: Chestiunea a 5-a se include în ordinea de zi doar atunci cînd se convoacă conferinţa
organizaţiilor sindicale de nivelul II.
Sînt obiecţii cu privire la ordinea de zi ?
Se propune a aproba ordinea de zi a adunării.
Cine e pentru ? Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se aprobă.
Se propune Regulamentul de lucru al adunării:
1. Raportul - pînă la 20 - 25 minute
2. Raportul Comisiei de cenzori - pînă la 10 minute
3. Discuţii pe marginea rapoartelor - pînă la 5 minute
Obiecţii, informaţii - la finele adunării - pînă la 3 minute. Lucrăm fără pauză.
Cine e pentru ? Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se aprobă
Continuăm lucrările adunării.
Cuvînt are __________________________ (preşedintele comitetului sindical al
„Cu privire la activitatea CS în perioada____________________________________".
Raportul a luat sfîrşit. Propun de ascultat şi chestiunea a II din ordinea de zi. De acord?
Cuvînt are_____________________, preşedintele Comisiei de cenzori.
Raportul a luat sfîrşit.Ce întrebări sînt la raportori ? Se propune de înaintat în scris. Se acceptă ? Cine doreşte să ia
cuvîntul se înscrie în lista vorbitorilor. Trecem la discuţii
Cuvînt are:
1.
2.
3...
Stimaţi colegi, pentru a vorbi s-au înscris _____persoane. Au luat cuvîntul ___ persoane. Se propune a încheia
discuţiile.
Cine e pentru ? Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se acceptă.
Cuvînt de încheiere are____________________________________________
Este necesar să aprobăm proiectul de hotărîre pe I şi II chestiuni din ordinea de zi. Pentru a aduce la cunoştinţă proiectul
de hotărîre, cuvîntul se dă ( se dă citire). Se propune ca proiectul de hotărîre să fie luat ca bază.Cine e pentru ? Cine
e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se aprobă
Ce propuneri, completări, modificări aveţi la proiectul de hotărîre ?
Propun de a aproba proiectul de hotărîre, ţinînd cont de propunerile expuse şi de a-1 aproba integral
Cine e pentru ? Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se aprobă

Onorată asistenţă, trecem la următoarele chestiuni. Alegerea comitetului sindical.


Conform Statutului FSEȘ şi cu privire la forma de alegere - cu vot deschis sau secret este determinată de participanţii la
adunare. Se propune ca alegerile să se desfăşoare cu vot deschis.
Cine e pentru ? Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se aprobă
Alegerea preşedintelui poate fi efectuată nemijlocit la adunare sau la şedinţa comitetului syndical (hotărăşte adunarea).
Pentru fiecare loc pot fi înaintate cîteva candidaturi. Ce propuneri sînt?
Se propune ca preşedintele comitetului sindical să fie ales de participanţii la adunare. Ce propuneri
aveţi? Personal. Au fost propuse__________candidaturi la postul de preşedinte al comitetului sindical, după cum
urmează:
1.
2.
3.
Alte candidaturi nu mai sînt? Propun să încheiem înaintarea candidaturilor.
Cine e pentru ? Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se aprobă
Trecem la discutarea fiecărei candidaturi în ordinea înaintării.
Cine e pentru a alege preşedinte şi membru al comitetului sindical dl/dna __________ rog votaţi.
Cine e pentru ? Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? (Se votează pentru fiecare candidatură în parte). Se aprobă.
în rezultatul votării cu majoritate de voturi a fost ales dl/dna____________________.

Trecem la alegerea membrilor comitetului sindical. Ce propuneri aveţi în privinţa componenţei numerice a
comitetului sindical. Se propune din __________persoane.
Cine e pentru ? Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se aprobă
Rog personal____________________________
Se propune încheierea înaintării candidaturilor. Obiecţii nu sînt ?
Cine e pentru ? Cine e împotrivă ? Cine s-a abţinut? Se aprobă
Trecem la discutarea fiecărei candidaturi în ordinea înaintării. Se citeşte componenţa candidaţilor
(nu sunt respingeri sau autorecuzare ?). Se pune la vot fiecare candidatură în parte.
în rezultatul votării în componenţa comitetului sindical au fost alese următoarele persoane :
1............................
2..........................
3........................
(Se dă citire componenţei comitetului sindical nou ales). Cine e pentru a aproba componenţa
integrală a comitetului sindical, rog votaţi. Pentru _______________ împotrivă _____________ Abţinut
__________ Componenţa comitetului sindical se aprobă.

Următoarea chestiune - alegerea Comisiei de cenzori.


(Procedura se repetă ca şi în cazul alegerii comitetului sindical).
Trecem la alegerea delegaţilor la conferinţa____________________a Sindicatului.
în conformitate cu norma de reprezentare a delegaţilor la Conferinţă este necesar a alege_________________
delegaţi. Rog propuneţi personal. Se discută fiecare candidatură în parte. Se votează.
în rezultatul votării cu majoritatea de voturi pro__________, contra______, abţinut__________, au fost aleşi
delegaţii:
1
2
3
Componenţa integrală a delegaţilor se aprobă de adunarea sindicală.
Stimaţi colegi !
Ordinea de zi a adunării a luat sfîrşit. Adunarea se declară închisă. Cine are obiecţii, anunţuri ? Vă mulţumim pentru
participare.Rog membrii comitetului sindical, a comisiei de cenzori (delegaţii aleşi) să rămînă pe loc pentru a
desfăşura prima şedinţă (după necesitate).
Procedura de votare:
 Alegerea organelor sindicale şi a delegaţilor la conferinţe, congrese se organizează prin vot deschis sau secret, conform
deciziei adunării, conferinţei, congresului.
 La votarea pentru alegerea organelor sindicale participă doar membrii organizaţiei sindicale respective, delegaţii la
conferinţă, congres.
 La alegerea prin vot deschis a organizatorului sindical de grup, biroului sindical, organizatorului sindical, comitetului
sindical, consiliului raional, municipal, teritorial, AŞM şi republican al Sindicatului, a delegaţilor la conferinţă, congres se
votează pentru fiecare candidat rămas pe listă. În baza deciziei adunării, conferinţei, congresului numărarea voturilor poate
fi efectuată de către comisia aleasă pentru numărarea voturilor sau de către prezidiul (preşedintele) adunării, conferinţei,
congresului. Se numără toate voturile „pro” şi „contra”, adunate de fiecare candidatură.
 Conducătorii organelor sindicale se aleg, de regulă, din componenţa acestor organe, nemijlocit de către participanţii la
adunări, delegaţii la conferinţe, congrese sau la şedinţele organelor respective. Preşedinţii comisiilor de cenzori – la
şedinţele acestor comisii.
 Adunarea, conferinţa, congresul poate lua decizia privind alegerea conducătorilor organului sindical nemijlocit la adunare,
conferinţă, congres. În acest caz, participanţii la adunare, delegaţii la conferinţă, congres înaintează, discută şi votează
(forma de alegere - cu vot deschis sau secret) separat candidaturile pentru postul de preşedinte, ulterior pentru candidaturile
în componenţa organului sindical. Comisia de numărare a voturilor apreciază în modul stabilit rezultatul votării separate
pentru alegerea la postul de preşedinte, apoi a organului sindical. Candidatura pentru postul de preşedinte al organului
sindical se consideră aleasă şi în componenţa organului sindical respectiv.
 Rezultatele votării sînt aduse la cunoştinţa adunării, conferinţei, congresului şi sînt înregistrate în procesul verbal al
adunării, conferinţei, congresului.
 Pentru efectuarea votării secrete şi calcularea rezultatelor ei, adunarea, conferinţa, congresul alege prin vot deschis comisia
de numărare a voturilor. Numărul membrilor comisiei de numărare a voturilor se stabileşte de către adunare, conferinţă,
congres. Comisia de numărare a voturilor îşi alege preşedintele, secretarul, întocmeşte procesul-verbal nr.1, care este adus la
cunoştinţa participanţilor la adunare, conferinţă, congres.
 Votarea secretă se efectuează în modul următor:
 pînă la votare, comisia de numărare a voturilor pregăteşte buletinele (listele) pentru votul secret, în care numele candidaţilor se
scriu în ordinea alfabetică;
 urnele de votare se sigilează şi se amplasează astfel, încît să fie create toate condiţiile necesare pentru votarea secretă;
 preşedintele comisiei de numărare a voturilor dă citire procesului-verbal nr.1, de care se ia act şi se explică participanţilor la
adunare, delegaţilor la conferinţă, congres, modul de desfăşurare a votării secrete;
 comisia de numărare a voturilor înmînează fiecărui participant la adunare, delegat la conferinţă, congres cîte un exemplar de
buletin (listă) al candidaturilor desemnate pentru a fi alese în organul sindical electiv.
o La înmînarea buletinelor (listelor), membrii comisiei de numărare a voturilor notează în lista de înregistrare a participanţilor
la adunare, delegaţilor la conferinţă, congres primirea de către fiecare membru al sindicatului, delegat a buletinului de vot.
o Fiecare participant la adunare, delegat la conferinţă, congres în timpul votării secrete are dreptul de a şterge (cu o linie) din
buletin (listă) orice candidatură şi de a adăuga altele noi, indiferent de faptul, din cîţi membri s-a preconizat să fie ales
organul sindical.
 După votare, comisia de numărare a voturilor deschide urnele de votare şi calculează rezultatul votării pentru fiecare buletin,
întocmeşte procesul-verbal nr.2, în care trece rezultatul votării, ţinînd cont de numărul voturilor „pro” şi „contra” pentru fiecare
candidatură. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii comisiei de numărare a voturilor. Comisia raportează adunării,
conferinţei, congresului rezultatele votării asupra fiecărei candidaturi în parte pe fiecare listă. Totalurile alegerilor se aprobă de
către adunare, conferinţă, congres (Procesele-verbale ale comisiei de numărare a voturilor nr.1,2, buletinele, listele participanţilor
la adunare, delegaţilor la conferinţă, congres se anexează la procesul-verbal al adunării, conferinţei, congresului).
 În toate cazurile se consideră alese candidaturile pentru care şi-au dat voturile mai mult de jumătate (50%+1) din membrii
sindicatului, participanţi la adunare, delegaţii conferinţei, congresului.
 La alegerea prin vot secret a organizatorilor sindicali de grup, organizatorilor sindicali, preşedinţilor birourilor, comitetelor
sindicale, preşedinţilor Consiliilor raionale, municipale, teritoriale, a AŞM, republicane ale sindicatului şi a comisiei de cenzori,
din cîteva candidaturi în buletin (listă), se lasă una din cadidaturile propuse sau se înscrie numele unei noi candidaturi.
 Dacă în rezultatul votării nici una din cadidaturi nu întruneşte mai bine de jumătate din voturi, atunci printr-o hotărîre a adunării,
conferinţei, congresului, în buletin (listă) se va lăsa numele a două candidaturi, care au întrunit cel mai mare număr de voturi şi
se vor efectua alegeri repetate.
 Sînt considerate nevalabile buletinele (listele) care nu corespund formelor stabilite iar la alegerea conducătorilor organelor
sindicale – şi buletinele (listele) în care au fost lăsate numele a două şi mai multe candidaturi.
 Dacă în rezultatul votării, în componenţa organului sindical, a comisiei de cenzori a fost ales un număr mai mare sau mai mic de
membri (candidaturi) decît s-a stabilit în prealabil, atunci adunarea, conferinţa, congresul poate lua, prin vot deschis, decizia
privind aprobarea noii componenţe numerice a organului sindical, comisiei de cenzori în conformitate cu rezultatul votării.Dacă
majoritatea votează pentru păstrarea numărului convenit anterior al membrilor organului sindical, se vor efectua alegeri repetate,
înaintînd acele candidaturi, care au acumulat anterior cel mai mare număr de voturi.Dacă potrivit rezultatelor votării pentru
alegerea delegaţilor la conferinţă, congres numărul lor va depăşi numărul delegaţilor ce urmează a fi aleşi conform cotei de
reprezentare, se va proceda de asemenea la o nouă discuţie a candidaturilor propuse şi la repetarea votării.
 Adunarea, conferinţa, congresul, şedinţa comitetului, consiliului sindicatului poate adopta decizia cu privire la alegerea
preşedintelui organului sindical nemijlocit la adunare, conferinţă, congres (şedinţă în plen) al sindicatului în baza unui buletin
special. În acest caz participanţii la adunare, delegaţii la conferinţă, congres propun, discută şi votează în mod separat pentru
candidaturile propuse la postul de preşedinte. Pentru fiecare funcţie electivă pot fi propuse cîteva candidaturi. Votarea secretă se
efectuează în modul stabilit în articolele 34 – 35 al prezentului regulament.
 În cazul în care persoanele alese în componenţa organelor sindicale de conferinţă, congres nu-şi pot exercita, din motive
întemeiate, funcţiile, la necesitate, organul sindical respectiv, la şedinţa sa completează componenţa comitetului, consiliului,
Biroului Executiv, comisiei de cenzori. Decizia se adoptă prin vot deschis cu majoritatea de voturi (50%+1).
 În organizaţia sindicală primară, de nivelul întîi, chestiunea privind retragerea unui membru al comitetului sindical sau al
comisiei de cenzori se soluţionează la adunarea sindicală prin vot deschis cu mai mult de jumătate din voturile (50%+1)
membrilor de sindicat prezenţi la adunare.
 Procesul-verbal cu toate materialele referitoare la desfăşurarea conferinţelor, congresului de dare de seamă şi alegeri, se
păstrează în organul sindical respectiv. Un exemplar al tuturor materialelor se prezintă organului ierarhic superior al sindicatului.
 Materialele votării secrete (buletinele, procesul-verbal nr.1,2 al comisiei de numărare a voturilor) se păstrează la organul sindical
respectiv pînă la următoarele alegeri cu titlul de document de evidenţă strictă, nimicindu-se ulterior, cu întocmirea unui act
corespunzător.
 Organul sindical nou ales se întruneşte în prima şedinţă după adunare, conferinţă, congres sau în termen de 10 zile. Prima şedinţă
a organului sindical e deschisă, de regulă, de către preşedintele organului sindical, însă în cazul cînd preşedintele nu este ales de
către adunare, conferinţă, congres, şedinţa e deschisă de către reprezentantul organului sindical ierarhic superior. Membrii
organului sindical electiv fac propuneri pentru postul de preşedinte.
I. Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de cenzori se aleg la prima şedinţă a acesteia.

Comitetul sindical al ______________________________________________


Extras

din procesul verbal nr. _____ al şedinţei Comitetului sindical din __________________ 200__
Prezenţi membri: ______________________________________________________
S-a discutat: acordarea ajutorului material
S-a hotărât: a-i acorda ajutor material în sumă de _____________________ lei
dlui (dnei) _________________________________________________________________
membru de sindicat, angajat al _________________________________________________
în legătură cu _____________________________________________________________

Preşedintele Comitetului sindical: _______________________________

„____” ______________________ 200__ /__________ /

Comitetul sindical al ______________________________________________


Extras

din procesul verbal nr. _____ al şedinţei Comitetului sindical din __________________ 200__
Prezenţi membri: __________________________________________________________
S-a discutat: contribuţii financiare pentru organizarea unor evenimente (acţiuni)
S-a hotărât: a aloca din Fondul organizaţiei sindicale suma de
__________________________________________________________________ lei
pentru organizarea (susţinerea) _____________________________________________
în legătură cu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Actul se anexează.
Preşedintele Comitetului sindical __________________________

„____” ______________________ 200__ /__________ /


Componenţa numerică a comitetului sindical nu poate fi mai mică de 3 persoane. Astfel se
recomandă o componenţă numerică optimală în dependenţă de numărul de membri:
 de la 50 pînă la 100 de membri 5 - 7 pers.;
 de la 101 până la 500 membri 7 - 9 pers.;
 de la 501 pînă la 1000 membri 9 - 11pers;
 de la 1000 pînă la 2000 membri 11 - 15 pers;
 de la 2000 şi mai mult 15 - 17 persoane.

La finele buletinului veți găsi modele de procese verbale necesare pentru adunarea de
dare de seamă și alegeri.

 Planul de activitate al CR Ungheni al FSEȘ pentru anul 2019-2020

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI AL FEDERAȚIEI SINDICALE A EDUCAȚIEI ȘI


ȘTIINȚEI

Biroul Executiv

HOTĂRÂRE Nr. 15
din 14.12.18

Cu privire la Planul de activitate al Consiliului Raional Ungheni al Federației Sindicale a


Educației și Științei pentru anul 2019
Biroul Executiv al Consiliului Raional Ungheni al
Federației Sindicale a Educației și Științei hotărâște:

1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Raional Ungheni al Federației Sindicale a


Educației și Științei pentru anul 2019.
2. Se remite Planul de activitate tuturor organizațiilor sindicale primare subordonate
Consiliului Raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei .
3. Responsabil pentru monitorizarea realizării prezentului Plan de activitate se desemnează
dna. Savin Lilia, președintele Consiliului Raional Ungheni al Federației Sindicale a
Educației și Științei .

Președinte, Lilia SAVIN


PLANUL
de activitate al CR Ungheni al FSEȘ
pentru anul 2019
Activități Termen de Responsabil
realizare
Probleme propuse pentru examinare la ședința
în Plen a CR al FSEȘ
I Ședință
1. Cu privire la impactul și efectele activității Martie BE al CR al FSEȘ
educaționale și de informare, desfășurată de CR
al FSEȘ.

2. Cu privire la declanșarea campaniei de dare de


seamă și alegeri în organele sindicale de toate
nivelurile din cadrul FSEȘ.

3. Cu privire la executarea bugetului sindical pe


anul 2018 şi aprobarea proiectului bugetului
sindical pentru anul 2019.
II Ședință.
Lilia Savin,
1. Cu privire la totalurile campaniei de dare de Septembrie Aliona Prepeliță
seamă şi alegeri în cadrul CR al Federației
Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei.

2.Cu privire la convocarea Conferinței raionale de


dare de seamă și realegeri..

Probleme propuse pentru examinare în cadrul


ședințelor BE al CR al FSEȘ Lilia Savin

1.1. Cu privire la executarea bugetului sindical pe Februarie C.Moraru


anul 2018.
1.2. Cu privire la executarea mijloacelor
bugetului asigurărilor sociale de stat pentru Maria Nicorici
tratamentul balneosanatorial, odihna de vară a
copiilor pe anul 2018.
1.3. Cu privire la aprobarea proiectul bugetului
sindical pentru anul 2019.
1.4. Cu privire la raportul statistic privind Aliona Prepeliță
efectivul FSEȘ și adresările membrilor de
sindicat sosite în adresa Consiliului Raional al
FSEȘ în anul 2018.
1.5. Cu privire la planul educaţional al
Consiliului Raional al FSEȘ. Lilia Savin
1.6. Cu privire la convocarea şedinţei în plen a
Consiliului Raional al FSEȘ. Maria Nicorici
_________________________________________
2.1. Cu privire la asigurarea controlului vizând Aprilie
stabilirea normelor de muncă a cadrelor didactice
de către comitetul sindical al Gim.Țîghira, Gim.
Grăseni, Gim. Frăsînești, gr. Florițoaia Veche, gr. Lilia Savin
Condrătești. Membrii BE
2.2. Cu privire la planul de activităţi pentru
pregătirea şi desfăşurarea Conferinței de dare de
seamă și realegeri.
_________________________________________
3.1. Cu privire la activitatea organizatorică și
educațională desfășurată de către comitetul Mai
sindical Gim. ”D.Cantemir”or.Cornești, Gim.
Cornova, gr. Năpădeni, gr. ”Steluța”, gr. Lilia Savin
”Licurici”or.Ungheni Maria Nicorici
3.2. Cu privire la totalurile Spartachiada
angajaţilor din instituţiile de învăţământ
preuniversitar.
_________________________________________ Septembrie
4.1. Cu privire la convocarea şedinţei în plen a
Consiliului Raional al FSEȘ.
4.2. Cu privire la activitatea comitetelor sindicale- Lilia Savin
respectarea raporturilor de muncă în contextul
noilor reglementări legale Gim. Valea Mare, Gim.
Unțești, gr. Cetireni
4.3. Cu privire la aprobarea graficului adunărilor
de dare de seamă şi alegeri ale organelor sindicale
de nivelul I.
________________________________________
5.1.Cu privire la activitatea comună a
administrației instituției și comitetului sindical Lilia Savin
întru dezvoltarea parteneriatului social în instituția Septembrie Membrii BE
educațională: gr. ”T.Sobolevschi”, Gim.Cornești ,
gr. Bușila
5.2. Cu privire la mersul pregătirii Conferinței de
dare de seamă și algeri.
_________________________________________
Activitatea de formare și informare sindicală

1.1. Seminare de instruire și formare conform Lilia Savin


planului educațional, aprobat la ședința BE Membrii BE
al CR al FSEȘ din luna februarie 2019. Pe parcursul anului
1.2. Informarea periodică a liderilor sindicali,
managerilor cu privire la cadrul legal.

Asistență și consultații Lilia Savin


Pe parcursul anului Membrii BE
Liderilor noi aleși, la solicitare.

Activități generale:

Organizarea și desfășurarea: Pe parcursul anului


1.1. Zilei Liderului Sindical
1.2. Zilei Lucrătorului din Învățământ
1.3. Săptămânii Tineretului Februarie -mai Lilia Savin
1.4. Primirii și repartizării foilor de tratament la
stațiunile balneosanatoriale și a foilor de
odihnă pentru copii. Membrii BE
1.5. Spartachiada raională ediția XXI- a.

Monitorizarea :
 Realizării prevederilor stipulate în domeniile Pe parcursul anului
prioritare de activitate ale FSEȘ pentru anii
2015-2020
 Activității organelor sindicale privind
raporturile de muncă (normarea și securitatea
muncii angajaților, acordarea indemnizațiilor,
înlesnirilor sociale)
 Realizării prevederilor Convenției colective
pe anii 2016-2020
 Negocierii și semnării acorduri adiționale la
CCM la nivel de instituții Conform orarului Lilia Savin
 Procesului de abonare a organizațiilor stabilit Maria Nicorici
sindicale la ”Vocea Poporului” August

Participarea la :
Februarie
1. La adunările de dare de seamă și alegeri

2. Conferința din august a cadrelor didactice

3. Elaborarea unui ghid pentru organizarea Lilia Savin


adunărilor de dare de seamă și alegeri Pe parcursul anului Membrii BE

4. Mediatizarea activităților sindicale în presa


locală și națională

5. Consolidarea parteneriatelor cu alte CR ale


FSEȘ și cu USLIP Iași, Ucraina, Rusia....

 Din activitatea FSEȘ – de ce să fiu membru de sindicat?

Apartenența la FSEȘ:
I. Pentru tineri specialiști:
1. FSEȘ a înaintat revendicări de majorare a indemnizației unice de 2 ori – s-a obținut
majorare până la 120 mii;
2. FSEȘ monitorizează acordarea la timp a indemnizațiilor și alocațiilor pentru căldură,
chirie și curent electric;
3. În CC:
a) achitarea unei indemnizații din contul instituției la angajare în mărimea unei burse
lunare;
b) în caz de transfer motivat la altă instituție se păstrează indemnizațiile și alocațiile
sociale;
4. Tinerii specialiști sunt informați permanent de către FSEȘ cu privire la drepturile lor
( anii 2016-2017 au fost organizate seminare în toată țara)
II. Pentru pensionari:
1. CIM pe perioadă determinată până la 2 ani, se negociază de părți, ceea ce-i permite
pensionarului să ceară CIM pentru cel puțin 12 luni pentru a benefiacia de concediu
integral, concedii medicale integrale, ajutor material etc;
2. La demisionare sau concediere conform art. 301c) și 86 y) prim – o indemnizație în
mărimea unui salariu mediu lunar ( similar- conducătorul unității la expirarea
mandatului)
III. Celelalte categorii:
1. Săptămâna redusă de muncă pentru cadrele didactice, munca în condiții nocive, alte cat.
De salariați;
2. Zi scurtă în ajunul sărbătorilor;
3. Zi metodică;
4. Concedii suplimentare în zile calendaristice: 4 zile pentru munca în condiții nocive și
părinților cu 2 și mai mulți copii; pentru personalul de specialitate (bibliotecar, contabil,
laborant, secretară, conducător artistic, asistentă medicală, intendent) – 7 zile, 14 zile –
tatăl copilului nou născut; în zile lucrătoare – 3 zile pentru neaflare în concediu
medical, toate concediile din motive familiale, inclusiv încă 3 zile pentru tatăl copilului
nou-născut;
5. Premiere din mijloacele economisite la fondul de salariu conform Regulamentului la
CCM;
6. Spor condiții nocive în urma atestării locurilor de muncă;
7. Consultații gratuite și acordare de protecție în caz de necesitate.
După protestele din 2017, chiar dacă a eșuat greva, am obținut elaborarea Legii cu
privire la salarizare, care prevede că nici un salariat nu va avea un salariu mai mic decât
minimul de existență.
Au fost negociate 2 Acorduri suplimentare la CC prin care s-a obținut câte 7 zile
calendaristice de concediu pentru cadrele didactice și asistenții educatorilor din
grădinițe, 14 zile suplimentare pentru angajații Școlilor de Sporturi și Caselor de
Creație, pentru conducătorii SAP-urilor; păstratrea salariului mediu cadrelor
didactice ce activează prin cumul, în timpul cursurilor de perfecționare; concediu
pentru cei ce pleacă la sanatoriu din contul anului următor etc..

ACORD ADIȚIONAL
pentru modificarea Contractului colectiv de muncă al __________________ din raionul Ungheni pentru anii
_____________
Administrația instituției___________________ reprezentată de către directorul ___________________, și
comitetul sindical, reprezentat de către președintele_____________, au încheiat prezentul Acord adițional și au
convenit asupra următoarelor:
Contractul colectiv de muncă pe anii ______se modifică și se completează după cum urmează:
Capitolul II Obligațiile angajatorului:
La pct. 3 se adaugă:
- Consiliul de etică;
Capitolul III Încadrarea în muncă :
La pct.1 se adaugă propoziția: La contractul individual de muncă se anexează Fișa postului.
Se completează cu punctele:
- Tinerii specialiști, repartizați de Ministerul Educației, beneficiază de un concediu cu durata de 1 lună
calenadaristică cu achitarea indemnizației în mărime de o bursă lunară din contul instituției.
În caz de transfer argumentat al tânărului specialist (căsătorie, îngrijirea unui membru bolnav al familiei,
etc.) în altă instituţie de învăţământ, indemnizaţia unică şi facilităţile sociale se păstrează, în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr.802 din 29.10.2015.
- Angajarea cadrelor didactice, a căror contract individual de muncă a încetat în condițiile art. 301 al.(1), lit.c)
se efectuează cel puțin pe durata unui an de studii – de la 01 septembrie pînă la 31 august.
- Angajatorul acordă o indemnizaţie unică în mărimea unui salariu mediu lunar persoanei, la încheierea
activităţii de muncă, în caz de:
- demisionare:
a) pensionarilor;
b) persoanelor cu o vechime în muncă de peste 25 ani în instituţia respectivă
(pentru fidelitate);
- încetare a contractului individual de muncă:
a) pensionarilor (art.301, alin(1), lit.c) ;
b) conducătorului instituţiei la expirarea mandatului, prin decizia organului ierarhic superior.
Indemnizaţia se acordă o singură dată.
- concediere a pensionarilor conform art.86(1), lit. y1) din codul Muncii.

Capitolul IV Timpul de muncă și de odihnă:


Se completează cu punctele:
- Durata muncii salariaţilor în ziua de vineri înaintea zilelor de sărbătoare nelucrătoare – Paştele, Paştele
Blajinilor, precum şi în ajunul Naşterii lui Isus Hristos – se reduce cu trei ore.
- Tatăl copilului nou-născut -3 zile, în primele 56 de zile de la naşterea copilului, achitate din contul
angajatorului și 14 zile calendaristice achitate din contul CNAS.
- Salariații beneficiază de concedii suplimentare neplătite conform art. 120 din Codul muncii, pînă la 120 zile
calendaristice.
- Membrul de sindicat, căruia i s-a acordat un bilet de tratament la o stațiune balneosanatorială, poate utiliza
pentru perioada de tratament zile de concediu din contul anului următor.

Capitolul V Normarea și salarizarea.


Se completează cu punctul:
-Personalul instituției, salarizat în baza Reţelei tarifare unice și cadrele didactice și de conducere beneficiază de
un premiu pentru rezultatele anului precedent în mărimea unui salariu tarifar / de funcţie, conform normei de
muncă reale, sau sarcinii didactice real stabilite, calculat în luna iulie și achitat în lunile februarie şi,
respectiv, august.
Capitolul VII Reglementarea activității organului sindical
Se completează cu punctul:
-Concedierea, încetarea contractului individual de muncă cu angajații, președinți ai comitetelor sindicale, în
condițiile art.86 (1), lit. y1, art. 301 (1), lit. c) din Codul Muncii, poate fi efectuată la expirarea mandatului de
alegere în funcția sindicală.
Anexa: Durata concediului de odihnă anual al salariaților grădiniței
Se modifică pct.1 după cum urmează:
Nr. d/o Funcția Concediul de bază Concediul
(zile calendaristice) suplimentar
1. Director, educator, conducător 42 7
muzical, cadru didactic de sprijin

Se adaugă la pct.2 :
2 Asistent al educatorului 28 7+4

Directorul instituției Președintele comitetului sindical


_________________ ______________________________

NOMENCLATORUL
dosarelor necesare în activitatea organelor sindicale
ale FSEŞ
(Instituția de învățământ)

Indicele Denumirea dosarului Termenul de Prezenţa


dosarului păstrare al da nu parţial
dosarului
01 – 01 Corespondenţa cu Consiliul Raional al FSEŞ 5 ani

01 – 02 Corespondenţa cu diferite organizaţii, instituţii, întreprinderi 5 ani

01 – 03 Registrul corespondenţei sosite oficial 5 ani


01 – 04 Registrul corespondenţei expediate oficial 5 ani

01 – 05 Petiţiile membrilor de sindicat şi documentul privind 5 ani


examinarea lor. Registrul de evidenţă a adresărilor.

01 – 06 Planurile anuale de activitate ale Consiliului, comitetului 5 ani

01 – 07 Procesul verbal a adunării de constituire a organizaţiei Permanent


sindicale şi a adunării de dare de seamă şi alegeri. Darea de
seamă privind totalurile alegerilor organelor sindicale

01 – 08 Procesele verbale ale şedinţelor comitetului 5 ani

01 – 09 Procesele verbale ale adunărilor sindicale 5 ani

01 – 10 Rapoartele statistice ale organelor sindicale cu privire la Permanent


efectivul sindical
01 – 11 Materiale referitoare la activitatea educaţională. Permanent
01 – 12 Materiale, documente cu privire la încheierea şi realizarea Permanent
CCM la nivel de unitate

01 – 13 Cartea de evidenţă a carnetelor sindicale Permanent

01 – 14 Documente financiare
Procese verbale de revizie documentară privind activitatea 5 ani
financiară

Regulamentul
cu privire la organizarea şi desfăşurarea
Spartachiadei angajaţilor din instituţiile de învăţământ
general (ediţia a XXI-a)

Obiective
Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive
Competiţiile sportive vor fi organizate de către Consiliul Raional al FSEŞ și a Direcției
Educaţie Ungheni.
Termenele de desfăşurare a Spartachiadei.
Spartachiada se va desfăşura în perioada martie – mai 2019 şi va conţine 3 etape după cum
urmează:
1. Etapa întâi: desfăşurarea activităţilor sportive în unităţile de învăţământ - ianuarie –
martie 2019;
2. Etapa a doua: competiţii sportive la nivel de raion martie- mai 2019;
3. Etapa a treia: competiţii zonale in conformitate cu graficul
Spartachiada se organizeză în scopul propagării în colectivele de muncă a culturii fizice şi
sportului, modului sănătos de viaţă, fortificării sănătăţii angajaţilor şi
profilaxiei morbidităţii membrilor de sindicat.

Probele sportive şi componenţa echipelor

1. Volei Femei 6+1 persoane


2. Volei Bărbaţi 6+1
3. Tenis de masă Femei – 1
4. Tenis de masă Bărbaţi – 2
5. Şah: Femei – 1
Bărbaţi – 2
6. Sărituri de pe loc – femei – 3
bărbaţi – 3
7. Dame - femei – 1
bărbaţi – 2
Desfășurarea etapei a doua, la nivel de raion:
toate activitățile incep la orele 10.00
Nr. Denumirea probelor Data Locul desfîșurării Observații
d/o sportive desfășurării
1 Şah 23.03.19 Șc. Sportivă raională
2 Joc de dame 24.03.19 Șc. Sportivă raională
3 Tenis de masă 31.03.19 Șc. Sportivă raională
4 Volei bărbați 13.04.19 LT ”M.Eminescu”
5 Volei femei 14.04.19 LT ” M.Eminescu”
6 Sărituri de pe loc femei 18.05.19 Șc. Sportivă raională
7 Sărituri de pe loc 18.05.19 Șc. Sportivă raională
bărbați
Modul de participare
La competiţiile sportive sunt admise persoanele care activează în cadrul instituţii
preuniversitare. În ziua sosirii la competiţii, reprezentanţii echipelor prezintă Colegiului de
arbitri buletinele de identitate ale participanţilor, carnetul sindical, poliţa de asigurare medicală,
lista participanţilor după genurile de sport cu viza medicului, aprobată de conducătorul istituției
și preşedintele organului sindical respectiv, oferta de participare la competiţii, de asemenea
pentru fiecare probă sportivă; copia ultimei înregistrări în carnetul de muncă, autentificată prin
ştampila instituţiei şi semnătura conducătorul.

Oferta de participare la etapa a II a Spartachiadei raionale, din partea participanților


____________________________, la proba _______________din
___________________________2019

N Numele, Anul Proba Funcţia Autorizarea medicului,


d/o prenumele naşterii sportivă ştampila

Conducătorul instituției __________________


Semnătura, ştampila
Liderul sindical _____________________
Semnătura

Întrebări și răspunsuri:
Ce reprezintă valoarea de referință și cît constituie?
Valoarea de referință este valoarea corespunzătoare coeficientului de salarizare 1,00 din grila de salarizare și se
stabilește în legea bugetului de stat pentru anul respectiv. Pentru luna decembrie 2018 și anul 2019 valoarea de
referință (de bază) este de 1500 de lei, dar există valori de referință derogatorii.
Ce se înțelege prin unitate bugetară?
În sensul Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, prin „unitate bugetară” se
întelege autoritatea / instituţia bugetară (cu sau fără personalitate juridică) finanţată integral din bugetul de stat
sau din bugetele locale, precum și bugetul asigurărilor sociale de stat.
Conducător înseamnă și șef de direcție?
În sensul prevederilor art.12, alin.(4) și (5) din Legea nr.270/2018, la categoria „conducătorii unității bugetare”,
indiferent de statut sau categoria de personal se atribuie conducătorii instituțiilor bugetare cu sau fără
personalitate juridică (director, președinte, șef, etc), inclusiv funcțiile de adjunct / locțiitor / vicepreședinte al
directorului / președintelor / șefului - persoane cu funcții de conducere care asigură managementul instituției.
Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se poate achita in luna decembrie?
Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda în anul 2019 (pentru funcționari publici,
personalul salarizat în baza RTU și personalul de deservire tehnică - în luna februarie, iar pentru cadre
didactice - în luna august). De premiu anual vor beneficia doar acele categorii de angajați care au beneficiat de
acest drept pînă la punerea în aplicare a Legii nr.270/2018.
Unde se regășeste ajutorul material în noul sistem de salarizare?
Structura salariului angajaților din sectorul bugetar este reglementată de art.10 din Legea nr.270 /2018. Potrivit
acestui articol, ajutorul material nu mai este parte componentă a salariului angajatului. Totodată, impactul
ajutorului material asupra venitului persoanei - angajat din sectorul bugetar, se va lua în considerare la
determinarea salariului mediu care va servi ca bază de comparație, pentru a asigura menținerea venitului
angajatului obținut în anul 2018, pînă la punerea în aplicare a noii legi de salarizare.
Ce informație este necesar de prezentat pentru asimilarea funcțiilor?
Pentru asimilare se prezintă funcțiile din statul de personal/strucutura existent(ă), care nu se regăsesc în
Anexele la Legea nr. 270/2018. În cazul în care s-a depistat vre-o funcție care nu se regăsește în Anexele din
Lege, este necesar cît mai veridic de completat Anexa nr.2 din scrisoarea nr. 08-06-608 din 3.12.18 în temeiul
Fișei postului existente, după care să expediați aceste materiale Ministerului Finanțelor care va asimila sau
poziționa funcția în grilă conform evaluării și atribuirii punctajului acestei funcții.
Există cîte un bibliotecar în cadrul bibliotecii, ce clasa va avea: clasa pentru bibliotecar, sau bibliotecar
principal (el face programul de promovare, pariticipă la atestarea bibliotecii in scopul atribuirii
categoriei institutiei)?
Legea nr.270/2018 nu vine să modifice atribuirea funcțiilor. Totuși, dacă pînă la intrarea în vigoare a legii,
persoana avea funcția de șef bibliotecă, care nu există în Clasificatorul Ocupațiilor, autoritatea/instituția
urmează să revizuie titlurile funcțiilor în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. În cadrul bibliotecii pot fi
instituite: funcția de conducere -director, dacă în cadrul bibliotecii activează mai mult personal, bibliotecar
principal, care conform Clasificatorului Ocupațiilor se atribuie funcțiilor de conducere, bibliotecar, care se
regăsesc în anexa nr.8 la Legea nr.270/2018. Respectiv, ca funcții de conducere pot fi instituite funcțiile
„director” - sau „bibliotecar principal”.
Cînd se va aproba formatul și modul de ținere a registrului de evidență și modul de acordare a
suplimentului pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență?
Potrivit art.30 din Lega nr.270/2018, Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii va aduce
actele sale normative în concordanță cu legea. Astfel, în termenul stabilit se va asigura ajustarea cadrului
normativ în vigoare.
Anterior vechimea în muncă se determina în baza carnetului de muncă, cum se va determina acum?
Potrivit pct. 13 din Anexa nr.2 din Hotărea Guvernului nr.1231/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr.270/2018, drept documente pentru determinarea vechimii în muncă pot servi: carnetul de muncă,
pentru perioada de pînă la 28 decembrie 2018, și dosarul personal al angajatului, adeverințe semnate de
conducătorii și contabilii șefi ai instituției, organizației sau întreprinderii respective, adeverite prin ştampilă, în
care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție etc.), care confirmă
vechimea în muncă.
Cum se aplică cumularea funcțiilor?
Prin cumularea de funcții se înțelege realizarea, pe lîngă atribuțiile funcției de bază, a atribuțiilor unei funcții
vacante sau temporar absente pe parcursul lunii gestionare. Retribuirea muncii în cazul dat este reglementată
de art.24 din Legea nr.270/2018, care prevede plata unui supliment. Suplimentul dat se stabilește personalului
de conducere și execuție prin ordin/dispoziția conducătorului, pe parcursul lunii gestionare, în limita economiei
din fondul de salarizare. Cuantumul suplimentului dat nu poate depăși 100% din salariul de bază corespunzător
treptei I de salarizare. Nu se permite cumularea atribuțiilor altor funcții în orele de program conducătorilor
unităților bugetare (cu excepția cazurilor stabilite de lege - în învățămînt, cercetare, sănătate, funcționari
publici)
În grădinițe tot va fi aplicat spor de performanță?
Da, sporul de performanță se aplică tuturor anagaților din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor de
demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în conformitate cu
anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018.
Cît constituie sporul pentru condiții specifice? Cum se va evita ca 2 persoane pe funcții identice să
primească spor pentru condiții specifice diferit ( ex: spor pentru verificarea caietelor). Se dorește să fie
stabilite aceleași sporuri pentru aceleași activități.
Partea variabilă a salariului lunar cuprinde sporul de performanță (10%) și sporurile cu caracter specific.
Funcțiile concrete pentru care se acordă sporurile, condițiile de activitate, mărimea concretă a
procentului/sumei, precum și normele de acordare se stabilesc prin actul normativ cu caracter intern al
autorității.

Stimați colegi, în următoarea ediție voi răspunde și la alte întrebări legate de


Legea nr.270.

Modele de procese verbale


Proces – verbal Nr.1
al şedinţei comisiei de numărare a voturilor
în organizaţia sindicală ________________________________

“___”_________20_
Au articipat________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

Ordinea de zi:
1. Alegerea preşedintelui şi a secretarului comisiei de numărare a voturilor.

Propuneri pentru preşedintele comisiei ______________________


Propuneri pentru secretarul comisiei ______________________

Comisia HOTĂRĂŞTE:
a) Se alege preşedinte al comisiei _________________________
b) Se alege secretar al comisiei __________________________

Preşedintele comisiei ___________________________________


Membri ai comisiei ____________________________________
___________________________________

Proces – verbal Nr.2


al şedinţei comisiei de numărare a voturilor
privind alegerea Comitetului sindical (preşedintelui)
în organizaţia sindicală________________________________

“____”___________20_
Au participat:
Preşedintele comisiei__________________________________
Secretarul comisiei____________________________________
Membri ai comisiei____________________________________
____________________________________
În total:
Membri de sindicat ____________________________________

Prezenţi la adunare (delegaţi la conferinţă) __________________

Au participat la votare (membri de sindicat) _________________


În lista pentru alegeri secrete au fost incluse candidaturile:

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Au fost înmânate pentru votare ___________________ buletine de vot


La deschiderea urnelor au fost depistate _____________ buletine de vot
Se consideră nevalabile __________________________ buletine de vot

Rezultatele numărării voturilor:


1.Dl(dna)_______________ pentru___ împotrivă ____abţinut__
2.Dl(dna)______________ _pentru ___ împotrivă ____abţinut__
3.Dl(dna)______________ _pentru ___ împotrivă ____abţinut__

Comisia stabileşte, că din numărul de candidaţi înaintaţi în cadrul comitetului sindical (la
funcţia de preşedinte al CS, etc), care a acumulat mai mult de 50% de voturi, a fost ales
________________________________________________________________________

Preşedintele comisiei de numărare a voturilor ______________________


Secretarul comisiei ___________________________________________
Membri ai comisiei ___________________________________________

Organizaţia sindicală _______________________________________


BULETIN DE VOT
pentru alegerea: a) comitetului sindical
b) preşedintelui
c) comisiei de cenzori

“____”_____________200_ ora ___ ___________________________


(locul desfăşurării adunării

Numele, Prenumele Pentru Împotrivă Abţinere

Semnătura preşedintelui comisiei

S-ar putea să vă placă și