Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

pentru retragerea din corpul experţilor electorali

Către
Autoritatea Electorală Permanentă,
Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sector 3, 030084, www.roaep.ro
e-mail: operator@roaep.ro

Subsemnata/Subsemnatul.........................................................................................................,
(nume, prenume)

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

domiciliat în ...............................................................................................................................,
(conform mențiunilor din actul de identitate)

cu *reşedinţa în ...........................................................................................................................,
(conform mențiunilor de pe verso-ul actului de identitate)

*telefon: , *e-mail:

vă solicit, ca în temeiul prevederilor art. 16 alin. (11) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, să îmi aprobaţi
retragerea1, din corpul experţilor electorali, deoarece:
.......................................................................................................................................................
(se trece motivaţia)

Anexez prezentei cereri copii după următoarele documente:

Data: |__|__||__|__||__|__|__|__| Semnătura ...............................................


ZZ/LL/AAAA

1 Conform art. 16 alin. (11) din Legea nr. 208/2015„Retragerea din corpul experţilor electorali se realizează pe
bază de cerere formulată în scris în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale”.
Nerespectarea obligaţiilor ce revin experţilor electorali se sancţionează conform art. 99 alin. 1) şi a art. 98 lit. t)
cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei

S-ar putea să vă placă și