Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţământ:

Clasele: pregătitoare şi I
Data:
Prof. Înv Primar:

PROIECT DIDACTIC

Clasa Pregătitoare I

Aria Arte Arte


curriculară

Disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice Arte vizuale şi abilităţi practice

Unitatea de Magia electricităţii Eroi de poveste


învăţare

Subiectul Să facem sport! Să facem sport!

Scopul Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele şi Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele şi
materialele adecvate, de a adopta o poziţie corectă în timpul materialele adecvate, de a adopta o poziţie corectă în

1
lucrului. timpul lucrului.

Competenţe 1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, 1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu,
specifice exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen
care reflectă un context familiar; animat, care reflectă un context familiar;
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, 2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor
apelând la forme simple de exprimare specifice artelor; personale, apelând la forme simple de exprimare specifice
Competenţe integrate: artelor;
Comunicare în limba română Competenţe integrate:
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de Comunicare în limba română
mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii
mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
de comunicare uzuală 2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în
situaţii de comunicare uzuală
O1-să răspundă corect la întrebările referitoare la sporturile O1-să răspundă corect la întrebările referitoare la sporturile
practicate, cunoscute de ei. Obiectivul de consideră atins dacă practicate, cunoscute de ei. Obiectivul de consideră atins
Obiective se oferă răspunsuri coecte fiecărei întrebări dacă se oferă răspunsuri coecte fiecărei întrebări
operaţionale
O2-să enumere materialele de pe bănci, necesare O2-să enumere materialele de pe bănci, necesare
realizării lucrării. Obiectivul se consideră atins dacă elevii vor realizării lucrării. Obiectivul se consideră atins dacă elevii
recunoaşte toate materialele. vor recunoaşte toate materialele.

O3- să mânuiască atent şi cu îndemânare instrumentele şi O3- să mânuiască atent şi cu îndemânare


materialele de lucru. Obiectivul de consideră atins dacă toţi instrumentele şi materialele de lucru. Obiectivul de
elevii respectă creintele referitoare la modul de operare cu consideră atins dacă toţi elevii respectă creintele referitoare
materialele primite. la modul de operare cu materialele primite.

O4- să manifeste interes pe tot parcursul desfăşutării O4- să manifeste interes pe tot parcursul desfăşutării
lecţiei. Obiectivul se consideră atins dacă elevii se implică lecţiei. Obiectivul se consideră atins dacă elevii se implică

2
efectiv în desfăşurarea lecţiei. efectiv în desfăşurarea lecţiei.

Tipul lecţiei Formare de priceperi şi deprinderi Formare de priceperi şi deprinderi

a) metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, a) metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul, munca independentă, Turul galeriei demonstraţia, exerciţiul, munca independentă, Turul
Metode, b) mijloace şi materiale de învăţare: lucrare model, coli A4,
galeriei
procedee şi acuarele, pensule, pahare pentru apă.
b) mijloace şi materiale de învăţare: lucrare model, coli
mijloace de c) forme de organizare: frontal, individual
A4, acuarele, pensule, pahare pentru apă.
învăţământ d)resurse umane: 6 elevi
c) forme de organizare: frontal, individual
d)resurse umane: 3 elevi

3
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
OB. CONŢINUTURI STRATEGII EVALUARE OB. CONŢINUTURI STRATEGII EVALUARE
DIDACTICE DIDACTICE
Momentul organizatoric Momentul organizatoric
Se organizează colectivul de Se organizează colectivul de
elevi prin asigurarea liniştii şi elevi prin asigurarea liniştii şi
disciplinei în sala de clasă. disciplinei în sala de clasă.
Se pregătesc rechizitele şi Se pregătesc rechizitele şi
materialele didactice necesare materialele didactice necesare
desfăşurării lecţiei. desfăşurării lecţiei.

O1 Captarea atenţiei Observaţia, Evaluare O1 Captarea atenţiei Observaţia, Evaluare orală


O4 Se realizează prin purtarea unei conversaţia orală O4 Captarea atenţiei conversaţia
discuţii referitoare la jocurile Explicaţia Se realizează prin purtarea unei Explicaţia
sportive. discuţii referitoare la jocurile
-Ce sporturi cunoaşteţi? sportive.
-Ati văzut vreo data un meci -Ce sporturi cunoaşteţi?
de…? -Ati văzut vreo data un meci de…?
-ce sporturi ştiţi care se joacă cu -ce sporturi ştiţi care se joacă cu
mingea? Dar care se joacă fără mingea? Dar care se joacă fără
minge? minge?
- -Care este sportul vostru -Care este sportul vostru preferat?
preferat? De ce? De ce?
Anunţarea temei şi a obiectivelor Explicaţia Anunţarea temei şi a obiectivelor Explicaţia
Anunţ tema şi obicetivele pe Anunţ tema şi obicetivele pe
înţelescul eleilor „ Astăzi, la ora înţelescul eleilor „ Astăzi, la ora de
de Arte vizuale şi abilităţi practice Arte vizuale şi abilităţi practice
vom realiza prin pictură o vom realiza prin pictură o imagine
imagine reprezentativă pentru, reprezentativă pentru, probabi, cel

4
probabi, cel mai popular sport şi mai popular sport şi anume fotbal.
anume fotbal. La sfârşitul orei La sfârşitul orei vom face o
vom face o expoziţie cu lucrările, expoziţie cu lucrările, iar cea mai
iar cea mai frumoasă şi corect frumoasă şi corect realizată lucrare
realizată lucrare va fi premiată.” va fi premiată.”
Dirijarea învăţării Conversaţia Observarea Dirijarea învăţării Conversaţia
O2 Elevii vor fi rugaţi să enumere Explicaţia sistematică a O2 Elevii vor fi rugaţi să enumere Explicaţia Observarea
O4 materialele de pe bănci timp în care comporta- O4 materialele de pe bănci timp în care sistematică a
voi afişa lucrarea model. mentului voi afişa lucrarea model. comportamen-
„Va trebui să pictaţi cu grujă pentru „Va trebui să pictaţi cu grujă pentru tului
a nu depăşi conturul. Vă rog să a nu depăşi conturul. Vă rog să
încercaţi să folosiţi culori cât mai încercaţi să folosiţi culori cât mai
potrivite pentru o activitate în aer potrivite pentru o activitate în aer
liber.” liber.”
Se vor realizan exerciţiile de Se vor realizan exerciţiile de
încălzire a musculaturii încălzire a musculaturii
mici a mâinii, folosind următoarele mici a mâinii, folosind următoarele
versuri: versuri:
Degetul mare pleaca la plimbare Degetul mare pleaca la plimbare
Arătătorul duce bastonul Arătătorul duce bastonul
Mijlociul duce pardesiul Mijlociul duce pardesiul
Inelarul duce geamantanul Inelarul duce geamantanul
Degetul mic nu duce nimic Exerciţiul Degetul mic nu duce nimic
Degetul mic nu duce nimic Degetul mic nu duce nimic Exerciţiul
Fiindcă este cel mai mic! Fiindcă este cel mai mic!

O3 Executarea lucrării Munca Evaluare O3 Executarea lucrării Munca Evaluare


O4 Elevii execută lucrarea respectând independentă practică O4 Elevii execută lucrarea respectând independentă practică
indicaţiile date. indicaţiile date.
În tot acest timp îi urmăresc şi îi În tot acest timp îi urmăresc şi îi
ajut pe cei care solicită sprijin, ajut pe cei care solicită sprijin,
dau indicaţii şi fac observaţii dau indicaţii şi fac observaţii
individuale şi frontal. individuale şi frontal.
5
Evaluarea lucrării Turul galeriei Evaluare Evaluarea lucrării Turul galeriei Evaluare orală
O4 După finalizarea lucrării voi alege orală O4 După finalizarea lucrării voi alege
un elev care va fi nevoit să se un elev care va fi nevoit să se
plimbe printre colegii lui şi să plimbe printre colegii lui şi să
aleagă cea mai reuşită lucrare, în aleagă cea mai reuşită lucrare, în
opinia lui. Criteriile de alegere a opinia lui. Criteriile de alegere a
lucrării sunt modul de respectare a lucrării sunt modul de respectare a
cerinţelor primite la începutul orei cerinţelor primite la începutul orei
şi dacă s-a lucrat îngrijit. şi dacă s-a lucrat îngrijit.
Încheierea activităţii Observarea Încheierea activităţii Observarea
Fac aprecieri generale, pe gupe și sistematică a Fac aprecieri generale, pe gupe și sistematiă a
individuale asupra participării comporta- individuale asupra participării comportamen-
elevilor la lecție, precum și asupra mentului elevilor la lecție, precum și asupra tului
comportamentului lor pe comportamentului lor pe parcursul
parcursul orei. orei.
Elevii o să primească recompense Elevii o să primească recompense
dulci. dulci.

6
7