Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea de învăţământ:

Clasele: pregătitoare şi I
Data:
Prof. Înv Primar:

PROIECT DIDACTIC

Clasa Pregătitoare I

Aria Limbă şi comunicare Limbă şi comunicare


curriculară

Disciplina Comunicare în limba română Comunicare în limba română

Subiectul Sunetul şi litera H/h Sunetul şi literele H/h j de tipar şi litera h mic de mână

Unitatea de Cum se mişcă? Magia primăverii


învățare

Scopul Formarea si insusirea competentelor de comunicare corecta in Formarea si insusirea competentelor de comunicare corecta
diferite contexte, cu accent pe sunetul ” h”/ litera H. in diferite contexte, cu accent pe sunetul ” h”/ litera H.
Familiarizarea copiilor cu sunetul si litera h/H; Formarea Familiarizarea copiilor cu sunetul si litera h/H; Formarea
deprinderii de scriere corectă a literei „H” mare de tipar, prin deprinderii de scriere corectă a literei „h” mic de mână,
îmbinarea elementelor grafice din care este compus; prin îmbinarea elementelor grafice din care este compus;

Competenţe 1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, 1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri
a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar rostite cu claritate
specifice
3.1 Recunoasterea unor cuvinte uzuale,din universul apropiat, 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere
scrise cu litere mari si mici de tipar. de tipar sau de mână

4.1 Trasarea elementelor grafice si a contururilor literelor,


folosind resurse variate.

O1-să asocieze sunetul”h”cu litera „h”, bazându-se pe imagini O1-să asocieze sunetul”h”cu litera „h”, bazându-se
şi explicaţii, fiind puşi în situaţia de a identifica sau pronunţa pe imagini şi explicaţii, fiind puşi în situaţia de a identifica
Obiective litera. Obiectivul se consideră realizat, dacă fiecare copil va sau pronunţa litera. Obiectivul se consideră realizat, dacă
operaţionale asocia sunetul cu litera . fiecare copil va asocia sunetul cu litera .

O2-să recunoască litera „h/H” după forma grafică, în O2-să recunoască litera „h” după forma grafică, în
diferite surse, bazându-se pe explicaţiile diferite surse, bazându-se pe explicaţiile
învăţătorului, fiind puşi în situaţia de a citi, şi a scrie cuvinte învăţătorului, fiind puşi în situaţia de a citi, şi a scrie
care conţin litera”h”. Obiectivul este realizat dacă fiecare copil cuvinte care conţin litera”h”. Obiectivul este realizat dacă
va recunoaşte litera „h” în diferite surse. fiecare copil va recunoaşte litera „h” în diferite surse.

O3-să dea exemple de cuvinte care conţin litera „h”, O3-să dea exemple de cuvinte care conţin litera
bazându-se pe cunoştinţele asimilate. Obiectivul „h”, bazându-se pe cunoştinţele asimilate.
este realizat dacă fiecare copil va da exemplu de cel Obiectivul este realizat dacă fiecare copil
puţin două cuvinte care conţin litera „h”. va da exemplu de cel puţin două cuvinte care conţin
litera „h”.
O4 – să citească corect şi conştient cuvintele formate din
două- trei silabe, pe baza exerciţiului . O4 – să citească corect şi conştient cuvintele formate
Obiectivul este realizat dacă fiecare copil va citi corect din două- trei silabe, pe baza exerciţiului .
cuvintele din manual şi de pe fişe. Obiectivul este realizat dacă fiecare copil va citi corect
cuvintele din manual şi de pe fişe.
O5 – să scrie corect litera „h” mare de tipar izolat şi în O5 – să scrie corect litera „h” mic de mână izolat şi în
cuvinte, pe baza explicaţiilor învăţătorului. Obiectivul este cuvinte, pe baza explicaţiilor învăţătorului. Obiectivul este
realizat dacă fiecare copil va scrie corect litera .
realizat dacă fiecare copil va scrie corect litera .

Tipul lecţiei Predare-învăţare Predare-învăţare

a) metode: exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, a) metode: exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
observaţia, metoda fonetică analitico-sintetică observaţia, jocul didactic, metoda fonetică analitico-
Metode,
b) materiale şi mijloace de învăţare: tablă magnetică,diverse sintetică, ciorchinele.
procedee şi
instrumente de scris, planşă cu litera h, planşe cu literele b) materiale şi mijloace de învăţare: tablă
mijloace de
învăţate, manual, caiete, plastilină, coli albe, creioane colorate, magnetică,diverse instrumente de scris, planşă cu litera h,
învăţământ
alfabetar bagnetic, cutia fermecată, fişă de lucru. alfabetar magnetic,cutia fermecată, manual, caiete,
c) forme de organizare: frontal, individual, în grupe creioane colorate, fişă de lucru.
d)resurse umane: 6 elevi c) forme de organizare: frontal, individual, în grupe
d)resurse umane: 3 elevi
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

OB. CONŢINUTURI STRATEGII EVALUARE OB. CONŢINUTURI STRATEGII EVALUARE


DIDACTICE DIDACTICE
Momentul organizatoric Momentul organizatoric
Se organizează colectivul de Se organizează colectivul de elevi
elevi prin asigurarea liniştii şi prin asigurarea liniştii şi
disciplinei în sala de clasă. disciplinei în sala de clasă.
Se pregătesc rechizitele şi Se pregătesc rechizitele şi
materialele didactice necesare materialele didactice necesare
desfăşurării lecţiei. desfăşurării lecţiei.

O1 Actualizarea cunoştinţelor Jocul didactic Evaluare O1 Actualizarea cunoştinţelor Jocul didactic Evaluare
anterioare orală anterioare orală
Joc didactic:”Recunoaşte litera şi Se verifică tema pentru acasă
găseşte cuvântul!” Litere din (calitativ şi cantitativ). Litere din
Sarcina didactică: elevii vor alfabetar Sunt evidenţiaţi elevii care au alfabetar
extrage dintr-o cutie un jeton pe Cutie din rezolvat corect tema, au scris Cutie din
care este scrisă o literă învăţată şi caron caligrafic şi au un caiet îngrijit. caron
vor găsi un cuvânt care să înceapă Joc didactic:”Recunoaşte litera şi
cu litera respectivă. găseşte cuvântul!”
Desfăşurarea jocului: clasa va fi Sarcina didactică: elevii vor
împărţită în trei grupe a câte 3 extrage dintr-o cutieţ un jeton pe
membrii . Pe rând, câte un copil care este scrisă o literă învăţată şi
de la fiecare grupă va extrage un vor găsi un cuvânt care să înceapă
jeton, va recunoaşte litera scrisă cu litera respectivă.
pe acesta , al doilea elev va da Desfăşurarea jocului: clasa va fi
exemplu de un cuvânt care să împărţită în trei grupe a câte 3
înceapă cu litera respectivă, apoi membrii . Pe rând, câte un copil de
un cel de-al treilea elev va alcătui la fiecare grupă va extrage un jeton,
un enunţ cu acesta. Grupele vor fi va recunoaşte litera scrisă pe acesta
punctate pentru fiecare răspuns , al doilea elev va da exemplu de un
corect. cuvânt care să înceapă cu litera
Elevii grupei câştigătoare vor fi respectivă, apoi un cel de-al treilea
aplaudaţi. elev va alcătui un enunţ cu acesta.
Grupele vor fi punctate pentru
fiecare răspuns corect.
Elevii grupei câştigătoare vor fi
aplaudaţi.
O1 Captarea atenţiei Conversaţia Evaluare O1 Captarea atenţiei Conversaţia Evaluare
Voi invita pe unul dintre elevi în metoda orală Voi invita pe unul dintre elevi în metoda orală
faţa clasei, iar ceilalţi elevi vor fonetică faţa clasei, iar ceilalţi elevi vor fonetică
trebui să pspună cu ce este analitico- trebui să pspună cu ce este analitico-
îmbrăcat elevul chemat în faţă ( sintetică îmbrăcat elevul chemat în faţă ( sintetică
bluză, pantaloni, sosete, tricou, bluză, pantaloni, sosete, tricou,
hanorac etc.). Ii voi întreba pe hanorac etc.). Ii voi întreba pe elevi
elevi ce sunt toate acestea? (haine) ce sunt toate acestea? (haine)
Voi alege un copil care să Voi alege un copil care să
completeze următoarea propoziţie: completeze următoarea propoziţie:
“ Mie îmi place să port haine de “ Mie îmi place să port haine de
culoare....”. Vom analiza culoare....”. Vom analiza propoziţia
propoziţia formată. Le voi cere formată. Le voi cere elevilor să
elevilor să repete cuvântul “ repete cuvântul “ haină” şi să-l
haină” şi să-l despartă în silabe. despartă în silabe.
-Din câte silabe este format -Din câte silabe este format
cuvântul? cuvântul?
-Care este prima silabă? Care este -Care este prima silabă? Care este
primul sunet? primul sunet?
Elevii recunosc sunetul pe care Elevii recunosc sunetul pe care îl
îl vor învăţa “h”. vor învăţa “h”.
Anunţarea temei şi a obiectivelor Explicaţia Anunţarea temei şi a obiectivelor Explicaţia
Elevii vor fi anunţaţi că vor învăţa Elevii vor fi anunţaţi că vor învăţa
sunetul şi litera “h” mare de tipar, sunetul şi litera “h” mare de tipar,
vor citi cuvinte,vor scrie cuvinte şi vor citi cuvinte,vor scrie cuvinte şi
propoziţii care conţin această propoziţii care conţin această literă.
literă.
Dirijarea învăţării Jocul didactic Evaluare Dirijarea învăţării Jocul didactic Evaluare
Joc pentru descoperirea orală Joc pentru descoperirea orală
sunetului nou sunetului nou
O2 Voi spune mai multe cuvinte, iar O2 Voi spune mai multe cuvinte, iar
O3 elevii bat din palme la O3 elevii bat din palme la
recunoaşterea sunetului „u”. recunoaşterea sunetului „u”.
Elevii dau exemple de alte cuvinte Elevii dau exemple de alte cuvinte
care încep, se termină sau conţin care încep, se termină sau conţin
sunetul „u”. Elevii despart în sunetul „u”. Elevii despart în silabe
silabe cuvintele şi localizează cuvintele şi localizează sunetul.
sunetul. Intuirea imaginilor din manual
Intuirea imaginilor din manual Se denumesc obiectele din imagini:
Se denumesc obiectele din hamac, hartă, hambar, han. Se
imagini: hamac, hartă, hârtie, analizează cuvintele (numărul
hotel. Se analizează cuvintele Manual Evaluare O1 silabelor, sunetele care compun Manual Evaluare
O1 (numărul silabelor, sunetele care orală O4 fiecare silabă, poziţia sunetului „h” orală
O4 compun fiecare silabă, poziţia în fiecare cuvânt).
sunetului „h” în fiecare cuvânt). Prezentarea literei „h” mic şi
Prezentarea literei „h” mic şi mare de tipar şi de mână
mare de tipar Se prezintă planşa cu litera „h” mic
Se prezintă planşa cu litera „H” de mână. Vom studia litera si vom
mic şi mare de tipar. Vom studia Planşă cu Evaluare observa elementele grafice din care Planşă cu Evaluare
litera si vom observa elementele litera h orală/practică este compusa.( h mic de mână este litera h orală/practică
O5 grafice din care este compusa.( format dintr-un bici şi o zăluţă)
Două linii vertical, unite la mijloc Conversaţia Se scrie la tablă model litera „h” , Conversaţia
printr-o linie orizontală, la Exerciţiul mai întâi întreagă, apoi descompusă Exerciţiul
mijloc). Demonstraţia în elementele grafice componente Demonstraţia
Se scrie la tablă model litera „J” şi iarăşi întreagă.
Se scrie în aer, cu stiloul închis, O5 Se scrie în aer, cu stiloul închis, pe
pe carte, în palmă şi pe bancă. carte, în palmă şi pe bancă.
Doi elevi vor scrie la tablă litera Doi elevi vor scrie la tablă litera
„H” mare de tipar „h” mic de mână.
Descoperirea literei „H” mare Descoperirea literei „h” mic de
de tipar în materiale tipărite. Anexa 1 tipar în materiale tipărite. Anexa 2
Se cere elevilor să încercuiască Se cere elevilor să încercuiască
litera „h” mare de tipar în textul O2 litera „h” mic de tipar în textul din
O2 din fişa de lucru. (Anexa 1) fişa de lucru. (Anexa 2)
Scrierea literei „J” mare de
tipar. Scrierea literei „h” mic de mână.
O5 Se fac exerciţii de încălzire a Se fac exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii Observaţia O5 muşchilor mici ai mâinii (stoarcem Observaţia
(stoarcem rufele, cântăm la pian, Exerciţiul rufele, cântăm la pian, ploaia). Exerciţiul
ploaia). Se reaminteşte poziţia corectă în
Se reaminteşte poziţia corectă în timpul scrierii.
timpul scrierii. Se reactualizează cunoştinţele
Se reactualizează cunoştinţele referitoare la încadrarea corectă în
referitoare la încadrarea corectă în pagină: titlul, alineatul, spaţiul
pagină: titlul, alineatul, spaţiul dintre litere.
dintre litere. Elevii scriu trei litere. Se verifică
Elevii scriu trei litere. Se verifică Evaluare modul de scriere, cei care au scris Evaluare
modul de scriere, cei care au scris scris corect continuă, ceilalţi sunt ajutaţi. scrisă
corect continuă, ceilalţi sunt Exerciţiul Elevii vor scrie trei rânduri cu litera Exerciţiul
ajutaţi. Caiete „h” mic de mână. Voi verifica Caiete
Elevii vor scrie două rânduri cu Diverse permanent modul cum scriu elevii. Diverse
litera „H” mare de tipar. Voi instrumente instrumente
verifica permanent modul cum de scris de scris
scriu elevii.
Aprecieri asupra modului cum s-a Aprecieri asupra modului cum s-a
desfăşurat prima parte a lecţiei. desfăşurat prima parte a lecţiei.
Se fac aprecieri verbale asupra Se fac aprecieri verbale asupra
modului de lucru a fiecărui şi se modului de lucru a fiecărui şi se
evidenţiază şi premiază cele mai evidenţiază şi premiază cele mai
frumoase şi ordonate caiete. frumoase şi ordonate caiete.
Partea a II-a
O5 Dirijarea învăţării Evaluare Dirijarea învăţării Ciorchinele Evaluare
Elevii vor da exemple de cuvinte Ciorchinele scrisă O5 Elevii vor da exemple de cuvinte scrisă
care conţin litera “h”, vor ieşi pe care conţin litera “h”, vor ieşi pe
rând la tablă să scrie câte un Exerciţiul rând la tablă să scrie câte un Exerciţiul
cuvânt, iar ceilalţi vor scrie Caiete cuvânt, iar ceilalţi vor scrie Caiete
cuvintele în caiete. Cuvintele se Diverse cuvintele în caiete. Cuvintele se vor Diverse
vor scrie cu litere de tipar, în instrumente scrie cu litere de mână, în interiorul instrumente
interiorul unui ciorchine. de scris unui ciorchine. de scris
Exerciţii de dezvoltare a Exerciţii de dezvoltare a vorbirii.
vorbirii. Evaluare Evaluare
Se alcătuiesc propoziţii folosind
scrisă/orală scrisă/orală
Se alcătuiesc propoziţii folosind cuvintele propuse anterior de elevi.
cuvintele propuse anterior de Una dintre propoziţii se va nota atât
elevi. Una dintre propoziţii se va în caiet, cât şi pe tablă.
nota atât în caiet, cât şi pe tablă.

Obţinerea performanţei Conversaţia Evaluare Obţinerea performanţei Conversaţia Evaluare


Elevii vor fi solicitaţi să resolve Explicaţia scrisă Elevii vor fi solicitaţi să citească Explicaţia scrisă/orală
exerciţiul 2 de la pagina 96. În Exerciţiul O4 cuvintele de la exerciţiul 5 pagina Exerciţiul
cadrul acestuia elevii vor trebui să 81. Apoi vor trebui să resolve
Manual, Manual,
coloreze literele h şi H In funcţie exerciţiul 6 de la pagina 81, în
O2 diverse diverse
de poziţia lor: albastru- iniţial, instrumente cadrul căruia trebuie să formeze instrumente
roşu-în interior şi verde-final. de scris perechi de cuvinte cu înţeles de scris
Asigurarea retenţiei şi a Fişa de lucru asemănător, colorând potrivit
transferului codului dat.
Elevii vor primi o fişă de lucru
O1 (Anexa 3) în cadrul căreia vor
O2 trebui să identifice prin încercuire
liteta H.

Activităţi liber alese Conversaţia Evalure orală Asigurarea retenţiei şi a Explicaţia, Evaluare
Elevii vor avea posibilitatea fie să transferului munca orală
modeleze litera “H” din plastilină, Elevii vor primi o fişă de lucru îndependentă
fie să transforme litera “H” într-un O1 (Anexa 3) în cadrul căreia vor Fişa de lucru
personaj/animal. O2 trebui să identifice prin încercuire
liteta H.
Încheierea activităţii Încheierea activităţii
Se fac aprecieri generale asupra Se fac aprecieri generale asupra
comportamentului elevilor în comportamentului elevilor în lecţie,
lecţie, se evidenţiază elevii care au se evidenţiază elevii care au fost
fost activi pe tot parcursul lecţiei. activi pe tot parcursul lecţiei.
Anexa 1

HORIA, HERA ŞI MIHAI

AU PORNIT HORA PRIN MAI!

HAINE NOI AU CUMPĂRAT

ŞI HAI-HUI EI AU PLECAT!

Anexa 2

Horia, Hera şi Mihai

Au pornit hora prin mai!

Haine noi au cumpărat

Şi hai-hui ei au plecat!
Anexa 3
HORIA, HERA ŞI MIHAI HORIA, HERA ŞI MIHAI

AU PORNIT HORA PRIN MAI! AU PORNIT HORA PRIN MAI!

HAINE NOI AU CUMPĂRAT HAINE NOI AU CUMPĂRAT

ŞI HAI-HUI EI AU PLECAT! ŞI HAI-HUI EI AU PLECAT

HORIA, HERA ŞI MIHAI HORIA, HERA ŞI MIHAI

AU PORNIT HORA PRIN MAI! AU PORNIT HORA PRIN MAI!

HAINE NOI AU CUMPĂRAT HAINE NOI AU CUMPĂRAT

ŞI HAI-HUI EI AU PLECAT! ŞI HAI-HUI EI AU PLECAT

HORIA, HERA ŞI MIHAI HORIA, HERA ŞI MIHAI

AU PORNIT HORA PRIN MAI! AU PORNIT HORA PRIN MAI!

HAINE NOI AU CUMPĂRAT HAINE NOI AU CUMPĂRAT

ŞI HAI-HUI EI AU PLECAT! ŞI HAI-HUI EI AU PLECAT!

HORIA, HERA ŞI MIHAI HORIA, HERA ŞI MIHAI

AU PORNIT HORA PRIN MAI! AU PORNIT HORA PRIN MAI!

HAINE NOI AU CUMPĂRAT HAINE NOI AU CUMPĂRAT

ŞI HAI-HUI EI AU PLECAT! ŞI HAI-HUI EI AU PLECAT!

Horia, Hera şi Mihai Horia, Hera şi Mihai

Au pornit hora prin mai! Au pornit hora prin mai!

Haine noi au cumpărat Haine noi au cumpărat

Şi hai-hui ei au plecat! Şi hai-hui ei au plecat!

S-ar putea să vă placă și