Sunteți pe pagina 1din 11
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” — BUCURESTI FACULTATEA DE FARMACIE EXAMEN DE ADMITERE IULIE 2006 CAIET VARIANTA 1 Acest caiet este proprietatea exclusiva a UME “Carol Davila” a, — FARMACIE CHIMIE - BIOLOGIE VEGETALA La intrebarile de mai jos (1- 30) alegeti | un singur raspuns corect. 1, Numirul total de moli de clorurd de metil necesar pentru obtinerea de saruri cuaternare de amoniu dintr-u nestec de cite un mol de amine izomere cu nucleu aromatic si formula moleculara C>H»N este: ALD B.11 c.12 D.13 E.14 2. Dizaharida cu caracter reducitor formata din doud resturi de @ - glucozi legate eteric in pozitiile 1-4 este: A. zaharoza B. celobioza C. maltoza D. riboza E. amiloza 3. Din care izomer al heptanului se obtine numarul maxim de compusi monoclorurafi? A. 2-metilhexan B. 3-metilhexan C. 2.3-dimetilpentan -dimetilpentan -trimetilbutan E. 4, Are cel mai puternice caracter bazic: A. metilamina B. etilamina C. acetanilida D. anilina E. dietilamina 5. Un amestee de 4 g izomeri acietici cu formula molecular CsH, care pot reactiona cu 1,725 sodiu se hidrogeneaza cu 5,6 L hidrogen (c.n.) pe catalizator de nichel. Concentratia procentuai molar a hidrogenului in amestecul final si raportul intre numdrul de atomi de carbon cuaternari si secundari in amestecul intial este: A. 25% 121 B, 33,33%; 1:2 C. 33,33%: 2:1 D. 66,66%; 1:2 E.11,11%; 2:1 AR A 6. Sunt corecte afirmatiile cu except [A.prin hidrogenarea eaualiticd a cetonelor se pot cobjine alcool secundani B. reacille de substitute pe nucleul benzaldehidei au Toe in pozifia meta CC. atomul de carbon din geypa carbonl si cet tei atomi care se lag de acesta sunt coplanan D.aldchidele 51 cetonele pot forma lewatur de hidrogen cu moleculele de apa E, 2-butanona se poate condensa crotonic cu | acetaldehida doar prin grupa CHS din povitia © fata de grupa carbonil 7. Numirul de structuri posibile ale tripeptidelor izomere (Fira stereoizomeri) care prin hidrolizd formeaza trei “ -aminoacizi monoaminomonocarboxilici diferiti este: AQ B.6 C8 D.10 E.12 8. La alchilarea benzenului cu etend raportul molar al produsilor de reactie este: benzen: etilbenzen: dietilbenzen: trietilbenzen = 10:31:3:1. Considerand ca nu au loc pierderi, raportul molar initial benzen:etena a fost: Al B.1:2 Gus D.9:3 E.9:10 9, Paracetamolul este: ‘A. p-aminofenol acetilat la atomul de oxigen B. un aminoalcool acilat la atomul de azot Cun aminoacid aromatic aclat la atomul de azot D. un hidroxiacid aromatic acilat la atomul de oxigen E, p-aminofenol acetilat la atomul de azot 10, Are un confinut procentual de clor diferit de al hexaclorociclohexanului: A. 3,3,3-tricloropropena B. | 2-dicloroetena C. 1,1,44-tetracloro-2-butena D. 1,1,2,2-tetraclorociclobutanul E. tetraclorociclobutena 11. Prin reactia glicerinei cu un amestec de acizi palmitic, stearic si total un numar de triesteri izomeri (exclusiv stereoizomeri) de: A.2 BS C4 D.s E.6 12. Este incorecta afirmatis A. aditia cu randament de 100% de doi moli de clor Ja un mol de 2-butind urmata de hidroliza in mediu bazic conduce la butandiona B. prin adifia acidului acetic la acetilend (raport molar 1:1) se objine un ester C. alcoolit izobutilic, alilic $i benzilic sunt tofi alcooli primari D. acizii carboxilici au puncte de fierbere ‘mai ridicate decdt compusii carbonilici cu acelasi numar de atomi de carbon E. cauciucul natural este un polimer al izoprenului in care dublele legaturi au configuratia trans 13. Diferenta dintre procentele de crestere a masei atunci cind 0 monozaharida de tip aldoza se oxideaza in conditii blinde, respectiv se reduce este de 9,3: Formula aciclicd a monozaharidei poate Pprezenta un numar maxim de stereoizomeri egal cu: A.2 B.4+ C.6 D.8 E.16 14. in ce raport molar initial se gasese acidul acetic si etanolul dact dupi esterificare, considerand e& nu sunt pierderi, raportul molar este: 2 acid:ester:alcool de 1:7:5? AL 12 B.13 FARMACIE CHIMIE - BIOLOGIE VEGETALA VAR 1 - ] 18. La solugia objinuta prin dizolvarea a noli dintr-un alcool saturat in 36g adauga sodiu. Dacd din reactie alcoolul are | apa se rezulta 33.6 L hidrogen (¢.n. referitoare la | 16. Este incorectd afirmat | aminoacizi A. au structurd amfi ic | Bau caracter amfoter | C. sunt substante solide | D. au puncte de topire ridicate E. in mediu bazic se transforma in cationi | 17. Pentru hidroliza totala a 0,01 moli | polietilentereftalat cu gradul de Policondesare n = 15 se va folosi un volum de solutie de hidroxid de sodiu de concentratie 0,5 M de: A021 } BoO3L | CO4L | Dose | E061 | 18. Mezoforma compusului cu formula molecular C\HsBr2Cl; care contine un atom de carbon tertiar prin hidroliza formeaza: A. dialdehida B. dihidroxialdehida C. dihidroxicetona D. tetrol E. dicetona 19, Cloronitrofenolul exista sub forma unui numar maxim de izomeri de pozitie de: | avo Bs | C6 D.4 [Bs |