Sunteți pe pagina 1din 2

Conditii generale pentru constituirea Depozitelor la Termen:

1. Depozitul se constituie in conditiile art. 2.191 Cod Civil, Banca fiind obligata sa restituie Clientului
aceeasi cantitate monetara, de aceeasi specie, la scadenta sau, dupa caz, la cererea clientului.
2. Rata dobanzii este fixa pentru toata perioada cuprinsa intre momentul constituirii depozitului si data
scadentei acestuia.
3. Reinnoirea depozitului se va efectua la scadenta, procentul de dobanda al depozitului reinnoit fiind
cel standard, practicat de Banca la data reinnoirii depozitului, pentru o perioada similara.
4. Pentru "Depozitele la termen de 3, 6, 9 si 12 luni cu plata lunara a dobanzii", Banca pune la dispozitia
Clientului, in contul curent al acestuia, dobanda aferenta la sfarsitul fiecarei perioade de cate o luna,
pana la termenul scadent initial stabilit; la solicitarea desfiintarii inainte de scadenta a depozitului,
Clientul va primi suma depusa initial, din care se vor deduce valorile dobanzilor lunare platite de
Banca in avans de la data constituirii lui1.
5. La scadenta, principalul (suma initial depusa) va fi inregistrat in contul curent al Clientului1.
6. Pentru depozitele la termen, altele decat cele cu plata lunara a dobanzii, Banca pune la dispozitia
Clientului dobanda cuvenita, numai la data scadentei stabilite, in conformitate cu tipul depozitului
constituit; la solicitarea desfiintarii inainte de scadenta a depozitului, Clientul va primi suma initial
depusa; operatiunea de retragere numerar aferenta sumei rezultate din desfiintarea depozitului va fi
taxata conform Listei de taxe, comisioane si dobanzi persoane fizice.
7. In situatia in care, ca urmare a unei dispozitii date in conformitate cu prevederile legii, cu exceptia
cazului in care Banca actioneaza in baza unei masuri de executare silita cu privire la fondurile
Clientului, operatiunile de retragere numerar / transfer aferente sumelor rezultate din desfiintarea
acestui depozit vor fi taxate conform Listei de taxe, comisioane si dobanzi persoane fizice.
8. Persoana imputernicita, la momentul sau ulterior constituirii depozitului, poate dispune de fondurile
Clientului pe timpul vietii acestuia. In cazul in care Clientul a decedat, Banca nu va putea elibera
fondurile mandatarului desemnat de catre defunct. Mostenitorii Clientului pot dispune de fondurile
depuse numai in baza certificatului de mostenitor, in care este prevazut in mod expres depozitul
respectiv
9. Banca se obliga sa retina si sa vireze la bugetul de stat impozitul pe dobanda in conformitate cu
cerintele legislatiei in vigoare.
10. Depozitele sunt garantate de stat in limita plafonului comunicat de Fondul de Garantare a Depozitelor
in Sistemul Bancar.
11. Clientul declara ca a luat cunostinta de conditiile mai sus mentionate, inclusiv de modalitatile de
calcul a dobanzilor si isi exprima acordul cu privire la aceste conditii.

A. Alte clauze

1. Orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor referitoare la costuri va fi transmisa


Clientului cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea acesteia in vigoare. Consumatorul are la dispozitie
un termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau de
neacceptare a noilor conditii.
2. Clientul se obliga sa informeze Banca, in termen de cel mult 3 zile, asupra oricaror modificari de
nume, telefon, informatii relevante cu privire la datele de contact (e-mail, SMS, adresa de
corespondenta). In cazul nerespectarii acestei obligatii, Banca nu poate fi tinuta responsabila in cazul
in care notificarile nu se comunica Clientului.
3. Clientul si imputernicitul acestuia (daca este cazul) confirma ca au luat la cunostinta de termenii si
conditiile in care Banca face prelucrarea datelor cu caracter personal si confirma ca am primit un
exemplar al “Informarii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Extras din Contractul
cadru privind Conditii Generale de Afaceri persoane fizice/ persoane juridice” (“Informare”).
4. Clientul si imputernicitul acestuia (daca este cazul) confirma ca au luat la cunostinta si inteleg faptul
ca Banca va putea prelucra date cu caracter personal si in alte scopuri in legatura cu obligatiile sale
legale viitoare sau cu interesele sale legitime. In acest sens, inteleg ca au acces si ca pot verifica
oricand informatii actualizate cu privire la categoriile de date, scopurile si temeiurile prelucrarii,
categoriile de destinatari ai datelor, prin consultarea politicii de confidentialitate publicate pe site-ul
Bancii www.crediteurope.ro/gdpr/, disponibila la sediile Bancii sau furnizata la cerere.
5. Clientul si imputernicitul acestuia (daca este cazul) confirma ca au fost informati si au luat la
cunostinta despre drepturile pe care le au cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal astfel
cum sunt detaliate prin Informare, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul
la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea
prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati sau de a ma adresa justitiei. Clientul
si imputernicitul acestia (adac este cazul) inteleg ca isi pot exercita oricare dintre drepturile de mai
sus printr-o cerere formulata in scris, pe format hartie prin depunere la oricare dintre unitatile Bancii,
prin e-mail la office@crediteurope.ro ori prin contactarea responsabilului cu protectia datelor la
adresa de e-mail: dpo@crediteurope.ro.

6. In caz de forta majora, partile vor conveni decalarea termenelor de indeplinire a obligatiilor pe
perioada in care aceasta actioneaza, forta majora exonerand partile de respectarea acestor obligatii
contractuale.
7. In conditiile prezente, niciuna din parti nu va dezvalui, fara acordul scris al celorlalte, existenta si
continutul acestora catre orice terta parte, daca aceasta dezvaluire nu a fost solicitata in baza legii sau
de vreo autoritate competenta in materie Prin derogare de la cele de mai sus, Clientul este de acord
ca Banca poate dezvalui informatii confidentiale de natura secretului bancar, in scopul analizarii
efectuarii unui transfer de drepturi si/sau obligatii in contextul oricaror negocieri purtate in caz de
reorganizare a societatii (inclusiv divizare si/sau fuziune) sau orice alt mecanism de transmitere a
drepturilor si/sau a obligaţiilor, in acest sens cu terte parti interesate. In acest caz, Banca va aduce la
cunostinta respectivilor destinatari natura confidentiala a informatiilor astfel comunicate si va solicita
acestora respectarea confidentialitatii in conditii similare celor obligatorii pentru Banca, prin
semnarea de angajamente scrise.

8. Litigiile rezultate din prezentele conditii , care nu pot fi solutionate pe cale amiabila se solutioneaza
de instanta de judecata competenta.

Prezentele conditii sunt completate de prevederile generale cuprinse in contractul cadru - Conditiile
generale de Afaceri semnate de Banca si Client si de Lista de Taxe, Comisioane si Dobanzi Persoane
Fizice care face din prezentul document.

Prin acceptarea prezentelor conditii Clientul recunoaste si declara ca inaintea acceptarii a avut un termen
rezonabil de reflectare asupra produselor Bancii, a tuturor conditiilor prevazute in prezentele conditii,
inclusiv asupra costurilor, acestea fiind negociate si agreate de parti.
1
Aplicabil numai depozitelor la termen constituite in RON.