Sunteți pe pagina 1din 7

1.Ce înţelegeţi prin precizie dimensională ?

Totalitatea abaterilor admisibile si rationale ale modelului teoretic . Abaterile vor trebui mentionate
de la inceputul proiectarii si vor corespund normelor de functionare.
Precizia dimensională este abordată în cadrul industriei construcţiilor de maşini prin intermediul
preciziei de prelucrare şi reprezintă un factor deosebit de important al asigurării calităţii oricărui produs.

2.Definiţi noţiunea de “dimensiune nominală”.


Este prima valoare luata ca dimensiune si apare la proiectare, ea rezulta din calcul sau constructiv.
Este valoarea de referinta in caracterizarea si determinarea celorlalte valori dimensionale.

3. Care este legătura dintre precizia dimensională şi interschimbabilitate ?


Posibilitatea intreschimbari pieselor in limitele de dimensiune si forma geometrica prescrisa de
proiectant.
Interschimbabilitatea este proprietatea pe care o au anumite piese de a fi montate in ansamblu sau in
agregatul din care face parte , fara prelucrari suplimentare la locul de monta

4.Ce reprezintă mărimile notate cu "As" şi respectiv "as" ?


notatia ”As” abatere superioara pentru alezaj;
notatia ”as” abatere superioara prentu arbore .

5. Ce este “abaterea efectivă” ?


Diferenta dintre dimensiunea efectiva si dimensiunea nominala.

6. Daţi un exemplu de relaţie de calcul a “toleranţei”.


T=D -D =A -A
max min s i

Ø=45 mm
+0,010
-0,020

diamertul nominal NØ=45mm.


abaterea superioara A =+0,010mm. s

abatere inferiara A =-0,020mm. s

D =45mm+0,010mm=45,010mm
max

D =45mm-0,020mm=44,98mm
min

T=45,010mm-44,98mm=+0,010mm.-(-0,020mm.)=0,030mm

7. Ce înţelegeţi prin dimensiunea nominală a unei asamblări ?


Suma dintre dimensiunile nominale ale alezajului si arborelui, componente ale asamblarii respective.

8. Definiţi ce este ajustajul cu joc.


Montarea la intamplare a arborilor si alezajelor indeplinind conditia D mai mare decat d (adica
min max

diametrul maxin al alezajului este mai mare decat diametrul maxim al arborelui) astfel incat imbinarea sa
prezinte joc.

9. Explicitaţi semnificaţia “liniei zero” prin intermediul unei schiţe.


”linia zero” sau linia de referinta fixata de dimendiunea nominala de la care se variaza campul de
tolerante

10. Clasificaţi sistemele de ajustaje.


sistem de ajustatie cu alezaj unitar
sistem de ajustatie cu arbore unitar.
11. În ce scop au fost create intervalele de dimensiuni ?
Pentru simplificarea calculelor şi reducerea numărului toleranţelor şi a abaterilor fundamentale, au
fost create intervale de dimensiuni.

12. Care este semnificaţia abrevierii ISO din cadrul prezentului curs ?
Organizatia intrenationala de standardizare.

13. Cum se stabilesc valorile toleranţelor fundamentale ?


Conform ISO STAS 8100/2-88 Tolerante fundamentale si abateri fundamentale pentru dimensiuni
pana la 3150mm

14. Câte trepte de precizie există în cadrul sistemului ISO?


• În cadrul sistemului ISO există 18 trepte de precizie; fiecare precizie corespunde cu una dintre
toleranţele denumite fundamentale.

15. Cum (prin ce) simbolizăm poziţia câmpului de toleranţă în raport cu linia zero ?
Poziţia câmpului de toleranţă în raport cu linia zero este simbolizată printr-o literă ( în majoritatea
cazurilor) majusculă pentru alezaje şi minusculă pentru arbori.

16. Câte grupe de ajustaje cunoaşteţi ?


În sistemul ISO există 3 grupe / tipuri de ajustaje şi anume: ajustaje cu joc, ajustaje intermediare şi
ajustaje cu strângere.

17. Cunoaşteţi o formulă de calcul pentru toleranţa fundamentală ?


IT = K •i (toleranta fundamentala)

18.Care este semnificaţia literei H înscrisă pe un desen de ansamblu ?


Câmpurile H şi h sunt stabilite ca alezaj unitar, respectiv arbore unitar.

19. Dintre sistemul alezaj unitar şi respectiv arbore unitar care este sistemul cel mai
utilizat ?
În majoritatea situaţiilor se adoptă sistemul alezaj unitar,

20. Daţi un exemplu de simbolizare a unui ajustaj.


În desenele de ansamblu / subansamblu, pentru indicarea ( simbolizarea) unui ajustaj ce se
încadrează în categoria alejaz unitar, se va utiliza litera H; dacă ajustajul este însă de tip arbore unitar,
simbolizarea se va face prin utilizarea literei h.

H7 H8
Ø42 k7 Ø90 e7

21. Ce înţelegeţi prin rugozitatea suprafeţei unui organ de maşină ?


• Rugozitatea unei suprafeţe reprezintă ansamblul neregularităţilor mici(striaţii, rizuri, urme de sculă
aşchietoare etc.) al căror pas este relativ mic in raport cu adâncimea lor.
22. Ce parametrii pentru aprecierea rugozităţii cunoaşteţi ?
Înălțimea proeminenței profilului (𝐲𝐩 ), adâncimea golului profilului (𝐲𝐯 ), adâncimea maxima agolului
profilului (𝐲𝐯 𝐦𝐚𝐱 ), înălțimea maximă aproeminenței profilului (𝐲𝐩 𝐦𝐚𝐱 ), înaltimea maximă a profilului
𝐑 𝐲 =𝐲𝐩 𝐦𝐚𝐱 +𝐲𝐯 𝐦𝐚𝐱 , înălțimea neregularității profilului, abaterea medie aritmetică a profilului (Ra), pasul
neregularitaților profilului, …

23. Care este semnificaţia notaţiei Ra ?


Ra(abaterea medie aritmetică a profilului).

24. Definiţi abaterea medie aritmetică a profilului.


Media aritmetica a profilului este media aritmetica a valorilor absolute ale abaterilor profilului in
limitele lungimii de baza.
𝑛
1
R 𝑎 = ∑|yi |
𝑛
𝑖=1

25. Care sunt cele 2 categorii de metode utilizate în tehnica măsurării rugozităţii ?
Metodele pentru evaluarea (măsurarea) rugozităţii pot fi grupate în : metode absolute şi metode
comparative.

26. Rugozitatea căror suprafeţe poate fi determinată prin metoda palpării directe ?
Mijloacele tehnice de palpare directă asigură controlul (măsurarea) unei game largi de suprafeţe
exterioare şi interioare.

27. Caracterizaţi o metodă comparativă pentru controlul rugozităţii pe care o


cunoaşteţi.

28. Ce avantaje prezintă rugozimetrele moderne ?


• Rugozimetrele moderne asigură înregistrarea profilului precum şi calcularea şi afişarea unor
multiple informaţii referitoare la microgeometria suprafeţelor.

29. O valoare mai mare Ra a rugozităţii este specifică unei suprafeţe degroşate sau
finisate ?
Cu cat Ra este mai mare cu atat rugozitatea este mai mare

30. Cum influenţează rugozitatea condiţiile de funcţionare a diverselor organe de


maşini ?
Rugozitatea suprafeţei influenţează rezistenţa la uzură(suprafeţele pieselor în contact au asperităţi
şi atunci când sunt presate cu anumite forţe, vârfurile în contact se deformează elastic, apoi plastic şi când
au o deplasare relativă tangenţială, acestea se desprind sub formă de uzură), la oboseală (linia de profil
fiind formată din vârfuri şi goluri, acestea din urmă reprezintă concentratori de tensiuni) la coroziune (se
impune ca suprafeţele să aibă rugozităţi mici pentru a obţine o rezistenţă la coroziune bună.) si in ajustaje
(influenţează jocurile şi strângerile din ajustaje, în special când toleranţele lor sunt relativ mici)
31. Ce se inţelege prin precizia formei geometrice a pieselor ?
• Precizia formei geometrice a unui produs industrial (piesă, subansamblu, ansamblu) reflect gradul
de conformitate a acestuia cu “modelul” său geometric prevăzut de proiectant.

Posibile raspunsuri la alte 9 intrebări

• Clasificarea şi simbolizarea abaterilor geometrice şi a toleranţelor geometrice sunt reglementate


prin STAS 7385/1-85.

• Toleranţele de formă se referă la: rectilinitate, planeitate, circularitate, cilindricitate etc.

• Toleranţele de formă si poziţie sunt reprezentate şi inscripţionate într-un cadru dreptunghiular


divizat in 2 sau mai multe compartimente.

• Toleranţa de la rectilinitate este valoarea maximă admisă a abaterii de la rectilinitate.

• Formele de abatere de la circularitate cel mai frecvent întâlnite sunt ovalitatea şi poligonalitatea.

• Măsurarea abateriilor de la circularitate a alezajelor poate fi făcută cu ajutorul comparatoarelor


de interior de 2 sau 3 contacte.

• Abaterile de poziţie sunt cauzate în general de insuficienţa de rigiditate a sistemului tehnologic de


prelucrare sau de adoptarea unei tehnologii de prelucrare greşite.

• Conform normelor in vigoare, abaterile şi toleranţele de poziţie se împart in 3 categorii: de


orientare, de poziţie şi de tip „bătaie”.

• Există 3 tipuri de toleranţe de orientare şi anume : toleranţe la paralelism, toleranţe la


perpendicularitate şi toleranţe la înclinare.

• Toleranţa la simetrie este egală cu dublul valorii maxime admise a abaterii de la simetrie.

• Valorile toleranţelor de simetrie, de pozitie şi de bătaie sunt precizate in STAS 7391/ 3-5 din
anul 1974.
41. Ce inţelegeţi prin mijloace de măsurat ?
Mijloacele de măsurat sunt sisteme tehnice cu ajutorul cărora se determină valorile mărimilor de
măsurat (lungimi, unghiuri).

42. Enumeraţi principalele caracteristici ale mijloacelor de măsurat.


Cele mai importante caracteristici ale mijloacelor de măsurat sunt : justeţea, fidelitatea,
sensibilitatea şi clasa de precizie.

43. Ce sunt lerele ?


Lerele sunt măsuri terminale pentru măsurarea jocurilor

44. Cum se numeşte calibrul folosit pentru controlul dimensional al arborilor ?


Calibre tip furcă (potcoavă), și calibre cilindrice tip inel.

45. Mijloacele de măsurat de tip calibru se recomandă a fi utilizate şi in cadrul


producţiei de serie mică ?
NU (Calibrele sunt măsuri specifice producţiei de serie şi masă.)

46. Clasificaţi şublerele din punct de vedere al preciziei lor de măsurare.


Șublere de precizie de 0,1mm.
Șublere de precizie de 0,05mm
Șublere de precizie de 0,02mm
Șublere de precizie de 0,001mm

47. Care sunt intervalele de măsurare specifice micrometrelor ?


Micrometrele de exterior se construiesc pentru urmatoarele dimensiuni de masurare: 0 – 25 mm; 25 –
50 mm si in continuare din 25 in 25 mm

48. Care este mecanismul cel mai important din construcţia unui comparator ?
Comparatoarele sunt aparate de măsurare care au în construcţia lor un system de roţi dinţate cu rol
amplificator.

49. Daţi câteva exemple de aparate de tip electric şi electronic destinate măsurării
lungimilor.
Telemetru cu laser,

50. Care este domeniul optim de aplicabilitate al aparatelor pneumatice pentru


măsurat lungimi ?

Extra
Pentru măsurarea cotelor liniare pot fi utilizate instrumente de tip şubler sau micrometru.
Cu ajutorul microscoapelor pot fi măsurate/controlate lungimi, unghiuri, diverse profile, etc.
Pentru măsurarea unghiurilor dintre suprafeţele unei piese, se poate folosi instrumentul de tip „raportor”.
51. Cum pot fi clasificate angrenajele cu roţi dinţate ?
Din punct de vedere funcţional există : angrenaje de viteză, angrenaje de forţă şi angrenaje de
divizare.

52. Care sunt criteriile de precizie pentru roţi dinţate şi angrenaje cilindrice ?
Datorită diferenţei anterior menţionate au fost stabilite 3 criterii de precizie pentru roţi dinţate şi
angrenaje cilindrice şi anume: criteriul de precizie cinematic, criteriul de funcţionare lină şi criteriul de
contact dintre dinţi.

53. Câte trepte de precizie pentru roţi dinţate şi angrenaje au fost stabilite prin
standardele în vigoare ?
Prin actele normative în vigoare sunt stabilite 12 trepte de precizie pentru roţi dinţate şi angrenaje,
notate de la 1 la 12 în ordine descrescătoare a preciziei.

54. Precizaţi elementele constructiv-geometrice ale roţilor dinţate şi posibilităţile de


măsurare a acestora.
cremaliera de referință, flancurile dinților, razacercului de cat, raza cercului de divizade ,raza
cercului de picior, raza cercului de bază,

55. Prin ce act normativ putem indica correct abaterile şi toleranţele elementelor
roţilor dinţate şi angrenajelor cilindrice ?
Abaterile si toleranţele elementelor roţilor dinţate şi angrenajelor cilindrice sunt precizate în STAS
6273-80.

56. Cum se simbolizează mărimea măsurată, denumită cota peste dinţi ?

Wn

57. Cu ce instrument putem măsura grosimea nominală a dintelui unei roţi dinţate ?
Pentru măsurarea grosimii nominale a dintelui (pe coarda constantă ) se foloseşte şublerul dublu
pentru roţi dinţate.

58. Definiţi jocul dintre flancuri.


Jocul dintre flancuri este jocul dintre dinţii roţilor conjugate, dintre flancurile neactive ale dinţilor.

59. Cum poate fi măsurată bătaia radială a danturii ?


Bătaia radială se măsoară fie cu aparate universale, fie cu ajutorul aparatelor speciale

60. Definiţi cota nominală peste dinţii unei roţi dinţate cilindrice.
Cota nominală peste dinţii unei roţi dinţate cilindrice se calculează în funcţie de modulul, unghiul de
angrenare şi numărul de dinţi ai roţii controlate, precum şi în funcţie de numărul de dinţi “n” peste care
trebuie efectuată măsurătoarea.
61. Clasificaţi filetele în funcţie de destinaţia lor
După destinaţia lor filetele pot fi : de fixare sau de mişcare.

62. Care este rolul profilului de referinţă al unui filet?


Profilul de referinţă al unui filet „joacă” un rol identic cu cel al liniei zero, aferente asamblărilor
cilindrice.

63. Câte tipuri de ajustaje pentru filete metrice cunoaşteţi?


3 tipuri : ajustaje cu joc si ajustaje cu stragere si intermediare

64. Care sunt câmpurile de toleranţă ce se recomandă a fi utilizate pentru piuliţe


destinate ajustajelor cu joc?
Pentru filete interioare (ajustaje cu joc) se recomandă a fi utilizate câmpurile de toleranţă 5H ; 6H ;
7H şi 6G.

65. Cum se simbolizează câmpul de tolernţă al filetelor ?


• Câmpul de toleranţă al diametrului unui filet se simbolizează prin cifra care indică treapta de precizie,
urmată de litera care indică poziţia câmpului de toleranţă.

66. Ce tip de ajustaj se foloseşte la asamblarea blocului cilindrilor unui motor cu ardere
internă ?
Ajustajul dintre prezoane şi blocul cilindrilor unui motor cu ardere internă se realizează cu strângere
pe diametrul mediu

67. La ce tip de ajustaj intermediar se recomandă a fi utilizat câmpul de toleranţă 6 g ?


La ajustaje cu joc / pentru diametrul filetului exterior la arbori.

68. Care sunt clasele de precizie indicate a fi adoptate la asamblarea unor piese din
mase plastice?
Clasele de precizie prevăzute prin normativele în vigoare aferente pieselor din mase plastice sunt :
mijlocie, grosolană şi foarte grosolană.

69. Specificaţi rolul funcţional principal al filetelor conice.


Rolul principal al filetelor conice îl reprezintă asigurarea etanşării îmbinării.

70. Indicaţi tipurile de îmbinări filetate pentru ţevi; ce precizări puteţi face în legătură
cu toleranţele de execuţie ale acestora?
Filetele pentru ţevi realizeză 2 categorii de îmbinări : cu etanşare în filet şi fără etanşare; toleranţele
pentru aceste 2 tipuri de filete sunt indicate în acte normative separate, distincte.