Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA REDIU

Com. Rediu, Jud. Neamţ


Tel/Fax : 0233298753, E-mail : scoalarediu2006@yahoo.com

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de Învățământ: Școala Gimnazială, Comuna Rediu


Profesor:Savin Elena Daniela
Disciplina: Istorie
Aria Curriculară: Om și Societate
Clasa:a VII-a
Unitatea de Învățare: Primul Război Mondial și urmările sale
Lecția: Primul Război Mondial ( 1914-1918)
Tipul lecţiei: Recapitulare (Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe)
Reper de timp: 50’
Competențe Generale:
 1.Utilizarea vocabularului și a informației în comunicarea orală sau scrisă
 3.Aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
Competenţe Specifice:
 1.2. Utilizarea termenilor istorici ispecifici secolului al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală;
 3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice;
 3.6. Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul al XX-lea, utilizând informaţii selectate din surse istorice;
Competențe Operaționale:
 C1.să utilizeze adecvat limbajul de specialitate în comunicarea cunoștințelor, operând corect cu noțiunile privind
Primul Război Mondial;
 C2. Să problematizeze cum a izbucnit Primul Război Mondial- cauze, pretext;
 C3. Să explice planul Germaniei de dinainte de izbucnirea războiului;
 C4. Să descrie fronturile și campaniile militare dintre anii 1914-1918;
 C5. Să argumenteze ieșirea Rusiei și României din război;
 C6.să demonstreze superioritatea Antantei în fața Puterilor Centrale;
Formative:
 C7.utilizarea tehnicii de lucru cu surse istorice pentru a compara și interpreta diverse informații;
Atitudinale:
 C8. Formularea de opinii în limbajul adecvat istoriei.
Evaluare: Formativă
Obiective ale evaluării:
 Cognitive: operarea cu noțiuni și concepte
 Formative: competența de a utiliza tehnici de lucru cu sursele istorice
 Atitudinale: capacitatea de a formula și susține opinii în legătură cu Primul Război Mondial
Instrumente de evaluare: frontală /individuală, observația sistematică, fișe de lucru.
Valori și atitudini vizate: gândire critică și flexibilă
Strategia didactică:
Metode:
a) metode şi procedee: - exerciţiul, explicaţia, conversaţia,demonstraţia,
lucrul cu documentul istoric.
- activitate individuală.
b) material didactic: - mape de lucru ( documente, fişe de lucru),
- harta istorică: Primul Război Mondial ( 1914-1918)

Mijloace de învăţământ:
 Manualul clasei a VII-a , autori:Maria Ochescu, Sorin Oane, Ed. Humanitas Educaţional, Buc., 2007
 Manualul clasei a VII-a , autori:Florin Constantiniu, Norocica – Maria Cojescu, Alexandru Mamina, Ed.
Corint,Buc., 2005
Bibliografie:
 Mihail Manea, Mic dicţionar de termeni istorici, Ed. All Educaţional, Bucureşti, 1999
 Marea istorie ilustrată a lumii, vol. 6, Războaiele mondiale şi perioada interbelică ( 1914-1945), Ed. Litera
internaţional, Bucureşti, 2008
Resurse: - oficiale: programa şcolară, planificarea calendaristică orientativă
- umane: elevii clasei a VII- a
Evaluare: - continuă prin întrebări frontale şi analiza răspunsurilor la fişele de lucru - finală – fişă de lucru
Demers Didactic
Momentele Detalieri de conţinut Strategia didactică
lecţiei Obiectiv Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode forme mijloace
I. Momentul - consemnează absenţele; - răspund cerinţelor
organizatoric - organizează materialele; profesorului; Conversaţia
(2 min.) - organizează clasa, - îşi pregătesc
- creează un climat materialele
cooperant. necesare
desfăşurării orei;
Propune elevilor o prezentare
II. Captarea ce conţine informaţii despre Elevii citesc
atenţiei viaţa cotidiană din timpul informaţiile din
(4 min.) Primului Război Mondial manual şi le vor Explicaţia Frontal Manual
Le cere elevilor să analizeze analiza. De Imagini
textele şi imaginile. asemenea vor
comenta imaginile.
III. Anunţarea - anunţă elevii că astăzi se va
lecţiei şi a desfăşura o lecţie de
obiectivelor pe consolidare printr-o serie de
care elevii exerciţii recapitulative. Elevii sunt atenţi la
trebuie să le .- precizează ce vor afla, ce argumentele aduse Expunerea Frontal
cunoască la trebuie să facă pe parcursul de profesor
sfârşitul lecţiei lecţiei, de ce trebuie;
(5 min.) - stabileşte reguli/comunică ;
- organizează învăţarea.
-Elevii primesc la începutul
IV.Dirijarea orei o mapă de lucru, cu
învăţării (30 materiale pe care le vor
min.) folosi în diferite etape ale Frontal
lecţiei.
1. Cauzele și
pretextul
izbucnirii
Primului Război Explicați care au fost
Mondial și principalele cauze ale
taberele declanşării Primului Război Enumeră cauzele și
beligerante O.1. Mondial. localizează pe hartă Conversaţia
regiunile unde se
desfășoară anumite
crize și dispute între Hartă
Care a fost pretextul marile puteri.
izbucnirii războiului? Se prezintă Activitate
evenimentul din 28 Învățarea prin individuală
O.2 iunie 1914 și se descoperire
După aceasta solicită elevilor localizează pe hartă
să rezolve fişa de lucru nr. 1. orașul Sarajevo și
Elevii au de rezolvat cele două state care
următoarea cerinţă: să intră în conflict. Hartă istorică
analizeze harta și să Demonstrația
stabilească cele două blocuri Rezolvă cerințele
politico-militare care s-au fișei nr. 1
confruntat în război și statele
neutre. Conversaţia

O.1. Cum vedea Germania acest Explică planul


război? Germaniei.
Solicită elevilor să prezinte Enumeră cele trei Conversația
pe scurt câteva aspecte legate caracteristici: Activitate
de desfășurarea operațiunilor război de poziții, individuală
militare. total și mondial și Învățarea prin
Cum poate fi considerat definesc termenii. descoperire
O.2 războiul dintre anii 1914- Explică și
1918? localizează pe hartă
2. Desfășurarea Descrieți fronturile și fronturile principale
războiului campaniile militare dintre și secundare.
anii 1914-1918
Cere elevilor să completeze Rezolvă fișa nr. 2
fișa nr. 2 pe baza hărții, și a folosindu-se de Conversația Lucrul cu harta
manualului. manual și de hartă.
Ajută elevii în rezolvarea Elevii completează Activitate
cerinței. tabelele. Expunerea individuală
Elevii prezintă Fişe de lucru
rezolvarea Imagini
cerinţelor.
O.3. Dacă sunt greşeli,
acestea vor fi Conversaţia
corectate.
Exercițiu Activitate
individuală
O.4 Victoria Antantei se
datorează în primul
Solicită elevilor să precizeze rând resurselor
motivele pentru carea materiale și umane
Antanta obține victoria. superioare.
Analizează sfârșitul
3. Sfârșitul războiului(capitula-
războiului și O.3. Cum se sfârșește războiul? rea statelor învinse,
tratatele de pace armistițiul de pace
semnat cu
Germania) Activitate
individuală
Conversația
Expunerea

V. Realizarea Se enumeră competențele Elevii realizează că


feedbackului operaționale. toate obiectivele Conversația
(5 min.) lecției au fost
atinse.
. Concepeți un afiș, care să se
VI. Temă pentru refere la greutățile provocate
acasă de război în Europa.
( 3 min.)

Notează tema
pentru acasă
Aprecierea Sunt notaţi elevii care s-au
activităţii remarcat în timpul lecţiei
elevilor (1 min.)

S-ar putea să vă placă și