Sunteți pe pagina 1din 31

A.

Descrierea situației actuale a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov


1. Profilul si pozitionarea Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov
Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov este unitate sanitară publică de
importanță strategică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea
departamentului de specialitate din Ministerul Sănătăţii (cf.art. 92 din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii), funcționând în directa subordine a
Ministerului Sănătății (cf. art. 17 din HG nr 144/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii), care îi asigură fondurile necesare funcționării
(cf.art. 100 din Legea nr 95/2006).
Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov a luat ființă în 21.12.2009 prin
Hotarârea de Guvern nr. 1562/2009, prin reorganizarea Serviciului de Ambulanță
al Municipiului București, Stației Centrale de Transport Sanitar și Ambulanță
Aeriană București și a Serviciului de Ambulanță al județului Ilfov, care au fost
desființate.
Controlul operaţional şi inspecţia activităţii SABIF se exercită (conform art.
I alin. (7) din OUG nr. 1/2014) de Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru
situaţii de urgenţă din cadrul MAI (structură operaţională fără personalitate
juridică, cu atribuţii de coordonare la nivel naţional a activităţilor de prevenire şi
gestionare a situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor
necesare restabilirii stării de normalitate, conform prevederilor art. I alin (1) din
OUG nr 1/2014), Ministerul Sănătăţii păstrând controlul administrativ şi al calităţii
actului medical.
Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (S.A.B.IF.) este o unitate sanitara cu
un caracter de unicitate nu numai la nivelul municipiului Bucuresti si al judetului
Ilfov dar chiar si la nivelul intregii tari. Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov este
o unitate medicala strategica ce are ca specific lucrul in regim de asteptare 24 de
ore din 24, 365 de zile pe an. S.A.B.IF. este in subordinea Directiei de Sanatate
Publica a Municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov.
Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov asigura asistenta medicala de
urgenta prespitaliceasca atât la locul solicitarii cât si pe durata transportului
pacientilor (bolnavilor, accidentatilor, gravidelor) catre spital. Pe lânga aceasta
Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov asigura atât asistenta medicala
ambulatorie la locul solicitarii precum si transporturi nemedicalizate.
Transportul medicamentelor, produselor biologice (sânge si organe) si al
personalului medico-sanitar se face in program continuu, asigurându-se
necesarul de asistenta medicala de urgenta pe intreg teritoriul Municipiului
Bucuresti si judetului Ilfov, iar daca este cazul si in afara acestuia, 24 de ore din
24 . Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov este implicata si in asistenta medicala
preventiva a marilor aglomerari umane cum ar fi activitatile sportive, culturale,
social politice, greva foamei, asigurând asistenta medicala si transportul pentru
urgentele individuale, colective si de masa in cazul catastrofelor.

1
Pe lânga asistenta medicala de urgenta si asistenta medicala de urgenta in
caz de dezastre, Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov efectueaza si alte
activitati cum ar fi asistenta medicala la domiciliu pentru urgentele de gradul 2,
eliberarea de certificate constatatoare de deces in zilele de sâmbata, duminica si
sarbatori legale, acordând de asemenea asistenta medicala si transportul la
spital pentru cazurile sociale, in lipsa unui sistem de asistenta sociala.
Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov functioneaza in colaborare cu
Pompierii, Politia sau Unitati ale MApN pe baza unor protocoale incheiate intre
Ministerul Sanatatii si acestia.
1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite și caracteristicile
geografice ale zonei desesrvite de Serviciul de Ambulanta Bucuresti -
Ilfov
Conform Anuarului statistic publicat de Institutul National de Statistica,
Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov asigură asistență medicală în prespital
pentru o populație de 2.496.895 locuitori din regiunea București-Ilfov, la care se
adaugă persoanele aflate în tranzit, cele cu viză de reședință, persoane fără
acte, etc. Numărul solicitărilor este în medie de 1.300 în 24 de ore, număr ce
creşte cu 30-40 % în caz de epidemie sau pandemie. Suprafaţa totală a regiunii
Bucureşti-Ilfov este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul
administrativ al Municipiului Bucureşti şi 86,9% al judeţului Ilfov.
Populaţia regiunii este distribuită invers proporţional cu dimensiunea celor
două entităţi administrative. Municipiul Bucureşti este cea mai mare aglomerare
urbană din România, populaţia declarată statistic este de 2.106.144 locuitori
reprezentând circa 87% populaţia regiunii, 16,8 % din populaţia urbană a ţării,
respectiv 9,5 % din populaţia totală a României şi având o densitate de
aproximativ 8.100 locuitori/km2. Populaţia judeţului Ilfov, de 390.751 locuitori,
reprezintă numai 13% din totalul regiunii, acesta fiind situat în categoria judeţelor
mici ale ţării cu o densitate de aproximativ 180 locuitori/km2. Repartizarea
populaţiei deservite pe substaţii se regăseşte în Anexa 1.
2.3. Structura Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov
Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov are organizate substaţii de ambulanţă,
după cum urmează:
 Pe raza municipiului Bucureşti, în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6. Sediul Central
este situat în strada Mihai Eminescu nr. 226.
 Pe raza judeţului Ilfov în localităţile Bragadiru, Brăneşti, Buftea, Chiajna,
Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti, Săftica, Snagov, Vidra,
Voluntari.
Localităţile arondate substaţiilor SABIF se regăsesc în Anexa 2.
2.4. Situația dotării Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov
SABIF dispune de 296 ambulanțe (Anexa 5), din care:
 190 ambulante mai vechi de 3 ani cu urmatoarea repartitie:
 108 ambulanțe de urgență din care:

2
 22 ambulante tip C1/C2
 86 ambulante B1/B2,
 37 ambulante de consultatii la domiciliu (AMD),
 45 ambulante de transport neasistat (A1/A2),
 106 ambulante de urgenta oferite cu contract de comodat in anul 2019 de
catre Primaria Municipiului Bucuresti cu urmatoarea repartitie:
 17 ambulante de tip C1/C2
 89 ambulante de tip B1/B2
Dispeceratul medical este dotat conform normelor europene şi dispune de
facilităţile sistemului informatic DISPEC complet integrat în arhitectura
Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 (SNUAU). Dispecerii
sunt specializați ca Operatori Registratori de Urgenţă.
Sisteme de comunicaţii: Telefonie fixă şi mobilă, Frecvenţe radio, VPN,
Reţea de calculatoare, Internet, Staţii radio fixe şi mobile, GPS.
Echipamente pentru training: 3 săli de curs, manechine, suport de curs,
planşe, calculatoare, videoproiectoare, software pentru training.
2.5. Resursele umane
Personalul medical operativ, în număr de 823 cuprinde: 97 medici, 257
asistenţi, 385 ambulanţieri/şoferi (instruiţi pentru a fi, la nevoie, a treia persoană
ce completează echipajul specializat în intervenţiile de urgenţă ale ambulanţei) şi
84 operatori-registratori de urgenţă (pregătiţi pentru identificare cât mai corectă a
diagnosticului prezumtiv). Situația personalului pe substații se regăsește în
Anexa 3.
Personalul medical operativ îşi desfăşoară activitatea în ture de 12 ore.
Pe tură lucrează echipaje de urgenţă, consultaţii la domiciliu şi transport
neasistat. În medie, pe tură lucrează 45 de echipaje.
2.6. Activitatea Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov
În anul 2018, SABIF a raspuns la 373.985 de solicitări, dintre care 16.051 au
fost urgenţe de cod roșu.
Există o fluctuaţie temporală mare a solicitărilor, diferenţele între lunile anului
fiind şi de 5.000 de cazuri rezolvate, ceea ce necesită o mobilizare deosebită şi
atrage un mare efort din partea personalului.
2.6.1. Serviciile furnizate de Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (tipuri si
volum)
Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov asigura asistenta medicala de
urgenta prespitaliceasca atât la locul solicitarii cât si pe durata transportului
pacientilor (bolnavilor, accidentatilor, gravidelor) catre spital. Pe lânga aceasta
Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov asigura atât asistenta medicala
ambulatorie la locul solicitarii precum si transporturi nemedicalizate.

3
Repartitia pe coduri de culoare a solicitarilor la care a raspuns Serviciul de
Ambulanta Bucuresti-Ilfov in anul 2018 este prezentata in figura 2 pe baza
datelor tabelate in tabelul 2.

COD
GALBEN
63%

COD
ROSU COD
TRANSP
4% VERDE
ORT
15% 18%

Reprezentare grafica a ponderii solicitarilor din anul 2018 ale SABIF pe coduri de culoare

Tabelul 3. Repartitia solicitarilor din anul 2018 ale SABIF pe coduri de culoare

TIP DE COD
COD ROSU COD VERDE TRANSPORT
SOLICITARE GALBEN
TOTAL 16051 236198 66461 55275

Tabelul 3. Timpii medii de activitate


Timp mediu de răspuns Timp mediu de ajungere

Cod roşu Cod galben Cod verde Cod roşu Cod galben Cod verde

Total
0:00:53 0:20:42 0:25:49 0:13:40 0:38:04 1:09:51
asistați

Adulți 0:00:53 0:21:16 0:26:24 0:13:28 0:38:27 1:12:59

Pediatrie 0:00:50 0:15:38 0:24:23 0:15:35 0:33:03 1:02:12

Transport
1:04:11 1:40:41
neasistat

Analiza detaliata a activităţii SABIF în anul 2017 se regaseşte în Anexa 4.

4
2.6.3. Indicatori de activitate ai Serviciului de Ambulanta Bucuresti- Ilfov
(2017-2018)
In tabelul 4 este prezentata repartitia solicitarilor SABIF pentru anii 2015,
2016, 2017 si respectiv 2018.
COD COD
COD VERDE TRANSPORT ANUL
ROSU GALBEN
16051 236198 66461 55275 2018
14875 205870 50985 51089 2017
11907 190345 50985 52345 2016
10700 160345 45985 48008 2015
Tabelul 4. Repartitia solicitarilor SABIF pentru anii 2015, 2016, 2017 si respectiv
2018.
2.7. Situația financiară
În anul 2018, cheltuielile de 103.673.827 lei au fost pentru: salariile
personalului (85,21%), cheltuieli materiale (14,77%) şi un procent foarte mic
pentru formare profesională (0,02%). Au fost efectuate reparaţii ale ambulanţelor
în valoare de 3.859.651 lei.
2.8. Analiza SWOT a Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov
ANALIZA MEDIULUI INTERN
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
- Peste 60% dintre ambulanțe au depășit durata
- Personal bine pregătit să intervină în normată de funcționare, influențând capacitatea
situaţii de urgenţă de intervenție
- Substaţii echilibrat distribuite în teritoriu, - Număr insuficient de resurse umane pentru
cu capacitate logistică corespunzătoare intervenţii, SABIF înregistrând un DEFICIT DE
numărului populaţiei pe care o deserveşte PERSONAL de 41,33 % față de normativul
fiecare substaţie stabilit funcție de numărul populației deservite,
- Dispecerat complet informatizat (până la evidențiate statistic (în realitate deficitul fiind de
nivelul substaţiilor), cu capacitate de 55 % raportat la populația reală), influențând
monitorizare a ambulanţelor prin sistem capacitatea de intervenție;
GPS. Dispeceratul este condus permanent de - Medie de vârstă ridicată la personalul operativ,
un medic coordonator. - Fluctuaţia mare de personal, care necesită un
- Program de lucru în turnus cu echipe fixe, efort permanent de formare profesională
atât în dispecerat cât şi pe ambulanţe -Suprasolicitarea personalului medical prin
- Dotare corespunzătoare creşterea adresabilităţii, influențând capacitatea
- Centru de formare şi perfecţionare a tuturor de intervenție
categoriilor de personal operativ care - Numărul mare de autosanitare care sunt în
dispune de formatori cu experienţă şi dotare reparaţii după accidente, influențând capacitatea
bună de intervenție
- Certificare ISO 9001:2015 - Timp crescut de aşteptare al pacienţilor pentru
- Respectarea drepturilor pacientului primirea serviciilor medicale
- Bună colaborare între toate categoriile de - Cheltuieli mari cu întreținerea ambulanțelor
personal: medical, economic, administrativ, vechi de peste 11 ani

5
tehnic etc. - Infrastructură aferentă formării profesionale
- O bună planificare financiară, prin deficitară din punct de vedere al spațiului față de
fundamentarea, elaborarea şi execuţia posibilitățile de formare ale SABIF
bugetului de venituri şi cheltuieli

ANALIZA MEDIULUI EXTERN


OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- Politica Ministerului Sănătăţii privind - Lipsa de cunoştinţe despre urgenţe medicale a
dezvoltarea serviciilor de urgenţă populaţiei
- Lucrul prin Sistemul Naţional Unic pentru - Infrastructura rutieră a zonei metropolitane şi
Apelurile de Urgenţă 112 educaţia şoferilor îngreunează din ce în ce mai
- Existenţa pe piaţă a serviciilor private de mult acţiunea rapidă a autosanitarelor
urgenţă şi a SMURD-ului crează un sistem - Creşterea continuă a tarifelor la utilităţi şi a
concurenţial care impune creşterea preţurilor la carburanţi, medicamente şi materiale
permanentă a calităţii asistenţei medicale pe sanitare
care o acordăm pacienţilor - Întreţinerea unui curent de opinie nefavorabil
- Posibilitatea accesării fondurilor structurale asupra personalului medical pe baza unor cazuri
prin elaborarea unor proiecte cu reale şanse izolate
pentru atragerea acestor fonduri - Spitale de urgență supraaglomerate
- Timpi lungi de așteptare a ambulanțelor în
Unitatile de Primiri Urgente
- Direcționarea unei ambulanțe la mai multe
spitale pentru același caz, crescând timpul de
soluționare a unei solicitări

2.9. Principalele probleme ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov


 Diferente mari ale timpului de ajungere la caz pentru solicitarile cu acelasi cod
de culoare, datorita specificului traficului in Bucuresti. In conditiile in care toate
autosanitarele din tura sunt in actiune, parte dintre ele blocate in trafic, raman
zone ale orasului descoperite, astfel incat, desi timpul mediu de ajungere la
caz este bun, diferenţa intre cazurile individuale este mare.
 Numarul mare de solicitari nu permite existenta unor echipaje in asteptare,
care sa asigure interventiile din zona substatiei la care sunt arondate.
 Cresterea cheltuielilor cu personalul in conditiile in care bugetul nu creste
semnificativ
 Aparitia HG nr. 31/25.01.2019 ce prevede suplimentarea numarului de
personal din serviciile de ambulanta.
 Cresterea numărului de ambulante in intretinerea SABIF datorita primirii în
comodat pe 10 ani a 106 ambulante de la Primaria Municipiului Bucuresti. Nu
pot fi pastrate doar cele care ar fi necesare dintre cele vechi, deoarece la
expirarea contractului sau in caz de forta majora, Primaria le poate retrage.
Acest fapt atrage creșterea cheltuielilor de intretinere si a parcului auto.
 Peste 60% dintre ambulanțe au depășit durata normată de funcționare,
necesitând efectuarea de reparații, timp în care ambulanțele defecte -nefiind în
uz- se reduce capacitatea de intervenție;
 Cheltuieli mari cu întreținerea ambulanțelor vechi de peste 12 ani;

6
 Numărul mare de autosanitare care sunt în reparaţii după accidente;
 Spatii mici si insuficiente pentru gararea autosanitarelor (problema aparuta
odata cu primirea celor 106 ambulante de urgenta oferite cu contract de comodat
in anul 2019 de catre Primaria Municipiului Bucuresti)
 Neimplicarea autoritatilor locale in oferirea si intretinerea unor spatii
adecvate necesare in teritoriu pentru buna desfasurare a activitatii
 Incadrarea in clasa de rism seismic a pavilionului administrativ, precum si
a atelierului si garajului din sediul central.
 Existenta unor copertine si a unor magazii cu grad mare de deteriorare in
sediul central.
3. Proiectul de management privind planificarea întreţinerii periodice a
mijloacelor de intervenţie în contextul unei activităţi continue la
SABIFServiciului de Ambulanţă Bucuresti – Ilfov 2019-2022
3.1. Selecționarea unor probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute
Prezentul proiect de management propune măsuri privind gestionarea
parcului auto existent aflat in patrimoniul SABIF cu mentinerea in stare de
functionare a ambulantelor vechi.
3.1.1. Modul de identificare a problemelor
Intrucat cele 106 ambulante de urgenta oferite cu contract de comodat in anul
2019 de catre Primaria Municipiului Bucuresti nu fac parte din patrimoniul SABIF
si intrucat acestea nu ar acoperi in totalitate capacitatea necesara de interventie
este necesara mentinerea in stare de functionare si a ambulantelor vechi aflate
in patrimoniul SABIF.
3.1.2. Cauzele care au generat problema mai sus enumerata
 Vechimea si numarul mare de kilometri parcursi.
 Oferirea cu titlu gratuit prin contract de comodat a unui numar de 106
autosanitare de Primaria Capitalei.
 Aparitia HG nr. 31/25.01.2019 ce prevede suplimentarea numarului de
personal din serviciile de ambulanta.
3.1.3. Impactul produs de acesta problema
 Cresterea costurilor de intretinere pentru autosanitarele vechi precum si
de exploatarea autosanitarelor noi.
 Cresterea cheltuielilor de personal datorate HG nr. 31/25.01.2019 ce
prevede suplimentarea numarului de personal din serviciile de
Ambulanta.
3.2. Solutia propusa pentru problema identificata.
Analiza starii autosanitarelor urmata de analiza cheltuielilor efectuate pana
in acest moment pe fiecare autosanitara in parte avand ca scop identificarea
problemelor si a costurilor pentru remedierea acestora in vederea stabilirii
pastrarii in cazul autosanitarelor ale caror reparatii sunt reduse si se justifica sau
renuntarii (disponibilizare prin transfer cu titlu gratuit, licitatie sau procedura de
casare) in cazul autosanitarelor uzate moral si fizic.

7
Prin aparitia in parcul auto al SABIF a unor noi autosanitare este posibila
reducerea numarului de ture lucrate pe masinile vechi (in prezent pe ele se
lucreaza 3 sau 4 din 4 ture) la o singura tura sau doar pentru pastrarea in bune
conditii in vedere pastrarii ca rezervă pentru situații deosebite
(calamitati/accidente colective) precum si in perioadele de varf din punct de
vedere al numarului de solicitari (perioade de iarna si/sau de vara) si astfel este
posibil intocmirea unui plan de intretinere mult mai riguros.
Din analiza costurilor si a starii in care se afla autosanitarele si a modului
in care se fac reparatiile autosanitarelor (fie in regie proprie fie in service-uri
partenere) acestea vor fi impartite in 3 loturi:
 Autosanitare mai vechi de 2006 (peste 12 ani)
 Autosanitare intrate in parcul auto intre 2006 si 2012
 Autosanitarele intrate in parcul auto dupa anul 2012
3.3. Obiective propuse
Gestionarea eficienta a parcului auto si cresterea capacitatii de intervenție
a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov în sensul eliminării disfuncțiilor
existente în prezent, disfuncții expuse mai sus, prin adoptarea măsuri menite să
crească substanțial capacitatea de răspuns, cu impact asupra stării de sănătate
a populației deservite.
Timpul mediu de ajungere la caz nu va fi influentat in mod semnificativ dar
prin existenta unor masini in substatiile de ambulanta care sa deserveasca
zonele arondate si a unor masini care sa fie pregatite sa intervina in cazul unor
situatii de urgenta (calamitati sau accidente colective) ar face posibila
uniformizarea limitelor.
3.4. Prezentarea si argumentarea solutiilor propuse.
3.4.1. Ce se doreste a se face pentru problemele identificate.
- Se vor urma urmatorii pasi:
- Analiza situatiei actuale a flotei auto
- Propunerea spre disponibilizare a autosanitarelor mai vechi de 12 ani (16
autosanitare)
- Introducerea treptata in reparatii capitale a autosanitarelor intrate in parcul auto
intre anii 2006 -2012 ce au un numar de kilometri de peste 100.000km.
Reparatiile capitale se vor face de catre service-urile partenere.
- Introducerea treptata in reparatii a autosanitarelor intrate in parcul auto intre anii
2012 -2018 ce au un numar de kilometri de peste 100.000km. Reparatiile se vor
face de catre service-ul propriu SABIF.
- Din punct de vedere al aparaturii medicale acestea se vor introduce intr-un
grafic de revizii (anexa xxx)

8
3.4.2. Activitatile necesare pentru a implementa solutiile propuse.
- Achizitionarea de servicii de mentenanta pentru aparatura medicala.
Achizitionarea de servicii in regim de service: Achizitia de piese pentru lucrarile
efectuate in atelierul propriu.
- Repartizarea pe toate turele a două autosanitare in asteptare in fiecare
substatie, una cu echipaj, alta fara echipaj.
- Elaborarea graficului de repartizare a autosanitarelor in actiune in mod uniform
(cele aflate in proprietatea SABIF sa nu se deprecieze prin neutilizare)
3.4.3.Resursele necesare
- Resurse umane – angajatii ai compartimentelor TEHNIC, si ATELIER DE
REPARATII SI INTRETINERE AUTO precum si angajatii service-urilor partenere.
(de mentionat ca in activitatea administrativa a SABIF mai sunt implicate si alte
compartimente functionale.
- Resurse materiale – bugetul de stat – MINISTERUL SANATATII
3.4.4. Impactul bugetar
Stabilirea impactului bugetar tine seama de istoricul fiecarui vehicol in parte.
3.5. Sursele de finantare
3.5.1. Sursele de finantare sunt cele de la bugetul de stat pentru ambele
probleme identificate.
Bugetul de stat, fonduri de la Ministerul Sanatatii.
3.5.2. Demersurile necesare in vederea obtinerii de fonduri.
Anual prin planul anual de achizitii se vor stabili si prioritiza cheluielile. Acestui
plan ii va urma cererea de finantare.
3.6. Graficul GANT.
ANUL 2019 ANUL 2020 ANUL 2021
1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACTIVITATEA 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
ANALIZA
FLOTEI AUTO
DISPONIBILIZA
REA
16
AUTOSANITARE
AUTOSANITARE
LOR MAI VECHI
DE 12 ANI
INTRODUCERE
A IN REVIZII SI
REPARATII 11 AUTOSANITARE / LUNA 11 LUNI TOTAL 111
CAPITALE A AUTOSANITARE
AUTOSANITARE
LOR 2006-2012
Mentinerea in
functioare a
autosanitarelor
2012-2018 prin
reparatii
curente

9
Mentinerea in
functioare a
autosanitarelor
2006-2012 prin
reparatii
curente
INTRODUCERE
A IN REVIZII SI 6 AUTOSANITARE / LUNA
REPARATII / 6 LUNI TOTAL 36
CAPITALE A AUTOSANITARE
AUTOSANITARE
LOR 2012-2018

3.7. Rezultate asteptate


3.7.1. Timpul necesar ca solutia sa produca efecte
Solutia propusa va produce efecte imediat dupa fiecare etapa a planului
propus si pe toata perioada prin faptul ca imediat ce autosanitarele vor iesi
treptat din reviziile capitale acestea vor putea asigura cresterea capacitatii de
interventie a SABIF.
4. Sansele de realizare ale proiectului.
4.1. Posibile riscuri care pot aparea.
Lipsa finantarii, intreruperea finantarii, aparitie de intarzieri datorate
agentilor economici implicati, a lipsei fortei de munca.
4.2. Beneficii aduse SABIF in urma
 Asigurarea capacitatii de interventie a SABIF.
 Asigurarea serviciilor de urgenta prespitaliceasca in orice conditiicsi
situatii
 Asigurarea echitatii in furnizarea serviciilor de urgenta
prespitaliceasca oferite de SABIF
5. Comentarii
A fi manager este o activitate nenormata, iar management inseamna ca
deciziile sa fie transformate in actiuni concrete. Pentru o buna gestionare a
problemelor, managerul trebuie sa dispuna de: inteligenta si forta de comanda,
vointa, chibzuinta, hotarare si perseverenta, indrazneala-cinste, respect si
toleranta pentru oameni, capacitate de comunicare, flexibilitate si nu in ultimul
rand adaptabilitate in conditiile unei schimbari imprevizibile.
Relatiile unui bun manager trebuie sa fie de autoritate si cooperare.
Alegerea cu grija a personalului si consultarea acestora va duce la solutionarea
mai rapida a problemelor. Aceasta nu inseamna pierderea autoritatii. Deciziile pe
care le va lua vor fi : decizii strategice, decizii tactice, decizii curente, decizii de
corectie.
Se impune gestionarea eficienta a parcului auto si cresterea capacitatii de
intervenție a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov în sensul eliminării

10
disfuncțiilor existente în prezent, disfuncții expuse mai sus, prin adoptarea măsuri
menite să crească substanțial capacitatea de răspuns, cu impact asupra stării de
sănătate a populației deservite.
Prin solutiile propuse timpul mediu de ajungere la caz nu va fi influentat in
mod semnificativ dar prin existenta unor masini in substatiile de ambulanta care
sa deserveasca zonele arondate si a unor masini care sa fie pregatite sa
intervina in cazul unor situatii de urgenta (calamitati sau accidente colective) ar
face posibila uniformizarea limitelor.

Bibliografie
1. www.sabif.ro – site Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov
2. http://www.insse.ro/cms/ site Institutul National de Statistica
3. programul de formare “Management Spitalicesc”

11
ANEXA 1. Repartizarea populaţiei deservite pe substaţii

ZONA / SECTOR Numar locuitori

SECTOR 1 251240
SECTOR 2 415759
SECTOR 3 430087
SECTOR 4 337836
SECTOR 5 283991
SECTOR 6 381606
BRAGADIRU 42435
BRANESTI 19176
BUFTEA 29712
CHIAJNA 15976
CHITILA 19697
PANTELIMON 31220
MAGURELE 20187
OTOPENI 35078
POPESTI- Harta dispozitiei unitatilor de interventie
LEORDENI 34135
SAFTICA 34068
SNAGOV 22115
VIDRA 16600
VOLUNTARI 62820
Total 2483738

12
ANEXA 2. Localitățile din județul Ilfov arondate fiecărei substații SABIF

BRAGADIRU BRANESTI BUFTEA CHIAJNA CHITILA PANTELIMON MAGURELE


•BRAGADIRU- •BRANESTI-BRANESTI •BUFTEA-BUCIUMENI •CHIAJNA-CHIAJNA •CHITILA-CARTIER •DOBROESTI-
BRAGADIRU •BRANESTI-ISLAZ •BUFTEA- •CHIAJNA-DUDU •CHITILA-CATANELE DOBROESTI •DARASTI-DARASTI
•BRAGADIRU- •BRANESTI-PASAREA FLAMANZENI •CHIAJNA-ROSU •CHITILA-CHITILA •DOBROESTI-FUNDENI •JILAVA-JILAVA
BULGARU •BRANESTI-VADUL •BUFTEA-ORAS •CHITILA-RUDENI •PANTELIMON- •MAGURELE-ALUNISU
•CIOROGARLA- ANEI BUFTEA •DRAGOMIRESTI-DEAL DAMACHE •MAGURELE-
CIOROGARLA •CERNICA- •CORBEANCA- •DRAGOMIRESTI-VALE •PANTELIMON- DUMITRANA
•CIOROGARLA- BALACEANCA MECHEA •DRAGOMIRESTI- PANTELIMON •MAGURELE-
DARVARI •CERNICA- •CORBEANCA-ORAC ZURBAUA MAGURELE
•CLINCENI-CLINCENI CALDARARU •CORBEANCA- •MAGURELE-NEFLI
•CLINCENI-OLTENI •CERNICA-CERNICA OSTRATU •MAGURELE-PRUNI
•CORNETU-BUDA •CERNICA-POSTA •CORBEANCA-TAMASI •MAGURELE-VARTEJU
•CORNETU-CORNETU •CERNICA-TANGANU •MOGOSOAIA- •1 DECEMBRIE
•DOMNESTI- MOGOSOAIA
DOMNESTI
•DOMNESTI-TEGHES

POPESTI-
OTOPENI SAFTICA SNAGOV VIDRA VOLUNTARI
LEORDENI

•OTOPENI •GLINA-BOBESTI •BALOTESTI-BALOTESTI •CIOLPANI-CIOLPANI •BERCENI-BERCENI •AFUMATI-AFUMATI


•TUNARI-DIMIENI •GLINA-CATELU •BALOTESTI-DUMBRAVENI •CIOLPANI-IZVORANI •BERCENI-COPACENI •GANEASA-COZIENI
•TUNARI-TUNARI •GLINA-GLINA •BALOTESTI-SAFTICA •CIOLPANI-LUPARIA •VIDRA-CRETESTI •GANEASA-GANEASA
•GLINA-MANOLACHE •CORBEANCA •CIOLPANI-PISCU •VIDRA-SINTESTI •GANEASA-MOARA
•POPESTI-LEORDENI •CORBEANCA-PETRESTI •GRUIU-FLORESTI •VIDRA-VIDRA DOMNEASCA
•DASCALU-RUNCU •GRUIU-LIPIA •GANEASA-PITEASCA
•DASCALU-CREATA •GRUIU-SILISTEA •GANEASA-SINDILITA
•DASCALU-DASCALU SNAGOVULUI •PETRACHIOAIA-COREEA
•DASCALU-GAGU •GRUIU-GRUIU •PETRACHIOAIA-
•GRADISTEA-GRADISTEA •NUCI-BALTA NEAGRA MAINEASA
•GRADISTEA-SITARU •NUCI-MERII-PETCHII •PETRACHIOAIA-SURLARI
•MOARA-VLASIEI- •NUCI-MICSUNESTII MARI •PETRACHIOAIA-VANATORI
CACIULATI •NUCI-MICSUNESTII •PETRACHIOAIA-
•MOARA-VLASIEI-MOARA MOARA PETRACHIOAIA
•PERIS-BALTENI •NUCI-NETEZESTI •STEFANESTII DE JOS
•PERIS-BURIAS •NUCI-NUCI •STEFANESTI-CRETULEASCA
•PERIS-COCIOC •NUCI-SUDITI •STEFANESTII DE SUS
•PERIS-PERIS •SNAGOV-CIOFLICENI •VOLNTARI-PIPERA
•SNAGOV-SNAGOV •VOLUNTARI-VOLUNTARI
•SNAGOV-GHERMANESTI
•SNAGOV-TANCABESTI
•SNAGOV-VLADICEASCA

13
ANEXA 3. Situația posturilor pe microstatii SABIF - 2018

Sector Sector 4,
Sector Saftica, Voluntari,
Categorie 1, Sector Sector Popesti- Sector Magurele,
Post 6 Buftea , Branesti, TOTAL
personal Chitila , 2 3 Leordeni, 5 Bragadiru
Chiajna Snagov Pantelimon
Otopeni Vidra
Aprobat 13 46 7 11 9 13 6 5 4 114
Medici Existent 11 39 7 11 8 13 6 5 3 103
Vacant 2 7 0 0 1 0 0 0 1 11
Aprobat 27 56 20 36 23 24 31 19 26 262
As. medicali Existent 26 52 20 36 23 23 31 19 26 256
Vacant 1 4 0 0 0 1 0 0 0 6
Aprobat 27 72 23 38 17 24 38 15 21 275
Ambulantieri Existent 27 72 23 38 17 24 38 15 21 275
Vacant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprobat 15 23 9 16 13 11 5 9 10 111
Soferi Existent 14 23 9 16 13 11 5 9 10 110
Vacant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aprobat 4 54 4 4 5 4 3 4 4 86
Operator
Existent 4 52 4 4 5 4 3 4 4 84
reg.urg
Vacant 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Aprobat 1 103 1 1 1 0 0 0 0 107
Tesa si
Existent 1 100 1 1 1 0 0 0 0 104
auxiliar
Vacant 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Aprobat 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Farmacie Existent 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Vacant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprobat 87 356 64 106 68 76 83 52 65 957
Total Existent 83 340 64 106 67 75 83 52 64 934
Vacant 4 16 0 0 1 1 0 0 1 23

14
ANEXA 4. Activitatea SABIF în anul 2018

DEFINIȚII

Apeluri primite – totalitatea apelurilor de urgență medicală primite prin numărul național de urgență
112, de la populația municipiului București și a județului Ilfov alcatuite din:

 apeluri de urgență medicală

 reveniri

 sfaturi medicale

Apeluri înregistrate – totalitatea apelurilor de urgență medicală înregistrate în baza de date în vederea
dispecerizării.

Misiune (intervenție) – apel de urgență medicală înregistrat, la care s-a deplasat o ambulanță
S.A.B.IF.

• Timp de răspuns – timpul în care medicul coordonator asociază unui apel nerezolvat un
echipaj corespunzător solicitării.

• Timp de ajungere – timpul scurs de la înregistrarea apelului și până la ajungerea ambulanței la


adresă.

• Timp de parcurs al echipajului – timpul scurs de la confirmarea preluării solicitării de către


echipajul căruia i-a fost repartizată și până la ajungerea acestuia la adresă.

Numarul de solicitari la care s-a intervenit – repartizare pe tipuri de echipaj

Misiuni
Solicitări Solicitări % Misiuni
Tip echipaj S.A.B.IF. Anulate % anulate
dispecerizate S.A.B.IF. efectuate
efectuate

EUM 45557 45557 45372 99.59% 185 0.41%


EUA 212616 212616 207682 97.68% 4934 2.32%
ECU 147567 76490 66398 86.81% 10092 13.19%
ET 54543 54543 54533 99.98% 10 0.02%
Total 460283 389206 373985 95,83% 15221 4,17%

15
Repartitie pe coduri de culoare

COD
SECTOR/ZONA COD ROSU COD VERDE TRANSPORT
GALBEN
SECTOR 1 2133 28573 6647 10401
SECTOR 2 2439 33770 10818 10954
SECTOR 3 1820 32464 11046 4886
SECTOR 4 2199 32391 6216 8898
SECTOR 5 2058 30628 6788 6842
SECTOR 6 1807 28515 6846 4594
BRAGADIRU 591 6043 1740 705
BRĂNEȘTI 180 2429 786 687
BUFTEA 275 4148 1509 673
CHIAJNA 146 2338 863 291
CHITILA 185 2623 975 493
PANTELIMON 180 3661 1882 678
MĂGURELE 433 4525 1228 838
OTOPENI 159 2466 734 518
POPEȘTI-
292 4400 1756 717
LEORDENI
SĂFTICA 230 3880 1268 746
SNAGOV 159 2707 677 536
VIDRA 204 2716 997 450
VOLUNTARI 561 7921 3685 1368
TOTAL 16051 236198 66461 55275

COD ROSU COD GALBEN COD VERDE TRANSPORT

40000
30000
20000
10000
0
SECTOR 1
SECTOR 2
SECTOR 3
SECTOR 4
SECTOR 5
SECTOR 6
BRAGADIRU
BRĂNEȘTI
BUFTEA
CHIAJNA
CHITILA
PANTELIMON
MĂGURELE
OTOPENI
POPEȘTI-LEORDENI
SĂFTICA
SNAGOV
VIDRA

VOLUNTARI

16
Timpii medii de activitate

Timp mediu de răspuns Timp mediu de ajungere


Cod Cod Cod Cod Cod
Cod verde
roşu galben roşu galben verde
Total
0:00:53 0:20:42 0:25:49 0:13:40 0:38:04 1:09:51
asistați
Adulți 0:00:53 0:21:16 0:26:24 0:13:28 0:38:27 1:12:59

Pediatrie 0:00:50 0:15:38 0:24:23 0:15:35 0:33:03 1:02:12

Transport
1:04:11 1:40:41
neasistat

Numar de interventii pe zone

ZONA/ Numar Numar %


SECTOR locuitori interventii
SECTOR 1 251240 48283 19%
SECTOR 2 415759 58623 14%
SECTOR 3 430087 50772 12%
SECTOR 4 337836 50255 15%
SECTOR 5 283991 46829 16%
SECTOR 6 381606 42225 11%
BRAGADIRU 42435 9180 22%
BRANESTI 19176 4127 22%
BUFTEA 29712 6678 22%
CHIAJNA 15976 3678 23%
CHITILA 19697 4323 22%
PANTELIMON 31220 6472 21%
MAGURELE 20187 7103 35%
OTOPENI 35078 3920 11%
POPESTI- 34135 7244 21%
LEORDENI
SAFTICA 34068 6192 18%
SNAGOV 22115 4124 19%
VIDRA 16600 4415 27%
VOLUNTARI 62820 13685 22%
Total 2483738 373985

17
Asistenta medicala de urgenta la locul solicitarii

% pacienti
ASISTENTA MEDICALA ASISTATI LA LOCUL asistati la
ZONA
DE URGENTA SOLICITARII locul
solicitarii
SECTOR 1 36040 20181 56.00%
SECTOR 2 45519 27723 60.90%
SECTOR 3 43825 28289 64.55%
SECTOR 4 39496 19340 48.97%
SECTOR 5 38086 22515 59.12%
SECTOR 6 35944 22567 62.78%
BRAGADIRU 8073 4937 61.15%
BRĂNEȘTI 3265 1956 59.91%
BUFTEA 5690 3459 60.79%
CHIAJNA 3208 2036 63.47%
CHITILA 3656 2364 64.66%
PANTELIMON 5521 3789 68.63%
MĂGURELE 5973 3515 58.85%
OTOPENI 3240 2055 63.43%
POPEȘTI-LEORDENI 6213 3903 62.82%
SĂFTICA 5209 3439 66.02%
SNAGOV 3417 2199 64.35%
VIDRA 3748 2551 68.06%
VOLUNTARI 11757 8054 68.50%
TOTAL 307880 184872 60.05%

ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA ASISTATI LA LOCUL SOLICITARII

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

18
Anexa 5. Situația dotării SABIF.

Distribuția parcului auto pe substații

AMBULANTE
AMBUANTE MAI VECHI DE 3 ANI TOTAL PARC %
2019
TOTAL % %
TOTAL
SUBSTAȚIA C B1/B2 AMD A1/A2 TOTAL B1/B2 C AMBULANTE ambulante ambulante
PARC
2019 vechi noi
Sector1 2 6 4 3 15 6 2 8 23 8 6
Sector 2
6 14 19 15 54 14 3 17 71 28 13
Centrala
Sector 3 3 6 3 2 14 6 2 8 22 13 3
Sector 4 3 5 3 4 15 5 2 7 18 8 3
Sector 5 2 5 1 3 11 5 2 7 19 6 3
Sector 6 2 5 3 2 12 5 2 7 6 6 3
Bragadiru 3 3 3 3 6 2 2
Branesti 2 1 3 3 3 16 2 2
Buftea 6 1 3 10 6 6 6 5 3
Chiajna 3 3 3 3 7 2 2
Chitila 3 1 4 3 3 4 2 2
Pantelimon 2 2 2 2 16 1 1
Magurele 1 5 1 3 10 5 1 6 7 5 3
Otopeni 3 1 4 3 3 7 2 2
Popesti
3 1 4 3 3 17 2 2
Leordeni
Saftica 1 6 1 2 10 6 1 7 6 5 3
Snagov 2 1 3 3 3 7 2 2
Vidra 2 2 4 3 3 16 2 2
Voluntari 2 5 1 1 9 5 2 7 16 5 3
TOTAL 22 86 37 45 190 89 17 106 290 100%

19
Categoria Anul de
ambulantei intrare in
Nr. Statia/ Numar de Total
(A1, Marca dotarea
Crt Substatia inmatriculare kilometri
A2,B1/B2,C serviciulu
1/C2) i
1 Sector 1 C Mercedes Sprinter 2007 B 76 SRL 365252
2 -//- C -//- 2008 IF 29 SAJ 469743
3 -//- B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOW 447484
4 -//- B1/B2 -//- 2008 B 78 GJO 387074
5 -//- B1/B2 Volkswagen Tr. 2007 B 76 SSN 343797
6 -//- B1/B2 -//- 2015 B 63 JIV 209295
8 -//- B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 55 WNE 244630
9 -//- B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIV 283018
10 -//- A1 Fiat Ducato 2007 B 74 ZHG 368192
11 -//- A1 -//- 2007 B 74 ZHI 338179
12 -//- A1 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FHV 389114
13 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 85 EFS 42681
14 -//- AMD -//- 2007 B 85 EFV 71753
15 -//- AMD -//- 2007 B 85 EFY 73999
16 Sector 2 C Mercedes Sprinter 2008 B 81CVU 320854
17 -//- C -//- 2008 B 81 CVV 351600
18 -//- C -//- 2008 B 81 CWB 338083
19 -//- C -//- 2008 B 81 CWH 340344
20 -//- C Vw Crafter 2010 B 19 CFZ 239128
21 -//- C -//- 2014 B 55 WNN 200911
22 -//- B1/B2 Mercedes Vito 2008 B 78 GHZ 452552
23 -//- B1/B2 -//- 2008 B 78 GJH 450662
24 -//- B1/B2 -//- 2008 B 78 GJJ 417015
25 -//- B1/B2 -//- 2008 B 78 GJK 416692
26 -//- B1/B2 -//- 2008 B 78 GJL 447818
27 -//- B1/B2 -//- 2008 B 78 GJM 474029
28 -//- B1/B2 Vw.Transporter 2008 B 76 SSO 332068
29 -//- B1/B2 -//- 2009 B 13 TJX 291324
30 -//- B1/B2 -//- 2009 B 16 HXI 324113
31 -//- B1/B2 -//- 2014 B 55 WNJ 227402
32 -//- B1/B2 -//- 2015 B 67 RHR 177665
34 -//- B1/B2 Citroen Jumper 2011 B 38 ZCJ 280040
35 -//- B1/B2 -//- 2014 B 55 WNP 226695
36 -//- B1/B2 ISUZU 2016 B 140 PMB 49507
37 -//- A1 Citroen Jumper 2012 B 41 EZD 268366
38 -//- A1 -//- 2012 B 41 EZG 329052
39 -//- A1 Fiat Ducato 2007 B 75 VRT 55384
40 -//- A1 -//- 2007 B 75 VRW 397393
41 -//- A1 -//- 2007 B 75 VRX 417483
42 -//- A1 -//- 2007 IF 14 SAJ 566611
43 -//- A1 -//- 2013 B 47 HIN 176993
44 -//- A1 -//- 2013 B 47 HIS 215093
45 -//- A1 -//- 2013 B 47 HIU 141150

20
46 -//- A1 -//- 2013 B 47 HIW 210713
47 -//- A1 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FHY 397121
48 -//- A1 -//- 2010 B 36 SRD 281400
49 -//- A2 Fiat Ducato 2013 B 48 NXD 196233
50 -//- A2 -//- 2013 B 48 NXF 209251
51 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 75 XZY 219620
52 -//- AMD -//- 2007 B 85 EFX 55236
53 -//- AMD -//- 2007 B 82 UID 54506
54 -//- AMD -//- 2007 B 75 SYG 48091
55 -//- AMD -//- 2007 B 75 VUN 74733
56 -//- AMD -//- 2007 B 77 LUH 21073
57 -//- AMD -//- 2007 B 77 LVJ 64512
58 -//- AMD -//- 2007 B 77 LTO 52049
59 -//- AMD -//- 2007 B 77 LTK 46102
60 -//- AMD -//- 2007 B 78 LUY 25184
61 -//- AMD -//- 2007 B 78 LVG 44437
62 -//- AMD -//- 2007 B 75 RNL 69848
63 -//- AMD -//- 2007 B 82 UIB 37313
64 -//- AMD -//- 2007 B 75 JAI 71939
65 -//- AMD -//- 2007 B 75 RNJ 57108
66 -//- N Fiat Ducato 1998 B 17 RFI 191960
67 -//- N SUZUKI VITARA 2016 B 112 AMB 45598
68 -//- N DACIA LOGAN 2016 B 500 AMB 19955
69 -//- N Dacia Nova 2006 B 49 VRV 162614
70 -//- N Dacia Drop Side 2010 IF 02 AJI 276197
71 -//- N Dacia 1310 1999 B 40 AJM 257497
72 -//- N -//- 1999 B 20 FFX 252398
73 Sector 3 C Mercedes Sprinter 2007 B 76 SRH 305069
74 -//- C Vw. Crafter 2010 B 19 CFW 268759
75 -//- C -//- 2011 B 38 ZDI 206312
76 -//- B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOE 402168
77 -//- B1/B2 -//- 2007 B 76 SOZ 435724
78 -//- B1/B2 -//- 2007 B 76 SPV 447481
79 -//- B1/B2 Citroen Jumper 2011 B 38 ZCS 218089
80 -//- B1/B2 -//- 2014 B 62 PJS 180244
82 -//- B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FHZ 311034
83 -//- A1 Fiat Ducato 2007 B 74 ZHA 282325
84 -//- A2 Fiat Ducato 2013 B 48 NWY 220063
85 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 75 XZT 254446
86 -//- AMD -//- 2007 B 75 YAU 276461
87 -//- AMD -//- 2007 B 78 LVE 94325
88 Sector 4 C Mercedes Sprinter 2007 B 76 SRT 333363
89 -//- C -//- 2007 B 76 SRX 329173
90 -//- C Vw Crafter 2011 B 38 ZDM 179708
91 -//- B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOH 443811
92 -//- B1/B2 -//- 2007 B 76 SPL 393323
93 -//- B1/B2 Vw. Transporter 2009 B 13 TJU 349878
95 -//- B1/B2 Citroen Jumper 2011 B 38 ZCX 280032

21
96 -//- B1/B2 -//- 2014 B 62 PJX 192614
97 -//- A1 Fiat Ducato 2007 B 74 ZHD 303069
98 -//- A1 -//- 2007 B 74 ZHK 367755
99 -//- A1 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIO 391901
100 -//- A1 -//- 2010 B 38 SRD 262427
101 -//- A1 Fiat Ducato 1998 B 34 JDE 413948
102 -//- A2 Ford Tranzit 2007 B 74 ZHC 352472
103 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 75 JAJ 83761
104 -//- AMD -//- 2007 B 75 VUM 76970
105 -//- AMD -//- 2007 B 75 XZL 205391
106 -//- AMD -//- 2007 B 78 LUZ 113080
107 Sector 5 C Vw. Crafter 2008 B 92 WIY 324415
108 -//- C -//- 2008 B 92 WJA 257928
109 -//- B1/B2 Vw.Transporter 2008 B 86 PJG 430419
110 -//- B1/B2 -//- 2008 B 86 PJI 414674
111 -//- B1/B2 -//- 2007 B 76 SSJ 381573
113 -//- B1/B2 Citroen Jumper 2011 B 38 ZCR 314104
114 -//- B1/B2 -//- 2014 B 62 PJR 234669
115 -//- A1 Fiat Ducato 2007 B 75 VRV 228725
116 -//- A1 Vw. Transporter 2008 B 86 PJM 278340
117 -//- A1 -//- 2008 B 86 PJR 275732
118 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 85 EGB 55696
119 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 75 YBC 193346
120 Sector 6 C Mercedes Sprinter 2007 B 76 SRJ 410933
121 -//- C Vw Crafter 2011 B 38 ZDJ 250749
122 -//- B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOU 464352
123 -//- B1/B2 -//- 2008 B 78 GJI 396235
124 -//- B1/B2 Citroen Jumper 2011 B 38 ZCK 209328
125 -//- B1/B2 -//- 2014 B 55 WNF 233847
126 -//- B1/B2 -//- 2014 B 62 PJT 86794
128 -//- A1 Fiat Ducato 2007 B 75 VRZ 260318
129 -//- A1 -//- 2007 B 75 VSB 257138
130 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 75 XZV 213877
131 -//- AMD -//- 2007 B 75 JAP 79741
132 -//- AMD -//- 2007 B 78 LVB 112174
133 Saftica C Vw Crafter 2010 B 19 SAJ 400357
134 -//- B1/B2 Vw. Transporter 2009 IF 26 SAJ 574965
135 -//- B1/B2 -//- 2009 IF 34 SAJ 660738
136 -//- B1/B2 -//- 2009 IF 37 SAJ 631434
137 -//- B1/B2 -//- 2011 B 38 YIL 437622
138 -//- B1/B2 -//- 2014 B 55 WNH 403450
139 -//- B1/B2 -//- 2015 B 63 JIT 328857
140 -//- A1 Fiat Ducato 2007 IF 05 SAJ 193504
141 -//- A1 -//- 2007 IF 08 SAJ 557504
142 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 77 LTV 98803
143 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 75 XZJ 267144
144 Magurele C Mercedes Sprinter 2008 B 81 CWM 356891
145 -//- B2 -//- 2002 B 29 FIG 357890

22
146 -//- B2 -//- 2002 B 29 FIH 386819
147 -//- B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 20 SAJ 640249
148 -//- B1/B2 Volkswagen Tr. 2014 B 55 WNK 341983
149 -//- B1/B2 -//- 2015 B 63 JIN 248451
151 -//- A1 Mercedes Sprinter 2001 B 39 AJI 555352
152 -//- A1 Fiat Ducato 2007 IF 04 SAJ 304191
153 -//- A2 Ford Tranzit 2007 IF 07 SAJ 356466
154 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 82 UIE 59350
155 Voluntari C Mercedes Sprinter 2008 IF 31 SAJ 377325
156 -//- C Vw Crafter 2011 B 38 ZDE 249426
157 -//- B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 22 SAJ 569833
158 -//- B1/B2 -//- 2014 B 55 WNI 257252
159 -//- B1/B2 -//- 2015 B 63 JIO 259506
160 -//- B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 62 PJV 268831
161 -//- B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIE 396033
162 -//- A1 Fiat Ducato 2007 IF 02 SAJ 433927
163 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 75 JAL 95175
164 -//- AMD Fiat Punto 2007 IF 11 SAJ 265240
165 Buftea B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 28 SAJ 736799
166 -//- B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 21 SAJ 597741
167 -//- B1/B2 -//- 2011 B 38 YIN 371227
168 -//- B1/B2 -//- 2015 B 63 JIW 313720
170 -//- B2 Mercedes Sprinter 2010 B 44 SRD 274744
171 -//- A1 -//- 2002 B 06 AJI 644350
172 -//- A1 Fiat Ducato 2007 IF 09 SAJ 640918
173 -//- A2 Ford Tranzit 2007 B 74 ZHL 278542
174 -//- AMD Fiat Punto 2007 B 85 EFZ 52517
175 Snagov B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 36 SAJ 674019
176 -//- B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 62 PKA 385276
177 -//- A1 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FHU 470067
178 Bragadiru B1/B2 Vw. Transporter 2011 B 38 YIO 344560
179 -//- B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 67 SAJ 473172
180 -//- B2 Mercedes Sprinter 2002 B 46 SRD 277769
181 Vidra B1/B2 Vw Transporter 2008 IF 33 SAJ 590085
182 -//- B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOJ 494222
183 -//- A1 Fiat Ducato 2007 IF 03 SAJ 461271
184 -//- A1 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FHS 468977
185 Branesti B1/B2 Vw Transporter 2011 B 38 YIK 331832
186 -//- B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 19 SAJ 711703
187 -//- B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIU 376242
188 -//- A2 Ford Tranzit 2007 IF 06 SAJ 316543
189 Pantelimon B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIJ 425804
190 -//- B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 35 SAJ 467529
192 Chitila B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 30 SAJ 505204
193 -//- B1/B2 -//- 2008 IF 25 SAJ 603331
194 -//- B1/B2 ISUZU 2016 B 141 PMB 121839
195 -//- A1 Fiat Ducato 2007 IF 10 SAJ 533437
196 Otopeni B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 23 SAJ 517086

23
197 -//- B1/B2 -//- 2015 B 63 JIR 219204
198 -//- B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 24 SAJ 581387
199 -//- A1 Fiat Ducato 2007 IF 13 SAJ 434707
200 Popesti Leordeni B1/B2 Vw Transporter 2011 B 38 YIP 325115
201 -//- B1/B2 -//- 2008 IF 32 SAJ 569806
202 -//- B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SPK 460135
203 Chiajna B1/B2 Vw Transporter 2008 IF 27 SAJ 371502
205 -//- B2 Mercedes Sprinter 2010 B 41 SRD 205831
206 -//- B2 Mercedes Sprinter 2010 B 42 SRD 124029
207 -//- AMD Fiat Punto 2010 IF 15 SAJ 167392

Configurația parcului auto in funcție de marcă

Repartitia parcului auto in funcție de nr. de autosanitare din dotare pe fiecare statie de Ambulanta

24
Repartitia parcului auto in funcție de anul intrarii in patrimoniul SABIF

25
Tabel cu autosanitarele mai vechi de 12 ani
Anul de
Categoria
intrare in Numar de Km in
ambulantei Marca
dotarea inmatriculare bord
(A1,A2,B,C)
serviciului
B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIV 283018
A1 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FHV 389114
A1 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FHY 397121
B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FHZ 311034
A1 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIO 391901
A1 Fiat Ducato 1998 B 34 JDE 413948
B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIG 357890
B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIH 386819
A1 Mercedes Sprinter 2001 B 39 AJI 555352
B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIE 396033
A1 Mercedes Sprinter 2002 B 06 AJI 644350
A1 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FHU 470067
B2 Mercedes Sprinter 2002 B 46 SRD 277769
A1 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FHS 468977
B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIU 376242
B2 Mercedes Sprinter 2002 B 29 FIJ 425804
Tabel cu autosanitarele intrate in parcul auto intre anii 2006 – 2012
Anul de
Categoria
intrare in Numar de Km in
ambulantei Marca
dotarea inmatriculare bord
(A1,A2,B,C)
serviciului
C Mercedes Sprinter 2008 IF 29 SAJ 469743
B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOW 447484
B1/B2 Mercedes Vito 2008 B 78 GJO 387074
B1/B2 Volkswagen Tr. 2007 B 76 SSN 343797
A1 Fiat Ducato 2007 B 74 ZHG 368192
A1 Fiat Ducato 2007 B 74 ZHI 338179
C Mercedes Sprinter 2008 B 81CVU 320854
C Mercedes Sprinter 2008 B 81 CVV 351600
C Mercedes Sprinter 2008 B 81 CWB 338083
C Mercedes Sprinter 2008 B 81 CWH 340344
C Vw Crafter 2010 B 19 CFZ 239128
B1/B2 Mercedes Vito 2008 B 78 GHZ 452552
B1/B2 Mercedes Vito 2008 B 78 GJH 450662
B1/B2 Mercedes Vito 2008 B 78 GJJ 417015
B1/B2 Mercedes Vito 2008 B 78 GJK 416692
B1/B2 Mercedes Vito 2008 B 78 GJL 447818
B1/B2 Mercedes Vito 2008 B 78 GJM 474029
B1/B2 Vw.Transporter 2008 B 76 SSO 332068

26
B1/B2 Vw.Transporter 2009 B 13 TJX 291324
B1/B2 Vw.Transporter 2009 B 16 HXI 324113
B1/B2 Citroen Jumper 2011 B 38 ZCJ 280040
A1 Citroen Jumper 2012 B 41 EZD 268366
A1 Citroen Jumper 2012 B 41 EZG 329052
A1 Fiat Ducato 2007 B 75 VRW 397393
A1 Fiat Ducato 2007 B 75 VRX 417483
A1 Fiat Ducato 2007 IF 14 SAJ 566611
AMD Fiat Punto 2007 B 75 XZY 219620
C Mercedes Sprinter 2007 B 76 SRH 305069
C Vw. Crafter 2010 B 19 CFW 268759
C Vw. Crafter 2011 B 38 ZDI 206312
B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOE 402168
B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOZ 435724
B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SPV 447481
B1/B2 Citroen Jumper 2011 B 38 ZCS 218089
A1 Fiat Ducato 2007 B 74 ZHA 282325
AMD Fiat Punto 2007 B 75 XZT 254446
AMD Fiat Punto 2007 B 75 YAU 276461
C Mercedes Sprinter 2007 B 76 SRT 333363
C Mercedes Sprinter 2007 B 76 SRX 329173
C Vw Crafter 2011 B 38 ZDM 179708
B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOH 443811
B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SPL 393323
B1/B2 Vw. Transporter 2009 B 13 TJU 349878
B1/B2 Citroen Jumper 2011 B 38 ZCX 280032
A1 Fiat Ducato 2007 B 74 ZHD 303069
A1 Fiat Ducato 2007 B 74 ZHK 367755
A2 Ford Tranzit 2007 B 74 ZHC 352472
AMD Fiat Punto 2007 B 75 XZL 205391
AMD Fiat Punto 2007 B 78 LUZ 113080
C Vw. Crafter 2008 B 92 WIY 324415
C Vw. Crafter 2008 B 92 WJA 257928
B1/B2 Vw.Transporter 2008 B 86 PJG 430419
B1/B2 Vw.Transporter 2008 B 86 PJI 414674
B1/B2 Vw.Transporter 2007 B 76 SSJ 381573
B1/B2 Citroen Jumper 2011 B 38 ZCR 314104
A1 Fiat Ducato 2007 B 75 VRV 228725
A1 Vw. Transporter 2008 B 86 PJM 278340
A1 Vw. Transporter 2008 B 86 PJR 275732
AMD Fiat Punto 2007 B 75 YBC 193346
C Mercedes Sprinter 2007 B 76 SRJ 410933
C Vw Crafter 2011 B 38 ZDJ 250749
B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOU 464352
B1/B2 Mercedes Vito 2008 B 78 GJI 396235

27
B1/B2 Citroen Jumper 2011 B 38 ZCK 209328
A1 Fiat Ducato 2007 B 75 VRZ 260318
A1 Fiat Ducato 2007 B 75 VSB 257138
AMD Fiat Punto 2007 B 75 XZV 213877
AMD Fiat Punto 2007 B 78 LVB 112174
C Vw Crafter 2010 B 19 SAJ 400357
B1/B2 Vw. Transporter 2009 IF 26 SAJ 574965
B1/B2 Vw. Transporter 2009 IF 34 SAJ 660738
B1/B2 Vw. Transporter 2009 IF 37 SAJ 631434
B1/B2 Vw. Transporter 2011 B 38 YIL 437622
A1 Fiat Ducato 2007 IF 05 SAJ 193504
A1 Fiat Ducato 2007 IF 08 SAJ 557504
AMD Fiat Punto 2007 B 75 XZJ 267144
C Mercedes Sprinter 2008 B 81 CWM 356891
B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 20 SAJ 640249
A1 Fiat Ducato 2007 IF 04 SAJ 304191
A2 Ford Tranzit 2007 IF 07 SAJ 356466
C Mercedes Sprinter 2008 IF 31 SAJ 377325
C Vw Crafter 2011 B 38 ZDE 249426
B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 22 SAJ 569833
A1 Fiat Ducato 2007 IF 02 SAJ 433927
AMD Fiat Punto 2007 IF 11 SAJ 265240
B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 28 SAJ 736799
B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 21 SAJ 597741
B1/B2 Vw. Transporter 2011 B 38 YIN 371227
B2 Mercedes Sprinter 2010 B 44 SRD 274744
A1 Fiat Ducato 2007 IF 09 SAJ 640918
A2 Ford Tranzit 2007 B 74 ZHL 278542
B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 36 SAJ 674019
B1/B2 Vw. Transporter 2011 B 38 YIO 344560
B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 67 SAJ 473172
B1/B2 Vw Transporter 2008 IF 33 SAJ 590085
B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SOJ 494222
A1 Fiat Ducato 2007 IF 03 SAJ 461271
B1/B2 Vw Transporter 2011 B 38 YIK 331832
B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 19 SAJ 711703
A2 Ford Tranzit 2007 IF 06 SAJ 316543
B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 35 SAJ 467529
B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 30 SAJ 505204
B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 25 SAJ 603331
A1 Fiat Ducato 2007 IF 10 SAJ 533437
B1/B2 Vw. Transporter 2008 IF 23 SAJ 517086
B1/B2 Mercedes Vito 2008 IF 24 SAJ 581387
A1 Fiat Ducato 2007 IF 13 SAJ 434707
B1/B2 Vw Transporter 2011 B 38 YIP 325115

28
B1/B2 Vw Transporter 2008 IF 32 SAJ 569806
B1/B2 Mercedes Vito 2007 B 76 SPK 460135
B1/B2 Vw Transporter 2008 IF 27 SAJ 371502
AMD Fiat Punto 2010 IF 15 SAJ 167392
Tabel cu autosanitarele intrate in parcul auto intre anii 2012 – 2018.
Anul de
Categoria
intrare in Numar de Km la
ambulantei Marca
dotarea inmatriculare revizie
(A1,A2,B,C)
serviciului
B1/B2 Volkswagen Tr. 2015 B 63 JIV 209295
B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 55 WNE 244630
C Vw Crafter 2014 B 55 WNN 200911
B1/B2 Vw.Transporter 2014 B 55 WNJ 227402
B1/B2 Vw.Transporter 2015 B 67 RHR 177665
B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 55 WNP 226695
B1/B2 ISUZU 2016 B 140 PMB 49507
A1 Citroen Jumper 2012 B 41 EZD 268366
A1 Citroen Jumper 2012 B 41 EZG 329052
A1 Fiat Ducato 2013 B 47 HIN 176993
A1 Fiat Ducato 2013 B 47 HIS 215093
A1 Fiat Ducato 2013 B 47 HIU 141150
A1 Fiat Ducato 2013 B 47 HIW 210713
A2 Fiat Ducato 2013 B 48 NXD 196233
A2 Fiat Ducato 2013 B 48 NXF 209251
N SUZUKI VITARA 2016 B 112 AMB 45598
N DACIA LOGAN 2016 B 500 AMB 19955
B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 62 PJS 180244
A2 Fiat Ducato 2013 B 48 NWY 220063
B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 62 PJX 192614
B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 62 PJR 234669
B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 55 WNF 233847
B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 62 PJT 86794
B1/B2 Vw. Transporter 2014 B 55 WNH 403450
B1/B2 Vw. Transporter 2015 B 63 JIT 328857
B1/B2 Volkswagen Tr. 2014 B 55 WNK 341983
B1/B2 Volkswagen Tr. 2015 B 63 JIN 248451
B1/B2 Vw. Transporter 2014 B 55 WNI 257252
B1/B2 Vw. Transporter 2015 B 63 JIO 259506
B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 62 PJV 268831
B1/B2 Vw. Transporter 2015 B 63 JIW 313720
B1/B2 Citroen Jumper 2014 B 62 PKA 385276
B1/B2 ISUZU 2016 B 141 PMB 121839
B1/B2 Vw. Transporter 2015 B 63 JIR 219204

29
Anexa 6. Grafic pentru determinarea numarului necesar de dispozitive pentru revizii lunare (numar
echipamente/luna din an)

N Grafic pentru determinarea numarului necesar de dispozitive pentru


Denumire
r. revizii lunare (numar echipamente/luna din an) Total
dispozitiv
lo dispozitive
medical
t
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Defibrilator
1. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 102
Corpuls

Injectomat
2. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 74
Agilia

Aspirator
Accuvac ,
3. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 6 123
Laerdal si
Hersill

Targa
4. transport 13 lunar sau indifferent cate la cerere 154
pacient

Instalatie
5. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 185
de oxigen

Anexa 6. Dotarea unei autosanitare.


Fiecare vehicul este dotat cu peste 200 articole de echipament:

30
 Trusa de prim ajutor, formată din balon de resuscitare, măști, sonde de aspirație, pachete cu gel
pentru arsuri și pansamente corespunzătoare.
 Aspirator de secreții portabil, destinat curățării căilor respiratorii.
 Monitor - Defibrilator – utilizat pentru restabilirea ritmului cardiac după un stop cardiac sau
aritmii.
 Set portabil de oxigenoterapie cu mai multe tipuri de măști faciale ventilator portabil.
 Gulere cervicale rigide, targă tip placă spinală și targă ortopedică
 Atele vacuum și atele de fractură.
 Targă cu troliu
 Trusă și pături pentru gravide.Extinctor, căști de protecție.

31