Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta 1

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din ofciu.


 Timpul de lucru eectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (40 de puncte)
Citește următorul ragment:

La Geneva am cunoscut pe Erik Jackson, un student gata de absolvire la Oxford, om de


cultură remarcabilă, literară (poetică și estetică), losocă și pre!uind "ndeosebi literatura și
poporul spaniol, cunosc#nd limba spaniolă și toată cultura $paniei, făc#nd "n stil de mare
eseist briliante asocia!ii de idei și compara!ii de losoa culturii% &aptul că iubea și cultura
latină, ind totodată foarte engle', ma făcut săl admir "ndeosebi, ca și demnitatea, tactul,
ne!ea lui "n rela!iile lui cu mine% eam "mprietenit la toartă și "l consider cel mai de calitate
om pe cre lam cunoscut la Geneva și poate peste *otare, de c#nd am călătorit dincolo de
grani!ele !ării% +%%%
-arile prietenii de felul acesta, "nnobilea'ă, spirituali'ea'ă, purică, făc#nd pe prieteni
să trăiască doar pe cele mai "nalte culmi spirituale% .șa ceva nu se "nt#lnește deseori "n via!ă
și "n orice ca' nu la orice fel de oameni %+%%%
/rietenia cu Erik Jackson are și avanta0ul că nu neam vă'ut at#t de mult și de
"ndelungat, "nc#t să ne descoperim și scăderile sau defectele% . fost o prietenie de vacan!ă, o
prietenie de 'ile mari, care sa "nmul!it și sa prelungit, fără a trece la banalită!i, familiarită!i,
intimită!i, care de obicei strică sau distrug prieteniile% +%%%
O anumită discre!ie, distan!ă, re'ervă sunt necesare "n marile prietenii% +%%% icio clipă
nu am avut impresia că totul venea numai de la mine sau numai de la el, ci din am#ndouă
păr!ile, resc, sicer, măsurat.
(etru Comarnescu! Jurnal% 12311234"
#. Scrie pe oaia de e$amen răspunsul la fecare dintre următoarele cerin%e cu privire la
te$t:
1. &$plică sensul e$presiei nu am avut impresia 'n te$t.
. )ndică eectul 'nt*lnirii cu &ri+ ,ac+son! așa cum reiese din te$tul dat.
-. en%ionea/ă conte$tul 'n care a avut loc 'nt*lnirea cu &ri+ ,ac+son! utili/*nd
inorma%iile din te$tul dat.
. reci/ea/ă recomandarea ăcută de etru Comarnescu! din ultimul paragra al
te$tului!
. reeritoare
re/intă! 'nla-020
marile
deprietenii.
cuvinte! o trăsătură de caracter a li &ri+ ,ac+son re/ultată din
primul paragra al te$tului.
Notă! Răspunsurile vor f orul"te #n enun$uri%
3. 4edactea/ă un te$t de 102-00 de cuvinte! 'n care să argumente/i dacă o scurtă
prietenie de o vacan!ă, la care se reeră ragmentul e$tras din Jurnal% 12311234 de etru
Comarnescu! se poate transorma 'ntr2o prietenie de2o via%ă. (0 de puncte"
5n redactarea te$tului! vei avea 'n vedere următorele repere:
2 ormularea ipote/ei6te/ei6premisei7 p
2 men%ionarea po/i%iei pe care o ai a%ă de ipote/a6te/a6premisa ormulată7 p
2 enun%area și de/voltarea corespun/ătoare a două argumente adecvate po/i%iei
adoptate7 1p
2 ormularea unei conclu/ii pertinente7 p
2 utili/area corectă a conectorilor 'n argumentare7 1p
2 respectarea preci/ării privind numărul de cuvinte7 1p.
8otă9 5n elaborarea răspunsului! te vei raporta la inorma%iile din ragmentul dat.
olosirea altor inoma%ii este acultativă.
SUBIECTUL "l II&le" ('0 puncte)
re/intă! 'n minimum 0 de cuvinte! semnifca%iile te$tului următor! eviden%iind două
trăsături ale romantismului:

5ubind "n taină am păstrat tăcere, 8ar nu mai pot% . dorului tărie
G#ndind că astfel o să6i placă 6ie, 7uvinte dă duioaselor mistere9
7ăci "n priviri citeam o vecinicie :reau să mănec de dulcea
8eucigătoare visuri de plăcere% nvăpăiere
. celui su;et ce pe al meu <tie%
(i;ai &minescu! 5ubind "n taină"
S<3)&CT<= al )))2lea (-0 de puncte"
4edactea/ă un eseu de minimum 00 de cuvinte! 'n care să pre/in%i particularită%ile de
construc%ie a unui persona> dintr2un basm cult studiat.
5n elaborarea eseului! vea avea 'n vedere următoarele repere:
2 pre/entarea statutului social! psi;ologic! moral al persona>ului din basmul cult ales7
2 eviden%ierea a două trăsături ale persona>ului ales prin c*te o scenă6secven%ă
comentată7
2 anali/a! la alegere! a două componente de structură și de limba> ale basmului cult
ales! semnifcative pentru construc%ia persona>ului! din seria: ac%iune! con?ict! modalită%i de
caracteri/are! limba>.
Notă! rdine" interării reperelor #n cuprinsul eseului este l" "leere%
entru con$inutul eseului vei primi '* puncte (c*te @ puncte pentru fecare
cerin%ă6reper".
entru or"ni+"re" discursului vei primi ', puncte (e$isten%a păr%ilor componente2
introducere! cuprins! 'nc;eiere A - puncte7 logica 'lăn%uirii ideilor2 - puncte7 abilităși de anali/ă
și de argumentare2 - puncte7 claritatea e$primării2  puncte7 respectarea preci/ării privind
numărul minim de cuvinte2 1 punct".
-n vedere" "cordării punct".ului pentru or"ni+"re" discursului/ eseul treuie
să "iă iniu 400 de cuvinte 1i să de+volte suiectul propus.

 2entru red"ct"re" #ntreii lucrări vei prii '0 puncte (utili/area limbii
literare2 - puncte7 ortografa2 - puncte7 punctua%ia2- puncte7 așe/area 'n pagină!
li/ibilitatea A 1 punct".
Varianta 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din ofciu.


 Timpul de lucru eectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (40 de puncte)
Citește următorul ragment:

=n domeniul culinar există o teorie care spune că cea mai bună m#ncare este cea făcută
cu c#t mai pu6ine ingrediente% .<a e <i cu mu'ica "n cartea mea de re6ete% 5mpactul pe care "l
poate avea mu'ica asupra unui ascultător>spectator este cu at#t mai mare, cu c"t pe scenă se
a;ă mai pu6ini arti<ti (care să<i expună ideile>opera) <i cu c"t spectatorul>ascultătorul este
mai "nsetat, adică nu a fost *rănit "n exces "naintea concertului cu stimuli similari celor din
concert%
O re6etă de mu'ică valabilă pentru oricine ? dar mai ales pentru cei care preferă stimulii
vi'uali ? este cea care spune că po6i avea acces la mu'ica nă prin lmele pe care le ve'i%
7um ar  dacă ar exista re6ete universal valabile pentru ascultat mu'ică@ Ae6ete care
să spună tuturor Bcum se faceC% 7eva similar cu "nvă6atul matematicii, care te ia de la 1D1 <i
te duce la integrale% 7eva care, "n mu'ică, să te ia Bdin pădurea cu aluneC <i să te ducă la
clasic0a''experimentalimprovi'a6ie@
.r  minunat <i trist "n acela<i timp% .r  minunat, pentru că am <ti că există un mod
sigur de
8a,a s"nt
a0unge
de Bla ceeacăce"6icontea'ăC,
părere faci singurdar ar  cu
cartea <i trist pentru
re6ete că am a0unge
de mu'ică% O carteto6i
pe la fel%nu o va
care
mai citi nimeni "n afară de tine, oric#t de mult 6iai dori, <i de care ar trebui să te bucuri,
pentru că ea e scrisă cu ceea ce ai sim6it
(3ogdan 3ugoiu! 7um să ascul!i mu'ica "

#. Scrie pe oaia de e$amen răspunsul la fecare dintre următoarele cerin%e cu privire la


te$t:
1. &$plică sensul locu%iunii "n afară 'n te$t..
. )ndică de ce anume %ine impactul pe care 'l poate avea mu/ica asupra ascultătorilor!
așa cum reiese din te$tul dat.
-. en%ionea/ă domeniul de compara%ie a mu/icii! utili/*nd inorma%iile din te$tul dat.
. reci/ea/ă e$emplul de re%etă pentru ascultat mu/ică! valabil pentru oricine! evocat
'n ragment.
. re/intă! 'n -020 de cuvinte! perspectiva autorului 3ogdan 3ugoiu asupra căr%ii cu
re%ete de mu/ică! așa cum reiese din 'ntregul te$t.
Notă! Răspunsurile vor f orul"te #n enun$uri%
3. 4edactea/ă un te$t de 102-00 de cuvinte! 'n care să argumente/i dacă ar  utilă
redactarea nei căr!i cu re!ete universal valabile pentru receptarea mu'icii ! la care se reeră
ragmentul e$tras din 7um să ascul!i mu'ica de 3ogdan 3ugoiu. (0 de puncte"
5n redactarea te$tului! vei avea 'n vedere următorele repere:
2 ormularea ipote/ei6te/ei6premisei7 p
2 men%ionarea po/i%iei pe care o ai a%ă de ipote/a6te/a6premisa ormulată7 p
2 enun%area și de/voltarea corespun/ătoare a două argumente adecvate po/i%iei
adoptate7 1p
2 ormularea unei conclu/ii pertinente7 p
2 utili/area corectă a conectorilor 'n argumentare7 1p
2 respectarea preci/ării privind numărul de cuvinte7 1p.
8otă9 5n elaborarea răspunsului! te vei raporta la inorma%iile din ragmentul dat.
olosirea altor inoma%ii este acultativă.
SUBIECTUL "l II&le" ('0 puncte)
re/intă! 'n minimum 0 de cuvinte! semnifca%iile te$tului următor! eviden%iind două
trăsături ale realismului:
$e a;ă undeva, "n ara .rdealu lui, "ntre !inu turile 5nid oarei și .lbei, o apă viforoa să9
oamenii dinspre c#mpie "i 'ic $ebeșul, cei mai vec*i de pe "năl!imi "i 'ic "ncă &rumoasa%
:olbura apei tună "ntre codri% .u trebuit sute de mii de ani pu*oiului să spargă st#nca <i so
lucre'e cu bătaiai nedomolită, fason#ndo cu o fante'ie ve<nic "noită% (%%%) 8in locurile a cestea
unde am petrecut <i am stat privind, cu su;etul "mbl#n'it de dulcea6a lor, se desfă<ură păduri
după păduri, <i iară<i păduri nesf#r<ite% .coloi "mpără6ia sălbăticiunilor, c#t 6in mun6ii <i
si*lele% (i;ail Sadoveanu! :alea &rumoasei"
si;lăBpădure deasă de copaci tineri
SUBIECTUL "l III&le" (30 de puncte)
4edactea/ă un eseu de minimum 00 de cuvinte! 'n care să pre/in%i particularită!ile de
construc!ie a unui persona0 dintro nuvelă studiată.
5n elaborarea eseului! vea avea 'n vedere următoarele repere:
2 pre/entarea statutului social! psi;ologic! moral al persona>ului din nuvela aleasă7
2 eviden%ierea a două trăsături ale persona>ului ales prin c*te o scenă6secven%ă
comentată7
2 anali/a! la alegere! a două componente de structură și de limba> ale nuvelei alese!
semnifcative pentru construc%ia persona>ului! din seria: ac%iune! con?ict! modalită%i de
caracteri/are! limba>.
Notă!
entru rdine" interării
con$inutu l eseuluireperelor
vei primi#n '*
cuprinsul
puncteeseului
(c*te @este l" "leere%
puncte pentru fecare
cerin%ă6reper".
entru or"ni+"re" discursului vei primi ', puncte (e$isten%a păr%ilor componente2
introducere! cuprins! 'nc;eiere A - puncte7 logica 'lăn%uirii ideilor2 - puncte7 abilităși de anali/ă
și de argumentare2 - puncte7 claritatea e$primării2  puncte7 respectarea preci/ării privind
numărul minim de cuvinte2 1 punct".
-n vedere" "cordării punct".ului pentru or"ni+"re" discursului/ eseul treuie
să "iă iniu 400 de cuvinte 1i să de+volte suiectul propus.

 2entru red"ct"re" #ntreii lucrări vei prii '0 puncte (utili/area limbii
literare2 - puncte7 ortografa2 - puncte7 punctua%ia2- puncte7 așe/area 'n pagină!
li/ibilitatea A 1 punct".