Sunteți pe pagina 1din 3

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr 600/2018 privind aprobarea

Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

1.Comisia de monitorizare care coordonează şi îndrumă metodologic


implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial este formată
din:
a)Membrii comitetului director și ceilalți conducători ai compartimentelor
funcționale din structura organizatorică a entităţii publice, cu excepţia
compartimentului de audit public intern
b)Trei persoane nominalizate de conducătorul instituției
c)Auditorul public intern, juristul și șeful RUNOS
R: a)

2.Președintele Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial se


nominalizează de către conducătorul serviciului public de ambulanță dintre:
a)Membrii Comitetului director ”persoane de conducere cu autoritate”
b)Angajații de la RUNOS
c)Angajații de la Financiar-contabilitate
R :a)

3.Codul controlului intern managerial cuprinde:


a)Norme privind întocmirea procedurilor operaționale
b) Norme privind întocmirea procedurilor de sistem
c)Standardele de control intern managerial, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din Ord SGG nr 600/2018
R: c)

4. Sistemul de control intern managerial înseamnă:


a)Întocmirea de proceduri pentru toate activitățile desfășurate de instituție
b)Controlul exercitat de managerul general
c)Întocmirea, aprobarea și difuzarea de documente privind implementarea celor 16
STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, doar unul dintre cele 16
standarde privind procedurile documentate
R:c)

Page 1 of 3
5. Întocmirea de proceduri operaționale documentate privind operațiunile derulate
în cadrul structurilor nominalizate în ROF și ORGANIGRAMĂ este în sarcina:
a)Fiecărui șef de compartiment
b)Președintelui Comisiei de monitorizare
c)Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare
R: a)

6. Riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor se identifică şi se evaluează la


nivelul:
a)Întregii instituții publice
b)Responsabilului cu managementul de calitate
c)Fiecărui compartiment funcțional din organigramă, prin grija fiecărui
șef/reprezentant al compartimentului
R: c)

7. Măsurile de control pentru riscurile semnificative se transmit secretariatului tehnic


al Comisiei de monitorizare de către :
a)Fiecare salariat care a identificat riscuri semnificative
b)Șeful/reprezentantul fiecărui compartiment din organigramă
c)Managerul instituției
R: b)

8. Evaluarea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern


managerial se realizează la nivelul:
a)Fiecărui compartiment funcțional din organigramă, prin grija fiecărui
șef/reprezentant al compartimentului
b)Managerului general
c)Ordonatorului principal de credite
R: a)

9. Obiectivele specifice - derivate din obiective generale şi care descriu, de regulă,


rezultate sau efecte aşteptate ale unor activităţi care trebuie atinse pentru ca
obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit, se stabilesc la nivelul:
a)Ministerului Sănătății
b)DSU
c)Fiecărui compartiment din cadrul entităţii publice, prin grija
șefului/reprezentantului compartimentului

Page 2 of 3
10. Conform Codului aprobat prin OSGG nr 600/2018, noțiunea de responsabilitate
managerială definește obligația îndeplinirii sarcinilor de către:
a)Toți angajații instituției
b)Membrii echipajului de asistenţă medicală de urgență
c) conducătorul entităţii publice sau al unui compartiment al acesteia
R: c)

11. Monitorizarea performanţele activităţilor fiecărui compartiment se realizează de


către:
a) Conducătorii compartimentelor
b) Manageul general
c)Compartimentul RUNOS
R:a)

12. Sistemul de monitorizare a performanțelor activităţilor din cadrul fiecărui


compartiment trebuie să fie adaptat:
a) dimensiunii şi specificului activităţii compartimentului
b)Legislației în vigoare
c)Dispozițiilor MS
R: a)

13. La nivelul entităţii publice se întocmeşte, anual, o informare privind


monitorizarea performanţelor, pe baza:
a)Dosarelor de personal
b)Rapoartelor întocmite de fiecare salariat
c) Raportărilor anuale pentru monitorizarea performanţelor primite de la fiecare din
compartimentele funcționale din cadrul instituției
R: c)

Page 3 of 3