Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DIDACTIC

DATA:29.04.2014
UNITATEA: GRADINITA NR.94
EDUCATOARE: CUMPARATU MIHAELA
NIVELUL II: grupa mare
Tema anuală: Cine şi cum planifică/organizează o activitate?
Proiectul:,, Învăţ de pe acum…!’’
Subtema: Cine face şi cum face?
Tema activităţii: Ce ştim despre meserii?
Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe
Forma de realizare: Activitate integrată (DŞ, DOS, ALA)
Obiectiv de referinţă: - să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate (să discute
despre profesii, instrumente şi unelte utilizate, despre reguli şi principii de bază în raporturile de
serviciu, despre comunităţi şi activitatea lor etc.)
Scopurile activităţii:
 verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la diverse meserii întâlnite în
societate, activizarea vocabularului cu cuvinte care denumesc meserii şi unelte.
 dezvoltarea capacităţii copiilor de a descrie imagini, obiecte; educarea unei exprimări orale
corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic.
 consolidarea abilităţilor practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

Activităţi liber alese: - Construcţii:,,Şantierul de construcţii’’;


- Joc de masă:,, Să învăţăm meseriile’’-puzzle;
-Artă:,,Meseria preferată’’-colorare
-Joc de rol:,,De-a cofetarii’’
Obiective operaţionale:
Construcţii:
 să redea cu ajutorul pieselor lego, ,,Şantierul de construcţii’’;
 să comunice cu partenerii de joc;
1
 să construiască lucrări originale,manifestând creativitate în realizarea subiectului.
Joc de masă:
 să reconstituie costumaţiile specifice meseriilor reprezentate pe planşele-suport;
 să denumească meseriile descoperite;
 să aleagă jetoanele cu unelte specifice meseriei găsite prin reconstituire.

Artă:
 să coloreze imaginile cu meserii, respectând codul culorilor;
 să păstreze acurateţea lucrărilor.
Joc de rol
Să realizeze prin joc munca pe care o fac cofetarii ;
Să efectueze operaţii de fărâmiţare şi măcinare a biscuiţilor şi a nucii;
Să comunice verbal cu partenerii de la masa de lucru;
Să respecte reguli de igienă înainte de lucru.
Activităţi integrate:
Domeniul experenţial: Ştiinţe – Concurs: Ce ştim despre meserii?
Obiective operaţionale:
 să recunoască şi să denumească meseriile pe baza unei imagini;
 să formeze piramida meseriilor, în funcţie de criteriile date;
 să asocieze imaginea care sugerează o meserie cu imaginea uneltelor necesare în desfăşurarea
ei;
 să identifice pe baza unei ghicitori meseria indicată;
 să identifice produsele sau uneltele specifice unei anumite meserii;
 să taie din fişa de lucru uneltele care nu se potrivesc meseriei prezentate.

Elemente de joc: bagheta magică, mânuirea materialului, scrisori-surpriză, ghicirea, aplauzele,


înregistrarea scorului.
Sarcina didactică:
 aşezarea planşelor sub formă de piramidă, în funcţiile de criteriile date de educatoare;
 denumirea meseriei reprezentate;
 ghicirea răspunsului corect, alegerea jetoanelor corespunzătoare meseriei;
 eliminarea desenului greşit.
Regulile concursului:

2
Copiii împărţiţi în două echipe participă la un concurs cu 4 probe:
Proba 1: „Piramida meseriilor”- copiii realizează o piramidă a meseriilor în funcţie de criteriile
enunţate de educatoare.
Proba 2: „Roata meseriilor” – copiii rotesc roata şi enunţă meseria observată pe imaginea în dreptul
căreia s-a oprit.
Proba 3: „Răspunde repede şi bine” – copiii răspund la ghicitori despre meserii şi aleg jetoane cu unelte
sau produse specifice meseriei ghicite.
Proba 4: „Taie ce nu se potriveşte” – copiii primesc fişe de lucru în care alături de meserii apar mai
multe unelte. Sarcina constă în identificarea uneltelor ce nu aparţin meseriei respective.
Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse pentru fiecare dintre probe, primeşte la sfârşitul probei
câte un punct. Câştigă echipa care la sfârşitul concursului are cele mai multe puncte.

Material folosit: piramida şi roata cu meserii, jetoane cu unelte şi produse, fişe de lucru.

Domeniul experienţial: - Om şi societate –Activitate practică,,Prăjitura grupei’’


Obiectivele operaţionale:
 să respecte reguli de igienă înainte de lucru;
 să utilizeze obiectele de lucru necesare cofetarilor,pentru realizarea unei activităţi practice;
 să enumere ingredientele folosite în compoziţia produsului;
să comunice verbal cu partenerii de la masa de lucru.

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, metoda piramidei, mâna oarbă, jocul,
competiţia, recompensa, munca în echipă/individuală, turul galeriei.

Material didactic folosit: planşe şi jetoane cu diverse meserii, unelte şi produse specifice,
cartoane colorate şi suportul pentru realizarea piramidei, scrisori-surpriză, bagheta magică, roata
meseriilor, ghicitori ilustrate, fişe de lucru ,biscuiţi,lapte,cacao,zahăr,rom,nucă de cocos,
margarină,şorţuri,baticuri,faţă de masă,prosoapede bucătărie,farfurii de unică folosinţă.

Material bibliografic:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC PUBLISHING HOUSE, 2009
“Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009

3
“Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura GHEORGHE-CÂRŢU
ALEXANDRU, 2009
“Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2009

Durata: o zi

SCENARIUL ZILEI
La întâlnirea de dimineaţă, după salut (Bună dimineaţa, mici meseriaşi!) şi completarea
panoului de prezenţă şi a calendarului naturii, copiii sunt invitaţi să formeze cercul în care se realizează
întâlnirea de grup. Este deschisă cutiuţa în care se află întrebarea zilei: Ce miros au meseriile? Copiii
răspund pe rând la această întrebare, dând exemple de meserii pe care le descriu în câteva propoziţii şi
exprimându-şi fiecare preferinţa pentru o anume meserie, pe care să o practice când vor fi mari,
argumentând alegerea făcută.
La finalul întâlnirii, copiii vor fi anunţaţi că ziua va fi dedicată unor activităţi în care ei vor
trebui să arate invitaţilor tot ceea ce ştiu ei despre meserii.Tranziţia de la întâlnirea de dimineaţă la
activităţile liber alese, se va face recitând în cor poezia Ce miros au meseriile? de G. Rodari.
În cadrul jocurilor şi activităţilor alese (ALA 1), copiii vor fi grupaţi pe patru arii de stimulare.
La sectorul Joc de masă, vor fi puse la dispoziţia copiilor mai multe puzzle-uri cu meserii , sarcina
constând în reconstituirea imaginilor, precum şi alcătuirea de propoziţii, folosind cuvântul ce
denumeşte meseria descoperită.
La sectorul Construcţii, copiii vor realiza diferite construcţii pe care le realizează constructorul.
La sectorul Artă, copiii vor fi îndrumaţi să coloreze imagini ale unor meserii, respectând codul
culorilor.
La sectorul Joc de rol,vor învăţa căte ceva din tainele meseriei de cofetar.
După finalizare, copiii merg la fiecare centru pentru a vedea şi aprecia lucrările colegilor.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE: DŞ, DOS)
În cadrul activităţilor va fi folosit elementul-surpriză, reprezentat de mai multe scrisori trimise
de Şcoala ursuleţilor isteţi. Scrisorile vor fi deschise pe rând, înainte de trecerea de la o probă la alta, şi
au ca scop stimularea copiilor în rezolvarea sarcinilor propuse.
Ce ştim despre meserii? este prima activitate pe domenii experienţiale, care aparţine domeniului
Ştiinţe şi care va fi realizată sub forma unui concurs între două grupe. Concursul va consta în
rezolvarea a patru sarcini diferite, fiecare răspuns corect va fi răsplătit cu aplauze şi recompensă pe

4
panou. Echipa care va acumula cele mai multe puncte va fi declarată câştigătoare şi copiii vor primi
medalii.
Tranziţia de la prima la a doua activitate se va face prin interpretarea unui cântecel despre
meserii.
Prăjitura grupei este a doua activitate pe domenii experienţiale, care aparţine domeniului Om
şi societate şi care constă în realizarea unei prăjituri
Activitatea complementară (ALA 2), va consta în executarea jocului muzical Sunt atâtea
meserii îndrăgite de copii.
Ziua se încheie prin recompensarea copiilor cu surprize dulci primite de la ursuleţi.

5
Desfăşurarea activităţii:
EVENIMENTUL CONŢINUTUL STRATEGII
DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE EVALUARE
RESURSE METODE ŞI
MATERIALE PROCEDEE
1. Moment Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a Instructajul verbal
organizatoric activităţii:
 pregătirea materialului didactic;
 aranjarea mobilierului;
 intrarea copiilor în clasă.
2. Captarea atenţiei În cadrul întâlnirii de dimineaţă se va face: prezenţa Panoul întâlnirii de Conversaţia Participarea activă
copiilor, stabilirea anotimpului, a zilei, completarea dimineaţă Explicaţia la discuţii,
calendarului naturii, discuţii referitoare la tema Frontal completarea corectă
abordată în această săptămână, pornind de la a calendarului
întrebarea descoperită în cutiuţa ce conţine naturii, a prezenţei
Întrebarea zilei.
În urma răspunsurilor primite la întrebarea Ce miros
au meseriile?, copiii sunt anunţaţi că activităţile pe
care le vor desfăşura astăzi vor fi pline de surprize,
iar la sfârşitul zilei, cei mai buni dintre ei vor primi Stimularea
titlul de Cel mai bun meseriaş. interesului pentru
Tranziţie: Copiii recită în cor poezia Ce miros au activităţi
meseriile de G. Rodari (Anexa 1)
3. Anunţarea temei şi Se va realiza în mod direct prin prezentarea centrelor Expunerea
a obiectivelor de activitate cu materialele şi sarcinile specifice. Apoi Explicaţia

6
li se spune copiilor că la final, dacă toate sarcinile vor Conversaţia
fi rezolvate corect, vor face o competiţie pe echipe. Frontal

4. Reactualizarea ALA 1 Explicaţia Intuirea


cunoştinţelor Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, Demonstraţia materialelor cu care
ascultă cerinţele educatoarei şi îşi aleg centrul la care Exerciţiul urmează să opereze
vor să lucreze. Imagini puzzle Munca in echipă
 La centrul Joc de masă, copiii reconstituie Realizarea
imagini tip puzzle, pentru a obţine imaginea sarcinilor de lucru
unor meserii; pe baza lor vor alcătui propoziţii primite în funcţie
,folosind cuvântul ce denumeşte meseria de profilul centrului
descoperită. ales
 La centrul Construcţii,, copiii vor realiza Planşe cu meserii
diferite constucţii pe care le realizează Jetoane cu unelte şi
constructorul. produse
 La centrul Artă, copiii colorează imaginile Fişe de lucru
unor meserii folosind codul culorilor pentru
fiecare planşă. Imagini alb-negru ale unor Evaluare globală
 La centrul Joc de rol,vor învăţa câte ceva din meserii Evaluare
tainele meseriei de cofetar. individuală
După finalizare, copiii merg la fiecare centru pentru a
vedea şi aprecia lucrările colegilor.
4. Prezentarea noului ADE Conversaţia
conţinut şi dirijarea DŞ – Cunoaşterea mediului Explicaţia
învăţării În sala de grupă îşi face apariţia un poştaş ce aduce Plic cu scrisori
un plic mare trimis pe adresa grădiniţei. Plicul se
7
deschide şi se descoperă în el o scrisoare şi mai multe
plicuri mici. Educatoare citeşte această scrisoare.
(Anexa 1)
Se prezintă regulile şi sarcinile jocului: jocul este un Panou de punctaj
concurs între două echipe, are patru probe, fiecare Însemnele echipelor
răspuns corect din cadrul probelor va fi răsplătit cu
aplauze şi recompensă pe panoul de punctaj. Câştigă
echipa cu cele mai multe recompense. Cele două
echipe se vor forma prin metoda Mâna oarbă şi se Mâna oarbă
vor numi Echipa brutarilor şi Echipa cofetarilor.
 Explicarea şi demonstrarea probelor din Demonstraţia
concurs
Întrucât fiecare probă din concurs va fi introdusă
printr-o scrisoare surpriză, fiecare dintre cele patru
probe ale concursului va fi explicată pe parcursul
desfăşurării acestuia.
După ce se formează cele două echipe, educatoarea
deschide cel de-al doilea plic şi citeşte cea de a doua
scrisoare (Anexa 1)
Proba 1: Piramida meseriilor
Educatoarea explică în ce constă această probă: pe
ecranul unui calculator vor fi afişate pe rând planşe
cu diverse meserii. Copilul atins cu bagheta magică
va denumi meseria şi va vorbi în câteva cuvine
despre aceasta. Copiii vor fi aleşi pe rând din fiecare
8
echipă. După această prezentare ei vor trebui să aşeze
meseriile pe panoul piramidei cu patru nivele,
respectând criteriile enunţate de educatoare (meserii
care asigură oamenilor tot felul de servicii – cizmar,
frizer, croitor, zidar; meserii care asigură hrana
oamenilor – brutar, bucătar, grădinar; meserii care
educă oamenii – educatoare, profesor; meserii care
îngrijesc oamenii – doctor).
Se deschide următorul plic şi se citeşte cea de a treia
scrisoare. (Anexa 1)
Proba 2: Roata meseriilor
Copiii rotesc roata şi denumesc meseria observată pe Planşe cu meserii Metoda piramidei
imaginea în dreptul căreia s-a oprit. Despart în silabe Piramida
numele meseriei, precizează numărul de silabe,
sunetul cu care începe cuvântul şi alcătuiesc o
propoziţie cu acesta.
Educatoarea deschide cel de al patrulea plic şi citeşte
conţinutul acestuia.
Proba 3: Ghiceşte meseria
Educatoarea citeşte ghicitorile, copiii din fiecare
echipă răspund pe rând şi dacă găsesc răspunsul
corect, aleg de pe masă două jetoane cu unelte sau
produse specifice meseriei ghicite. (Anexa 3)
Se deschide al cincilea plic şi se citeşte cerinţa
cuprinsă în scrisoare.
9
Proba 4: Taie ce nu se potriveşte
Educatoarea distribuie fişele în care sunt reprezentate
trei meserii şi trei unelte pentru fiecare dintre ele,
însă două dintre aceste unelte nu aparţin meseriei
respective. Copiii trebuie să taie cu o linie ceea ce nu
corespunde. (Anexa 4)
Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse pentru
fiecare dintre probe, primeşte la sfârşitul probei câte
o bulină. Câştigă echipa care la sfârşitul concursului
are cele mai multe buline.
4. Obţinerea  Desfăşurarea concursului Jocul Observarea curentă
performanţei La începutul fiecărei probe se va executa jocul de a comportamentului
probă, apoi se trece la executarea lui propriu- Analiza
zisă.Răspunsurile corecte ale fiecarei echipe vor fi răspunsurilor
recompensate cu câte o bulină pe panoul de scor. Se
va avea în vedere ca răspunsurile copiilor să fie
corect formulate din punct de vedere gramatical.
Concursul se încheie prin numărarea bulinelor
acordate fiecărei echipe şi declararea echipei Medalii
câştigătoare care va primi medalii.
Tranziţie: Trecerea la cea de a doua activitate pe
domenii experienţiale se face prin interpretarea unui
cântecel despre meserii (Anexa 2)
5.Asigurarea feed- DOS – Activitate practică Conversaţia
back-ului Educatoarea deschide şi ultimul plic şi citeşte cea de Explicaţia
a şasea scrisoare. (Anexa 1)
10
Activitatea practică va consta în realizarea unei Biscuiţi,nucă,zahăr,lapte,esen Demonstraţia
prăjituri.Copiii se organizează pe două grupe pentru a ţe,nucă de Munca în echipă
prepara prăjitura,în prealabil s-au spălat pe mâini şi s-au cocos,margarină,şorţ,batic(bo
echipat cu şorţ,batic(bonetă). netă),farfurii de unică
Educatoarea prezintă copiilor o stea mare pe care este folosinţă,
6.Retenţia şi
transferul
scris ,,Prăjitura grupei’’şi cinci steluţe mici pe care sunt
Metoda,,Explozia Stelară’’ Frontal
scrise întrebările:

1.CE ingredient am folosit pentru prăjitură?

2.CINE prepară prăjiturile?

3.UNDE se pregătesc prăjiturile?

4.DE CE trebuie să ne spălăm pe mâini înainte de a


prepara şi mânca ceva?

5.CÂND şi cu ce ocazie pregătim prăjituri?

Se apreciază răspunsurile copiilor,precum şi modul de

Colaborare şi interacţiune.

6.Încheierea Se fac referiri la modul de desfăşurare a activităţii, Analiza


activităţii dacă sarcinile de lucru au fost corect rezolvate.
ALA 2
În încheierea activităţii, copiii aşezaţi in semicerc Elemente sugestive ale Interpretarea
interpretează jocul muzical Sunt atâtea meserii unor meserii jocului muzical
îndrăgite de copii, folosind un minim de recuzită,
sugerată de versurile cântecului. (Anexa 4)
Copiilor li se oferă recompensele promise (prăjituri şi

11
suc).

12
ANEXA 1
SCRISORI – SURPRIZĂ
1. “Dragi copii, am aflat că în grădiniţa voastră învaţă copii deştepţi şi că în această săptămână aţi
discutat foarte multe lucruri despre meserii. Ne-am gândit să vă propunem un joc care se numeşte Ce ştim
despre meserii? V-am pregătit nişte sarcini surpriză. Fiecare plic conţine o sarcină creată de un profesor de la
şcoala noastră. Doamna educatoare va deschide următorul plic doar dacă rezolvaţi corect sarcinile create de
fiecare dintre noi. Câştigătorii vor avea parte de recompense.
Semnează: Profesorii de la Şcoala ursuleţilor isteţi”

2. “Dragi copii, eu am fost ales să vă dau prima sarcină, aşa că am încercat să nu fie prea grea pentru a
putea deschide şi plicul următor. Sunt sigur că piramida pe care am desenat-o pentru voi o să vă placă şi că
veţi trece cu bine peste această probă.
Semnează: Ursuleţul Tedi, profesor de desen”

3. “Dragi copii, sunt sigur că Tedi v-a dat sarcini uşoare pentru că aşa face el de obicei. Ei bine, eu nu
sunt atât de drăguţ şi vreau să vă încurc planul de a deschide următorul plic. Sigur voi reuşi! Doamna
educatoare vă va explica ce trebuie să faceţi.
Semnează: Ursuleţul Mor-Mor, cel mai bun profesor de limba română”

4. “Dragi copii, în primul rând vreau să vă felicit. Dacă aţi reuşit să ajungeţi până aici, înseamnă că
sunteţi isteţi. Sarcina pe care v-o propun acum este să răspundeţi la nişte ghicitori create de mine, special
pentru voi. Sper să vă placă.
Semnează: Ursuleţul Martinică, profesor de vorbit şi creator de ghicitori”

5. “Dragi copii, eu sunt ursuleţul Fram, profesorul trăsnit care încurcă tot. Colegii mi-au spus că sunteţi
tare isteţi, aşa că m-am gândit să apelez la ajutorul vostru. Veţi primi nişte fişe, pe care eu le-am făcut pentru
elevii mei. Dar, din neatenţie am încurcat uneltele. Vă rog mult să mă ajutaţi. Mult succes!”

6. “Dragi copii, dacă aţi deschis şi plicul acesta înseamnă că aţi rezolvat cu succes toate sarcinile
propuse de colegii mei. Felicitări! Aceasta este cea din urmă sarcină, pe care trebuie să o rezolvaţi şi dacă
treceţi cu bine de ea, veţi primi recompensa – surpriză pregătită de noi. Doamna educatoare vă va explica ce
trebuie să faceţi pentru rezolvarea sarcinii.
Semnează: Ursulică, profesor de activităţi practice”

13
ANEXA 2

Ce miros au meseriile?

de Gianni Rodari

Oricare meserie Veveriţa, uite, coase


Are un miros, copii, Plăpumioară de mătase,
A pâine şi plăcinte Hai şi noi să-i ajutăm,
Miroase-n brutării. Ac şi aţă să luăm.
Fâş, fâş, fâş şi iar fâş, fâş,
În orice tâmplărie Plăpumioara-i gata acuş.
În sat sau în oraş,
A scânduri noi miroase, Nea Arici face târlici
A vrafuri de talaş. Şi-o pereche de opinci,
Hai şi noi să-i ajutăm,
Un vopsitor miroase Pe cei mici să-i încălţăm.
A lacuri de vopsit, Uite-aşa şi iar aşa,
Geamgiu-ntotdeauna Pe cei mici i-om încălţa.
Va mirosi a chit.
Nea Martin este tâmplar,
Şoferul are-n haină Face uşă de stejar,
Mirosul de benzină. Hai şi noi să-i ajutăm,
Un muncitor, mirosul Mici unelte să luăm.
De uleiuri de maşină. Hârş, hârş, hârş şi poc, poc, poc,
Uşa o punem în toc.
Miroase cofetarul
A nuci şi scorţişoară, Iepuraşi şi iepurici,
Iar un halat de medic Toţi fac tumbe pe aici,
A doctorie-amară. Hai în horă să-i luăm
Şi un joc să-i învăţăm.
A brazdă afânată, Înainte şi înapoi,
A câmp şi spic bogat, Bateţi talpa, iepuroi!
Va mirosi ţăranul,
Când merge la arat.

Va mirosi a peşte,
Pescarul cel vânjos
Şi numai trândăvia
Nu are un miros.

14
ANEXA 3

GHICITORI

La şcoală, în orice zi, Cu ciocan şi cleştişor


Desenează-ntruna Victor, Face mobila de zor,
Ştiţi voi, dragi copii, Ne repară uşi, ferestre,
Ce vrea să fie el? Hai, ghiceşte, cine este?
(Pictor) (Tâmplar)

Cu undiţa stă să prindă Multe prăjituri gustoase,


Peştişorul năzdrăvan, Cu pricepere le face,
Care vrea să se ascundă Când mergem la cofetărie,
Iute, sub un bolovan. Avem o mare bucurie.
(Pescar) (Cofetar)

Cine îţi spune să zâmbeşti, Când maşina s-a stricat,


Din ochi să nu mai clipeşti, O ducem la reparat,
Pe buton apasă o dată Cu unelte potrivite,
Şi poza-i gata îndată? O repară iute, iute.
(Fotograf) (Mecanic)

15
16
ANEXA 4

TAIE CE NU SE POTRIVEŞTE

17
ANEXA 5

Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii

Refren: Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii,


Vrem să fim mai curând mari,
Să fim harnici făurari.
Nicio muncă, nicio muncă, nicio muncă nu e grea,
Dacă vesel şti lucra.
Noi visăm, noi visăm, noi visăm să creştem mari,
Să fim meşteri făurari.

E strungar tăticul meu,


Vreau să fiu strungar şi eu,
Să fac piese lucitoare,
De maşini şi de tractoare.

Iată-mă, pe câmp pornesc,


Pân’ s-arată soarele,
Cu tractorul românesc,
Voi brăzda ogoarele.

Refren.......................................................................

Tare-s vesel şi ghiduş,


Însă ştiu să fac şi eu,
Mobilă pentru păpuşi,
Sunt tâmplar ca tatăl meu.

Eu constructor mă visez,
Noi oraşe-ntemeiez,
Cu şcoli mari şi grădiniţe,
Pentru voi, băieţi, fetiţe!

Refren.......................................................................

Eu din munte scot voios


Minereul preţios,
Şi cu drag, minerii-mi spun:
“Frăţioare, noroc bun!”

Alb halat peste rochiţă,


Eu sunt astăzi doctoriţă,
Într-un ceas te scol voios,
Odihnit şi sănătos.

Refren.......................................................................

18
Albă-i pâinea şi gustoasă,
Că-i din grâu de Bărăgan,
Iese rumenă, pufoasă,
Că-i făcută de brutar.

Ciocolată ştiu să fac,


Prăjituri şi cozonac,
Pentru voi, iubiţi copii,
Cofetar vestit voi fi.

Refren.......................................................................

Tare aş vrea şi eu să cos,


Însă acul e ... ţepos,
Uite-mi pun şi degetar,
Însă totul e-n zadar.

Draga mea prietenă,


Acul nu-i greu, crede-mă,
Ţine-l frumuşel aşa
Şi-mpreună vom broda.

Refren.......................................................................

19
PIRAMIDA MESERIILOR

ROATA MESERIILOR
20

S-ar putea să vă placă și