Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 UNIREA
Str. Şcolii nr.2, Comuna Unirea, Judeţul Călăraşi, Cod poştal 917270
Tel/Fax: 0242343025
scoala_unirea_oltina@yahoo.com
www.scoalaunireacl.ro

PROIECT DIDACTIC

DATA: 24.05.2018
CLASA: a VI-a
PROFESOR: Ghicu Carmen Maria
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA: Literatura religioasă – parabola biblică
SUBIECTUL :Sintaxa propoziției- Predicatul
TIPUL.: consolidare și sistematizare

Competențe generale:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse

Competențe specifice :
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse;

Obiective operaţionale:
O1: să identifice, să definească și să clasifice predicatele din texte date;
O2: să rezolve corect sarcinile individuale și din cadrul echipei;
O3: să analizeze predicatele din textele date;
O4: să creeze enunțuri cu predicatele identificate;
O5: să utilizeze un limbaj adecvat situației de comunicare;
O6: să formuleze argumente și contraargumente într-o discuție cu partenerii de comunicare;

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME, STRATEGII ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE : formativă, sumativă, orală şi
scrisă, individuală şi pe echipe, autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, activitatea independentă, activitatea pe grupe
constituite în funcţie de tema dezbaterii, gândirea critică, descoperirea, explicația, ,expunerea,
metode interactive-Metoda cubului, Metoda starbursting
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, texte-suport sub formă de proiecţie,
CD-uri, videoproiector, ecusoane, postere, filp-chart,markere,coli, tabla;
c) bibliografice:
Manual cls.a VI-a, Ed.All Educational, București
Programa școlară revizuită, Limba și literatura română, clasele V-VIII, București, 2009;
Metodica studierii limbii și literaturii române, Ghid teoretico-aplicativ, Constantin Parfene, Editura Polirom,
Iași, 1999;
Didactica literaturii române, Emanuela Ilie, Editura Polirom, 2008
Comunicare și gramatică în exerciții,Matei Cerchez, Florica Lupu, Editura Paralela 45, Pitești, 2004
d) temporale: 50 de minute
D E S FĂŞ U RAREA LE C Ţ IE I

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


de conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei Elevii vor fi grupați în patru echipe și
vor da un nume echipei.Se prezintă un
ppt. În care se află textul A pe care
elevii l-au avut la EN, testul I și II . Expunerea Videoproiector

stick, Elevii vor


5min Participarea descoperi titlul
dirijată calculator lecției(Predicatul)
Elevii vor avea de identificat verbele.Se
pun întrebări din care să reiasă titlul
lecției(Predicatul) : Ce fel de verbe
sunt ?Ce funcție sintactică îndeplinesc ?
De câte feluri este predicatul ?etc. Conversația

Individuală Frontală

O.O1
2. Anunţarea Se vor enunța competențele vizate,
obiectivelor prezentându-le la nivelul de înțelegere Conversația Markere, tabla
al elevilor.
3. Dirijarea învățării Se dă o fișă de lucru celor patru grupe. 10
(anexa1) Elevii sunt invitați să rezolve min Munca în echipă
exercițiul care corespunde cu fața În grupuri mici Metoda cubului
cubului pe care au prins-o. Se vor pune Exercițiul Profesorul
întrebări, se vor da răspunsuri acolo Explicația Fișe de lucru supraveghează
unde există nelămuriri. Se scrie Conversația munca în cadrul
O.O2 definiția predicatului la tablă și in euristică echipelor și
O.O6 caiete. Individuală Coli. Markere implicarea tuturor
Se vor purta scurte discuții și se va face elevilor în
o scurtă prezentare. rezolvarea
Planșă sarcinilor de
muncă

Formativă
Videoproiector Scrisă
O.O5 Frontală Orală
O.O Fișe de lucru Frontală
Interevaluarea în
cadrul grupului

4) Feedback prin O.O3 Se vor rezolva cerințele din fișele date. 15min Conversația
raportarea la (anexa2) Explicația
obiectivele propuse În grupuri Gândiți/Lucrați în
iniţial, cu solicitarea echipă/Comunicați Orală
elevilor Frontală Activitatea pe Coli de
echipe flip-chart Scrisă
Individuală şi pe
Activitatea echipe
individuală

Autoevaluarea

Explicația
5) Obtinerea O.O4 Elevii sunt invitați să alcătuiască 5min Frontală Activitate Caiete, tablă
performantelor enunțuri cu valorile verbelor a fi și a independentă Scrisă
deveni
6)Asigurarea O.O2 Elevii vor avea de completat fișa dată. 4min
retenţiei şi transferul (anexa3) Frontală Activitate Fișe de lucru Scrisă
de cunoştinţe independentă Autoevaluarea
7) Încheierea lecţiei Elevii vor avea de creat o compunere 1min
Se fac aprecieri individuale și colective. Frontală Explicația
Orală Conversația
Individuală
1. Într-un scurt text, realizaţi descrierea unui coleg folosind predicate verbale și predicate nominale. Veţi sublinia predicatele verbale cu albastru, iar
predicatele nominale cu roşu.

2. Compară cuvintele din prima coloană cu cele din a doua coloană şi sintetizează într-un enunţ observaţiile făcute.
Copil a copilări
Frunză a înfrunzi
Vesel a înveseli
Verde a înverzi
Cuvânt a cuvânta
Blând a îmblânzi

3. Asociază fiecărei propoziţii din prima coloană litera care corespunde tipului de predicat subliniat:
..... N-o să reuşească fără muncă. A. PV ( verb predicativ, modul indicativ, timpul perfect simplu)
....... Elevul învăţă pentru examen. B. PN ( verb copulativ şi nume prediactiv în dativ)
.........Elevul învaţă pentru examen. C. PN ( verb copulativ şi nume predicativ în genitiv)
. ....... Clasa noastră este frumoasă şi primitoare. D. PV ( verb predicativ, modul conjunctiv)
........ Discursul a fost contra violenţei. E. PN ( verb copulativ şi nume predicativ multiplu)
.........Manualul este conform programei. F. PV ( verb predicativ, modul indicativ, timpul imperfect)
G. PV ( verb predicativ, modul indicativ, timpul viitor)
H. P.V.(verb predicativ,mod indicativ, timp prezent)

4. Analizează predicatele din fraza dată:


Într-o seară de toamnă târzie treceam pe aleile ruginite ale parcului care devenise pustiu. Copacii, acum despodobiţi, erau nişte bătrâni înţelepţi şi
trişti.M-am aşezat pe o bancă şi am stat acolo mult timp.

5.Aplică în enunţuri cunosţinţele referitoare la valorile morfologice ale verbului a fi.

6. Identifică predicatele din enunţurile următoare şi argumentează alegerea făcută.


Copacii erau trişti şi singuri. Şcoala era acolo.
Copila devenise ca o floare. Suntem bucuroşi de venirea primăverii
Prinţesa era o frumoasă fată cu glas fermecător. Maria a fost în excursie la munte.

Anexa 2
Fişă de lucru

1. Extrageţi din text predicatele verbale şi predicatele nominale:

A fost odată un împărat care devenise bogat şi puternic. Acest împărat avea un fecior şi o fată. Feciorul a murit şi fata ceru să-l petreacă la groapă. Ea
a îmbrăcat o rochie neagră şi părul ei curgea despletit pe spate. Lumea văzu că era gingaşă şi plăpândă. O priveau toţi cu nesaţ cum era puţintică şi
drăgălaşă. Tot pe atunci era în cetate o femeie care era o văduvă săracă. Ea avea un fiu.
( după Petre Ispirescu, Fata de împărat şi fiul văduvei)
Predicate verbale Predicate nominale

5. Identificaţi predicatele nominale din enunţurile de mai jos şi precizaţi prin ce părţi de vorbire este exprimat numele predicativ.
Reuşita lui a fost o surpriză.
Cadoul era pentru ea.
Ochii ei erau umezi şi trişti.
Băiatul va deveni actor.
Maria este asemenea părinţilor săi.
Casa va fi a fratelui meu.

.
Anexa 3 FIŞĂ DE LUCRU
1. Identificaţi prin ce părţi de vorbire sunt exprimate predicatele din enunţurile următoare:

Ştiu ce vrea Alina.

Învaţă!atât ţi-a mai Să fi mers şi noi la


rămas. concert.

Predicatul verbal

Aş vrea un suc de
fructe.
Hai că nu-i de stat.

2. Precizaţi valorile morfologice ale verbului a fi din enunţurile de mai jos şi numiţi felul predicatelor în structura cărora intră.

a) A fost văzut furând mere.


b) Din cele auzite, am dedus că este un om înţelept.
c) Prietenul tău este în curte.
3. Încercaţi să răspundeţi cât mai sincer la următoarele întrebări:
1.Cum ţi s-a părut activitatea de azi?
 plictisitoare
 relaxantă
 plăcută
2.Ce ţi-a plăcut în activitatea de azi?
3.Ce crezi că ar fi putut face activitatea mai eficientă?
4.Pentru activitatea desfăşurată, îmi dau nota____.