Sunteți pe pagina 1din 64

CONCURSUL INTERNAÞIONAL DE

MATEMATICÃ APLICATÃ CANGURUL


2013
Clasele IV- VIII
2 aprilie 2013
Organizatori:
Ministerul Educaþiei Naþionale
Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma
Institutul pentru Dezvoltarea Evaluãrii în Educaþie

CONCURSUL PRIM
Organizatori:
Editura Sigma
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
– Universitatea din Bucureºti –

1
Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul este organizat de Ministerul
Educaþiei Naþionale, Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma ºi Institutul pentru Dezvoltarea
Evaluãrii în Educaþie.
Pe plan internaþional, concursul Cangurul este organizat de Asociaþia Internaþionalã Kangourou Sans
Frontières. În 2012 au participat peste 6.000.000 de elevi din 55 de þãri: Armenia, Austria, Belarus, Brazilia,
Bulgaria, Canada, Catalonia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cehia, Cipru, Coasta de Fildeº, Croaþia, Ecua-
dor, Elveþia, Estonia, Finlanda, Franþa, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, India, Indonezia, Iran, Irlanda,
Italia, Kazakhstan, Kirghistan, Lituania, Macedonia, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Mongolia, Norvegia,
Olanda, Pakistan, Paraguay, Peru, Polonia, Puerto Rico, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania,
SUA, Suedia, Tunisia, Ucraina, Ungaria, Venezuela.

Subiectele Concursului Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul au fost propuse de


echipe internaþionale de profesori din 55 de þãri: Armenia, Austria, Belarus, Brazilia, Bulgaria, Canada,
Catalonia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cehia, Cipru, Coasta de Fildeº, Croaþia, Ecuador, Elveþia, Estonia,
Finlanda, Franþa, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, India, Indonezia, Iran, Irlanda, Italia, Kazakhstan,
Kirghistan, Lituania, Macedonia, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Mongolia, Norvegia, Olanda, Paki-
stan, Paraguay, Peru, Polonia, Puerto Rico, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Suedia,
Tunisia, Ucraina, Ungaria, Venezuela.

Concursul Cangurul, secþiunea ºtiinþe (fizicã, chimie, biologie)


Problemele au fost propuse de:
Prof. Adriana Petrescu – ªcoala Nr. 197, Bucureºti; Prof. Andrei Petrescu – Colegiul Naþional
„Gh. Lazãr” Bucureºti; Conf. univ. dr. Constantin Mihailciuc – Facultatea de chimie, Universitatea
Bucureºti; Prof. dr. Marius Smirnov – Colegiul Naþional „Gr. Moisil”, Iaºi; Prof. Cristina Smirnov
– Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Iaºi; Prof. Irina Farcaº – Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Iaºi;
Prof. Marieta Condrea – Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Iaºi; Prof. Elena Mihuþ – Liceul Teoretic
„V. Alecsandri”, Iaºi; Prof. Iulian Leahu – ªcoala „Alexandru cel Bun”, Iaºi.
... ºi selectate de:
Prof. Gheorghiþa Nistor – Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Iaºi; Prof. Iulian Leahu – ªcoala
„Alexandru cel Bun”, Iaºi.

Redactare: Corina Cîrtoaje, Dana Nãstase, Marius Ciocîrlan


Design copertã: Mihai Niþã
Tehnoredactare: Mihai Niþã

© 2013 – Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma


• Nicio parte a acestei lucrãri nu poate fi reprodusã fãrã acordul Fundaþiei pentru Integrare
Europeanã Sigma.
ISBN 978-973-649-853-4

Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma:


Str. G-ral Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureºti, cod 010169
tel. / fax: 021.243.40.35 ; 021.243.40.36 ; 021.243.40.52; 021.313.96.42
e-mail: fies@cangurul.ro; fies_cangurul@yahoo.com
web site: www.cangurul.ro
2
Concursurile Cangurul sunt organizate, în anul ºcolar 2012-2013, conform programului aprobat
de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului prin urmãtoarea adresã:

3
Regulamentul concursului pentru clasele IV-VIII
Concursul constã într-un test grilã alcãtuit din probleme cu grade diferite de dificultate, fiecare având
5 variante de rãspuns dintre care una singurã corectã. Subiectele sunt grupate pe clase astfel: IV; V-VI; VII-VIII.
Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Problemele la care se indicã un rãspuns corect mãresc punctajul cu valoarea întrebãrii. Cele la care se
indicã un rãspuns greºit scad punctajul cu un sfert din valoarea întrebãrii. Problemele la care nu se indicã
niciun rãspuns, sau la care se indicã 2, 3 sau 5 rãspunsuri, nu modificã punctajul.
Dacã, în mod excepþional, la o problemã existã douã sau mai multe rãspunsuri corecte, atunci se acordã
punctajul întrebãrii pentru oricare dintre rãspunsurile corecte ºi se scade un sfert din valoarea întrebãrii pentru
celelalte rãspunsuri. Problemele redactate greºit vor fi analizate de o comisie, formatã din profesori, care va
decide anularea itemilor sau acordarea punctajelor pentru rãspunsurile propuse.

ã Clasa a IV-a: Elevii au de rezolvat un test cu 20 de probleme. Problemele de la 1 la 5 valoreazã câte


3 puncte, cele de la 6 la 15 câte 4 puncte, iar cele de la 16 la 20 câte 5 puncte.
ã Clasele V-VIII: Elevii primesc un test cu 30 de probleme. Problemele de la 1 la 10 valoreazã câte
3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar de la 21 la 30 câte 5 puncte.
La clasele VII-VIII, dintre cele 30 de probleme propuse, 5 sunt de ºtiinþe (constând în aplicaþii ale
matematicii în fizicã, chimie, biologie, tehnologie).
NOU! Se puncteazã, în ordine descrescãtoare, maxim 5 întrebãri de 5 puncte ºi maxim 20 de
întrebãri în total.
Exemplu. Dacã un elev rãspunde la 24 de întrebãri: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11,..., 19, 20, 21, 24, 25, 26,
27, 28, 30, atunci se vor puncta 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, ..., 19, 20, 21,  24 25, 26, 27, 28, 30.
Foaia de rãspuns conþine coloana „Sigur?”, care poate fi completatã de elevii claselor VII-VIII. Dacã este
bifat cerculeþul „Sigur?” din dreptul unei întrebãri ºi rãspunsul este corect, se obþine 1 punct în plus faþã de
punctajul problemei (adicã 4, 5 sau 6 puncte, în loc de 3, 4, respectiv 5 puncte). Dacã, însã, este bifat cerculeþul
„Sigur?” ºi rãspunsul este greºit, se pierd încã 2 puncte (adicã 2.75, 3 sau 3.25 puncte în loc de 0.75, 1,
respectiv 1.25 puncte).

Dacã a fost bifat un rãspuns greºit ºi s-a observat greºeala, pot fi bifate cerculeþele corespunzãtoare
rãspunsurilor greºite ºi lãsat nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului bun. Acesta va fi considerat
rãspunsul indicat de elev.
Elevii pot marca pe foaia de concurs sã nu li se afiºeze punctajul.
Timpul de lucru efectiv (de rezolvare a problemelor) este de 60 de minute.
Elevii pot alege o parolã pe baza cãreia fiecare elev va putea accesa analiza lucrãrii sale pe Internet. Bifarea
fiecãrei litere se face o singurã datã.
NOTÃ! Elevii participanþi la concurs nu sunt obligaþi sã îºi completeze pe fiºa de rãspuns datele personale.
Completarea corectã a foii de concurs face parte din joc. Calculatorul poate sã nu recunoascã semnele
fãcute cu alte simboluri (cruciuliþe, liniuþe, puncte etc.) sau cu alte instrumente de scris în afarã de stilou sau pix
negru sau albastru închis. Foile de rãspuns nu trebuie sã prezinte pete sau ºtersãturi ºi trebuie completate cu
numele ºi clasa.
ATENÞIE!
Calculatorul semnaleazã situaþiile în care lucrarea nu a fost realizatã individual, concurenþii fiind în
acest caz excluºi de la etapa ulterioarã a concursului.

4
Clasa a IV-a Cangurul – concursul la care nu este (ne)voie sã copiez!

Problemele de la 1 la 5 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 6 la 15 câte 4 puncte, iar cele de la 16 la


20 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Chiar ºi numai 10 rãspunsuri corecte demonstreazã buna pregãtire a unui elev!
Dacã ai bifat un rãspuns greºit ºi te-ai rãzgândit, poþi bifa cerculeþele corespunzãtoare
rãspunsurilor greºite ºi lãsa nebifat numai cerculeþul rãspunsului dorit. Acesta va fi considerat
rãspunsul indicat de tine.
Pentru a accesa, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrii, te rugãm sã completezi pe foaia de rãspuns,
în spaþiul prevãzut, o parolã. Dupã concurs, vei putea intra pe site-ul www.cangurul.ro ºi selectând /
completând câmpurile specificate, vei putea accesa aceastã analizã.

1. Care animal cântãreºte cel mai mult?

Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASA A IV-A


A) B) C) D) E)

2. Pentru excursia elevilor, mama lui Vero pregãteºte multe sandviºuri cu caºcaval ºi douã felii de pâine.
Un pachet de pâine feliatã conþine 24 de felii. Câte sandviºuri poate sã prepare mama din 2 pachete ºi jumãtate
de pâine?
A) 24 B) 30 C) 48 D) 34 E) 26

3. Câte pãtrate sunt în figura alãturatã?


A) 15 B) 14 C) 11 D) 10 E) 9

4. Monica a ajuns în tabãra Cangurul în dimineaþa zilei de 26 iulie ºi a plecat pe 2 august, dupã-amiaza. Câte
nopþi a dormit Monica în tabãrã?
A) 7 B) 9 C) 10 D) 30 E) 8

5. Folosind beþe de chibrit, Ana construieºte un ºir de case, ca în figura


alãturatã. Câte beþe de chibrit foloseºte pentru 10 case la rând?
A) 40 B) 41 C) 45 D) 52 E) 55

6. Suntem în anul 2013. Peste câþi ani se va întâmpla prima datã ca produsul cifrelor anului sã fie egal cu
suma acestora?
A) 87 B) 98 C) 100 D) 101 E) 102

5
7. Patru dreptunghiuri formeazã un pãtrat. Trei dintre ele sunt:

Care este al patrulea dreptunghi?

A) B) C) D) E)

8. La o zi dupã aniversare, Laura spune: „Poimâine va fi joi“. În ce zi a sãptãmânii a fost aniversarea


Laurei?
A) luni B) marþi C) miercuri D) joi E) vineri

9. Dacã {[(a + 1) – 2] · 3} : 4 = 6, atunci a + a · a + a · a · a = ...


Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASA A IV-A

A) 7380 B) 7480 C) 819 D) 738 E) 6480

10. De o parte ºi de alta a drumului sunt plantaþi acelaºi numãr de copaci, în total 26. Pe fiecare parte tãiem
din doi în doi copacii: pe al II-lea, pe al IV-lea, pe al VI-lea etc. Câþi copaci vor rãmâne, în total, netãiaþi?
A) 16 B) 14 C) 12 D) 18 E) 13

11. În fiecare zi de primãvarã, papagalul Þicu vorbeºte 12 ore ºi tot atâtea tace. Câte minute vorbeºte Þicu
primãvara?
A) (31 + 31 + 30) × 24 × 60 B) (31× 3 × 24) : 2 × 60
C) (30 + 31 + 31) × 24 : 2 × 60 D) 30 × 3 × 24 : 2 × 60
E) (31 + 30 + 31) × 24 × 60 × 60

12. Un palat are 4 etaje. Pe fiecare etaj sunt 5 camere care au fiecare câte 6 ferestre. Pentru aniversarea
prinþesei se pun câte 2 steaguri la fiecare a doua fereastrã. Câte steaguri s-au folosit în total?
A) 15 B) 60 C) 80 D) 120 E) 240

13. Ceasul electronic arãta ora 20 : 13 când a început cãlãtoria pe mare, care a durat 20 de ore ºi 13 minute.
Cât va arãta ceasul la finalul cãlãtoriei?
A) 20 : 13 B) 16 : 13 C) 15 : 26 D) 16 : 26 E) 20 : 26

14. (11 + 22 + 33 + ... + 99) : (1 + 2 + 3 + ... + 9) – (1 + 2 + 3 + ... + 9) : [(15 · 15) : (3 · 3) + 2 · 2 · 5] = ...


A) 1 B) 10 C) 0 D) 11 E) 9

15. Câte numere de 4 cifre au suma cifrelor egalã cu 35?


A) 3 B) 0 C) 4 D) 1 E) 2

16. În cartea pe care o citea, fiecare capitol începe pe o paginã nouã, iar dupã fiecare capitol este pusã o
paginã cu ilustraþii. Capitolul 2 are 22 de pagini, capitolul 3 are 26 de pagini ºi capitolul 4 are 21 de pagini. Pe
ce paginã începe capitolul 5, dacã prima paginã a capitolului 2 este 24?
A) pagina 92 B) pagina 94 C) pagina 93 D) pagina 96 E) pagina 95

17. 30 de copii s-au înscris la competiþia Parcul de Aventurã compusã din douã secþiuni. 15 dintre ei s-au
înscris la secþiunea „podul miºcãtor”, iar 20 dintre ei s-au înscris la secþiunea „tirolianã”. Câþi dintre participanþi
s-au înscris la ambele secþiuni?
A) 25 B) 15 C) 30 D) 10 E) 5
6
18. Într-un parc, aleile au forma unor dreptunghiuri de dimensiune
10 m × 20 m. Un cangur pleacã de la START ºi ajunge la FINIª trecând
doar o singurã datã prin punctele A, B ºi C, în aceastã ordine. Care
este cea mai micã distanþã pe care o poate parcurge cangurul?
A) 170 m B) 180 m C) 190 m
D) 200 m E) 210 m

19. Douã discuri, care se rotesc independent unul de celãlalt, au acelaºi centru.
Dupã fiecare rotaþie (care poate fi oricât de mare) liniile de pe cele douã discuri
sunt unele în prelungirea celorlalte. În imagine se observã cã, pe aceeaºi „felie“,
litera de pe discul mai mic nu este identicã cu litera de pe discul mai mare. Aflã
care este numãrul maxim de „felii“ pe care se aflã litere identice dupã o rotaþie.
A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 8

Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASA A IV-A


20. Mama Carolinei are 2 fraþi ºi 3 surori, fiecare având cel puþin un copil. Carolina are 3 veriºori ºi
4 veriºoare. Care este numãrul maxim de surori pe care le poate avea una dintre veriºoarele Carolinei?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Urmãtoarele trei întrebãri nu se puncteazã.


Alege variantele pe care le doreºti (poþi alege una sau mai multe variante).

I. Cum vi s-au pãrut întrebãrile? III.Ce pãrere aveþi despre Concursul Internaþional de
A) Foarte grele. B) Uºoare, dar prea multe. Matematicã Aplicatã Cangurul?
C) Interesante. D) Nu au fost grele. A) Este util, deoarece aflu lucruri noi ºi interesante.
E) Nu am putut sã rãspund la toate întrebãrile. B) Este greu, deoarece timpul este scurt.
C) Particip cu plãcere în fiecare an, deoarece este diferit
II. Ce anume aþi schimba la Concursul Internaþional de de ceea ce studiem la ºcoalã.
Matematicã Aplicatã Cangurul? D) Îmi place sã particip, deoarece conþine aplicaþii ale
A) Numãrul de întrebãri. B) Tipul de itemi. matematicii în diverse domenii.
C) Numãrul de variante de rãspuns. E) Nu îmi place, deoarece întrebãrile depãºesc nivelul
D) Data desfãºurãrii concursului. de cunoºtinþe.
E) Nimic.
7
Clasele V-VI Cangurul – concursul la care voi lucra singur!

Problemele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar cele de la


21 la 30 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Elevii trebuie sã rãspundã la maximum 20 de probleme, dar nu mai mult de 5 probleme de
5 puncte. În caz contrar, se puncteazã, în ordine descrescãtoare, maximum 5 probleme de 5 puncte ºi
maximum 20 de probleme în total. Se vor lua în calcul numai problemele la care se indicã un rãspuns
valabil (nu ºi cele la care nu ai bifat niciun rãspuns sau cele la care ai bifat 2, 3 sau 5 rãspunsuri).
Dacã ai bifat un rãspuns greºit ºi ai observat greºeala, poþi bifa cerculeþele corespunzãtoare
rãspunsurilor greºite ºi lãsa nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului bun. Acesta va fi
considerat rãspunsul indicat de tine.
Pentru ca sã primeºti în mod personal, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrii tale, te rugãm sã
completezi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã. Dupã concurs, vei putea intra pe
site-ul www.cangurul.ro ºi, selectând / completând câmpurile specificate, vei putea accesa aceastã analizã.
Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE V-VI

1. Care este cel mai mic dintre numerele urmãtoare?


A) 54,54 B) 54,45 C) 54,405 D) 54,504 E) 54,450

2. Suma tuturor fracþiilor subunitare pozitive cu numitorul 13 este egalã cu:


A) 5 B) 7 C) 6 D) 3 E) 1

3. Matthew spune cã va face câþiva trandafiri din hârtie pentru serbare. Sora sa a observat cã el a fãcut de trei
ori mai mulþi trandafiri decât a promis, iar acum are cu 12 mai mulþi. Câþi trandafiri a spus la început Matthew cã
va face?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

4. Suma numerelor prime, divizori ai lui 2013, este egalã cu:


A) 75 B) 76 C) 94 D) 674 E) 2013

5. Calculeazã: 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + ... + 11 – 9 + 7 — 5 + 3 – 1.
A) 50 B) 100 C) 25 D) 40 E) 500

6. Câte semne de „+“ trebuie schimbate cu „·“ în relaþia: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 27, pentru a deveni adevãratã?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7. 24 este egal cu jumãtate dintr-un sfert din treimea unui numãr. Acest numãr este:
A) 56 B) 567 C) 576 D) 288 E) 96

8. Kanga alege 3 dintre numerele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ºi le înmulþeºte între ele. Ce rezultat nu poate obþine ea?
A) 27 B) 35 C) 64 D) 39 E) 288

9. Care este suma tuturor cifrelor numãrului 102013 – 2013?


A) 7 B) 2013 C) 9314 D) 18112 E) 99999

10. Max, David ºi Peter mãnâncã bomboane. Max mãnâncã 6 bomboane în acelaºi timp în care David
mãnâncã 4 bomboane, iar Peter, 5 bomboane. Max mãnâncã 18 bomboane în jumãtate de orã. Câte bomboane
mãnâncã în total cei trei bãieþi într-o orã?
A) 54 B) 60 C) 66 D) 90 E) 102

11. Câte segmente, care unesc cele 10 puncte de pe cerc: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, nu


intersecteazã diametrul KL?
A) 10 B) 20 C) 21 D) 25 E) 15

8
12. Vlad are 63 de ani. Cei trei copii ai sãi au 35, 36, respectiv, 40 de ani. Cu câþi ani în urmã suma vârstelor
copiilor a fost egalã cu vârsta tatãlui?
A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 35

13. Pierre este mai mare decât Paul. Paul este mai mare decât Marie. Eva este mai mare decât Paul. Sarah este
mai micã decât Pierre ºi mai mare decât Eva. Care este cel de-al treilea în ordinea descrescãtoare a vârstei?
A) Marie B) Pierre C) Paul D) Eva E) Sarah

14. Gãseºte numãrul din vârful piramidei, folosind


modelul dat.
A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 12

15. Un segment de lungime a este împãrþit de 8 puncte în pãrþi egale, iar un segment de lungime b este
împãrþit de 98 de puncte în pãrþi egale, având lungimea egalã cu lungimea pãrþilor segmentului a. De câte ori
este mai mare b decât a?

Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE V-VI


A) de 8 ori B) de 9 ori C) de 10 ori D) de 11 ori E) de 12 ori

16. În sala în care are loc ºedinþa pentru bicicliºti sunt taburete ºi scaune de câte o persoanã. Un taburet are
3 picioare, iar un scaun are 4 picioare. Când toate taburetele ºi scaunele sunt ocupate, numãrul picioarelor din
camerã este 39. Câte scaune sunt în camerã?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9

17. Un cub mare, gri, este construit din 27 de cubuleþe de cauciuc, lipite între ele. Bianca a
desprins din acesta 4 cubuleþe, obþinând corpul din imagine. Ea îl foloseºte pentru a pune
ºtampile pe un caiet. Câte dintre ºtampilele de mai jos pot fi obþinute cu acest corp?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

18. Trei pictori trebuie sã coloreze 10 piramide cu câte 4 feþe. Fiecare faþã a unei piramide este pictatã de un
singur pictor în 10 secunde. Diferiþi pictori pot sã picteze diferite feþe ale unei piramide, dar nu în acelaºi timp.
Toþi încep sã picteze în acelaºi timp. Care este timpul minim în care vor fi pictate în întregime cele 10 piramide?
A) 130 secunde B) 140 secunde C) 150 secunde D) 160 secunde E) 170 secunde

19. Cu ce cifrã putem înlocui litera a, astfel încât operaþia sã fie corectã? 1 1 23 ×
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
2
34564
20. Pentru a o elibera pe Ileana-Cosânzeana, Fãt-Frumos trebuie sã meargã 300 km. El parcurge zilnic 50 km,
dar Zâna-cea-Rea îl duce în fiecare noapte 40 km înapoi. Dupã câte zile o elibereazã?
A) 26 zile B) 27 zile C) 28 zile D) 29 zile E) 30 zile

21. Suma rezultatelor urmãtoarelor operaþii scrise cu cifre romane: M – D, MC – D, MCC – D, MCCC – D,
MCD – D, MD – D, poate fi scrisã astfel: MM + .... .
A) MMD B) MM C) MMM D) M E) D

22. Bunica ºi nepoata sunt nãscute pe 2 aprilie. În acest an, vârsta bunicii este egalã cu numãrul lunilor din
vârsta nepoatei. ªtiind cã suma vârstelor lor este de 78 ani, cu câþi ani este mai mare bunica decât nepoata?
A) 56 B) 60 C) 66 D) 72 E) 76

23. Într-o clasã, 50% dintre elevi joacã baschet, 40% joacã tenis ºi 10% joacã ºi baschet ºi tenis. Ce procent
dintre elevi nu joacã nici baschet, nici tenis?
A) 10% B) 20% C) 30% D) 40% E) 0%
9
24. Câte pãtrate sunt în figura alãturatã?
A) 27 B) 25 C) 15 D) 19 E) 23

25. Unul dintre cei doi prieteni, Kan ºi Roo, a furat o bomboanã. Când profesoara i-a întrebat ce s-a întâmplat,
Kan a rãspuns: „Eu am furat bomboana.“, iar Roo a rãspuns: „Nu eu am furat bomboana.“. ªtiind cã cel puþin
unul din cei doi minte, care propoziþie este adevãratã?
A) Kan a furat bomboana. B) Roo a furat bomboana.
C) Niciunul dintre cei doi nu a furat bomboana. D) Kan spune adevãrul ºi Roo minte.
E) Amândoi spun adevãrul.
26. La o competiþie se întâlnesc 3 sportivi: Andrei, Bogdan ºi Costi. Sunt din oraºe diferite ºi practicã sporturi
diferite: atletism, înot ºi gimnasticã. Numele înotãtorului din Iaºi nu este Costi. Costi nu este din Cluj. Bogdan
nu este atlet ºi nu este din Piteºti. Sportivul din Piteºti nu este atlet. Ce sport practicã Andrei ºi din ce oraº este el?
A) gimnast, Cluj B) atlet, Cluj C) atlet, Piteºti D) înotãtor, Iaºi E) gimnast, Iaºi
Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE V-VI

27. Mihai are un coº cu mere. Numãrul merelor este mai mic decât 20. Mihai împarte merele în mod egal
prietenilor. Dacã le împarte la 4 copii, rãmân 3 mere. Dacã le împarte la 3 copii, rãmân 2 mere. Dacã le împarte
la 2 copii, rãmâne doar un mãr. Câte mere are Mihai în coº?
A) 7 B) 11 C) 15 D) 17 E) 19
28. Cristi are la vânzare 10 globuleþe cu urmãtoarele preþuri: 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro, 6 euro,
7 euro, 8 euro, 9 euro, 10 euro. În câte moduri poate aºeza câte 2 globuleþe în 3 cutii, astfel încât cutiile sã aibã
acelaºi preþ? Nu conteazã ordinea cutiilor.
A) 15 B) 19 C) 20 D) 26 E) 30
29. Câte dintre urmãtoarele piese completeazã piesa alãturatã, astfel încât, împreunã, sã formeze
un dreptunghi? (Se considerã cã pãtratul este caz particular de dreptunghi.)

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

30. Simon scrie numele sãu ºi numãrã literele de la început la sfârºit ºi invers, ca în
tabelul alãturat. Care literã va fi numãratã a 99-a?
A) S B) I C) M D) O E) N

Urmãtoarele trei întrebãri nu se puncteazã.


Alege variantele pe care le doreºti (poþi alege una sau mai multe variante).
I. Cum vi s-au pãrut întrebãrile? III.Ce pãrere aveþi despre Concursul Internaþional de
A) Foarte grele. B) Uºoare, dar prea multe. Matematicã Aplicatã Cangurul?
C) Interesante. D) Nu au fost grele. A) Este util, deoarece aflu lucruri noi ºi interesante.
E) Nu am putut sã rãspund la toate întrebãrile. B) Este greu, deoarece timpul este scurt.
C) Particip cu plãcere în fiecare an, deoarece este
II. Ce anume aþi schimba la Concursul Internaþional de diferit de ceea ce studiem la ºcoalã.
Matematicã Aplicatã Cangurul? D) Îmi place sã particip, deoarece conþine aplicaþii ale
A) Numãrul de întrebãri. B) Tipul de itemi. matematicii în diverse domenii.
C) Numãrul de variante de rãspuns. E) Nu îmi place, deoarece întrebãrile depãºesc nivelul
D) Data desfãºurãrii concursului. de cunoºtinþe.
E) Nimic.
10
Clasele VII-VIII Cangurul – concursul la care alegi singur subiectul!

Testul conþine 30 de probleme dintre care 5 probleme de ºtiinþe (marcate cu roºu).


Problemele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar cele de la
21 la 30 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Elevii trebuie sã rãspundã la maximum 20 de probleme, dar nu mai mult de 5 probleme de
5 puncte. În caz contrar, se puncteazã, în ordine descrescãtoare, maximum 5 probleme de 5 puncte ºi
maximum 20 de probleme în total. Se vor lua în calcul numai problemele la care se indicã un rãspuns
valabil (nu ºi cele la care nu ai bifat niciun rãspuns sau cele la care ai bifat 2, 3 sau 5 rãspunsuri).
Foaia de rãspuns conþine o coloanã numit㠄Sigur”. Dacã ai bifat cerculeþul „Sigur” din dreptul unei
întrebãri ºi rãspunsul este corect, vei obþine 1 punct în plus faþã de punctajul problemei. Dacã însã ai
bifat cerculeþul „Sigur” ºi rãspunsul este greºit, pierzi încã 2 puncte.
Dacã ai bifat un rãspuns greºit ºi ai observat greºeala, poþi bifa cerculeþele corespunzãtoare

Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE VII-VIII


rãspunsurilor greºite ºi lãsa nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului bun. Acesta va fi
considerat rãspunsul indicat de tine.
Pentru ca sã primeºti în mod personal, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrii tale, te rugãm sã
completezi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã. Dupã concurs, vei putea intra pe site-ul
www.cangurul.ro ºi, selectând / completând câmpurile specificate, vei putea accesa aceastã analizã.

1. Numãrul 2013 este divizibil cu 11 ºi este format din cifrele 0, 1, 2 ºi 3. Care este cel mai mic numãr natural
de 4 cifre care are aceleaºi proprietãþi?
A) 2013 B) 1032 C) 1203 D) 1230 E) 1023
2. 1 m/s reprezintã:
A) 1 km/h B) 0,001 km/h C) 0,0036 km/h D) 3,6 km/h E) 2,77 km/h
3. Calculeazã:
1/2 + (1/2 + 1/3) + (2/3 + 1/4) + (3/4 + 1/5) + (4/5 + 1/6) + (5/6 + 1/7) +(6/7 + 1/8) + (7/8 + 1/9) + (8/9 + 1/10).
A) 7,1 B) 8 C) 8,5 D) 8,1 E) 9,5
4. Care este cifra unitãþilor produsului tuturor numerelor impare cuprinse între 1 ºi 2013?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9
5. Atomul cu Z = 15 poate forma un ion cu sarcina:
A) – 3 B) + 5 C) 15 D) + 3 E) 0
6. Suma rezultatelor urmãtoarelor operaþii scrise cu cifre romane: M – D, MC – D, MCC – D, MCCC – D,
MCD – D, MD – D, poate fi scrisã astfel: MM + .... .
A) D B) MM C) MMM D) M E) MMD
7. Pe o hartã a Angliei, punctul care reprezintã Oxfordul este la 6 cm de punctul care reprezintã Cambridge-ul.
ªtiind cã scara hãrþii este 1 : 1 800 000, care este distanþa realã între cele douã oraºe?
A) 20 km B) 90 km C) 108 km D) 10,8 km E) 1080 km
8. În familia Penguin, cei cinci copii mãnâncã într-o zi tot atâta peºte cât cei doi pãrinþi. Copiii mãnâncã
fiecare aceeaºi cantitate de peºte, iar pãrinþii îºi împart hrana în mod egal. Întreaga familie mãnâncã 4 kg de
peºte pe zi. Câte grame de peºte mãnâncã un copil într-o zi?
A) 2000 g B) 1000 g C) 800 g D) 600 g E) 400 g
9. În tabãra Straja, concursul MCM începe la ora 900. La ora 1000 ies din salã 15 fete. Dupã aceea, numãrul
bãieþilor din salã este de douã ori mai mare decât numãrul fetelor rãmase în salã. La ora 1100, 31 de bãieþi pãrãsesc
sala ºi astfel numãrul bãieþilor ºi fetelor rãmaºi în salã este acelaºi. Care este numãrul total al copiilor care au participat
la concurs?
A) 33 B) 50 C) 80 D) 100 E) 108
10. Atomul X, cu Z = 7, poate forma o moleculã cu formula:
A) B) C) D) E)
11
11. Scufiþa Roºie a fãcut plãcinte pentru bunica ei: 7 cu varzã, 6 cu mere, 3 cu carne. Pe drum spre casa
bunicii ea a mâncat 2 plãcinte. Care situaþie este posibilã?
A) Bunica a primit mai multe plãcinte cu varzã decât toate celelalte plãcinte împreunã.
B) Bunica a primit mai puþine plãcinte cu mere decât cu carne.
C) Bunica a primit acelaºi numãr de plãcinte din toate felurile.
D) Bunica a primit trei feluri de plãcinte, douã fiind în numãr egal.
E) Bunica nu a primit nicio plãcintã cu carne.

12. Ce valoare are mãsura unghiului CAD din figura alãturatã?


A) 38° B) 66° C) 71°
D) 76° E) Nu se poate preciza.

13. Fie m ºi n douã numere întregi care verificã relaþia (6 – m)(6 + n) = 12. Câte valori diferite poate lua m?
A) 6 B) 7 C) 12 D) 13 E) 15
Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE VII-VIII

14. Dacã îi dau lui Jim 2 ciocolate, el îmi împrumutã bicicleta sa pentru 3 ore. Dacã îi dau 12 bomboane, mi-o
împrumutã pentru 2 ore. Mâine îi voi da o ciocolatã ºi 3 bomboane. Voi avea bicicleta lui pentru...
A) o jumãtate de orã B) 1 orã C) 2 ore D) 3 ore E) 4 ore

15. Pe o etajerã sunt 50 de cãrþi de istorie ºi de fizicã. Oricare douã cãrþi de fizicã nu sunt vecine, dar orice
carte de istorie are alãturi o altã carte de istorie. Care dintre urmãtoarele posibilitãþi ar putea fi falsã?
A) Cãrþi de istorie sunt cel puþin 32.
B) Cãrþi de fizicã sunt cel mult 17.
C) Sunt 3 cãrþi de istorie una lângã alta.
D) Dacã sunt 17 cãrþi de fizicã, una dintre ele este sau prima sau ultima pe etajerã.
E) Printre oricare 9 cãrþi succesive, cel puþin 6 sunt cãrþi de istorie.

16. În condiþii optime, tulpina unei plante agãþãtoare de apartament creºte constant câte 3 cm pe lunã. La
cumpãrare, lungimea tulpinii era de 12 cm. În primii 3 ani, la fiecare 4 luni se taie câte 2 cm din tulpinã. Dupã
5 ani, tulpina va avea lungimea:
A) 162 cm B) 102 cm C) 174 cm D) 80 cm E) 192 cm

17. Pe o masã sunt 7 cuburi identice ºi 7 sfere identice. 7 cuburi împreunã cu 6 sfere cântãresc 71 g, iar 6
cuburi împreunã cu 7 sfere cântãresc 72 g. Cât cântãreºte un cub?
A) 5 g B) 6 g C) 7 g D) 8 g E) 9 g

18. O ladã cu mere costã 2 euro, o ladã cu pere costã 3 euro, iar una cu prune costã 4 euro. 8 lãzi cu fructe,
între care se gãsesc toate cele trei feluri, costã împreunã 23 euro. Care este cel mai mare numãr de lãzi cu prune
care se aflã printre ele?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

19. Desenul alãturat este format din unirea a 8 semicercuri cu raza de 10 cm. Oricare douã
semicercuri alãturate au diametrele în prelungire sau perpendiculare unul pe celãlalt. Care
este, în cm2, aria suprafeþei obþinute?
A) 1600 cm2 B) 400π cm2 C) 350π cm2
D) 300π cm2 E) alt rãspuns

20. Temperatura aerului la 3650 m altitudine este 5°C, iar la 5730 m altitudine este –11°C. Dacã temperatura
descreºte în mod constant odatã cu creºterea altitudinii, la 7940 m altitudine temperatura aerului va fi ...
A) –28°C B) –27°C C) –18°C D) –17°C E) –16°C

12
21. Sunt 28 de cãmile în caravanã, fiecare cãrând unul, douã sau trei bagaje. În total sunt 50 de bagaje.
Numãrul de cãmile care duce câte un bagaj este egal cu numãrul cãmilelor care duce 2, respectiv, 3 bagaje, la un
loc. Câte cãmile carã câte trei bagaje?
A) 6 B) 10 C) 12 D) 8 E) 7
22. Julian a scris patru numere. Al doilea numãr scris este cu 1 mai mic decât dublul primului numãr, al
treilea numãr este cu 2 mai mic decât triplul celui de-al doilea numãr, iar al patrulea numãr este cu 3 mai mic
decât împãtritul (cvadruplu) celui de-al treilea numãr. Suma celor patru numere este 631. Care este primul
numãr scris de Julian?
A) 16 B) 17 C) 19 D) 20 E) 22
23. La litere diferite corespund cifre diferite iar la aceleaºi litere corespund aceleaºi cifre.
Câte valori poate avea suma A + O, ºtiind cã K · A · N · G · A · R · O · O = 4 · 5 · 6 · 7 · 8?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

24. K, L, M, N sunt mijloacele laturilor dreptunghiului ABCD ºi O, P, R, S sunt

Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE VII-VIII


mijloacele segmentelor KN, KL, LM, MN. Ce parte din dreptunghi este haºuratã?
A) 3/5 B) 2/3 C) 5/6 D) 3/4 E) 5/7

25. Am 6 beþiºoare având lungimile 1 cm, 2 cm, 3 cm, 21 cm, 22 cm ºi 23 cm. Aleg trei dintre aceste
beþiºoare ºi formez un triunghi. Câte alegeri diferite pot avea?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) mai mult de 7
26. Alin, Bianca ºi Cornel fac un concurs cu maºinuþele lor teleghidate. Maºinuþele pornesc simultan de la linia de
start ºi se deplaseazã cu vitezã constantã, în linie dreaptã. Când maºinuþa lui Alin (a cãrei vitezã este de 50 cm/s) a
ajuns la finiº, cea a Biancãi mai avea de parcurs 100 cm; când maºinuþa Biancãi a ajuns la finiº, maºinuþa lui Cornel
(a cãrei vitezã este de 32 cm/s) mai avea de parcurs 100 cm. Viteza maºinuþei Biancãi este de:
A) 48 cm/s B) 41 cm/s C) 40 cm/s D) 24 cm/s E) 18 cm/s
27. Am o urnã cu bile, dintre care 30% sunt albe, iar restul negre. 80% dintre bilele albe ºi, de asemenea, din
bilele negre, sunt mari, restul fiind mici. Dacã sunt 12 bile mici în urnã, câte bile mari sunt?
A) 28 B) 48 C) 56 D) 112 E) Sunt insuficiente date.

28. David încifreazã numere astfel: în locul fiecãrei cifre din numãr scrie ultima cifrã a pãtratului acesteia (de
exemplu, înlocuieºte 7 cu 9, 2 cu 4, ...). Câte numere duc, prin încifrare, la rezultatul 169?
A) 6 B) 8 C) 13 D) 161 E) 1

29. Sensul giratoriu din imagine are 4 intrãri pe care se aflã câte o maºinã. Maºinile intrã în
sensul giratoriu din imagine ºi vor sã continue drumul în direcþii diferite. Nicio maºinã nu se
întoarce pe drumul de unde a venit. În câte moduri diferite pot ieºi maºinile din sensul giratoriu?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 24 E) 81

30. Robert priveºte arborele genealogic în care doar bãrbaþii sunt indicaþi. Sãgeþile
merg de la taþi la fii. Care este numele fiului fratelui bunicului fratelui tatãlui lui
Robert?
A) Jim B) Alex C) Tom D) Bob E) Adam

Întrebãrile I, II, III se gãsesc la pagina 7. Acestea nu se puncteazã ºi au scopul de a ne semnala interesul
manifestat pentru Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul. La aceste întrebãri elevii pot
bifa una sau mai multe opþiuni.
13
PENTRU PROFESORI, ELEVI ,SI PÃRINTI
, ...

14
PE URMELE
, CANGURASILOR
, ÎN ...
,

Excursii ºi tabere Cangurul 2012

Român
Când te numeri printre laureaþii concursurilor Cangurul, abia aºtepþi

ia
sã vinã vacanþa. ªtii bine cã va fi o varã de neuitat...!

Excursie în Cehia, în perioada 01 iulie - 09 iulie 2012


Canguraºii au vizitat câteva capitale europene: Budapesta, Viena,
Praga, Bratislava. În Praga au fost impresionaþi de Turnul Petrin
Polonia

(supranumit „Turnul Eiffel” al Pragãi) – cel mai înalt punct din


capitala Cehiei, Mânãstirea Strahov ºi Biblioteca Strahov – cea mai
mare bibliotecã mânãstireascã din Cehia, Mânãstirea Loreta, Castelul
Praga – Catedrala Sf. Vitus ºi Strãduþa de Aur, Podul Carol – cel mai
vechi pod din Praga, Turnul Primãriei ºi Ceasul Astronomic, Cartierul
Evreiesc, Grãdina Zoologic㠖 una dintre cele mai mari din Europa,
Casa care Danseazã (supranumitã ºi „Ginger & Fred”). De asemenea,
Bulgar

copiii au avut posibilitatea sã viziteze Karlovy-Vary – staþiune


renumitã pentru izvoarele termale ºi hotelurile luxoase, dar ºi pentru
ia

porþelanul ºi sticla fabricate de micii meºteºugari, Kutna Hora –


oraº aflat în patrimoniul UNESCO, aici gãsindu-se cele mai vechi ºi
totodatã cele mai adânci (600 m) mine de argint din Europa, Dresda,
Germania – capitala land-ului Saxonia (numit ºi „Florenþa Elbei”).
Pe drumul de întoarcere au vizitat Brno ºi Bratislava, dupã care
Croaþia

s-au putut delecta într-o minunatã croazierã pe Dunãre, la Budapesta.

Tabãra Internaþionalã pentru Copii Kalyvas, Grecia, în


perioada 27 iunie - 9 iulie 2012
Canguraºii au petrecut 12 zile însorite în Grecia, pe malul Mãrii
Egee, într-una dintre cele mai mari ºi mai frumoase tabere
internaþionale de copii din Europa – Tabãra Kalyvas. Amplasatã în
Român

mica staþiune Metamorfosi din Peninsula Halkidiki, destinaþia a


reprezentat vacanþa idealã graþie frumuseþilor naturale ale muntelui
ia

combinate cu albastrul fãrã egal al Mãrii Egee. Tabãra, situatã în


inima pãdurii de conifere, a fost conceputã ca un centru sportiv
ultramodern care le-a oferit copiilor zile minunate de recreere prin
multitudinea de activitãþi sportive: fotbal, baschet, volei, tenis de
câmp, tenis de masã, înot, aerobic. Divertismentul a adus un plus
Polonia

de culoare, de neuitat pentru canguraºi. La acesta au contribuit ºi


itinerariile turistice precum croaziera de o zi la Muntele Athos, turul
panoramic al Salonicului – puternic centru economic, unde
rãmãºiþele construcþiilor antice sau simbolurile spirituale ºi naþionale
se mai pãstreazã încã: Arcul de triumf al lui Galerius, Turnul Alb,
Munten

statuia lui Alexandru Macedon ºi Biserica Sf. Dumitru. La fel de


atractivã a fost ºi vizitarea Peºterii Petralona.
egru

15
Tabãra Internaþionalã Cangurul – Tryavna, Bulgaria, 5 august – 12 august 2012
Tabãra Internaþionalã Cangurul din Bulgaria s-a desfãºurat în Tryavna, locul de naºtere al scriitorului bulgar
Pencho Slaveykov ºi al revoluþionarului Angel Kanchev. Localitatea, situatã în partea centralã a Bulgariei, pe
valea râului Tryavna, a fost înfiinþatã încã din era tracilor.
Elevii au participat la activitãþile, jocurile, competiþiile sportive ºi concursurile organizate în cadrul taberei ºi au
avut ocazia sã cunoascã ºi sã devinã prieteni cu alþi câºtigãtori ai Concursului Cangurul din Rusia, Franþa ºi
Bulgaria. Drumeþiile montane ºi vizitele organizate la casa Raykov – unde se aflã o colecþie etnograficã, casa-
muzeu a lui Angel Kanchev, casa Daskalov – construitã în anul 1808, un muzeu al sculpturii în lemn ºi al artei
icoanelor pictate, casa-muzeu Petko ºi Pencho Slaveykov – situatã în partea veche a oraºului, casa Kalinchev –
transformatã într-o galerie de artã, muzeul de icoane pictate ºi sculpturi în lemn – care deþine o colecþie de peste
160 de icoane originale pictate de maeºtri iluºtri au fost foarte apreciate. Piaþa publicã a oraºului, numitã Cãpitan
Diado Nikola, împreunã cu turnul-ceas datând din 1814 s-au aflat printre atracþiile turistice, alãturi de podul
construit deasupra râului, în spatele turnului-ceas. Un alt simbol al Tryavnei, admirat de canguraºi este Biserica
Sfântul Arhanghel Mihai – construitã la sfârºitul secolului al 12-lea ºi situatã în centrul oraºului. Seara
Internaþionalã le-a oferit ocazia sã cunoascã cultura ºi tradiþiile specifice fiecãrei þãri reprezentate în tabãrã.

Excursie în Polonia, 15 iulie - 22 iulie


Un grup format din 59 de câºtigãtori ai Concursurilor Cangurul au plecat voioºi spre Polonia. Dupã o noapte
petrecutã în Budapesta, trecând apoi prin celebra staþiune montanã Zakopane, s-au îndreptat spre Cracovia
(capitala culturalã a Poloniei). Acolo au putut admira impozantul Castel Wawel, biserica Sf. Maria, Catedrala
Regalã ºi Piaþa Centralã. Excursia a cuprins ºi vizita la lagãrul de concentrare de la Auschwitz (unul dintre cele
mai faimoase locuri din lume unde au avut loc crime împotriva umanitãþii) precum ºi vizita la Wieliczka, unde
au descoperit cea mai mare minã de sare.
Din capitala culturalã, grupul s-a îndreptat spre capitala Poloniei – Varºovia (oraº reconstruit din temelii dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial). Aici, canguraºii au admirat Castelul Regal (fosta reºedinþã a monarhilor
polonezi), Columna lui Sigismund, Piaþa oraºului vechi, Catedrala Sfântul Ioan.

Tabãra Internaþionalã Cangurul – Straja, România


În 2012, Tabãra Internaþionalã Cangurul a fost organizatã la Straja, judeþul Hunedoara, în perioada 23-31 iulie.
Cei 700 de elevi ºi profesori din România, Bulgaria, Israel, Georgia ºi Kazakhstan au fost invitaþi sã participe la
un program variat, cu numeroase activitãþi culturale, educative ºi de divertisment. Elevii au beneficiat de un
program complex ce a cuprins activitãþi diverse, menite sã le dezvolte abilitãþile practice, talentul ºi imaginaþia.

Seminariile pentru Dezvoltarea Evaluãrii în Educaþie


Asociaþia „INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUÃRII ÎN EDUCAÞIE” (IDEE) a fost
înregistratã în octombrie 2007 cu scopul implicãrii unui numãr mare de specialiºti (profesori,
învãþãtori, psihologi, cercetãtori etc.) în elaborarea, administrarea ºi analiza unor seturi de teste
care sã contribuie la dezvoltarea evaluãrii în educaþie.

În luna iulie 2012, în cadrul taberelor Cangurul de la Straja, judeþul Hunedoara, au avut
loc seminariile IDEE organizate de Fundaþia pentru Integrare Europeranã Sigma ºi Institutul
pentru Dezvoltarea Evaluãrii în Educaþie. La seminarii au participat circa 300 de profesori ºi
inspectori la disciplinele: învãþãmânt primar, matematicã, ºtiinþe, informaticã, limbi strãine
(francezã, englezã, germanã, spaniolã) atât din þarã cât ºi din strãinãtate. S-au discutat
problematica elaborãrii de itemi, a alcãtuirii de teste ºi a interpretãrii rãspunsurilor elevilor la teste.

16
SÃ ÎI FELICITÃM PE ...
Câºtigãtorii Concursului Internaþional de Matematicã
Aplicatã Cangurul 2012, clasele VII-VIII
PREMIUL I (Excursie Cehia) PREMIUL II (Tabãrã Straja)
RUJA FLORIN TEODOR, Arad, Arad RAPEANU MIRUNA, Râmnicu Sãrat, Buzãu
MALEKSHAHIAN ALEXANDRU, Timiºoara, Timiº DRAGULESCU ANCA, Buzãu, Buzãu
SPATARU ANDREI RAUL, Melineºti, Dolj TOTA IOAN COSTIN, Sector 2, Bucureºti
PALADE CATALIN-IULIAN, Galaþi, Galaþi TUDOSE STEFAN RARES, Constanþa, Constanþa
MARIAN DARIUS, Sector 3, Bucureºti VATAMANU ROXANA GEORGIANA, Brãila, Brãila
MANEA DRAGOS, Braºov, Braºov BUCOVALA DIANA, Constanþa, Constanþa
GIRJAU MARIA CRISTIANA, Sector 1, Bucureºti DICILEA ALEX VALENTIN, Sector 4, Bucureºti
PAUNESCU ADRIAN, Urziceni, Ialomiþa ACHIM ALEX, Alexandria, Teleorman
LIA IOANA, Caracal, Olt PIROSCA RADU ANDREI, Slatina, Olt
GAROVAT ADRIAN IOAN, Timiºoara,Timiº BERARI RAUL, Bistriþa, Bistriþa Nãsãud
SLINCU SERBAN, Suceava, Suceava TOMA RADU-CRISTIAN, Braºov, Braºov
SABOU STEFANIA, Timiºoara,Timiº SUCIU TUDOR, Timiºoara, Timiº
MATEIU ADRIAN, Ploieºti, Prahova
PREMIUL I (Excursie Polonia) MINDRESCU ANDU, Vaslui, Vaslui
CHIVESCU BOGDAN, Câmpina, Prahova VEVERA IOAN MATEI, Galaþi, Galaþi
CHIRIAC ANDREEA, Cãlãraºi, Cãlãraºi ARDELEAN ANDREI TIMOTEI, Braºov, Braºov
VINTUR CRISTIAN, Paºcani, Iaºi CSEKE ALPAR SANSIMION, Harghita
HRISTESCU DANIEL, Sector 3, Bucureºti NEDELCU STEFAN, Galaþi, Galaþi
POPOVICI BOGDAN, Sector 3, Bucureºti NICOLESCU RAZVAN, Ploieºti, Prahova
PLOSCARU IOAN LAURENTIU, Râmnicu-Vâlcea, Vâlcea AVRAM RAZVAN, Baia Mare, Mureº
DANIELESCU TEODOR, Iaºi, Iaºi VIDAN ANDREI ROBERT, Ploieºti, Prahova
ENICEICU STEFAN, Galaþi, Galaþi VLADESCU CRISTIANA, Ploieºti, Prahova
NISTOROIU MIHNEA ANDREI, Focºani, Vrancea
PREMIUL III (pachete cãrþi) SERB ALEXANDRU MIHAI, Câmpulung, Argeº
TIMOCE ALEXANDRA, Cluj Napoca, Cluj RUDEANU ADRIAN IOAN, Ploieºti, Prahova
COMAN ANDREI ALEXANDRU, Ploieºti, Prahova MUSTAFA TANER, Constanþa, Constanþa
IONITA VALENTIN, Sector 2, Bucureºti VERESEZAN CLAUDIU ANTON, Cluj Napoca, Cluj
IORDACHE BIANCA, Ploieºti, Prahova BOZDOG MIRA MARIA, Reghin, Mureº
MOCANU ALEXANDRU, Galaþi, Galaþi SANTA RICHARD, Arad, Arad
ILIE MADALINA, Sector 1, Bucureºti IACOB PAUL CRISTIAN, Deva, Hunedoara
CODARCEA EDWARD ANDREI, Cãlãraºi, Cãlãraºi BOUROS IOANA GALATI, Galaþi, Galaþi
DOBRINOIU MONICA CRISTINA, Sector 2, Bucureºti SENIUC BOGDAN, Rãdãuþi, Suceava
NEGRU VLAD, Orãºtie, Hunedoara DIMULESCU RADU PETRE, Videle, Teleorman
RADU DAVID, Drobeta Turnu Severin, Mehedinþi STANESCU ANDREEA MIHAELA, Craiova, Dolj
SANDOVICI RUXANDRA, Piatra Neamþ, Neamþ ZAFIU ANDREI, Piteºti, Argeº
FERENCZI CSONGOR, Sfântu Gheorghe, Covasna GHEORGHE TEODORA, Sector 6, Bucureºti
IARU IOANA VICTORIA, Râmnicu Sãrat, Buzãu JIANU MIHAIL, Sector 1, Bucureºti
CERNAMORCENCO REBECA, Ploieºti, Prahova PAPP ANDREA KINGA, Miercurea-Ciuc, Harghita
SPATARU ILEANA-RUXANDRA, Sector 1, Bucureºti RAMNEANTU EMANUEL, Timiºoara, Timiº
PISCAN IOANA SABINA, Feteºti, Ialomiþa DUMITRU PHILIP, Târgoviºte, Dâmboviþa
MEGIESAN SERGIU, Blaj, Alba IOVA RARES, Oradea, Bihor
TODORAN RAZVAN, Sfântu Gheorghe, Covasna BESCUCA MARILENA, Târgoviºte, Dâmboviþa
PARFENE OVIDIU, Sector 3, Bucureºti GROZA SERGIU, Satu Mare, Satu Mare
GARBO ALEXANDRU, Cluj Napoca, Cluj ALEXE ANDREEA REBECA, Constanþa, Constanþa
CIOBANU ANCA, Reºiþa, Caraº Severin RADUCEA-MARIN ANDREI, Iaºi, Iaºi
CUNESTEANU ANDREI, Sector 6, Bucureºti SLATINEANU ADRIAN, Galaþi, Galaþi
FUNDESCU BOGDAN, Sector 6, Bucureºti ALMASAN DAVID, Oradea, Bihor
VIERU TUDOR, Sector 5, Bucureºti PASTOR ADRIAN, Târgu Mureº, Mureº
LACRARU RADU, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea PINTA TITUS OCTAVIAN, Oradea, Bihor
BEGU RARES TEODOR, Sector 3, Bucureºti DUMITRANA BOGDAN, Râmnicu-Vâlcea, Vâlcea
MIHALI CLAUDIU, Borºa, Maramureº CHIS IULIA STEFANIA, Zalãu, Sãlaj
CIORA OCTAVIA ANDREEA, Sibiu, Sibiu TUDORAN RADU, Ploieºti, Prahova
PATRASCANU CASIAN, Sector 2, Bucureºti
PAUNE THEODOR IONUT, Alexandria, Teleorman Primii clasaþi la clasele IV-VI din fiecare judeþ (aproximativ
RATIU COSMINA, Satu Mare, Satu Mare 450 de elevi) au fost premiaþi cu tabãrã în Grecia sau Bul-
PALKO BOTOND, Cristuru Secuiesc, Harghita garia (premiul I) sau cu tabãrã la Straja (premiul II)
SERBAN CAMELIA, Corabia, Olt
CEACIREANU FILIP, Ploieºti, Prahova Câºtigãtorii Concursului Prim 2012: Covor Alexandra (elev)
ARDELEAN ALEXANDRU, Oradea, Bihor – Cãlãraºi, Ioana Costescu (elev) – Bucureºti, Manolache
ROSU COSTIN BOGDAN, Oneºti, Bacãu Veronica – Bucureºti, Mihaela Berindeanu – Bucureºti.
17
ANTRENAtI-VÃ
, ISTETIMEA
, CU ...

Multiple-choice Contest in Mathematics (MCM)


Ediþia a XI-a
În fiecare an, în Tabãra Internaþionalã Cangurul din România se desfãºoarã concursul de
matematicã Multiple–choice Contest in Mathematics (MCM). La competiþie participã echipe
formate din elevii tuturor þãrilor invitate în tabãrã.
Conceput ca un test grilã de probleme cu caracter aplicativ, grupate pe niveluri de vârstã,
MCM poate fi considerat o etapã internaþionalã a concursului Cangurul, care antreneazã
însã nu numai abilitãþile individuale, ci ºi capacitatea de a lucra în echipã.
În 2012 a avut loc a XI-a ediþie, cu participarea delegaþiilor din Bulgaria, Georgia,
Kazakhstan ºi România. Pe primul loc s-a clasat echipa României, urmatã de Georgia.
Echipa României a fost formatã din câºtigãtorii primelor locuri la nivel naþional ai
Concursului Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul.
Participã la concursurile Cangurul ºi vei putea deveni ºi tu membru al acestei echipe!
Mult succes!

Regulament
1. MCM este un joc-concurs în care stãrile conflictuale nu sunt permise. Fiecare concurent
se va bucura atât de rezultatul echipei sale, cât ºi de rezultatele altor echipe.
2. Echipele sunt formate din 4 - 6 elevi.
3. Fiecare echipã poate conþine cel mult 2 elevi de acelaºi nivel.
4. Problemele sunt grupate pe niveluri corespunzãtoare claselor: 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10, 11 - 12.
5. Fiecare elev primeºte 20 de probleme, corespunzãtoare nivelului sãu.
6. Problemele se rezolvã în echipã, elevii putând schimba probleme între ei.
7. Fiecare problemã rezolvatã corect aduce echipei 4p, rezolvatã greºit scade 2p, iar
nerezolvatã (fãrã precizarea unui rãspuns sau cu mai multe rãspunsuri) scade 1p.
8. Problemele sunt de tip grilã, cu 5 rãspunsuri, dintre care numai unul este corect.
9. Pot exista unele probleme cu mai multe rãspunsuri valabile, sau cu niciun rãspuns
valabil. În astfel de cazuri, se acordã 6p pentru demonstraþia acestui fapt. Orice altã abordare a
problemei nu se puncteazã.
10. Scorul echipei este totalul punctelor realizate, împãrþit la numãrul componenþilor.
11. Timp de lucru: 90 de minute.
12. Nu se afiºeazã punctajul echipelor care realizeazã un scor mai mic de 10 puncte.
13. Comisia organizatoare are dreptul sã ia, în orice moment, orice mãsurã necesarã bunei
desfãºurãri a concursului, inclusiv amendarea acestui regulament.
14. Punctul 13 nu aduce ghinion!

18
MCM, Clasele V - VI
1. a + b + c = 22 · 3, 12 + 23 + 31 = 1
A) 132 B) 48 C) 72 D) 51 E) 37

1 ⎛ 1 1⎞ ⎛ 2 1⎞ ⎛ 3 1⎞ ⎛ 4 1⎞ ⎛ 5 1⎞ ⎛ 6 1⎞ ⎛ 7 1⎞ ⎛8 1 ⎞
2. +⎜ + ⎟+⎜ + ⎟+⎜ + ⎟+⎜ + ⎟+⎜ + ⎟+⎜ + ⎟+⎜ + ⎟+⎜ + ⎟=1
2 ⎝ 2 3 ⎠ ⎝ 3 4 ⎠ ⎝ 4 5 ⎠ ⎝ 5 6 ⎠ ⎝ 6 7 ⎠ ⎝ 7 8 ⎠ ⎝ 8 9 ⎠ ⎝ 9 10 ⎠

A) 7,1 B) 8 C) 8,5 D) 8,1 E) 9,5

3. 123 → 45 → 16 → 777 A) 9 B) 6 C) 8 D) 11 E) 12
4. n=?
1 2 3 21 n–2 n–1 n
A) 28 B) 25 C) 27
D) 29 E) 31
n n–1 n–2 7 3 2 1

1
5.
A =?
1 1 1 1 1
A) B) C) D) E)
21 21 21 21 21

6. 3x = a ; ay = 81 ; xy = ? A) 4 B) 3 C) 12 D) 0 E) 1

7. 1 2 123 , S = 4a + 2b + c, k i q
A) S = 8k + 1 B) S = 8k + 5 C) S = 4k + 3 D) S = 4k E) S = 6k + 1
8.
A) =3 B) 4 = C) =
D) =2 E) 2 =

1 1 1 1
9. + + + ∈ 11 1 ∈ 1 2 A) 21 1 B) 31 1 C) 71 1 D) n = 42 E) n = 84
2 3 7 1

10.

?
A) 38 B) 40 C) 99 D) 78 E) 97

111 111 111 111


11. = 222 A) 11 B) 106 + 1 C) 1001 D) 101 E) 105 + 1
111 111
12.
1
A) 29287 B) 22287 C) 11287
3 D) 12287 E) 20287

2 8 7 =?

19
13.
0 1 2 3 + A) 120 B) 123
C) 176 D) 167
5 6 7
E) 132

A=? =A
14.
A1 =?
3 cm 9 6
A) 18 cm2 B) 12 2 C) 12 2
7 5
9
D) 12 2 E) 1 cm2
8
6 cm

15. 2012c – 3003a = 5045, 2012b + 5015a = 3003 a+b+c=?


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

16.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. x n y = 3x + 2y, x, y i {
1 1 1 1 1 1
A) 3 n 3 = 3 B) 3 n 4 = 9 C) n =1 D) 0 n 5 = E) n =
2 2 23 2 2 2
1 1 1
18. {1, 8, 20} → {7, 12, 19} → {5, 7, 12} → 111 → {1} ; n=?
A) 7 B) 9 C) 10 D) 5 E) 8

19.
A) 1 B) 2 C) 3
31kg 17kg ?kg D) 4 E) 5

20. a, b i q ; Da = {1, a} ; Db = {1, b} ; a + 2b = 12; 12 = 1


A) 14 B) 10 C) 6 D) 25 E) 21

21. S = 201211 + 201311 , kiq A) S = 10k B) S = 3k C) S = 2k D) S = 5k E) S = 4k

22. """ ` "` ? `

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

23. A = 11x + 10 ; A = 14y + 10 ; 11 21 3 ∈1 ; 2010 T A T 2014, A=?


A) 2010 B) 2011 C) 2012 D) 2013 E) 2014

20
24. B

A min AB = ?
A) 50 B) 30 C) 55
D) 54 E) 53

1 2 1 9 212 + 34 28 18 19 18 1
25. = , = , =1 A) B) C) D) E)
2 5 2 4 12 + 34 19 9 28 20 3

26.
n=?
1 2 3 n

A) 12 B) 13 C) 11 D) 20 E) 10
5cm 3cm
101 cm

27. 1 23 4 + D=?
1 2 54 A) 2 B) 3 C) 6 D) 7 E) 8
543 14

28.
1
A) 27 B) 25 C) 15 D) 19 E) 23

29.
A) B) C)

D) E)

?
30. ? A) 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
... … B) 1 · 22 · 32 · 42 · 52 · 6
... ... … C) 1 · 24 · 38 · 48 · 54 · 6
… ... ... … D) 1 · 26 · 310 · 410 · 56 · 6
2 6 12 20 30
E) 1 · 25 · 310 · 410 · 55 · 6
1 2 3 4 5 6

21
MCM, Clasele VII - VIII

{
1. A = ab a ⋅ b = 2k , a + b = 2 p; k , p ∈ 1 ; card A = ? }
A) 50 B) 25 C) 40 D) 20 E) 16

15 10 x
2. 4 + 8 = 2 ; x = ?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 31

3. 1, 4,9,16,...,108 ,?,...

(10 + 1) (10 ) (10 + 1) (10 ) ( )


2 5 2 2 8 2 2
A) 8
B) C) 4
D) E) 104 +1

B
4. AB = BC = CA
D
AB
E AE = BD =
3
x
F A C x=?
A) 100 B) 150 C) 300 D) 1450 E) 600

{
5. card abc abc + ab + bc + ca = cba = ? }
A) 8 B) 24 C) 6 D) 3 E) 0

6. A AB = BC = CA
AM = 5 , BM = 3 , CM = 4
5

3 M 4 (1 =?
m BMC )
B C A) 900 B) 1000 C) 1200 D) 1350 E) 1500

7. M = {( a, b, c, d , e, f ) a, b, c, d , e, f ∈ {1, 2,3,..., 20} , a + b + c + d + e + f = 100} ; card M = ?


A) card M > 10 B) 10 C) 8 D) 7 E) 6

D
8. C S ABCD
Q P =?
S MNPQ
M N
A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 5
A B

9. a, b, c ∈ 1 , a − 7b + 8c = 4 , 8a + 4b − c = 7; a 2 − b 2 + c 2 = ?
A) 0 B) 1 C) 4 D) 7 E) 8

10. 8 xy − 12 y + 2 x − 3 = 0 , ∀y ∈ 1 ; x = ?
2 1 2 3 1
A) B) − C) − D) E)
3 4 3 2 4

22
11. B
x
AB = DC , m 1 ( )
1 = 2 x , m ACB
ABD = x , m BAC (
1 = 3x , x = ?
) ( )
2x 3x A) 100 B) 150 C) 180 D) 200 E) 250
A D C

12. a 4 = b , b3 = c 6 , a, b, c ∈ 1 ; c = ?
A) a B) a2 C) a4 D) a6 E) a12

13. 1 2 3... n
↓ ↓ ↓ ... ↓
2 − 2 + 2 − 2 + 2 − 2 + ... + 22 − 2 = 2012; n = ?
2 2 2

A) 2012 B) 1006 C) 1005 D) 503 E) 502

14. a ⊕ b = 4a + 3b, a, b ∈ 1 , 5 ⊕ x = 2012 ; x = ?


A) 500 B) 503 C) 499 D) 664 E) 501
A
15.
120°
m BAC( )
1 = 1201 , AC = 2 ⋅ AB , BM = MC

B M C
(
1 = 90 B) m MAB
A) m MAC 1
)
1 = 601
( ) C) m 1 ( )
AMC = 1201 D) m 1
AMB = 301 ( ) (
1 = 901
E) m MAB )

( ) ( ) ( )
2012 2012 2012
16. 5 +1 ⋅ 5−2 ⋅ 5 +3 =?

52012 − 1 51006 − 1 4024


A) B) C) 41006 D) 24024 E) 4
4 4
A
AB
17. D AB = BC = CA , BE = AD = ;
3
E

B
F
C
1 =?
m AFC ( )
A) 600 B) 750 C) 900 D) 1000 E) 1200

18. A
2 AB = BC = CA , AD = 2 , DB = 1 , DE = ?
D
x 3 2 1 2 3
1 E A) B) C) D) E)
2 3 2 2 2
B C

19. a, b, c > 0 , a ( b + c ) = 2011 , b ( a + c ) = 2012 , c ( b + a ) = 2013 ; abc = ?


A) 1005 ⋅1006 ⋅1007 B) 4024 C) 6036 D) 2011 ⋅ 2013 E) 2011 ⋅ 2012 ⋅ 2013

{
20. A = x + y + z x, y, z ∈ {1,2,3,...,202 } ; card A = ? }
A) 1189 B) 1198 C) 1203 D) 800 E) 1197

23
testati-vã
, SPIRITUL DE OBSERVATIE
, ...

24
25
26
27
DACÃ NU STIATI
, , DESPRE ...

Obiectele din apropierea Pãmântului

Obiectele cosmice (corpuri cereºti) din


apropierea Pãmântului, sunt comete ºi
asteroizi care au fost „trase” de atracþia
gravitaþionalã a planetelor din apropiere pe
orbite care le permit sã se apropie de Pãmânt.
În englezã, aceste obiecte poartã numele de
NEO (Near-Earth Objects).

În timp ce asteroizii s-au format în zona


interioarã a sistemului nostru solar, o zonã
mai caldã, cometele au apãrut în partea de
exterior a sistemului solar, o zonã mult mai
rece. Astfel, cometele sunt formate în principiu din gheaþã ºi particule de praf, în timp ce asteroizii
sunt obiecte formate din roci ºi metale. Atât cometele cât ºi asteroizii reprezintã rãmãºiþe rezultate în
urma procesului de formare a sistemului solar.

Pentru ca un anumit corp ceresc sã fie încadrat ca ºi obiect cosmic din apropierea Pãmântului,
acesta nu trebuie sã treacã la o distanþã mai mare de 1,3 unitãþi astronomice faþã de Pãmânt
(aprox. 200 milioane kilometri). Marea majoritate a acestor obiecte este formatã din asteroizi,
puþine comete intrând în aceastã clasificare. Aceste obiecte sunt împãrþite în mai multe grupuri, în
funcþie de apropierea maximã faþã de Pãmânt, aceste grupuri fiind: Atira, Aten, Apollo, Amor ºi PHA.
Dintre toate aceste grupuri însã, cel mai interesant este PHA (Potentially Hazardous Asteroids).

Acesta din urmã, grupul asteroizilor potenþial periculoºi, se referã la acei asteroizi care trec
la o distanþã faþã de Pãmânt nu mai mare de 0,05 unitãþi astronomice (aprox. 7,5 milioane
kilometri), fiind consideraþi periculoºi tocmai datoritã faptului cã se apropie foarte mult de Pãmânt.
Pentru ca un asteroid sã intre în aceastã categorie trebuie sã aibã minim 150 de metri în diametru.
Existã circa 1381 asteroizi potenþial periculoºi descoperiþi pânã în prezent.

Asteroidul „2012 DA14” care a trecut pe 15 februarie 2013 la o distanþã de doar 27.600
kilometri faþã de Pãmânt poate fi inclus în categoria obiectelor cosmice din apropierea Pãmântului,
însã nu este considerat totuºi un asteroid potenþial periculos deoarece are doar 40 de metri în
diametru.

Cu toate cã aparent, din cauzã cã existã mulþi asteroizi care ameninþã Pãmântul, ºansele sã
fim loviþi de unul par destul de mari, în realitate probabilitatea ca Pãmântul sã fie lovit de un
asteroid de pânã în 50 de metri este micã, cam o datã la 100 de ani se poate întâmpla acest
lucru. ªi, oricum, un astfel de asteroid nu este capabil sã producã distrugeri la scarã largã, de
cele mai multe ori acesta arzând aproape complet în atmosferã. Un caz asemãnãtor este cel care
a avut loc în Rusia, pe 15 februarie 2013, când un asteroid de 17 metri a intrat în atmosferã ºi s-a
dezintegrat aproape în totalitate pânã la sol.
Homocianu Luis Gabriel,
http://www.astronomia.go.ro

28
Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã
Cangurul 2013

Clasele IX-XII
2 aprilie 2013

Organizatori:
Ministerul Educaþiei Naþionale
Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma
Institutul pentru Dezvoltarea Evaluãrii în Educaþie

JOCUL-CONCURS INVEST
Organizatori:
Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma
Bursa de Valori Bucureºti

CONCURSUL PRIM
Organizatori:
Editura Sigma
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
– Universitatea din Bucureºti –

1
Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul este organizat de Ministerul
Educaþiei Naþionale, Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma ºi Institutul pentru Dezvoltarea Evaluãrii
în Educaþie.
Pe plan internaþional, concursul Cangurul este organizat de Asociaþia Internaþionalã Kangourou Sans
Frontières. În 2012 au participat peste 6.000.000 de elevi din 55 de þãri: Armenia, Austria, Belarus, Brazilia,
Bulgaria, Canada, Catalonia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cehia, Cipru, Coasta de Fildeº, Croaþia, Ecuador,
Elveþia, Estonia, Finlanda, Franþa, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, India, Indonezia, Iran, Irlanda, Italia,
Kazakhstan, Kirghistan, Lituania, Macedonia, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Mongolia, Norvegia, Olanda,
Pakistan, Paraguay, Peru, Polonia, Puerto Rico, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Suedia,
Tunisia, Ucraina, Ungaria, Venezuela.

Subiectele Concursului Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul au fost propuse


de echipe internaþionale de profesori din 55 de þãri: Armenia, Austria, Belarus, Brazilia, Bulgaria, Canada,
Catalonia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cehia, Cipru, Coasta de Fildeº, Croaþia, Ecuador, Elveþia, Estonia,
Finlanda, Franþa, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, India, Indonezia, Iran, Irlanda, Italia, Kazakhstan, Kirghistan,
Lituania, Macedonia, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Paraguay,
Peru, Polonia, Puerto Rico, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Suedia, Tunisia, Ucraina,
Ungaria, Venezuela.

Concursul Cangurul, secþiunea informaticã


Au selectat ºi revizuit problemele: George Daniel Mateescu, Carmen Mincã
Au propus probleme: Alina Boca, Diana Contraº, Cristina Iordaiche, George Daniel Mateescu, Carmen
Mincã, Gina Stanciu, Jakab Irma Tunde.

Redactare: Corina Cîrtoaje, Dana Nãstase, Marius Ciocîrlan


Tehnoredactare: Mihai Niþã

© 2013 – Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma


• Nicio parte a acestei lucrãri nu poate fi reprodusã fãrã acordul Fundaþiei pentru Integrare Europeanã
Sigma.

ISBN 978-973-649-854-1

Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma:


Str. G-ral Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureºti, cod 010169
tel. / fax: 021.243.40.35 ; 021.243.40.36 ; 021.315.39.43; 021.315.39.70
e-mail: fies@cangurul.ro; fies_cangurul@yahoo.com; web: www.cangurul.ro

2
3

Concursurile Cangurul sunt organizate, în anul ºcolar 2012-2013, conform programului aprobat de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului prin urmãtoarea adresã:

3
3

Regulamentul concursului pentru clasele IX-XII


Concursul constã într-un test grilã alcãtuit din probleme rãspunsurilor greºite ºi lãsat nebifat numai cerculeþul
cu grade diferite de dificultate, fiecare având 5 variante corespunzãtor rãspunsului bun. Acesta va fi considerat
de rãspuns dintre care unul singur corect. rãspunsul indicat de elev.
NOU! Elevii primesc un test cu 30 de probleme, 25 de Foaia de rãspuns conþine o coloanã, numit㠄Sigur”. Dacã
matematicã ºi 5 de informaticã. Problemele de la 1 la este bifat cerculeþul „Sigur” din dreptul unei probleme
10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 ºi rãspunsul este corect, se obþine 1 punct în plus faþã
puncte, iar de la 21 la 30 câte 5 puncte. Se puncteazã, de punctajul problemei (adicã 4, 5 sau 6 puncte în loc
în ordine descrescãtoare, maxim 5 întrebãri de 5 puncte de 3, 4, respectiv 5 puncte). Dacã, însã, este bifat
ºi maxim 20 de întrebãri în total. cerculeþul „Sigur” ºi rãspunsul este greºit, se pierd încã
2 puncte (adicã 2.75, 3 sau 3.25 puncte în loc de
Se acordã 30 de puncte din oficiu. Problemele la care
0.75, 1, respectiv 1.25 puncte).
se indicã un rãspuns corect mãresc punctajul cu
valoarea întrebãrii. Problemele la care se indicã un Elevii pot alege o parolã pe baza cãreia fiecare va
rãspuns greºit scad punctajul cu un sfert din valoarea putea accesa analiza lucrãrii sale pe Internet. Bifarea
întrebãrii. Problemele la care nu se indicã niciun fiecãrei litere se face o singurã datã.
rãspuns, sau la care se indicã 2, 3 sau 5 rãspunsuri, nu Elevii participanþi la concurs nu sunt obligaþi sã
modificã punctajul. Elevii pot marca pe foaia de con-
îºi completeze pe fiºa de rãspuns datele
curs sã nu li se afiºeze punctajul.
personale.
Dacã, în mod excepþional, la o problemã existã douã
Completarea corectã a foii de concurs face parte din
sau mai multe rãspunsuri corecte, atunci se acordã
joc. Calculatorul poate sã nu recunoascã semnele fãcute
punctajul întrebãrii pentru oricare dintre rãspunsurile cu alte simboluri (cruciuliþe, liniuþe, puncte etc.) sau cu
corecte ºi se scade un sfert din valoarea întrebãrii alte instrumente de scris în afarã de stilou sau pix negru
pentru celelalte rãspunsuri. Problemele redactate greºit sau albastru închis. Foile de rãspuns nu trebuie sã
vor fi analizate de o comisie, formatã din profesori, care prezinte pete sau ºtersãturi ºi trebuie completate cu
va decide anularea itemilor sau acordarea punctajelor numele ºi clasa.
pentru rãspunsurile propuse.
ATENÞIE! Calculatorul semnaleazã situaþiile în
Timpul de lucru efectiv (de rezolvare a proble- care lucrarea nu a fost realizatã individual,
melor) este de 60 de minute. concurenþii fiind în acest caz excluºi de la etapa
Dacã a fost bifat un rãspuns greºit ºi s-a observat ulterioarã a concursului.
greºeala, pot fi bifate cerculeþele corespunzãtoare

Vrei sã te cunoºti mai bine?


Participi de câþiva ani la concursurile Cangurul? Te intereseazã la câte întrebãri ai rãspuns corect
ºi de ce nu ai obþinut un punctaj mai mare? Vrei sã revezi foaia de rãspuns, aºa cum ai comple-
tat-o în concurs? Vrei sã participi ºi anul viitor la concurs ºi atunci sã te numeri printre câºtigãtori?
Pentru a rãspunde la aceste întrebãri, trebuie sã completezi parola pe foaia de rãspuns. Aceasta îþi
va servi ulterior, dupã afiºarea rezultatelor, la obþinerea unor informaþii detaliate cu privire la
modul cum ai abordat subiectele ºi ai ales variantele de rãspuns. Vei gãsi aceastã analizã pe
site-ul www.cangurul.ro, la secþiunea destinatã concursului. Tasteazã parola ºi vei vedea
foaia de rãspuns, vei descoperi rãspunsurile greºite ºi explicaþiile lor, indicaþiile ºi rezolvãrile
corecte ale subiectelor.

4
Clasele IX-X Cangurul – concursul la care alegi singur subiectul!

Testul conþine 30 de probleme dintre care 5 probleme de informaticã (marcate cu roºu).


Problemele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar cele de la
21 la 30 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Se puncteazã, în ordine descrescãtoare, maximum 5 probleme de 5 puncte ºi maximum 20 de
probleme în total. Se vor lua în calcul numai problemele la care se indicã un rãspuns valabil (nu ºi
cele la care nu ai bifat niciun rãspuns, sau cele la care ai bifat 2, 3 sau 5 rãspunsuri).
Dacã ai bifat alt rãspuns decât cel dorit, poþi bifa cerculeþele corespunzãtoare tuturor rãspunsurilor
în afarã de cerculeþul rãspunsului ales.
Foaia de rãspuns conþine o coloanã numit㠄Sigur”. Dacã ai bifat cerculeþul „Sigur” din dreptul unei
întrebãri ºi rãspunsul este corect, vei obþine 1 punct în plus faþã de punctajul problemei. Dacã însã ai
bifat cerculeþul „Sigur” ºi rãspunsul este greºit, pierzi încã 2 puncte.
Te rugãm sã completezi parola pe foaia de rãspuns. Dupã afiºarea rezultatelor, vei putea intra
pe site-ul www.cangurul.ro ºi, cu ajutorul parolei, vei putea sã vezi foaia de rãspuns ºi sã

Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE IX-X


accesezi aceastã analizã.

1. O acþiune la bursã valora 1400 lei în luna mai. Din mai pânã în iunie valoarea acþiunii a crescut cu 10%.
Din iunie pânã în iulie valoarea acþiunii a scãzut cu 10%. Cât valora ea la sfârºitul lui iulie?
A) 1450 lei B) 1400 lei C) 1390 lei D) 1386 lei E) 1376 lei

2. O maºinã pleacã la ora 12 dupã-amiazã din P cu viteza de 90 km/h. La ce orã îl va ajunge pe un biciclist
plecat din acelaºi loc la ora 7 dimineaþa cu viteza de 15 km/h?
A) Dupã ora 12, dar înainte de ora 12:30. B) La ora 12:30. C) Dupã ora 12:30, dar înainte de ora 13.
D) La ora 13. E) Dupã ora 13, dar înainte de ora 13:30.

3. Se considerã secvenþa de atribuiri:


a ← 1
b ← a+2
a ← a+b
b ← a*b-b*2
a ← b-a
b ← a*2
Ce valori vor avea a ºi b în urma executãrii acestor operaþii?
A) a = 4 b = 2 B) a = 1 b = 3 C) a = 2 b = 4 D) a = 4 b = 6 E) a = 1 b = 2

4. Într-o urnã sunt bile albastre ºi bile albe, în proporþie de 2 : 3. În altã urnã sunt bile albe ºi bile galbene, în
proporþie de 3 : 4. Pun toate aceste bile într-o singurã urnã. Urna va conþine acum 60 de bile albastre ºi 80 de bile
galbene. Câte bile albe sunt în urnã?
A) 90 B) 100 C) 165 D) 290 E) 150

5. În scrierea zecimalã a numãrului 1/1024000, pe ce poziþie apare ultima zecimalã nenulã?


A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 1024000

6. 7 pitici stau în cerc. Albã ca Zãpada pune fesuri pe capul a trei dintre ei. Dacã un pitic are fes, atunci
vecinul din dreapta ºi vecinul din stânga lui nu au. În câte moduri pot fi date fesurile?
A) 7 B) 14 C) 21 D) 28 E) 6

7. Ultimele douã cifre din reprezentarea în binar a numãrului 65 sunt:


A) 00 B) 01 C) 11 D) 10 E) 20

8. Gabriel scrie pe tablã 1 – 3 + 5 – 7 + 9 – ... ºi continuã sã scrie pânã când rezultatul calculului devine 2013.
Câþi termeni va trebui sã scrie Gabriel în total?
A) 2011 B) 2012 C) 2013 D) 4025 E) 2015
5
9. Fred este cu 15 ani mai în vârstã decât Ted. Produsul vârstelor lor de acum este de douã ori mai mare decât
produsul vârstelor lor de acum 15 ani. Care este suma vârstelor de acum a celor doi prieteni?
A) 35 B) 45 C) 55 D) 75 E) 105

10. Administratorul unui sistem de operare Linux poartã numele de:


A) root B) admin C) master D) system E) first

11. Fie a un numãr real cu proprietatea cã a3 = a + 1. Considerãm urmãtoarele relaþii: a4 = a2 + a, a4 = a5 – 1,


1
a4 = a3 + a2 – 1, 1 =
4
. Câte dintre ele sunt adevãrate?
1 −1
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

12. În diagrama alãturatã, latura fiecãrui pãtrãþel este de 2 cm. Care este aria
Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE IX-X

patrulaterului ABCD?
A) 96 cm2 B) 84 cm2 C) 76 cm2 D) 88 cm2 E) 104 cm2

13. Într-o clasã cu 30 de elevi, doar 12 au telefoane mobile. De Paºti cei care nu au telefoane mobile trimit
felicitãri tuturor celorlalþi colegi din clasã. Cei care au telefoane mobile trimit sms-uri tuturor colegilor care au
telefoane mobile ºi felicitãri tuturor celor care nu au telefon. Câte felicitãri s-au trimis?
A) 132 B) 216 C) 522 D) 870 E) 738

14. Trei pictori trebuie sã coloreze 20 de piramide patrulatere. Fiecare faþã a unei piramide este pictatã de un
singur pictor în 10 secunde. Diferiþi pictori pot sã picteze diferite feþe ale unei piramide, dar nu în acelaºi timp.
Toþi încep sã picteze în acelaºi timp. Care este timpul minim în care vor fi pictate în întregime cele 20 de
piramide?
A) 10 secunde B) 330 secunde C) 340 secunde D) 400 secunde E) 270 secunde

15. Andy, Bobby, Charley ºi Davy sunt prieteni. Andy este cu 60 de zile mai mare decât Bobby, Charley este
cu 80 de zile mai mare decât Davy, iar Bobby este cu 100 de zile mai mic decât Charley. Dacã Andy s-a nãscut
pe 10 martie, atunci ziua de naºtere a lui Davy este ...
A) 30 martie B) 19 aprilie C) 19 mai D) 29 ianuarie E) 9 ianuarie

16. Ce se va afiºa la finalul executãrii secvenþei pseudocod X ← 10; Y ← FALSE


alãturate? cât timp Y=FALSE executã
A) * X ← X-1
B) ****** scrie ’*’
Y ← (X=4) or Y
C) ****
D) nu se afiºeazã niciun rezultat
E) **********

17. Iatã drumul pe care îl urmeazã iepurele Mathieu pentru a traversa strada. Ce
valoare are unghiul x?
A) 35° B) 52,5° C) 60° D) 53,5° E) 90°

6
18. În egalitatea 1234 = 2566 + 2013 la litere diferite corespund cifre diferite, iar la litere identice corespund
cifre identice. Cu cât este egalã expresia K – A + N + G – A + R – O – O?
A) 6 B) 5 C) 0 D) –13 E) –14

19. În triunghiul ABC mãsura unghiului BAC este de 120°, AC = 2AB ºi M este mijlocul laturii BC. Care dintre
relaþii este adevãratã?
A) m(rMAC) = 90° B) m(rMAB) = 60° C) m(rAMC) = 120°
D) m(rAMB) = 30° E) m(rMAB) = 90°

20. În triunghiul ABC bisectoarea unghiului A se intersecteazã cu bisectoarea


unghiului B în punctul I. Dacã mãsura unghiului C este γ, atunci m(rAIB) = ...
γ
A) 2γ B) 180° – γ C) γ D) 60° + γ E) 90° +

Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE IX-X


2

21. John a ales un numãr de 5 cifre ºi a ºters una dintre aceste cifre, obþinând un numãr de 4 cifre. Suma
numãrului de 4 cifre ºi a celui de 5 cifre este 52713. Care este suma cifrelor numãrului de 5 cifre?
A) 26 B) 20 C) 23 D) 19 E) 17

22. Se ºtie cã m(rCAD) = 12°, m(rCOD) = 36°, OC = 10 cm, iar O este


centrul cercului. Care este mãsura segmentului AB?
A) 5 cm B) 9 cm C) 10 cm D) 12 cm E) 20 cm

23. Numãrul maxim de puncte în care se pot intersecta 8 cercuri este...


A) 16 B) 32 C) 38 D) 44 E) 56

24. Fie funcþia f : R → R, f (x · y) = f (x) + f (y) pentru toate valorile x ºi y. Atunci f (2013) = ...
A) 0 B) 1 C) 2 2013 D) 2013 E) 2013

25. În figurã sunt desenate 2 semicercuri având raza de 2 cm ºi centrele E ºi F, ºi


un cerc având diametrul AB (A ºi B sunt situate pe cele douã semicercuri astfel încât
AE u EF ºi BF u EF). Aria regiunii haºurate este:
A) 2π + 1 cm2 B) 7 cm2 C) 2π cm2 D) 8 cm2 E) 2π + 2 cm2

m ← 0
26. Se considerã secvenþa alãturatã, descrisã în pseudocod.
n ← 0
Stabiliþi ce se va afiºa dupã execuþia secvenþei. p ← 1
A) 123456789 B) 192291 C) 1357997531 pentru x ← 1,9,2 executã
D) 192192 E) 13579 n ← n*10+x
m ← x*p+m
p ← p*10

Scrie n,m

7
27. Sensul giratoriu din imagine are 5 intrãri pe care se aflã câte o maºinã. Maºinile
intrã în acelaºi timp în sensul giratoriu din imagine ºi vor sã continue drumul în direcþii
diferite. Nicio maºinã nu se întoarce pe drumul de unde a venit. În câte moduri diferite
pot ieºi maºinile din sensul giratoriu?
A) 24 B) 44 C) 60 D) 81 E) 120

28. Fie y suma cifrelor numãrului x, iar z suma cifrelor numãrului y.


Câte numere naturale x satisfac x + y + z = 60?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) mai mult de 3

29. Pe o insulã sunt numai cavaleri sau mincinoºi. Cavalerii spun întotdeauna adevãrul, în timp ce mincinoºii
mint întotdeauna. Am întâlnit doi locuitori ai insulei ºi l-am întrebat pe cel mai înalt dintre ei dacã amândoi sunt
cavaleri. Rãspunsul lui nu m-a lãmurit, aºa cã l-am întrebat pe cel mai scund dacã cel înalt dintre ei este cavaler.
El a rãspuns, iar atunci m-am lãmurit ce fel de oameni erau. Care afirmaþie este adevãratã?
A) Amândoi erau cavaleri.
Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE IX-X

B) Amândoi erau mincinoºi.


C) Cel înalt este cavaler ºi cel scund este mincinos.
D) Cel înalt este mincinos ºi cel scund este cavaler.
E) Nu sunt suficiente informaþii.

30. Toþi divizorii pozitivi ai numãrului N, diferiþi de N ºi 1, sunt scriºi în linie. Cel mai mare divizor de pe linie
este de 45 de ori mai mare decât cel mai mic divizor. Câte numere satisfac aceastã condiþie?
A) 0 B) 6 C) 2 D) 45 E) O infinitate.

Urmãtoarele trei întrebãri nu se puncteazã.


Alege variantele pe care le doreºti (poþi alege una sau mai multe variante).

I. Cum vi s-au pãrut întrebãrile? III.Ce pãrere aveþi despre Concursul Internaþional de
A) Foarte grele. B) Uºoare, dar prea multe. Matematicã Aplicatã Cangurul?
C) Interesante. D) Nu au fost grele. A) Este util, deoarece aflu lucruri noi ºi interesante.
E) Nu am putut sã rãspund la toate întrebãrile. B) Este greu, deoarece timpul este scurt.
C) Particip cu plãcere în fiecare an, deoarece este diferit
II. Ce anume aþi schimba la Concursul Internaþional de ceea ce studiem la ºcoalã.
de Matematicã Aplicatã Cangurul? D) Îmi place sã particip, deoarece întâlnesc aplicaþii
A) Numãrul de întrebãri. B) Tipul de itemi. ale matematicii în diverse domenii.
C) Numãrul de variante de rãspuns. E) Nu îmi place, deoarece întrebãrile depãºesc nivelul
D) Data desfãºurãrii concursului. de cunoºtinþe.
E) Nimic.
8
Clasele XI-XII Cangurul – concursul la care alegi singur subiectul!

Testul conþine 30 de probleme dintre care 5 probleme de informaticã (marcate cu roºu).


Problemele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar cele de la
21 la 30 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Se puncteazã, în ordine descrescãtoare, maximum 5 probleme de 5 puncte ºi maximum 20 de
probleme în total. Se vor lua în calcul numai problemele la care se indicã un rãspuns valabil (nu ºi
cele la care nu ai bifat niciun rãspuns, sau cele la care ai bifat 2, 3 sau 5 rãspunsuri).
Dacã ai bifat alt rãspuns decât cel dorit, poþi bifa cerculeþele corespunzãtoare tuturor rãspunsurilor
în afarã de cerculeþul rãspunsului ales.
Foaia de rãspuns conþine o coloanã numit㠄Sigur”. Dacã ai bifat cerculeþul „Sigur” din dreptul unei
întrebãri ºi rãspunsul este corect, vei obþine 1 punct în plus faþã de punctajul problemei. Dacã însã ai
bifat cerculeþul „Sigur” ºi rãspunsul este greºit, pierzi încã 2 puncte.
Te rugãm sã completezi parola pe foaia de rãspuns. Dupã afiºarea rezultatelor, vei putea intra

Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE XI-XII


pe site-ul www.cangurul.ro ºi, cu ajutorul parolei, vei putea sã vezi foaia de rãspuns ºi sã
accesezi aceastã analizã.

1. Suma tuturor numerelor întregi care divid pe 12 este egalã cu:


A) 28 B) 27 C) 16 D) 12 E) 0
2. Numãrul întreg n verificã inegalitatea: n + (n + 1) + (n + 2) + ... + (n + 20) < 2013. Care este valoarea
maximã pe care o poate lua n?
A) 85 B) 1 C) 497 D) 2013 E) 1992

3. Fie un graf neorientat cu n noduri, care este hamiltonian. Lungimea lanþului hamiltonian este egalã cu:
A) n(n – 1)/2 B) n(n – 1) C) n + 1 D) n E) n – 1

4. Polinoamele X 2 + pX + q ºi X 2 + qX + p au o rãdãcinã comunã ºi p @ q. Atunci p + q = ...


A) 1 B) 0 C) 2 D) 7 E) –1

5. Suma laturilor unui triunghi dreptunghic este 18. Suma pãtratelor laturilor este 128. Aria triunghiului este:
A) 18 B) 16 C) 12 D) 10 E) 9

6. În celula A3 a unei foi de lucru Excel s-a introdus formula B2+$C4. Prin copierea acestei formule în celula
D4 se va obþine:
A) E3+$C5 B) E3+$D5 C) E3+$C4 D) B2+$C4 E) A3+$C4

7. Fie x ºi y numere întregi care verificã relaþiile xy – x = 9 ºi y + xy = 16. Care este valoarea lui y – x?
A) –7 B) –1 C) 1 D) 7 E) 4

8. Mulþimea tuturor perechilor reale (x, y) care satisfac condiþiile xy T 0 ºi x2 + y2 = 4 este reprezentatã grafic
astfel:

A) B) C) D) E)

9
9. Suma elementelor de pe linia i a matricei de adiacenþã asociatã unui graf orientat reprezintã:
A) gradul interior al vârfului i
B) gradul exterior al vârfului i
C) numãrul vârfurilor grafului orientat
D) numãrul arcelor grafului orientat
E) numãrul valorilor 0 din matricea de adiacenþã

10. Care sunt cele douã funcþii al cãror grafic, pe intervalul [–1, 1], este reprezentat
alãturi?
A) f (x) = |1 – x| – x ºi g(x) = 1 B) f (x) = |x| + |1 – x| ºi g(x) = x
C) f (x) = –2x + 1 ºi g(x) = x D) f (x) = x – |2x| ºi g(x) = 1
E) f (x) = x2 ºi g(x) = x
Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE XI-XII

11. Anul 2013 are proprietatea cã este format din cifre consecutive. Câþi ani vor trece pânã când, pentru
prima datã, anul va avea din nou aceastã proprietate?
A) 121 B) 90 C) 581 D) 693 E) 18

12. Câte perechi (x, y) de numere naturale satisfac ecuaþia x2y3 = 612?
A) 1 B) 5 C) 7 D) 9 E) 10

13. Dacã 3f(x) + f(–x) = 4sinx · cosx, unde x este numãr real, atunci f(x) = ...
A) sinx B) cosx C) sinx · cosx D) sin2x E) cos2x

14. Cât este aria zonei gri?


π 2
A) 1 B) π + 1 C) + 1 D) π12 − 3 3 4 + 5 E) π ⋅ +1
4 2

15. Într-o listã simplu înlãnþuitã cu 5 noduri, variabila p memoreazã adresa primului nod al listei ºi câmpul
adr memoreazã adresa nodului urmãtor. Eliminarea celui de-al doilea nod din listã se realizeazã astfel:
A) p → adr = NULL B) p = p → adr → adr C) p → adr → adr = NULL
D) p → adr = p → adr → adr E) p → adr → adr → = NULL

1 1 1 122 + 22
16. Dacã f(x) = x2 + 1, atunci = 333
1 122
A) x2 + x + 1 B) x2 + x C) x2 + x – 1 D) x2 + 2x + 1 E) x2 + 2x + 2

17. Hugh a plecat de acasã între orele 18 ºi 19 ºi s-a întors între orele 21 ºi 22. El a observat cã, atât la plecare
cât ºi la sosire, acele ceasornicului se suprapuneau. Cât timp a fost plecat, cu aproximaþie?
A) 3 ore ºi 15 minute B) 3 ore C) 4 ore ºi 15 minute
D) 3 ore ºi 45 minute E) 3 ore ºi 30 minute

18. Câte numere întregi n au proprietatea cã n + 27 ºi n – 62 sunt pãtrate perfecte?


A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

10
19. Media numãrului de elevi admiºi în ºcoala mea în perioada sept. 2008 – sept. 2011 a fost de 325 pe an.
Media numãrului de elevi admiºi în ºcoala mea în perioada sept. 2008 – sept. 2012 a fost cu 20% mai mare. Câþi
elevi au fost admiºi în septembrie 2012?
A) 650 B) 600 C) 455 D) 390 E) 345

20. Fie f un polinom astfel încât f (X 2 + 1) = X 4 + 2X 2. Care este valoarea lui f (X 2 – 1)?
A) X 4 – 4X 2 B) X 4 – 2X 2 C) X 4 + 4X 2 – 4 D) X 4 – 4 E) X 2 – 1

21. Bunicul are mai mult de 50, dar mai puþin de 70 de ani. Fiecare dintre fii are acelaºi numãr de fii ca ºi de
fraþi. Numãrul total de fii ºi nepoþi este egal cu vârsta bunicului. Câþi ani are bunicul ºi câþi nepoþi are el?
A) 56 ºi 28 B) 64 ºi 48 C) 64 ºi 56 D) 68 ºi 32 E) 56 ºi 7

22. Ecuaþiile urmãtoare reprezintã patru drepte paralele ºi o a cincea dreaptã care nu este paralelã cu celelalte.
Care este aceasta?

Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE XI-XII


A) x – 2y = 0 B) y = 2x + 7 C) –3x + 6y + 2 = 0 D) 5x = 5 + 10y E) 3y = 1,5x – 2

23. Fie y suma cifrelor numãrului x, iar z suma cifrelor numãrului y.


Câte numere naturale x satisfac x + y + z = 60?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) mai mult de 3

24. Dacã G este un graf neorientat, conex, atunci G are, întotdeauna:


A) doar noduri de grad par
B) un numãr impar de noduri de grad par
C) un numãr par de noduri de grad par
D) un numãr par de noduri de grad impar
E) un numãr impar de noduri de grad impar

25. Fie funcþia f : R → R, f (x ·y) = f (x) + f (y) pentru toate valorile x ºi y. Atunci f (20132013) = ...
A) 0 B) 1 C) 2 2013 D) 2013 E) 2013

26. Folosind cele 5 pãtrate din imaginea alãturatã se poate construi un dreptunghi, dar
rãmâne neacoperit un dreptunghiuleþ de 1 × 2. Care este lungimea dreptunghiului?
A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 19

27. Anton a câºtigat 60% dintre jocurile pe care le-a jucat pe calculator. Dupã ce a mai jucat 10 jocuri ºi le-a
câºtigat pe toate, procentul tuturor jocurilor câºtigate a devenit 70%. Care este numãrul minim de jocuri pe care
trebuie sã le mai joace ºi cel pe care trebuie sã le mai câºtige Anton, pentru a reveni la procentul de jocuri
câºtigate de 60%?
A) 5 ºi 1 B) 6 ºi 1 C) 8 ºi 2 D) 10 ºi 2 E) 12 ºi 2

28. În figura alãturatã, cercul K are diametrul AB. Cercul L este tangent la cercul K ºi
la AB în centrul cercului; cercul M este tangent la cercul K, la cercul L ºi la AB. Raportul
ariilor cercurilor K ºi M este:
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) altã valoare

11
29. Pe o insulã sunt numai cavaleri sau mincinoºi. Cavalerii spun întotdeauna adevãrul, în timp ce mincinoºii
mint întotdeauna. Am întâlnit doi locuitori ai insulei ºi l-am întrebat pe cel mai înalt dintre ei dacã amândoi sunt
cavaleri. Rãspunsul lui nu m-a lãmurit, aºa cã l-am întrebat pe cel mai scund dacã cel înalt este cavaler. El a
rãspuns, iar atunci m-am lãmurit ce fel de oameni erau. Care afirmaþie este adevãratã?
A) Amândoi erau cavaleri.
B) Amândoi erau mincinoºi.
C) Cel înalt este cavaler ºi cel scund este mincinos.
D) Cel înalt este mincinos ºi cel scund este cavaler.
E) Nu sunt suficiente informaþii.

30. Sensul giratoriu din imagine are 5 intrãri pe care se aflã câte o maºinã. Maºinile
intrã în acelaºi timp în sensul giratoriu din imagine ºi vor sã continue drumul în direcþii
diferite. Nicio maºinã nu se întoarce pe drumul de unde a venit. În câte moduri diferite
pot ieºi maºinile din sensul giratoriu?
Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE XI-XII

A) 120 B) 81 C) 60
D) 44 E) 24

Urmãtoarele trei întrebãri nu se puncteazã.


Alege variantele pe care le doreºti (poþi alege una sau mai multe variante).

I. Cum vi s-au pãrut întrebãrile? III.Ce pãrere aveþi despre Concursul Internaþional de
A) Foarte grele. B) Uºoare, dar prea multe. Matematicã Aplicatã Cangurul?
C) Interesante. D) Nu au fost grele. A) Este util, deoarece aflu lucruri noi ºi interesante.
E) Nu am putut sã rãspund la toate întrebãrile. B) Este greu, deoarece timpul este scurt.
C) Particip cu plãcere în fiecare an, deoarece este diferit
II. Ce anume aþi schimba la Concursul Internaþional de ceea ce studiem la ºcoalã.
de Matematicã Aplicatã Cangurul? D) Îmi place sã particip, deoarece conþine aplicaþii ale
A) Numãrul de întrebãri. B) Tipul de itemi. matematicii în diverse domenii.
C) Numãrul de variante de rãspuns. E) Nu îmi place, deoarece întrebãrile depãºesc nivelul
D) Data desfãºurãrii concursului. de cunoºtinþe.
E) Nimic.
12
Excursii în Europa
cu Cangurul de Matematicã
Când te numeri printre laureaþii concursurilor Cangurul, abia aºtepþi sã vinã
Român vacanþa. ªtii bine cã va fi o varã de neuitat...!
Excursie în Cehia
ia

01 iulie - 09 iulie 2012


Canguraºii au vizitat câteva capitale europene: Budapesta, Viena, Praga,
Bratislava. În Praga au fost impresionaþi de Turnul Petrin (supranumit „Turnul
Eiffel” al Pragãi) – cel mai înalt punct din capitala Cehiei, Mânãstirea Strahov
ºi Biblioteca Strahov – cea mai mare bibliotecã mânãstireascã din Cehia,
Polonia

Mânãstirea Loreta, Castelul Praga – Catedrala Sf. Vitus ºi Strãduþa de Aur,


Podul Carol – cel mai vechi pod din Praga, Turnul Primãriei ºi Ceasul Astro-
nomic, Cartierul Evreiesc, Grãdina Zoologic㠖 una dintre cele mai mari din
Europa, Casa care Danseazã (supranumitã ºi „Ginger & Fred”). De asemenea,
copiii au avut posibilitatea sã viziteze Karlovy-Vary – staþiune renumitã pentru
izvoarele termale ºi hotelurile luxoase, dar ºi pentru porþelanul ºi sticla fabri-
cate de micii meºteºugari, Kutna Hora – oraº aflat în patrimoniul UNESCO,
Bulgar

aici gãsindu-se cele mai vechi ºi totodatã cele mai adânci (600 m) mine de
argint din Europa, Dresda, Germania – capitala land-ului Saxonia (numit ºi
ia

„Florenþa Elbei”). Pe drumul de întoarcere au vizitat Brno ºi Bratislava, dupã


care s-au putut delecta într-o minunatã croazierã pe Dunãre, la Budapesta.
Tabãra Internaþionalã pentru Copii Kalyvas, Grecia
Croaþia

27 iunie - 9 iulie 2012


Canguraºii au petrecut 12 zile însorite în Grecia, pe malul Mãrii Egee, într-
una dintre cele mai mari ºi mai frumoase tabere internaþionale de copii din
Europa – Tabãra Kalyvas. Amplasatã în mica staþiune Metamorfosi din Pen-
insula Halkidiki, destinaþia a reprezentat vacanþa idealã graþie frumuseþilor
naturale ale muntelui combinate cu albastrul fãrã egal al Mãrii Egee. Tabãra,
situatã în inima pãdurii de conifere, a fost conceputã ca un centru sportiv
ultramodern care le-a oferit copiilor zile minunate de recreere prin multitudinea
România

de activitãþi sportive: fotbal, baschet, volei, tenis de câmp, tenis de masã, înot,
aerobic. Divertismentul a adus un plus de culoare, de neuitat pentru canguraºi.
La acesta au contribuit ºi itinerariile turistice precum croaziera de o zi la
Muntele Athos, turul panoramic al Salonicului – puternic centru economic,
unde rãmãºiþele construcþiilor antice sau simbolurile spirituale ºi naþionale se
mai pãstreazã încã: Arcul de triumf al lui Galerius, Turnul Alb, statuia lui
Polonia

Alexandru Macedon ºi Biserica Sf. Dumitru. La fel de atractivã a fost ºi vizitarea


Peºterii Petralona.
Excursie în Franþa, oferitã de Ecole Polytechnique
17 - 22 iunie 2012
Munten

Cei doi câºtigãtori ai Premiului Henri Poincaré (oferit în cadrul Concursului


Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul de cãtre Institutul Politehnic
egru

din Paris cu sprijinul Ambasadei Franþei la Bucureºti) au avut ocazia sã viziteze


ºi sã descopere cea mai prestigioasã ºi cea mai veche ºcoalã francezã de
inginerie, sã cunoascã marile centre de cercetare din Paris ºi, nu în ultimul
rând, s-au bucurat de oportunitatea de a petrece o sãptãmânã la Paris...
13
Tabãra Internaþionalã Cangurul – Tryavna, Bulgaria
5 august – 12 august 2012
Tabãra Internaþionalã Cangurul din Bulgaria s-a desfãºurat în Tryavna, locul de naºtere al scriitorului bulgar Pencho
Slaveykov ºi al revoluþionarului Angel Kanchev. Localitatea, situatã în partea centralã a Bulgariei, pe valea râului Tryavna,
a fost înfiinþatã încã din era tracilor.
Elevii au participat la activitãþile, jocurile, competiþiile sportive ºi concursurile organizate în cadrul taberei ºi au avut
ocazia sã cunoascã ºi sã devinã prieteni cu alþi câºtigãtori ai Concursului Cangurul din Rusia, Franþa ºi Bulgaria.
Drumeþiile montane ºi vizitele organizate la casa Raykov – unde se aflã o colecþie etnograficã, casa-muzeu a lui Angel
Kanchev, casa Daskalov – construitã în anul 1808, un muzeu al sculpturii în lemn ºi al artei icoanelor pictate, casa-
muzeu Petko ºi Pencho Slaveykov – situatã în partea veche a oraºului, casa Kalinchev – transformatã într-o galerie de
artã, muzeul de icoane pictate ºi sculpturi în lemn – care deþine o colecþie de peste 160 de icoane originale pictate de
maeºtri iluºtri au fost foarte apreciate. Piaþa publicã a oraºului, numitã Cãpitan Diado Nikola, împreunã cu turnul-ceas
datând din 1814 s-au aflat printre atracþiile turistice, alãturi de podul construit deasupra râului, în spatele turnului-ceas.
Un alt simbol al Tryavnei, admirat de canguraºi este Biserica Sfântul Arhanghel Mihai – construitã la sfârºitul secolului al
12-lea ºi situatã în centrul oraºului. Seara Internaþionalã le-a oferit ocazia sã cunoascã cultura ºi tradiþiile specifice
fiecãrei þãri reprezentate în tabãrã.
Excursie în Polonia
15 iulie - 22 iulie
Un grup format din 59 de câºtigãtori ai Concursurilor Cangurul au plecat voioºi spre Polonia. Dupã o noapte petrecutã
în Budapesta, trecând apoi prin celebra staþiune montanã Zakopane, s-au îndreptat spre Cracovia (capitala culturalã a
Poloniei). Acolo au putut admira impozantul Castel Wawel, biserica Sf. Maria, Catedrala Regalã ºi Piaþa Centralã.
Excursia a cuprins ºi vizita la lagãrul de concentrare de la Auschwitz (unul dintre cele mai faimoase locuri din lume unde
au avut loc crime împotriva umanitãþii) precum ºi vizita la Wieliczka, unde au descoperit cea mai mare minã de sare.
Din capitala culturalã, grupul s-a îndreptat spre capitala Poloniei – Varºovia (oraº reconstruit din temelii dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial). Aici, canguraºii au admirat Castelul Regal (fosta reºedinþã a monarhilor polonezi), Columna
lui Sigismund, Piaþa oraºului vechi, Catedrala Sfântul Ioan.
Tabãra Internaþionalã Cangurul – Straja, România
În 2012, Tabãra Internaþionalã Cangurul a fost organizatã la Straja, judeþul Hunedoara, în perioada 23-31 iulie. Cei
700 de elevi ºi profesori din România, Bulgaria, Israel, Georgia ºi Kazakhstan au fost invitaþi sã participe la un program
variat, cu numeroase activitãþi culturale, educative ºi de divertisment. Elevii au beneficiat de un program complex ce a
cuprins activitãþi diverse, menite sã le dezvolte abilitãþile practice, talentul ºi imaginaþia.

Seminariile pentru Dezvoltarea Evaluãrii în Educaþie


Asociaþia „INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUÃRII ÎN EDUCAÞIE” (IDEE) a fost
înregistratã în octombrie 2007 cu scopul implicãrii unui numãr mare de specialiºti (profesori,
învãþãtori, psihologi, cercetãtori etc.) în elaborarea, administrarea ºi analiza unor seturi de teste
care sã contribuie la dezvoltarea evaluãrii în educaþie.

În luna iulie 2012, în cadrul taberelor Cangurul de la Straja, judeþul Hunedoara, au avut
loc seminariile IDEE organizate de Fundaþia pentru Integrare Europeranã Sigma ºi Institutul
pentru Dezvoltarea Evaluãrii în Educaþie. La seminarii au participat circa 300 de profesori ºi
inspectori la disciplinele: învãþãmânt primar, matematicã, ºtiinþe, informaticã, limbi strãine
(francezã, englezã, germanã, spaniolã) atât din þarã cât ºi din strãinãtate. S-au discutat
problematica elaborãrii de itemi, a alcãtuirii de teste ºi a interpretãrii rãspunsurilor elevilor la teste.

14
3

Câºtigãtorii Concursului Internaþional de Matematicã


Aplicatã Cangurul 2012 – clasele IX-XII
PREMIUL I PREMIUL I
EXCURSIE ÎN FRANÞA EXCURSIE ÎN CEHIA
PARASCA IULIANA ELENA, Botoºani, Botoºani ZSISKU MIHAI, Oradea, Bihor
RIZEA GEORGE AURELIAN, Câmpulung, Argeº NISTOR TEODOR GHERASIM, Sector 4, Bucureºti
ALECA DANIEL ADRIAN, Constanþa, Constanþa
IORGULESCU TIBERIUS IONUT, Constanþa, Constanþa
PREMIUL I BARBULESCU ILINCA, Iaºi, Iaºi
EXCURSIE ÎN POLONIA SPATARU STEFAN, Sector 3, Bucureºti
IONESCU MARIA CRISTINA, Galaþi, Galaþi
GAVRILA VLAD, Sector 3, Bucureºti
POPA VLAD, Bacãu, Bacãu
GHEORGHE DAN ANDREI, Piteºti, Argeº
BIRSAN ANDREI, Ploieºti, Prahova
POPESCU MIHAI RADU, Constanþa, Constanþa
NECULA EMANUEL, Câmpulung, Argeº
ALBU CONSTANTIN, Ploieºti, Prahova
STRETEA ROLAND, Baia Mare, Maramureº
FINARU ANDREI EMANUEL, Bacãu, Bacãu
ALEXANDRU FLORIN LUCIAN, Iaºi, Iaºi
KAJANTO SANDOR, Odorheiu Secuiesc, Harghita
UDRESCU SILVIU MARIAN, Târgoviºte, Dâmboviþa
MURESAN HOREA, Zalãu, Sãlaj
POPA STEFAN ADRIAN, Bacãu, Bacãu
DUMA ANDREI DORIAN, Ploieºti, Prahova
IORGA ANDREEA, Titu, Dâmboviþa
PARASCHIV DAN ALEXANDRU, Craiova, Dolj
PUICAN TIBERIU, Drobeta Turnu Severin, Mehedinþi
IVANOVICI STEFAN ADRIAN, Sector 3, Bucureºti
TANASE MIRCEA ADRIAN, Slobozia, Ialomiþa
CRACIUN LUCIAN STEFAN, Botoºani, Botoºani
ABU BAKER ABDALAH, Sector 3, Bucureºti
DRAGOI OCTAV, Sector 3, Bucureºti
VLAZAN SABINA, Timiºoara, Timiº
GAVRILESCU MARIUS, Sector 3, Bucureºti
NEMA DAN CRISTIAN, Bârlad, Vaslui
PREMIUL II
TABÃRA INTERNAÞIONALà CANGURUL – STRAJA, ROMÂNIA
BUD CRISTIAN, Baia Mare, Maramureº IONETE SANZIANA, Ploieºti, Prahova
PAPP TAMAS, Arad, Arad NICOLAESCU HORIA PETRU, Sector 3, Bucureºti
BOCANU MARIUS, Sector 3, Bucureºti TRIFAN MIRCEA MIHAI, Vaslui, Vaslui
NICOLAESCU VLAD, Sector 3, Bucureºti BILOVOLSCHI BIANCA ANDREEA, Sector 3, Bucureºti
COMANECI ANDREI, Târgu Jiu, Gorj CIOC STEFAN, Târgu Jiu, Gorj
HAINAGIU DANIEL, Râmnicu-Vâlcea, Vâlcea STIRCU DANIELA, Cluj Napoca, Cluj
HORVATH-BOJAN PAUL, Cluj Napoca, Cluj CIOBA CATALIN ADRIAN, Arad, Arad
STOIAN BIANCA ELENA, Timiºoara, Timiº SUCIU IOAN, Râmnicu-Vâlcea, Vâlcea
PETRESCU ALEXANDRU GABRIEL, Sector 3, Bucureºti MAGALIE ANDREEA, Sector 3, Bucureºti
MICLEA ANDREI, Baia Mare, Maramureº NEDELCU RARES MIHAI, Braºov, Braºov
POP IOAN, Sector 1, Bucureºti SALLAI ELIZA, Cluj Napoca, Cluj
BAZILI GILIANO NICOLAE, Arad, Arad TUDORECI CLAUDIU SEBASTIAN, Caracal, Olt
CORA RADU, Oradea, Bihor CHIRNOGEA CATALIN ADRIAN, Mediaº, Sibiu
IONITA BOGDAN CONSTANTIN, Ploieºti, Prahova MICU VLAD, Sector 1, Bucureºti
PETREA MARIUS, Câmpulung Moldovenesc, Suceava BREAZ VALENTIN, Alba Iulia, Alba
GRAMA DRAGOS, Vaslui, Vaslui POPA CAMIL, Rãdãuþi, Suceava
ONCESCU ANDREEA MARIA, Sector 3, Bucureºti STAN CRISTIANA STEFANIA, Piteºti, Argeº
TRIPON CALIN, Zalãu, Sãlaj IACOB IVONA ARINA, Timiºoara, Timiº
POPESCU MIHAELA, Craiova, Dolj VLAD COSTIN, Ploieºti, Prahova
ARDELEAN RAZVAN MITEL, Braºov, Braºov VACARIU PAUL, Sibiu, Sibiu
MAICAN ALEXANDRU CRISTIAN, Sector 3, Bucureºti CANGEA CATALINA, Ploieºti, Prahova
GROZA TEODORA ELIZA, Lugoj, Timiº VORONEANU RADU, Ploieºti, Prahova
FENESAN SEBASTIAN, Braºov, Braºov TARBA ANDREI, Râmnicu-Vâlcea, Vâlcea
NICULESCU ADELINA, Sector 2, Bucureºti ROTARU TEODOR, Piatra Neamþ, Neamþ
PITIC VICENTIU ANDREI, Constanþa, Constanþa BIRO ALEXANDRU, Târgu Mureº, Mureº
OLARIU CIPRIAN, Vaslui, Vaslui OKROS ALEXANDRU, Timiºoara, Timiº
CASAPOPOL ANA ELIZA, Piteºti, Argeº SIMINIUC ANTOANELA IULIANA, Sector 3, Bucureºti
SAVULESCU ROXANA MIHAELA, Ploieºti, Prahova BADALAN MATEI, Piteºti, Argeº
ANDRIUC IULIA OXANA, Ploieºti, Prahova LICKER NANDOR, Cluj Napoca, Cluj
BUZATU MATEI OVIDIU, Slatina, Olt ARDELEAN DIANA ALEXANDRA, Sector 3, Bucureºti

15
3

BITA MIHAI VALENTIN, Târgoviºte, Dâmboviþa IONESCU ANDRA MARIA, Sector 1, Bucureºti
ANTON RADU, Oradea, Bihor CIOARA ANDREI IOAN, Alba Iulia, Alba
CATANA ALEXANDRU TUDOR, Iaºi, Iaºi RISTACHE DRAGOS, Sector 3, Bucureºti
MIHU ANDREI, Bacãu, Bacãu MUNTEANU PETRE VIRGIL, Bacãu, Bacãu
IANCU DAVID TRAIAN, Sector 1, Bucureºti BOBOC ALEXANDRA MARIA, Sibiu, Sibiu
TAMAS IOANA MARIA, Sector 3, Bucureºti BULAI LAVINIA MIRELA, Galaþi, Galaþi
DOBOS IONUT DANIEL, Bacãu, Bacãu

PREMII ÎN CÃRÞI
IONESCU MIHAI, Sector 3, Bucureºti DIMBUL COSMIN, Câmpulung Moldovenesc, Suceava
CRAIOVEANU ALMA, Câmpulung, Argeº MICU TIBERIU, Bârlad, Vaslui
VRABIE GELU, Sector 3, Bucureºti STOICESCU BOGDAN, Ploieºti, Prahova
BURUIANA COSMIN GABRIEL, Galaþi, Galaþi CAZAN PAUL, Timiºoara, Timiº
UNGUREANU ALEXANDRU CORNELIU, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea TROFIN RALUCA STEFANIA, Craiova, Dolj
BUCUR TIMOTEI, Mediaº, Sibiu ZAFIU MARA, Sector 4, Bucureºti
NITU IULIANA CAMELIA, Sector 3, Bucureºti LAL IOANA, Sibiu, Sibiu
ANDRICI CEZAR CONSTANTIN, Iaºi, Iaºi TRIMBITAS TIBERIU PETRU, Cluj Napoca, Cluj
PISCU VLAD, Târgu Mureº, Mureº CIOCIRLAN STEFAN-DAN, Buzãu, Buzãu
ZAVOIAN MIHAI, Bistriþa, Bistriþa Nãsãud LAZAR VLAD-FLORIN, Oradea, Bihor
ON DANIEL VIOREL, Timiºoara, Timiº NICOARA RADU CALIN, Braºov, Braºov
TOMESCU RAZVAN ADRIAN, Sector 1, Bucureºti STEGAROIU PETRE, Ploieºti, Prahova
STANGA BOGDAN, Timiºoara, Timiº STAN STEFAN, Sector 3, Bucureºti
ALEXA THEODORA, Botoºani, Botoºani PETRE BOGDAN, Ploieºti, Prahova
SERBAN RAZVAN, Ploieºti, Prahova JUVINA SIMONA, Giurgiu, Giurgiu
TUCAR LIANA, Iaºi, Iaºi COCOSILA DIANA, Baia Mare, Maramureº
POPA ALIN BOGDAN, Sector 3, Bucureºti STANCIU IOAN, Craiova, Dolj
BOICU ADRIAN ALEXANDRU, Târgu Jiu, Gorj TRUTA MARIAN COSMIN, Târgu Mureº, Mureº
COSTINESCU ANDREI, Sector 1, Bucureºti STOICA ANA-ANDREEA, Sector 3, Bucureºti
POMIAN AURELIAN, Baia Mare, Maramureº ILCA FLORIN TUDOR, Timiºoara, Timiº
NICA DAN ADRIAN, Alba Iulia, Alba MORARU ALEXANDRU, Timiºoara, Timiº
BAETU CIPRIAN, Botoºani, Botoºani SITARU ANDREI, Târgoviºte, Dâmboviþa
VOICU ROBERT ANDREI, Craiova, Dolj

Câºtigãtorii Concursului INVEST – 2012


PREMIUL I – 200 LEI MENÞIUNE
CODEA LAURENTIU FLORIN, elev, Cugir, Alba ILIUSCA ALEXANDRU, elev, Sector 3, Bucureºti
COJOCARU FLORINA, elev, Sector 3, Bucureºti
PREMIUL II – 100 LEI MINCU MIHAI ALEXANDRU, elev, Sector 3, Bucureºti
LUNGU SERBAN, elev, Ciacovia, Timiº TANASE ANA MARIA, elev, Sector 3, Bucureºti
BOGDAN ROXANA ELENA, elev, Reºiþa, Caraº Severin PAUNA VLAD ALEXANDRU, elev, Sector 3, Bucureºti
CIOARA ADRIAN FLORIN, elev, Sector 3, Bucureºti TULEARCA IONELA, elev, Sector 3, Bucureºti
MALUTAN ANDREEA GEORGIANA, elev, Sector 3, Bucureºti
PREMIUL III – 50 LEI
MOISA BOGDAN GEORGIAN, elev, Roman, Neamþ
BALBAE MARIA VIOLETA, elev, Gura Humorului, Suceava
ERGHELEGIU RAZVAN VALENTIN, elev, Ciorogârla, Ilfov
PATAKI HORIA, elev, Mediaº, Sibiu
CILIBOIU RODICA ALEXANDRA, elev, Câmpina, Prahova

Câºtigãtorii Concursului Prim 2012


COVOR ALEXANDRA (elev) – Cãlãraºi MANOLACHE VERONICA – Bucureºti
IOANA COSTESCU (elev) – Bucureºti MIHAELA BERINDEANU – Bucureºti

16
3

21
3

Jocul-concurs INVEST
Regulament ºi etape de organizare
Organizatori:
Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma
Bursa de Valori Bucureºti

Sã presupunem cã în data de 11.03.2013 aþi primit specialiºti ºi brokeri, pentru a lua o hotãrâre pânã vineri,
un pachet de valute în valoare de 3600 RON ºi anume, 5.04.2013, când trebuie sã predaþi foaia de concurs
câte 200 de RON în urmãtoarele valute: lei (RON), cadrului didactic organizator, pentru a fi expediate pe
euro (EUR), dolar SUA (USD), dolar australian (AUD), adresa Fundaþiei pentru Integrare Europeanã Sigma.
leva bulgãreascã (BGN), dolar canadian (CAD), franc În data de 29.04.2013 noi vom procesa instrucþiunile
elveþian (CHF), coroanã cehã (CZK), coroanã danezã primite. Vom calcula sumele obþinute în urma vânzãrii
(DKK), lirã sterlinã (GBP), 100 forinþi maghiari valutelor bifate pe coloana de „vânzare” la preþul afiºat
(100HUF), 100 yeni japonezi (100JPY), leu moldo- de BNR pentru 8.04.2013, iar suma obþinutã va fi
venesc (MDL), coroanã norvegianã (NOK), zlot repartizatã, în mod egal, pe simbolurile bifate pe
polonez (PLN), rublã ruseascã (RUB), coroanã suedezã coloana de „cumpãrare”. Toate tranzacþiile se vor face
(SEK), gramul de aur (XAU). la cursul BNR afiºat pentru valute la data de 8.04.2013.
Vã invitãm sã tranzacþionaþi (sã schimbaþi) sumele primite Sumele obþinute în valutã le vom calcula în RON la
la data de 8.04.2013, la cursul BNR astfel: schimbaþi cursurile afiºate de BNR în data de 29.04.2013.
o parte din valute în RON, iar suma rezultatã repartizaþi-o Bineînþeles, câºtigã cei care au obþinut cele mai
în mod egal pentru a cumpãra alte valute. La data de valoroase portofolii (elevi sau profesori).
29.04.2013 vom calcula portofoliul rezultat în RON Atenþie!
ºi vom premia elevii sau profesorii care au obþinut cele Nu încercaþi sã mizaþi pe un singur simbol, deoarece
mai bune portofolii. Tot ce aveþi de fãcut este sã încercaþi riscul extrem de mare al unei asemenea investiþii ne va
sã optimizaþi acest portofoliu, adicã sã vindeþi unele obliga sã vã penalizãm cu 40% din câºtig! Dacã mizaþi
dintre valute ºi, cu banii astfel obþinuþi, sã cumpãraþi acele pe 2 simboluri, penalizarea este de 30%, pe 3
valute la care vã aºteptaþi sã creascã cel mai mult. simboluri, de 20%, iar pe 4, de 10%. Începând cu 5
Aveþi timp sã vã consultaþi cu pãrinþii, profesorii, simboluri în portofoliu nu veþi mai suferi nicio penalizare.

Exemplu:

DATA EUR USD AUD BGN CAD CHF CZK DKK GBP
23.nov.09 4,2809 2,8580 2,6418 2,1888 2,7016 2,8327 0,1658 0,5753 4,7460

21.dec.09 4,2119 2,9368 2,5983 2,1535 2,7639 2,8167 0,1599 0,5660 4,7389
25.ian.10 4,1252 2,9079 2,6392 2,1092 2,7554 2,8028 0,1586 0,5541 4,6995

DATA 100HUF 100JPY MDL NOK PLN RUB SEK XAU


23.nov.09 1,6011 3,2157 0,2593 0,5112 1,0396 0,0992 0,4164 107,1518
21.dec.09 1,5308 3,2478 0,2352 0,5024 1,0073 0,0961 0,4035 105,2073
25.ian.10 1,5249 3,2236 0,2338 0,5028 1,0170 0,0970 0,4047 103,1615

22
3

t Capitalul iniþial la 23.11.2009 este 3600 RON, Analog,


format din: RON → 200 RON
EUR → 46,72 EUR → 196,78 RON
USD → 69,98 BGN → 196,77 RON
AUD → 75,71 CZK → 192,88 RON
BGN → 91,37 DKK → 196,77 RON
CAD → 74,03 GBP → 199,70 RON
CHF → 70,60 100HUF → 191,22 RON
CZK → 1206,27 PLN → 193,79 RON
DKK → 347,64 RUB → 193,75 RON
GBP → 42,14 SEK → 193,80 RON
100HUF → 124,91
100JPY → 62,19 Suma obþinutã în urma vânzãrii de valutã este de
MDL → 771,31 2154,33 RON. Aceasta se distribuie, în mod egal, celor
NOK → 391,24 6 simboluri marcate pentru cumpãrare. În urma
PLN → 192,38 cumpãrãrii, la 21.12.2009, valutelor rãmase în
RUB → 2016,13 portofoliu li se adaugã:
SEK → 480,31
XAU → 1,87 1234566
AUD 7 153896 ≅ 269528
RON → 200

cursul BNR la
21.12.2009
Ordin de vânzare-cumpãrare la data de 21.12.2009 Analog,
USD → 122,26
CAD → 129,91
100JPY → 110,55
NOK → 714,68
XAU → 3,41

t Capitalul final la data de 25.01.2010 este


format din:

t Tranzacþiile la 21.12.2009: USD → 69,98 + 122,26 ≅ 192,24 → 559,01 RON


Din vânzare, la data de 21.12.2009 obþin: AUD → 75,71 + 138,19 ≅ 213,89 → 564,51 RON
CAD → 74,03 + 129,91 ≅ 203,94 → 561,93 RON
valoare iniþialã la cursul BNR la 100JPY → 62,19 + 110,55 ≅ 172,75 → 556,87 RON
23.11.2009 21.12.2009 NOK → 391,24 + 714,68 ≅ 1105,92 → 556,05 RON
XAU → 1,87 + 3,41 ≅ 5,28 → 544,63 RON
123456
CHF 177 ⋅ ≅ 483236 RON MDL → 771,31 → 180,33 RON
123916

cursul BNR la valoare finalã t În concluzie, din capitalul de 3600 RON la data
23.11.2009 la 21.12.2009 de 23.11.2009, s-au obþinut aproximativ 3523,3 RON,
la data de 25.01.2010, deci o pierdere de 76,7 RON.
23
3

Multiple-choice Contest in Mathematics


Ediþia a XI-a
În fiecare an, în Tabãra Internaþionalã Cangurul din România se desfãºoarã concursul de
matematicã Multiple–choice Contest in Mathematics (MCM). La competiþie participã echipe
formate din elevii tuturor þãrilor invitate în tabãrã.
Conceput ca un test grilã de probleme cu caracter aplicativ, grupate pe niveluri de vârstã,
MCM poate fi considerat o etapã internaþionalã a concursului Cangurul, care antreneazã
însã nu numai abilitãþile individuale, ci ºi capacitatea de a lucra în echipã.
În 2012 a avut loc a XI-a ediþie, cu participarea delegaþiilor din Bulgaria, Georgia, Kazakhstan
ºi România. Pe primul loc s-a clasat echipa României, urmatã de Georgia.
Echipa României a fost formatã din câºtigãtorii primelor locuri la nivel naþional ai Concursului
Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul.
Participã la concursurile Cangurul ºi vei putea deveni ºi tu membru al acestei echipe!
Mult succes!

Multiple-choice Contest in Mathematics


Regulament

1. MCM este un joc-concurs în care stãrile 8. Problemele sunt de tip grilã, cu 5 rãspunsuri,
conflictuale nu sunt permise. Fiecare concurent se va dintre care numai unul este corect.
bucura atât de rezultatul echipei sale, cât ºi de rezultatele 9. Pot exista unele probleme cu mai multe
altor echipe. rãspunsuri valabile, sau cu niciun rãspuns valabil. În
2. Echipele sunt formate din 4 - 6 elevi. astfel de cazuri, se acordã 6p pentru demonstraþia
3. Fiecare echipã poate conþine cel mult 2 elevi acestui fapt. Orice altã abordare a problemei nu se
de acelaºi nivel. puncteazã.

4. Problemele sunt grupate pe niveluri corespun- 10. Scorul echipei este totalul punctelor realizate,
zãtoare claselor: 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10, 11 - 12. împãrþit la numãrul componenþilor.

5. Fiecare elev primeºte 20 de probleme, 11. Timp de lucru: 90 de minute.


corespunzãtoare nivelului sãu. 12. Nu se afiºeazã punctajul echipelor care
6. Problemele se rezolvã în echipã, elevii putând realizeazã un scor mai mic de 10 puncte.
schimba probleme între ei. 13. Comisia organizatoare are dreptul sã ia, în
7. Fiecare problemã rezolvatã corect aduce orice moment, orice mãsurã necesarã bunei desfãºurãri
echipei 4p, rezolvatã greºit scade 2p, iar nerezolvatã a concursului, inclusiv amendarea acestui regulament.
(fãrã precizarea unui rãspuns sau cu mai multe 14. Punctul 13 nu aduce ghinion!
rãspunsuri) scade 1p.

24
3

Multiple-choice Contest in Mathematics, clasele IX-X

0 1 3 6 7 9 12 13 15
1.
2 4 5 8 10 11 14

A) B) C) D) E)
197 198 200 199 197 199 200 201 198 199

199 198 200 201 198 200 198 199 197 200

2. 3P(x) + P(–x) = 4sinxcosx, x i Z, P(x) = ?


A) sinx B) cosx C) sinxcosx D) sin2x E) cos2x

3. card{A | A N {1, 2, 3, 4, 5} = {1, 2, ..., 9}} = ? A) 512 B) 256 C) 255 D) 32 E) 31

4. AB = ?
3
A) 1 + B) 2 + 3 C) 1 + 3
2
D) 3 + 2 +1 E) 6 + 2 +1

{
5. 1 = ( 2 1 3 ) ∈ 1 × 1 2 2 3 + 3 3 + 6 = ( 2 + 3 ) ,
3
} 1= ∑ (1 2 1 + 1 3 1) ,
( 1 2 )∈3
1
T=?

A) T i {0, 1} B) T i {2, 3} C) T i {3, 4, 5} D) T i {6, 8, 10} E) T > 10

1 11 + 8 1 −2
6. 11 = 1 11+1 = 1 21 = 1 1 311 , b2012 = ?
2 211 + 1 11 + 2
2012 2012 2011 2012 2013
⎛1⎞ ⎛3⎞ ⎛ 3⎞ ⎛2⎞ ⎛ 1⎞
A) ⎜ ⎟ B) ⎜ ⎟ C) ⎜ − ⎟ D) ⎜ ⎟ E) ⎜ − ⎟
⎝5⎠ ⎝5⎠ ⎝ 5⎠ ⎝5⎠ ⎝ 5⎠

7. A(1, 1), B(5, 1), C(2, 3), D(4, 3), M(a, b), (MA + MB + MC +MD) = minim, a+b=?
16 5 25 37
A) B) 3 C) D) E)
3 2 12 16
1 1
8. 1 1 1 1 2 {23 3} → 13 2 ∈ 23 1 0 ( 3 ) = 3 1 1+1 ( 3 ) = 4 f2012(x) = ?
3−2 1− 11 ( 3 )
1−2
A) –x + 3 B) –x – 3 C) x – 3 D) x + 3 E)
1 −3

12 1 23 5 31 1 123
9. =1 1 =1 1 =1 1 =2
1+ 2 5 2+3 7 3+1 3 12 + 23 + 31
1 24 12 49 47
A) 1 B) C) D) E)
15 13 13 60 60

25
3

10. 12 = 3 1

A)
π
B)
π+2 ( 6− 2 ) C)
3π + 2 2
D)
(
π + 12 2 1 − 3 ) E)
(
−π + 6 3 − 3 )
8 12 12 24 24

{
11. 1234 123 5 11 26 21 3 = 7 } A) 36 B) 40 C) 42 D) 44 E) 81

12. d: y = 0,75x, P : y = x2 – 2x

7 5 5
A) B) C) 2 D) 2 E)
9 4 2

13. AB = BC = CD = DE = EF = FA
5 1 3
1≡2
1 ≡3
1≡4
1≡5
1≡6
1 A) B) C)
1 8 2 4
AP = PB, FQ = QE 3
D) 1 E)
11234 8
=1
15672

14. 1 ∈ 11 1 − 3 = 2 1 ( 1 + 4 ) ,
4
x=?
A) 2± 3 ±1 B) 1 ± 2 ±1 C) 2 ± 2 ±1 D) 1 ± 2 E) 2 +1 ± 3 ±1

15. AB = BC = CD = DA 1 1 1
A) B) C)
1 = 90°
1 3 7 21

CM = MN, CN = NB 2 1
D) E)
21 8

16. (12012 + 22012 + ... + 92012 – a)x11 , a = ? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

⎧ ⎫
17. 1234 ⎨1 ∈ 1 5 1 671 + 186 = 9992 00
1 9990
2 ≠ 0 ⎬ = A) 25 B) 5 C) 4 D) 2 E) 1
⎩ 51 ⎭
(
18. 20112012
2013

)
− 1 1 1000 , x = ? A) 192 B) 208 C) 321 D) 581 E) 881
⎧ 31 1⎫
19. 1234 ⎨1 ∈ 1 5 −1 < ⎬ = 6 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
⎩ 1+3 3⎭

26
3

20. D, E i (BC), BD = DE = EC
112 1112 1112 112
12 + 13 + 41 + 51 = 1

1 3
A) 2 B) C) 1 D) E) 0
2 2

21. AB = AC, A) 63° B) 33° C) 51°


AD = BD D) 39° E) 27°
x=?

22. 2 = ∑ 1 − 1 − 11
2011 2
(k + 1)! = 1 · 2 · ... · k · (k + 1), −1
⋅1 =1
1 =1 ( 1 + 1)2 2011
1 1 −1 −1 1
A) B) C) D) E)
20111 20101 20111 20121 20121

23. 1234561 12341 2 2 2 3 2 4 23 = 7

1 5 3
A) B)
8 18
7 3 11 2
C) D)
18 24
7 2
E)
6

( )
2011
1 2
24. 1 = ∑ = 101 + 9 1 n=?
1 =1 2 + 2 −1 2 2
A) 99 B) 100 C) 101 D) 102 E) 98

1123
25. =1
1145

9 7 4 2
A) B) C) D) E) 1
4 3 5 3

27
3

Multiple-choice Contest in Mathematics, clasele XI-XII


⎧ 1 ⎫
1. 2 = ⎨ 1 1 1 ∈ 12 ∈ 1⎬ , card(A) = ? ( 1 = {0111 212222} )
⎩ 2012 − 1 ⎭
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

2. max( )=?

A) 225 B) 232 C) 450


D) 247 E) 240
r=1

3. A =?

8π − 2 16π − 2 3 24 3 − 8π 16π − 16 3 18π


A) B) C) D) E)
2 4 3 3 5
4
4. (ak)k , a1 = 1, am+n = am + an + mn, µ m, n i q; a100 = ?
A) 100 B) 1000 C) 2012 D) 4950 E) 5050
A 4 +2 D3
5. : 4 min x = ?
D5
–9
–1
+3 +7 A) –1 B) 2 C) 6 D) 1 E) 3
:2
–2
D 2 =x
B
6. A = {a + b + c | a, b, c i {1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28}, 1 ≠ 2 1 1 ≠ 3 1 2 ≠ 32 ; card(A) = ?
A) 13 B) 21 C) 22 D) 24 E) 64

7. 4 f:Z«Z
M = { x i Z | f ( f ( f (x))) = 0} , card M = ?
2
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0
–4 –2 4

8. A) B) C) D) E)

9. 40214 ⋅ 10106 = 2 A) 1 B) 5 C) 10 D) 0.5 E) 0.1


21012 ⋅ 2012

28
3

10.

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

11. 1 2 3 10

100° ?

A) ≈ 50° B) ≈ 60° C) ≈ 63° D) ≈ 67° E) ≈ 70°

425 2 6 1 3 1 1 2 1 1 2
7
12. 123
1 11
3? A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 E) 18
2 8946 1 2 2 1 1
7

13. M = {ab | ab1 a, ab1b}, ∑ x = ? A) 135 B) 485 C) 495 D) 530 E) 630


x∈M

⎧a + b b + c c + a⎫
14. f ({a, b, c}) = ⎨ , , ⎬ , A1 = {−36,544, 2012}, An +1 = f ( An ); maxA11 – minA11 = ?
⎩ 2 2 2 ⎭
A) 1 B) 2 C) 10 D) 11 E) 840

⎧ a ⎫
15. M = ⎨ x = | a, b ∈ 1* , a 2 (a − 3b) = b 2 (b − 3a) ⎬ ( 12 = {11 21 312222} ); Card(M) = ?
⎩ b ⎭
A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 E) 9

16. a1 = 2, a2 = 1, an + 2 = an + 1 – an; a2012 = ? A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

⎛ n ln 1i ⎞
17. x > 1, lim ⎜ ∑ x x ⎟=2; x=? A) 2 B) ln2 C) e ln 2 D) e2 E) ln 2
n →∞ ⎜ i =0 ⎟
⎝ ⎠
18. f1 ( x) = | x − 2 |, f n +1 ( x) = f n ( f1 ( x)), M = {x | f10 ( x) = 1} ; Card(M) = ?
A) 10 B) 11 C) 15 D) 18 E) 20

19. r R = 2,
R
r=?
1 2
A) 2 2 − 2 B) 2 C) 2 2 − 1 D) 1 E)
2 3

⎛ ⎞ a + a + a + K + an
20. (an)n, ai ∈ {1, 2,3,...,9} , lim ⎜ an + an+1 + an+ 2 ⎟ = 29 ; lim 1 2 3 =?
n→∞ n
n→∞ ⎝ an+1 an+ 2 an+3 ⎠ 3
13 17
A) B) C) 3 D) 4,5 E) 6
3 6
29
30
31
32
33
3

Toatã lumea vorbeste


, despre Pingu’s English
Pingu’s English este un curs de limba englezã Ajutã profesorii în managementul clasei; copiii
adresat copiilor între 3 ºi 8 ani, format din 3 niveluri. urmãresc DVD-ul, iar profesorii urmãresc elevii.
Fiecare nivel conþine materia pentru un an de studiu, Oferã copiilor pregãtirea necesarã pentru testele
structuratã astfel încât sã acopere 72-144 de ore Cambridge Young Learners English Tests.
de curs efectiv, 2-7 ore pe sãptãmânã. Oferã planuri de lecþie, ghiduri, traininguri.
Pingu’s English propune copiilor sã înveþe limba Episoadele sunt nonviolente, morale ºi descriu
englezã împreunã cu un personaj foarte iubit de relaþiile fireºti în familie.
desene animate. Copiii vor fi captivaþi de
Oferã profesorilor un Certificat Linguaphone.
întâmplãrile acestui pinguin, petrecute alãturi de
familia ºi prietenii lui. Ei vor învãþa limba englezã Stimuleazã dezvoltarea gândirii copilului
privind, ascultând, pronunþând, desenând, urmãrind principiul inteligenþelor multiple
urmãrind desene animate, cântând, jucându-se... (H.Gardner).
Oferã grãdiniþei Certificatul Linguaphone care
Fiecare curs conþine: atestã predarea limbii engleze prin metoda
2 Activity Books; 2 Study Books; 2 DVDs; 1 Song Pingu’s English.
Book; 1 Song CD; 2 Story Books; 2 Story CDs; Oferã copiilor diplome de absolvire a
2 Computer Time CD; Flashcards; 4 teste online cursurilor Pingu’s English.
Conþine cântece ºi scenete pentru pregãtirea
Avantajele metodei Pingu’s English serbãrilor ºcolare.
Asigurã copiilor o metodã consistentã de Oferã elevilor materiale pentru a relua acasã
învãþare a limbii engleze vorbite de nativi. lecþia. Pãrinþii vor primi un ghid prescurtat.

34
3

Planetele Pitice ºi Plutoizii

Probabil cã pânã acum, toatã lumea a aflat cã Pluto nu mai este de ceva vreme consideratã
o planetã. În 2006, Uniunea Astronomicã Internaþionalã (UAI) a schimbat statutul lui Pluto,
din planetã, în planetã piticã, o categorie nou apãrutã în acel moment. Astfel, aceºtia au
schimbat definiþia planetei, aceasta fiind urmãtoarea: o planetã este un corp ceresc ce orbiteazã
în jurul Soarelui, are o masã suficientã pentru ca propria gravitaþie sã-i permitã sã atingã o
formã cvasi-sfericã ºi ºi-a curãþat vecinãtatea din jurul orbitei sale.

Între timp au mai fost descoperite ºi alte corpuri cereºti care au fost la rândul lor încadrate în
categoria planetelor pitice, astfel cã numãrul acestora a ajuns la cinci: Pluto, Ceres, Eris,
MakeMake ºi Haumea. Ceres este cel mai mare asteroid din Sistemul nostru Solar, având un
diametru de peste 950 km. Din moment ce o planetã piticã este un corp ceresc ce orbiteazã
în jurul Soarelui, are o masã suficientã pentru ca propria gravitaþie sã-i permitã sã atingã o
formã cvasi-sfericã, nu ºi-a curãþat vecinãtatea din jurul orbitei sale ºi nu este satelit, Ceres a
fost inclus în rândul planetelor pitice. Eris, MakeMake ºi Haumea au fost descoperiþi relativ
recent, între anii 2003 ºi 2005. Dacã Pluto are un diametru de circa 2300 de km, Eris este
chiar mai mare, având un diametru de aproximativ 2400 km, iar Haumea ºi MakeMake au
aproximativ 1500 km în diametru.

În 2008, UAI a decis ca toate obiectele trans-neptuniene sã poarte denumirea de Plutoizi.


Plutoizii sunt corpuri cereºti ce orbiteazã în jurul Soarelui pe o axã semi-majorã mai mare
decât cea a lui Neptun, au suficientã masã pentru ca propria gravitaþie sã le permitã sã
atingã o formã cvasi-sfericã, ºi nu ºi-au curãþat vecinãtatea din jurul orbitei. Cum Ceres este un
asteroid, acesta se aflã în Centura de Asteroizi, o zonã aflatã între planetele Marte ºi Jupiter,
astfel cã nu poartã denumirea de Plutoid, ci doar de planetã piticã.

În timp, este posibil ca numãrul planetelor pitice / plutoizilor sã creascã, astronomii fiind de
pãrere cã în zona unde au fost descoperite Eris, MakeMake ºi Haumea, s-ar afla câteva zeci
sau chiar peste 100 de obiecte trans-neptuniene.

Homocianu Luis Gabriel,


http://www.astronomia.go.ro

35
3

ä Franþa, École Polytechnique ºi .... matematica!


Aþi auzit, fãrã îndoialã, de Cauchy, Poincaré, Poisson, Chasles… figuri emblematice din lecþiile de
matematicã. Totuºi, toate aceste mari personalitãþi din lumea ºtiinþificã, mai vechi sau contemporane,
au cel puþin douã elemente în comun: Franþa ºi École Polytechnique.
Franþa nu este doar þara artei sau a modei, ci ºi a înaltei tehnologii ºi a geniului matematic,
recunoscut pe plan mondial. De fapt, ar trebui spus: “Parisul nu poate fi comparat cu niciun alt
oraº, fiind pe primul loc în lume la matematicã”; aceasta este concluzia lui Marcel Berger,
specialist în geometria diferenþialã, recunoscut la nivel mondial, ºi a revistei americane
Science Watch. Nu este o întâmplare faptul cã un sfert dintre medaliile Fields au fost
decernate matematicienilor francezi sau celor care lucreazã în Franþa.
Ce trebuie sã ºtim despre École Polytechnique... École Polytechnique este una dintre
cele mai prestigioase ºi mai vechi dintre Marile ªcoli de ingineri din Franþa. École
Polytechnique este situatã în regiunea parizianã, în cadrul unui campus de aproape
200 de hectare, în apropierea marilor centre de cercetare. École Polytechnique
pregãteºte, încã din anul 1794, cercetãtori ºtiinþifici de reputaþie internaþionalã. Foºti
studenþi ai École Polytechnique se aflã la conducerea celor mai mari întreprinderi
(Renault-Nissan, Alcatel,…), în fruntea unor mari proiecte de dezvoltare tehnologicã sau
la cel mai înalt nivel în administraþie.
ä O ocazie importantã: etapa naþionalã a concursului Cangurul 2013!
École Polytechnique desfãºoarã de mai mulþi ani o activitate dinamicã, de talie europeanã,
în scopul promovãrii excelenþei care existã în Franþa în domenii precum ºtiinþa ºi educaþia.
École Polytechnique îi rãsplãteºte pe cei mai buni elevi români care îºi doresc o carierã
ºtiinþificã de înalt nivel: Premiul Henri Poincaré recompenseazã, de ºase ani, ºase elevi foarte
buni la matematicã din România, dintre care doi elevi de clasa a XI-a desemnaþi în urma
probei de baraj a Concursului Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul. Elevii care vor fi
preselecþionaþi vor susþine un interviu (în limba românã), în ziua concursului.
Laureaþii acestui premiu vor efectua un voiaj de o sãptãmânã în Franþa, în luna iunie. Cu aceastã
ocazie, vor putea descoperi École Polytechnique, se vor întâlni ºi vor discuta cu profesori ºi vor
cunoaºte studenþi români aflaþi la École Polytechnique, vor vizita campusul ºi laboratoarele, mari
întreprinderi ºi vor profita, bineînþeles, de atracþiile turistice ºi culturale pe care le oferã Parisul.
ä Doriþi sã studiaþi la École Polytechnique?
École Polytechnique îi acceptã, pe bazã de concurs, dupã doi ani de studii superioare,
pe cei mai buni studenþi în domeniul ºtiinþific. În fiecare an, 500 de noi studenþi
intrã la École Polytechnique: 400 de studenþi francezi ºi 100 de studenþi
strãini (în rândul cãrora regãsim, în fiecare an, studenþi români).
Selecþia se face în principal pe baza cunoºtinþelor de
matematicã ºi fizicã. Cunoaºterea limbii franceze nu este o
condiþie cerutã la început, deoarece probele se pot
susþine în limba englezã, iar apoi, în urma admiterii,
École Polytechnique oferã, gratuit, posibilitatea
învãþãrii limbii franceze.
Studenþii se pot specializa într-una din cele opt
mari discipline predate în cadrul École
Polytechnique: matematicã, matematicã
aplicatã, informaticã, fizicã, mecanicã,
chimie, biologie ºi economie.
Pentru a ne cunoaºte mai bine, vizitaþi
site-ul nostru: www.polytechnique.edu
Ne puteþi contacta încã de pe-acum:
prixpoincare@polytechnique.fr
36