Sunteți pe pagina 1din 9

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.

2 BUFTEA
SECŢIA CU GRUPE DE PREŞCOLARI

ALEGE O MESERIE!
PROGRAMUL ZILEI

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

Primirea copiilor

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ :Salutul


Prezenţa
Calendarul naturii
II. ACTIVITAŢI LIBER ALESE(ALA):

BIBLIOTECĂ: ” Enciclopedia meseriilor”


„Ce este şi la ce foloseşte?”

ARTĂ: ”Micii artişti”

JOC DE ROL: ”De-a doctorul”

TRANZIŢIE: „Sunt atâtea meserii”

III. ACTIVITATE PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)


„Meseria, brǎţarǎ de aur”-activitate integratǎ
(DŞ+DOS)

IV. ACTIVITAŢI LIBER ALESE(ALA):


„CARNAVALUL MESERIILOR”
PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

„MESERIA, BRĂŢARĂ DE AUR”

Grupa: mare
Data: ..................
Tema de studiu:”Cum planificǎm/organizǎm o activitate?”
Subtema:”Meserii”
Tema zilei:”Meseria, brǎţarǎ de aur”
Forma de realizare: Activitate integratǎ
Forma de organizare: pe grupe, frontalǎ
Scopul activitǎţii:
 cunoaşterea specificului unor meserii şi a unor materiale şi unelte folosite în
desfǎşurarea acestora; a rezultatelor obţinute;
 verificarea şi consolidarea număratului în limitele 1-10;
 consolidarea unor abilitǎţi practice specifice nivelului de dezvoltare motricǎ;
dezvoltarea simţului practic; a gustului pentru frumos;
 sensibilizarea copiilor în a-şi alege o meserie şi a motiva alegerea, de a respecta
munca fiecǎrui cetǎţean;

SCENARIUL ZILEI

I. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

Activitatea debuteazǎ cu întâlnirea de dimineaţǎ prin intermediul salutului ”Bunǎ


dimineaţa, meşteri mari”, urmeazǎ prezenţa copiilor şi completarea calendarului naturii de
cǎtre meteorologul zilei şi corespondenţii care transmit starea vremii.
Noutatea zilei-este anunţatǎ de educatoare. Le sunt prezentaţi musafirii, motivul pentru care
au venit, iar copiii îi vor saluta.
Pe o mǎsuţǎ copiii vor descoperi mai multe imagini reprezentând diferite meserii. Acestea
oferǎ tema de discuţie pentru întâlnirea de dimineaţǎ. Se poartǎ un dialog despre meseriile pe
care le-ar dori sǎ le practice când vor fi mari, argumentând alegerea.
„Roata vremii se-nvârteşte
Fiecare se gândeşte”
Apoi spune cu glas tare
Ce va fi când va fi mare?”

Copiii vor spune ce meserie îşi vor alege când vor fi mari.

„Un tǎciune şi-un cǎrbune


Toate cele spuse-s bune”

II. ACTIVITATEA DIDACTICĂ pentru secvenţa (ALA)

Urmeazǎ ACTIVITAŢILE LIBER ALESE, le voi prezenta copiilor centrele de


interes unde urmeazǎ sǎ desfǎşoare activitǎţile la libera alegere. Pentru fiecare sector anunţ
tema zilei, explicând sarcina care trebuie îndeplinitǎ. Copiii observǎ fiecare centru de interes,
apoi îşi aleg activitatea preferatǎ.

Secvenţa de activitate :Jocuri şi activitǎţi la alegerea copiilor

MIJLOCUL DE REALIZARE: Activitǎţi pe centre de interes:

1. CENTRUL DE INTERES -BIBLIOTECĂ


Tema:”Enciclopedia meseriilor”,”Ce este şi la ce foloseşte?”
Obiective operaţionale:
 sǎ citeascǎ imagini reprezentând diferite meserii;
 sǎ selecteze produsele obţinute prin munca unor meseriaşi şi sǎ
recunoascǎ utilitatea acestora;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia.
Material didactic: enciclopedia meseriilor, jetoane reprezentând diferite materiale, unelte
folosite de meseriaşi şi produsele muncii lor.
Evaluare:
Copiii vor povesti ce-au citit în enciclopedie şi vor motiva alegerea unei meserii preferate.Vor
expune la panou materialele şi uneltele folosite de meseriaşi pentru obţinerea unor produse.

2. CENTRUL DE INTERES-ARTĂ
Tema: ”Micii artişti” , ”Ce meserie îmi voi alege când voi fi mare?
Mijlocul de realizare: Desen şi colorarea unor fişe ce reprezintǎ meserii
Obiective operaţionale:
 sǎ deseneze elemente specifice meseriei pe care doresc sǎ o practice când vor fi mari;
 sǎ utilizeze un limbaj plastic adecvatş
 sǎ coloreze fişe de lucru ce reprezintǎ meserii, respectând conturul şi culorile.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
Material didactic: coli, culori, carioca, fise reprezentând diferite meserii.
Evaluare:Turul galeriei

3. CENTRUL DE INTERES- JOC DE ROL


Tema:”De-a doctorul”
Obiective operaţionale:
 sǎ desfǎşoare jocul de rol pornind de la cunoştinţele însuşite despre profesia de
doctor;
 sǎ utitilizeze corect ustensilele doctorului în scopul diagnosticǎriişi tratǎrii bolnavului;
 sǎ se transpunǎ în rolul de doctor şi sǎ utilizeze vorbirea dialogatǎ;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, jocul;
Material didactic: trusǎ medicalǎ, seringi, foi pentru reţete, „medicamente”;
Regulile jocului:la cabinetul doctorului pacienţii vor aştepta sǎ fie consultaţi, sǎ li se prescrie
reţete;
Evaluare:Pacienţii vor spune cum au fost trataţi şi însǎnǎtoşiţi.

Bibliografie: „Curriculum pentru îvǎţǎmântul preşcolar”(3-6/7ani),M.Ed.C.T., 2008


„Metode Interactive de grup-Ghid metodic”, Editura Arves, 2006

TRANZIŢIE:”Mirosul meseriilor”-poezie
III . ACTIVITATAŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE
Grupa:mare
Durata: 60’
Domenii experenţiale:
1. DŞ-domeniul ştiinţe
2. DOS-domeniul om şi societate
Categoria de activitate:
1. Activitate matematicǎ
2. Activitate practicǎ

Mijloc de realizare:Activitate integratǎ


Tema: „Descoperǎ comoara”-joc didactic
„Micii croitori”-aplicaţie
Scopul:
 DŞ - verificarea şi consolidarea numǎratului în limitele 1-10;
-verificarea cunoştinţelor referitoare la efectuarea unor operaţii de adunare şi
scǎdere cu 1-2 unitǎţi în limitele 1-10, prin utilizarea simbolurilor matematice
„+”, „- ”, „=”;
 DOS - consolidarea unor abilitǎţi practice specifice nivelului de dezvoltare motricǎ;
- dezvoltarea simţului practic; a gustului pentru frumos;

Obiective operaţionale:
 DŞ -sǎ numere corect crescǎtor şi descrescǎtor;
-sǎ raporteze numǎrul la cantitate şi cantitatea la numǎr;
-sǎ formeze scara numericǎ în ordine crescǎtoare;
-sǎ formeze şirul numeric în ordine crescǎtoare şi descrescǎtoare;
-sǎ stabileascǎ vecinii numerelor din şirul numeric 1-10;
-sǎ identifice lipsa unui obiect în şirul numeric,sǎ-l denumeascǎ utilizând
numeralul ordinal;
- sǎ rezolve sarcini simple de compunere şi descompunere a numerelor în
limitele 1-10;
-sǎ rezolve probleme utilizând corect semnele matematice;
-sǎ verbalizeze acţiunile efectuate folosind un limbaj matematic adecvat;
 DOS-sǎ decupeze dupǎ contur obiecte de îmbrǎcǎminte şi costume de protecţie a
diferiţilor meseriaşi ;
-sǎ asambleze corect pǎrţile componente realizând costumaţiile meseriaşilor;
-sǎ exprime impresii, ideii proprii legate de tema activitǎţii;
Strategii didactice:
Metode şi procedee:conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea;
Metode active: piramida, turul galeriei;

Mijloace de învǎţǎmânt:planşǎ piramidǎ, jetoane reprezentând unelte, cifre


magnetice, tabla magneticǎ, hârtie glasatǎ,
siluete, foarfece, lipici, panou pentru expoziţie.

Forma de organizare:frontal, pe grupe, individual;

Evaluare:evaluarea continuǎ prin tehnicile folosite;


Verificarea oralǎ, observarea permanentǎ a comportamentului, aprecieri stimulative,
analiza rǎspunsurilor şi a produselor activitǎţii, corectarea imediatǎ a rǎspunsurilor.
SCENARIU
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
Moment Voi asigura condiţiile necesare pentru Copiii se grupeazǎ
organizatoric desfǎşurarea optimǎ a activitǎţii. la mese.

Captarea Se realizeazǎ prin citirea unor Conversaţia Evaluare frontalǎ


atenţiei ghicitori despre cifre:”O roatǎ şi încǎ
o roatǎ/Câte fac?/Socoteşte şi dǎ
rǎspunsul imediat! Problematizarea
„In mǎnuşǎ sau ciorap /Spune câte
degete încap?(5)
„Cine este desenat/ Ca un şase
rǎsturnat?(9).Copiii ghicesc
rǎspunsurile iar educatoarea îi felicitǎ.

Pentru cǎ voi ştiţi atât de multe despre


Anunţarea cifre, astǎzi vom desfǎşura jocul Conversaţia
temei „Gǎseşte comoara”
Dar ca sǎ descoperiţi comoara va
trebui sǎ munciţi, sǎ daţi rǎspunsuri
corecte. Şi munca voastrǎ va fi rǎ-
splǎtitǎ prin gǎsirea comorii.

Voi face cunoscute obiectivele: sǎ Expunerea


Enunţarea numere corect crescǎtor, descrescǎtor;
obiectivelor sǎ formeze şirul numeric în ordine Conversaţia
crescǎtoare; sǎ formeze scara
numericǎ în ordine crescǎtoare; sǎ
raporteze numǎrul la cantitate şi
invers; sǎ recunoascǎ vecinii
numerelor; sǎ facǎ descompuneri; sǎ
rezolve probleme;

Reactualizarea Se fac exerciţii de numǎrare, de Explicaţia Frontalǎ


cunoştinţelor raportare a numǎrului la cantitate, Conversaţia Individualǎ
de recunoaştere a cifrelor; Exerciţiul Aprecieri verbale

Desfǎşurarea Se prezintǎ copiilor planşa pe care Explicaţia


jocului este desenatǎ o piramidǎ. Aceastǎ
piramidǎ va fi traseul pe care trebuie
sǎ-l parcurgǎ copiii pentru a descoperi
comoara.
Explicarea şi Se explicǎ copiilor regulile şi modul
demonstrarea de desfǎşurare a jocului.
jocului
Sarcina didacticǎ:Copiii vor rezolva
sarcina de pe fiecare treaptǎ a
piramidei: sǎ aşeze atâtea seringi câte
indicǎ numǎrul; sǎ numere câte roabe
foloseşte grǎdinarul şi sǎ aşeze cifra
corespunzǎtoare; sǎ verbalizeze
acţiunile folosind un limbaj adecvat;
Regulile jocului:Jocul va consta într-
un traseu sub formǎ de piramidǎ care
trebuie parcurs pentru a descoperi
comoara.Copiii trebuie sǎ rezolve
corect sarcinile de pe fiecare treaptǎ a
piramidei pentru a înainta spre
comoarǎ.

_COMOARA_
_______________
______________________
_ ________________________
_____________________________
_______________________________

Jocul de probǎ Este chemat un copil în faţa piramidei, Explicaţia Frontalǎ


unde se va citi prima sarcinǎ.”Numǎrǎ Exerciţiul Individualǎ
corect câte stropitori ai în muţime?
Acesta va preciza numǎrul de
stropitori şi va aşeza cifra
coresunzǎtoare pe panou.
In cazul în care copilul nu va gǎsi
soluţia corectǎ, un coleg îi va lua locul
pentru a putea urca la urmǎtoarea
treaptǎ.

Obţinerea Executarea jocului propriu-zis:


performanţei Exerciţiul Individualǎ
Fiecare sarcinǎ va fi rezolvatǎ de mai Problematizarea
multe ori, astfel încât fiecare copil sǎ
participe la activitate.Copiii care dau
rǎspunsuri corecte vor fi aplaudaţi şi
vor fi încurajaţi sǎ se îndrepte spre
comoarǎ.

Asigurarea Se va ajunge la comoarǎ.


feed-back-ului Se va deschide cutia din care se va
scoate comoara”o brǎţarǎ”.
Deci voi aţi fost rǎsplǎtiţi pentru muca
voastrǎ cu o brǎţarǎ.
Se spune proverbul „Meseria, brǎţarǎ
de aur”.
Activitatea Pentru cǎ orice meserie este ca o Conversaţia
practicǎ brǎţarǎ de aur ,m-am gândit ca astǎzi Explicaţia Pe grupe
sǎ fim croitori. Demonstraţia
Se va intui materialul.Copiii vor
decupa dupǎ contur îmbrǎcǎminte
pentru fetiţe şi bǎieţi şi vor îmbrǎca
siluetele primite (fata,bǎiatul).Vor
decupa ( croii) costume pentru diferite
meserii.
Se vor explica etapele de lucru: mai
întâi se va decupa îmbrǎcǎmintea Cunosc şi respectǎ
corect dupǎ contur apoi se vor Exerciţiul regulile de
asambla costumele meseriaşilor. utilizare a
Se vor menţiona regulile de folosire a foarfecii,
foarfecelor. aracetului
Se trece la execuţia lucrǎrilor sub Individualǎ
supravegherea şi îndrumarea
educatoarei.

Evaluarea Se va realiza cu ajutorul metodei Individualǎ


performanţelor „Turul galeriei”, unde copiii vor
selecta lucrarea preferatǎ din cele Prezintǎ produsele
expuse şi îşi vor motiva alegerea, obţinute
privind lipirea corectǎ, asamblarea Enumerǎ
corectă a elementelor componente a caracteristicile
îmbrǎcǎminţii, acurateţea lucrǎrii preferate.
lucrǎrii,originalitate.

Incheierea Voi aprecia realizarea


activitǎţii comportamentelor propuse şi voi face
aprecieri privind efortul depus de
copii pentru finalizarea produselor de
la activitatea practicǎ.
Vom încheia activitatea cu
„Carnavalul meseriilor”

S-ar putea să vă placă și