Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor înv.

primar : Adam Isabela


Aria curriculara: Matematică si Ştiinţe
Disciplina: Matematică şi Ştiinţe
Clasa: Pregătitoare
An scolar 2018 – 2019

Plan remedial
Matematică şi Ştiinţe

Obiective operaţionale Deficienţe semnalate Activităţi remediale Programul de Numele si


(competenţe propuse remediere prenumele elevului
generale/specifice) care necesita
remediere
- să recunoască şi să Elevii recunosc Imitare de acţiuni Octombrie
denumească obiectele; obiectele dar întâmpină Jocuri de tipul: ,, 2018-martie 1. Nediță
- să aprecieze dificultăţi în denumirea Ghici ce fac?” 2019 Cristian
cantitatea lor; acestora; ,, Mergi la stânga, (cu posibilitate
- să clasifice şi să Elevii formează aleargă la dreapta” de prelungire 2. Damian
formeze mulţimi pe mulţimi, dar întâmpină ,, Conducem mingea dacă la sfârșitul Alex
baza unor însuşiri dificultăţi în ( cu amândouă perioadei
comune, după anumite recunoaşterea şi mâinile, cu o mână) programului de
criterii; denumirea criteriilor; Sărim coarda intervenție nu 3. Andrieș
- să efectueze operaţii Întâmpină dificultăţi Joc: ,, Cine face ca observăm Daria
cu grupele de obiecte în efectuarea operaţiilor mine?”( coordonare remedierea
constituite: triere, cu mulţimi; motrică generală) deficiențelor 4. Cârnu Ilie
grupare, clasificare, Nu recunoaşte Printre copaci ( semnalate)
comparare, ordonare, figurile geometrice şi nu mers, alergare)
apreciere a cantităţii le utilizează în jocuri; Învăţăm să dansăm
prin punerea în Elevii enumeră cu Joc cu mâinile (
corespondenţă cu cifra greşeli părţile orientare,
corespunzătoare; componente ale coordonare)
- să să recunoască,să corpului uman, ale unei Dansul fulgilor de
denumească, să plante, ale unui animal; nea
construiască şi să Întâmpină dificultăţi Perechi, perechi
utilizeze figurile în recunoaşterea şi Joc în cerc
geometrice ( cerc, denumirea figurilor Popice
pătrat, triunghi, geometrice şi în Hora cu 3,4,5 ...
dreptunghi) în jocuri; utilizarea acestora; copii
- să cunoască şi să Întâmpină dificultăţi Exerciţii de
aplice cunoştinţe în exprimare, având un recunoaştere a
despre elementele limbaj greoi; obiectelor şi de
componente ale lumii Numără cu greşeli de apreciere a
înconjurătoare ( corpul la 0-10. cantităţii;
uman, animale, obiecte, Exerciţii de formare Octombrie
aerul, apa, solul, de mulţimi după 2018-martie
vegetaţia, fauna, fiinţa criterii dinainte 2019
umană ca parte stabilite( culoare,
integrantă a mediului, formă, mărime); (cu posibilitate
fenomene ale naturii) Exerciţii de grupare, de prelungire
- să comunice impresii clasificare, ordonare, dacă la sfârșitul
şi idei pe baza apreciere a cantităţii perioadei
observărilor efectuate prin punere în programului de
şi a experienţelor corespondenţă; intervenție nu
anterioare; Exerciţii de observăm
- să numere în recunoaştere a remedierea
concentrul 0 -10; formelor geometrice deficiențelor
prin compararea lor semnalate)
cu elemente din
mediul înconjurător,
de utilizare a
acestora în diferite
jocuri;
Exerciţii joc de tipul
celor enumerate mai
sus;