Sunteți pe pagina 1din 4

DATA: 17.04.

2019
CLASA: I
PROPUNĂTOR: Mateeș Antoanela
UNITATEA DE ÎNVĂŢǍMÂNT: Colegiul Național Pedagogic
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vestitorii primăverii
SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin
TIPUL: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
SCOPUL LECŢIEI:
 Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a rezolva exerciţii şi probleme prin adunarea şi
scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin; dezvoltarea limbajului şi
a gândirii matematice.

COMPETENŢE GENERALE:
 Utilizarea numerelor în calcule elementare ;
 Identificarea unor fenomene / relații / regularități / structuri din mediul apropiat ;

COMPETENŢE SPECIFICE:
 MEM
1.4. Efectuarea de adunǎri şi scǎderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la
numǎrare
1.5. Efectuarea de adunǎri/ scǎderi repetate prin numǎrǎri şi reprezentǎri obiectuale în concentrul 0-
100;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termeni, sumǎ, total, diferenţǎ,<,>, +,=,-) în
rezolvarea şi/ sau compunerea de probleme.
5.2 Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scǎdere în concentrul 0-
100 , cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentǎri schematice.

 CLR:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral pe teme accesibile;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate

 DP:
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexe variate
 EFS:
1.2. Demonstrarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corect adoptate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 COGNITIVE:
O.C.1 - să efectueze corect exerciţiile de calcul mintal;
O.C.2 - să rezolve operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-100,fără trecere peste ordin;
O.C.3 - să gãseascã numãrul cu atât mai mare, cu atât mai mic decât numãrul dat;
O.C.4 – să afle termenul necunoscut într-o operaţie de adunare sau scădere;
O.C.5 - să rezolve o problema care presupune o singurã operaţie

 AFECTIV-ATITUDINALE:
O.A.1 - să participe cu interes la activităţile propuse;
O.A.2 - să manifeste interes şi plăcere pentru calcule şi de asemenea, pentru aşezarea corectă în
pagină a operaţiilor din exerciţii şi probleme

 PSIHOMOTORII:
O.M.1- să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului pentru scris;
O.M.2- să mânuiască corect instrumentul de scris

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, exerciţiul, calculul mintal, munca


independentă, descoperirea, jocul didactic, problematizarea.

 MIJLOACE DIDACTICE: caiet de lucru, planşe, jetoane, creioane colorate, fişe de lucru,
recompense, diverse materiale didactice;

 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe

RESURSE:

 TEMPORALE: 45 min
 UMANE: 24 elevi
 BIBLIOGRAFICE
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programa Şcolară – CP, clasele I şi a II-a, Bucureşti,
2013;
 Simionica Elena, Caraiman Florica, Matematica … prin joc, Editura Polirom, Iaşi, 1998.
 Aurel Maior, Elena Maior, Matematică pentru clasa I, Editura ,,Aramis”, Bucureşti,
2004 ;
 Metodica predării matematicii
 Didactic.ro
Elemente de strategie didactică
Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul
instruirii op. didactic Resurse Resurse Forme de Evaluare
procedurale materiale organizare
Moment  Se creează condiţiile optime pentru
buna desfăşurare a lecţiei (climat Conversaţia Materiale Frontal Observarea
organizatoric
psihoafectiv, materiale didactice). necesare sistematică
lecţiei
 Primăvara le mulţumeşte elevilor
Captarea atenţiei OM1 Conversaţia Mesaj de la Frontal Observarea
pentru ajutorul primit la orele precedente
OA1 Primăvară sistematică
şi-i roagă să o ajute în continuare. Ea
trimis în clasă câţiva dintre elevii săi,
buburuza, copăcelul, floarea şi barza care
au fiecare exerciţii pentru cele 4 grupe.
(Anexa 1)
 Se anunţă elevii că vor rezolva Caietul Frontal
Anunţarea temei OA1 Conversaţia
exerciţii şi probleme de adunare şi scădere
OA2
şi a obiectivelor
fără trecere peste ordin cu numerele de la 0
la 100.
 Razele de soare le cer elevilor să-şi
Reactualizarea încălzească mintea: Frontal Observarea
cunoştinţelor  Verificarea oral – teoretică a sistematică
anterioare cunoştinţelor Exerciţiul Frontal
Cum se numesc numerele care se
OC1 adună? Dar rezultatul adunării?
Ce este descăzutul? Dar scăzătorul?
Cum se numeşte rezultatul scăderii? Conversaţia
Care sunt numerele cuprinse între 83 Problematizarea
şi 78?
Care este succesorul numărului 99?
Dar predecesorul numărului 70? Planşe