Sunteți pe pagina 1din 8

Temporizatoare, întrerupătoare, comutatoare electrice, relee

4. Relee
Releul este un aparat care comuta, sub actiunea marimii de intrare, unul sau mai multe
elemente de comutatie de mica putere în scopul comenzii altor elemente. Releele de protectie
pot realiza contacte electrice ducând la întreruperea instalaţiei cu energie electrică, deci la
protecţia acesteia.

Cele mai simple relee se compun dintr-un element de intrare I, denumit uneori si element
sensibil, un element comparator K si un element de executie E cu una sau mai multe iesiri.

4.1.Clasificarea releelor

Releele folosite în sistemele electrice funcţionează după aceleasi principii ca şi


aparatele de măsurat; de aceea ele pot fi clasificate, în general, după aceleaşi criterii.

a) După principiul de funcţionare, releele pot fii: electromagnetice (magnetoelectrice, de


inducţie, magnetice,electrodinamice, termice) şi electronice.

b) După felul parametrului la care acţionează, releele pot fii: de curent, de tensiune, de
putere, de temperatură, etc.

c) După valoarea marimii de intrare la care acţionează, releele pot fii: maximale, a căror
acţionare are loc când valoarea mărimii de intrare devine egală sau depăşeşte o anumită
valoare maximă, dinainte stabilită; minimale, care acţionează în momentul când valoarea
mărimii de intrare devine egală sau mai mică decât o anumită valoare minimă, dinainte
stabilită şi relee diferenţiale, a căror acţionare are loc când diferenţa valorilor a două marimi
aplicate la intrare devine, în valoare absolută, mai mare decât o valoare dinainte stabilită.

d) O clasificare specifică a releelor se obţine dacă se ia în consideraţie modul conectării în


circuitul elementului protejat, deosebindu-se: relee primare şi relee secundare.

e) Ţinând seama de modul de acţionare asupra înterupătoarelor, releele pot fii: cu acţiune
directă sau directe şi cu acţiune indirectă sau indirecte.

f) În funcţie de durata de acţionare: relee ultra rapide ( t < 0.0 s), relee rapide (t <0.05 s),

relee normale (t -0.05-0.15 s ), relee lente (t -0.15-1 s), de temporizare (t >1 s)

25
Temporizatoare, întrerupătoare, comutatoare electrice, relee

g) În fucţie de mărimea de intrare: releu de tensiune, releu de curent, releu de putere, releu
de fregvenţă, releu de timp.

h) Cele mai utilizate relee: relee termice, relee electromagnetice, relee electronice, relee
mecanice, relee ferodinamice, declanşatoare.

i) După natura elementului de execuţie: relee cu contacte şi relee fără contacte (statice).

4.2.TIPURI DE RELEE

4.2.1Relee electromecanice

Sfera de aplicabilitate a acestor relee a început să se reducă substantial, ca urmare a


progreselor realizate în domeniul releelor statice.

Cele mai simple relee electromecanice constau dintr-un dispozitiv care produce forţa
sau cuplul activ, un element care produce cuplul rezistent şi unul sau mai multe elemente de
execuţie (contacte electrice). După natura dispozitivului pentru producerea forţei sau a
cuplului activ, deosebim: relee electromagnetice, magnetoelectrice, de inductie,
electrodinamice, termice, cu contact reed. În continuare se prezintă câteva dintre cele mai
utilizate.

4.2.2. Relee de comutaţie


Aceste echipamente se folosesc deseori pentru a realiza anumite secvenţe de prelucrare
a semnalelor. Deşi progamatoarele electronice câştigă un câmp tot mai vast de aplicabilitate,
având costuri tot mai scăzute şi performanţe tehnice tot mai ridicate, în aplicaţiile simple
releul de comutaţie este încă utilizat datorită costurilor scăzute şi performanţelor
satisfăcătoare obţinute.

26
Temporizatoare, întrerupătoare, comutatoare electrice, relee

În figură este prezentată schema de principiu a unui releu electromecanic; se pot identifica
următoarele elemente constructive:

-bobina 5, montată pe armătura


fixă 7;
-armătura mobilă 3, ce poate
oscila în jurul articulaţiei ,,O”, şi
pe care se află semicontactul
mobil cm;
-semicontactele fixe cf2 şi cf4;
-arcul de revenire 6.

Practic releul controlează


două contacte. În situaţia în care
bobina 5 nu este excitată,
contactul 1-2 este închis iar
contactul 1-4 deschis. Atunci
când bobina este alimentată cu
curent (este excitată) ea dă naştere unei forţe magnetice care se exercită asupra armăturii
mobile, sub efectul căreia aceasta pilotează în jurul articulaţiei ,,O”; în acest fel contactul 1-2
se deschide, iar contactul 1-4 se închide.
Când bobina este dezactivată, arcul de revenire readuce armătura mobilă în poziţia iniţială, şi
prin aceasta şi contactele în starea iniţială.
Bobina este dotată cu propriile sale borne A1 şi A2; acest lucru permite alimentarea ei
de la o altă sursă decât cea care alimentează circuitul de putere mare pe care îl comută
contactele. De exemplu, se poate alimenta bobina de la o sursă de 24 V (cc) iar circuitul de
înaltă putere de la o sursă de 220 V (ca).
Releul electromecanic joacă astfel rolul unui dispozitiv de decuplare, pentru că el separă fizic
circuitul de înaltă putere de circuitul de comandă, ceea ce îl pune pe acesta din urmă la
adăpost de semnale de putere foarte mare. În plus, armătura releului poate avea mai multe
rânduri de contacte; se pot conecta astfel atâtea circuite diferite câte contacte sunt.
Simbolizarea acestui echipament este prezentată mai jos.

27
Temporizatoare, întrerupătoare, comutatoare electrice, relee

În figura a este prezentat simbolul pentru un releu cu două contacte, unul NÎ iar
celălalt ND, iar în figura b este prezentat simbolul unui releu cu patru contacte, două ND şi
două NÎ.
Dezantajele releelor electromecanice sunt timpul mare de lucru de răspuns (câteva
milisecunde) şi faptul că contactele se uzează în timp. De aceea există astăzi tendinţa de a le
înlocui cu relee electronice. Releele electronice permit comutarea circuitelor de curent
continuu precum şi a celor de curent altenativ.
Unele dintre aceste relee acceptă curenţi de o intesitate ce poate atinge 40 A.
În raport cu releele electromecanice, releele elecronice sunt mai scumpe, nu sunt dotate decât
cu un contact şi nu pot suporta suprapresiuni.În schimb, ele sunt silenţioase, nu se uzează şi
au de timp de răspuns foarte mic.

4.2.3.Releele electromagnetice sunt aparate de protecţie care asigură protecţia la curenţi


de scurtcircuit sau la scăderea tensiunii cu acţiune instantanee sau temporizată.

Releele electromagnetice pot funcţiona atât în curent continu cât si în curent


alternativ.

Ele pot fi relee electromagnetice de curent şi relee electromagnetice de tensiune.

Releeele electromagnetice mai pot fii:

Releul electromagnetic de curent maxim (RC) este constituit dintr-un electromagnet


,pe care sunt dispuse bobinele de curent şi dintr-un sistem mobil format din armătura de fier,
fixată pe un ax prevăzut cu un resort spiral, care asigură cuplul antagonisz.

Releul electromagnetic de timp (RT) este constituit dintr-un electromagnet şi un miez


de fier, solidar cu şurubul fără sfârşit.

28
Temporizatoare, întrerupătoare, comutatoare electrice, relee

Releul electromagnetic de semnalizare (RdS) are drept scop să semnalizeze dacă


protecţia unui anumit circuit a acţionat.

Releul electromagnetic intermediar (RI) este folosit pentru a se evita trecerea


curenţilor mari prin contactele sensibile ale releelor obişnuite(cum sunt curenţii bobinelor de
aclanşare a întrerupătoarelor) .

Releele electromagnetice sunt constituite din electromagneţi la care atunci când


curentul prin bobină depăşeşte o anumită valoare este atrasă armătura mobilă aceasta
acţionând asupra unor contacte electrice, deci funcţionarea releelor electromagnetice se
bazează pe forţa de atracţie a elecromagnetului (anexa 2, fig 3.).

4.2.4.Releele termice

La baza funcţionării releelor termice stă modificarea proprietăţilor fizice ale corpurilor
datorită încălzirii. Cel mai simplu releu termic constă dintr-un tub de sticlă închis, prevazut cu
doi electrozi, în interiorul tubului găsindu-se mercur. Închiderea contactului are loc ca urmare
a dilataţiei mercurului, în momentul în care nivelul mercurului aduce în contact electric cei
doi electrozi.

Cele mai răspândite relee termice sunt releele cu bimetal. După modul în care se
realizează încălzirea bimetalului se deosebesc relee cu încălzire

directă, indirectă şi mixtă. La cele cu încălzire directă curentul electric trece prin
bimetal, iar la cele cu încălzire indirectă bimetalul este încălzit de la un rezistor, prin care
trece curentul electric. Releele termice sunt utilizate, în special, la protecţia motoarelor
electrice împotriva supracurentilor de durată.

4.2.5. Releele Reed

Constau dintr-un tub de sticlă închis în care se găsesc două lamele elastice; în zona
contactului, pe suprafaţa lamelelor este dispus un strat de iridiu, platină sau aliaje ale acestora.
Tubul de sticlă este vidat sau este umplut cu un gaz inert. Acţionarea contactului se face cu
ajutorul unui câmp magnetic creat de o bobină parcursă de curent. Aceste relee se realizează
sub formă de elemente capsulate paralelipipedice, din mase răşinoase în care se introduce
tubul şi bobina releului, la exterior aflându-se doar terminalele metalice pentru conexiuni.
Releele reed au consum neglijabil, timp de acţionare mic (1 ... 2 msec), frecvenţă de comutare
mare (500 comutari/sec), durată de viaţa ridicată (108 ... 1012 comutări).

29
Temporizatoare, întrerupătoare, comutatoare electrice, relee

Releu cu încălzire directă Releu cu încălzire indirectă

4.2.6. Relee electronice


Frecvent utilizate în prezent, se realizează într-o mare diversitate de tipuri
constructive, a căror structură rezultă din combinarea unui număr relativ restrâns de circuite
electronice de bază: detectoare de nivel, detectoare de fază, comparatoare de amplitudine,
convertoare, amplificatoare, elemente de timp şi de memorare.

Releu de protectie a motoarelor electrice la suprasarcina, la scurt circuit ,la lipsa de faze.

4.2.7. Relee statice


Aceste relee se utilizează când este necesară o viteză de comutare ridicată şi o durată
de funcţionare mare. Nu au piese mecanice în mişcare, elementul de execuţie fiind realizat cu
tranzistoare, tiristoare sau triace. Realizează o izolare galvanică între circuitul de comandă şi
circuitul de comutare. Pentru aceasta pot fi utilizate transformatoare de separare, optocuploare
sau relee reed. Supratensiunile sunt reduse, datorită principiului de funcţionare, curenţii şi
tensiunile trec periodic prin zero. Au un consum redus de energie şi pot fi cuplate cu circuite
integrate.

30
Temporizatoare, întrerupătoare, comutatoare electrice, relee

4.2.8. Relee de timp acţionează cu o anumită întârziere, obţinută cu un element de


temporizare. Releele de timp sunt echipamente electrice care au rolul de a realiza o întârziere
controlată a transmiterii unor semnale.
Practic ele au aceleaşi rol funcţional ca şi releele pneumatice, numai că aici semnalele
transmise sunt semnale electrice. Schema electrică a unui asemenea echipament este
prezentată în figura următoare.

La momentul t0 se apasă butonul B şi prin intermediul diodei D este alimentată bobina K a


releului electromagnetic care va comanda închiderea căii de curent 3-4. Totodată, se încarcă şi
condensatorul C montat în paralel cu bobina. La momentul t i se eliberează butonul B şi se
întrerupe astfel alimentarea circuitului de temporizare. Din acest moment condensatorul C
începe să se descarce prin bobina K şi rezistenţele R 1 şi R2 ( circuitul desenat punctat în
figura), tensiunea la bornele sale scăzând exponenţial. Bobina îşi va menţine starea de activare
atâta timp cât tensiunea la bornele sale nu scade sub valoarea pragului minim necesar
funcţionării. Atingerea acestui prag la momentul t f conduce la deschiderea căii de curent 3-4.
Deoarece timpul de descărcare a condensatorului este proporţional cu produsul C · (R1 + R2 )
întârzierea Δt = tf - ti poate fi reglată prin modificarea rezistenţei R 1 .

4.2.9.Releele de timp electronice, prin posibilităţile lor de miniaturizare şi a gradului


lor ridicat de fiabilitate sunt din ce în ce mai mult utilizate în echipamentele profesionale. În
acest fel, ele înlocuiesc vechile tipuri de relee de timp: mecanice, pneumatice, hidraulice etc.
După principiul care stă la baza funcţionării lor deosebim două mari clase de relee electronice
de timp: analogice şi digitale.
În varianta analogică, releele electronice de timp au structura de mai jos:

31
Temporizatoare, întrerupătoare, comutatoare electrice, relee

Elementul de temporizare ET se dispune de regulă între circuitul de intrare I şi detectorul de


polaritate DP.
4.2.10.Relee de timp digitale
Releele de timp digitale funcţionează pe baza numărării unor impulsuri. Schema emite
un semnal când numărul de impulsuri atinge o valoare predeterminată, stabilită prin
configuraţia decodorului.

Reglajul timpului se poate face în două moduri:


- prin modificarea frecvenţei bazei de timp;
- prin modificarea decodării semnalelor de la ieşirea numărătorului.
Releele de timp digitale permit, fără probleme, sub un volum redus, obţinerea unor timpi
foarte mari, de ordinul zecilor de ore.
4.2.11. Relee magnetice
Releu de proximitate cu oscilator - este realizat pe baza unui comutator static inductiv.
Principiul de funcţionare al unui astfel de comutator este ilustrat în figura următoare.Circuitul
foloseşte ca element exterior un grup LC care formează împreună cu etajul de intrare un
oscilator de înaltă frecvenţă.

Prin apropierea unei piese metalice standard de o bobina, oscilatiile se amortizeaza si


marimile de iesire (Q si ) sunt comutate.

32