Sunteți pe pagina 1din 2

Proces – verbal nr.

2
întocmit astăzi, 12 octombrie 2018
în cadrul şedinţei comisiei metodice
”Consiliere școlară și dezvoltare personală”
Liceul Teoretic Trebisăuţi

Prezenţi: 8
Absenţi: -

A prezidat şedinţa: Burlea Inna, sef CM

Ordinea de zi:
1. Identitatea personală şi relaţionarea armonioasă. Valoficarea identităţii personale în
relaţionarea armonioasă cu familia şi comunitatea, prin autoevaluarea critică şi seletivă a
sinelui şi a resurselor sociale;
2. Oră demonstrativă cl. VI-a. Cunoaşterea Curriculumului la disciplina Dezvoltarea
personală (V-XII)

1. La ordinea de zi se analizeaza deciziile și pașii implimentării noii arrii curriculare


DEZVOLTARE PERSONALĂ. Doamna Burlea Inna realizează o comunicare ce specifică
Identitatea personală şi relaţionarea armonioasă. Valoficarea identităţii personale în
relaţionarea armonioasă cu familia şi comunitatea, prin autoevaluarea critică şi seletivă a
sinelui şi a resurselor sociale. Specifică despre rolul social al identitatii, este ceea ce face să
te simți asemanător celorlalți semeni, care împart același mediu de viață (familia, școala,
grupul cultural, grupul de prieteni, grupul de muncă etc.). Potrivit lui Durkheim, individul
este, simultan, o ființă colectivă și o ființă privată. Polul social al identității noastre
reprezintă ființa noastră colectivă. Acesta corespunde „sistemelor de idei, de sentimente și
de deprinderi care exprimă în noi, nu numai personalitatea noastră, ci și grupul sau
grupurile din care facem parte”. El exprima cultura noastra. Sunt credințele religioase,
practicile morale, tradițiile naționale sau profesionale și opiniile colective de toate felurile.
Aceste credințe și valori transmise de societate servesc ca o oglinda-etalon cu care
individul se compara pentru a-și forma identitatea. Componenta afectivă a ființei noastre
colective se bazează pe sentimentul de apartenență. Acest sentiment se construiește în
procesul de împărtășire a unor experiențe comune. Orice ființa umană, care trăiește într-un
mediu social, este împregnată de normele si valorile acestuia. „Aceste împregnări culturale
identice pentru indivizii aparținând aceluiași grup creează posibilitatea de înțelegere și de
comunicare cu celălalt”. Diferitele forme de solidaritate umană ilustrează concret acest
sentiment de apartenență. Spiritul de grup care se exprimă în diferitele manifestări de
solidaritate – sindicală, familială, de clan sau de clasă – se manifestă și prin întrajutorare,
adeziune, loialitate si valorificarea legăturilor comunitare.
S-a constatat: dreptul fundamental al fiecărei persoane este protejarea
identității personale precum și menținerea relației armonioase cu familia și comunitatea.
S-a decis: aducerea la cunoștința elevilor despre rolul identității lor
personale ce face cultura noastră prin toleranță, prin autoevaluare critică și selectivă a
sinelui și a resurselor sociale.
2. La data de 05.10.2018 Burlea Inna, profesoară de dezvoltarea personală, prezintă o
lecție demonstrative în clasa a VI-a, cu subiectul „ Eticheta on-line – siguranța în mediul
virtual” Dumneaei preconizează identificarea situațiilor de protecție și supunerea
pericolului în mediul virtual. În cadrul acestei lecții folosește diverse metode tradiționale și
netradiționale, TIC-ul pentru obținerea feed-back-ului. În cadrul lecției folosește jocul
didactic pentru a depista diverse situații ă care ar putea cădea capcană utilizatorul mediului
virtual, apreciind și discutînd pe marginea subiectului și la fiecare etapă a lecției cu referire
la orice situație creată în mediul on-line. A descris unele situații excepționale și
consecințelor lor privind securitatea personal. Adoptă împreună cu elevii
comportamentului de reguli de securitate privind explorarea mediului virtual, prin simulare
și activități concrete. Analiza lecției a conținut multiple opinii din partea membrilor, din
motive ca trăim în era informațională a mediului on-line și nu cunoaștem când suntem
protejați deoarece nu suntem informați.
S-a constatat: mediul virtual este vast în oferte, pentru care noi avem
nevoie de voință personal pentru a ne cunoaște limitele în utilizare.
S-a decis: utilizarea rațională și spe binele personal a mediului virtual, nu
în detrimental familial, social și al identității personale.

Responsabili: membrii CM ”Consiliere școlară și dezvoltare personală”


Termen de realizare: pe tot parcursul anului de studiu

Șef CM: Burlea Inna

Secretarul ședinței: Buțco Angela