Sunteți pe pagina 1din 9

CENTRALIZATORUL

FORMULARELOR ŞI MODELELOR
CE SE VOR PREZENTA DE OFERTANT

NR.
DENUMIRE DOCUMENT NR. FORMULAR
CRT.

0 1 2
1 Formular de ofertă cu Anexă 1, 1 A
2 Grafic de proiectare 2
3 Grafic execuţie lucrări 3
4 Grafic general de eşalonare execuţie 4
5 Centralizator de preţuri 5
6 Grafic de plăţi 6
7 Centralizator financiar al obiectelor 7
8 Lista cantităţi de lucrări pe obiecte, Detaliat 8
9 Listă cotatii pe activitati si materiale 9
Formular nr. 1
.........................................
(denumire/oferte ofertant)
OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai


ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în
cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare
de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă
primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în


numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Formular nr. 1 A

.....................................................
(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI


(proiectare şi execuţie)

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de


subcontractant (% din preţul total ofertat)
2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub
forma............................. )*
în cuantum de:
3 Perioada de garanţie de bună execuţie 12 luni
(luni calendaristice)
4 Perioada de mobilizare
(numărul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de începere a contractului până la data
începerii execuţiei)
5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 10 zile
contractului (numărul de zile calendaristice de la data
semnării contractului)
6 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la 0,1%, pentru fiecare
termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia zi de întârziere
să fie realizată)
7 Limita maximă a penalizărilor 7%
(% din preţul total ofertat)
8 Limita minimă a asigurărilor
(% din preţul total ofertat)
9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)
10 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare 20%, până la
(garanţii, avansuri ) concurenţa valorii
garanţiei de bună
execuţie

.....................................................
(semnătura autorizată)

L.S.

)* Ofertantul va specifica modalitatea de constiture a garanţiei de bună execuţie, pentru care optează :
1.- printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări ;
2. - prin reţineri succesive din plăţile parţiale efectuate, ofertantul prezentând scrisoarea băncii agreate de
ambele pǎrţi, prin care are deschis un cont special constituit pentru depozitarea garanţiei aferente
prezentului contract, la dispoziţia achizitorului. În acest caz achizitorul va reţine o cotă de 10 % din
valoarea facturii de plată a serviciilor de proiectare pentru constituirea garanţiei de aplicabilitate a
proiectului şi a unei cote de 20% din valoarea primelor facturi emise de executant pentru lucrările de bază,
până la concurenţa sumei corespunzătoare garanţiei cuprinse în contract
În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii conform Legii nr.
346/2004 (făcând dovada în acest sens) garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50% din
cuantumul precizat în documentaţia de atribuire.
Formular nr. 2

Grafic de eşalonare a serviciilor de proiectare


Elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii :
„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE, PE STRADA NEAJLOV,
MUNICIPIUL TIMISOARA”

Denumirea fazelor de derulare a LUNA LUNA II LUNA LUNA IV LUNA V LUNA VI


investiţiei I III
0 1 2 3 4 5 6
Elaborare Studiu geotehnic

Elaborare documentaţie şi
obţinere avize şi acorduri

Elaborare şi obţinere
DTAC/DTAD/DTOE şi
Autorizaţie de Construire şi
Desfiinţare
Elaborare Proiect Tehnic şi
Detalii de execuţie

Verificare tehnică MLPTL

Asistenta tehnica pe parcursul


executiei si elaborare desene
„Post Executie”

BENEFICIAR EXECUTANT

AQUATIM S.A. Timişoara …………………

Director Tehnic Director General

Şef Birou Urmarire Investitii


Formular nr. 3

Grafic de eşalonare a execuţiei de lucrări


Execuţie lucrări de construcţii-montaj pentru obiectivul de investiţii :
„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE, PE STRADA NEAJLOV,
MUNICIPIUL TIMISOARA”

Denumirea fazelor de LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA


derulare a investiţiei I II III IV V VI
0 1 2 3 4 5 6
Lucrări de terasamente
Montaj conducte de apă,
branşamente apă inclusiv
proba de presiune şi
etanşeitate;
Execuţie cămine de vane si
cămine de branşament
Execuţia racordării reţelelor
de apă la reţelele de apă
existente;
Refacere carosabil, trotuare
şi zone verzi

BENEFICIAR EXECUTANT

AQUATIM S.A. Timişoara …………………

Director Tehnic Director General

Şef Birou Urmarire Investitii


Formular nr. 4
GRAFIC GENERAL
DE EŞALONARE A INVESTIŢIEI:

„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE, PE STRADA NEAJLOV,


MUNICIPIUL TIMISOARA”

Denumirea LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA


fazelor de I II III IV V VI
derulare a
investiţiei
Proiectare
Lucrări de
C+M
Organizare
de şantier

BENEFICIAR EXECUTANT

AQUATIM S.A. Timişoara …………………

Director Tehnic Director General

Şef Birou Urmarire Investitii


Formular nr. 5

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru obiectivul de investiţii :
„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE, PE STRADA NEAJLOV, MUNICIPIUL TIMISOARA”
Nr. Denumire obiect Preţ Taxa pe valoarea Preţ
crt. (fără TVA ) adăugată (cu TVA )
lei EURO lei EURO lei EURO
0 1 2 3 4 5 6 7 8
SERVICII DE PROIECTARE
1 1.1 Elaborare studii de teren
1.2 Elaborare Documentaţie pentru avize, acorduri, Autorizaţie de
Construire/Desfiinţare
1.3 Elaborare Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie
1.4 Verificare tehnică proiect (A2; Is; It; Iv; Ie; B9; etc)
TOTAL I: SERVICII DE PROIECTARE
EXECUŢIE LUCRĂRI
2. 2.1.
Lucrări de Construcţii – Montaj
2.3.
Organizare de şantier* ( max.3,5% din 2.1.)
TOTAL II: EXECUŢIE LUCRĂRI
3. Cotă „Lucrări diverse şi neprevăzute”
10% x ( TOTAL I + TOTAL II – Org. de şantier)
TOTAL III: LUCRĂRI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE
TOTAL OFERTĂ (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III)

*)
Ofertantul poate să nu solicite cota de „Organizare de şantier”

Operator economic
.... .... .... .... .... ....
(semnătura autorizată)

Formular nr. 6
Grafic de eşalonare a plăţilor către contractant
pentru obiectivul de investiţii:
„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE, PE STRADA NEAJLOV, MUNICIPIUL TIMISOARA”

( lei, , fără TVA )

Denumirea fazelor de LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA


derulare a investiţiei I II III IV V VI
Servicii de Proiectare
Execuţie Lucrări
TOTAL

BENEFICIAR OFERTANT

AQUATIM S.A. Timişoara …………………

Director Tehnic Director General

Şef Birou Urmarire Investitii

Formular nr. 7
CENTRALIZATORUL FINANCIAR
AL DEVIZULUI PE OBIECT 01 EXTINDERE RETEA APA SI BRANSAMENTE APA
DESFĂŞURAT PE CATEGORII DE LUCRĂRI
„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE, PE STRADA NEAJLOV, MUNICIPIUL TIMISOARA”

Nr. crt. Categoria de lucrari Valoarea din care:


(exclusiv TVA)
- lei -
Contractantul Asociati Subcontractanti
conducator
( lider asociatie)
0 1 2 3 4 5
I Cladiri si constructii speciale,instalatii aferente constructiilor si retele
de utilitati
1 REŢEA DE APĂ ŞI BRANŞAMENTE APĂ
1.1. Excavaţii
1.2. Epuismente
1.3. Sprijiniri
1.4. Umpluturi şi compactări
1.5. Corp conductă reţea apă
1.6. Hidranţi
1.7. Cămine de vane (constr. şi instalaţii)
1.8. Corp conductă branşamente apă (inclusiv prizele de
leg. pe cond. proiectată)
1.9. Cămine de branşament (constr. şi instalatii)
1.10. Proba de presiune
1.11. Legături la conducte existente
1.12. Desfacere carosabil
1.13. Refacere carosabil
1.14. Refacere trotuar
1.15. Refacere zone verzi

TOTAL III
Total valoare (exclusiv TVA) lei
Euro
Taxa pe valoarea adaugata - lei-
TOTAL ( inclusiv TVA ) - lei-

Proiectant Operator economic


.... .... .... .... .... .... .... ....
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)