Sunteți pe pagina 1din 64

NINA CASSIAN

NICA FRICA

k
EDITURA ION CREANGA
CINTUL I
Nici tugp din tala lui Namih-mpdIat

Basmele incep aqa:


(Cic-odate, undeva...t
U$ele spun aldel. Iati:
xDngi copii, a fost odate...,
S^au pe fla-ntii din carte:
(Intr-o tare de depafte...t
Altele, mai actrtalrii:
(Dincolo de dungF mrrn...,
Sau, ln fne, dintr-o dat':
(Cic-a fost un imp?lfat...t

Oare cum sI-ffepem noi


Filele poveqtii troi ?
Ca s-o punem mai pe rcate
O s-o-ncepem cu de toate:
Cic-odat{, undeva,

5
Sub u cer f:rd de stea,
Intr-un loc depafte foane,
Peste ziri 9i mai depade,
Cic-a fost u impdlat
Lacom, crud Si ircruntat.
Plrul lui, brumar ca iarba.
PriDsd-n turFIi i-era ba$a.
Miinile
- ca doud
$i picioare
carlge.
picioroanse.
Cind r5cnea- o dat, crunr,
Se stirneau fifiuni de vinr.
Clnd bitea cu puimu-n masi,
Se stirDea fuaunr-n casd
$i zburau diD locul lor
Bnibile cunenilor.
St piDea in lung si-n lat,
Sinsur, NaniE-mpnrat.
Geu d mare ela birul.
El i9i indesa chimjrul.
Vai d-amar! Ades€o
Indlla spinzurltori.
Oamenii din lala lui
Uitau raz soarelui,
9, drduse praviu
Implratul Namiu
Tara-nheagl s-o-nconjoare
Cu un zid de piatrl rare.
Soarcle si nu rlzbatl
Niciodatd, niciodatd.
Arboii din tara Iui
Cresteau nesri, shimbi ti sui.
Florile c{tau in jos
La pinintul negricios.
Se piteau in cripituri
$oarecii Indnnli ri suri.
Peste toate prsurile,
Mai lipseau ti pisdrile,
Ce ddduse pravild

I'
lmperatul Namill
SI ]e feEc€ pe toate
ln ungh€re-nNnecate,
De ziduri lnconiurate,
Zidud-nalte pin-la c€r,
Unde cintecele Pier'
Si in lara asta ma'e,
Fern chtec, fhA so$e,
Mai trlia 9i-un biielel,
Ce crescuse doal dlel,
Un biiat cu trai slrman,
De micu! rlnas orfan
Locuind la un bunic
Care l-a-Dldtat de mic
Cum s, scrie, sd citeas€{, A)
Slovele st zugrdveascA,
Buchile intonocheste,
Rdsucite, dezlegate,
Suuirele, luneuiete,
Mai bondoace, mai semele,
Care poartr-n miezul lor C\
Adev5r sclpedtor.
Avea motul pskne rari, 7b
Brrucite, de plugar.
Avea moqul ocbi llunilti,
De inlelepciune Prini
...Da! ti dinsul s-a sfir$rt
Iffr-o zi de ger cumplit.
Pin tawul giurit
Iama toatl-a nnvilt
$i au nins dessupra lul
Fulgii albi ai cerDlui.

tn cisula lor piticd,


Sinsur cuc dmsse Nicn.
A mai plins el ce-a mai plins,

l7
I-acrimile si le-a srriDs
Ix cnuqul palmei mici,
De-ai fi zis c!-s licurici.
hr apoi cind s-au uscat,
Din adincuri a oftat,
$i-a pomit pe stdzi, haihui,
Singur cu durerea Iui.
$i mdrullt, ti abttut,
Prin cetate-s strdbdrut,
Nevlzut de nimenea.
Glasul doar i se-aurea:
Clta. Nici vien de iale,
Oamenii se-opreau ltt care.
Cinta Nicd vi€$ de foc,
=r
Vintul s€ oFea ir loc.
Clnta Nic! viers de dor,
Flodle fo$neau upr.

Foarte cnmt s€ miDia,


La cunmii s?li rlcnea:
-AstdSi-mi hchideai de hdarl
paslre ciudatl!
9i dldu o praviE
Impdratul Namil!
Cum c{ cine-o s: doseascl Sute de sclntei sprintaft,
Acea pasAre-orneneasce Zv?lp2liate, orbiroare.
O sI fie ferccat, Iare Nicn, pasdmite,
Cu fier rosu ins€mnat. Tot cu ochii la coDire.
-
$i, ir ziua urmdtoare, Se pitise, curft,s,
Au iesit in piata mare DupS un osrean maj sros.
Impiratulj cunes road, Care str5iuia cu zet -
$i mdiime strinsl roat5. In ctrnaqa lui de-orcI.
Ur cunear c'r nas subfire Zcea Nct-r sin€a lui:
Pmvilei dldu citire. (Dacd fiecare cui
Calul lnptuatului Din copita calului
Improqca h jurul lui Ar fi fost infipr ln cer,
-In Din copitele-mbelcate
argirt Si nesremate
Toati Fra lui de ger
ArAprinsast.dluci,
-
IR
I'
'{

Cu lumin! €a de z,
Osmedi s-ar veseli.'
$i cum sta glndind afa,
Auzi cum gldsuia
Lumea-ntreagl s-o cunoasca
-Pravila idp:ldteascl -
De decaz .si de obidt
C.A au poft6 s inchidl,
Nu qtiu cum se intimph,
Lingd cal se strecu$
Si, veshi0d ca sI nul \€dn,
Smulse-u tu din min&a coad:l|
Calul st.a$rdc sEinutA,
imptuatul se-ncnmtd,

g
Si din dsputeri rI6i,
Cd vint aspiu se stimi.
Nct-i spuse-anmci in sine:
-= (Socotesc ci n-ar fi bine
S, m, pun cu ei acum.
Hai sI md grtesc de druD.t
Cit ai tce eopinddu,,
O zbushi din locul seu.
Cii ai zice culits',
O coti pe uriE.
Cit ai zice xcocostiro,,
Cntre Dargine de tirg
O lu, pe dium ascus,
Spre un loc de nepltruns.
Viiiia in uma lui
Glasul imprratului.
RIi o$eri, cu ochi de iar,
Giffiau dupe tuga..
Fuge Nicd tot mai iute,
Qu pas spdnten, ca de ciute.
liSoptesc: xS, tusi! Si tusil'
F uzele ii fac alai,
(
In sfirgit, ajunse Nici
lntr-o hrubi mdluntic5,
Nunai bund pentru... fricr.
L-au cdtat ostenii-un ce3s,
Dar pe urml au rlmas
Tofi cu mutrcle plouate
$i cu buzele umflate.

Nici-D hruba lui sindea


intristat, in smea sa:
{Am scipat de data asta,
Miin€-ncepe iar nnpasta.
Mic cum sint, m-or priDde poate Noaptea-n ulme rdmin€a,
De at tugi se scap de tosrel ceana zorilor mijea.
Dri de liri9oaia mea Ca s, fie iarnii soare!'
Mult md doare inima! Nic, nu mai attepra,
O sn plec... doar pdtru-u rimp. O trdisrufn apuc6,
$i-Dtre timp poate mI schimb: Cu-u colruc de prtA-n ea,
Male-oi fi, nu mititel, Pid neagrd amald, rea,
Pieptul iat $ mutchi de-ofel, $i-o porni cu pa$i srebii,
Suflelel de voinicel. Dar uEori, De^zuiri...
Cit oi rllt{ci prin iume Alergind mereu ala,
Mulfi uita-vor de al meu nrEe; $i ajuse-ntr o pddure
Chiar$NariH,o$iu. Neatinsn de secure,
...Dar de Nmill, eu nul
M-oi iMpoia clndva Cu copaci puzderie.
in umbrita lad-a mea, Cit ai zice (mierli-n crinp,
Sparse-oi zidul rdu ti ma'e, A intrat in codru-adinc.
CINTTJL II
Nidi lsi intilr€$e ptietenii $.l pecdelte pe Mustecios

.Cip.cinpl $i iar chip! $us!beaF pasAdot


Ia privifi c€ fel de chip! li ror ciripea lui Nic,
Parc+r fi un bdi4el. $i stdnsese-n jurul lui
Sil trez$c nu-i chip defel, ?dsdretul codrului.
Sd-l Eezesc, defel nu-i chip... Dorm€a NicI lntr-lm crlng.
Gpcidp! $i iar cidp...' Dormea NicI sornn adinc.

t3
{ip-cirip! $i ia' cirip! Stai o dipl loculuil
Si-l trezesc, defel nu-i chip. Vezi-{i lunsul ciocului!
O fi lene$? Sau trudit ? DacI lumea pistr€ascn
Din ce parte-o fi venit) Tine zor sd Dt cu'oascd,
Ane, dar, cd am tusit
Dintr-un loc mult urgsrt,
De la Namild-mplrat,
Un pltic diftre scalri Din trrim intunecat,
De un degt ll ciuguli. Unde se prefac in sloi
Nic, iii deschise-atunci Pesdrile de-alde voi.
Ocbii tli
cu sEne lungi. Stai si ddeii .si nu qtiti
Crm te cheamt? ii strigarl. Clt sint ahii de-oropsili.
-D€ unde vii, din care lsrI?
Pei, mI cheamd Nic{... Eu...
- Ia priviji c€ rnai flectu!
-

$i-ncepul-a ride toate


Pns5'ile sduate.
Cum ziceai c!-li sputre ? Nicd?
-
Esti Miat sau e$ti... fiJr-Nicl?
-De Vai, ce namiE.-. voi-Nicn?
mn uit, m-apuc-o ffcd! ,N
frulte mrlunfic5,
-$i oAre-o
palrnd putintict,
$i o vo$I cam pelticn.
$i-i d€$tept, frumos de pic!!
NicI, Nic!, Nicl, Nic{!

Cr mai ris, ce veseliel


\ici, ro$u de miDie,
lncepu sI se rlsteascr:
-Tu,Adu$re
plsi{eascr!
codata cea cu mol
Cale rizi de nu inai poti,
Am tugit din lrchisoare, (Soarele, In plne zi,
Dintr-o larl f:be soare, Incepuse-a stdluci.)
De-aia-s mic $i pilpiriu, Cum $er8ea el, voinicos,
Prea lolticule scatiu! Auzi un glas lemnos:
Stai pulin, finate Nicl.
-Pleaci-te ii md ridicr.
Pdstrilel auzid, Ne-ncetat te-oi spriiid,
Ru$inate-n jos privid Fie noapte. 6e zi.
$i cu aripa-Si umbrirn
Ochiqodi de mlrgea,
Lucitori ca lacrima.
Iar codata se cdia:
Cip-cirip! $i iar cirip!
Sd ne ierfi, defd ru-i chip?
Ai tugit de asuprire,
9i noi rldem in neltire.
Vii st-fi cauti adlpost,
$i noi ridem Ed rostJ
Oare curr s6-ti dovedim
Ct noi totuf te iubim?

$i zbud apoi, pe loc,


Sdrutindu-l lung din cioc.

Nici-atunci se-ni€ninl
Si o frunzl apuct,
Fluier, qi +iui,
$i Ia drum din nou pomi.
Ciripea in chip 9i fel
Pe$retul dupi el.

Luna e drumul. Codml, des.


Umbre si lumiDi se !es.

116
I
Viizn i.li1ri,, : tn , ir :t)r,
Un iliag !.:liri, :i, !ars.
alapu r sti.rf. blrrie.'e,
.jlioagll i., Pnrasii dc-. rn!:, rr.n'e.
Nicri ndar.i i nJr.::
Si din ochi ii rnilt.iii:
-- ,\i s:i m l;i r'1' Df ir 'r:'
'l r. iri,. |,,

f'
r
o. )/'
Ia! de-oi cregte eucindva, Un cllut cllir la drum.
Cu tine m-oi mrsura, AE sftdbat€-ntreg pemintul,
Ca st ved cit am ffescut, intrecindu-me cu vinrull
Cit de vredruc m-:m l4cut. Bine Njc, nu sfirei,
lar pe foc n-r.rn sd te pu, Cn deodat' se pomeni
CI mi-ei fi tovarns bu. Cu o gizi linsi el.
Si cu glasul subfirel,
Gizai spuse desluiir:
Ni(d mar depane. \4.ai hemat t am venir:
PlpLd -umbr, vorba. ira,ioarc.
i" ;.;;.; ;" i";^,. -"",'. C; dnrc! 'i fir ''at
Vredn\ e roiaeul, i"td
Si_t arurd .6 n; , Jda I- rdu mbflr
L.e;-;,aaa;na s-*r, S, ';rimul
re .rur.. D.-aia-m .eni'
o uocrca remnoi'a. Area grza pe ,p'nare
Cu al;arrra-i palane. Dou' mDd€ aripioa-e
pe ar"mer lt iot i-ue. Strdvezii !i poleite
Ni.a, rrl"ir,.r- . *4., ln culori nemaizirite:
S_o menince !e reoede. Aurtul norulu.
vetdele iz\orului.
"",,^1".,J';i^-,i.i"
a.--,:.--:;;-,:";"; Albrsrrealatumulu.
i".'"J"ili." ir .a'.""i, Flaclrr amursului
Nicr' de uimirc i mur:
tl i. ^"'', ..1 ."ip'a,
at;;;;;;ar.;:';;.i cf,.r.rutnenu,vrzutl
Di;i,ii:;[';;;;;.;, se ginde-.re... Pa.Ilni,e.
N-a,e coari. ni.i copik.
a;;;; ;;;.1;,;-.
Limpede, sopontor.

De, e codrul. Dnmu-i lmg. j {"l


ZeLe zile nu a)uis {-
*'.
S, I stdbati. Umblind mereu,
I
i;,';:;';d;;i;;;-;""
il dor. r
tI
-.- "b .{
$i prcroarele \ j

k;-llil:'::*:; h.
Tor nul poare odihru.
Bine-ar fi s, am aclm
-
18
Nu strdnutli nu n€che^ze,
Are-aripi ce scinteiazl.
Dact m-oi sui Pe el, ----'-:\
Rtfnh fdri cllutel
Giza sindul i-l ghici
$i subtire-a$a srri:
' lt --
md iudeca ln Fabr,
-Ct Nu
md vezi o gizl slabd.
DacI vrei sl-!i fiu cal bun,
Tu ascuhd ce-arn si-ti spun.
in poiana tdinuitr,
Cu luminl smdltuitl,
E-un plriu cam repede,
Plin de pietre netede.
$i pe tundul lui pnzette,
Mustdcios, un marc Pelte.
$i in sprintenele unde,
Doue pietre-s mar rotNde.
Cind Ie fieci mai ilri$or,
Sar scintei din trupul 1or'
Dac5-n minn-ti scinteiaze,
Cape(i inime vlteaze
Pettele cel mustdclos
Le przette duqmanos,
Ce el singur vrea sI fie
iuestrat cu vitejie.
Glncrtori tot niscoceste
$i se crede marc meqter' ,.'' )
Cine-n cale ii rlsare,
El ii pune-o ghrcitoarc' -\
PiD-a€1lma, Ia ghrcit,
\imeni nu s-a-nwedmcit r' \l
Dacn ai si izbutetti
Ghicitoarea s-o gtuce$i,
t))//
Peitele s-o supfa,
Din dustli va scutura,
Utrda se va tulbura,
\esnzut de nimenea,

l9
MinI] lFo vej scuto.d!, Alta * burtd in soinare.
Unaecaucovrig,
Alta-@ularpemic.

Nici .-a .nai anaprlr lari t€te impreulrd


Si l-o spuie in. odat $iiu si ciote, $iu sI spun
Si n.m ,^ nx< nihir .\1ult mai mult ca oriqicare
L.'dsericn zburetoare.
Brtu-i ajura sn lnnbl€, $ad. Nicd, se gindeEte,
Indfwirdu-l prinre !nbr.. Giricitoalca n-o ghicette.
Descurchd t!frilrile, T.ecc o clipd, trec ii z€ce,
Dcscilc1nd hnriturile. \icn iade. timpul fece.
$i s-au pomenit deod:d Cind deodati! Nicn srie,
I. poiala minunatil- Plin de bucurie mare.
Avea iarba moale, moale. Fiiminiette de bunic
Peniru rnlpi subfirl tj soale. Caie I a nvdFt de mic
Arer umbra dulcc, lulce, Sioleie sn zugrdveascL
Blin!-l rfirul sn se culce. Sj sd scrie, sn cit€sci
Ploain, lunguiaF, plinsa, Buchiile ntortocheare,
Se fefea s! pice nir-insi Risuclre, dezlegate,
$i plrlul :epcde, Subdrele, lunguiele,
Plil de pretre ocicde, Md bondoace, mai semete,
Susura cu srucr v:u, Care poantr n miezul lor

Iar in fJxdu-i lunlinos. Bu.hile sl strisd I'oios


PeEIele cel mustdcbs -Nicd inspre nustncios.
Shnjuia cu ochii-n ze.e.
Ce si vadn clne |rece Itos ca racul dcvcni
Clnd i] djbnci p€ Nicn. 51 apoi, din Dou verzuir
TanFg incepn si ! zicn: gi il zbjrli musrala lui
Dacn vrei pe-3ici sn treci, iii si-o scuturd dudos
-'lf rebuieste s5-rni dezlegr Tulburind de sus ]n jos
Ghic;toarei, blielele : Unda Lmpede. $i-ata,
Am tn s:ol de pnsdrele.
Uneie sirt mar bondoa.e, NicI ti scufudn degrabi
Altele ca liite ae. Mnra agern, in ap5.
Un3 are b'rftn marc, Pidreie, ivmte atil,

20
L e-apucn tiJ hoterii, Crescu Nicn inc-un Prc,
Bilul rtmlDird oai mic
Din poia$a cu pricim.
S.-nserar Scidea lumina. Apris .lot d. viieiii.
Gial a*epta s: vle
5i i primi cu buorie. Giza |nrp!l rcia{rcortu'l
\ici pietrele-apucd,
O scbteie se aprinse,

5r, pe dati, ea crescu,


Vindre foartc se ficu, Diil CAlu!, de seamd, drtl
-t ripile-i cobratc
-Ei, dc-acurna si rc ll1!
-
?iue mari, destillrrar., aln-s p,rrnit pe qitejii:
C: puteau Sra i.i!gi'l remurind:
iedea u$or
Pe pesmfd lor covor, '- 1'.i.11 bire-i pe p:n]nt.
PIn de apc albdsirui, Ai !r-:it rli puj picior!1,
\1ci i toiasul lri. Ir.i piil .u Sinilorui
\ici pieteie apu.;,
S:nc-o dartr le riecn. Srdbiiea ri o snge|'ra
O scinteie se aprinse Itrinre noD si pnnlre vint'rri)
Si pe fi:unte il atinse. Cetrc nli si noi p;nintul
CINTUL III
In cssr€lul Lunii

Linigte... Ce noapte geal Nourii in mal: fflii


Nu-i nici l1ln4 du-i nici stea. Despletit€, strlvezii,
-NuMli cllutl Pestrifulel
rDai pot de lini$e.
P&eau lmda finului,
M-etas€a porumbului.
Nici s6 cht nu-mi vine, zlul Iard liniStea fi ea
Prea e troapte ca un hllu... Ca un imd d€ lac p&ea,
Cam e9a se tinguia Iar pleoapa tot mai gre5.
Nic2l-al nost' pe clnd zbu.ra. Cldd, d€odatl, ce sl vezi?
Iar toiagu-i da intdna: Sd tot vea $i sd lru crei:
Unde-i Lr.ma? Urde-i Lona? Pe o paji$te de c€afI,
-
122
I
Ua castel st tea ld fag,
Un castel cu ziduli-rElt€,
Prinse-n iederi tremurste,
Cu f erestre-nurnecate,
Nici un col! nu plrea viu,
-{i fi zis cn e pustiu,
Daar din tumul cel de sus
Filiirll-n zbo! adus
Lilieci mdrunli lll stol,
lorirali pe cerul gol.
-Sa ltui, PestriFle, nifel,
v€dern ce-i in castell
Iar tojaSu-i da intruna:
Unde-i Luna?
-Und€-i Luna ?

Poposirl-o liniqte
Pe pustia paiigte.
.{rbori mari, cu cr€ngi uscate,
Pizeau taidca cetat€,
Crengi, ca latui strlff legate.
\ict uita la ele.
se
Pareau neclintite, glele.
Scoase-atunci din buamare
Pieuele sclplrltoare.
,{uiiFit sclntei pe loc,
Credsile trosnirS-D foc
!, gemind, se destlcurE
Deapgru o poafiI surl,
Cu zdvoarele ursuze
C2 pecetluite buze.
Cu rn dett cutezdtor,
\Lt-atiDse ur zivor.
P€na prinse a scriSni,
- vnitt, se tingui,
Sr-apoi se cdscl deodat'.
Inti NicA, tulbumr. Nu ml chhqi 9i tu.
Crqd pttiri pcstc plEc, A1I, re du... re du... te d$..
Zise bu,1ul lui roiasi
* Vezi, si .nl.l cu sriji mare.
Nu $iiu, fo,rtc ni se pa!c,
Insi tor ce-air1g pq ios Nicd se gindi un pic
E groiav de lurccos. $i nu pricepu nimic.
Pard-ar fi -- df nu te mint Cine e$rj, grdi-nctlrcatr
U4 ciudu covd de-areint - -Jalnc gh(m lnrmccar?
Sau u liu\xu inshetat. Dar un hohor 9i mai rare
Fii atent, ncapi|lr. Izbucni clin sheBul mare:
Ai venit snrd furi ticefea,
-Lacrimile si durerea ?
Nu fi-am spus sn phci odat'?
Au mai mers ei inc,un pic, l-asr-mi... ghemul incurcat!
$l tot nu ved.€u nimic. Ce mI tor iDrrcbi inrruna
Doa! ici,colo cite o atd Cine sint? FIi... bi... sinr Luna...
De lurrine, rece gheaF, $i-ncepu s, plinsi-emamic
Neatinsd, neajunsi, Lacrimi srele sub z{branic:
, Ca o lacrim, ascesd- A}l, ce rrai induremt!
-
Au nai mers ci ce-au mai mers, Crutul Namild mp#at
Cind, deodatn, c€ st vezi ? t
pe soare supdral.
Sd tot vEzi $ sn nu crezi! Si de-arlrnce! lata sa
IzbucDirn raze verzi N-o rDai por currciera.
Ca o ploaie de snaralde, Slab, iuceafdrul dc zi
Pinealuciesorcalde. Nu md poate multulri.
Ce luminl de poveste, Nu-mi di sosiel! lDmhn,
Izvoriii ftrn vestel Fafa neasrn mi{, dc tinn.
Nica se simli-mbiiar M, 9!iam cn rili lrumoastr,
Intr un stuai l'cfzui! bosatJ Dulcea soArc]r:r rrire;rsl.
Iar, iD fit!-i, o perdea S@rele cind rii.c aproap€,
Foane ncer se deschids. l-ung md ogllld$c kr ape,
Indtrntui ei nirare! El lunniirni diiruia.
Sta un ghrm- umflrr ti mareJ Dar.ic, dh lurnina sa. . i
In!eli! inrr un zJb.anic, Dar acum s-, isprnvitr
Ce-i srni cu slasul jalnicl NrrriH rrt-: i4lonitl
re-n r mis incoace ? An, e dof ne,prinrCa-acwa
-Cine
Pleacd iur€ ii-mi d! pacel Cilrd mi-aduc rminr; numa'

1zq
I
(_

D.'acel li\, ni care-odain


allindam nclflbBfalil
)r,i amintesc: u dimb .]omo],
?::ari gxre$. nr srrl,
J [!adi. f! 1ri'irt.
'iu-,:'dr1i r.lir1 dc gliu
\r maj ir.f(L si mi amintesc,
- mai riLL irn Perfelesc.
-::i:-n ifn.i o simr
\:j nD rll ra[ sn ( ilind.
l.l s in.rli! vecie
-j .:tar.:i rrr! i..qt.!
l $rnr.

::- .orcrnl nig,llrn.


i:ul iutiu ri 1Lgl,.1a1!
::r 'in I e!",n \r.
_ 1i9r lrr . c. r\t
Silr dlf i.f.-f tiueclrta..

t;
Ei, ce lac m fost odarrl $i nclperea tosre, toatl,
Am venit cu Ea mprcue. Parcd fu mai luninatn.
Ce sn fac eu lEr; Lun;? Pnn usher, stele-flclii
L€bedele mj-au plecat, Scinreiard, sute, mii.
Nuferii s-au scufudat. Iar toiagul gLlsuj
Plin de miez ti berrinette:
VFTi l!!min'
-Se numeste-a$: nrdejdel
De atira jale srrinsd
$i amrrnciune plinst,
Nicn iti simti, duium,
Lacrimi rnari fecindu-si drum. Vorba nu-si sfirsise bine.
Dinspre suflet cdrre gene, Cd a$a, ca de la sine,
Lacrimi man suiau alene. Nicd iar crescu un Dic.
Supdrat pe sine intDSi, BIrul iar prru mai mic.
Incere pe llx cu plinsul Hai se mergem, ,puse Nica.
$i grdi cu toatt graba: -Leata noppi se ridic!,
Ce atita plins deeeaba ? Iar Pestrilul nu dn semle,
-Vorbe ce Ie fac sd sufcri, S-o fi pliclisjt pesemne.
Cu (vccio ei cu lnuferi', 'l u.urom, rimas-bunl
Cu (.te du' si €h, si ivail...' Iard tie, Lund,-ti spu
Alte vorbe, t-und, n-ai? Cn lmina vei primi,o.
Stind asa, jelind inrrua, Luia spuse blind: Adiol...
Ai uitar cA tu .sd Luna.
Uite, eu, cir sim de Dic,
'I'ot o s, te-sjut un pic.
Nu $riu hcd ce-o sI fac, St3 Pesrrifu-afarI, rreaz,
Dar sI $tii cd-i viu de hac Cm ursuz si fire haz.
Impnratului bspsin, Cd dc cind tot asreDta.
$i-o se fie iar srlpin Cr,'nr a. tot se pti&i.ia.
Soarele pe-ntreaga lume Njcd se sui pe-arip,
$i pe soarta !a, anume. Si pomirn intr-o clipd.
La fef eastra-ngustd srind,
Luna ii pdvea plecind,
Cu ochi mari ti plini de dor,
Luna, ciDd il asculr!, Trimitind pe ulma lor
Parce... se insenind. Tot alaiul srelelor...
d\TL'I- IV
Fporul de Bosbe qi Hirciosul

Gr er. de clnd zburau ? Poposire-ncetiqor


-\(enul !:remii nul$tiau. Drcpt pe galbenul covor.
i:t Pestdtu-€bia, abia Mii 9i mii de gdn€-nalte,
Cl din ariDi mai bItea. Aurite d lnvoalate,
Ddesubt,-sub ochii lor, Fremltau in boarea blhde
Se-ddndea un luns osor Din tulpina lor pldpindi
g -
Ga-lb€n srralucitor. $i iai aplecau, b aie,
Hai, cllul Pesrrinrle, Umbrelulele d€ Daie,
-knluuu cobar?{-re Bo3ba plins si rdturdI
C! aripile-amindoul Cit mai bire s-o ascl]nda.
Pe cr oar€a a6ta nou!. Roqn maci, din loc in loc,
_9 dtdm un bob de hranA, Puneau pete ca de foc
I reun culcut lnrr-o Doiana. Cu-o fegtil, la mijloc.
C! e timp de agipir. Iar cold stireau, stdini,
i oaIA Doaptes am gonit. Intepad de ciutini.

z7
. .!ica Pestrilu-n iar
I a:i zborul ndzdrnvan,
::: Nicn si cu bdlul,
:::: .p|ul, sugubllul,
-r a.rnirn, cildtori,
:-: noianul de cl]lori.
a r: albastre, stdvezil,
:.,::nurind in zori de zi.

-- !n.e mrn,nri.4
n'lzi^ chiar lingI NicS:
sosit cu ginduri bune,
-'.i::De-:i
un venit' F-om spuc.
-: rl !eni.
"bDn
sn calci pe noi,

l-:: slasul auzit,


lir::elegind $i pace
l: :i pentru ce nu-i placel
- -.,r ---,,- ,;rf.lP n.i
:= : bob rctund, btlai.
\id, negre+it,
-i ']n Zise bobul cel pitjc.
l:r bob mai... r:sx{it. Cdci la noi € mare jale!
r.:-: :puse: Nu aind rlu RIi hirciosi ne stau !n €le.
- teu;
i :ius !n land Oare-ai sI ne poti scnpa
,- ;!r,ir ltl hmea Erare De hircios ii haita sa?
De hlrciog? Cu ce 1": sper'e?
:: :lobod pe mindrur soare: -Cu mustafa-i € o perie ?
:::rl: in taIa mea
_-
Sau cu 9oldul lui blrnos ?
- ,,r ,lP 6i'r; dF Sau cu ochiul lui sliclos ?
!: i: ?oari lumina. Nici cu octiul, nici cu
-Mai adincn ne e mna.
bLana-
- :: i-olos c{ e$ti voinic?!
EI grllunlele ne furd
$i-n pirdalnica sa gure
Le zdrobeite 9i le roade,
Bietele ftptud de boabe!
Arc-acasI-o vizuind,
De griunle toat, plinil.
Stringe-nrruna la hambar,
De ni-e traiul mult amar.
DupI ce-ii sffr$e$te raita,
Se ingra$d toate haita.
Ilcomii ne furd-n cete
$i ne rcd pe indelete,
Hrep{rete roz5toare,
Cu ped mici, cu gula mare.

it
Nicll asculta-n tlcere.
String€ brFJ cu putere. /
Hai cu mine, li grti
-Bobul. $i pe loc, coti
1.
Pe-o crrarc strecurattr
Printre flori cu frunza latd.
Trebuie se fii trudit;
-Ti-oi afla culcug ulnbrit.
Mai intii te hodinegte,
Rupt cum esti de drum, fire$te-
Is{i din nou puteri, 6i tare,
Ca sI lupfi mai cu-nfocare.

loposid, in sfirtit,
In loc tainic qi tihnit:
Iarbd moale, umbrd dulce,
Numai buni sI se culce.
Iarbl deasi, pdtud, pdturi;
Cu toiagul lui .l6turi,

t30
I
T
Fosnesc grjnrte in tan,
Bate-un 14nt cu suicr luns.
Sar ciulinii si-l imDune. -
Boabe cad, se duc de-a dura.
Vrejudle-sj trins fiptura,
rar pe ce.ul hri prrd
Noui mari s.rr irrms dmdatd.
Nouri wDep sr rmflari.
Risuciti, iDcirtignri.
Din tufisuri .r dnr Aau ,
rre pc mdrlr ! .lr coclauri,
rncepu si jrsi.D soart
Haita horitor.u alann
R.ii hirc,,'!i , u s!.r Lnrre,
Lu sprc ||rrru 1! ,'!Jre.
C,oliii lc iei.$i .iri sdri,
uneara s1 repczcau .Lr ufi!
Nivdlind itr lanul m,rc
Toat6 hoardr lor dc fiare.
Strigi Nici-n urm.r tor:
pe i(ic, ruftrnfllorl
-ZiccStafi
unul din I-ir.jojti:
Tu cu r.l s:i llu te iocil
-Ce sn stbn ? I c Iacem se5lna!
Si-ncepDri si dL,! iallrr.
Ghearele. riiini.lc,
Scormonexrr ginnntelc.
Gufile curf.r'iuuic
Se umpleau p. silurare.
Nict, in minin-i mare.
Nici-ndatd se llmsi Scotoci prin buzurare,
gi c-un zimbet, ador:rni... CaJ prin pierrele vfdiite.
Si-i alunse, pasimjte.
Gea ba buzun:rr-l scurmd,
Caci de prerrr, nici o urmr!
1ce-o fi larma asta mare ?t Negresit or fi picar
Nicd sare in picioare. Prin v:7-duhu ntunccat.
Fo$nesc frunzele avan, (Ce sd fac?' sc friimirta.

132
l
runde c puterea ms}) Curbrrite sub urnbrcl€,
Iari bnlu-i spuse aia: Aqteptind cuminti sub elugn
Pietrcle nu le mai ai, HaiB lacomt sn iugd.
Dar pe gioduri sd nu stal
Vrem€ a venn acm,
Sinsur sn-! .roieqtr D drum.
Nu lnsa hirciosii &oaie Cind osorul fu sptlai,
Lanul nostru s6-1-desPoat. -
$i-au pomit o Pasul marc Apnru pe cerul nou
Dupi hira strtcntoa.e Un briu lal, de orcubeu.
Bobul gingai pc tulpinn
Se da-D lesdn, sub ltDlnn.
Toatn lumea lor pitici
Rontdiau de zor, de mr, ii srii in co! lui Nicd:
Toti hirciogii in ogor. Mu\umim nemasumrl
Cind, s-au pomenit cu Nic5, -De urgie ne-ai s.dpat.
Ghioaga n mind, f:rn fricn Voinicel pict de sus,
O rcrea si-i nimerea Noi iti muhmim ncspus
Peste mutra 1or cea rea gi ri dorim d rnic, o nare,
Na vn, lmetilor, na-vnl Tara ta si arbd soare
-Flaita grasn 9i hulpavd! iar un bob mai totunjor,
Iar hirciosii aiuriti, Bucitarul grinelor,
inghiontiti i fugdri!, Ce puna semel pe caP
Se sucGu, se invirteau, Un fes rotu dintr un mac,
Se-mpingeau, se-ncdreou, ii intiose-un bob de rou;
Iar, in blana lor, scaieli, intr-o nucn ruprd n doun:
Lipicioti, in.ucnreF, Apa s5 li-o r aproaPe
Se-ncleerau. $i moi tulpini
- Multltmesc. p.!or de boabel
Sau mai aspre lidrcini
Pe hirciosi mi fi-i lcgau
Si de gus6 ii siringcau.
\ourii cei @ri $ groti Si pomj cu pagi grdbi(i
Se iotird pinteco$r, Ca sn I afle pe Pesr.il
Incepind sn lcpede Cit privi in jurul lui,
Cire o pl@ic repede. ta PesrrifDl de undc !u rl
C.adeau stropii rcpeziti Se uitd o dati n sus,
P. hirciosii zipnd!. $i-!i v;zD cllurul dus
Boabclc stiteau !i ele Tonnai hnt, pe curcubeu,
lnmuirdu-$i tot mercu
Aripa scl eietoere
In piraiele de soare,
In spirtum norilor,
Lustru dind culorilor,
Pdmeoit, stdlucitor,
Iatil gata pertru zbor.
Se Ulcarl Si-au pomit,
Ceru-ntreg- p&ea clltir.
Dedesubt, sub ochii 1or,
Fo$nee patDic1rl oeor,
Insorindu-i uduit
-

7
Pitri ru s-au mai z{dt.
CJNTUL V
Oceanul lui C-ancatiF-nparat

Clapa-clipq, clipa-clapa, Prinse sd stribain_ntinsul,


Uite-a-sa s€ joaca 5pa. Oceanul, oecupnnsul
Pl.ica-placi ai placa-plici, Udde mici, cu boturi ude,
Linse snnci c1l coltii mici, gopteau i-ute $ nevrute'
Dingalans $ langadins, Valu nvolburat It mare
Ca un clopot din adinc. Se topise de milare,
Fi$ii$ Ai nfiiaS, Ci pe cerul nepArat
Lincl riullrl cel sola$ Se-arlta ce\a ciudat:
Cite cintece-n oc€an! Nici tu gizr, nici tu cal,
9i de dor, si de alean, Nici tu nor, nici animall
Si de zimbet, !i de iale, Ce-o fi pata de aloare?
PoartS-n €ludle sale. Mult ciudata zbur:ltoare ?
Ca de sticH-i vede-obraz"1, Voi, copii, desigur, !tr!;
Cind mocne$e-n el necazul. EE Nicn pe Pestrill
VinIt ,si-nspumat de sarc,
Cird obida ll dogoare.
Uneori, trandafiriu,
Cind tmursu-i inci viu, Ei pluteau de o weme Img5,
Alt€ori € albdstrui La pdmiJ)t citjnd s-arunga
O oglindn cerului. - Cind ztuiri dedesubt
lntr-o zr! un mufinur suror Cmpul apei, ne-ntreruPt.
Ba mai lug, $i ba mi scult, Nicl-ti scoase-opmci le,

135
Desehindu-$i ch.ingile, $i norodur pegtilor.
9i PesEirului ii puse, Cit putern lrcd vorbi;
In opitrci, doud lebuF, Noi iri spuem: Fugi de-aci,
Ca-ntr-u fel de blrci micule. Nu cumle sd re inlEfe,
Astfel coborid-n zbor, Nu cumva sd-i cazi in brae!
Pini-atinsed usor
FaIa linl-a udelo..

S-au strins toate imDreiu:


Valul verde, valul sur,
$i un val mai alusEri,
De culoarea cerului.
Nic2l se uita h roate
Sii prru c{-s lntdstate.
Bundziua, udi-albastri !
- Nu e bund
- Valuri, bineziua noastr:.-.
v-arn dsit!
- (Bine, nu-i prea potrivit...
- vi-i durereal o€re?
-vrdCare
c-aveti belsug de soare.
Ce tldm e oare-acesta ?
Unde ne-a adus pov€st€a ?
E-un thim de robi ri rcabe. l
-Triste-s ale noastre aDe.
CI gmzav nea-nspEimlntet l
Caracati f5-mpere r!
t
-cumCaracatig? Ce numel
aratt €l anum€?
I
AIe brale lugi ti slute,
-Lacome t
9i desfecut€,
De te strlnge-r brafe, mori.
Are sute de comori,
)
Perle rari g_ scump mtus€sn, 5
C
SCOrIDOIrlte dlD(]{:fu.
s
Pentru el trudim de zor
Toati c€ata apelor I
S

136
Valul, biet, se cl5tiE Zise Nicd: Stind a|a,
incretindu-ti fruffea sa Pin la wul- v-o miDca.
Nict se uiti in ios, Uite, sn pomim aclrm
in adincul uduios, Ctte el, $ tog,durum,
$i v{zu un lug convor, SI-ncercim sdl facem Prafr
Pe9ri de orice chip ;i soi, Cit o fi el de grozvl
Toti punurd pe-a lor spinee Srar, a$teaptd, stai o dipn,
O povartr mult prea maie- -Vatul ii grdi in pripl-
UD calcan o hipi late, Noi ne m duce, insn, ftate,
Girbovil, ducea in spate Apa(:uoveistrabaR)
O cochilie de soicn, Tu in apd n-ai sa Poll
Rotofeie ca o doict. Se star muk, clrm stim noi to!

Mai vdzu li$Dind incoace


Ca drntr-o testea de ace -
Risipite-n unde liqe
Un roi lNg de atenne
Ducind, slabe, subtirele,
FeI de feluri de suEel€.
Ciiqori de mare-o ceata,
Prinsi ir ham, flceru coroadn,
Tot trlgind e pe-o calealcA
Jmitate ciob de ceascl.
Dar mncar vd risputegte
-Pentrucit i s€ Dmcelte ?
Pe un ral il iDtrebd.
CiDe? Caracati$?
-Zise \alul plin de ud.
Ne ia hffa de la guln!
Ne muce$e, ne doboaln!
$i ne-nhafd, ne omoare!
Cu opt bnle cile are,
Sd tot stringS, si tor care
La avere, o topranul,
Si-qi insate burduhmul!

\37
-Nicihs'l O cale vom stsi!
grabnic pcsoi
Cu preanobilul delfin,
Crabii ncsri, iun€€osi,
Din adinc o scoicd g(xld, $i morun pinteco$i
Pintecoasd €s o oald, Sint de-acelati soi h3psln
Tare ctun e cremeDea, Ca $ crudul lor st5ph.
- caici,tci -
Dar putea privi prin ea, Insd ai noroc
Altia astizi nu-s
Ei, fie ce-o fil
-Dar u Pestrir,
pelte ii sopri:
C au ple€t la vinltoare,
Mai depane, hdr, pe mrc.
E in str5fiDd,
-Ierbi ocuteavi
plete o ascud.
$i o sr-ti fie mai u$or
Ucigasul snl doboii.
Tcavd lugi, de folos
Pentru drumul teu de jos.
Dc un capdt o vei tinc,
ID celatt, gindind la !inc,
Giza ta, frEoasa, bua,
Aer va pompa intrma. CincL deodatd, lenef foane,
Nicn, deci, I a ascultat Cu un mers (:D inu-o pane,
$i n adinc s-a sc!frridar. Un crab Desru se-arat!,
Ling: stincn luned,
Lung si mare cit un stnlien,
Cu picioare de peienid.
Nicr-n apa c@ adinc:
Bntul lui cel crediDcios Se ascmse dup-o srince.
Il cinn@ plutind in jos, Bine-apoi cind ii veni,
Iar tunind pe cinre Din brieri se opimi
Dddeau stelele de mare.
Ce nisip era pe frmdl
$i ili nipusti roiasul
Mai, mai, mai, s-omoare crabul.
Moale, nered @ un ut. Crabul insd-av@ pe spate
Ierburi mari g desplerire Platote de oase late.
Fremntau neliDiqtite. Nu mun-.. dar se-nvinea,
O zburdalnicd hmsie,
Cu spinarea arginriej
Linsd Nci sc opri
$i la timp il preveli:
Slugile-mpt.atului
- preajma palarului:
Din
CruDIul mnrilor rcchin,

38
l
Amelit de-a binelea.
Cu virfrn toiagului
P€ spinar€a clabdui,
Nicn-i pomnci cu foc:
De nu l'fei sI pieri pe loc,
-Mi-scl-te -si du-ne-ndat'
La st5pin-tu impdrat!
$i, cu pe$ti cu tot, duium,
O pomid iar la dr|]m.

4u ajms. Un zid de sare


Ii oprea de la intr3re.
Deci, sepa.d cu terhei
O portili penrru ei.
$i i rad, in slirqit.
Ce tirim ciudat, vriiit!
Se alla, ln ocean,
O grddinl de mrrgeatr.
Arbori mari, portocalii,
Plini de scoici gi cochilii,
Rosji crengi h unda largd,
Apa-nsinsednd-o parcn.
$i pltrunseiS-n castel.

l*o
Ce minune! Fel de fel
De sidefud iuczuqe,
Perle albe... Cind o ule
Gr€a 9i zdrs\,5nt, de sare,
S-a deschis c1r zgomot riare
Si uD glas s€ suzj:
SDun4i, ce cltati aci?
-
V-a; poftit ? Nu-mi arnintesc!
As Dutea si !., stril€sc!
eidzi tot nu am la rras{
Decit pelti cu Pielea gmasd
Mj-ar prii ceva de so1,
Pelti m.i einsa$, cam ca \or!
Cde merge-tr fru e oaxe?
Vld cI nu-i inotltosre.
Ar€-o scoici Pe obmz'
Ce vietate f&d haz!
lmp6ratule slitvit,
-Ase cmbril anegt'
Vietatea fzid haz,
Cea cu scoica Pe obraz,
M-a izbit in carapace,
M-a silit sn viu incoace.
vai, suvite lmptu'at,
Ai sd poE i€rta reodat'
Sluga ra c€e preaplecatr,
Sluga ta ces vloovatt ?
Tu sd taci! s€ auzi.
-Last, cn De-om socoti!

Nic, se apropin
$i cu sill se uitd,
Cum stftea pe-un $on de sat
Cel Mai Mare Peste mare;
Cu opt braF_ncorecite
Odrhnea pe mot, flvlte,

141
Perne dintr un muechi ver^i. $i briatu-net simtea
Avca ochi holbati ti Sui, Cum puter€a I prins€a.
Un cioc luns !i hdp:re! Caracatitt, o sete,
Si u pintec mult seme!. Il suivea pe indelete.
Ce tc uili ? grIi a scirbd, Cinda, fi]Iia 9i ura
-Mjtcind ciocul q de cirpt, Ii f:lc@u mai gr@ strlnsura.
Caracatild-mpdEt. Clipe mari treceau, fieceau,
Fugi cit nu te am apucat! $i pe Nici mi-l slrbeau.
N-m veDit str te inirupt. Pe$ii n-au mai stat pe slnduri,
-Am vmit ca se md luptl Fremit lunS trecu prin dndlri
Hai, sd te vedem la fapt5! $i, ti$nind cu iure! mare,
Zise Nic{. 'N mina dr€pta Pe-mplrat, cu infocare,
Beful tot mai mult crescu, Ba pe ochi i se-aFzari
Palos strasmc se ticu. $i privirea-i astuparl,
Ba virindu-se-n tot loqrl,
Se despnnse de pe peme.
Nu prea-ncet, dar cl prq iute,
Cu opr bmle desfrcute,
$i deodatd, tilhtreste,
SprinteD, cit ar zice (pcstE',
l,eillcdulanlsnfuit
$i l-a strins, de a pi.iit.
Nicn abia iii descleqtt
BraFrl drepr. cd I ridlcd.
$i iivirci, c! nesa!,
Ii si retezd rD bml.
Sinse negru podidi,
Caracalil, scritni,
Tot privindu-ti braful lung,
Cara@tiF cel cluns.
Si cum sta descumpdnit,
Nic, iar s-a opintit,
Muschii toti si-i incDrdd
$i-nc un brat ii retezS.
Se-ncordd $i el dedat'
$ase brale mai erau -
Cc pc Nicd il sbingeau.
Incer€au sd-i rup! ciocd,
IarI purecii de mare
11 ciuD€au firn c.uFre.
caraatirt sltbi. ',

NicI iar s€ opintr,


Palosul il repez,
De citrci bmte-l mai ciuntr.
Ultimut mai .ttna,
@-
Slab Si jaloic se zbfiea
Si de Nicn se despnnse \ .:2.)
Caracatit! invins el
-Pe$n, -' ,,
prin$ de fericirc, ( -,
Dlntuiau fir! oPnre.
C.ascatig-EpArat,
Schilodit rr-trsiagerat'
Cel d€-i melse-n lume buhul,
lai dndu, nlprasnic' duhul-

Vreau sd ies oumaidecit,


-De cind stau, mi s-a udt,
zise Nicn. $i l-€u dus
Pettii-ncet, lncet in sus.
clnd la aer au aluns,
Nici r$pirI o dat6,
$i, utrplindu--si gua toatd,
Se simti inviorat.
MIi P€stit mi-ai aiutat!
-Tu mi-ai fost Plieten drag,
$i tu, bunule torag.
I
.'z-
)

lu
Lin, plutiri insprc mal, Albe-D fiecare pan4
Du$i u$r de-u mare el. Le grli:
Spuneau pestii, rind pe rind, - Hei,
Sint hulubul
c{.ttori,
mfilor,
Botuli umede-ntiDzind : Pesdrusul mi se spue.
Caracarid s-a dus. Voi, ere plecai in lume,
-
Pe hain tu l-si rlpus. Sd lufi fi pana astar
Voinicel picat de sus, $i-unde-ofi intilni nlpasta,
Noi id multuliirn nespus. Flutura[i inaeznto.i
$ili dorim cu mic, cu Dare, Pacea albei ei culori.
Tm ta sI aibl soare.

Nici pana o lui,


Pe Pestril lrc ecd,
Malul damic i-a primit $i zburard-n deplilri,
Cu nisipu-i aurit. Tot mereu sprc ahe gri,
Iar o pasere pldanlJ Cltre noi cdori de z-!ri...
CiNTUL VI
in tara Barbd-Corilor

/'7,-/
/ -'-'!J

Uite-o ulig pieEoasn!


-Uit€-ocurte! Uite-o casd!
O osradii, o uluc6!
Uite-o ruIE st usucnl
Fumul i€se lin pdn cog,
Colo d I lm coco$,
Glasul lui cel rlgutit
Le vestelte c-am vemt.
Printre oarnem sldtern iar,
Mti toias! Miti srmdsrr! ql

l" ri
Sdrea Nicd ne ncerarJ Crn cn cine calci. Dice?
Tulburat si iDcintar, Scrie-acolo rlspicari
Privind plin de ner:bdare (Nu cnleE, podul stricat!'
Omeneasca aFzare. Dar bdbuF-nt. un oftat:
Linsi-o scoiburd bttrin5,
Sta PestriFl ino,o rinaj -Cd Ei, se vede, hitioare,
sosesl din deDdnare.
Odihnindu-se de zbor. C, rltrniot rclea ;i sri
Nici, iute de picior, Ct noi nu putem ciii.
Apucind toiagul lui, Vail Snnca fam asta!
O pomi asa, haihui. Greu o mar lovi napasra!
Btlul nu i md aius@ N arcm pane de ndFt,
Decir pinla briu abia Njci de ds, nici de cintat.
Dup-u timp se-oprirl linsi Barbd-Cotii s doruri in tad
O rocirld Du pr€-adincd, Si-au furar o @te rard:
Peste (:re se boltea Marea cane-a-ntetepciunii
Un pode! ce abia, abia Ce ne-au dat-o-n dar strdbunii.
Pe picio.rre se finea- $i de-atuci, ca-D neeui dese,
$i-nrr-u pd infipd sra Pruncii cresc f:Ie sd-nvete,
O tdblF ce spmu: FiIi drept la frumusc(e,
{Nu cnlcF, podul $n(:t!' La lumina g povete.
Dup un colr cod deodat' Vezi, de unde, mficrttt,
O bnbutd girbovjti, Si stiu eu ce-i pe tibliti?
lcofilcitl tizbircird,
IDdoitd grcu din sele,
Cu o povarn de surccle.
Spre podct se indreprd Cine-i Barbd-C,ot acesta ?
Si, cu pasul sting, crlci. -Unde ne-a adus povesr€a ?
Lennul putred pidi, Nu e unul, qase sint.
Bitrinie lovni -
|:Upddirn acesr pdmint
Si, scdpind desaga plini, Int-o noapre de fnrtund,
Bildibic cia in tind. FdrI stele, f:rn lu5,
Nice -zdupl prin !€luri unse Cartea scumpd ne-au rdpit,
-
Pe bdbu,sci -
o ajNse 'l'ermid negre au zidit '
$i o scoase-ncct la mal. $i s-au pus pe prEd:lciuni,
EE vie, da-n ce hal! Pe batjocuri 9i miDcilmi-
Murddriri, iupuiri, Isi mpluri-osrizile,
Cu broboada zd!enruir5... Grajduile, lizile,
N-ai cirit ii spuse Nice $i pe-ospere se-asezern
- - -
116
D€ cu zori .si Phd-n seard,
Curse vitru-n \alud roqn,
ln cuptor se ftig coco$,
Glrte-noad in i'rmiri'
Mien sftiie-n ftigtui
De cu zori si pin5-n seard,
Pin-se face ziul iard.
De-aaa trai neru;inat,
ce o but€ s-au umflat.

$i clod ies, abia le-trcaP


P triile pe cap
Si Dicroarele-n cloEP.
Su6 se.ui stao gu+re,
Glase ca c5lulde,
Au coltj luDgi si sttirnbi de fiEr5'
$i la deg€t cite-o gb€ad
Ochii lor par focuri l€zi,
Cind te uiti ln ei, te Piezi.
In toC ann, negre*t'
Cite-o fat, ne-au dpiti
C€a mai sprintenl codan5,
Cea 6ai iute fetiscand'
Cea mai hamic.d $i bund,
Slug, petrtru ei s-o Puda
l-a asa cumplitl treabd, De-ntuneric inriii,
Ci nici una nu rnai scape.
Umbli-ntruna himes$
$i-au o haitl de zlvozi'
Tog cu imodate cozr' Sil phdesc pe om - se vie-n
Calea lor sn mi-l sti$ie.
Care slobozesc din bot -
Fuic2hi cu veDrn cu tot. Chiar b noaptea asta, iatd,
Ciinii, de citrd s-au nescut, Au sii spintece o fati;
Pic de soare n-au v5zut: Barbd-Coii-au hotetit
Ziua-tr b€ciuri srau, h umbre. Moartea ei, ntimaidedt,
Noqptea doar Pomesc sl umble. CI n-a vrut si 6e slugn

l"
$i-a-ncercat din sat sn fusd. Pe roti qase, ctuar pe tofi
Cum o cheamd? Fiorosii Ba.bn-Coti.
- Subirica. {ji ajuse iDtr u.n loc:
-Fatanu ttia ce i fric. Lue multn, ca la foc.
Toli o indrlgeau neleu, Si de bine ce aiunse
Asrezi toli o plins din greu... $i n multime se ascunse,
Subirica undc-i ? Unde ? Auzr un zgomot mare,
- Inchisoarea o ascunde, Ca de rusinite ture:
-$i-mpreiur, adinc snpate, Tobe, sorle fi limbqle,
Pivnilele-ntmecaie. Stjcle sparte, crftili goale.
Stau znvozii la un 1(E Bufnete cn din butoi,
$i rot scurpd-ohnvi Ei foc.
Barbe-Corii un' se-astud? Mai intii veni in cale,
-Pin' la ei \rau sd petrund. Spdrgind sticle, cio@ind (ule,
Vrei s5-i ven ? Ascultn bine: O fmfari prea dudate,
-O sd i vadn on$icirc, in fireturi imbrlcatl,
C, e zi de jale mare, $i-rcepud sd cob@e,
De-aia, Barbe-Cotii mi pare In trlsuri slJdlucrtmre,
Ies cu to$ la plimbarej Barbe-Cotu-ntii, apoi
Ar voi sd base ftica- Dinsul, Barb:-Cotul doi,
Sn uidm de Subtiri@. Trei Ei patru, cincr 9i |ase,
Ia-o tu pe drumul cela, Top cu t.upuri pintecoase
Si apoi la stinga, de la Si umtlai, c abia le-nop
Pimul col!, gi-apoi la rale, PrHnile pe cap
$i o sd i intilnetti in @le, $i picioarelc-n cioDp.
Zise baba putinticd, Cutinindu-$i festele,
Depinindu-se de Nict.
Iodoitn sreu di. !ele, Ce aveau sotii uDfiate,
Lue povaB de sulcle, Slutc ti-mpopotonate
5i o pomi, ririt srdpiq,
-
PlDi dispnru n tuf19. Vettede 9i circotase.
I Tot coDvoiul lor ulsu
I Sc tira pe drum in sus.
Nici-atucea ce ii a zis?
\icn o lud pe drmDl cela, Iute, cit ai zic! l1pie)
Si:poi la stinga, de la
PrimDl mlt, qi-apoi ia vale, Spre podetul cel stricat.
C2 sd i intilnescd-n cale C-u .€rbue, pare-mi se,
Lu! ttblits jos g scrise,
Plin de-obid?t $i cu ghes:
(Treceti! Podul a foat dles!'

B.rM-Cotii-acm soseau,
Surlele se auzeau.
$i-a-nceput pe pod sI t€ac:
Sluti, c€ata lor inEeag{.
Clr ai zice rpitisoi',
Se trezire h norci.
Tipau soalele-ntr-o parte,
Ca mugcate de un 9arpe,
BarbI-Colii ill c€alaltt,
PIreau brca$te mari de baltlj
Muld vreme-a curs pe Cirll
Ph-ie$ir, din mocirld.

Nicd inte timp se duse


Lhsn oameni gi le spus€:
Ali tdit o viaF-ftreagi
-Doar cu-obida in desag{.
Mai aflai cd, peste toate,
Vi-e qi-o csrte incliatl
Cu p€celi 9i cu lletej
N-avefi parte de-nvltatJ
Nici de s, nici de clnrat;
Auzii c-ar fi 9i-o fati
De fghioane-rdtu$att.
Haita crunt2l o pdzeqter
Mhlind la er ciine$te.
Hai sa mersem s-o scipdm,
Din cltusi s-o dezl€cim.
Am se vd invrl c€va
Carc v:l !€-mblrbera.

150
I
'
,vt
Voi nu sdfi dci sd chta!,
Sinte$imuii, intunecafi.
Hai, un cintec s, lisneasci
Din durere omeneascn!

$i-ncepur: toti sd cinte,


Glasul liber sd-d allnte:
(Subtirice, fattr fat5,
Fetiican -ndltusat5,
M:rc, te-au lnchis sttpinii,
Fiara codrului g ciinii,
$i te-au dus, t€-au dus,

Si in lanFri mi te au pus,
Sd-ri ia viata pe nimic.t,
Subririci, Subfirice!,
Citrtecul inalt slma
Toate vtile umplea,
Paiistile fremdtau,
Flori diD sornnuri se tr€zeau,
Si-n mlrut, paharul lor,
Cugea clntecul, usor.
Barbt-Cotii, lingt balt6,
Stau si-aud cinrarca-nahi.
ln picioarc sar deodatd:
Prea-i cintarea infoc"td.
$i- ascut morcclno$i
Dintii lo! cei v€ninoqi,
$i-$i satesc cu hcordarc
Lungi qi ascufite shearc.

Iar pe drumul @re duce


La-rchisoarer din rEscruce,
Oamenn, merslnd in ceate,
Cu furci, coase, bardd IatI,

l'"
Se opd!5 dlnt!-o datd,
C!, p€-un delugor gtlbui,
St tea Balbr-Cot nrtfi.
Unde mersefi? el le dp5.
-Ce-a+i pornit-o-€lain pripd?
Stati pufin, cn -sdu o lese.
Ne putem noi inFlege!
Vd voi da orice in dar,
gi pe Subdnca chiar,
$i, ca sernn cd vE iubesc,
Iari ce vI dIruiesc...
$i zvlrli sprc ceata lor
Un inel strElucitor.
Dddu u[ul sll ridice,
DaIe Nicl-a pdns si saise:
Nul atinge! Cine *ie
-De n-ascunde-o viclenie!
9i cu bStu-atinse-ufor
Inelugul rotunior.
Un minunchi de $erpi li$ni,
BiFJ il incoldci,
Oamenii se ndpustir,
$i cu fiuca-i nimiciri.
Barbil-Cot, desompdnit,
Scoase-m lipit asculit,
Se schimb, in gobolan
gio tuli, fwind a!ad,
Cu codita-nte picioare,
Phd a pierit in zare.

Au mai mers ei tot a9a,


Soarele li dogprea'
Cind deodEt', cit ai ctpi,
Ba65-Cotul doi sosi:
Ah, prieteri scumpi, ce biae
-Cl rd intilnesc, ln firc.

l"
Vreau cu voi sd fiu mereu. $i-au iesit din codiu. Iac,
Trebuie sd tti! cn eu Inchisoaru cea posacr.
Sint o gizn, sint u pui, Imprejur, adinc slpate,
Nu lfeau rnul nimdnui! Piinilele-ntunecatel
$i spre ei o mind-nrinse, $i ilzbea de hit-depane
C€ta insd nu i o prinse, O cinlare tristt foane,
Ci cu furci 9i cu topoaie Uo slas dulce, plin de dor,
Tnbdrirn sA I omoare. Dus de unda nodlor:
Bdbd Cot prelung gemu, xl-iberd am fost cindle,
Si un uliu se rdc!, Cm in cring o plsirea,
Infigindu Si zborul sui CD e vlntul pe cimpie...
Prepr in-naltul cerului... Acm zac in colivie.
rnalnre ror m€rgeau! C€ trai geu, c€ rmi d€ moane,
Ceilalti parru D-apireu. Cind de oameni e$i depane!
Au innat iD codrul mare: Lib€rd D fost cindva,
Umbri, foFer si rdcoarc, Cum in cring o pdserea...'
Tesntui de crensi g fruze, Subtirica i! toti srrigarr.
Peste locuri mure ascuse. Glasul ei idzbate-afarI I
Nicd, el, p59ea in frute, Dar din b€ciurile-adinci,
Pc-o podea de $engi narunre. Dintrc gropi $i dinrre stirci,
Cind, deodat5-n stinga sa Haira cluntilor z.rvozi
Un copac cu corma grea Scoase-un urlet fio.os,
Cd ecoul mturtiloi
Si n trei locuri, lDcn, iar!, L-a intors de noue ori.
Arbori mali sdreau sI cad,
Peste oeeni... Heil Pdzeal
...Oamenii-apucard-abia
Grabnic inapoi s, dea,
Cr, icnind adinc din trDchi, Sta pe girduri ceata-otreag!:
Frbze-n jur stimind mrrunchi, (Cum sl facl? Cum s, rrerc!?t
Arborii se pr{butirl Nice se gindi... ti scoase
Oamenii se dumiridl Pana pdsrrii frumoase,
Iat, Barbr-Coii!
-$i s-au repezit indatl,Iatrl Albul porunb€l de mare,
Cu zbor blind, cu ciocul tare.
Dar in loc s, dea de ei Pana o suflt in vint,
Patru diho.i mititei Vintul o goni curind
Au zr'ir, zbughind-o iute, HIt, departe, iute, iute,
Ceata noastril s-o ajut€.

)54
I
$fichiuind din virtul cozn
$i scuipind cumplit din bor
FHcnri cu venin, cu ror,
Se izbird, se muscarl,
$i-ntre ei se sfftiari.

VegDic dornice sn zboare,


9 pomiri inapoi
In prelug 9i alb corvoi.

Nu treo prea muh Ei iat5-n Nicn nu mai aiteptd,


Zare stdluci o patr, Pe Peshi( il fluierd,
Un nor alb de zburltoaie
Fiffiia cu grabi mar€. Peste hdu domol pluti.
Cind ajuse peste cearlJ Portile-ochisorii, toate,
Stolul lor f:icu o roattr, Ztosldii din lecate
Toate-apoi plutird-ndat' $i cnzurn tundtor.
Peste hn cel clscat, Nici, sp.inten de picior,
Peste $opi si peste stinci, Str?lbItu-ncnperile,
Crtre beciurile-adinci, Cercetidd unsherele:
$i cu ciocul incepud IaFo, pusi la o parte,
Se ciopleasci-n zid sp5rrurA. Maiea-ntelepciuii cane,
$as€ ceasuri l-au ciocnit,
$i splrtura s-a ivit. $i de vreme innesritr.
Haita de zivozi, pe dad, Sus, in tainila sihastrl,
Incerd sn se rcpeadl, O glsi pe fata noastrd.
Dar hmina ilei, tare, Lanfurile le femd,
Le pltruffe-D inchisoare Strins in brafe-o apuc!,
Cu potopul ei de soare, $i-o tecu pe giza lui,
Cu albeata penelo. Peste g1lra h{ului.
Ce sclipeau in fata lor.
Nedeprinfi flr-a9a luminl,
Ochii lacorDi, de jivinr, Ceata-n chiot ii pdmi
Le crlparl ii zdvozii, Pe vitejii ei copii...
-
55
$i atunci, inriia datn,
NicE se uidi Ia fat5.
Subfirica avea ochi mari,
Ca doi negri nenufari,
Pdr Doptatec! rlzvritit
$i pe umeri ldspindir.
Vintulj clnd ;l rlvS$ea,
Ca ur steag se desiEcea.
Pielea aibn, mijlocelul
Subtirel ca mosorelul.
Subfi cir fati, fatd,
-Nu te oi mai tesa vreodatdi
Hai cu mine-tr Fra mea,
C, m-asteaptd lupti grea.
Tu st-mi fii indemD si sDor.
Toli dusnEnii si-i doboi!

Fata spre beiat Ddvj


Si din ochi se invoi.
Pe flnciu il plinse dragJ
'Nalt, proptindu-se n roiae,
Tot cu zimbetu-n obraz,
Drept, putemic si viteaz.

Amindoi vn pdrisim.
Plini de grij5-acul si fiti,
Canea bine s-o piziti.
Dezlegat de intuneric,
Omui cre$te mai putemic.
Nu uitati nici zimberul,
Nu uitafi .ici cinrecul,
C-anlndoud por sd fie
A:ltle bule-n bdrdlie.

156
I
Iar PestriFl, cu cei doi Strilucea sub bolta largd,
Pe aripile-i de soi, Boabe-n lanuri, mii €i rtii,
Ca srgeata-n cer lipi Aveau zimbete_aurir,
PlnI nu se mai zdn. P5sfi blinde, cu zbor moale,
Le dddeau mereu tircoale,
$i a$a zburarl, m!re,
Pest€ api $ ddure,
Sprc t?ldmul cunoscut,
Oriunde trcceau, in cale Unde Nicd s-a n6scut,
Floarea desl5cea Petale, Ca sd-l scape de urgie,
Valul, mai albastu Parcl, Dindu-i iar lumina vie!
dNTUL VII
Nici FrrI Fricd dezlessd Soarele

U-hu-hu... cum suflI vitull Ca anmci cind am plecat.


Parc-ar tremum pdmintull ...Noapte f:re stea, nici lunl..
Arbori soir subdri la trup, Coborhl impreunl
Gern, se ftilg, se zbat, se rup. Nici iar crescuse parci,
Subtidco, am sosit Palna lui er8 mai largd,
-In tirtmul usisit Dirz, srumazul se-nilta,
Al lui NamiH-mp:Iat. Iar toiag!-i aiungea
B la fel de-nhmecat PinS la gerunchi abia.
Sublirica si cu Nicd
O porniri fErd fricd
Prin cetatea cea desenii
Nici u om nu sra la poant,
Doar acolo) iminall,
O fercastd-nsin$rat6.
Toc, toc, tocl... Hei, cine e?
- Oameni bui. Deschide-nel
-Ciad pdtid peste pras,
Le deschise u mo$neag
Plini de ani, cu-o barbn albd,
Care-i ajungea la talp!.
Mosule, in asri tar5,
-Dupi-o vreme lungeJ iard
M am intonj c-aici mi-e rostu',
Asta e pimintul rostru.
Soare-as wea se fie iar,
$i nici umbd.de tilhar.

Zi, nu-Ii fie clr b5iat,


Cite s-au mai intimplat
Cit timp eu am colindat;,
Apdi eu ce se vI zic?
-Sint b6trinr nu $tiu nimic.
Doar ci traiul e crnnplit,
Cd i amarnic de trdir,
Si ci Namild mpirat
Ne lovegte ca turbat.
$iapii, ce sd vI mai zic? Unde d-e fecionl ? Nu-i
Sint bltrin, nu S.iu nilnic.-- -E-n Desi$l Lupului. -
. .Doar feciorul meu zicea Colo sus, pe mlgurE,
Ci s-a hottrit a$a Unde-i velnic nesu!6,
C-or sn mearyI si se lupte E cu alti feciori de o seame.
PiD' c5tusele-or fi ruptel S-or srdbi, de bui seamd,
Prc, I auzji spunind Sil infrute pe-mpimr,
G sorocu-ar fi cuiind... Chiar la dinsul in palat.

60
$i-a urcar percchea noastri
Sus, pe munte, Pin la creasta,
Prin vilcele, srohotitud,
Si le afle ascunziqul.
La foc viu, stiteau in roate
Muld fltc.Ii, o-ntreasd ceain,
Ba chiar oamed mai bdtrini,
Cu bnrbi sure, aspre mnni.
Cind flnciii il ziriri,
rn prcroare ca sdrra,
Coase apucar, n miini
Stali! le zise Dn biiiin.
Stati, flddi, cn parcil $tiu
Dal ttiam Inai pirpiriu ..
Im ascultnl... N-ai fi NicI?
N-ti fi Nicn FirI Fricn,
Cel ce l-a nfruntat cindva,
Cind ela de-o lchioapd-abE,
Pe hainul impint?
Eu sint... Vndi tru m ai uitat.
M am inton la locul nostru,
M-am into$ c aici mie rosru'-
Numai c-adusei 9io f:t6
Diftr-o fartr depdftatA.
IaFo! E viteazS, dreapti,
Gata e oiicind de fapt6.
Sd rdie$i, finate Nicnl
-Miini, cind ceala se ridicd,
O pornim la bltrlie.
Cine e cu noi s, viel
-

Se-aFzar, linse foc.


Subfirica-atunci pe loc
Glasu-qi drcse binilor,
Vintul Fl furi ulor
Ca pe-o ceag, ca pe-N nor,

]u'
Sus, pe frDtea murilor,
Muntilor, clruntilor.
OaDenii o ascultau,
Idmile i$ dleau
$i la focul laascdui,
$i la focui glasdui.

Zorii-s ? Oare-i dimineatd?


Urct strrvezia cead.
N-are ziud niciodatl
Tara asta-ntunecatl!
Ceala tot mai sus urca,
Ceata noastrd coboB.
Iat-o, intrd in cetate,
$i cetatea o stdbate.
Prreau osmenii o msre
Aprigl, clocotitoare;
Pe(eau oameDn u Im
Cletinat de vint avan.

Au ajlms intr-un tirziu


La palatul tumuriu.
RIi ost€.i cu lllci d zale
Grabnic le iegirl-n cale.
S-au ciocrit. Cad sulid rupte,
$tiu voinicii s, se lupte.
Cade unul. Altii, sute,
Vin in locu-f pe.ntrecute.
Fus oltenii. Se-nspdimhtt.
Duc voinicii luptd cftntl,
C-aF-i €jnd ifi arde-n care
Flacrra dr€pttF tak!
Nic{ p.inse voinicos
Se izb€sce-n zidul gros:
Un om singur nu Putea,
Zidul mult prea sros era
Dar mullimea adunati,
Cu drugi mari, cu barda latd,
lncepu sn se indese,
Zidul mare sal apese,
Snl ddrioe pe dulman,
Bolovan cu bolovan
Dar deodati-rD vint cumplit
Dintr-oPanesastimit.
Namild-mplmt cel $oaznic
Viscolea cu slas nlpraznic
Si rotea in mina-r 9ue
Ghioaga lui biturt n cuie,
Cuie mari Si ascufitej
Si zdmbeascl pasrmire.
Clte-un om sau cite doi.
$ovdid. Dar apoi
Mai vlnos se adu.naid,
$i-Dpinsind a zecea oarl,
Zidul glos il drrimard!
Namiu nici nu puru
Se se-ascunde-asa cDm lau.
CI-r umbrita lui cetate
Inc€pu s:l se arare
SOARELE, dorirul soarel
Si, cu raze arzItoarc,
Incepu sl shtrlucesscr.
Iar lumiDa lui fireascl
Intii ghioaga i-o topi.
Nalrdh se lngrozi:
Vru sd tug{ cale nu-i!
Nmai ur:-n- jurut tui.
LaDt de oameni se-mDterise.
Cerc inchis, priviri in-chise.
soarele creqtea, cre$ea,
Beaa grea o alunga,
Pe-mpafar il pirjolee.
Soarele il DoroDi.
Pin-la os li m[rui
Tod se ftnbulz€au sI vadd.
Mai nu le venea sd creadit.

Ling! umdrul lui Nicd


Filfii o rindunic!
$i, cu diosa, pdstri sure
Fimiri pe-Dfiecute,
Libere zburrttcind,
C! glas limpede de-argjnr.
)'l pesre infteaga pre!

t64
incepu o primdvarn lncepurn sn zideascl,
Mult ndvahicl ti largd: tlin ciocarc s, ioveascd
Ghelurile-au prins sn sparsd Ferele au pri.s sd feasn
$i, h copcile adinci, ?inza trainicd si dease,
Ape repezi sn-Si dea brinci $i-nrre ailele-o nlframe,
P6snri. fluturi qi atbine Numai floi, de bNd seam.
Zumzuird n ,nri scnlne. Subtirica s-o imbracc,
Flori cu velic,iln fatn Nunln mare cind . face,
Se trezeau incc! 1a viarn, Si . cimasi pentru Nici.
Dar nu ua mititica.
jnnlFu, Ci bogare. nceteloare,
$i tulpiDa Ei
lnrlreplind sprc-al gizei fui Pcnri! inima lu mare
GDra lor cu buze nol Si mun..au. ciniind o foc,
'l'ot pinintul recc. mon. ou.m olinrci la un loc
Se schimbn trelrar la t.n.
I .i'rri. diril..ladind in !ari
Imbrecind vesmim mli,llu. Ve\nicr ld prim !.ii
Iarba, verdele cel uu. Dr. P.:inlrl uJ._ j) \u 'l
Arborii, de slLb inshe!, \ tl.!!t nr .L rul lur
Scos-au ouslrri iodrtzreti. l,rli b4!ul la \il!l!t
Grinele au prins sn creascd, Nic5, intr !n l(,c Icflt.
De a cfcscur
$i, treptat, sA se-aureasce. Coscogemiic sieJaf,
Luna se gnti agale,
Crengile ntnziD.l, semctc,
Plin de-o noun rlnerele.

Ca sd iasi oopfii-n calc,


lar seninr, luminaid'
Cum fusese alt{date
lar De lacul cel rEcut, llasmcle dirsesc ai,a l
Nuf;ri noi s-au des6cut, iAm incdleclr pe . sa
Min&e lebede-au intins $i v-a.rn spus polesre{ mea.'
Aripi mari, cu Punrl nins... Seaia imi aducc vcstca
Oaffenii drn no'ra tara Ci e timp sd-nchei povestea.
infl oreau sub primdvarl, Cu aripa ei albastrn,
$i-ri glteau, de \rcme lungd, Seara-nchide canea Doastrl
Noi. ueltele de munca
DupA lupm \ainic!. Nrmili-mptrmt il-ai sdi,
Vine munca pa$ice. Itusrnciosul cu ochi iii,

65
El, hlrciogd cel ru.bat, Stelel€, culorile,
Caracatifi-mprlat, Prslrilej florile,
Barb5-Cotii hrdpdred, Lumea boabelor, pirid,
Biful sprinren qi istet Subtirica qi cu Nid,
$i Pestriful zburlror, Soarele cel resrsit,
Pesrii sttinsi in unda lor,

Sfirtit-
CUPRINS

CINTUL I
Nid frr! di! Fntui N6l!-np!nt

"t"-n "&.
Nid iti lndllcrr.tddoli til pScrlcle pe Mu*icios
CINTIIL IIl

Ci.ITUL Iv
Polorul.Lldt i lllr.ioiul
clraTul v
Ood t C.n dibprant
cilTul- vI

cINfuL vl
Nic! lId F.id d.raC S-!le
L.i 8,50