Sunteți pe pagina 1din 4
WON (CABINET MINISTRU ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind saarizarea prin plat pentru personalul didactic de predare, deconducere, 4 indrumare si control, precum si pentru cadrele didactice metodiste unitate de invajimant preuniverstar de stat si unitifle conexe In conformitate eu prevederile a2 din Anexa ny. 1 cap. I it B din Legea-cadna ar, 1532017 ‘rivind salarizarea personalulipltit din fonduri publie, cu modificrile gi completarileulterioare; in baza ar.12, alin.3) din Hotlrirea de Guvern nr. 26/2017 privind organizaea si funcionares ‘Minsterului Edueatiei Nationale, cu modificarile herioare, MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE ‘mite prezentul ordin: ‘Art. 1 Se aptobt Normele meindologic pevind salrizarea prin plata eu ora pentns personal didactic de predare, ce conducere, de indrumare gi control, precum si pentru carele didacice metodi din until de invijimdntpreuniversitar de stat si untiile eonexe,previzute in Anexa, care face pate inegrancd din prezentul ordi, ‘Art 2 Direia General InvatiméntSecundar Superior Edeaie Permanent, Dire General Educate Timpure, invatmant Primar si Gimnazial, Directia Generala Management Strategic si Polilci Publice, Direcjia Generia Economics, inspectortele gcolare, untile de invémint reurversitarde Sat uniileeonexe, du Ia ndepinieprevdeileprezentuli oi, ‘Art3_Prezenal ordin va fipubliat in Monitorul Oficial al Romani, Partea I Ne AERP dindata:_30- of. 220 ff ANEXA NORME METODOLOGICE privind salarizarea prin plate cu ora pentru personslul didactic de predare,