Sunteți pe pagina 1din 12

STRATEGIA

COMPANIEI NAȚIONALE A URANIULUI


2015 – 2025

(sinteză)
1. REZUMAT EXECUTIV

Compania Națională a Uraniului SA a întocmit strategia pe termen mediu și lung


urmărindu-se:

 planul strategic să fie sprijinit pe diferite resurse financiare, umane și


materiale;
 încadrarea acestui plan în Strategiile energetice ale României, 2007 –
2020 / 2011 - 2035;
 elaborarea unei strategii relevante cu implementare imediată pentru
indeplinirea, cu succes, a rezultatelor așteptate;

Cu ținta de a realiza produse și servicii la nivelul tuturor cerințelor, obiectivul


major al companiei este de a asigura materia primă necesară fabricării combustibilului
nuclear pentru funcționarea unităților nuclear-electrice românești.

In acest sens Compania Națională a Uraniului SA a inclus în această strategie


schimbări majore cu scopul de a dezvolta capacități moderne pentru obtinerea
produselor finale, în cantitățile și la cerințele beneficiarului, concomitent cu acțiuni în
vederea asigurării necesarului de materie primă (produse miniere / concentrate) pentru
obținerea produselor finale (pulberi de U3O8 / UO2 la puritate nucleară
corespunzatoare). Actiunile principale care vor fi întreprise vizează:

 atragerea in circuitul industrial a unui zăcământ de uraniu, cu resurse/rezerve


identificate - măsurate, precum și a produselor reziduale acumulate în iazuri
și halde cu minereu sărac de uraniu;
 retehnologizarea / modernizarea capacităților de prelucrare/preparare și
rafinare, prin construirea a două uzine, care să asigure necesarul, în condițiile
unui grad avansat de valorificare, prin procesarea materialelor ce conțin
uraniu atat din interiorul granițelor cât și din import;
 reorganizarea și dezvoltarea activităților de conservare, inchidere, refacere și
reabilitare a mediului în perimetre în care activitățile miniere pentru uraniu au
încetat.
2. MANDATUL ORGANIZATIEI

Compania Naţională a Uraniului - S.A., înfiinţată prin HG nr. 785 din 2 decembrie
1997, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2004, are licențe de exploatare în
perimetrele aferente zăcămintelor Crucea – Botușana și Tulgheș – Grințieș și
desfașoară activități miniere ce constau în: cercetarea geologică de detaliu,
dezvoltarea, exploatarea, prelucrarea/prepararea minereurilor uranifere, rafinarea
concentratelor de uraniu, depozitarea / comercializarea produselor de uraniu la
puritatea nucleară corespunzătoare precum și conservarea / închiderea minelor, inclusiv
lucrările aferente de refacere și reabilitare a mediului.

În paralel cu activitatea de bază, în companie se desfăşoară şi activităţi auxiliare


cum ar fi:

 elaborarea / expertizarea documentațiilor geologice și tehnico – economice


pentru activități miniere;
 efectuarea de analize fîzico-chimice și radiometrice pe probele recoltate
pentru mediu (apă, aer, sol), precum şi pentru analize de flux şi de produs
finit;
 elaborarea bilanţuri de mediu şi studii de impact;
 investigarea, urmărirea stării de sănătate a personalului;
În condiţii de calitate, conform standardelor internaţionale, prin produsul finit -
pulbere sinterizabilă de UO2 - necesar fabricării combustibilului nuclear (tip CANDU)
pentru Centrala Nuclear Electrică Cernavodă, Compania Națională a Uraniului asigură
creşterea ponderii uraniului ca sursă primară în balanţa energetică a ţării.

Zăcămintele de uraniu cunoscute până in prezent, cu resurse /rezerve de uraniu


inregistrate in Fondul Național de Resurse / Rezerve geologice, se încadrează în
totalitate in clasa III-a, la care cercetarea geologică necesită eforturi materiale deosebite
si costuri insemnate pentru atragerea in circuitul economic, dar și atunci când sunt
incadrate, într-o clasificare tradițională, în Rezerve geologice de bilant de categoria C1
constituie baza de proiectare pentru lucrările de deschidere, pregătire si extracție.

Compania Națională a Uraniului S.A., specializată, atestată și inregistrată,


conform legii să efectueze activități miniere, este unicul operator de pe piața
romanească, care exploatează, prepară minereurile uranifere si rafinează concentratele
tehnice de uraniu, pentru obținerea pulberii sinterizabile de UO2 materia primă necesară
funcționarii grupurilor nuclearo-energetice de la Cernavoda. Romania, prin Compania
Națională a Uraniului, este singura țară din Europa care produce combustibil nuclear
pentru centrale nuclearo-electrice de tip CANDU.
3. VIZIUNEA

CN.U. S.A., după mai multe reorganizări, în prezent are în componența


urmatoarele sucursale și puncte de lucru:

Sucursala Suceava - În anul 1965 prin activitatea de cercetare geologică a Secției II


Tulgheș se înființează la Crucea un sector de cercetare geologică (prospecțiune,
explorare) care identifică si conturează mineralizațiile zăcământului de uraniu Crucea-
Botușana. Rezultatele lucrărilor executate în cei 18 ani de explorări au condus la
înființarea în anul 1983 a Exploatării Miniere Crucea (Sucursala Suceava), cu scopul
exploatării si valorificării minereului de uraniu din cele două structuri mineralizate
Crucea si Botușana.

După decizia de valorificare a acumulărilor de uraniu identificate în perimetrul


Crucea – Botușana s-au executat lucrări în subteran și la suprafață care constau, în
principal, din:

 deschiderea zonelor mineralizate prin puțuri si galerii de coasta echipate cu


instalații de extracție și echipamente care asigură funcționarea
corespunzătoare a minei de uraniu (stații de: pompe, ventilație, alimentare cu
energie electrică, pneumatică, etc.);

 amenajări incinte la suprafață pentru deservirea minei, cuprinzând instalații


tehnologice pentru depozitarea si expediția minereului cu mijloace auto și pe
calea ferată, clădiri social-administrative, ateliere de întreținere și reparații
utilaje, stații de compresoare, stații de depoluare ape de mină, halde,
regularizări cursuri de ape, drumuri de acces și de exploatare, etc.;

 lucrări de explorare de detaliu, în cadrul etapei de exploatare, prin lucrări


miniere și foraje de suprafață și subterane;

 lucrări de conservare în vederea închiderii, ecologizării și monitorizării


postînchidere a perimetrelor în care activitatea minieră a încetat;

În prezent, în perimetrul Crucea – Botușana, activitatea se desfășoară


pentru exploatarea mineralizațiilor rămase cu decizii de investiții tactice care să
asigure capacitatea de producție aferentă condițiilor geo-miniere întâlnite în acest
stadiu de exploatare. Deciziile strategice de investiții pregătite de companie au ca
scop atragerea în circuitul economic a unui nou zăcământ din Carpații Orientali.

Sucursala Feldioara - Uzina Feldioara a fost concepută și construită ca urmare


a necesității de a se prelucra minereurile de uraniu din țara, în conformitate cu
programul nuclear național adoptat în deceniul 1970-1980 pentru producerea energiei
electrice în centrale nucleare.

Unitatea de producere a concentratului uranifer a fost pusă în funcțiune în anul


1978, iar cea de rafinare în anul 1986. Sucursala Feldioara desfășoară activități de
procesare a minereului prin procedeul hidrometalurgic cu obținere, pe fluxul „R”, a
concentratului tehnic de diuranat de sodiu iar pe fluxul „E” a octoxidului de uraniu
(produs intermediar conservabil) si pulberea sinterizabila de dioxid de uraniu (materia
prima pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar centralelor nuclearo-electrice
tip CANDU).

În laboratorul sucursalei se efectueaza analize de flux și analize de produs finit,


prin metode de analize chimice, fizico-chimice si radiometrice. Laboratorul funcționează
în sistem AQ, activitatea desfașurându-se după proceduri de lucru stabilite pentru
fiecare tip de analiză.

În cadrul Secției de Cercetare, Radioprotectie, Condiții de Munca, Ecologie se


efectuează studii ale impactului pe care îl au activitățile de exploatare și prelucrare a
minereurilor de uraniu asupra mediului înconjurator și studiul stării de sănătate al
personalului care lucrează în cadrul acestor activități în corelație cu expunerea la
noxele profesionale.

Capacitatea de rafinare actuală asigură producerea cantității de pulbere


sinterizabilă de UO2 necesară funcționării a două grupuri energetice de la Centrala
nuclearo-electrică Cernavodă.

Produsul final, pulberea sinterizabila de UO2, cu o puritate nucleară


corespunzătoare a determinat calificarea unității de fabricare a combustibilului nuclear
de la Pitești și a furnizorului acestui produs, unic în Europa, CNU – sucursala Feldioara
.

Pentru activitatea de preparare / prelucrare – rafinare CNU și-a propus


implementarea tehnicilor și tehnologiilor moderne în noi uzine care să asigure
capacitățile de fabricație corespunzătoare la un grad ridicat de recuperare a
metalului și cu prețuri competitive.

Punct de lucru Oravița - În prezent, in Banat, prin Punctul de lucru cu sediul in


orasul Oravița, judetul Caras-Severin, CNU execută lucrări de inchidere a lucrărilor
miniere, ecologizarea suprafețelor afectate de exploatarea și tratarea apelor de mină
contaminate.

In această zonă s-a desfășurat activitatea de exploatare în zăcămintele din


partea vestica a Muntilor Banatului, munți ce leaga Carpatii Meridionali de Balcani. Din
anul 1952, când a început activitatea de exploatare a mineralizațiilor uranifere, aici s-au
exploatat zăcămintele Ciudanovița, Dobrei și Natra.
Zăcămintele Natra (Est si Vest) si Ciudanovița au fost epuizate prin exploatare,
iar în zăcămintele Dobrei Nord si Dobrei Sud, datorită adâncimilor mari, exploatarea a
devenit nerentabilă din punct de vedere economic.

Punct de lucru Ștei - În prezent, in Apuseni, CNU desfășoara activități de


închidere și ecologizare a obiectivelor a caror activitate a fost sistată datorită epuizării
rezervelor exploatabile din zăcămintele Băita Bihor și Avram Iancu.

Aspectele prezentate demonstrează o experiență insemnată și totodată o


bază solidă pentru o adaptare la schimbările și evoluțiile ce au loc pe plan
național și european.

Dezideratul urmărit este ca și în viitor Compania Națională a Uraniului să


rămână veriga importantă în energetica nucleară din România. Obiectivul general
al strategiei CNU SA se concretizează în două direcții majore si anume:

 asigurarea materiei prime necesare fabricării combustibilului nuclear


pentru unitățile nuclear-electrice puse în funcțiune pe teritoriul
României;

 desfașurarea activității de conservare / inchidere cu respectarea


cerințelor comunităților, societății și de mediu acolo unde activitățile
miniere pentru uraniu au incetat;

Problema « producție – consum » de materie primă nucleara, ținând cont


de:

- capacitățile (de extracție, prelucrare/preparare, rafinare) existente;

- necesarul actual și în perspectivă;

se poate rezolva prin:

- acțiunilor de atragere în circuitul economic și a altor resurse interne cu


utilizarea tehnologiilor modene;

- considerarea ca oportun importul de concentrate uranifere;

Prelucrarea / prepararea minereurilor și a produselor miniere reziduale


precum și rafinarea concentratelor acumulate în stocuri și a concentratelor
importate trebuie să se facă în instalații noi cu randamente ridicate de
recuperarea uraniului prin tehnologii avansate, care se pot realiza cu investiții
susținute și de alocații bugetare.

Planificarea multianuală și programele anuale vor completa / detalia modul


cum se va transpune acest plan strategic în realitate.
4. VALORI COMUNE

Rezultatele așteptate in urma acțiunilor cuprinse în această strategie se bazează


pe valorile comune companiei. S-au idendificat:
 interesul pentru apartenența la o organizație puternică cu caracteristici
specifice, unică la nivel național;
 integritatea –”verticalitatea oamenilor”;
 cinstea si onestitatea;
 plăcerea si pasiunea de a veni/implica la/în muncă;
 orientarea către finalizarea acțiunilor care conduc la atingerea obiectivelor;
 siguranța si increderea;
 interesul pentru protejarea comunităților și mediului inconjurător;
Cultura companiei, un rezultat al activitaților specifice ce se desfășoară de
cateva decenii, pe segmentul din ciclul uraniului natural: cercetare geologică –
dezvoltare – exploatare – prelucrare/preparare – rafinare – conservare - inchidere –
refacere/reabilitare/ecologizare – monitorizare factori mediu, sub semnul sănătății și
securității muncii, a promovat și consolidat valorile menționate asigurand și
disponibiliatea pentru adaptare la diferite condiții.

5. ANALIZA MEDIULUI ORGANIZATIONAL

5.1. ANALIZA MEDIULUI INTERN

Dacă subliniem că, la aceasta dată, exploatarea mineralizațiilor uranifere s-a


redus numai într-un singur perimetru și pe un zăcământ cu rezerve exploatabile
aproape de epuizare, NU mai poate întârzia schimbarea concretizată în acțiunile
cuprinse în această strategie, inclusiv atragerea în circuitul economic și a altor resurse
interne cât și din import.
O analiză SWOC prezintă urmatoarele aspecte:
PUNCTE TARI

 prețul scăzut al energiei electrice produsă în centrala nuclearelectrică;


 programul nuclear românesc este cuprins în strategiile Romaniei în domeniul
energetic pe termen mediu (2007 – 2020, HG 1069/2007) și lung (2015 –
2035);
 Compania Națională a Uraniului este singurul furnizor de materie primă
pentru fabricarea combustibilului nuclear tip CANDU cu care funcționează
unitățile nuclearelectrice pe platforma Cernavoda
 existența unei forțe de muncă educate pentru lucrul în domeniul nuclear, cu
experiență de muncă în condiții speciale;
 identificarea, măsurarea resurselor / rezervelor de uraniu în România care pot
asigura o siguranță națională a sectorului energeticii nucleare;
 preț competitiv în conjunctura mondială actuală;

PUNCTE SLABE

 particularitățile zăcămintelor: mineralizații relativ sărace cu grosimi submetrice


(filoane, lentile, cuiburi, impregnație), puternic tectonizate, variația mare a
parametrilor de calcul, mineralizațiile exploatabile in subteran, posibilități
reduse pentru „lesierea in situ” (fluxul agenților de atac dificil de controlat);
 tehnologia de prelucrare/preparare a minereurilor cu randamente scăzute;
 grad avansat de uzura morală a utilajelor, echipamentelor și instalațiilor;

OPORTUNITĂȚI

 continuarea activităților miniere în noi perimetre; Compania Națională a


Uraniului a elaborat Studiul de fezabilitate pentru deschiderea și punerea în
exploatare a zăcămânului din Carpații Orientali, județul Neamț;
 atragerea in circuitul economic de alte resurse de uraniu cu
prelucrarea/prepararea in uzine cu tehnologii avansate;
 importul de concentrate uranifere care vor fi rafinate in noi instalații
dezvoltate/modernizate;

PROVOCĂRI

 realizarea unor investiții importante care vor modifica radical aspectele


actuale;
 atingerea performanțelor cu costuri acceptabile si care respectă riguros
normele europene pentru mediu;
 adaptarea la condițiile concurențiale;
5.2. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

Pe piața mondială, se menține tendința de creștere a prețului uraniului la un nivel


superior, datorită unei cereri susținute de noile capacități instalate in centralele
nuclearelectrice din Asia. Aprovizionarea cu uraniu a țărilor mari consumatoare este
asigurată pe baza unor contracte pe termen lung in proporție de 97%, ceea ce asigură o
siguranță sporită pentru activitatea de producție a minelor de uraniu cât și a companiilor
importatoare.
Toate țările care dețin un parc de centrale nucleare sunt preocupate de
menținerea unui stoc de siguranță, care poate varia ca dimensiune până la patru ani
de consum curent.
O serie de țări dispun de companii specializate in investiții in noi proiecte miniere
pentru uraniu din terțe țări, care au ca scop asigurarea cu materie primă pentru o
perioadă cât mai lungă, independent de o piață liberă relativ fluctuantă.
In cadrul Uniunii Europene țările consumatoare de uraniu isi diversifică sursele
de aprovizionare, astfel incât sa fie asigurată siguranța aprovizionării pe termen mediu
si lung.
Pentru alegerea unui furnizor extern care să asigure servicii pe termen lung,
respectiv 10 – 15 ani, se impune urmărirea unei serii de factori precum:
 o rezerva substanțială, de uraniu, a tării respective;
 o industrie miniera activă cu o legislație favorabilă exploatării uraniului;
 un mediu economic care sa favorizeze exportul de uraniu;
 companii miniere dedicate producției si exportului de uraniu;
 o calitate corespunzatoare a produselor de uraniu;
 un sistem de transport sigur pentru marfuri speciale de tipul produselor de
uraniu;
 posibilitatea incheierii unui contract pe termen lung in conditii avantajoase
pentru ambele părti;

Ținând seama de acești factori si de toate regulile in vigoare trebuie


demarat setul de acțiuni care să conducă la un contract pe termen lung privind
achiziționarea concentratelor uranifere care să fie procesate în noi instalații pe
amplasamentul industrial Feldioara.
6. PRIORITĂȚILE COMPANIEI

 Promovarea de noi resurse autohtone (zăcăminte cu


resurse/rezerve omologate, produsul rezidual minier din
halde, iazuri, ape de mină) pentru o valorificare maximală
a uraniului natural românesc;

 Realizarea acțiunilor investiționale privind: amenajarea


compartimentului 3 (iaz Cetățuia II - Feldioara),
deschiderea zăcământului Tulgheș – Grințieș, constructia,
pe platforma Feldioara, a doua uzine moderne cu
tehnologie avansată pentru prelucrarea/prepararea
minereurilor cu uraniu si rafinarea concentratelor
uranifere;

 Idendificarea, în afara granițelor Romaniei, a potențialilor


furnizori de concentrate uranifere si demararea acțiunilor
de atribuire a contractului de achiziție, pe termen lung,
pentru aceste produse;
7. DIRECȚIILE DE ACȚIUNE

- exploatarea până la epuizare a zăcământului Crucea – Botușana; în


zăcământul, deschis in totalitate, se execută lucrări de detaliere, pregătire si extragere a
rezervelor exploatabile cu respectarea reglementărilor în vigoare;

- atragerea în circuitul industrial si a produselor reziduale miniere care


conțin uraniu; produsele remanente depuse in haldele si iazurile de decantare,
rezultate din activitatile miniere pentru uraniu, s-au acumulat intr-o cantitate insemnată
si se poate trece la o valorificare superioară a acestora;

- deschiderea zăcământului Tulgheș – Grințieș și punerea in funcțiune a


exploatării miniere din Carpații Orientali;

- construirea unei noi uzine (uzina”TG”) de preparare a minereurilor de


uraniu extras din Carpații Orientali și a produsului rezidual minier din halde și
iazuri de decantare;

- dezvoltarea capacităților de rafinare, cu tehnologie avansată, (uzina”YC”:


600 t U in UO2 / an) pentru concentratele tehnice de uraniu stocate și importate;

- reorganizarea și dezvoltarea activităților de conservare, inchidere,


refacere, reabilitare și monitorizarea factorilor de mediu și a populației în
perimetrele în care activitățile miniere pentru uraniu au încetat;

- respectarea normelor și directivelor de mediu impuse de legislația


națională și europeană;

- îmbunătățirea sistemului de radioprotecție a mediului, populației si


îmbunătățirea managementului deșeurilor;

- dezvoltarea resurselor umane prin formarea profesională continuă în


perspectiva adaptării la condițiile economice impuse de noile capacități de
producție;