Sunteți pe pagina 1din 25

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice


Specialitatea Asistenţă Socială
An şcolar 2018-2019, anul I - Sem. 2, I.D.

SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


REFERAT

Coordonator disciplina: prof. univ. dr. Daniela Șoitu


Tutore: asoc. Cristina Gheghes

Student:
Dorina PRUNCU (BUDACU)
Anul I, semestrul II, grupa 2

IAȘI
2018-2019

1
TEMĂ nr. 2:
Realizați schema furnizorilor de servicii sociale publici si privați implicați la nivel
central, județean, local cu serviciile si beneficiile pe care le oferă aceștia.

2
Legea care reglementează actvitatea furnizorilor de servicii sociale publice sau private
este legea 292/20111.
Un principiu de bază pe care se întemeiază sistemul național de asistență socială spune
că, furnizorii de servicii sociale, publici și privați, trebuie să fie preocupați în mod permanent
de a crește calitatea serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor
sociale, fapt ce încurajează, în mod implicit competitivitatea și nu în urltimul rând concurența.
Un alt principiu după care se ghidează sistemul național de asistență socială este acela
conform căruia bebeficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, are dreptul de a alege în mod
liber furnizorii acreditați.
Furnizorii de servicii sociale pot fi:
1. persoane fizice;
2. persoane juridice.
Furnizorii de servicii sociale sunt:
1. de drept public;
2. de drept privat.
Furnizori publici de servicii sociale pot fi:
1. structurile specializate din cadrul sau subordinea autorităţilor administraţiei publice
locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel
de:
 comună,
 oraş,
 municipiu,
 sectoare ale municipiului Bucureşti.
2. autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau
coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii
sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
3. unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel
comunitar, servicii sociale integrate.
Furnizori privaţi de servicii sociale2 pot fi:
1. organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile;
2. cultele3 recunoscute de lege;
3. persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;

1
Legea 121/2011 cu modificările și completările ulterioare.
2
a se vedea anexele nr. 1, 2 și 2
3
a se vedea nota nr. 1
3
4. filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
5. operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale
organizate în condiţiile legii, cu excepţia serviciilor de prevenire a separării copilului de
familie și a serviciilor pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, a
serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie, a serviciilor
sociale dezvoltate în domeniul prevenirii violenţei în familie, a serviciilor destinate
persoanelor cu dizabilități.
Serviciile sociale se organizează şi se acordă la nivelul comunităţii.
Serviciile sociale acordate şi administrate de către autorităţile administraţiei publice
locale se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local şi pot fi organizate ca structuri cu sau fără
personalitate juridică.
Structurile publice cu personalitate juridică sunt organizate ca instituţii de asistenţă
socială conduse de un director, sprijinit de un consiliu consultativ compus din reprezentanţi ai
beneficiarilor şi ai partenerilor sociali din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Structurile publice fără personalitate juridică se organizează ca unităţi de asistenţă socială
în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi în cadrul serviciului public de
asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, consiliilor locale ale municipiilor şi
oraşelor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
În scopul realizării unui management eficient, în cazul unităţilor de asistenţă socială,
responsabilitatea privind coordonarea şi administrarea resurselor umane şi materiale aferente
serviciului respectiv poate fi delegată şefului unităţii.
Instituţiile şi unităţile de asistenţă socială funcţionează sub denumiri diverse, cum ar fi:
 centre de zi sau rezidenţiale,
 locuinţe protejate şi unităţi protejate,
 complexuri multifuncţionale sau complexuri de servicii,
 cantine sociale,
 servicii mobile de distribuţie a hranei etc.
În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale fie au o
pondere de peste 20% din numărul total al locuitorilor, fie numără cel puţin 5.000 de cetăţeni,
prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiile şi unităţile de asistenţă socială
asigură şi personal cunoscător al limbii minorităţilor naţionale respective, cu respectarea
celorlalte prevederi din fişa postului."

4
Serviciile sociale înfiinţate de furnizorii publici şi privaţi se organizează la nivel teritorial
astfel:
 servicii sociale de interes local, adresate beneficiarilor care trăiesc şi locuiesc pe raza
teritorială a comunei, oraşului, municipiului, respectiv a sectoarelor municipiului
Bucureşti;
 servicii sociale de interes judeţean, adresate beneficiarilor care trăiesc şi locuiesc pe
raza teritorială a judeţului.
În scopul dezvoltării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale pot
încheia contracte de parteneriat public-privat, în condiţiile Legii parteneriatului public-privat
nr.100/2016.
Serviciile sociale înfiinţate de furnizorii de servicii sociale, publici sau privaţi, se
organizează la nivel teritorial în condiţiile legale, cu respectarea prevederilor Nomenclatorului
serviciilor sociale4, precum şi a standardelor de calitate, regulilor generale de normare minimă
de personal care stau la baza stabilirii standardelor de cost, reglementate de legislaţia specială.
La nivel naţional se organizează un sistem de evidenţă a serviciilor sociale care cuprinde
datele şi informaţiile referitoare la serviciile sociale.
Serviciile sociale se acordă la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului său legal,
precum şi din oficiu.
Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adresează serviciului public de asistenţă
socială organizat în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.
Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresată şi direct unui furnizor
privat de servicii sociale, situaţie în care, dacă se încheie un contract de prestări servicii cu
persoana solicitantă, furnizorul are obligaţia de a informa, în scris, autoritatea administrativ-
teritorială pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul serviciului
respectiv.
Furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza planului individualizat de asistenţă şi
îngrijire, elaborat de furnizorul de servicii sociale cu acordul şi participarea beneficiarului.
În vederea monitorizării eficienţei serviciilor sociale furnizate, precum şi pentru stabilirea
continuării intervenţiei sau scoaterii din evidenţă a cazului, situaţia beneficiarului se
reevaluează periodic, în condiţiile prevăzute de legislaţia specială.
În cazul serviciilor de îngrijire personală la domiciliu, acordarea acestora se planifică şi se
programează în vizite zilnice, săptămânale sau lunare, repartizate la intervale regulate.
Îngrijirea personală la domiciliu poate fi formală şi informală:

4
Hotărârea nr. 867/14.10.2015.
5
a) îngrijirea formală se asigură de persoana calificată, certificată profesional, în condiţiile
legii;
b) îngrijirea informală se asigură de membrii de familie, prieteni, vecini sau o altă persoană
necalificată care îşi asumă responsabilitatea îngrijirii persoanei.
Societatea dispune de un sistem de structuri organizaţionale dispuse pe mai multe niveluri:
 organizaţii;
 instituţii;
 asociaţii.

6
NOTE

1
În România sunt recunoscute, conform prevederilor Legea nr. 489/2006 privind libertatea
religioasă și regimul general al cultelor, 18 culte religioase, astfel:
1) Biserica Ortodoxă Română;
2) Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara;
3) Biserica Romano-Catolică;
4) Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică;
5) Arhiepiscopia Bisericii Armene;
6) Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România;
7) Biserica Reformată din România;
8) Biserica Evanghelică C.A. (Confesiune Augustană) din România;
9) Biserica Evanghelică Lutherană din România;
10) Biserica Unitariană Maghiară;
11) Cultul Creștin Baptist- Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România;
12) Biserica Creştină După Evanghelie din România;
13) Biserica Evanghelică Română;
14) Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;
15) Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România;
16) Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România- Cultul Mozaic;
17) Cultul Musulman;
18) Organizaţia Religioasă “Martorii lui Iehova”.

(conform http://culte.gov.ro/?page_id=57, site vizitat la data de 24.03.2019, ora 18,58).

7
BIBLIOGRAFIE
 Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările și
completările ulterioare:
o Ordonanţa Guvernului nr. 31/2015 ORDONANŢĂ Nr. 31 din 26 august 2015
o pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
o Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ Nr. 34/2016 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
o Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ Nr. 82/2016 din 16 noiembrie 2016
o pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector
social şi pentru
o modificarea şi completarea unor acte normative;
o Legea nr. 79/2017 Modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul
fiscal;
o Legea nr. 110/2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr.
292/2011;
o Legea nr.194/2018, pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale
292/2011;
 Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
 Hotărârea nr. 867/14.11.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 834 din 09.11.2015.

8
Anexa nr.1
Acreditare-Furnizori si Servicii Sociale (Ultima actualizare: 21 March 2019), conform
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-
si-asistenta-sociala/4848 site vizitat la data de 24.03.2019, ora 17,32

Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale licențiate în baza Legii
nr. 197/2012:
Furnizori de Servicii Sociale acreditați în baza Legii nr.197/2012
Furnizori de Servicii Sociale Radiați din Registrul electronic unic al serviciilor
sociale
Servicii Sociale licențiate în baza Legii nr.197/2012

Servicii sociale pentru persoane vârstnice și alte categorii de persoane vulnerabile,


licențiate de către MMJS până la data de 18.03.2019
Cămine persoane vârstnice licențiate la 18.03.2019
Cantine sociale licențiate la 18.03.2019
Servicii de îngrijire la domiciliu licențiate la 18.03.2019

Furnizori de Servicii Sociale acreditați în baza HG1024/2004 până la data de 31.12.2013

Radiați din Registrul electronic unic al serviciilor sociale

Instituții aflate în subordinea/sub autoritatea ministerului:


 Autoritatea Națională pentru Persoanelor cu Dizabilități;
 Autoritatea Națională pentru Protecția Dreptului Copilului și Adopție;
 Autoritatea Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;
 Autoritatea Națională pentru Plăți și Inspecție Socială;
 Autoritatea Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 Casa Națională de Pensii Publice;
 Inspecția Muncii

(http://ithub.gov.ro/2016/11/25/harta-serviciilor-sociale-licentiate/ site vizitat la data de


24.03.2019, ora 17,40)

9
Anexa nr.2
SERVICII SOCIALE LICENȚIATE ÎN BAZA LEGII 197/2012, la data 07 martie 2019, la nivelul județului Bacău
(conform http://ithub.gov.ro/2016/11/25/harta-serviciilor-sociale-licentiate/ site vizitat la data de 24.03.2019, ora 19,43)

Nr. Public/ Denumire furnizor Denumire serviciu social Tip serviciu social Adresa serviciu Localitate Capacitate
crt. Privat social
1. Public DGASPC Bacău Centrul de recuperare si 4. Centre rezidenţiale pentru Poduri 12
reabilitare neuropsihiatrica persoane adulte cu dizabilități
Pietricica - Casa Poduri
2. Public DGASPC Bacău Centrul de recuperare si 4. Centre rezidenţiale pentru Str. Pietricica, nr. Comănești 12
reabilitare neuropsihiatrica persoane adulte cu dizabilități 55
Pietricica - Casa Pietricica
3. Public DGASPC Bacău Centrul de recuperare si 4. Centre rezidenţiale pentru Str. Libertatii, nr. Comănești 12
reabilitare neuropsihiatrica persoane adulte cu dizabilități 81bis
Pietricica - Casa Ghiocelul
4. Public DGASPC Bacău Centrul de recuperare si 4. Centre rezidenţiale pentru Str. Bradului, nr. 19 Moinești 12
reabilitare neuropsihiatrica persoane adulte cu dizabilități
Pietricica - Casa Bradul
5. Public DGASPC Bacău Locuinta maxim protejata Saturn 4. Centre rezidenţiale pentru Str. Principala, nr. Filipești 6
persoane adulte cu dizabilități 398B
6. Public DGASPC Bacău Locuinta maxim protejata Luna 4. Centre rezidenţiale pentru Str. Principala, nr. Filipești 6
persoane adulte cu dizabilități 398B
7. Public DGASPC Bacău Locuinta maxim protejata Jupiter 4. Centre rezidenţiale pentru Str. Principala, nr. Filipești 6
persoane adulte cu dizabilități 398B
8. Privat Asociaţia Acoperământul Centrul rezidențial destinat 3.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Theodor Bacău 24
Maicii Domnului persoanelor vârstnice Lumina şi asistenţă pentru persoane Neculuță, nr. 1 A
vârstnice
9. Privat Asociaţia Acoperământul Centrul rezidențial destinat 3.Centre rezidenţiale de îngrijire calea Romanului, Bacău 40
Maicii Domnului persoanelor vârstnice şi asistenţă pentru persoane nr. 191
Sfânta Maria vârstnice
10. Privat Asociaţia Acoperământul Centrul rezidențial pentru 3.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Cetatea Piatra- 25
Maicii Domnului persoane vârstnice şi asistenţă pentru persoane Neamțului, nr. 182 Neamț
Sfântul Pantelimon vârstnice B
10
11. Privat Asociaţia Another Casa de tip familial pentru copii 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Tudor Podu 20
Chance în sistemul de protecție special Vladimirescu nr. 87 Turcului
12. Privat Asociaţia Another Casa de tip familial pentru copii 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Tudor Podu 8
Chance cu handicap în sistemul de protecție special Vladimirescu nr. 79 Turcului
13. Privat Asociaţia Arca Postel Centrul rezidențial de tip familial 5.Centre rezidenţiale pentru copii sat Schineni 16
Arca Postel în sistemul de protecție special
14. Privat Asociaţia Caritas Bacău Centrul de îngrijire la domiciliu 13.Servicii de îngrijire la Calea Moldovei nr. Bacău 40
Caritas domiciliu pentru persoane 9
vârstnice, persoane cu dizabilităţi,
persoane aflate în
situaţie de dependenţă
15. Privat Asociaţia Caritas Bacău Centrul rezidențial pentru 3.Centre rezidenţiale de îngrijire Calea Moldovei nr. Bacău 40
vârstnici Sfânta Familie şi asistenţă pentru persoane 9
vârstnice
16. Privat Asociaţia Casa de Copii Centrul de plasament de tip 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Prunului nr. 3, Mărgineni 50
Sfânta Maria Ajutorul rezidențial Sfănta în sistemul de protecție special sat Barați
Creştinilor Maria Barați
17. Privat Asociaţia Centrul Daniel Centrul de recuperare Daniel 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Pictor Bacău 40
în familie, copii separaţi sau în Andreescu, nr. 5
risc de separare de părinți
18. Privat Asociaţia Copiii în Sânul Centrul Rezidenţial "Dinu 5.Centre rezidenţiale pentru copii nr. 220, sat Harja Oituz 7
Familiei Lipatti" în sistemul de protecție special
19. Privat Asociaţia Copiii în Sânul Centrul Rezidenţial "George 5.Centre rezidenţiale pentru copii nr. 220, sat Harja Oituz 7
Familiei Enescu" în sistemul de protecție special
20. Privat Asociaţia Creştină de Centrul de zi Betania pentru 15.Centre de zi pentru persoane str. Nordului nr. 19 Bacău 10
Caritate Misiune şi persoane adulte cu adulte cu dizabilitati bis
Ajutor Olanda România dizabilități
Betania
21. Privat Asociaţia Creştină de Centrul Delfinul pentru copii cu 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Nordului nr. 19 Bacău 35
Caritate Misiune şi autism în familie, copii separaţi sau în bis
Ajutor Olanda România risc de
Betania separare de părinți
22. Privat Asociaţia Creştină de Centrul de integrare a tinerilor 7.Centre rezidenţiale pentru tineri str. Nordului nr. 19 Bacău 22
Caritate Misiune şi în bis
Ajutor Olanda România dificultate
Betania
11
23. Privat Asociaţia Creştină de Centrul de consiliere, informare 23.Centre de zi pentru asistenţă şi str. Nordului nr. 19 Bacău 60
Caritate Misiune şi și sprijin pentru suport pentru alte persoane aflate bis
Ajutor Olanda România familiile aflate în dificultate în situaţii de nevoie
Betania
24. Privat Asociaţia de Asistenţă Centrul rezidențial casa pentru 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Principală nr. Oituz 30
Socială şi Educaţie copii Maria Montini Lavezzari în sistemul de protecție special 1184
25. Privat Asociaţia Drepturile Cămin rezidențial pentru 3.Centre rezidenţiale de îngrijire Sat Tîrgu Trotuș Tîrgu 40
Minorităţilor 2007 persoane vârstnice Sf. şi asistenţă pentru persoane Trotuș
Paraschiva vârstnice
26. Privat Asociaţia Lumina Centrul rezidențial pentru 4.Centre rezidenţiale pentru str. Gării nr. 19 Comănești 22
persoane cu dizabilități - persoane adulte cu dizabilități
Casa lumina
27. Privat Asociaţia Lumina Centrul de zi pentru copii cu boli 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Slatina, nr. 2, Mărgineni 15
incurabile în familie, copii separaţi sau în sat
risc de separare de părinți Luncani
28. Privat Asociaţia Lumina Serviciul de îngrijire la domiciliu 13.Servicii de îngrijire la str. Slatina, nr. 2, Mărgineni 80
domiciliu pentru persoane sat
vârstnice, persoane cu dizabilităţi, Luncani
persoane aflate în
situaţie de dependenţă
29. Privat Asociaţia Maica Anna Centrul rezidențial pentru copii 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Avram Iancu Tîrgu Ocna 12
Maria Adorni Maica Anna Maria Adorni în sistemul de protecție special nr. 21
30. Privat Asociația Papillon Centrul de zi pentru copilul cu 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Buciumului, nr. Bacău 6
Clinique nevoi speciale în familie, copii separaţi sau în 83,
risc de separare de părinți scara A, ap. 2,
parter
31. Privat Asociaţia Naţională a Centrul de zi pentru persoane cu 15.Centre de zi pentru persoane str. Apusului nr. 11 Bacău 50
Surzilor din deficiențe de auz adulte cu dizabilitati
România - Filiala Bacău
32. Privat Asociaţia Salvaţi Bătrânii Cămin pentru persoane vârstnice 3.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Mihai Bacău 40
Săuceşti şi asistenţă pentru persoane Eminescu, nr. 25
vârstnice
33. Privat Asociaţia Sfânta Faţă a Cămin persoane vârstnice 3.Centre rezidenţiale de îngrijire nr. 202 Măgura 62
Domnului Nostru şi asistenţă pentru persoane
Isus Cristos vârstnice
34. Privat Asociaţia Sfântul Centrul rezidențial pentru 3.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Principală nr Oituz 36
12
Voievod Ştefan cel Mare îngrijirea persoanelor şi asistenţă pentru persoane 127 , sat Hârja
- Hârja vârstnice vârstnice
35. Privat Asociaţia Sfântul Serviciul de îngrijire la domiciliu 13.Servicii de îngrijire la str. Principală nr Oituz 20
Voievod Ştefan cel Mare persoane vârstnice domiciliu pentru persoane 127 , sat Hârja
- Hârja vârstnice, persoane cu dizabilităţi,
persoane aflate în
situaţie de dependenţă
36. Privat Asociaţia Sfântul Centrul de zi pentru copii "Sf. 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Principală nr Oituz 18
Voievod Ştefan cel Mare Dionisie Exiguul" în familie, copii separaţi sau în 127 , sat Hârja
- Hârja risc de separare de părinți
37. Privat Asociaţia Sfinţii Centru rezidențial pentru 3.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Crângului nr. Moinești 60
Voievozi îngrijire persoane vârstnice şi 49, cod
Sfinţii Voievozi asistenţă pentru persoane poștal 605400
vârstnice
38. Privat Asociația Socio - Centrul Izvorul Tămăduirii - 19.Centre de zi pentru persoane str. Calea Bacău 10
Medicală SILOAM Centru de zi de prevenire, toxico-dependente pentru Romanului, nr. 37
evaluare și consiliere antidrog persoane cu diferite adicții:
droguri, alcool, alte substanțe
toxice, etc
39. Privat Asociația Speranţa Cămin de bătrâni Speranţa 3.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Arcadie Bacău 36
Bunicilor Bunicilor şi asistenţă pentru persoane Şeptilici nr. 5A
vârstnice
40. Privat Asociaţia Speranţa Vieţii Centru de zi pentru copii 16.Centre de zi pentru copii: copii Siret Săucești Siret 22
în familie, copii separaţi sau în Săucești
risc de separare de părinți
41. Privat Asociaţia Trust Orfelinat Centrul rezidențial Milcov - 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Milcov nr. 57, Bacău4 4
Ungureni apartament 1 în sistemul de protecție special bl. 57, sc. A, ap. 9
42. Privat Asociația Umanitară Cămin pentru persoane vârstnice 3.Centre rezidenţiale de îngrijire Letea 20
Armonia Robert şi asistenţă pentru persoane Veche
Iosif vârstnice
43. Privat Asociația Umanitară de Centrul rezidențial pentru 3.Centre rezidenţiale de îngrijire sat Dămienești Dămienești 30
Servicii Integrate persoane vârstnice Iris şi asistenţă pentru persoane
Iris vârstnice
44. Privat Asociaţia Viață Liniștită Cămin de bătrâni Viață liniștită 3.Centre rezidenţiale de îngrijire nr. 538 Măgura 33
şi asistenţă pentru persoane
vârstnice
13
45. Public Centrul Educativ Târgu Serviciul educație și asistență 23.Centre de zi pentru asistenţă şi str. Tiseşti nr. 137 Tîrgu Ocna 105
Ocna psihosocială suport pentru alte persoane aflate
în situaţii de nevoie
46. Public Direcţia de Asistenţă Cămin pentru persoane vârstnice 3.Centre rezidenţiale de îngrijire aleea Ghioceilor, Bacău 210
Socială a Municipiului Bacău şi nr. 2
Bacău asistenţă pentru persoane
vârstnice
47. Public Direcţia de Asistenţă Centrul de zi pentru copilul cu 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Oituz, nr. 74 Bacău 30
Socială a nevoi speciale în
Municipiului Bacău Bacău familie, copii separaţi sau în risc
de
separare de părinți
48. Public Direcţia de Asistenţă Centrul de zi O școală pentru toți 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Ciprian Bacău 50
Socială a în Porumbescu, nr.
Municipiului Bacău familie, copii separaţi sau în risc 5
de
separare de părinți
49. Public Direcţia de Asistenţă Centrul de zi Clubul 12.Centre de zi pentru persoane aleea Ghioceilor, Bacău
Socială a pensionarilor vârstnice nr. 2 A
Municipiului Bacău
50. Public Direcția de Asistenţă Centrul de zi pentru copilul aflat 16.Centre de zi pentru copii: copii Str.Republicii, Buhuși 15
Socială Buhuşi în dificultate CSC în nr.70
Buhuşi familie, copii separaţi sau în risc
de
separare de părinți
51. Public Direcția de Asistenţă Centrul de îngrijire şi recuperare 16.Centre de zi pentru copii: copii Str.Republicii, Buhuși 17-20
Socială Buhuşi de zi pentru în nr.70
copilul cu dizabilităţi CSC familie, copii separaţi sau în risc
Buhuşi de
separare de părinți
52. Public Direcţia de Asistenţă Complex de servicii sociale 9.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Căpitan Moinești 45
Socială Moineşti - Moinești - Centrul de şi Zăgănescu, nr. 16
UAT Municipiul primire în regim de urgență - asistenţă pentru persoanele fără
Moineşti adăpost de noapte adăpost
53. Public Direcţia de Asistenţă Complex de servicii sociale 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Căpitan Moinești 25
Socială Moineşti - Moinești - Centrul de în familie, copii separaţi sau în Zăgănescu, nr. 16
14
UAT Municipiul zi pentru copii risc de separare de părinți
Moineşti
54. Public Direcţia de Asistenţă Complex de servicii sociale 3.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Căpitan Moinești 20
Socială Moineşti - Moinești - Centrul şi Zăgănescu, nr. 16
UAT Municipiul rezidențial pentru persoane asistenţă pentru persoane
Moineşti vârstnice vârstnice
55. Public Direcţia Generală de Cămin pentru persoane vârstnice 3.Centre rezidenţiale de îngrijire str. 8 Martie, nr. 26 Onești 40
Asistenţă Socială şi asistenţă pentru persoane
Oneşti vârstnice
56. Public Direcţia Generală de Centrul de recuperare și 4.Centre rezidenţiale pentru str. Vasile Comănești 165
Asistenţă Socială şi reabilitare a persoanelor persoane adulte cu dizabilități Alecsandri, nr. 1
Protecţia Copilului cu handicap Comănești
Bacău
57. Public Direcţia Generală de Centrul de recuperare și 4.Centre rezidenţiale pentru str. Căpitan Bușilă, Tîrgu Ocna 65
Asistenţă Socială şi reabilitare a persoanelor persoane adulte cu dizabilități nr. 12
Protecţia Copilului cu dizabilități Târgu Ocna
Bacău
58. Public Direcţia Generală de Centrul de integrare prin terapie 4.Centre rezidenţiale pentru sat Parincea Parincea 36
Asistenţă Socială şi ocupațională persoane adulte cu dizabilități
Protecţia Copilului Miorița Parincea
Bacău
59. Public Direcţia Generală de Centrul de îngrijire și asistență a 4.Centre rezidenţiale pentru str. Vasile Comănești 64
Asistenţă Socială şi persoanei cu persoane adulte cu dizabilități Alecsandri, nr. 1 A
Protecţia Copilului dizabilități Comănești
Bacău
60. Public Direcţia Generală de Biroul de consiliere pentru 16.Centre de zi pentru copii: copii Bacău
Asistenţă Socială şi copilul străzii, copilul în familie, copii separaţi sau în
Protecţia Copilului repatriat și copilul victimă a risc de separare de părinți
Bacău traficului de persoane
61. Public Direcţia Generală de Adăpostul de zi și de noapte 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Henri Coandă, Bacău 15
Asistenţă Socială şi pentru copiii străzii în nr. 4
Protecţia Copilului Morcoveață sistemul de protecție special
Bacău
62. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Bicaz nr. 142, Bacău 6
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în sc. E, ap. 15
Protecţia Copilului social Bicaz sistemul de protecție special
15
Bacău
63. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Logofăt Tăutu Bacău 5
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în nr. 4, sc. C, ap. 10
Protecţia Copilului social Logofăt - Tăutu sistemul de protecție special
Bacău
64. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5. Centre rezidenţiale pentru copii B-dul Oituz bl. 29, Onești 6
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în sc. B, ap. 13
Protecţia Copilului social Oituz sistemul de protecție special
Bacău
65. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5. Centre rezidenţiale pentru copii Str. Chimistului bl. Onești 6
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în 4, sc.
Protecţia Copilului social Chimistului sistemul de protecție special A, ap. 10
Bacău
66. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5. Centre rezidenţiale pentru copii Str. Buciumului, bl. Onești 6
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în 4, sc. B,
Protecţia Copilului social Buciumului sistemul de protecție special ap. 25
Bacău
67. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5. Centre rezidenţiale pentru copii Str. Ștefan cel Mare Comănești 6
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în bl. G4,
Protecţia Copilului social Ștefan cel Mare sistemul de protecție special sc.B, ap. 14
Bacău Comănești
68. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5. Centre rezidenţiale pentru copii Str. Mioriței nr. 23, Bacău 4
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în sc. D,
Protecţia Copilului social Mioriței sistemul de protecție special ap. 17
Bacău
69. Public Direcţia Generală de Apartament social Republicii, 5. Centre rezidenţiale pentru copii Str. Republicii nr. Bacău 6
Asistenţă Socială şi Bacău - Rețeaua de în 40, bl. 40,
Protecţia Copilului apartamente Casa Mea sistemul de protecție special sc. C, ap. 30
Bacău
70. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5. Centre rezidenţiale pentru copii Str. Primăverii nr. Buhuși 5
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în 11, sc. A,
Protecţia Copilului social Primăverii sistemul de protecție special ap. 9
Bacău
71. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5. Centre rezidenţiale pentru copii Str. Republicii, bl. Buhuși 6
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în 42, sc. B,
Protecţia Copilului social Republicii sistemul de protecție special ap. 3
16
Bacău
72. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5.Centre rezidenţiale pentru copii Aleea Parcului, bl. Comănești 6
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în C4, sc.
Protecţia Copilului social Aleea Parcului sistemul de protecție special A, ap. 4
Bacău
73. Public Direcţia Generală de Rețeaua de apartamente Casa 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Nicolae Ghica Comănești 6
Asistenţă Socială şi Mea - apartament în nr. 4, bl.
Protecţia Copilului social Nicolae Ghica , sistemul de protecție special 4, sc. A, ap. 8
Bacău Comănești
74. Public Direcţia Generală de Centrul rezidențial pro-familia - 5.Centre rezidenţiale pentru copii B-dul Unirii nr. 49 Bacău 26
Asistenţă Socială şi complex Bistrița - casa 1 în
Protecţia Copilului sistemul de protecție special
Bacău
75. Public Direcţia Generală de Centrul rezidențial pro-familia - 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Ștefan cel Mare Bacău 18
Asistenţă Socială şi complex Pinocchio în nr 18 C
Protecţia Copilului sistemul de protecție special
Bacău
76. Public Direcţia Generală de Centrul rezidențial pro-familia - 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Ștefan cel Mare Bacău 18
Asistenţă Socială şi complex Pinocchio în nr 18 C
Protecţia Copilului sistemul de protecție special
Bacău
77. Public Direcţia Generală de Centrul rezidențial pro-familia - 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Ștefan cel Mare Bacău 8
Asistenţă Socială şi complex Ștrand - Casa A în nr 18 bis
Protecţia Copilului sistemul de protecție special
Bacău
78. Public Direcţia Generală de Centrul rezidențial pro-familia - 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Ștefan cel Mare Bacău 18
Asistenţă Socială şi complex Ștrand- Casa B în nr 18 bis
Protecţia Copilului sistemul de protecție special
Bacău
79. Public Direcţia Generală de Centrul pentru management de 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Ghioceilor nr 4, Bacău
Asistenţă Socială şi caz și asistență în etaj 1
Protecţia Copilului maternală - componenta asistenți sistemul de protecție special
Bacău maternali
80. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Mărăști nr 17 Bacău 12
Asistenţă Socială şi Ghiocelul - Rețeaua de în
Protecţia Copilului case de tip familial - Casa de tip sistemul de protecție special
17
Bacău familial Mărăști
81. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Arcadie Mărgineni 15
Asistenţă Socială şi Ghiocelul - Rețeaua de în Șeptilici nr 40
Protecţia Copilului case de tip familial - Casa de tip sistemul de protecție special
Bacău familial Arcadie
Șeptilici
82. Public Direcţia Generală de Apartament Narcisa din cadrul 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Narciselor nr. Bacău 6
Asistenţă Socială şi Centrului rezidențial în 24, bl.
Protecţia Copilului pro familia - complex Margareta sistemul de protecție special 24, sc A, et 8, ap.
Bacău 34

83. Public Direcţia Generală de Centrul rezidențial Pro-Familia - 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Letea nr 13, sc Bacău 6
Asistenţă Socială şi complex în A, et 8,
Protecţia Copilului Margareta - Apartament Letea sistemul de protecție special ap 32
Bacău
84. Public Direcţia Generală de Centrul rezidențial Pro-Familia - 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Pictor Aman nr Bacău 6
Asistenţă Socială şi complex în 10, sc
Protecţia Copilului Margareta - Apartament Pictor sistemul de protecție special A, et. 4, ap 13
Bacău Aman
85. Public Direcţia Generală de Centrul de îngrijire și asistență 4.Centre rezidenţiale pentru Str. Tisești, nr 45 Tîrgu Ocna 85
Asistenţă Socială şi pentru persoane cu persoane adulte cu dizabilități
Protecţia Copilului dizabilități Costache Negri - Tg.
Bacău Ocna
86. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Dragoș Vodă Bacău 18
Asistenţă Socială şi Ghiocelul - Rețeaua de în nr. 4 bis
Protecţia Copilului case de tip familial - Complexul sistemul de protecție special
Bacău de Case de tip
familial Dragoș Vodă
87. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 16.Centre de zi pentru copii: copii Aleea Ghioceilor nr Bacău 250
Asistenţă Socială şi Ghiocelul - Centrul de în 4
Protecţia Copilului recuperare pentru copilul cu familie, copii separaţi sau în risc
Bacău dizabilități de
separare de părinți
88. Public Direcţia Generală de Centrul de îngrijire și asistență 3.Centre rezidenţiale de îngrijire Răchitoasa 68
Asistenţă Socială şi pentru persoane şi
Protecţia Copilului vârstnice Răchitoasa - modul asistenţă pentru persoane
18
Bacău persoane vârstnice vârstnice
89. Public Direcţia Generală de Centrul de intervenţie8.Centre rezidenţiale de îngrijire Bacău 8
Asistenţă Socială şi specializată în domeniul şi
Protecţia Copilului protecţiei familiei-Modulul asistenţă pentru victimele
Bacău ARTEMIS violenţei în
familie (domestice)
90. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Ştefan cel Onești 12
Asistenţă Socială şi Alexandra Oneşti Reţeua în Mare, nr. 29
Protecţia Copilului de case de tip familial Casa sistemul de protecție special
Bacău Ştefan cel Mare
91. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Uzinei, nr. 19 A Onești 12
Asistenţă Socială şi Alexandra Oneşti Reţeua în
Protecţia Copilului de case de tip familial Casa sistemul de protecție special
Bacău Corina
92. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Avântului, nr. Onești 12
Asistenţă Socială şi Alexandra Oneşti Reţeua în 11
Protecţia Copilului de case de tip familial Casa sistemul de protecție special
Bacău Sorin
93. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Avântului, nr. Onești 12
Asistenţă Socială şi Alexandra Oneşti Reţeua în 12 A
Protecţia Copilului de case de tip familial Casa sistemul de protecție special
Bacău Maria
94. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Adrian Onești 12
Asistenţă Socială şi Alexandra Oneşti Reţeua în Păunescu, nr. 1
Protecţia Copilului de case de tip familial Casa sistemul de protecție special
Bacău Gabriela
95. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Adrian Onești 12
Asistenţă Socială şi Alexandra Oneşti Reţeua în Păunescu, nr. 1
Protecţia Copilului de case de tip familial Casa sistemul de protecție special
Bacău Bogdan
96. Public Direcţia Generală de Centrul de servicii sociale 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Adrian Onești 12
Asistenţă Socială şi Alexandra Oneşti în Păunescu, nr. 1
Protecţia Copilului Centrul de recuperare pentru familie, copii separaţi sau în risc
Bacău copilul cu dizabilităţi de
separare de părinți
97. Public Direcţia Generală de Centrul Multifuncţional pt tineri 5.Centre rezidenţiale pentru copii str. Henri Coandă, Bacău 80
19
Asistenţă Socială şi în dificicultate în nr. 4
Protecţia Copilului Henri Coandă sistemul de protecție special
Bacău
98. Public Direcţia Generală de Centrul de primire în regim de 5.Centre rezidenţiale pentru copii Bacău 18
Asistenţă Socială şi urgenţă Bacău în
Protecţia Copilului sistemul de protecție special
Bacău
99. Public Direcţia Generală de Biroul de consiliere şi sprijin 17.Centre de zi pentru familie cu str. Vulturului, nr. 5 Bacău 15
Asistenţă Socială şi pentru părinţi şi copii copii
Protecţia Copilului
Bacău
100. Public Direcţia Generală de Complexul de servicii pentru 6.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Vulturului, nr. 5 Bacău 8
Asistenţă Socială şi intervenţie şi
Protecţia Copilului specializată în domeniul asistenţă pentru mamă şi copil
Bacău protecţiei familiei şi a
drepturilor copilului Centrul de
intervenţie
specializată în domeniul
protecţiei familiei Modulul
maternal
101. Public Direcţia Generală de Casa 3-Complex Bistriţa-Centrul 5.Centre rezidenţiale pentru copii B-dul Unirii, nr. 49 Bacău 9
Asistenţă Socială şi Rezidenţial Pro- în
Protecţia Copilului Familia sistemul de protecție special
Bacău
102. Public Direcţia Generală de Casa 2-Complex Bistriţa-Centrul 5.Centre rezidenţiale pentru copii B-dul Unirii, nr. 49 Bacău 9
Asistenţă Socială şi Rezidenţial Pro- în
Protecţia Copilului Familia sistemul de protecție special
Bacău
103. Public Direcţia Generală de Centru rezidenţial Pro Familia- 5.Centre rezidenţiale pentru copii Str. Ştefan cel Bacău 18
Asistenţă Socială şi Complex Ştrand în Mare, nr. 18
Protecţia Copilului casa C sistemul de protecție special
Bacău
104. Public Direcţia Generală de Centrul de Recuperare si 4.Centre rezidenţiale pentru Str. Câmpului, nr. Dărmănești 96
Asistenţă Socială şi Reabilitare persoane adulte cu dizabilități 130
Protecţia Copilului Neuropsihiatrica -Dărmănești
Bacău
20
105. Public Direcţia Generală de Centrul de Recuperare si 4.Centre rezidenţiale pentru Str. Condorilor nr.2 Bacău 10
Asistenţă Socială şi Reabilitare a Persoanelor persoane adulte cu dizabilități
Protecţia Copilului cu Dizabilitati ”Condorul”
Bacău
106. Privat Fundaţia de Sprijin Cămin pentru persoane vârstnice 3.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Libertății, nr. Buhuși 56
Comunitar Satul seniorilor şi 325
Milly asistenţă pentru persoane
vârstnice
107. Privat Fundaţia de Sprijin Centrul de zi pentru persoane 12.Centre de zi pentru persoane str. Pictor Bacău 60
Comunitar vârstnice Dr. Ștefan vârstnice Andreescu, nr. 5
Ciobanu
108. Privat Fundaţia de Sprijin Centrul de zi pentru copilul aflat 16.Centre de zi pentru copii: copii sat Podu Turcului Podu 25/zi
Comunitar în dificultate în Turcului
Clubul cu lipici familie, copii separaţi sau în risc
de
separare de părinți
109. Privat Fundaţia de Sprijin Centrul comunitar Fântânele - 16.Centre de zi pentru copii: copii sat Fântânele Motoșeni 25/zi
Comunitar centrul de zi pentru în
copilul aflat în dificultate familie, copii separaţi sau în risc
(Clubul cu lipici) de
separare de părinți
110. Privat Fundaţia de Sprijin Centrul de zi pentru copii 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Mărăști, nr. 32 Bacău 25/zi
Comunitar Mozaic în bis
familie, copii separaţi sau în risc
de
separare de părinți
111. Privat Fundaţia de Sprijin Rețeaua de îngrijire la domiciliu 13.Servicii de îngrijire la str. Pictor Bacău 500/zi
Comunitar pentru persoane domiciliu pentru persoane Andreescu, nr. 5
vârstnice vârstnice, persoane cu dizabilităţi,
persoane aflate în
situaţie de dependenţă
112. Privat Fundaţia de Sprijin Centru de servicii sociale pentru 16.Centre de zi pentru copii: copii Sat Dealu Morii Dealu 30
Comunitar copii, servicii de tip after school în familie, copii separaţi sau în Morii
risc de separare de părinți
113. Privat Fundaţia Sfântul Ioan Centrul privind dezvoltarea 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Tazlăului, nr. 7 Bacău 50
Bosco deprinderilor de viață în familie, copii separaţi sau în
21
independentă Don Bosco Bacău risc de separare de părinți
114. Privat Fundaţia Sfântul Ioan Centrul de zi pentru copii 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Tazlăului, nr. 9 Bacău 50
Bosco Dominic Savio în familie, copii separaţi sau în
risc de separare de părinți
115. Privat Fundaţia Sfântul Ioan Centrul de zi pentru copii Don 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Ion Luca Roman 30
Calabria Calabria în Caragiale, nr. 1
familie, copii separaţi sau în risc
de
separare de părinți
116. Privat Fundaţia Sfântul Ioan Centru de zi pentru copii Sfântul 16.Centre de zi pentru copii: copii Bdul. Ştefan cel Răcăciuni 40
Calabria Ioan Calabria în Mare, nr.
familie, copii separaţi sau în risc 116
de
separare de părinți
117. Privat Fundaţia Victorine Le Centrul rezidențial pentru copii 5.Centre rezidenţiale pentru copii Calea Mărăşeşti nr. Onești 33
Dieu Casa Buna Vestire Onești în sistemul de protecție special 60
118. Privat Fundaţia Yana - You Are Centrul de zi pentru copilul aflat 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Trandafirilor nr. Nicolae 30
Not - Alone în dificultate Casa în 380 bis Bălcescu
Charitable Foundation Yana familie, copii separaţi sau în risc
de
separare de părinți
119. Privat Fundaţia Yana - You Are Centrul de zi pentru copilul aflat 16.Centre de zi pentru copii: copii sat Galbeni Nicolae 20
Not - Alone în dificultate Casa în Bălcescu
Yana familie, copii separaţi sau în risc
de
separare de părinți
120. Privat Charitable Foundation Centrul de zi pentru copilul aflat 16.Centre de zi pentru copii: copii sat Valea Seacă Nicolae 25
în dificultate Casa în Bălcescu
Yana familie, copii separaţi sau în risc
de
separare de părinți
121. Privat Fundaţia Yana - You Are Centrul de zi pentru copilul aflat 16.Centre de zi pentru copii: copii sat Galbeni Nicolae 20
Not - Alone în dificultate Casa în Bălcescu
Yana familie, copii separaţi sau în risc
de
separare de părinți
22
122. Privat Fundaţia Yana - You Are Centrul de zi pentru copilul aflat 16.Centre de zi pentru copii: copii sat Valea Seacă Nicolae 25
Not - Alone în dificultate Casa în Bălcescu
Charitable Foundation Heidi familie, copii separaţi sau în risc
de
separare de părinți
123. Privat Fundaţia Yana - You Are Centrul de zi pentru copilul aflat 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Calea Moineşti, Mărgineni 30
Not în dificultate Casa în nr. 221,
Aurora familie, copii separaţi sau în risc sat Luncani
de
separare de părinți
124. Privat Parohia Sfântul Centrul social - medical pentru 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Calea Moineşti, Mărgineni 25
Gheorghe Hârja îngrijirea în nr. 221,
persoanelor vârstnice familie, copii separaţi sau în risc sat Luncani
de
separare de părinți
125. Privat Parohia Sfântul Centrul social - medical pentru 1.Centre rezidenţiale de îngrijire str. Principală nr Oituz 59
Gheorghe Hârja îngrijirea şi 127 , sat
persoanelor vârstnice asistenţă medico-socială pentru Hârja
persoane vârstnice, bolnavi
cronici în
fază terminal
126. Public Penitenciarul Bacău Serviciul educație și asistență 23.Centre de zi pentru asistenţă şi str. General Guşe Bacău
psihosocială suport pentru alte persoane aflate nr. 3
în
situaţii de nevoie
127. Public Primăria Comunei Letea Centru de zi pentru copii "tip 16.Centre de zi pentru copii: copii Str.Alexandru Ioan Letea 20
Veche - after school" în Cuza, Veche
Serviciul Asistență familie, copii separaţi sau în risc nr.216
Socială şi Asistenţi de
Personali separare de părinți
128. Public Primăria Comunei Cămin de îngrijire bătrâni 3.Centre rezidenţiale de îngrijire sat Valea Arinilor Măgirești 20
Măgireşti - Serviciul şi
Public de Asistenţă asistenţă pentru persoane
Socială vârstnice
129. Public Primăria Comunei Centrul de zi pentru copii 16.Centre de zi pentru copii: copii sat Chetriş Tamași 60
Tamași - Tamaşi în
23
Compartiment Asistență familie, copii separaţi sau în risc
Socială de
separare de părinți
130. Public Serviciul Public de Centrul educaţional de Zi pentru 16.Centre de zi pentru copii: copii str. Principală, nr. Zemeș 30
Asistenţă Socială Copilul cu Nevoi în 319,
Zemeş Speciale familie, copii separaţi sau în risc parter
de
separare de părinți
131. Public Societatea Naţională de Centrul de îngrijire la domiciliu 13.Servicii de îngrijire la str. Oituz nr. 61 Bacău 30
Cruce Roşie din persoane vârstnice domiciliu
România Filiala Bacău pentru persoane vârstnice,
persoane
cu dizabilităţi, persoane

24
Anexa nr. 3
SERVICII SOCIALE LICENȚIATE ÎN BAZA LEGII 197/2012, la data 07 martie 2019, la nivelul Primării Săucești
(conform http://ithub.gov.ro/2016/11/25/harta-serviciilor-sociale-licentiate/ site vizitat la data de 24.03.2019, ora 22,49)

Nr. Public/ Denumire Denumire serviciu social Tip serviciu social Adresa serviciu social Localitate Capacitate
crt. Privat furnizor
1 Privat Asociaţia Arca Centrul rezidențial de tip 5.Centre rezidenţiale pentru sat Schineni Săucești 16
Postel familial Arca Postel copii în sistemul de protecție
special
2 Privat Asociaţia Centru de zi pentru copii 16.Centre de zi pentru copii: Siret Săucești 22
Speranţa Vieţii copii în familie, copii separaţi
sau în risc de separare de
părinți

25