Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
1.2 Facultatea Facultatea de Administraţie Publică
1.3 Departamentul Economie și Politici Publice
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe administrative
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studii/Calificarea Managementul Afacerilor Publice

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Managementul performanței în afaceri publice
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Carmen Săvulescu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ.dr. Carmen Săvulescu
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 din care: curs 2 3.3 seminar 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 3.5 din care: curs 28 3.6 seminar 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat -
Examinări 27
Alte activităţi................................... 0
3.7 Total ore studiu individual 83
3.9 Total ore pe semestru 125
3.10 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum -
4.2 de competenţe  Utilizarea PC – ului
 Limba engleză.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului  Studenții trebuie să respecte normele de conduită academică;

5.2. de desfăşurare a  Termenele de predare și susținere a lucrărilor de seminar sunt stabilite de titular
seminarului/laboratorului de comun acord cu studenții

6. Competenţele specifice acumulate

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru abordarea şi clarificarea situaţiilor nou create în


procesul de asigurare a calităţii în afaceri publice.
 Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua
obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod
profesionale

demonstrativ.
Competenţe

 Aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor complexe de evaluare în procesul de conducere şi


formularea de judecăţi de valoare.
 Capacitatea de a anticipa şi a soluţiona nevoile, problemele şi evoluţiile ce influenţează afacerile
publice.
 Cunoașterea și utilizarea principalelor instrumente de măsurare a performanțelor în afaceri
publice:Tabloul de bord echilibrat (Balanced Scorecard), evaluarea performantelor prin
Benchmarking și Modelul de excelenţă în afaceri EFQM (European Foundation of Quality
Management).
 Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente

transversale
Competenţe
şi datele specifice.
 Capacitatea de manageriere a activităţilor din cadrul grupurilor profesionale sau a unor instituţii
publice în scopul creșterii performanței.
 Capacitatea de a utiliza sisteme informatice şi platforme online moderne pentru creșterea
funcționalității instituționale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina se încadrează în filosofia programului de masterat - MAP,
oferind bazele ştiinţifice şi metodologice ale managementului
performanțelor în afaceri publice.

7.2 Obiectivele specifice


 Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor privind: managementul
performanțelor, eficiență și eficacitate.

 Explicarea şi interpretarea: modelelor de abordare a managementului


performanțelor; a principalelor instrumente de măsurare a performanțelor
în afaceri publice: Tabloul de bord echilibrat (Balanced Scorecard),
evaluarea performantelor prin Benchmarking și Modelul de excelenţă în
afaceri EFQM (European Foundation of Quality Management)și a
indicatorilor de performanță.

 Dezvoltarea competenţelor instrumental – aplicative privind:măsurarea


performanțelor în afaceri publice (evaluarea performanțelor
instituționale) și evaluarea performanțelor resurselor umane care
activează în domeniul afacerilor publice (fucționari publici, funcționari
europeni și personal contractual)

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Consideraţii introductive. Modele de abordare a managementului Prelegere susţinută de un 2h


performanțelor. Conceptele de eficiență, eficacitate, dialog interactiv.
economicitate și bugetare. Triunghiul performanței
Prelegere susţinută de un 3h
2. Strategia organizațională. dialog interactiv.
Prelegere susţinută de un 2h
3. Sistemul de măsurare a performanțelor în afaceri publice. dialog interactiv.
4.Măsurarea performanțelor instituționale (instituții de învățământ Prelegere susţinută de un 4h
superior acreditate, instituții medicale, regii autonome, companii dialog interactiv.
naționale, etc.)
5. Măsurarea performanțelor resurselor umane care își desfășoară Prelegere susţinută de un 4h
activitatea în domeniul afacerilor publice (funcționari publici, dialog interactiv.
funcționari europeni, personal contractual).
6. Tabloul de bord echilibrat (Balanced Scorecard) - instrument de Prelegere susţinută de un 3h
măsurare a performanțelor. dialog interactiv.
Prelegere susţinută de un 3h
7. Măsurarea performanței prin benchmarking. dialog interactiv.
8. Modelul de excelenţă în afaceri EFQM (European Foundation of Prelegere susţinută de un 3h
Quality Management). dialog interactiv.
9. Indicatorii de performanță - elemente de bază ale procesului de Prelegere susţinută de un 2h
măsurare a performanței în afaceri publice. dialog interactiv.
10.Instrumente software pentru managementul performanţei Prelegere susţinută de un 2h
organizaţionale. dialog interactiv.
Bibliografie
Aguinis, Herman, 2011, Performance Management, Edinburgh Business School
Cărbunărean, Florin, Jimborean, Dorin, Ovidiu, 2010, Performanță și capacitate în administrația locală, Studia Editură
și Tipografie, Cluj - Napoca, pp. 27 - 184.
Cepiku, D., 2015, Performance management in public administrations
Gavin, Lawrie, J G; Cobbold, I , 2004, 3rd Generation Balanced Scorecard: Evolution of an effective strategic control
tool, International Journal of Productivity and Performance Management 53 (7), pp. 611–623;
Gavin, Lawrie, J G, Kalff D., Andersen H., 2005, Balanced Scorecard and Results- Based Management-Convergent
Performance Management Systems, Proceedings of 3rd Annual Conference on Performance Measurement and
Management Control, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Nice, France, pp. 2 - 16
Heinrich, Carolyn J., 2015, The Role of Performance Management in Good Governance and Its Application in Public
Education, Employment Research, 22(3)
Kaplan, Robert S., Norton, D. P., 1996, Linking the Balanced Scorecard to Strategy in California. Management
Review 39 (1), pp. 53–79.
Kaplan, Robert S; Norton, D. P. ,1992, The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, Harvard
Business Review, pp. 71–79.
Matei, Ani, Popa, Florin, Săvulescu, Carmen, 2011, Internalisation of the values of National Integrity Systems and
governance performance in some South-Eastern European states. Significant aspects and comparative studies,
Proceedings of 7th European Conference on Management Leadership and Governance, Sophia-Antipolis, France,
pp. 285-296
Matei, Ani, Matei, Lucica, Săvulescu, Carmen, 2013, Digital Ecosystems for Public Affairs, Global Journal on
Technology
Matei, Ani, Săvulescu, Carmen, 2011, Convergence of policies for promoting total quality management in the public
administration of Balkan states – European Union member states, in ”European Administrative Space. Balkan
realities”, Editura Economica, București, pp. 205-253
Matei, Ani, 2014, Performance through the Common Assessment Framework. A Critical Review for Romania, Procedia
- Social and Behavioral Sciences, Volume 143, pp. 862-866,
Matei, Ani, 2014, Good Administration and Performance of Local Public Administration, Procedia - Social and
Behavioral Sciences, Volume 109, pp.684-687
Matei, Ani, 2013, Good Local Public Administration and Performance. An Empirical Study, Procedia - Social and
Behavioral Sciences, Volume 81
Matei, Lucica, Lazăr, Corina - Georgiana, 2011, Managementul calităţii şi reforma administraţiei publice în unele state
din sud-estul Europei. Analiză comparativă, Theoretical and Applied Economics, Volume XVIII, No. 4(557),
Editura Economică, București, pp. 65-98.
Moynihan, Donald, The role of leadership in Performance Management, La Follette School of Public Affairs,
University of Wisconsin-Madison
Mucha Michael, 2011, Overcoming challenges in implementing performance management
Profiroiu, A, Profiroiu M., 2007, Cadrul de analiză a performanțelor sectorului public, Economie teoretică și aplicată,
No. 1 (506), Editura Economică, București, pp. 41 - 50.
Săvulescu, Carmen, 2015, Guvernarea inovativă. Impactul tehnologiei informației, Editura Economică, București
Van Dooren, W., Bouckaert, G., Halligan, J, 2010. Performance Management in the Public Sector, Routledge

***
Accenture Strategy, Is performance management performing?
CPID, Research Report, Could do better? Assessing what works in performance management, December 2016
Deloitte, 2017, Global Human Capital trends
EIPA, 2016, Towards Innovative Public Services. A framework for the development of the innovation capability of
European Public Administrations
European Commission, 2013, Performance Management in Public Employment Services
HR Trends 2018, https://www.youtube.com/watch?v=ySEX4wqTfnM

http://www.balanced-scorecard.ro/.
http://www.bmmconsulting.ro/ro/sistem_performanta_organizationala.html.
http://ww1.efqm.org/.
https://www.scribd.com/doc/228466725/Ghid-de-prezentare-si-utilizare-a-instrumentului-Balanced-Scorecard-
unprotected-pdf.
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/strategia_administratiei_publice/Graficul_activitatilor.pdf.

MERCER, 2013 Global Performance Mangement Survey Report


NISPAcee, The Implementation of Performance Management in European Central Governments: More a North-South
than an East-West Divide
OECD, 2017, Skills for a High Performing Civil Service, https://www.oecd.org/gov/pem/Skills-Highlights.pdf

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii


1.Utilizarea Tabloul de bord echilibrat (Balanced Scorecard) în Prezentare însoţită de 2h
evaluarea performanțelor în afaceri publice. discuții şi studii de caz.
Prezentare însoţită de 2h
2. Utilizarea benchmarkingului în evaluarea performanțelor. discuții şi studii de caz.
3. Utilizarea Modelului de excelenţă în afaceri EFQM (European Prezentare însoţită de 2h
Foundation of Quality Management) în evaluarea performanțelor. discuții şi studii de caz.
4. Măsurarea performanțelor resurselor umane care activează în Prezentare însoţită de 2h
domeniul afacerilor publice. discuții şi studii de caz.
5. Măsurarea performanțelor unităților de învățământ superior Prezentare însoţită de 2h
acreditate, a unităților sanitare și a regiiilor autonome și a discuții și studii de caz.
companiilor naționale.
6. Creșterea performanței sectorului public în România. Prezentare însoţită de 2h
discuții.
7. Indicatori de performanță utilizați în domeniul afacerilor publice. Prezentare însoţită de 2h
discuții și exemple.
Bibliografie
Aguinis, Herman, 2011, Performance Management, Edinburgh Business School
Cărbunărean, Florin, Jimborean, Dorin, Ovidiu, 2010, Performanță și capacitate în administrația locală, Studia Editură
și Tipografie, Cluj - Napoca, pp. 27 - 184.
Cepiku, D., 2015, Performance management in public administrations
Gavin, Lawrie, J G; Cobbold, I , 2004, 3rd Generation Balanced Scorecard: Evolution of an effective strategic control
tool, International Journal of Productivity and Performance Management 53 (7), pp. 611–623;
Gavin, Lawrie, J G, Kalff D., Andersen H., 2005, Balanced Scorecard and Results- Based Management-Convergent
Performance Management Systems, Proceedings of 3rd Annual Conference on Performance Measurement and
Management Control, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Nice, France, pp. 2 - 16
Heinrich, Carolyn J., 2015, The Role of Performance Management in Good Governance and Its Application in Public
Education, Employment Research, 22(3)
Kaplan, Robert S., Norton, D. P., 1996, Linking the Balanced Scorecard to Strategy in California. Management
Review 39 (1), pp. 53–79.
Kaplan, Robert S; Norton, D. P. ,1992, The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, Harvard
Business Review, pp. 71–79.
Matei, Ani, Popa, Florin, Săvulescu, Carmen, 2011, Internalisation of the values of National Integrity Systems and
governance performance in some South-Eastern European states. Significant aspects and comparative studies,
Proceedings of 7th European Conference on Management Leadership and Governance, Sophia-Antipolis, France,
pp. 285-296
Matei, Ani, Matei, Lucica, Săvulescu, Carmen, 2013, Digital Ecosystems for Public Affairs, Global Journal on
Technology
Matei, Ani, Săvulescu, Carmen, 2011, Convergence of policies for promoting total quality management in the public
administration of Balkan states – European Union member states, in ”European Administrative Space. Balkan
realities”, Editura Economica, București, pp. 205-253
Matei, Ani, 2014, Performance through the Common Assessment Framework. A Critical Review for Romania, Procedia
- Social and Behavioral Sciences, Volume 143, pp. 862-866,
Matei, Ani, 2014, Good Administration and Performance of Local Public Administration, Procedia - Social and
Behavioral Sciences, Volume 109, pp.684-687
Matei, Ani, 2013, Good Local Public Administration and Performance. An Empirical Study, Procedia - Social and
Behavioral Sciences, Volume 81
Matei, Lucica, Lazăr, Corina - Georgiana, 2011, Managementul calităţii şi reforma administraţiei publice în unele state
din sud-estul Europei. Analiză comparativă, Theoretical and Applied Economics, Volume XVIII, No. 4(557),
Editura Economică, București, pp. 65-98.
Moynihan, Donald, The role of leadership in Performance Management, La Follette School of Public Affairs,
University of Wisconsin-Madison
Mucha Michael, 2011, Overcoming challenges in implementing performance management
Profiroiu, A, Profiroiu M., 2007, Cadrul de analiză a performanțelor sectorului public, Economie teoretică și aplicată,
No. 1 (506), Editura Economică, București, pp. 41 - 50.
Săvulescu, Carmen, 2015, Guvernarea inovativă. Impactul tehnologiei informației, Editura Economică, București
Van Dooren, W., Bouckaert, G., Halligan, J, 2010. Performance Management in the Public Sector, Routledge

***
Accenture Strategy, Is performance management performing?
CPID, Research Report, Could do better? Assessing what works in performance management, December 2016
Deloitte, 2017, Global Human Capital trends
EIPA, 2016, Towards Innovative Public Services. A framework for the development of the innovation capability of
European Public Administrations
European Commission, 2013, Performance Management in Public Employment Services
HR Trends 2018, https://www.youtube.com/watch?v=ySEX4wqTfnM

http://www.balanced-scorecard.ro/.
http://www.bmmconsulting.ro/ro/sistem_performanta_organizationala.html.
http://ww1.efqm.org/.
https://www.scribd.com/doc/228466725/Ghid-de-prezentare-si-utilizare-a-instrumentului-Balanced-Scorecard-
unprotected-pdf.
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/strategia_administratiei_publice/Graficul_activitatilor.pdf.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor stabilite cu diverşi specialişti din domeniu şi cu persoane care
îşi desfăşoară activitatea în domeniul afacerilor publice (funcţionari publici,funcționari europeni, personal
contractual,oameni de afaceri etc.).

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
din nota finală
Cunoaşterea teoriilor si conceptelor Prezentare referat. 50%
10.4 Curs Analiza si aplicarea instrumentelor
specifice
Aplicarea teoriilor în situaţii practice Prezentarea temelor de seminar 30%
Utilizarea cu ușurință a limbajului Evaluare continuă a activitatii de 20%
specific științelor administrative și seminar (participarea activă la
10.5 Seminar
aplicarea principalelor instrumente de seminarii)
evaluare a performanțelor în afaceri
publice.
10.6 Standard minim de performanţă
 Obţinerea notei 5 la examenul final.
 Obţinerea notei 5 la referatul prezentat la seminar si răspunsuri corecte la 50% din întrebările adresate.
În redactarea referatelor se va respecta deontologia cercetării ştiinţifice (existenţa trimiterilor bibliografice, a
surselor pentru fiecare figură sau tabel şi a bibliografiei.)

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament Semnătura şefului departamentului

....................... .............................................