Sunteți pe pagina 1din 7

4.2.

PLANUL TURISTIC

Sectorul turistic este constituit din numeroase componente. Pentru ca lansarea sa


de către comunităţile locale să fie fructoasă, trebuie ca aceste componente să fie
planificate şi dezvoltate de o manieră integrată.

grupe de piaţă turistică naţională şi


internaţională

centre de interes şi
mijloace activităţi turisticemijloace
de transport de cazare

altă mediul natural, alte


infra- cultural şi echipa-
structură socio-economic mente şi
servicii
elemente turistice
instituţionale

utilizarea de către localnici a atracţiilor


şi echipamentelor turistice

Figura nr. 4.1.: Componentele unui plan turistic


Sursa: Guide à l'intention des autorités locales: Développement durable du tourisme, OMT, Madrid, 1999,
pag. 48

4.1. Componentele unui plan turistic


Pentru a facilita planificarea turistică de către comunităţile locale, componentele
unui plan turistic trebuie să respecte următoarele condiţii (figura nr. 5.1.):
◙ pieţe turistice. Trebuie să se caute, să existe turişti care să viziteze regiunea respectivă.
Aceste pieţe turistice pot fi internaţionale, naţionale (interne) sau intraregionale. Este
vorba de turişti cu interese generale, particulare, profesionale etc. De aceea, punerea în
practică a turismului trebuie să ţină cont de utilizarea pe care locuitorii o dau atracţiilor,
instalaţiilor şi infrastructurii turistice;
◙ atracţii şi activităţi turistice. Pentru a incita turiştii să viziteze o regiune, trebuie să li
se propună atracţii sau activităţi în relaţie sau nu cu natura: parcuri şi rezervaţii naturale,
plaje şi zone de coastă, situri arheologice şi istorice, artă, artizanat, arhitectură
tradiţională, activităţi economice, serbări, obiceiuri, parcuri tematice, târguri, festivaluri,
manifestări sportive, relaxare etc. Dacă ele însă nu sunt dezvoltate, trebuie să fie
amenajate şi promovate astfel încât să prezinte un interes turistic;
◙ cazare: hotelurile, ca şi alte forme de cazare, trebuie să existe pentru turişti astfel
încât ei să poată fi găzduiţi. Noţiunea de cazare implică, de obicei, şi existenţa
restaurantelor şi a altor tipuri de stabilimente turistice. De exemplu, hostelurile pot
constitui ele însele o atracţie turistică. Prezenţa mijloacelor de cazare face ca turiştii să
nu vină doar în tranzit sau în vizite de o zi;
◙ alte instalaţii şi servicii turistice. Serviciile de organizare a călătoriilor sunt necesare
pentru deplasarea turiştilor şi pentru punerea la dispoziţia lor a unor ghizi specializaţi. Se
poate vorbi în acest context şi de alte tipuri de servicii necesare: informare turistică în
regiune, poştă, cabinete medicale, bănci, case de schimb, comercializarea produselor de
strictă necesitate, magazine cu obiecte de artizanat şi suveniruri, galerii de artă şi
magazine de antichităţi etc. Pe de altă parte, trebuie asigurată şi garantată securitatea
publică a turiştilor. De asemenea, trebuie luate măsuri de asigurare a sănătăţii publice
pentru a împiedica propagarea maladiilor;
◙ mijloace de transport. Trebuie în mod imperativ să existe mijloace de transport
suficiente pentru a ajunge în regiunea respectivă şi, de aici, pentru a deservi locurile de
atracţie şi instalaţiile turistice. Transportul se poate face pe cale aeriană, terestră (rutieră
sau feroviară) sau maritimă (mare, lac, cursuri de apă). Un sistem de transport se
constituie din instalaţii de transport, mijloace de transport (trenuri, autobuze) şi servicii.
El trebuie să funcţioneze de o manieră satisfăcătoare;
◙ alte elemente de infrastructură indispensabile turismului sunt: distribuţia apei
potabile, furnizarea energiei (în cantităţi suficiente), gestiunea eficientă a reziduurilor,
telecomunicaţii etc. Aceste servicii sunt asigurate de către colectivităţile locale sau de
companii specializate;
◙ componente instituţionale. Numeroase componente de tip instituţional sunt necesare
pentru a pune în valoare şi a gestiona turismul ca: educarea şi formarea unui personal
veritabil calificat pentru munca în acest sector, comercializarea şi promovarea
destinaţiilor turistice ca şi a atracţiilor şi instalaţiilor, un organ de reglementare şi de
stabilire a unor norme pentru serviciile şi instalaţiile turistice, pentru protejarea mediului
ambiant. Uneori, este nevoie şi de dispozitive financiare care să încurajeze investiţiile în
domeniul turistic. Esenţiale sunt şi asociaţiile întreprinderilor turistice ale sectorului
privat.
Planificarea turistică, care se vrea completă şi integrată, trebuie să ia în
considerare toate aceste componente.

4.2. Fazele planificării în turism


Pentru a fi eficientă, planificarea turismului trebuie să se facă metodic. Cu
câteva mici diferenţe, în funcţie de particularităţile locale, ea are şapte faze9:
1. pregătirea studiului. Studiul preliminar de fezabilitate constă, în primul rînd, în
evaluarea resurselor. Dacă rezultatele sale sunt pozitive, autorităţile locale decid să
pornească mai întâi cu planificarea turistică. Se elaborează în continuare cadrul de
referinţă al studiului de planificare, se aleg, apoi, membrii echipei care trebuie să fie
multidisciplinari pentru ca studiul să fie complet. Este vorba de specialişti în planificare
fizică, în comercializare, în analize economice, financiare şi de mediu, în componente
socio-culturale şi de planificare a infrastructurii. După ce regiunea pune turismul în
valoare, pot apărea noi specialişti în domeniul montan, sporturi nautice etc.;
2. stabilirea obiectivelor. Obiectivele trebuie să se subordoneze procesului de punere în
valoare a turismului. În mod clasic, obiectivele trebuie să reprezinte un echilibru între

9
Guide à l'intention des autorités locales: Développement durable du tourisme, OMT, Madrid, 1999, pag.
52
factorii economici, ecologici şi socio-culturali, care să se bazeze pe noţiunea de
durabilitate. Trebuie stabilită o cooperare cu o parte a membrilor comunităţii şi
conducătorii lor ca şi cu alte structuri ale puterii publice;
3. anchete şi evaluări. Ele scot la iveală elemente importante cum ar fi:
- caracteristicile mediului, ale economiei, componentelor socio-culturale, ocupării
solurilor şi regimului funciar;
- resursele turistice-atracţii şi activităţi turistice existente sau potenţiale;
- dezvoltarea turistică în curs, structurile de cazare şi diversele servicii şi instalaţii
turistice;
- pieţele turistice şi obiceiurile în materie de călătorie existente sau potenţiale;
- mijloacele de transport către destinaţie şi în interiorul destinaţiei;
- alte elemente de infrastructură existente ca: furnizarea de apă şi electricitate,
telecomunicaţii, evacuarea deşeurilor;
- planuri şi politici de dezvoltare actuală pentru o zonă, regiune, ţară în general,
sau în domeniul turistic;
- componentele instituţionale ale turismului (programe de formare şi educare,
structura organizaţiilor turistice publice şi private, legi şi reglementări, capitaluri
disponibile pentru a investi în turism, mecanisme financiare pentru a atrage
investitorii).
Astfel, atracţiile turistice sunt inventariate şi evaluate, sunt grupate pe categorii
(locuri naturale, situri istorice, patrimoniu cultural şi altele). Se evaluează, de asemenea,
şi alţi factori de care depinde turismul ca stabilitatea politică, situaţia sanitară şi de
securitate;
4. analiză şi sinteză. Toate elementele obţinute în etapa anterioară sunt analizate de o
manieră completă şi integrată (sinteză şi planificare) pentru a înţelege tipul relaţiilor care
se stabilesc între ele. Este importantă analiza pieţelor turistice prin prisma tipurilor de
atracţii şi activităţi propuse turiştilor. Aceasta va servi fixării obiectivelor comerciale
pentru a face previziuni cu privire la numărul turiştilor aşteptaţi.
Obiectivele comerciale vor servi drept bază pentru a calcula capacitatea de cazare
ca şi nevoile de servicii, stabilimente şi infrastructură de toate tipurile
Trebuie să se ţină cont şi de proporţia de turişti neînregistraţi (care se cazează la
rude, prieteni). Dacă acest procent este de exemplu de 5%, trebuie să fie dedus din
cererea de paturi şi camere calculată.
La acest stadiu de planificare este util să se prezinte principalele elemente
favorabile punerii în valoare a turismului ca şi a celor care se opun. Se pot emite şi
recomandări precise pentru a depăşi obstacolele ivite. În acest sens, se poate utiliza
metoda SWOT. Ea este cea mai eficace în prezentarea tabloului principalelor atuuri şi
piedici (mai ales în cadrul unei planificări strategice). Pentru a analiza potenţialul de
dezvoltare turistică al unei regiuni trebuie prezentate următoarele:
- punctele forte (S);
- deficienţele (W);
- posibilităţile (O);
- pericolele (T);
5. formularea unei politici şi a unui plan de execuţie pentru a pune în practică
obiectivele. În scopul cercetării rezultatelor anchetelor, analizei şi sintezei, se elaborează
o politică de dezvoltare turistică şi se pregăteşte un plan turistic. Politica turistică
formulează tipul de dezvoltare turistică fiind menţionate particularităţile aspectelor
economice, socio-culturale şi ecologice în cauză.
Sunt elaborate mai multe planuri, mai multe variante. Alegerea definitivă va fi cea
care va corespunde maximizării avantajelor şi minimizării inconvenientelor;
6. recomandări relative ale componentelor planului. Se formulează recomandări care
să amelioreze atracţiile turistice, serviciile, instalaţiile turistice existente ca şi alte diverse
componente instituţionale ale planului. Se recomandă, de asemenea, norme pentru
dezvoltarea şi conceperea de instalaţii turistice. Efectele ecologice şi socio-culturale vor
face obiectul unei analize, vor fi preconizate măsurile de protecţie, vor fi studiate efectele
turismului asupra economiei şi vor fi recomandate mijloace de optimizare a beneficiilor
economice;
7. aplicarea şi administrarea. Un plan nu reprezintă interes decât în momentul în care el
poate fi pus în practică şi executat în mod real. De-a lungul întregului proces de
planificare se desprind tehnici specifice de punere în practică cum ar fi: programarea
dezvoltării, aplicarea de norme instalaţiilor turistice, mijloace financiare etc.
4.3. Program de acţiuni specifice unei dezvoltări turistice
Pe parcursul procesului de planificare este indispensabilă intervenţia, colaborarea
comunităţii locale în scopul garantării de către aceştia că anchetele şi analizele ţin cont
de cunoştinţele pe care locuitorii le au despre regiunea lor şi că alegerea obiectivelor şi
politicilor de dezvoltare, ca şi recomandările formulate reflectă aspiraţiile comunităţii în
materie de dezvoltare.
Model de program de acţiuni specifice
unei dezvoltări turistice
Tabelul nr. 4.1.
Proiect/acţiune I an Al II-lea an Al III-lea an Al IV-lea an Al V-lea an
Echipamente
turistice
Mărirea hotelului Planificare şi Construcţie Deschidere - -
în oraş concepţie
Nou hotel în oraş Planificare şi Construcţie Construcţie Deschidere -
concepţie
Hotel plajă 1 Planificare şi Construcţie Construcţie Deschidere -
concepţie
Hotel plajă 2 - Planificare şi Construcţie Construcţie Deschidere
concepţie
Sate de munte - - Planificare şi Construcţie Deschidere
concepţie
Agenţie de voiaj Organizare Deschidere - - -
1
Agenţie de voiaj - - - Organizare Deschidere
2
Etapă de excursii Planificare şi Construcţie Deschidere - -
şi restaurant I concepţie
Etapă de excursii - - Planificare şi Construcţie Deschidere
şi restaurant II concepţie
Centru de Planificare şi Construcţie Deschidere - -
informare concepţie
turistică
Restaurante şi
magazine de - - Deschidere Deschidere Deschidere
artizanat
Centre de
interes turistic
Parc naţional - Planificare Conceperea Construcţia Deschidere
globală echipamentelor echipamentelor
Parc maritim- Planificare şi Construcţia Deschidere - Mărire
plajă concepţie echipamentelor
Sit istoric 1 Planificare Restaurare Construcţia Deschidere -
echipamentelor
Sit istoric 2 - Planificare Restaurare Construcţia Deschidere
echipamentelor
Centru cultural - Planificare Concepţia Construcţie Deschidere
construcţiei
Mărirea Concepţie Construcţie Deschidere - -
muzeului
Infrastructură
Extinderea Planificare Construcţie Construcţie Deschidere -
aeroportului
Şosele în zone Planificare Construcţie Construcţie Deschidere -
plajei
Alimentarea cu
apă şi energie Planificare Construcţie Construcţie Deschidere -
electrică în zona
plajei
Mărirea
sistemului sanitar Planificare Amenajare Mărire - -
şi eliminarea
deşeurilor solide
Şosele montane - Planificare Construcţie Construcţie Deschidere
Alimentarea cu
apă şi energie - - Planificare Construcţie Deschidere
electrică a zonei
montane
Alte proiecte şi
acţiuni
Legi şi Examinare - - - -
reglementări în Adoptare
materie de turism

Incitarea la Examinare - - - -
investiţii Adoptare
Oficiu de turism Formare iniţială
şi consiliu de Creare a personalului - Mărire -
promovare
turistică
Programe de
sensibilizare cu Organizare Debut Urmărire Urmărire -
privire la turism
Sursa: Guide à l'intention des autorités locales: Développement durable du tourisme, OMT, Madrid, 1999,
pag. 107

Programarea dezvoltării reprezintă o tehnică de punere în practică sistematică şi


coordonată a activităţii turistice (tabelul nr. 4.1.). Programul de acţiune în faza iniţială
este realizat în acelaşi timp cu planul turistic iniţial al regiunii, apoi el este pus în practică
şi revizuit periodic. El trebuie să înglobeze proiectele sectoarelor publice şi private care
dau o parte din infrastructura, atracţiile, instalaţiile şi serviciile necesare astfel încât
dezvoltarea să fie integrată şi coordonată.
Un program de acţiune complet descrie fiecare proiect, conţine o estimare a
costurilor şi se desemnează un organ de execuţie.