Sunteți pe pagina 1din 405

DOCUMENTELE

ROMANE*TI
PUBLICATE DE

P. P. PANAITESCU

I.

DOCUMENTE INTERNE
(1369-1490)

BUCURESTI
FUNDATIA REGELE CAROL I
1, Strada Wilson, 1

1938

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTELE
TARII ROMANESTI

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTELE
TARII ROMANE*TI
PDSLICATE DE

P. P. PANAITESCU

I.

DOCUMENTE INTERNE
(1369-1490)

BIICUREST1
FUNDATIA REGELE CAROL 1
1, Strada Wilson, 1
1938

www.dacoromanica.ro
INTR ODUCERE
Publicarea unui codice diplomatic al Tarii Romane§ti, o colectie
a documentelor emanate din cancelaria domneasca sau a celor
particulare, era o nevoie de mult simtita in istoriografia noastra.
Istoria politica' i cronologia domnilor, istoria sociala, economick
administrativa i juridica a Principatelor Romane nu se poate
serie fara coleetia completä' a acestor documente. Valoarea lor
in fata criticei istorice este mult superioara aceleia a izvoarelor
narative, opere ce se lndeletnicesc mai ales cu fapte episodice,
Infati§ate adesea In chip tendentios. Ele constitue, putem spune
fárá nicio exagerare, cel mai Insemnat izvor al istoriei noastre,
cuprinzand viata adanca i permanenta a tarii In trecut.
Pentru Moldova avem un codice diplomatic care merge dela
primele documente pana la sfar§itul veacului al XV-lea, exact
'Ana la moartea lui stefan cel Mare, gratie editiilor lui I. Bogdan
§i ale d-lui M. Costächescu 1). Pentru Tara Romaneasc'el nu avem
nimic asemgdator. Prezentul volum, care va fi urmat, nad'ajduim,
de altele, formeaza un Inceput ; el cuprinde actele interne emanate
din cancelaria farii Romane§ti (precum i cateva acte particulare)
dela 1369-1490.
Publieatiile anterioare de documente muntene sunt destul de
numeroase, dar niciuna n'a urm'arit sà strang'ä inteun tot docu-
mentele risipite In arhive i In diverse publicatii. Cercetatori
straini, rusul Venelin, Inca din 1840 2), i bulgarii L. Miletié
1 M. Costächescu, Documentele moldovenegti Enainte de ,,Ftefan cel Mare,
Iasi, Fundatia Regele Ferdinand I, I, 1931, XXXI + 557 p., II, 1932, XXV
+956 p. si Idem, Documente moldovenefti dela yStefan cel Mare, Iasi, Fundatia
Regele Ferdinand I, 1933, XII +328 p. si I. Bogdan, Documentele lui sStefan
cel Mare, Bucuresti, Comisia ist. a României, II, vol., 1913, XLVI+1518, p.,
XXII +611 p.
2) I. Venelin, Bnaxo Bonrapcidg iunifl,ago Caa1351HCRiSI rpamomi, St. Peters-
burg, 1840, XIV +359 p. si XX pl.

www.dacoromanica.ro
6 INTRODUCERE

Agura In 1893 1), au publicat un numar de hrisoave muntene,


aceste publicatii dau numai textul original slay al documentelor,
fara traducere.
Ambele colectii trebuesc utilizate cu toata rezerva, editorii n'au
mai colationat transcrierile lor cu originalele, dupà prima copiere,
a§a ca s'au strecurat numeroase omisiuni, care cuprind cateodata
randuri intregi, iar lectura nu este Intotdeauna cea bunä.
Dintre cercetätorii romani, in primul rand trebue insemnat
numele lui B. P. Hasdeu. In Arhiya Istoricei a Roma' niei, Hasdeu 2)
a risipit §i un mic numar de documente slave muntene ; el este
cel dintaiu care a publicat documente slavo-române cu traduceni
romane§ti §i a introdus metode §tiintifice in editarea documen-
telor 3). Traducerile lui Hasdeu, din aceasta perioada a activitatii
lui, sant In genere exacte, de§i carn prea libere.
loan Bogdan, flea indoialà cel mai bun slavist al nostru, n'a
publicat cleat, intamplätor cateva documente interne muntene
In schimb pentru documentele externe (corespondenta domnilor
munteni cu Bra§ovul) 5), opera sa este fundamentarä, alaturi de
colectia lui Gr. Tocilescu, publicat'ä postum 6).
Pe lang'ä ace§ti slavi§ti cu pregätire §tiintifica", un numär de
diletanti au incercat sà dea la iveala documente slavo-romane
din Tara Romaneasca, dar editiile lor trebuesc revizuite cu
L. Miletit §i I. Agura, gam Powbfurrh H ThxHaTa cnaHHHcHa IlliCeMHOCTH
Sofia, 1893, extras din C6OpliHirb Ha HapoHHH ymoTHopeHisi, IX (1893), 180
p. + IV pl.
B. P. Hasdeu, Arhiva Istorica a Romdniei, Bucure0i, 1865-1867,
IV vol.
a) Cf. i N. Iorga, Note entice asupra culegerilor de documente interne romd-
negti, Bucure§ti, 1903, p. 10-18.
I. Bogdan, Un hrisov al lui Mircea cel Bettra'n din 16 Iunie 1415, in
Mem. Acad. Rom., sec. ist. XXVI, 1904, 7 p. §i, Patru documente dele Mihai
Viteazul, In Prinos lui D. A. Sturdza, 1903, p. 147-170.
I. Bogdan, Relafiile Tetrii Romdnegti cu Bra.yovul f i Tara Ungureascii,
I, Bucure0i, 1905, CVIII +400 p. Despre opera lui I. Bogdan ca slavist,
cf. P. P. Panaitescu, Ioan Bogdan gi studiile de istorie slava la Romani (extras
din Buletinul Comisiei ist. a României, VII), Vdlenii de Munte, 1928, 32 p.
Gr. Tocilescu, 534 documente istorice slavo-romdne (cu o introducere
de I. Bianu), Bucure§ti, 1931, XXXVI +551 p. Bogata colectie de documente
slavo-române culese dela Muntele Athos, publicatà de d-1 Gr. Nandriq, Docu-
mente slavo-romdne din maneistirile Muntelui Athos, BucurWi, Fundatia
Regele Carol I, 1936, 312 p., nu cuprinde documente interne, a§a a nu am
avut prilejul s'o utilizez pentru lucrarea acestui volum.

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE 7

atentie 9. Printre dansii o mentiune speciala merita' Al. tefulescu,


un harnic adunator de documente din Gorj, care a strabatut
judelal sàu ani de zile, umbland din sat in sat, strangand cu
demnä de lauda documentele vechi 2).
Publicatiile anterioare mi-au fost, fireste, de folos, dar le-am
controlat, de cate ori mi-a fost cu putinta, cu originalele si am
credinta ea am izbutit BA dau editii i traducen i mai exacte ale
documentelor publicate mai inainte. Pe langh acestea, un numar
destul de mare de inedite au Imbogatit colectia de MO.
Fondurile documentare mai insemnate pe care le-am cercetat
au fost Arhivele Statului din Bucuresti, Biblioteca Academiei,
arhivele Eforiei Spitalelor &vile si ale Creditului Rural, Muzeul
Gorjului din Targul-Jiului, precum si un numar de arhive
colectii particulare, care mi-au fost deschise cu multa bunavointa.
Metoda de editare. Am cuprins In colectia mea toate actele
oficiale i particulare serse in Tara Romaneasca, deocamdata in
acest volum Intre anii 1369 si 1490. Asezarea a fost facuta In ordine
cronologica, admitandu-se insa impartirea In douà serii, folosita
de I. Bogdan si M. Costachescu pentru documentele moldovenesti:
documente interne si externe. Prin documente interne se inteleg
actele destinate unor persoane sau comunitati din lark cele
externe adresate unor persoane sau comunitati din afara grani-
telor principatului Tara Romanesti: Muntele Athos, Brasovenii
Sibiienii, regii Ungariei, etc. Am cuprins intre documentele interne
çi actele privitoare la Tara Faggrasului, pe timpul cat aceastä
tara a fost un feud al domnului Tarii Romanesti si de asemenea
actele pe care regii Ungariei le dadeau in calitate de su erani,
pentru treburi interne ale tarii (libertatea cultului, privilegii
manastiresti) 3). Aceasta impartire nu este ideala din punct de
vedere metodic, ea prezinta insa folosul adunarii laolaltà a documen-
telor cu caracter asemanator i usureaza mult sarcina editorului.
Cele mai multe documente din prezentul volum sunt serse
In limba medio-bulgara (cu influente sarbesti), cateva documente

Vezi lista completà a publicatiilor de documente interne muntene


din sec. XIV si XV, mai jos la Bibliografie.
3) Al. tefulescu, Documente slavo-ronuine relative la Gorj,
1908, 624 p. si idem, Meincistirea Tismana, ed. III, Bucuresti, 1909, 493 p.
2) Aldturi de aceste acte, am introdus in mod exceptional si actul des-
potului sArb *tefan Lazarevici pentru mändstirea Tismana.

www.dacoromanica.ro
8 INTRODUCERE

sunt scrise in limba latina. Am introdus In colectie, In lipsa origi-


nalelor pierdute, texte. pastrate numai in traducere sau chiar in
rezumate, romane§ti, latine§ti §i ungure§ti.
Transcrierea documentelor este Malta dupa metoda publicarii
textelor occidentale medievale: am despartit cuvintele care in
original erau scrise in §ir, am coborit in rand literele aruncate,
am completat prescurtarile in spiritul limbii documentelor, am
desfacut ligaturile §i monogramele, am introdus o punctuatie
rationala §i am tiparit cu initiale majuscule cuvintele proprii §i.
cele dela Inceputul frazelor. Nu am adaugat jusurile (II §i %) finale,
atunci cand lipsesc in text; aceste litere au in documentele slavo-
muntene (medio-bulgare) o valoare pur grafica, cand sunt a§ezate
la star§itul cuvintelor. De asemenea nu am reprodus spiritele §i.
accentele care au §i ele o valoare grafica §i nu fonetica ; sunt o
imitatie dup'ä alfabetul grecesc, undeli au rostul lor. Am urmat
pentru aceasta regula invatatului englez John Schmitt, care
spune: « Editorul poate sa lase la o parte... tot ceea ce prezinta
o deosebire numai grafica ; cuvintele lush' altfel pronuntate, adic6
acelea care prezintà o deosebire nu numai pentru ochi, ci si pentru
ureche, trebuesc considerate ca importante » 1).
Pentru a ingadui controlul, am dat o lista a cuvintelor care de
obiceiu apar prescurtate in documente, aratand felul cum 'am
rezolvit fiecare prescurtare. Pentru prescurtarile care nu sunt
curente, am dat in aparatul critic forma prescurtata. Am corectat
unele scapari de condeiu ale diacilor §i copi§tilor, care nu repre-
zentau gre§eli datorite lipsei de cultura, de pilda dublarea unor
cuvinte, indicand lug intotdeauna forma original'a in aparatul
critic. Nu am intrebuintat cro§ete decat pentru cuvintele adause
de mine, acolo unde, documentul fiind §ters sau rupt, n'a putut
fi cetit §i a fost completat prin comparatie cu alte documente ce
intrebuinteaza formule asemanatoare. Unde nu se poate face com-
pletarea, am indicat lacuna prin puncte, proportional cu spatiul
ce-1 ocupa textul necitet.
Aceasta metoda nu va fi apreciata de amatorii de ,editii zise
fotografice, dar nu cred ca o editie de documente poate §i trebue
sa inlocuiasca un album paleografic, care are alta menire. Un
editor trebue sa rezolve odata pentru totdeauna greutatile ce le
1) John Schmitt, The chronicle of Morea, citat apud de D. Russo, Critica
textelor, in Buletinul Comisiunii Istorice, I, 1915, p. 62.

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE 9

prezintà textul editat: prescurMri, despArtiri de cuvinte, deosebiri


intre cuvinte proprii i comune, nu s',1 lase pe seama cetitorului
aceastà munck de cAte ori intrebuinteazd un document 1).
Am crezut de asemenea folositor sä" dau indicatii asupra cita-
telor din càrtile sfinte fäcute de diacii de documente.
Traducerile. In ce prive§te traducerile, am dat, spre deosebire
de editia lui Bogdan a documentelor lui stefan cel Mare, traducerea
romaneascd a tuturor documentelor slave, socotind c6 limba medio-
bulgarà e prea putin cunoscutä de cercetatori. Am dat, pentru
pästrarea uniformitatii §i a exactitAii, traducen i noi, nefolosind
traducerile anterioare ale diacilor de cancelarie sau pe cele datorite
unor editori ce m'au precedat. Aceste traducen i le-am folosit
pentru control, dar am constatat c4 cele Mcute de diacii din veacul
al XVIII-lea, de§i nu sunt nici ele scutite de gre§eli, aunt superioare
celor datorite functionarilor din arhive din zilele noastre.
Documentele latine n'au fost traduse, c4ci este datoria oricgrui
istoric sà cunoasc6 aceastà limbd ; numai unele cuvinte sau pasaje
cu caracter special latin medieval au fost traduse in note.
M'am depdrtat intru atva de forma traditionalà a traducerilor
de documente.
Cei mai multi editori de documente au pastrat pentru tradu-
cerile romtme§ti forma, topica i lexicul vechilor traducen i din
secolul al XVIII-lea ale diacilor de slovenie. Aceste traducen, ce
erau imitate de istoricii moderni, nu se potrivesc unei editii §tiin-
%Mee: limba lor cuprinde arhaisme azi neintelese i e lipsità de
claritate. De altfel, aceastà End* fiind din secolul al XVIII-lea,
nu corespunde, fire§te, cu limba româneasc6 care se vorbea in
vremea scrierii documentelor (veacurile al XIV-lea §i al XV-lea!).
Am socotit ca' inainte de toate claritatea intelesului trebue sä fie
prima grije a unui traducaor, care se adreseag cercetatorilor
1) Cf. D. Russo, Critica textelor gi tehnica ediçiilor, in Buletinul Comisiei
Istorice, I, 1915, P. 61-62. Fireste, metoda de editare nu poate varia dela
limba la limba si nu putem admite o metoda separata pentru textele slave
cirilice. Pärerea contrar'd la I. Ohijenko, Cum trebuesc editate docunzentele
moldovenegti?, in Onzagiu lui I. Beirbulescu (Arhiva, XXXVIII, 1931), p.
518-542. Cf. i observapile noastre, in Revista Ist. Rom., II, 1932, p. 317
raspunsul d-lui I. Bdrbulescu, Slavistica de astazi la editarea textelor cirilice,
in Arhiva, XL (1933), p. 54-61 si consideratiile istoricului polon I. Adamus
asupra acestei discutii, in Ateneum Wileaskie (Wilno), IX, 1934, p. 21-24.
Autorul respinge exagerarile lui I. Ohijenko si ja o atitudine mijlocie.

www.dacoromanica.ro
10 INTRODUCERE

Btiintifici. De aceea i unii termeni consacrati In traducerea docu-


mentelor au fost schimbati pentru a pästra mai multà precizie.
Aqa de pildä, CAMOMYKNCE11,1t CAMOMVICAKIVKII-1 n'au fost traduBi,
dupà intelesul propriu, cu « de sine stet teitor », ci ca titlu, cu « auto-
crat »; XrrpognAKila n'a fost tradusä cu Tara Romiineascd, ci a
rämas Ungrovlahia, cki acesta era numele oficial al tärii; &MICA
3fMhit rämänänd BA fie tradusä prin Tara Romeineascii. TOCI10Ak BOP%
n'a fost tradus cu « Domnul Dumnezeu », ci simplu « Dumnezeu »,
c'äci acest cuvânt românesc cuprinde i notiunea de domn. Unele
cuvinte tehnice, care Inseamnä institutii dispärute, au rämas in
forma lor slavä In textul românesc: prddalica, dufegubina,
ohabd, etc. M'am ferit de traducen i care inseamnä interpretäri,
ca: cyrkAk = rumAn, In loo de vecin, 1114SAM fruntaBi.
Notele. In ce priveSte notele ce Insotesc documentele, ele sunt
mult mai scurte decá't In alte colectii similare. Nu cred cä inträ in
sarcina unui editor A' comenteze documentele pe care le public6;
datoria lui este implinitä cAnd InfAtiBeaz4 materialul istoric In
conditii optime, ca sä poatà fi folosit In cercetäri critice, mono-
grafii i lucräri de sintezà. O colectie de documente nu poate fi
In acelaBi timp Bi o colectie de monografii.
Pe de altà parte, un specialist In paleografie Bi In limb4 slavd,
nu poate fi Intotdeauna Bi un cunoscaor &lane al genealogiei
familiilor boieregti Bi al geografiei istorice; el este dator sä se
märgineasc6 In campul specialitälii sale, ldsänd In grija altor
specialiBti mai chemati sá facä, pe temeiul materialului pe care-1
prezintä, o opera scutità de erori.
De aceea am Inlaturat din note toate consideratiile genealogice,
once identificare de sate sau de persoane. In acest chip, cäBti-
gändu-se Bi mult spatiu, cercetätorul va avea i un numar mai
mare de klocumente la un loc.
Notele dela sfärBitul documentelor trebue sá cuprindà indicatia
locului unde se aflä documentul, a materialului pe care e scris
a stärii In care se aflä actul. Nu am fAcut descrieri paleografice
diplomatice amänuntite, läsand aceasta in grij a unor studii speciale 1).

1) Cf. I. Bogdan, Relatiile Tetra Romdnesti cu Brasovul f i Tara Ungit


reascd,Introducere; D. P. Bogdan, Contributiuni la studiul diplomaticei
vechi moldovenesti, In Revista Istoria Românk IV (1934), p. 92-140 si
Idem, Diplomatica slavo-romdnit In secolele XIV si XV, ibidem, VVI (1935
1936), p. 223-284 si VII (1937), p. 74-121.

www.dacoromanica.ro
INTRO DUCERE 11

Am arätat, pe cat mi-a fost Cu putintä, editiile anterioare,


fär'ä ca aceastä indicatie bibliografica sä cuprindd prin prezenta
ei vreo apreciere sau aprobare a felului cum a fost editat qi
tradus anterior actul. Tot in note se vor gäsi justificäri ale tra-
ducerilor care prezintä dificultäti, precum qi ale datärii docu-
mentelor nedatate sau greqit datate. In aceastä privintä docu-
mentele lui Mircea cel Baran, pentru datele cgrora era o totalä
neprecizie, au fost datate dupà criterii rationale, aducandu-se
prin aceasta i randuialà in istoria acestei domnii. Se dau in note
indictiunile sau alte elemente cronologice greqite ; acolo unde indi-
catia aceasta lipseqte, inseamnä c'ä ele Bunt exact redate In docu-
ment. Am socotit ca un lucru definitiv dovedit cá anul, ca qi in-
dictia, incepeau in Tara Romaneascä, in veacurile al XIV-lea qi
al XV-lea, la 1 Septemvrie, conform erei bizantine 1).
Am acordat o grije specialä indicelor, care sunt In numär de
trei: nume proprii i institutii, romanisme i slavisme (acestea
din urmä numai pentru cuvintele rare). Indicele pentru primele
douà volume se vor gäsi la sfarqitul volumului al II-lea.
Colectia aceasta, dacä mi-e ingkluit sä judec propria mea
lucrare, este un instrument de lucru, färä paradà de eruditie
complicatii, cat mai simplu, ca sä fie cat mai practic.
Mulpzmiri. Dacä am ajuns In adevär la acest rezultat, o dato-
resc In mare parte qi bunävointei cu care am fost ajutat de cei ce
au urmärit cu interes aceasta. lucrare. Un numär de directori de
biblioteci qi de proprietari de documente mi-au uqurat sarcina
cercetärii in arhive i colectii ; mentionez aci cu multumiri pe
d-1 general R. Rosetti, directorul bibliotecii Academiei Române, C.
Moisil, directorul Arhivelor Statului, apoi d-nii M. Oromolu (pentru
Creditul Rural), pärintele P. Partenie, G. D. Florescu, I. Ionaqcu,
Emil Vartosu, G. M. Cantacuzino. D-lAndrei Veress mi-a procurat o
fotografie din Arhivele din Budapesta qi mai multe indicatii asupra
unor ungurisme. Intreg textul i traducerile au fost revAzute,
lnainte de a intra la tipar de d-1 Damian P. Bogdan, asistent
universitar, ale cdrui sugestii mi-au fost de mare folos. D-1 H.
Stahl a avut budávointa sà facä pentru mine o expertiz6 gra-
fic'ä insotitä de mai multe fotografii märite a unui document al lui
1) I. Bogdan, op. cit., p. XLVII; C. Giurescu, Cciteva cuvinte asupra vechii
cronologii romdnefti, In Convorbiri literare, XXXIV (1900), p. 693-714 si
738-745; D. P. Bogdan, op. cit., in Revista Istoria Românk VII (1937), p.

www.dacoromanica.ro
12 INTRODUCERE

Mircea ce! Batran (nr. 24), Dloara Maria Dumitrescu, bibliotecara


la Arhivele Statului §i. diplomata a §coalei « des Chartes », a bine-
voit sa revada dupa fotografie textul unui document latin din
veacul al XIV-lea ( nr. 3); sant recunoscator d-lui prof. A. P.
Todor, care a tradus in romane§te pentru mine un document
pastrat in limba maghiarä (nr. 65). Nu pot termina fail sä pome-
nesc §i numele d-lui prof. D. Russo, la care am gäsit, alaturi de
atati alti cercetatori ai no§tri, sfaturi binevoitoare §i. indicatii
din bogata d-sale biblioteca.
Publicarea lucrärii se face sub auspiciile Fundatiei Regele
Carol I, care a ingrijit prin conducatorii ei ca sä fie infäti§ata
publicului intr'o forma tipografica excelenta, ca §i. celelalte nu-
meroase publicatii istorice, pe care le-a dat la iveala 'Ana acum.
Bucurefti, 22 Decenwrie 1937.
P. P. PANAITESCU

www.dacoromanica.ro
PRESCURTARI-BIBLIOGRAFIE
Biblioteca Academiei Române, Cre§terile.
Bucure§ti, 1905-1936 Acad. Rom., Cre§teri
Akademja Jugoslovenska, Rjeenik hrvats-
kago ili srpskago jezika, Zagreb, . Akademja Zagreb.
AxaAemig Ham', cnoBap% oepxomo-c.na-
Baacicaro H pyccicaro 513bIKa, St. Peter-
sburg, ed. II, 1867, IV vol Akademja Petersb.
Aricescu, C. D., Indice de documente aflate
In Arhiva Statului, Revista Istoric6 a Ar-
hivelor României, I §i. II, Bucure§ti,
1874-1876 Aricescu, Indice.
Arion C. Dinu, Din hrisoavele lui Mircea cel
Bätran, Bucure§ti, 1930 Arion.
Bartal A., Glossarium mediae et infimae lati-
nitatis regni Hungariae, Leipzig, 1.901 . Bartal, Glossarium.
Bogdan I., Relatiile Tärii Române§ti cu
Bra§ovul §i cu Tara Ungureascä, I, Bucu-
re§ti, 1905 Bogdan, Relatiile.
Bogdan I., Un hrisov al lui Mircea cel Bä-
till.' din 10 Iunie 1415, in Academia Ro-
mänä, Memoriile sectiunii istorice, seria II, Bogdan, Un hrisov
XXVI, 1904 al lui Mircea.
Bogdan I., Vlad Tepe§ §inaratiunile germane
§.1 ruse§ti asupra lui, Bucure§ti, 1.896 . . Bogdan, Vlad Tepe.
Brezoianu I., Vechile institutiuni ale Romä- Brezoianu, Vechile
niei, Bucure§ti, 1882 institutiuni.
Bulat T. G., Contributiuni documentare la
istoria Olteniei in secolul XVI, XVII §i.
XVIII, Raminicul-Valcii, 1925 Bulat, Contributiuni.
Candrea J. A. §i. Adamescu G., Dictionarul

www.dacoromanica.ro
14 PRESCURTAR:-BIBLIOGRAFIE

enciclopedic ilustrat, Cartea Româneasca,


Bucure§ti, 1932 Candrea, Dictionar.
Caragié Vuc Stef., Cpnliciat pjeLimix nay-
Amgen imemagxem if nannicimjeht pileimma
ed. IV, Belgrad, 1935 Caragi6, Pjeminnt
Conea I., Tara Lovi§tea, Bucure§ti, 1935 Conea, Tara Lovi§tea.
Cronologia Tabelara, in Operele lui Con-
stantin Cantacuzino, publicate de N
Iorga, Bucure§ti, 1901 Cronologia Tabelara.
Docan N., Despre elementele cronologice
din documentele române§ti, Academia
Romana, Memoriile sect. istorice, ser. II, Docan, Elemente
XXXII, 1910 cronologice.
Docan N., Studii privitoare la numismatica
Tara Române0i, Academia Romana, Me- Docan, Studii nu-
moriile sec. istorice, ser. II, XXXII, 1910 mismatice.
Fejér G., Codex diplomaticus Hungariae
ecclesiasticus ac civilis, Buda, 1829-1842,
XI tom Fejér.
Filitti I. C., Arhiva Gheorghe Gr. Cantacu- Filitti, Arhiva Can-
zino, Bucure§ti, 1919 tacuzino.
Florescu G. D., Divane domne§ti din Mun-
tenia in secolul al XV-lea, Bucure§ti, 1927,
extras din Revista Arhivelor, II . . . Florescu, Divane.
Florescu G. D., Divane domne§ti din Mun-
tenia in secolul al XV-lea (1496-1501), in Florescu, in Rev.
Revista Arhivelor, II, 1929, P. 360-388 Arh., II.
J. Fridvaldszky, Reges Ungariae Mariani ex
antiquissimis diplomatis, aliisque mss Fridv.aldszky, Reges
conscripti, Viena, 1775 Mariani.
Ghibanescu Gh., Surete 0 Izvoade, docu-
mente slavo-romane, I, Ia§i, 1906 . . . Ghibanescu, Surete.
Giurescu C., Despre boieri, Bucure§ti, 1920. Giurescu, Despre
boieri.
Giurescu Const. C., Organizarea financiara
a Tarii Romane§ti in epoca lui Mircea
cel Baran, Academia Romána, memoriile Giurescu Const. C.,
sec. istorice, ser. III, VII, 1927 . . . . Organiz. financiará
Grecianu st., Genealogiile documentate ale

www.dacoromanica.ro
PRE SCURTARI-BIBLIO GRAFIE 15

familiilor boieresti, II vol., Bucuresti, Grecianu, Genealo-


1913 si 1916 giile.
Grotefend H., Taschenbuch der Zeitrech-
nung, ed. VI, Hannover, 1928 . . . . Grotefend.
Haberkern E. und Wallach J. F., Hilfs-
wörterbuch fiir Historiker. Mittelalter und Haberkern-W allach.
Neuzeit, Berlin, 1935 Hilfswörterbuch.
Hasdeu B. P., Arhiva Istoricä a României,
IV vol., Bucuresti, 1862-1867 . . . . Hasdeu, Arhiva Ist.
Hasdeu B. P., Istoria critica a Romanilor,
Bucuresti, 1873 Hasdeu, Ist. Critic6.
Hasdeu B. P., Negru-Voda. Un secol
jumgtate din Inceputurile statului Tärii
Românesti, Introducere la Magnum Ety-
mologicum Romaniae, IV, Bucuresti, 1898 Hasdeu, Negru-Vodà
Hurmuzachi E., Documente privitoare la
istoria Românilor, Bucuresti, 1880-1937,
XIX tomuri Hurmuzachi, Doc.
Ionascu I., Biserici, chipuri si documente Ionascu, Doc. din
din Olt, I, Craiova, 1.934 Olt.
Iorga N., Studii si documente cu privire la
istoria Romanilor, III, VII si XII, Bucu- Iorga, Studii si do-
resti, 1902, 1.904 si 1906 cumente.
Lä'pedatu Al., Vlad-Vodà Cglug6rul, 1482
1496. Monografie istoric6, Bucuresti,
1903, extras din Convorbiri Literare, Lapedatu, Vlad CA-
XXXVII luggrul.
Lietzmann H., Zeitrechnung dér römischen
Kaiserzeit, des Mittelalters und der Neu-
zeit, Berlin-Leipzig, 1.934 (Sammlung Gö- Lietzmann, Zeit-
schen nr. 1085) rechnung.
Marcoff N., BIJIrapcxo-clvericxx w clvexcxo-
B-b.nrapcm p-kommt-b Leipzig, Otto
Holze, 1912 Marcoff.
Miklosich Fr.. Lexicon . Paleoslovenico,
graeco-latinum, Viena, 1865 (editie noug,
fotografiatà) Miklosich, Lexicon.
Miletie L. si Agurà I., An° Powmumb
TtxtiaTa cnaBsinn 1111CeMHOCTIf , Sofia,

www.dacoromanica.ro
16 PRESCURTARI-BIBLIOGRAFIE

1893, extras din C6OpHHK13 3a HapOPH


ymonopettisi IX (1893) Mileti6 0 Agura.
Miletit L., HOBH maxo-61.nrapcm rpamont
Wrb BpaLLIOBI In C6OpHHICI) 3a Hapomix
ymonopemg, Hapa H lallOKHH, XI 11(1896) Mileti6, Bra§ov.
Mu§eteanu I. preot, Mangstirea Glavacioc, Mu§eteanu, MAnasti-
tez6 de doctorat, Bucure0i, 1933 . . . rea Glavacioc.
Nicolaescu Stoica, Documente inedite dela St. Nicolaescu, Doc.
Mircea cel Baran, Bucure0i, 1936, extras dela Mircea cel B6-
din Revista Municipiului Bucure0i, nr. II tran.
Nicolaescu Stoica, Documente slavo-române
cu privire la re14iile Tärii Romane0i 0
Moldovei cu Ardealul In sec. XV 0 XVI, St. Nicolaescu, Doc.
Bucure§ti, 1905 slavo-romane.
Nicolaescu Stoica, Domnia lui Alexandru-
Aldea, fiul lui Mircea-Vod6 cel BätrAn, in
Revista pentru istorie, arheologie 0 filo- St. Nicolaescu, Ale-
logie, XVI (1922, p. 225-270 0 extras). xandru-Aldea.
Nicolaescu Plop§or C., Documente oltene0i, Nicoläescu-Plop§or,
Craiova, 1933 (fotografii) Doc. oltene§ti.
Nicolgiasa G., Chestiuni practice de crono-
logie romaneasc6 veche, Bucure§ti, 1927, Nicoldiasa.
extras din Revista Arhivelor, I . . . .
Onciul D., Originele Principatelor Române, Onciul, Originele.
Bucure0i, 1899
Pu§cariu I., Fragmente istorice despre bo- Pupariu, Fragmente.
ierii din lara FAOra§ului, IV, Sibiu, 1907
Ruvarac Ilarion, Pop Nikodim, der erste
Klöstergriinder in der Walachei, In Archiv
fur slavische Philologie, XI (1888), p. Ruvarac, Nikodim.
351-363
Sacerdol,eanu Virginia, Tableau chronolo-
logique des princes roumains, extrait du
Bulletin du Comité international des Sacerdoteanu V.,
sciences historiques, Paris, 1935 . . . Tableau.
Stahl H. 0 Bogdan Damian, Manual de pa- Stahl 0 Bogdau, Ma-
leografie slavo-romaal, Bucure§ti, 1936 . nual.
Sturdza D. A., Dare de searn6 despre colec-
-punea de documente istorice romane

www.dacoromanica.ro
P RE SCURTARI-BIBLIO GRAM 17

aflate la Wiesbaden, Academia Românö,


Memoriile sec. istorice, ser. II, VIII Sturdza, Documente
(1888) la Wiesbaden.
tefulescu Al., Documente slavo-române tefulescu, Docum.
relative la Gorj, Törgul-Jiului, 1908 . slavo-romöne.
tefulescu Al., Istoria Törgu-Jiului, Targu-
Jiu, 1906 tefulescu, Tg.- Jiu.
tefulescu Al., Mönästirea Tismana, ed. III,
Bucuresti, 1909 tefulescu, Tismana.
tefulescu Al., Schitul Crasna, Bucuresti,
1.910 tefulescu, Crasna.
Tiktin H., Rumönisch-deutsches Wörter-
buch, IV vol., Bucuresti, 1903-1925 . Tiktin.
Tocilescu Gr., 534 documente istorice slavo-
romane din Tara Româneascö si Moldova, Tocilescu, 534 docu-
Bucuresti, 1931 (publicatie postum6) . mente.
Vasilescu Al. Al., Urmasii lui Mircea cel
Baran pan6 la Vlad Tepes, In Revista
pentru istorie, arheologie si filologie, XV Al. Al. Vasilescu,
(1915) si extras Urmasii lui Mircea
Venelin J., B.naxo-BonrapcKig 14.1114 Ano-
CnaBgnxisi rpamomi, St. Peterburg, 1840 Venelin.
Wierzbowski Th, Vademecum, podNcznik
dla studj6w archiwalnych, ed. II, Lwòw,
1926 Wierzbowski.

www.dacoromanica.ro
LISTA DOCUMENTELOR
Pag.
I. Argef, 25 Noemyrie 1369. VladisNv I pentru drepturile
episcopului catolic din Tara komâneascO 31
Feirei loe, 8 Mai 1372. Vladislav I pentru satul inca
(FagOra) 32
Argef, 15 Iulie 1372. Vladislav I pentru satele lui Vla-
dislav de Dobca in FOgOra§ 33
Kira loc ci claret' (c. 1369-1376). Vladislav I pentru
mOnOstirea Vodita. 35
Argef, 3 Octomvrie 1385. Dan I pentru mAnAstirea
Tismana 38
Argef, 27 lunie 1387. Mircea cel Baran pentru mOn6-
stirea Tismana 41
Fitrci loe, 20 Mai 1388. Mircea ce! BatrAn pentru mOng-
stirea Cozia 45
Feird loe, 20 Mai 1388. Mircea cel Batran pentru mang-
stirea Cozia. . 47
Reirnnicul-Viilcii, 4 Septemvrie 1389. Mircea cel BOtrAn
pentru hotarul mOnOstirii Cozia 51
Feirei loe, 8 lanuarie 1392. Mircea cel BOtran pentru
mOngstirea Cozia 54
Feirei loe, 1392. Mircea cel Bätran pentru mOngstirea
Tismana 59
Fiirci loc, Octomvrie (1386-1392). Mircea cel BOtran
pentru boierul Vâicul. 63
Kira' loe (1393-1394). Mircea cel BOtrAn pentru
mo§nenii din Lovi§tea 65
Argef, 20 lulie 1400. Mircea ce! BOtran pentru boierii
Micul i Stoia din Mândra (FIgOra§). 65
Meinlistirea Tismana, 23 Noemvrie 1406. Mircea ce!
BOtran pentru mdnästirea Tismana 67

www.dacoromanica.ro
LISTA DOCUMENTELOR 19

Kira loc, 1406. stefan Lazarevici despotul Serbiei Pag.


pentru mAnAstirea Tismana 69
Petra' loc fi data (1407). Mircea cel BAtran pentru
mAdästirea Tismana 72
Feiret loc fi datei (1392-1408) Mircea ce! B6tran pentru
m'ängstirea Tismana 74
Kira loc fi data' (1400-1408) Mircea cel Baran pentru
mo§nenii din Mociur4e 78
Feirei loc fi data (1402-1408). Mircea cel B6trAn
pentru bàltile rdángstirii Cozia 81
Argef, 27 Decemyrie (1408-1418). Mircea cel B6trân
pentru Stanciul egumenul 0 Galin din FägAra§ . . 84
Feirei loc fi datei (1408-1418). Mircea cel B6trAn
pentru boierii din Brani§tea Urà§ei §i din Vadul
ercaiei (FggAra§) 86
Feirei loc fi datei (1408-1418) Mircea cel Baran
pentru manästirea Tismana 87
Feirei loc fi datei (1408-1418) Mircea cel Baran
pentru mä'n'Astirea Snagov 91
Kira' loc fi data' (1408-1418). Mircea cel B6trAn
pentru ingdästirea Cozia . 93
Kira loc fi data' (1408-1418) Mircea cel 136trân
pentru carele mAnAstirii Cozia 95
Färei loc fi data (1408-1418) Mircea cel Bàtran
pentru mànä.'stirea Cozia 97
Fiirei loc fi data (1408-1418). Mircea ce! Baran
pentru mAngstirea Cozia 98
KIM loc fi data' (1408-1418). Mihail coregent pentru
Cozia 0 Cotmeana 0 supu0i lor dela Minnie . . . 101
Giurgiu, 11 Mai 1409. Mircea cel Baran pentru man6-
stirea Strugalea a boierilor Baldovin logofäl, erban
0 Radul 104
Meineistirea Cozia, 28 Martie 1415. Mircea cel BAtran
d'árue0e m'ädästirii Cozia vama dela Genune . . . 107
Argef, 10 lunie 1415. Mircea cel Erätran pentru boieri-
na0i din Beata 110
Rini loc fi data (1386,1418). Mircea cel Bätran
pentru Costea dela Vi§tea 0 Arpa (F6g6ra§) . . . 112

2*

www.dacoromanica.ro
20 LISTA DOCUMENTELOR

KIM loc ci datc`i (1386-1418). Mircea cel adtran pentru Pag'


satul Gäräreni al mänästirii Cozia 113
Tdrgovifte, 22 lunie 1418. Mihail voevod pentru mänä,
stirile Cozia i Cotmeana 114
Feird loe, 10 lulie 1418. Mihail voevod pentru mo§nenii
din Star Chiojd 116
Hagenau, 14 lulie 1418. Impäratul Sigismund pentru
mänästirea Tismana 116
Arge§., 1418. Mihail voevod pentru Coman §i Nan din
Rodulful, Piscul i Jili§tea 119
Kira' loc, lulie 1419. Mihail voevod pentru carele
mänästirii Tismana 119
Oradea-Mare, 28 Septenwrie 1419. Impäratul Sigismund
acordä tolerantä ortodoxilor din Tara Româneasc6 121
Vodita, 28 Octonwrie 1419. Impäratul Sigismund
pentru mänästirile Tismana §i. Vod4a §i. toleranla
religioasä 122
Fdrei loc, 1 lunie 1421. Radu Prasnaglava pentru
b44ile mängstirii Cozia 125
Creata, 19 lunie 1421. Radu Prasnaglava pentru mänä-
stirile Cozia §i. Cotmeana 128
Flirei loc fi datei (1420-1424). Dan II dà un privi-
legiu de negot orärnilor din Tärgovi§te 131
Tdrgovifte, 28 Februarie 1424. Dan II pentru supu§ii
mänästirilor Cozia §i. Cotmeana dela Rämnic . . 132
.

Fdril loe, 5 August 1424. Dan II pentru mänästirea


Tismana 135
Tdrgovifte, 12 Decemvrie 1424. Dan II pentru mänästirea
Cozia 139
Fdrei loc ci data (1425). Dan II pentru boierul erban
din Voineje§ti 143
Feird loc, 17 lulie 1425. Dania lui Petriman pentru mänä-
stirea Cozia 144
Argef, 1 Decemvrie 1425. Dan II pentru boierii din
Maniaciul, Poienile Verbiläu §i. Izvorani 146
Argef, 24 Martie 1426. Dan II pentru mänästirea
Tismana 147
Arge,s, 25 Mai 1428. Dan II pentru boierii din Modru-
ze§ti i apre§ti 149

www.dacoromanica.ro
LISTA DOCUMENTELOR 21

Argef, 10 Septemvrie 1428. Dan II pentru slugile Pag.


domne0i din Valea §i. alugàrul 150
Feirei loc, 7 Octomvrie 1428. Dan II pentru mänàstirea
Snagov. 153
Bratislava, 28 Octomvrie 1428. Imp6ratul Sigismund
pentru mängstirile Vodita §i. Tismana §i. toleranta
religioas6 154
Kira' loc fi datei (1428). Dan II pentru slugile dom-
ne§ti din Meri§ani, Vezurari §.1 Mäinice§ti 159
Arge.y, 16 Septemvrie 1430. Dan II pentru mo§nenii din
Ciurule§ti, Amarul, D Amb ova, Turcine§ti §i. Balomire§ti 161
Kira loc fi data (1430-1431). Dan II pentru satul
Fone§ti 163
Thrgovifte, 17 Noemvrie 1431. Alexandru Aldea pentru
mAndstirea Dealului . 164
Kira loc, 15 Ianuarie 1432. Alexandru Aldea pentru
satul Gole§ti al mä'n'ästirii Cozia 166
Teirgovifte, 15 Martie 1433. Alexandru Aldea pentru
m6n6stirea Bolintinul 167
Teirgovifte, 25 Iunie 1436. Alexandru Aldea pentru
mAn6stirea Cozia 168
Feirei loc fi data' (1431-1436). Alexandru Aldea pentru
satul Boru§i al lui jupAn Voicu 172
Feirei loc fi clatii (1431-1436). Alexandru Aldea
j entru un cal luat de Bratul al lui Sumarin 172
.

Tiirgovifte, 20 lanuarie 1437. Vlad Dracul pentru


Roman din Tara FIgä'raplui 173
Teirgovifte, 15 Julie 1437. Vlad Dracul pentru mo§nenii
din Kärgineni 176
Thrgovifte, 1 August 1437. Vlad Dracul pentru boierii
din Dobru§a, erbäne§ti, Mamul, Coraie§ti, Urbuie§ti
§i Ione§ti. 177
Targovifte, 1 August 1437. Vlad Dracul pentru satul
R6te§ti 178
Teirgovifte, 10 August 1437. Vlad Dracul pentru boierii
din Luciani 180
Targovifte, 13 August 1437. Vlad Dracul pentru boierii
din Lanje§ti, Gornii, Aninoasa, Rugul, Balote§ti §i.
GAureni 181

www.dacoromanica.ro
22 LISTA DOCUMENTELOR

Targovifte, 23 August 1437. Vlad Dracul pentru satul Pag.


Vltidesti al boierului Bodin 183
Teirgovifte, 23 August 1437. Vlad Dracul pentru mAn6-
stirea Bolintinul 185
Argef, 2 August 1439. Vlad Dracul pentru mgnastirea
Tismana 186
Feircsi loc, 16 Septemvrie 1440. Vlad Dracul pentru m4n6-
stirea Licura si viile ieromonahului Doroteí .. . . 190
Kira' loc, 1440. Vlad Dracul pentru Mihail abatele dela
arts. 193
Teirgovifte, 23 Aprilie 1441. Vlad Dracul pentru satele
boierului Stanciul Moenescu 193
Targovige, 14 Mai 1441. Vlad Dracul pentru man'ii-
stirea Glavacioc 195
Teirgovifte, 30 Iunie 1441. Vlad Dracul pentru mana-
stirea Snagov 198
Feirei loc, 1441. Vlad Dracul pentru boierul Teodor din
Tara FIggrasului 201
Argef, 9 lanuarie 1443. Basarab voevod pentru mana-
stirea Cozia 202
Orova, 20 Octomvrie 1444. loan Corvin pentru m6n4-
stirile Vodita si Tismana 203
ThrgoviFte, 7 August 1445. Vlad Dracul pentru mosnenii
din Malul de Sus si Zlotesti 208
Ta'rgovilte, 8 August 1447. Vlad fiul luí Vlad pentru
slugile domnesti din Coteana 210
Thrgovifte, 5 lanuarie 1450. Vladislav II pentru daniile
lui Cazan logeät si Radu fàcute mä'n6stirii Cozia . 211
Kira loc, 28 Martie 1451. Vladislav II pentru mAn6-
stirea Dealului 214
Teagoviqte, Iulie 1451. Vladislav II pentru boierii din
Lovistea 215
TeirgoviFte, 1 August 1451. Vladislav II pentru Mihail
si Stanciul cu satele Rusii, Racovita, Mari, Racova
si Vodnovul . 218
Tdrgovige, 5 August 1451. Vladislav II pentru satele lui
Barbul si. Danciul si ale rudelor lor 221
Ta'rgovilte, 7 Augu,st 1451. Vladislav II pentru msdna-
stirea Cozia 223

www.dacoromanica.ro
LISTA DOCUMENTELOR 23

Tdrgovifte, 7 August 1451. Vladislav II pentru carele Pag


mä'n6stirii Cozia 226
Gherghita, 30 Septemvrie 1451. Vladislav II pentru
mosnenii din Negoesti 227
Teirgovige, 6 August 1452. Vladislav II pentru mosiile
boierilor Badea, Vlaicu si Radu 228
Targovifte, 29 Aprilie 1453. Vladislav II pentru m6n6-
stirea Bolintinul 231
Gherghita, 2 August 1453. Vladislav II pentru mosiile
boierilor Stan, Vladimir, Utmes si Radu 232
Targovive, 15 Aprilie 1456. Vladislav II pentru mosiile
lui jupAn Mogo s 234
Tiirgovifte, 16 Aprilie 1457. Vlad Tepes pentru satul
Troienesti al nAnilstirii Cozia 235
Ma'neistirea Tismana, 5 Martie 1458. Vlad Tepe § pentru
mAnAstirea Tismana 238
Bucurefti, 20 Septemvrie 1459. Vlad Tepe § pentru
mosiile Poiana lui Stevu si Ponor ale lui Andrei,
Iova si Dragu 240
Tdrgovifte (1459-1460). Vlad Tepe § pentru rdändstirea
Cotmeana 242
1.00. Bucuregi, 10 Februarie 1461. Vlad Tepe § pentru satul
Godeni al lui Bara. si Bode 244
1.01. Bucurefti, 12 Noemvrie 1463. Radu cel Frumos pentru
mosiile Subtcoastà si Dàdilesti ale lui Radoslav si
Stanciul. 246
1.02. Bucurefti, 30 Mai 1464. Radu ce! Frumos pentru
satul Sevestreni al mängstirii Cozia 247
1.03. Bucurefti, 10 Iulie 1464. Radu cel Frumos pentru m61-15 -
tirea Tismana 248
1.04. Bucurefti, 12 August 1464. Radu cel Frumos pentru
mosnenii din Iasi, Bulgari si BAleni 253
1.05. Bucurefti, 28 Octomvrie 1464. Radu cel Frumos pentru
mànàstirea Snagov 255
106. Bucurefti, 14 Octomvrie 1465. Radu cel Frumos pentru
carele msädästirii Cozia 260
1.07. Bucurefti, 5 Noemvrie 1465. Radu cel Frumos pentru
mosiile lui Vratet, Dragomir, Nicula, Gheorghe 0
Manea 261

www.dacoromanica.ro
24 LISTA DOCUMENTELOR
Pag.
Kira' loe, 12 Decemvrie 1466. Radu cel Frumos da un hrisov 264
Bucurefti, 15 Ianuarie 1467. Radu cel Frumos pentru
baltile manastirii Cozia 264
Bucurevi, 18 Mai 1468. Radu cel Frumos pentru
muntele Andrian al lui Dalban 266
Bucureoi 17 Ianuarie 1469. Radu cel Frumos pentru
satul Barloni al lui Opr4 267
Bucurefti, 28 Iunie 1469. Radu cel Frumos pentru
slugile domne§ti din Murta§e§ti, Meianti, Beci, Rado-
§el §i Barbo§i 269
Bucurefti, 25 August 1469. Radu cel Frumos pentru
jupan Mihai din Ru§i 270
Didrih, 28 lulie 1470. Radu cel Frumos pentru muntii
manastirii Tismana 272
Gherghita, 25 Ianuarie 1471. Radu cel Frumos pentru
mo§nenii din Ghighiu §i. Ungheni 273
Bucurefti, 12 Decemvrie 1471. Radu cel Frumos pentru
mo§nenii din Iurcani in Lovi§te 274
Bucurefti, 13 lunie 1472. Radu cel Frumos pentru
mopenii din Du§e§ti 277
Gherghita, 16 Iulie 1472. Radu cel Frumos pentru mo§-
nenii din Murce§ti §i. Domne§ti 278
Gherghita, 28 Iulie 1472. Radu cel Frumos pentru
satul Corcova al lui Voislav §i. Stan 279
Buda, 20 lunie 1473. Matei Corvin &A un privilegiu de
comer calugarilor dela Cozia 280
Bucurefti, 16 Septenwrie 1473. Radu ce! Frumos pentru
jupan Mihai §i fiul ski Stan mare spatar 281
Feird loe, 1474. Radu cel Frumos pentru baltile ma-
nastirii Dealului 282
Kira loe fi data' (1462-1474). Radu cel Frumos pentru
satul Osica al lui jupan Iarciul 283
Kira loc, 4 Septenwrie 1474. Basarab cel Batran pentru
manastirea Bolintinul 285
Kara' loe, 1 lunie 1475. Basarab ce! Batran pentru
satele Facetel, Cerureni §i Cera§eni ale boierilor Stan-
ciul §i Badea 285
Bucurefti, 5 lunie 1475. Basarab ce! Bätran pentru
satele Cergeni §i Comane§ti ale fiilor lui Ion . . . . 288

www.dacoromanica.ro
L'STA DOCUMENTELOR 25

TargoviVe, 16 lulie 1475. Basarab cel BAtrAn pentru Pag.


mànästirea Cozia 289
Bucure§li, 8 Mai 1476. Basarab cel B6tran pentru
satele inca, Ohaba si Ludisor ale boierilor erban
si Aldea din Tara FIggrasului 294
Gherghita, 4 lulie 1476. Basarab cel Batran pentru satul
Bärcànesti al lui Ona 297
Florefti, 30 lunie 1477. Basarab cel adtran pentru satele
Yánàsesti, Mirilesti si Ursi ale lui Badea si Ivan . 298
Bucurefti, 9 lanuarie 1478. Basarab cel Rätran pentru
moara din RAmnic a msdnAstirii Cozia 299
Bucurefti, 3 Aprilie 1478. Basarab cel Tan6r pentru
mosnenii din Strghaet. 300
Argeq, 3 Iunie 1478. Basarab cel Tan6r pentru mos-
nenii din Jugorul 301
Bucurefti (Cetatea Nouti), 9 Septenwrie 1478. Basarab
cel Tânär pentru m5ngstirea Cozia 304
Bucurefti 12 Septemvrie 1479. Basarab cel 'Mar pen-
tru m'ädästirea Bolintinul 308
Feirei loc, 17 Noemyrie 1479. Basarab cel Tânàr pentru
Tiganii mgdästirii Tismana 309
Bucurefti, 8 Ianuarie 1480. Basarab cel Tangr pentru
mosiile lui Ticuci 310
Bucurefti, 3 Aprilie 1480. Basarab cel TAnAr pentru
bältile mAn6stirii Tismana 314
Bucurefti, 3 Aprilie 1480. Basarab cel TAnä.'r pentru
mosia Tismana 316
Teirgovifte, Iunie 1481. Basarab cel Tadär pentru Bra-
tul si Pätru din M6nicesti 318
Pite§li, 16 August 1481. Basarab cel Thar pentru
slugile domnesti din Litesti si Micesti 320
Gherghita, 23 Martie 1482. Basarab cel 'Mar pentru
m'ängstirea Snagov 321
Feírei loc f i data (1478 - 1482). Basarab cel Tâdär
pentru satele män6stirii Tismana 327
Teirgovifte, 13 Iulie 1482. Vlad aluggrul pentru mos-
nenii din Micesti si Litesti 328
Teirgovifte, 27 Ianuarie 1483. Vlad aluggrul pentru
satele boierilor Batie, Radul, Drägoi, Stanciul, Bra-
tul, Dragul, Dobromir, Radul si Danciul 329

www.dacoromanica.ro
26 LISTA DOCUMENTELOR

Tcirgoviqte, 12 Mai 1483. Vlad Calugä'rul pentru Ti- Pag*


ganii lui Dragomir stolnicul 332
Teirgovifte, 1 lunie 1483. Vlad Gälug6ru1 pentru satele
dAruite de Vintilà logorätul man4stirii Tismana . . 334
Teirgovifte, 5 lunie 1483. Vlad Gälueárul pentru satul
Tope§ti al lui Mihail 337
Ta'rgovige, 25 lunie 1483. Vlad alugàrul pentru sa-
tele lui Mânea, Ion, Radu, Stanciu §ii Onu . . . . 339
Teirgovifte, 3 Decemvrie 1483. V/ad Cälugarul pentru
mo§iile boierului BArta Petrti §i ale rudelor sale . . 340
Tetrgovifte, 9 Martie 1484. Vlad Csáluggrul pentru mo§ia
Ru§i a lui Mihai spnar 343
Teirgovive, 24 Aprilie 1484. Vlad Gälug'ärul pentru sa-
tele §i muntii lui Ivul, Arca §i Elena 345
Teirgovige, 24 Aprilie 1484. Vlad alug6ru1 pentru
satele boierilor Bran, Radu §i. Petre 346
nrgovifte, 5 Aprilie 1485. Vlad C5.1uOrul pentru
slugile domne§ti Danciul, Marco §i. Latcu dela
Ia§i 348
1.55. Färei loc, 7 Septemvrie 1485. Vlad alugArul pentru
satul Mihoveni al lui Stan Macrea 349
Meinästirea Govora, 27 Septemvrie 1485. Ieromonahul
Macarie cumpgra un loe 351
Miineistirea Glavacioc, 23 Aprilie 1486. Vlad alug6ru1
pentru satele ObAr§ia, Gro§i, Nec§e§ti, 8tiubeiul
Prajei, StrAmptul 0 StrAmpti§orul date In cinste cu
proprietarii lor banilor Dimitrie Ghizdavet §i Deatco . 352
Bucuregi, 30 lunie 1486. Vlad Calug6rul pentru satele
jupanilor Roman §i Jitiianul 354
Bucurefti, 31 lulie 1487. Vlad alug6rul pentru ve-
niturile mgnastirii Snagov. 355
Reimnic, 5 Septemvrie 1487. Vlad alugArul pentru
mo§iile din Huhurez §i Râme§ti ale lui Roman §i
Vlad 357
Bucurefti, 27 Noemvrie 1487. Vlad Calug6rul pentru
satul Làle§ti §i muntele Coarnele al lui stefan, Ion
§i Neagu 358
Kira loc, 1486- 1487. Vlad CAlug6rul pentru satul
Plopeni al mAdästirii dela Cricov 360

www.dacoromanica.ro
LISTA D OCUMENTELOR 27

Kira loc, 1486 1487. Vlad Gálugälrul pentru satul Pag'


Ogretin cu stanele al lui St'angaciul, Staico §i. Vlaicu . 361
Fcirei loc, 1487-1488. Vlad alugArul pentru satul Cor-
nil al lui jup"an Drgghici al lui Stoica 362
1.65. Bucurefti, 7 . . . 1487-1488. Vlad Calugärul pentru
mànästirea Cozia 363
1.66. Bucurefti, 4 Februarie 1488. Vlad C'AluOrul pentru
mo§ia Hin0 a m6rastirii Govora 367
167. Bucurefti, 10 Aprilie 1488. Vlad alugirul pentru in-
fr6tirea lui Neagu §i Vlad 369
1.68. Bucurefti, 17 Aprilie 1488. Vlad Calugarul pentru mà-
da'stirea Cozia 370
169. Teirgopifte, 8 Ianuarie 1489. Vlad alugArul pentru o
moarg a mArastirii Cotmeana 374
1.70. Bucurefti, 22 Mai 1489. Vlad CAluggrul pentru mo§-
nenii din Pläcicoiu 376
171.. Bucurefti, 20 Iunie 1489. Vlad aluggrul pentru sa-
tale lui Mico stolnicul §i. ale rudelor sale 377
Filrei loe, 4 lulie 1489. Vlad C'älug6rul pentru mo§nenii
din Ràdine§ti §i. Crete§ti 380
Feirei loc, 3 August 1489. Vlad alugärul pentru mo-
§iile lui Stanislav §i. Carstea birciul 381
Bucuregi, 11 Septemvrie 1489. Vlad alug6rul pentru
indn'Astirea Govora 383
Bucurefti, 2 Octonorie 1489. Vlad Cù'lugä'rul pentru
satul Fgrc6§e§ti al mäidästirii Tismana 388
Kira loc, 7 lanuarie 1490. Vlad Calugarul pentru
satul Ceaurii al mAdästirii Tismana 389
Bucurefti, 26 lulie 1490. Vlad alug4rul pentru satele
lui Latcu §i ale rudelor lui 390
Bucurefti, 12 Aprilie 1490. Vlad Calugàrul pentru satul
Par§ani al lui Dragomir 394
Bucurefti, 12 Aprilie 1490. Vlad aluOrul pentru balta
Pirot a m6n6stirii Govora 395

www.dacoromanica.ro
PRESCURTARILE MAI OBINUITE IN DOCUMENTELE
MUNTENEVII

= AHOCTOME ro = rOTOKH
II M
A AflpHA rpe = rpemeTnK
ecntm AM =
Ai AEKARPH
AKrIrCT k
aV Alto AKopnim
B
AWCTHEIH = AWCTOHHH
CFI = 6HGWiH
sero = giktr0 AKA, AulA ASP, Muhl
Bk, 6A Cok, nora As" = A*KH
K?KiEM COMM, RO/KiEM. An- k =
ERA soropopute C
JI
= ECT
KI = KEMIKH
4
EH = EHAHKTTOH
KH . .
KHCTiMp e
4 H = HCHOAKHHK
KAHHA = KAAAHHHHA
H3AEKOM = HaKPAEAEKOM
H
ro = ronapin Ic = IcSc
rk, re -= rocnoAk, roc- Kg = KlYkK
"AA r
I'M& = rocnoAnHk AW = AWrOOET
P
rnpk =_ rOCHOAAfik AU I eurr
[wipe =_- rAtirOMillA P
A
41 f
l'HCA = rOCHOHCAA MTk = MATk
A A e
C e MATIt = MHAOCTIL
o-re = rocnoAcTKo, e
rocnoAerKe MHA = ArkC*114A

www.dacoromanica.ro
PRESCURTARILE IN DOCUMENTELE MUNTENESTI 29

MAEHIA, MAEKIIHKrk= AUMENTA, MO- CAVT'k = CAVNITH


AEKH11K1t
CH, CHk, CHA = Ck1H1t, CkINA
NWk, HWEr0 = HAIllk, NAMPO
CS = c8,a,cTito
HEMAI3
CLIIHHI = CrkNIEHHIS
HECHOMIS = HEEECHOAAS COCA = CHACA

HOE HOEKOH
CHA =-- MTN
OKTOKpill
CTO CTOAHHK
011,k WII,A = OT111,k.
cMikg CIrk,A,11,E

HE = WHO Ci1,A,E4Hk1H = cp.hAgt1Ilk1H

eT
.4tpSapin
11W = flOCTIAHHK
tisnop = *A001-INH
11944HCTA
X-C = XpHCTOC
nppica = npopoKa
KpliCTA
optic) nptictio
= took
pTAk = p0A1ITE4k
4AK LIAOK*K
CKT CK*T
CTO =- CK*TO 10 =
CE CENTiAGpili 10 = MAIN

Cf. §i listele de prescurtari din Miletid i Agura, gago-Pohrbuarb


ThxuaTa cnamicica nimmenocis, in C6opinneb, IX, 1893, p. 115-116 §i H.
Stahl 0 Damian P. Bogdan, Manual de paleografieslavo-ronulnd, p. 164-171.
Abrevierile mai rare se vor eisi la fiecare document, la aparatul critic.

www.dacoromanica.ro
1.

Argef, 25 Noemvrie 1369.


Vladislav voevod poruncefte tuturor catolicilor din Tara Romd-
neascci sIE primeascei ca cinste pe episcopal catolic care vine in farei ca
sufragan al lui Dimitrie episcopal Transilvaniei. Se aratei di subor- 5

dinarea episcopiei catolice ditre cea ardeleanci exista din vremea lui
Alexandra, peirintele lui Vladislav. Dregiitorilor sdi domnul le porun-
cefte sd nu facet' nici o greutate episcopului catolic.
Ladislaus, Dei et regis Hungariae gratia, vajvoda Trans-
alpinus et banus de Zewerino, necnon dux de Fogaras, fidelibus 10

suis universis, civibus, populis, hospitibus, cuiuscunque nationis


Aleu idiomatis existant, ritum et consuetudinem Sanctae Romanae
Ecclesiae tenentibus, per totam terram Transalpinam constitutis
suam gratiam et favorem. Noveretis, quod nos saluti nostrae
consulentes per venerabilem in Christo patrem, dominum Deme- 15
trium episcopum ecclesiae Transylvanae, cui scilicet ecclesiae et
eius episcopo a temporibus praedecessorum nostrorum ac bonae
memoriae condam Alexandri, patris nostri charissimi, iure dio-
cesano dinoscitur fore subiecta, suffraganeum suum episcopum
pro consectandis et reconciliandis ecclesiis et altaribus, confirma- 20
tione in fronte, confessionibus audiendis, poenitentiis iniungendis,
absolutionibus in casibus episcopalibus impendendis, ac aliis
pontificalibus officiis exercendis, nec non pro visitatione et morum
reformatione, caritativa correctione, et omnia, quae saluti nostrae
videbuntur fore utilia, seu etiam opportuna, ad partes istas ac 25
in medium vestri petivimus destinan i seu transmitti. Quapropter
universitati vestrae et cuilibet vestrum firmissime praecipiendo
demandamus per praesentes, quatenus dum idem dominus epi-
scopus suffraganeus in vestri medium pervenerit, ipsum honorifice
suscipiatis, et benigne pertractetis, obedientiam debitam sibi 80

www.dacoromanica.ro
32 FARA LOC, 8 MAI 1372 Nr. 2

impendatis, et in praemissis pro vestra salute suum officium im-


plorando. Vobis autem universis castellanis, comitibus, iudicibus,
ceterisque officialibus nostris, quibuscunque nominibus cen-
seantur, firmo damus sub praecepto, ut eidem domino episcopo,
5 suffraganeo ipsius domini episcopi Transylvaniae, ac ad eum
pertinentibus nullum impedimentum, molestiam vel perturba-
tionem irrogare praesumatis, imo ipsi favoribus et auxiliis oppor-
tunis assistatis, et aliud pro nostra gratia facere nullatenus
audeatis.
10 Datum in Argyas, in festo beatae Catharinae Virginis et Mar-
tyris. Anno Domini MCCCLXIX.
Reprodus dup. Hurmuzaki, Documente, I-2, p. 148-149. Originalul
se afla la capitolul dela Alba-lulia. Publicat si de Fejér, Codex Diplomaticus
IX-1, p. 210; Battyani, Leges ecclesiastici, III, p. 217; Transilvania (Bra-
15 §ov), 1872, p. 54-55.
Civibus, populis, hospitibus o trebue tradus: boierilor, poporului, ser-
bilor lo. (Cf. Haberkern-Wallach, Hillsovörterbuch §i A. Bartal, Glossarium,
sub vocibus).

2.

20 Färei loc, 8 .Mai 1372.


Vladislav voevod inteirege satului .. inca din Tara Feigeirafului
muntele zis Numai.
4 In procesul dintre locuitorii satului ZArne§ti dependinte de
Bra§ov §i. filtre locuitorii satului inca din Tara EIgara§ului pen-
25 tru muntele zis Numai, ace§tia din urmä: ca§tig6 in puterea hri-
sovului din 8 Mai 1372 dela vod6 Basarab [sic], care stapanea
pe atunci FAgAra§ul, « qui eo tempore terram Fogoras tenuit »
(1640). »
« Un alt act in aceea§i cauz6, ad6ugand c5. principele romAn
30 din 1372 l§i (Mea In hrisovul Au titlul de donan al Värilor
F'äg'ára§ §i Amla§: « Bessaraba, baro terrarum Fogaras et Omlas
(1640) ».

Originalul pierdut, e mentionat numai in actele procesului din 1640,


foste in arhiv a din Alba-Iulia, publicate numai in rezumatul romanesc de
35 mai sus de catre B. P. Hasdeu, In Columna lui Traian, V (1874), p. 133.

www.dacoromanica.ro
Nr, 3 ARGE$, IULIE 1372 33

3.

Argef, lulie 1372.


Vladislav voevod deiruefte rudei sale Vladislav de Dobca, fiul
lui lanus magister, innobilat de regele Ungariei, nepotul banului
Miched, oraful ,,Sercaia cu satele Vinetia, Cuciulata, Apele Calde
fi Dobca In Onutul Feigeirafului, lei ngli Olt, foste ale fiului lui Bar-
naba, pentru vitejia areitatei in luptele cu Turcii fi ca impeiratul
bulgar dela Teirnova. Donatia e feicutei ca drept ereditar, treccind
asupra lui Niculae, fiul lui Vladislav fi a altor urma0 $i va fi con-
firm,atei de regele Ludovic al Ungariei, suzeranul domnului ronzein. 10

Ladislaus woyvoda transalpinus, banus de Zerinio et dux


nove plantacionis terre Fogaras, notum facimus universis pre-
sentibus et futuris, quod magister Ladislaus, strennuus miles,
filius quondam Janus Meyster de Dobka, nepos Myked bani,
noster consangwineus dilectus et fidelis, cum esset liber factus 15
ab excellentissimus principe Lodwico, illustri rege Ungarie, adhuc
nos semper eramus sub jugo et in gratia regis predicti, exercitum
validum contra Torcos infideles et imperatorem de Tyrna in Bul-
garia proclamare fecimus, ipse magister Ladislaus de Dobka,
strennuus miles supradictus, noster caro et sangwis in genitura, 20
nobiscum et cum exercitu nostro viriliter contra sevissimos et
infideles Thorcos et imperatorem de Tyrna, ipsosque invadendo
properavit, actus militares nobiles et honorificos ibidem exercendo,
propter fidem christianitatis et gratiam serenissimi principis,
Lodwici, regis Ungariae obtinentis, ita quod ipse Lasla Meister 25
de Dobka in invasione infideles supradictos causa omnipotentis
Dei, gratia et regis predicta, caput suum causa timoris declinando
retrosum nunquam movebatur.
Et cum tantam fidem semper in ipso Ladislao percepimus,
vidimus et invenimus: ex parte domini nostri regis et nostri de- 30
dimus et assignavimus sibi propter hujusmodi servicia fidelia
nobis semper exhibita et propter consangwinitatis annexionem,
qua ligati sumus, forum dictum Scherkkengen situm in terra
Fugaras. prope Alt, cum suis pertinenciis, item villam dictam Ve-
netze, villam Kotzalad, villam que vocatur Calida Aqua, villam 35
Dobka, cum omnibus Buis juribus et pertinenciis, quemadmodum
possidebant et in possessione habebant olym filii Barnabe,

www.dacoromanica.ro
34 ARGE 5, IULIE 1372 Nr. 3

perpetue possidendo. Eciam ipsum Ladislaum de Dobka, nostrum


consangwineum dilectum, qui una nobiscum semper extiterat
fidelis et subjectus serenissimo principi Lodwico, illustri regi
Ungarie, domino nostro naturali, investimus et perpetuamus in
5 hereditatibus et possessionibus supradictis, fide nostra mediante,
tali conditione, si et quando ipsum Ladislaum de Dobka, fil'um
Janus Meyster de Dobka, nepotem Myked bani, predictum, con-
tingerit transire universe carnis viam, Nicolaus filius ipsius La-
dislay Dobka aut filia, que post ipsum in vita remanserit aut
io remanserint, seu alter ipsorum et ab ipsis in posterum renientibus
genitura predictum forum videlicet Scherkkengen, villas et posses-
siones supra nominatas debent jure hereditario successorie per-
petue possidere, quod sub juramento fidei et capitis nostri affir-
mamus, omni revocatione remota, neo revocare valeamus et de-
15 beamus sicut juramento nostro concessimus et confirmavimus,
quam donacionem sic fecimus nostro dilecto consangwineo La-
dislao de Dobka ejusque successoribus perpetue, cum eramus in
gratia copiosa domini nostri Lodwici regis Ungarie. Quare
supplicamus serenissimo domino nostro Lodwico, illustri regi
20 Ungarie, domino nostro naturali, ejusque successoribus, quate-
nus literas nostras presentes in vigore suo confirment et coro-
borent et donacionem nostram sic nostro dilecto consagwineo
et fratre [sic] factam secundum quod profertur con[firment] et
stabilitent.
25 Eciam nostris successoribus qui in nostro woyvodatus dominio
erunt successores, ac baronibus supplicamus et committimus
similiter, ut literas nostras presentes non violent nec revocent,
ne juramentum nostrum disrumpetur contra salutem et in detri-
mentum anime nostre, et quod donatio nostra facta nostro dilecto
30 consangwineo Ladyslao de Dobka, strennuo militi nostro secun-
dum quod in presenti pagina continetur, quia serviciis fidelissimis
apud nos meruit et eam donacionem obtinuit, perpetue una cum
suis successoribus predictas possessiones possidere; etiam si nos
vel aliquis successorum nostrorum in posterum literas nostras
35 presentes et donationem presentem supra scriptam revocare
intenderet, impedire recipere vellet et presente [sic] karte contra-
diceret et donacioni, fiet super talem aut tales furor et indignacio
Dei, beate Virginis Marie, omnium sanctorum, indignacio sancto-
rum regum Stephani, Ladyslay et Emerici.

www.dacoromanica.ro
Nr. 4 F.A.R.4. LOC 51 DATA (c. 1369-1376) 35

In quorum omnium supradictorum testimonium firmitatemque


perpetuam, presentes literas nostras scribi et nostri majoris si-
gilli appen sione fecimus roborar.
Datum in Argies, in nostra residencia, sub anno Domini mil-
lesimo tricentesimo septuagesimo secundo, in die Divisionis Apo- 5
stolorum proxime preterito.
Original pergament, pecetie atArnata cazutd. Arhive Stat, Budapest.
Dl. 26376. 0 fotografie obtinut6 prin amabilitatea d-lui Andrei Veress, In
posesia noastrà. Publicat de I. Purariu, Fragmente, IV, p. 32-35; Hurmu-
zaki, Documente, I-2, p. 198; Fejer, Codex diplom. Hung., IX-4, p. 477; 10
Fridwalski, Reges Mariani, p. 80-84; St. Katona, Historia Critica, X, p.
540-543; P. Nikov, In H3BeCTi5i Ha HCTOPINeCKOTO appitecreo 111. COCIIHSI
VI, 1924, p. 103-107. P, 33, r. 15 cum esset liber factus *, trebue tradus
prin *fnnobilat *. Pentru sensul lui Meyster (magister), in Ungaria, cf.
A. Bartal, Glossarium, sub voce (dregatori regali). 15

4.
Feird loe fi data (c. 1369-1376).
Vladislav voevod ddruege meindstirii Vodip, ridicatii de &mad
cu ajutorul monahului Nicodim, di/ente odoare bisericefti, satul
Jidovftip, geiletile dela satul lui Costea pe Topolnita, venitul pescei- 20
riilor domnefti, In numeir de opt, dela Dundre cu veiltoarea cea mare
de pefti din mijlocul Amara, Dundrea dela poydrniful Oreahova
pdnet la podul cel de sus ce merge la Rufava, Vodifa Mare cu nucii,
livezile, Terovei(ul cu seliftea Bahnei. Apoi, din casa domneascet,
pe fiecare an la praznic, 1000 de perperi fi cdte 300 de perperi, 25
12 burdufe de brdnzei , 12 cafcavale, o majá de ceard, 12 postavuri de
cojoace, 12 postavuri de Encellreiminte qi 12 pcituri pentru seiraci.
Donznul ordnduefte ca stareful meindstirii set fie ales de ceilugeiri dupei
ordnduirea lui Nicodim, lard amestecul domnului sau la arhiereului.

t 110HaKE 431t, WISE li'h XpliCTA .fiora GAaroickomtni itootwAa, FM- 30


AHCAAR%, MHAOCTTA 607xYgm rocnoAull6 11%Cfli EArlIOISAAVH, EAAPO-
H3KOAH1, HO RoxTemti HACTAKAEHTIO, 14%CTA6PITH A10114CTW116 HA ELOAH11,H
13% HA1at ISEAHKAPO H 60r0HOCHAPO fillAOHYA, HOCA8WA11% ilECTHAPO 14%

1111011,1kr IIIIKOAHMA, nageme lVT rocnovi,crisa-mu EactA-K H HOHAOHMITI,

33. .IICTFIVOIgniaro. 3*

www.dacoromanica.ro
86 FARA LOC SI DATA (c. 1369-1376) Nr. 4

C'h KI liii KOAH /110g*A1k TOSAOMS H TOPO g0ATTH, Ck3HAAK'k H


11041 cax,
II EAHKO KO'k M /A 11011HECE, 111411* notnomix. TITOOEVAH NA% OKOKL111'h
C'h C0f1100A1 11 HOBAAIllf!rh, KAANAN WI" cosplox, CK/111111111111 C'kC,RA kl
5 COO E010111, CK/A111E11 H Llk CK A WAVKAAR 0110H HEHA, f AIM SHP.I.A, SA K*CH
WT KAAAKkl, EANKO 11,0'10:Ink TA60yETk, Ellt1T0AKHA'k H HA0,1f.KK4111A
CH0ArkHhl
no ctix, CItO KNACK 411111,AF., CKOCOAHO WT AAH KOK k H
0560Tk rocno,s,CKIIJK H WT 11.011CKhl 11 110 WhCEM8 WXASA, H WT Roc-
10 TH HA CIAL1 HA TOHOAHNII,H, KOAtiK0 EXAART Krlf.gAlil, 11 HA ASNark, WT
WCM'IN Kfrk11111111k AOKO,A,'Itt:k roctioAciad H KH(l'h WT CAA H kl KEC'It C'h
K'krk/Wk, H 4,01:11AKts. WT Ca0-kKOKKI HAAN tIKI AO imitropitira MOCT11141,1
HAXIIIE K'k H Io,3HlI,a ElitHKA no WEOHKCTiaI1aX C'h ovkiiiïwit
C'h AHKAAAA111 H C'h 00K REM% C'h &PUMA MIN /P.
15 Ho CH)C KitC*, HL/ KlC*Kli H0A311111th CK*TAr0 H 601'0HOCHAPO 1111-
Aotaa, vinTaAa 1161111H0'1% WT AOMA rOCHOACTKA-AH H OV601111Mk AA CR
pa3AacT T nFormok H Kf ,WkKOkk Chl0f1IYA H KT Ck100111t H AIANSA KM:A
PI KT 11 fArlAll'h rStuntrh II KY 116,,1ghlilk KOAIKH H KT A0:1:1111KH GTta
hrk OVTTAKHKIllf H 110HAONCH K111 E HA 14.hrkl: 0 drkTO WT rkoma r0crioAc-
20 KAr0.
ilLIKKI OVCTAKH rocnoAcTgo-mu, no c-KK:kTS, raKo no CA10'1%T IWO
KIIKOAHMOK*, M H*CT H HK hi rocno,4vh KOAFH'h AA FlOCTAKH HA A1*CT*
TOMk CTAA/111111HAk, HH AOKTE0E11, 1411 HUh ItTO, IIX. icdicO WUTk IWO
11IIKO,A,111A1k KAKO SCTAKHTk., TAK0311 AA A0'101LT.Th HME TAMO 1114W11,H
25 11 CAMH AA CH 110,LWAMTk CTAA11 WHIM.
H CHIA IMC*, i%10AA irkrkKora 11ACTOMI Fi Ka, AA HE HOTK0011Tk
HIIKTON:f. KTO AH CIA HOK8CI1Th cra HOTKOOHTH, HMI FrkKOE WT CHK,
ra OVETETk r0C110Ak KOrti H 110*1411CTAA tro EHA'r14 H CIS*Tkl 11 11
MANI:KIN H 601'0HOCH 6111 1'1 HAOHTE 11 SAE H Kit EXAMIIIHMK
30 11L11H11.

t IRV Eildri,FICAMM KWEKOAA, AINAOCTHA ROHITEAR rocnomnik.

t Pentrucä eu, cel Intru Hristos Dumnezeu bine credinciosul


voevod, Vladislav, din mila lui Dumnezeu domn a toatà Ungro.
vlahia, am binevoit, dupä indemnul lui Dumnezeu, s'ä ridic o

3. Tirpoiratircti. I T.-rpown-k. 4. CFI AINHHH 1 CILIUM. 5. CHAIIIIHHUCK4 ClpfilIMCK4.


6. tkirkKORk 4PK°H1`.

www.dacoromanica.ro
Nr. 4 KARA LOC $1 DATA (c. 1369-1376) 37

mänästire la Vodita In numele marelui i purtätorului de Dum-


nezeu Andonie, ascultând pe cinstitul intre monahi Nicodim, de
asemenea cu cheltuialà i daruri dela domnia mea, iar cu munca
lui kir Nicodim si a fratilor lui, am zidit si am zugrävit.
$i dupä cat aduce vremea, acum am däruit: un tetravanghel 5
ferecat cu argint i aurit, o cädelnitä de argint, vase de slujb6 de
argint, odäjdii preotesti de mätase o pereche, perdele de altar de
camhä, cdte are nevoie biserica, un epitrafil si rucavite cusute
cu fir de argint.
Dupà aceasta, satul Jidovstita, liber de toate därile si presta- 10
tiile domnesti, si de oaste si de toate ohabnic. $i cAte gäleti vor fi
dela satul lui Costea pe Topolnita, si pe Dunäre venitul domnesc
dela opt pescArii i toatà vältoarea de pesti, cea dela mijloc, cu
toate ale ei si Dundrea dela povärnisul Oreahova Ora la puntea
cea de sus care duce la Rusava i Vodita cea Mare pe amandoug 15
pärtile cu nucii i cu livezile i cu Terovätul i cu selistea Bahnei.
Dupä acestea toate, la fiecare praznic al sfäntului i purtäto-
rului de Dumnezeu Andonie, o mie de perperi din casa domniei
mele i sä se Impartà gracilor 300 de perperi si 12 burdufe de
branzä: si 12 cascavale si o maje de cearä si 12 postavuri de mantale 20
§i 12 postavuri de incältäminte si 12 päturi.
Acestea toate le asezäm si le däruim pe fiecare an din casa
domneascä.
De asemenea, am tocmit domnia mea, dupà sfat, ca dupä
moartea lui kir Nicodim, sä nu aibä voie niciun domn sA numeascä 25
In locul acela pe conducätor, nici arhiereu, nici altul nimeni, ci,
precum va spune kir Nicodim si cum va orändui, asa sä tie cälu-
gärii cei de acolo si singuri sä-si puie conduator.
$i acestea toate, rog pe fiecare dintre urmasi, niciunul ad nu
le schimbe ; cine s'ar Incumeta sä le schimbe acestea sau unele 30
dintre acestea, sä-1 ucidä Dumnezeu i prea curata lui Maicg
sfäntul i marele i purtAtorul de Dumnezeu Andonie i aicí si
In veacul viitor. Amin.
t Io Vladislav voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, cerneald arämie, initialà ro0e, pecetie atarnatà 35
azutà. Arhive Stat, sect. Ist.. 1/1. Facsimil publicat de Hajdeu, Negru-
Voclei, anexe. Publicat de Ha§deu, op. cit., p. CCXXXV.; Venelin, p. 5-6
(Cu grave abaten i .$1 omisiuni de randuri fntregi) si Al. Stefulescu, Tismana,
p. 46-49, o traducere româneascil de Ghenadie Enkeanu, Despre ntiíraf-

www.dacoromanica.ro
38 AR GE 5, 3 OCTOMVRIE 1385 Nr. 5

stirea Apele (Vodifa), In Biserica ortodoxa romana, IV (1878), p. 625-633.


Cf. pentru datare N. Iorga, Istoria bisericii rometnr, ed. II, I, p. 52-52 si
D. Onciul, Istoria Romtinilor (curs litografiat), 1919-1920, p. 610-611.
O traducere veche, Acad. Rom., Doc., XLVIII/178 d.
povarnis, coastä, termen pastrat si In limba romana (Candrea)
si nu cascada (Miklosié, Glossarium).
Hiskpidim, pereche, dela sarb. alAp4 = sani.
ungurism, nONSHHICII, nesigur, iipseste In dictionare, deriva' dela noace
= pat; plituri mai potrivit pentru viata calugareasca decat aFternuturi
lo (sugestia par. N. Popescu). Lima, grecism rar (Miklosié).
termen rar, dela sarb. rii haina neagra de deasupra? sarbism
(Vuk Karagié) sau bulg. rSiia manta (Markoff).
Xoniea sao KaACRA, calceus (Miklosie), MC1111114 nu e nume propriu, ci dimi-
nutiv din MOCT, pod, caci e urmat de HA0Mill rh - care duce la.

15 5.

Argef, 3 Octonivrie 1385.


Dan I inteirefte mänästirii Tismana ridicard de tata seiu Radu,
daniile l'acide de acesta : satul Vadul Cumanilor ca Toporna, balta
Bistre( fi satele Hrisomunitii fi Tismana partea Ligdfeftilor i
20 Rufeftilor, apoi cele ddruite de unchiul sdu Vladislav voevod
Vodita, satul Jidovftita cu Potocul, pescdriile la Dundre,
Dundrea dela poveirniful Oreahova, Vodita-Mare cu nucii fi livezile,
seliftea Bahnei, moara la Bistrita f i 40 de sdlafe de Tigani. Damnul
mai adaugei dela el 400 de geileti de grdu din judetul Jale', nucii
25 dela Ddbdcefti fi tain de breinzei, cafcaval, posta', miere fi ceard
din casa domneascei. Satele sunt scutite de toate d'arde f i prestatiile.
Mándstirile sunt autonome pe temeiul afezdmdntului lui Nicodim,
cu dreptul de a-fi alege singure stareful.

'1" 11011 aa ii ici Xj1HCT4 Hora KAArOg*I1H k1H, 1w ,A,A H gOEKWAA


30 H A1HA0CTHM SONSHEA rOCROAHlik IVELCEH OVETVOIMIXTH g'k HAY /111*
601'0A41011/1 H HA r0 AMI rOCHOACTKA W gp*TWK ~AH rocnoArrga-mu,
HA AA*CT* 131K 0M-kMk THCMEH A, MWHACT1113k 11C*11,*A1H A*A111 HEAOCk-
grkIllEHIL, E rota Cg*T0110 tIFIK WTH Citar otuaT ition g OEISOAA PAAVAL,
PWATTEAk rOCHOACTKA-MH WT WCHOKAIITA ltk3AKIESKE, n1rki4AUJEFITMICE
35 KHKoTa, HECkg(3611111 . Giro, 6AAVOH3KOAH rocrioAcTgo-mti MKON{EH roc-
flOACTKOlf, CF111,1 H CEM8 g'hOlpHEAUIHK CkITH, W SH OgHTH Oy60 110M1Hk

www.dacoromanica.ro
Nr, 5 ARGE*, 3 OCTOMVRIE 1385 39

pw,s,Vrta-k asotro, ctsotxotte parsm wx., cta xpem nACIATLIX. KAAAH-


11H11" fioropomni,N. H HpHCHOA*Kkl 1l1pTä HASAATH H OVKAIlliTH
KriiKkIA111 110HA0rkl H 80)C0A11,H, HETIOIHM Cf, FIX H EAHKA non pW,A,TTEAF1
MWEPO 110HA0H111111.% C AA0H1CTH1110, KC* HOTKpltAHTH H orcfrknnTti,
&Mk] paAT flora Moro, KJ )(KAAXNIE H likCTH np*CAAKIIIIIA KA4A111- 5
(11111,411. MOAR H lioropommx, MO AA CHAR 060*111.76 Kit
NiHKOT* rOCHOACTKA Meuro Kp*HHTEA'k H HOM011111H11,X,IK CT0,111111h1H)KE
AEI% CMAA, :6H3HH 11101/11%171. KOAATAH11".
H 1101.11*1 11011A0)KHK cestor nfrk,i,ontomost8 aswitacTnoto ;KHTO WT
ICIAEW two CMACTKA, LIETkIptiCTA KkKAOK Ha KrkKO A*TO. H KTO 10
&RAFT K'kEilap H W TWM AA HE 111111(1,1W4T rOCHOACTKO-1W1, H.% AA
WTIVAKA*Tk TS TAKO, S MOHACTHp. flpHANKHK H HA MAAiltiCKOH wku,-k,
Alks.R4141W)C, Wp*WIE Arklal Keg; WT AOMAME POCHOACTKA-MH HA KC*K0
T micivxtvk ottpetaa, T cwown, ï AOHCHHKH H Ï flOCTAKk rSnittith
11 I HOCTAK KOAEKk, MEMNSE H KOCKA npoTtinx GIHK4 IlpHHECET ATO. 15
Kit CHM HOTKplOKM POCHOACTKO-MH H EAHKA CKAT0110411K111H OW-
,A,TTEA rOCHOACTKA-MH, PAAIrAll KOEKOAA, flpHANKH UAW KOrMAHCKkl
RpoÀ. ..0 TO110pHtt H 6AATO EtHCTp111,k WT TollA1+11.1 M li3ov°
KOKAtIHRA, C'k CEA0A1 XiIkCOMSHHH,H u THCA1E11,6 no
W6010 CTOATIS, FAHKO ik AnranEcutow H PSWEWCKO. 20
1111 CHM, flOTKO'UKAAM H EAHKA A1WHACT1490 CK*TAr0 1111TWHYA

HOHAONSH H nonHC4 CT01111, rOCHOACTKA-MH CK*T0110,1HKWH E.AdATCAAlt


nolgort,a, CEA0 2K11A0KlpH1A C HOTOKOM ; HA ASHArk CO'hAtiklH KH(11%
%KT H WT WCMHX' KpkWHIIIE AOKOAK'lx H ASHAKk WT GLIO'kKOKM HAAHHIA
,s,o ropturo morrntita H KEAHKA BoAntka no W6010 cTpanS C`k wirktnneas 25
C itHKAMAIH H KA)CHHHA CEAHLIJA H KOAtH1111,AR S filICTOH11,11 H 1111,11-
l'AH11, M 4f4lAH.
Gild KC* notmara H HOTKplOKAA rOCHOACTKO-MH KrkKh1A1 no-
ISE/Vklfifin H OVTKOUKAEHTEM, AA 6)6A.Y.T11 H HEHAAONSHA H HEHOKOAt-
EHMA. TAKOMAE H CEAA CKOKOAHA WT KAKKIIHK p460Tk H A4HKWK6 H 30
AOKOA'kKk rOCHOACTK4-A1H. H K'k CHA1k, HOKEAKA rOCHOACTKO-MH CAMO-
KAACTHILIM Ek1TH K'k W6010 MWH4CT111110 nnotcwm; DO CA1(1'hTH 114111:141CT-
ia,vapar0 HM, HAHAAHHISA HHKTO AA HOCTAKA'kET, 1111 AS'It CAM KOEKOM
A4Hk, II HH HkKTO WT HpKE 110 A111*, HH;KE AA CA pA3011HT (111111. H npt-
AMITE IIHKOAHMOKO, WOKE notseatiffe. KTO AH Ap'lLSHETII WT CHX' KC'k)( 35

1. npliCiliiThIM I iirrem. IM4AINHII,X1 WILLA. 4. CA I e. 18. Dupd lipo,s, loc alb in


text. 32. cmp-LTH cnipTH. 35. NFINIf I li MOif Ha§deU.

www.dacoromanica.ro
40 ARGE$, 3 OCTONIVRIE 1385 N. 5

/ITO pasopwrit HAN HtrkilONCIITH SVI, tf HPOKAAT WT l'OC110,50 Kora


13C1,1,111iNSHTFA* H WT firkt111CTI1lii% EOP0110,21,1111,XH WT lirk)C Cli*ThIX"
H EIPHLIACTifik KAM WTOKIIIH,11 CA 110010Aii, H1Y*A41111111A1 Twro.
C411011T1t,
5 Krk sarmcaub% CA ov flprinhif HOKEAHYFA11%, rOCHOAHHA icog-
ivkrSW, THANKTTWil 0, ArkCHII,A CDKTOKINJ, MOM r.

Pentruca eu cel intru Hristos Dumnezeu bine credinciosul,


Io Dan voevod si din mila lui Dumnezeu domn a toata Ungro-
vlahia, la inceputul domniei mele däruite mie de Dumnezeu am.
io aflat In tara domniei mele, la locul numit Tismana o. manästire
nu intru toate terminata, pe care sfant räposatul, binecinstitorul
voevod Radul, parintele domniei mele a ridicat-o din temelie, dar
n'a terminat-o din pricina scurtarii vietii de aceea, a binevoit
domnia mea ca, precum i-am fost urmas in domnie, sa-i fiu si
15 Intru acest lucru, adica sa Innoiesc pomana p5rintelui meu si pen-
tru sufletul meu, sà cladesc deplin acest hram al prea sfintei sta-
pane, n'ascatoare de Dumnezeu i pururea fecioard Maria si sa-I
intaresc cu toate darurile i veniturile. Nu numai acestea, dar si
cate au fost daruite in vremea pdrintelui meu mblnastirii sa le
20 Intaresc i sa le confirm, pentru slava Dumnezeului meu i pentru
slava si cinstirea prea slavitei mele stapane i prea curatei nasca-
toare de Dumnezeu, pentru ca s'o aflu In viata domniei mele
intaritoare i ajutatoare, iar In ziva cumplita a judecatii mijloci-
toare pentru viata vesnica.
25 i mai intai, am daruit acestei mai sus zise manAstiri
din judetul Jalesului, patru sute de gäleti pe fiecare an si cine va
fi galetar sa nu mai Intrebe pentru aceasta pe domnia mea, ci sa-I
trimita Indata la manastire.
Am daruit si pe raid Jalesului, la Dabacesti, copacii cu nuci
30 toti, apoi dela casa domniei mele, pe fiecare an, 10 burdufe de
branza, 10 cascavale, 10 paturi si 10 postavuri pentru mantale
si 10 postavuri pentru Incaltaminte, iar miere i ceara pe masura
cat va aduce anul.
Pe langa acestea, intareste domnia mea si eke a daruit sfant
35 raposatul parinte al domniei mele, Radul voevod: satul Vadul

3. CA C. 4. cmploll j CMITH.

www.dacoromanica.ro
Nr. 6 ARGE$, 27 IUNIE 1387 41

Cumanilor cu Toporna i balta Bistre t dela Toplita panà la Garla


Repede, mai sus de Covacita cu satul Hrisomunitii i Tismana
pe amandoua partile, cat a fost al Ligasestilor i a Rusestilor.
Pe langa acestea, intaresc i cate a däruit si a dat in scris
mànàstirii sfantului Antonie unchiul domniei mele, sfânt raposatul 5
Vladislav voevod: satul Jidovstita cu Potocul si la Dunare vAl-
toarea cu peste cea dela mijloc intreagä i venitul dela opt pescarii
Dundrea dela povarnisul Oreahova pan la puntea cea de sus si
Vodita Mare pe amandouä parile Cu nucii i cu livezile i selistele
Bahnei i moara dela Bistrita si 40 de sälase de Tigani. 10
Toate acestea le ddrueste si le intareste domnia mea cu toata
porunca i intaritura, ca sa fie nestramutate i neclintite. De ase-
menea i satele sa fie libere de once prestatii si dari i venituri
ale domniei mele. i pe langa aceasta, porunceste domnia mea
ca caluggrii din amandouà m'andstirile sa fie de sine statatori; 15
dupa moartea carmuitorului lor, nimeni sà" nu le puje lor car-
muitor, nici eu insumi, voevodul Dan, si nici nimeni dintre cei
de dupd mine si nici sä se strice orânduiala i datina lui Nicodim,
nici porunca mea. Cine ar indräzni din toate acestea s'a strice ceva
sau sa schimbe in rau, sä fie blestemat de Dumnezeu atottiitorul 20
si de catre prea curata Nascatoare de Dumnezeu si de &Are toti
sa fie pärtas cu toti acei cari s'au lepadat de Domnul
L-au dat pe el mortii.
Acestea toate s'au scris la Arges, din porunca domnului voevod
Dan, in anul 6994 (1385), indictionul 9, luna Octomvrie 3. 25

Original pergament, pecetie atArnatd cdzutd. Arhive Stat, sect. ist., 1/2,
cu cloud traducen, una de Poenaru din 1839 §i alta de G. PeRcov din 1844.
Publicat de Stefulescu, Tismana, p. 167-171; HaOeu, Originile Craiovei,
In Columna lui Traian, VII (1876), p. 343-345. (Afirmatia lui Havleu cà
acest pergament ar fi un palimpsest nu se verified la o examinare atentd). 30
Regest, Cronologia tabelaret, p. 21 (nr. 9).

6.

Argef, 27 lunie 1387.


lifircea voevod confirnui toate privilegiile anterioare ale meindstirii
Tismana, pe al lui Vladislav, unchiul salt (pentru Vodi(a), al lui
Radu, total sdu, al lui Dan, fratele sdu, precum i moftenirea ldtsatei 35

www.dacoromanica.ro
42 ARGE$, 27 JUNTE 1387 Nr. 6

de Dimitrie Daba- cescu, patru parti din Dábacefti. Pe 14 nga acestea


domnul mai adauga fi dela el satul Jarcovat, seliftea Stancifoara,
unde a fost odinioard satul Bresnifa, satele Varonice, Prilepet,
Petrovita i Varlifa. Confirma de asemenea i reinduiala lui Nicodim
ca egumenul la Tismana ci Vodifa sa fie ales de calugari, fara ame-
stecul nimanui, nici macar al domnului.
t floteexce .13% IINCE Kit XPIICTA BOrel 6i1APOK*0111illl, KOO-

KOAA iNHAOCTIGli RONMA POCEICIAHHh WhCE11 OrrrpoetaarYie, rk HAWAilt


GOrOAAPOKAHuaro AAH POCHOACTK61 WEP*TWK rh. 3EM11 FOCHOACTKA-MH
10 Ha 411*CTii PEKOWLWIlt THCLNEHA MOHACTINO N'ONCE CK*T011011HKUall PW-
AllTfAk rOCHOACTKA-A1H, 1w PAArirh KOOKOM, WT WCHOKAHTA KliBAKFINCO
CK*T0110411K11111 spaT rOCHOACTKA-MH, IN/ At1H11 Komom, MHO13*A111
KNI1M11 nowkren. Otro 6AAr0113KOMI rOCHOACTKO-A1H, taKONCE H r0C110,5,,-
CTISOIr, CENO H CEAAOr rhCflpHEAAHFirk 6K1TH, W6H0KIITH Or6W 110Arktilt
15 MANTEA* Moro H gpriT NiliKOTANSE pAAH l'OCHOACTKA-AM H CHACOHYA.
It Kpam-h. 11YktIHCTbJY KAAAN91111,7iC BOre'pOAHII,Y H IIPHCHOA*Khl
11110.16, OrKp*HHTH KC*KINANIE upgaorki H AOKOARH H HEAOC'kliplxWEH
HOE 11C11111x1111TH, HET'itt1ïd16 »Cf CE, HM H FAHKA iìIi OWAHTEilli MOEAVh. H flpH
6pAT* 11PHAONCHWX CE MOHACTFIPEO KC* NOTKIMAHTH H OrKP*E1HT11, CAAKIN
20 pa,im flora moero, it KKAANOKf H ikerh Ilp*CAAKHKIM KAAAENHIVE. INOM
110*CK*TINA6 BOPOOOAHEIA, MICO AA CHAS wspiatpx rh ,KHKOT* roc-
noAcma Moro Kp*EIHTfirk H HOMOLIIHHH,X Ich CTPAWHKIHNCE AOHlk
Ntli3HH It*NHIN.16 X0AAT4/111,A.
11(1'ILK*E HOTKP'hIKAttank nottaoaceiraa WT crkTo-notuitunaro pwAgeTeat
.25 POCHOACTKA-AAH, 1w PAAVAA KOEKOAdli, CO410 KOrANAHCKKIH E.p0Alt C'6
110AOKHHOM% TOHOOHA H TO filiCTPELV1t, WT TO110AHHU,A AO firh3ar0
MIME CE/10A111, pEKOM*N1 X.FILCOMOrt1H111,H H THC-
INEHOIr 110 W6010 CTpAHOIr EAHKO 6* /111rAUECK0 H POrWOUICKO, H MATO WT
XAMINCKAr0 CdRACTKa, Or rit6,10rh HA KC*K0 A*TO. H KTO 6;6AI K'kR-
ZO naph, W TWIN At1 HE Kitilfh1WAT POCHOACTKO-A1H, HAS A4 WTHPAKA*T11
TOrTAKO, ov MOHACTlipls..
Ho CM% HOTKWKAA rOCHOACTKO-MH MIMA CK*TO..110411K111TH 6p4T
rOCHOACTKA-A1H, Itv ÀaIrh KOEKOM 11131110N01, Wp*IBTO MIMO OCT AptisHe
HA MIAEWH, Olr ,kh69011410)( H WT AOLNA r0C110ACTKA-A111 HA KC*KC
.35 A*TO, ï arkxwtt ChipEllia, T Clr.10WK, Y aomollerae, ï norrms-K rorientirh
11 Ï NOCTArk KONErh.

19. npignowilwx. Cl IIPHAO2K111KX.

www.dacoromanica.ro
Nr. 6 ARGE$, 27 IUNIE 1387 43

K'k 1111H40:EN H rOCHOACTKO-A1H 11p-kApPIE1lH011,101r M0N4CT111110


flp*CK*Tkl.T. lioropoAnii" CEA0 30110MOE Z4(11101111,H, CEAHIllE GT411,111W0p'k
HA SA'AT* 1iHCT(1101,11, HA 6,4,*A* LIJO E iniorAa 66140 CE40 K1ECHH11,4
WGE KAIJONIVIE H 111111AEllEll,k H BETOOKH11" H hAFfIll".
Kit CEAVX flOTKplOKAA rOCHOACTKO-M11 H EAHKA CK1TO-IlCd1HKIHH 5
CT111111,1% rocnoArrita-Ani, RAtIAHCAdlilt KOEKOAA, 1101140)KH CK*TOMOIr
fINTOHYOIr114 KOAF111,H, CUSO }KHAOK1111111,4 C 110TOKWAM H WT Cp*AHIll
KHp'h NA AOVHAK*, KECT, 114 AlOT'kr H WT WCWk 1411011111111t ,A,0r0A%K11,
H ,NOVHArk WT Cirlp*X0Kkl 11A,A,H1161 AO ropuro MOCT111114 H FOA*MA
KOA1111,4 NO W6010 CTpAHOy C'h Wp*WHEM'k H C ANKAAAMN C'k KAKIINHA 10
CEM11114 11 KOA*11HREO E1ICTO1111,11 H flILHr4H MLIEA*AEH,
11 EWEqIO CT HOPIAO:KHA'k AHAIFITIM 0106101EWCK111 NA C'kMO'hTFI,
MON8CTHp10, 1110 E 611AO Fur° Kit ,A,4644E11111t, A 4kCTk.
GHA KC* 111111441'4 H noTgrioKAA rocnoAcTgo-Auf C'k KC*KklArk
HOKEANYEAM H OrTKplOKAENYEA1-k, A T.AMT FIENOAKHNSHA 11 Hawk- 15
AOKNA, TAKONCAf H CEAA CKOKOANA WT KC*KkIr'11, OAKOT% H AANKOK% H
,A,OrOA'kK"k rOCHOACTKA-MH. Kit CHArk HOISEAKATit rOCHOACTKO-MH,
CAMOKAACTNOM'h EkITH Kit W6010 MON4CTNp10 11110KWM H 110 cmpitTil
H44M4CTK0VX111.1r0 HAVk 1144M4H11K4 HHKTO AA HOCTAKA*ETh, H14 43'1%
CAM% KOEKOAA intiptu, NH Hirk KTO WT Hr:KE 110 MH*, T'h411/6 from 20
[C4A111 K44rOKOARtT1 MICE AA CM p4301111T 41111% H nrkAatag IIHK0A11-
MOKO H MOE] 110KEA*11YE. [KTO AH AO-68NET WT CHr KlIC-kr 4TO p430(111TH
HAH Eltrk]iSONCHTH Birk, Ad E HOOKA/AT WT rocrtoAa Kona KCEl,JitJ{HTEVk
H WT 1113-ktnicTitim liOr010A111M H WT KC-kr CK*Tklr H AA ECT ripH-
'MUM KC*M WTOKIIIHM C FocnoAa H Ilp*A4KWHA1 Toro 114 CM(1%Tit. 25

tGHA KC* 3AHHC4111.16. ov HOKEA*HYEM'K rocnomma


ttoEKoAm, Itv ithiptm. E A*T xSW4E, YllAHKTHWFIY, MEC*14 IOVNYA KB AkHk.
t I1/41 11IN(144 KOEKOAA, MHAOCTHA sommx rocnoApiiik.

t Pentruc6 eu ce! intru Hristos Dumnezeu binecredincios,


lo Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn a toatà Ungro- 30

vlahia, la inceputul domniei mele d'aruite de Dumnezeu am aflat


In tara domniei mele la locul numit Tismana o mdri6stire,
12-13. II apt too... Ts,qKCTH, adaus jos Cu o trimitere in text prin semnul

13. LIACTH LIA

21-23. Pdrtile rupte completate dupà documentul lui Dan din 1385 *i
acel al lui Mircea din 1392 Cu cuprins aproape identic.

www.dacoromanica.ro
44 ARGE$, 27 IUNIE 1387 Nr. 6

pe care sfant ráposatul párintele domniei mele, ro Radul voevod,


a ridicat-o din temelie §i sfant ráposatul fratele domniei mele,
Io Dan voevod, a intárit-o cu multe lucruri. Deci a birievoit
domnia mea sá le fiu urmq, precum in domnie, a§a. §i. in aceasta,
5 a§a dar s'a' innoiesc pomana párintelui meu si a fratelui pentru
viata §i mantuirea domniei mele, acest hram al preacuratei stá-
pane, Nasa:Loare de Dumnezeu li pururea fecioará. Maria sà-1
intáresc cu toate darurile §i veniturile §i cele nedesávar§ite sá le
Implinesc §i nu numai aceasta, dar li cate s'au cláruit mánástirii
10 sub tatäl meu 5i sub fratele meu, pe toate sá le intáresc §i. sa le
confirm pentru slava Dumnezeului meu, spre lauda li cinstea prea
slävitei mele stápane §i prea sfintei Náscátoare de Dumnezeu,
ca s'o aflu pe ea intáritoare §i ajutátoare in viata domniei mele,
iar in cumplita zi a judecätii, mijlocitoare pentru viata ve§nicá.
15 Mai intai intdresc cele adause de sfânt räposatul párintele
domniei mele, Io Radul voevod, satul Vadul-Cumanilor cu ju-
mátate din Toporna §i balta Bistre-1 dela Topolnita pana' la
Garla-Repede, mai sus de avacite, cu satul numit Harsomuniti
§i Tismana, pe amandouà pärtile, cat a fost Ligkeascá §i. Ru-
20 eaSC.6 §i graul din judetul Jaleplui, 400 de gáleti pe fiecare an.
i cine va fi gáletar, sá nu mai intrebe pe domnia mea despre
aceasta, ci sà-1 trimitá indatá la mánáltire.
Dupg aceasta, intáre§te domnia mea cate a adaus sfant räpo-
satul fratele domniei mele, Io Dan voevod, nucii, Cali copaci sunt
25 pe Jale, la Dábáce0i li din casa domniei mele, pe fiecare an,
10 burdufe de branzá, 10 ca§cavale, 10 páturi, 10 postavuri de
manta §i 10 postavuri de incáltáminte.
Pe lana' aceasta, mai därue§te §i domnia mea mai sus zisei
mánástiri a prea sfintei Náscátoare de Dumnezeu satul numit
30 Jarcovát §i seli§tea Stancipara pe balta Bistritei, pe dealul unde
a fost odinioará satul Bresnita li cu amandouà Váronicele §i Pri-
lepetul 5i Petrovita §i Varlita.
Pe langá aceasta, intdre§te domnia mea §i cate a adaus sfant
ráposatul unchiul domniei mele, Vladislav voevod, sfantului
35 Antonie dela Vodita, satul Jidovstita cu Po toc §i valtoarea de
pe§ti dela mijloc, la Dunáre, intreagá, la iuteli, §i venitul dela
opt pescárii qi Dunárea dela povarni§ul Oreahova pana la puntea de
sus §i Vodita cea mare, pe amandouà pártile, cu nucii §i cu livezile,
cu seli§tele Bahnei §i moara la Bistrita §i 40 de sálla§e de Tigani.

www.dacoromanica.ro
Nr. 7 FARA. LOC, 20 MAI 1388 4.5

i inch' ce a däruit Dimitrie D6b5cescu la moartea lui m'änd-


stirii, cat a fost al s'äu la Ddbäcesti, a patra parte.
Acestea toate le därueste si le Intdreste domnia mea cu toad
porunca si Intaritura, sä fie nemiscate si neschimbate, de asemenea
si satele sä" fie libere de toate prestatiile si därile si venituri ale 5
domniei mele. Pe lang6 aceasta, porunceste domnia mea ca cAlu-
gärii din ambele märastiri sä fie de sine stAtätori si dupà moartea
cArmuitorului lor, s'ä nu le puie nimeni carmuitor, nici eu insumi,
Mircea voevod, nici altul dintre cei de dupä mine, ci numai ei
11100 sä aleag6 pe cine vor binevoi; nici sä* se strice randuiala si io
datina lui Nicodim si porunca mea. Cine ar indrani s5 strice
eeva din toate acestea sau sà schimbe in rgu, s'ä fie blestemat de
Dumnezeu Atottiitorul, de prea curata 1\16scdtoare de Dumnezeu
.si de toti sfintii si sd fie Ortas cu toti cei ce s'au lepklat de Domnul
§i L-au dat pe El mortii. 15
Acestea toate s'au scris la Arge§ cu porunca domnului voevod,
lo Mircea.
In anul 6895 (1387), indiction 10, luna Iunie, 27 zile.
Io Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecetie atarnata cAzutä. Arhive Stat, sec. ist., 1/3, 20
tnsotit de o transcriere slavä pe hârtie, cu pecetie domneascä aplicatd §i de
patru traducen i române0i (Dionisie Eclisiarhul, anonim, D. Pe§acov §i St,
Nicolaescu). Publicat de Hwleu, Arhiv. Ist., III, p. 191-193, Dinu Arion,
p. 97-98. Traducere româneascä, la Cipariu, Arhiv., 1867, p. 77-78;
regest In Cronologia Tabelarei, p. 21 (Nr. 10). 114 sivkA, pe deal. 25

7.

Kara- loc, 20 Mai 1388.


Mircea cel Beitrdn inteirefte mandstirii Cozia ziditii de deinsul,
satele Calinteinefti, Jiblea, Breidd(anii Seaca fi Hindtetii, scutin-
du-le de bate ddrile f i prestatille. 30

t 1/13k3 HMI Klt XpliCTA flora gilitrOtIECTHIMIll KIIIICTOAIORHItkl,


IW4114 ilinpqa KEAHK11111 KOEILWA, H FOCI-10,1,MM KlICE11 SEWN Nrrpoimi-
XTVICK014, EAHKO no cnirk nwcA-kAwitern naxwAn); FlpOCAAKIITH 11110CAAK-
AkWtWO A1M llora n Hd HilECTOA* pivAwrgan mtvlig CO CAMSW10 11W3HICEIHA,
T*A1NSE RAAFOH3KWAHK rOCF10,1,CTKO-A1H Kitart,IIIIFH$TH WT WCHOKAHFIYA 35

www.dacoromanica.ro
46 FARA LOC, 20 MAI 1388 Nr. 7

AlOthICTIip Irk NAVA CK*Tklia H NiFIKONANdAtaiit H Hip.13A*AHANtlia


Tp01111,8 HECONAMINAPO liONCECTKil, uiapl 11pCTKSIOT H rocnort,-
CTKS1OT POCHOACTlid, flONSE pdAH H AKNNiGA1 CIA H ICA161, Hil
ArkCT* puzomoe "¡SINT, lid Cr3AT'k, piiiI KW3lift H ninenomfix- rocnoÀ-
5 CTKO-A111 HKd K% 110TpE6* HHWKWA13KHKS111H1N Kit TWN WEHTfAit
Kit flhIIJ H WAENCAS: CMO SANS AAOHACTHA SWKOAIOE HAAN H

,Sro CedO HAN MAT HAtillEA1 MICARt. etilenCe H filidAd11,*HH H C*Kil


lid PwlNHlçk CEAW XHIIATElpili. Tia gCM RIHANHEHHHM AA CST
CKOSOAFici WT grkKk1X' AAliWg H lidEWT rocnoArriso-mn H NH WT
10 TOAS CrkTOMS xpam8 Kit WM-MS
KWPONCE HIHOTIKKHOKE11110, 11w AA CST
Kit wpm:3 AO )KHKOTA rOCHOACTKA-A1H. eipm<e H 11G CAlEpTH roc-
110ACTK4-A1H, Kwrw 1136EpET 1'OCH0,1,91 Bork gliTH rOCIRAFinis. ELAANIKOH
3EMAH, HMI WT C'611WAI1itIX POCHOACTKA-MH, HAH &SAFI KTW rOCHOAFInk
HA CTOA* rocnoACTI14-AUF, Ad Mill HONWItHT H HONTET H OirTNNAHT
15 KpliCWESSA l'OCHOACTKA-MH, TW T4KWKAr0 Ad 01rTKpEAHT rOCHOAlt E.ork
AA SKAIlliT Kit rocnoArrivk erw. thin Ali 1d3WINIT H nocilamiFT,
TlV Tait°Kam Ad pA3WOHT rOCHOAk Bork H AA OlrgYET 3AE T*AWM,
g'k gSASMTVI trkg ASINS WO, Ad HAUT OINCTTE rit 'SAS H cit fiplio H
C'11 WH*A1H pEKUIHANI 'SAM, KtK Fro HA FMK H fiA11111.
20 G61 NECTtild KINUOKSA HOD-led CA no wpiasmS KEMIKAPW KORSOAd,

FlIFFpna H rocnominn It'KCIA1 GliTIVWKA4101 Kit A*TW xSWLIS, HHAH-


TTWII Al, AIEC*11,4 MAYA K.

t Eu, cel lntru Hristos Dumnezeu binecinstitorul si de liristos


iubitorul, loan Mircea, mare voevod i domn a toata tara Ungro-
25 vlahiei, dupa putere am binevoit sa urmez sà prosldvesc pe Dum-
nezeu, care m'a proslavit pe mine si m'a ridicat cu slava in scaunul
parintilor mei. De aceea, am binevoit domnia mea sa ridic din
temelie o mänästire in numele sfintei si de vieata incepatoarei
nedespartitei Treimi, dumnezeire necreata, prin care imparatii
30 imparätesc i domnii domnesc, pentru care traim si ne miscam
suntem, la locul numit Nucet pe Olt, adica Cozia, si am adaus
domnia mea cate sunt pentru nevoia calugärilor ce traiesc in acer
locas, pentru hrana i imbracaminte: satul langa mängstire numit
Calimanesti i alt sat dincolo de Olt, anume Jiblea. Inca' i Brada-
35 tanii i Seaca si la Ramnic satul Hinatesti. Aceste toate mai sus.

26. loan, 13, 32. 30. Pilde, 8, 1.5-16. 30-31. Fapt. Apost., 17, 28.

www.dacoromanica.ro
Nr. 8 l'ARA LOC, 20 MAI 1388 47

spuse sä fie libere de toate ddrile §.1 prestatiile domniei mele i de


nimeni neclintite, ci sä fie acestui sí ânt hram de ocind §i de ohabg,
cAt va trài domnia mea.
Inc6 i dupà moartea domniei mele, pe cine va alege Dumnezeu
sa fie domnul färii Române§ti, sau din rudele domniei mele, sau
once domn in scaunul domniei mele, Inc6 sä" innoiascä i sá cin-
steasc6 i sà Int6reascd acest hrisov al domniei mele ; pe unul ca
acela sà-1 intdreascA Dumnezeu i sà-1 confirme in domnia lui.
Dacäl insá stricA i violeazà, pe unul ca acela s6-1 nimiceasc6 Dum-
nezeu §i sà-1 ucidà aci cu trupul i in veacul viitor sufletul lui i lo
sà aibä parte cu luda i cu Arie i cu acei Iudei cari au spus, san-
gele lui asupra lor i asupra copiilor lor. Amin.
Acest cinstit hrisov s'a scris din porunca marelui voevod,
Mircea i domn a toatà Ungrovlahia, In anul 6896 (1388),
indiction 11, luna Mai 20. 15
Copie slavd la Arhive Stat, cu autografie modernizata Condica Brân-
coveneascd. Nr. 266, f. 243, urmatA de o traducere romAneascd. O altd tra-
ducere româneascd In Condica veche a Coziei (tot acolo condica nr 18), f. 26,
publicatd In Foaia Societiífii Romeinismul, II (1871), p. 28-29. Regest.
Cronologia Tabelarcl, nr. 8 (p. 20 cu data 1358). 20

8.

Färei loc, 20 Mai 1388.

Mircea cel Beitrein inteirefte meinästirii Cozia satele Cédimeinefti


däruit de Nan Udobä, Orleftii fost al lui Cazan, satul pe Cricov,
fost al lui Stoian Hargaf, o nzoarä la Pitefti, satul Crufia, leisat 25
moftenire de Stanciul Turcu, mofia la Argef, deiruitit de Stanciu
Bancov cu viile, nzofia lui Dude deiruitei in vremea lui Dan voevod
ci mofia fratelui lui Dude, Vlad, Cu patru vii, moara la Reimnic
däruitei de Dan voevod, via de acolo däruità de Buda, in vremea lui
Radu voevod ci curtea dela Hinei efti, deiruitä de Tatul. Toate satele ao
sunt scutite de deiri ci prestatii, domnul adaugei dela curte obroc de
gráu, vin, bränzei, miere, cearei ci postav, pe leingei 300 seilafe de
Tigani. .Meineistirea Codmeana va fi supusii Coziei. Alegerea egu-
menului se va face dintre fra(i, dupei oreinduirea popii Gavriil.

12-13. Matei, 27. 25.

www.dacoromanica.ro
48 FA.RA. LOC, 20 311AI 1388 Nr. 8

iHIJItIASKOM liONSYFIM rh50,4,14T CA, ChM CSTk C111140K6


14KO1 1646 C0MCTK611H1.111 ilHOCTWA, EMSNCI Kit CA*A T61:81116 FINif
110AKAS /1106/41111611 H 110AKHr041 AO 61111M flOAKH3AIOLII6 Cat Fi /KFIA4641810
111.0111114111,1 NtH3Hk, SIALI6NNKIX' 3611APIK WCTAKA*1116 H Ha HERECH 11(1HA0-
5 NIFIWA CM, 6AMKFHHhl WHItl rime paAOKAIIIA 0IrCANWAK1116, fro m H 1111111CF10
CA1U1ST 1111.1.11A*TE HAArOCAOK6Fali 6DT11,.1 A1061'0, nacAASHTg 8roTo-
K41-1110! KAM 11,4,ICTKO HECFCHOF WT CAO;KIFIYA HAWKE H ABit, FiNi6
Kit XoncTa flora KAAPCMECTHKiH H DIFICTOAIOKFIKkl, IWAH &NM* KFAIIKYFI
K06KWA H rOCHOAHNIt K'hCE11 Xr11013441)J6, FAFIKO 110 CHA'k HOCA*AOKATH
10 H3K04Hr I1lIOC44KHTI1 1100CAAKAk111.1r0 A1Rt fiorA H HA FINCTOAH ¡WAN-
TEMPI MONKCit C44KOF0 K'h31IEC6W4, TliM}K6 K4Ar0H3KO4H rocnoAcTKo-mn
503,KHrHST'h WT WCHOKAFIYA MOHACTHII Kit liMat CK*TkIlit H 3{11130-
HANAAHhlhi% H 119.13A*4HMS10 Tp01111,8, HECO3AMIFI8r0 1101KECTK4, 110/K6
11,411Y6 N4I1CTKSIOT H rOCIIOACTKSIOT rOCFIACTKA, 610)K6 pAAT KHI8M H
15 AKFIN(SM Cat H 6CA1k1, HA ArkCT'k AK04106 KAAHAMHElpH NA (WTI, HNil
E'k 11(16NCA6 CIAO KOA-kONFIA rOCFIOACTK4-41H HAHA 01rAOK8, FrON16cit
ANOKOKY10 H Milortim vcït 110 KOAH rOCHOACTKA-MH 11(16,knomi npA-
(INENOMS MOHACTYpS. IIIIHAONCHM H rOCHOACTKO-11111 EANKA Kit NOTING*
HHOKOM )KFIKSIIIHM Kit TON WEHTfirk Kit MINIS H WA6N1AS, coFA HA
20 MAT'k II) K6Kk I1fIENC,4,1 HABAHOK, 30K64106 CapAELNYH H ApSrog CEAG Eli16
HA KlinKoK-k, 63i6Kk np:KAg GTOMHA Xtprtiva, 11(1H4O)KHK TA K6 H
KOA6N1111,8 HA rOTilphl llHTjJCKOAt. 61.110K6 H HA CMOTH 610 CH
Ni8F14H GT41J4104 TSOKSA CEAW 30K0AI8 KpSwii, I4K0 ,A,A 6CT MOH4CTH(110,
11011103111MF H Apt3rTn ROAtplIH rOCHOACTKA-A111, GTAHNO RAIIKOK HA
25 florTnwn KOMAT FIA6NC6 ro 6 KSIIIIA WT 111+1, TAKO H Cit KHH111114Ahl,
H TO HO KOMI POCHOACTKA-MH. H ApSro MtCTO TSMAE 1111i6 11(IHAOMI
A8A6 DO KOAH AAHA KO6KOA4, 11116 H KOMAT TSMA1 11011C'hK'hKSH611
M*CTO ASA6K8 WT rOTAIrk 0TA114* EpAHHHA, Froato fl1MOH 6pAT MS
EAAASA H /hO3Ï 110 TOHNIA6 CTJAHFI, HA 116T111116 ArkeTA: EAHO HA KOTAPH
30 KAAIIHNII0A1 H AKA KOMATH FIA XOTAA EOHKOM H ApSro HA KOTAIIII
GTANHCAAKA (r)(1*WK H 114 PHKFI1111;kX KOAEFIFINA HNCE 11111LIONSH AAF1
KOHKOA, H A0316 TSMAI HOHAONCENS WT NCSNAH ESAS, NO KOMI (10AYTEA6
rOCEIOACTK4-A1H, PAASA KOHKOA H AK-kfl HA M*CT6 XHHATEIIIIIIOM FINC6
11(MAONCH T4TSA IitKKH.GTAA KCat 11111,4,046NN4/4 AA CST CKOKOAN*
35 WT KCAKIIK AANKOK rocnoAcTKA-Aui H 61460T. 61.116 11111LIONCH rocnoA-
CTK4-4111 W6j101i WT AKOpA rOCHOACTKA-MH, HA KCJAKO ATO: 11111611H11,13
KitBAOK CK H KUliS KOWkAFIFIRS Y H 1 MIKKOK 01(161YA H K apoK 11 Y

ME)COK MFAA H Y K0MET6 KOCKA 11 Ki K0MET6 rSHINIA H T trkiVkAll


ANI,Hrall. Kit CHM 6441'0H3KOAH rocnoAcTKS MN KHTH WGHTfAll KOA-

www.dacoromanica.ro
Nr. 8 FIRA. LOC, 20 MAI 1388 49

A'ktiCKAii% K'h FlOKHHOKE1111 CK KrkA111 110EfMC.1111%111, Kk1111E F1F1CAF1HOMS

4%1011ACTIVS 11 WT TSAS WEA.IAOKATH CWINTEACTKEME CE11 WSHTFAH,


1aK0 AA 6SAFT 110 IrCTAKS DOHA rAKOTHAA H EAHKA WH IrCTOOHT H 110-
CTAKHT, FIHKOPONCE AA HE cm-krr CY/71 110.1011HTH HHAKO MAA.1 H Ell1E
H 110 CAlEpTH H011.1 FAKOTHAA, AA HE HMAT HI1KTO KAACTH HOCTAKIITH 5

HP8A1EHA., 1111 A3 IliENNA KOEKWA, HH F1H POC110,..1,411k, EPONCE BOP% CAA-


TOKOMIT HO Mirk &KITH, 11H AIHT110110/1HT, 1111 Fill KTO A1160. TO(1.1.10
EPOKE Kj1ATYla WT CKOE/A CAAH EAAPOKONAT 110 IrCTAKS npri,annomS tvT
nona rAKIITHAA. KTO AH C HOKSCHT WT KEA1KI1K H AIAA'kg adi1 1111EAF1H-
.C4HHAM HHAKO 111111AONCHTH H 0430110TH H AO ML1M, TAKOKill AA ECT 10
HOOKA/AT WT rOCHOAA KCE,A,EIliKHTEAM H WT HOPIPICTSIO KOP0110A1111,8 H
WT grkg H 3AE H K'k SSAS1110A1 K*1* H 6S,A,ET
1{ck1t tarrirkimum rOCHOAA H no,a,atunnaa TOPO HA CAWT.
GIUH tlf CTHK1H DIFiCOKSA FICHHCA CM 110 winiamS KEAHKAPO KOEKOAA

ItV 11 POCHOAH11.1 KCE ifrpOKAAVE, K'k /1-kT xSW(IS, F1HAFIKTYWIF 15


MIC*1A ¡LIANA K.

t CAti se poart6 Cu duhul lui Dumnezeu, aceia sunt fiii lui


Dumnezeu, precum spune dumnezeescul apostol, c4ruia pe urmA
mergAndu-i cei iubitori de dreptate i cei ce se silesc spre cele
bune i viata dorità au dobAndit, cele pAmAntesti pAmAntului 20
lAsAndu-le i mutAndu-se cAtre ceruri, acel fericit glas de bucurie
auzindu-1, pe care vesnic 11 aud: « Veniti binecuvAntatii Orin-
telui meu, sà mosteniti impargtia cerurilor, care este gAtità vouà
dela intemeierea lumii ». CArora i eu, cel intru Hristos Dumnezeu
binecinstitorul si de Hristos iubitorul, loan Mircea, mare voevod 25
domn a toatd Ungrovlahia, dupà putere s'A le urmez am bine-
voit, ca sá proslAvesc pe Dumnezeu care m'a proslAvit pe mine
m'a ridicat cu slav6 in scaunul pArintilor mei. De aceea a bine-
voit domnia mea s'A ridic din temelie o män'Astire in numele sfintei
de viat4 incepRoarei i nedespArtitei Treimi, nezidità dumne- 30
zeire, prin care impdratii impdrAtesc i domnesc domnii i prin
tare träim i ne miscAm i suntem, la locul numit Gälimdnesti
pe Olt, care a fost mai inainte satul boierului domniei mele Nan

16-17. Pavel. Romani, 8, 19. 20. Pavel. Romani, 2, 7. 21-23. Matei,


26, 34. 26. loan, 13, 32. 30. Pilde, 8, 1.5-16. 31. Fapt. Apost., 17, 28.

www.dacoromanica.ro
50 FARA. LOC, 20 MAI 1388 Nr. /3

Udoba. Pe care cu dragoste si Cu multa osardie, dupa voia dom-


niei mele 1-a Inchinat mai sus zisei manastiri. A adaugat si domnia
mea cate sunt de nevoie calugarilor ce traiesc in acel locas pentru
hranä si imbracaminte: satul pe Olt care a fost mai inainte al
5 lui Cazan, numit Orlestii si al doilea sat pe Cricov, care a fost
mai Inainte al lui Stoian Hargas, am mai adaugat si o moar'ä In
hotarul Pitestilor. Inca si la moartea sa, jupanul Stanciul TurcuI
a dat satul numit Crusia, ca sa fie al manästirii. A mai Inchinat
si alt boier al domniei mele, Stanciu Bancov, o bucata de mosie
1o la Arges, pe care a cumparat-o dela tefu, precum si cu vii si
aceasta dupa voia domniei mele. i alt loe tot acolo, pe care 1-a
daruit Dude dupa voia lui Dan voevod, Inca si o mosie tot acolo
Impreunat cu locul lui Dude, din hotarul lui Stanciu Vranin, pe
care a daruit-o fratele &Au Vlad si vie pe aceeasi parte In patru
15 locuri: una in hotarul Calimdnestilor si &IA bucati din hotaruI
lui Voico si a doua in hotarul lui Stanislav Oreaov si moara la
Ramnic pe care a daruit-o Dan voevod si via tot acolo daruità de
jupan Buda, cu voia parintelui domniei mele, Radul voevod, si
curtea pe locul Hinatestilor, pe care a daruit-o bisericii Tatul.
20 Acestea toate mai sus zise sa fie libere de toate darile domniei
mele si de prestatii. Inca a mai däruit domnia mea obroc dela
curtea domniei mele, pe fiecare an: 220 de galeti de grail. si 10
bucati de ceara si 1.2 bucati de postav si 300 de salase
de Tigani.
25 Pe langa aceasta, a binevoit domnia mea ca manastirea Cod-
meana sa fie supusa, cu toate ce se in de ea, mänästirii mai sus
serse si de acolo sa se carmuiasca. Pentru vietuirea acestui locas.
sa fie dupa oranduirea popii Gavriil si cate va orandui el si va
aseza, nimeni s'd nu cuteze &A schimbe altfel, cat de putin. Inca si.
30 dupä moartea popii Gavriil, nimeni sa nu aiba putere sa aseze
pe egumeni, nici eu Mircea voevod, nici alt domn, pe care va binevoi
Dumnezeu EA' fie dupà mine, nici mitropolitul, nici nimeni altul,
numai pe acel pe care fratii 11 vor voi din mijlocul ler, dupa aseza--
mântul läsat de popa Gavriil. Cine s'ar incumeta dintre cei mari
35 §1 mici sa schimbe cele mai sus serse si sa strice chiar si putin,
unul ca acela sa fie blestemat de Domnul Atottiitorul si de prea
curata Nascatoare de Dumnezeu si de toti sfintii si aci si In veacul
viitor si sa fie socotit cu toti cei ce s'au lepadat de Domnul si
L-au dat pe El mortii. Acest cinstit hrisov s'a scris dupa porunca

www.dacoromanica.ro
Nr. 9 RAMNICTJL-IALCII, 4 SEPTENIVRIE 1389 51

marelui voevod Io Mircea §i domn a toatà Ungrovlahia, In anul


6896 (1388), indictionul 11, luna Mai 20.
Copie in limba slavä la Arhive Stat, Condica Bra'ncoveneasca, Nr. 266,
f. 256-246, urmatd de o traducere romaneascd. Alte douà traducen i In Con-
dica Veche a Coziei (Arhive Stat, Nr. 18), f. 28-26 si 137. 0 traducere gresità
incompletà, Arhive Stat, sect. ist., I 5. Publicat in traducere dupà Condica 5
Coziei in Foaia Societatii Romdnismul, II (1872), p. 36 si Hasdeu, Istoria
Critica', I, p. 133-135. Regest. Aricescu, Indice, nr. 2274.
DO Rom dupd voia, adicd domnul a luat initiativa, nu hoierul care
face dania. 10

9.

Reimnicul-Veilcii, 4 S eptemvrie 1389.

Mircea cel Bcitrein leirgefte hotarul meineistirii Cozia intemeiatei


de deinsul, deiruindu-i mofia din jurul ei ca satul Jiblea, afezeind
totdeodatei hotarele. Aceastei 'no* a mat-o dela boierii Stanciu, 15
Costea, Veilcu, Alba qi Radomir, ceirora le dei in schimb scutire de-
plinei de toate deirile ci prestafille pentru restul mociei, precum
satul Orlefti luat dela meineistirea Cotnzeana. Domnul interzice ateit
boierilor, ceit ci ceilugeirilor cari au feicut schimbul sei revie vreodatei
asupra lui. 20
Se pun martori trei egumeni fi mai multi boieri adunafi la
Rcimnicul-Veilcii.

t El& FINIA GTU H WUa H CK*TAI'W ASA, d3k,ic XpliCTd


BOrd 6AdrOftrkINIMI1 H XpliCTOMOCHKkl, KEA111Ski H CAMOMONSAIINkl r0C-
110,A,Hilk, EVAN 111H134/1 KWEKOAd, auIaocTÏIo flora liCE.Mj1NINTE/11A, roc- 25
IÌOAHHk KCE11 OlfrOWILIAKYNCKWH, 110A,S11dttCKKIA1k H 3d11/14HFINCICklM
CTpaNdiN, 11WHEME 113KOAN C rUNCIACTIa-MH C113,A,..1TH AIONACTNO W
HMEHH Holm NCNKOHdEliA/11111r0, Cit*TkIAU EANHOCS11111kl1a H NIIIKOT130-
¡I/AIWA Tootuo H HW 11(111/103{ENTIO HH*K EANKIV H3g0M1 c rocnoA-
CTI1S-A1H, climoTpiqc ild311111(111TH H KoTaii /11011,1CTI-1010. Toro pm H 30
glv3.7AX" 11(311AENCSILNEE Al*CTO rnaromniro MHE/Iii% lVT HONEWA
Await PO AO ipça 11/4111H1161 l'AdrOitEd111 KW3Yd H rwprk likak C.ZATk

29. TPOHIP I Tplka. 31. nurmumaro I rmmaro. 32. rAtIrOMMI1 I rAIMH.

4*

www.dacoromanica.ro
52 RAMNICUL-VALCII, 4 SEPTEMVRIE 1389 Nr. 9

Aawe Ao Kkomirk. 11 npnitoxinpi MOFIACT111110 roenoAcTKa-mn, crkwito


Tponu,S, Ad ECT tV111111d ALINCE AOK*KI.Ki V1*CTO TW
wcitosoAnr swirkpom HAVRE R*WE OTANNIOA H KOCTIO HKirk-
KI(AS H MISSAS H P4A0,11HOS WCTAKIHEE WV KFIRAIA H HarkipMHAW H'k
WO HIWK CS CTAIIA/A WNFIFIA, laK0 AA HA% CAT TAN CEAA HA WKARS.
HE TWKA10 HM, 11/15 H AykA11,AM HAI H KlailiATO41 H flpiiglISNATOM,
nogRotine WT WlitlY11 LUAU% 11 WT CM111Y11 AIWK H WT ,MITAIICTRA H WT
KHHAIICTKA H WT rimsH WT nOKO3A H WT HOAROAA, KCAKO pEKUlf WT
KEAHKhlK CdSfI H ALINCAIN AANiE /1 AO MAAKIK, WT T*K311 lirkK AA
10 HM CA WCKOKOKA,111Hd. AdOOKAK3K 11A1k r0CHOACTISO-A111 H CEA0 HA
MAT* rAtIrOAEMOE CT3(311611111, HA m-kcTa PdAH EPO)KE IS"h3R9C H npnao-
NtnK 11,1311KKkl, HO CASNCKH PdAH, H Tw Hd wycasS, HME 11111EAE K'k
HACTIIIIA KOAMEHCK0r0.
GYENCE SAHHCANYE 6.1%CT R WPANI11 POCHOACTRA-A111 rAtIrOAMIdr0
15 PhIRMIK, np-kA AMWrKIAM CIAAHTEAkAM, MRE CST ChM: nona Faro
ILIIKWAHM, HWH GapanTwn iepomonar H miSnann EALIAHCAL1Kk
AKIVpHHK, &IOC Ti1811,*, KddAk, Ad.1,INA,
EIAGRVUI, ,A0111410A 11136CTYAIlk H 110EA 11110,1111,1111 RIVAITAM rOCHOACTILI-A111.
IL eig adIlHCdnlE POCHOACTKA-Alli, HHKTW Ad H*CTk KWAEH
20 MI NMI HO Mirk POCHOAAPk, gromg BOrk RAAPOROMIT, MI RAA0rE11YE

;111ITEAE AIONACTIWCTYN, 11 MORE 11(1*ApENEUIFIY11 ROAAPE, HAVRE SclArkHA


RkICT, MI UK tIAA61, NFl MKE HO FMK. KTO AH Cat 110KSCIIT flAAONMTH
WT ISEA611:61K HAH MdAK1K, CTii% MI*AFIAHHCANHAfi 13t12011HT11, TAKOKIII
AA RSAETk 14/01{A/AT WT rOCHOAA KCEAFIRRIITFAA H WT 11011111CTSIO
25 --RoropoAnn,S H KC*Kh CK*ThIK., SAE H K'h 6S,..1,S1110Mh K*11,* H
68AET 1111114TEH K'KC*Mk WTOEK111HM CRi FOC110Ad H 1111-k,NAKIHYHMK TOPW
Ha CA1EpT.

G6111 RCENECTHIN KIMCORSA MICA CA no won3a%5 REM-IRMO ROEKWAk1


H rocrioAtam IKCEfl OrrrowiLtaxTen, K'h ATO xSW411,
30 TYWHA, PY, AUC*1A GEHTEA11411 A Allk.
[t KWEKWA,d, MHAOCTYA fi.offigia rocnoAnnki.

t In numeIe TatMui i al Fiului i al Sfântului Duh, eu intru


Hristos Dumnezeu binecredincios §i de Hristos iubitor, marele
autocratul domn, loan Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu

11. marommot I mentoe 16. itpomatiqi II numai In B. 30. CarrentRptil ice.

www.dacoromanica.ro
Nr. 9 RAMNICUL-VALCII, 4 SEPTEMVRIE 1389 53

atottiitorul domn a toata Ungrovlahia, al Podunaviei si al par-


tilor de peste munti, pentruca s'a invoit domnia mea sà intemeieze
o manastire In numele lui Dumnezeu de viata Incepator, al sfintei
celei de o fiinta si de viata faatoare Troite i dupa alte daruri,
cat a crezut de cuviinta domnia mea, am cautat sa largesc 5

hotarul manastirii. Deci am luat locul ce tine de satul numit


Jiblea, dela priboiul de jos Ora la varful muntelui numit Cozia
si in sus de-a-lungul Oltului liana la Carlig. i am daruit manastirii
domniei mele sfintei Troite, ca sa fie mosia bisericii Ora' In veci.
In schimb pentru aceasta, am liberat boierilor carora a fost mosia, 10,

Stanciul si Costea si Valcul i Albul i Radomir restul din Jiblea


cuprinsul cat le este veche mosie, ca &A le fie acele sate de °baba.
nu numai lor, ci i copiilor lor i nepotilor î stränepotilor,
incepand dela vama oilor si de vama porcilor si de dijma de grau
si de vinarici si de gloabe si de transporturi si de calauze, adica de 15
prestatiile i därile mari pana la cele mici, de acestea toate sà fie libe-
rate mosiile. Le-am daruit domnia mea si satul pe Olt numit Orlesti,
in locul celui pe carel-am luat daruit bisericii pentru slujba
acesta de ohaba, care a fost mai inainte la manastirea Codmeana.
Aceasta scrisoare a fost in orasul domniei mele numit Ramnic, 20
In fata a multi martori cari sunt acestia: popa kir Nicodim, popa
Gavriil i Sarapion ieromonah i jupanii Vladislav dvornic,
Bars Roman, Mandrieca, Trutea, Vlad, Dan, Oncea, Mogo,
Danciul Carstian si In fata celorlalti boieri ai domniei mele.
aceasta scr:soare a domniei mele nimeni nu are voie s'o 25

schimbe, nici un domn de dupa mine pe care Il va binevoi Dumnezeu,


nici calugarii locuitori ai manastirii, nici mai sus zisii boieri, carora
li s'a facut schimbul, nici copiii lor, nici cei de dupa dansii. Cine
s'ar incumeta sà schimbe dintre cei mari sau dintre cei mici acele
mai sus scrise sa le strice, unul ca acela sa fie blestemat de Dum- 30
nezeu atottiitorul si de prea curata Nascatoare de Dumnezeu
de toti sfintii, aici i in veacul viitor i sa fie 'Arta§ cu toti cei ce
s'au lepadat de Domnul i 1-au dat pe el mortii.
Acest atot cinstit hrisov s'a scris dupa porunca marelui voevod
Mircea i domn a toata Ungrovlahia in anul 6898 (1389), indiction 35
13, luna Septemvrie 4 zile.
Io Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
7. priboiu: loe unde stânca muntelui (IA de-a-dreptul In apa rAului, Mil a
ramAnea matar un loc de poteca (Candrea). La St. Nicolaescu, nume propriv.

www.dacoromanica.ro
54 FARA. LOc, 8 IANUARIE 1392 Nr. 10

Copie veche in Condica Brdncoveneascii, Nr. 266, f. 248 (A), la Arhivele


Statului. Alta' copie dal* tot acolo, f. 396-397 (B), cu traducere romaneasca.
Un fragment din originalul pe pergament, partea de jos, la dreapta, Arhive
Stat. istorice, 1/6 (Cozia XIII netrebnice), cu o traducere româneasca de
5 St. Nicolaescu. Regeste. C. C. Giurescu, Organizarea financiara, p. 56; Crono-
logia tabelarci, p. 21 (nr. 11); Florescu, Divane, p. 5. Fublicat de St. Nico-
laescu, Doc. dela Mircea eel Beit,.dn, p. 4-6 (cu data greqitä 1390).

10.

Fáráloc, 8 lanuarie 1392.


10 Mircea cel NUM' n intdrege meinlistirii Cozia intemeiatti de dânsul
un obroc de greiu, yin, breinzd , caraval ci postav dela curtea dom-
neascii, de asemenea ci albinciritul de miere i cearei din judetul
Veilcea, pe care urmeazei sei-1 streingei ceilugeirii încici. Intarefte de
asemenea toate satele f i beiltile meineistirii, o stradei la Rcintnic f i
15 300 de seilafe de Tigani, Rigel duind ci alte daruri, dacei Dumnezeu
va tine in viatei.

t emilw ASKWAN RONSTHA1 IVMIWPAT CA, Chi CST Ck1110111 fiO31Y11,

111,11 608SECTILENW 14110CTOAK, 1A1SHSE WIL CVk,d T1K81111 HIM


nptutA* A1ORHTEA1 H 110,21,11HPWA% AWRI31tIM nwAtuisaiov CA, NIEMEA1SK
20 rhcnpatua 31I113Nk, 31A146NKIK REMAII WCTaltAk1111, H NA MEECH 1111HAO-
3i111114 CA, CAA/NEI-HAN WN VAAC flA,21,08.111.14 OVCAUBAR1111, frW3I1E H 1111HCF1W
CA11.1111ST 1111.1.11,1,*TE, GAArOCAOIIIIITH T11,A A1WEr111, NACA*ACTIISHT1
01rPOTORANNO1 RAM 110111CTI10 WT CAONCENTA AIFIPA", HAUKE H 43, H}KE
X(11-1CTA HOPA EAAPOLIKTHRK1 H DIFICTOAIOEHK111, lifAHKIA11 11WERW,A,A H
25 rOCIROAHHk 111ICEH 0TOWIIAAKY11, 'WAN ¡RHONA, EAHICW NO CHA* EIWCA'k-
AOKATH H313WAHK, 11110CAMIHT11 ripocnAgnkwarw N1Nt Hora H HA 1111E

CTOA* POAHTEAEH MWHX Cit CAtIgW10 11%311ECEI1IAPW. T*A1NCE H380/111K


rOCHOACT80-Aill 1110HrHSTF1 WT WCHWIIANid AIONACT110 Kit HA1A
CR*TkIA »IHRONANAANklA H NE 13/13AEAHNNItIA Ti1OHU,111 1110E3MNu4rw
80 liONIECTISA, FAME 11,A11T1 ItafiCTIISIOT H rOCHOACTIISET VOCIIOACTLItI, 1ANIE
HAY NC118/41,1 H A1111,11E11 CA H /CANA, NA A1*CT* pf10A10 KAAH1%1A-
NEUNH, HA MAT* H git2A11111'NSTH erio r HOCH*WECTI18101118-MH GIS*--
T810 T(30110, ChK010111t1)C H ejl0HitiCAM H HAHNIIIHK H g'h
nptinemil N* wo AMA° WRI/WKA WT citwiro Awm8 IK KliC1111TANTE
35 M1111XWA1 WRAT1101111-1A1 CA Kit 11(11,014/NWAI A10NACTH13H CitTROPEFIKIK
AMMO, 180 ECT Cifi: Nd KrktIO A*TO no 'r 1I'llE1/1 11111E1HU,8 H I1103HAHHI1,11

www.dacoromanica.ro
Nr. 10 FARA LOC, 8 IANIJARIE 1392 55

,
13.11HA H KI AIWKWK CKINb H KI Chl,SWK 1.1 KT KOMLITEN r$1111141.1. R'h
cSACT13.0 gAhNECRO A4 II C'hK/fIST HA KC/AK° A*TO NNE-
IIMICTKtV, Ad HAI ECT MEA I4 noTpERS MOHACTNICKS, 4 KWCKh M KSAET
K'h3 1.1,01tKKH. H 11111MLWAM HM KAATW 30K0410 AI44111110, HA nItcT-k
rnnrommarw Capcth, TA rwp-k KCM KAATO KWANKW AHINtST WT a14A111- 5
S. ALIKAM II AKA CM*, EAHW riutrommo Mip-kintvg Kh11111

ApSro HA ASHLIK'k, 110110H111111,A, AdISAM h EAHS KoA4HHISoy PUG-


/1NR* H ApSr KWAAH1111,S HA RATAASH, o l'/OfIVEK* H CEAW 114
ESICSOEgliff , H NA COAT* AKLI CEMA11,11 EWrALIHEWill H 118HN4HNI.
H itinace 11(111MAE POCHOACTKO-Mil G'ItflitTSA C'k xrrapm, Ao cyreff 10

1TAOKHI111,11 H Ao KapapeH 1IU1r41u T (NAAFI. H junpunomux- roc-


110d,CTKO-MH 01r4IIII,S HA PhI6H1111,* HA COAT* H CEAW SOKOMO XIIII4TE111.1.11
C'h VhCELIA XWTAIIIVM AO Tpoimin II AO KWAS PIIIKHHNECKISIO HA(ISroi
t 'my HA K4T84811 30KOLVIO ESNC0(14HE C'h KCEM XWTAptVM.
GE MK HitlIrk K'h KOATIIA C'hTKWOEHHOMS AAHWIO, 4 15
SAVOKOMIT 1iori, MICE Kit T1101111,$ C44IHMKIH Hd ghlTH AIN, A H
AIAAW K1% NINTH CIII, HE HMAM AATH TitIÏ AHHOIO HAH 111111A0)KFITH
TOMS IVT HOPW-ALIIIHKIK lH1, 11W H KCEPALI HALM AAKATH H 111111ALI-
P4TH TO418 MOH4CT1111/0 Kit ER h1TH ilH, K'h CHLICEIIYE ASII1H HK'h
flp'kMEHEHTE u nornvi H3,1,(1LIKTE Tk18 IIOEMS. 20
Giro paAf 110KEA rOCHOACTKO-Mil fINCATH Chl CMS OVTKEIK-K1,EHOLI18
XIIIICOKSAS H HOCTLIKIITH CIA Kit 11(1EMENEHIIKIN WKHTE4II, IdKtV Ad HON-
XWAMT WKIATAEMYM 611ATT44I KK3WM4T WT AWAItt VOCHOACTKA-MH
Chili 11444ill wspoit, 6E3 KC'kKO nirkKocnotum, AWHAEME 1111E6SAET roc-
TIOACTKO-MH Kit CHI. HIV H CE Ad nocm-kh) pftIM, 11W CMOTII 25
MOEH, Kwro KAAPOKOMIT liork 6hITH rOCIIOANH'h KA4IHKW14 BEMAH,
HAN WT IIAEMEHE 114111Er0, 11411 WT HHSA* FI HONIIIET ALI pLISWONT WE-
punt il)KE IlpHAW)K11 POCHOACTKO-A111 TOM5311 MQ1l4CTHIO II HE HpHAONCIIT
riffmt HOHOKIIT, laKONSE AOANIEll ECT KrkKOMS XpliCTLIIIIIHS TKO-
MTH, T4KOKL1r0 II4K47KET ROM CTII4IIIHk1A1 H HpLIKEAHHAI CKONLVI 30
(SAWA% II AA 11830(114T ErW WT itunrS ;KIIKOTHKIK H tVT 3EAI44',
ilwe 4H HOHOKIIT H TKE,HT H flINIAONCHT MOHLICTIVIO, M rocuoryk
llork II(111110)KIIT EMS ¿'ckTit ,4,0 ckra FI tiHKOT K'kNIIKIIi. ÍIMFI H.
H ckritica H4CT01411141 KIlliCOKSA Kit A*TO x311 il1AIIKT1011 ET, ME-
tiuka IaNSApYg H. 35

5. rn4ronimarw nitmaro. 6. rndrommo (mime. 34. .34 I x3WO, corectat chip


indiction qi traducerea veche.

www.dacoromanica.ro
56 FARA LOC, 8 IANUARIE 1392 Nr. 10

Cg CII*AVITIME micm8 cem8: MHT00110/MT MR) fillOHM H AIHT0-


110AHT GIIKOHHCKTH ii0t1F1ACTE, MIMI! Fpatijcilarh, 0110111/1%
HISHAN Ea10,11CAt1g, ;NSF1,1H IRMA, )E611111 111-KM1H, NCSF14/1 &lock, 3c8-
min AMIUMA, MCSfltII 111Ht0E0, B011140, AM-1111110p, HpOTOKIICTHIalltO HOD-
5 Woo, KIICTHMI) Ill'hpE4H, CTOMIIIK lipaTgH, hovrk filltrkpHHK, rim*
nwrApto (18saw 1111KH11'r1(110, H 41)Hnoc T0rAA111111111H Aoroerr Cli*AH-

TEACTESIO, BarMCA.

t Cati cu duhul lui Dumnezeu se poart'ä, aceia sunt fiii lui


Dumnezeu, precum spune dumnezeiescul apostol, caruia pe urme
10 mergandu-i cei iubitori de dreptate i cei ce se straduesc pentru
cele bune au dobandit vi la dorita, cele parnantesti pamantului
lasandu-le i mutandu-se la ceruri, acel glas fericit de bucurie
auzindu-1, pe care vesnic il aud: « Veniti, binecuvântatii parintelui
meu, sa mosteniti imparälia gatita voua dela intemeierea lumii ».
15 Cärora si eu, cel intru Hristos Dumnezeu binecinstitorul si de
Hristos iubitorul, marele voevod i domn a toata Ungrovlahia,
Ioan Mircea, dupà putere am binevoit sà urmez, ca sä proslävesc
pe Dumnezeu, care m'a proslavit pe mine si m'a ridicat cu slavà
in scaunul pärintilor mei. De aceea, am binevoit domnia mea sa.
20 ridic din temelie o ma'nastire In numele sfintei si de viata Incepa-
toarei i nedespartitei Treimi, dumnezeire necreatä, prin care
imparatii impärätesc i domnii domnesc, pentru care traim i ne
miscam i suntem, la locul numit Calimanesti pe Olt si am ridicat
aceasta cu ajutorul sfintei Treimi, am sävarsit si am tarnosit
25 am reparat i in scurt am adaugat putin obroc din casa mea pen-
tru hrana calugari/or ce se and In mai sus zisa manastire facutä
de mine, care este aceasta: pe fiecare an cate 300 de gäleti de
grail si 1.0 butoaie de vin si 12 burdufe de branza si 12 cascavale
si 12 buctiti de postav. In judetul Valcea pe fiecare an sa-si adune
30 'MOi calugarii albinaritul, sä le fie mierea pentru nevoia mana-
stirii, ia-r ceara sa fie pentru bisericä. i adaug lor balta numita
Mamino, la locul numit Orlea, In sus toata balta, cat tine de
Mamino.
Dau i douà sate, unul numit Cereasov, mai sus de Slatina
35 al doilea pe Dunäre, Poroinita, dau si o moara. la Ramnic i alta

8-9. Pavel. Romani, 8, 19. 11. Pagel. Romani, 2, 7. 13-14. Matei, 26,
34. 18. loan, 13, 32. 22. Pilde, 8, 1.5, 16. 23. Fapt. Apost., 17, 28.

www.dacoromanica.ro
Nr. 10 FARA. LOC, 8 IANUARIE 1392 57

moarà la CAtälui, la Giurgiu, si satul pe Luncavät, Bucurestii si


pe Olt cloud sate mici: Bogdänestii si Luncianii.
Si Inch' a adäugat domnia mea Säpatul cu hotarul, pänä la
gura Ialomitei si pand la Cärare si Tigani 300 de sdlase. Si Inc
am adäugat domnia mea si o stradä la Rämnic pe Olt si satul 5
numit Hindtestii cu tot hotarul Odd la Troian si Ora la apa
Ramnicului si alt sat la Cadlui numit Bujorenii cu tot hotarul.
Aceasta am dat acum in scurt timp mànästirii Malta de mine,
iar dac6 binevoieste Dumnezeu cel inteo Treime slávit sä mä - ie
pe mine inc6 chiar si putin In aceastä viatà, nu voi da numai 10
a-Ma, din cele ale mi-au fost date mie de Dumnezeu, ci intot-
deauna voi da si voi adäuga acestei mänästiri Cat voi trdi,
pentru mântuirea sufletului si pentru pgstrare si acoperämänt si
sän5tatea trupului meu.
De aceea, a poruncit domnia mea sä se serie acest hrisov Ina"- 15
ritor si sä se aseze in locasul mai sus zis, ca sä vie fraIii ce locuesc
acolo, sd ja din casa domniei male acest mic obroc, färd nici o
piedecä, cat timp va rämäne domnia mea in aceastä viatà. Ci si
aceasta cutez a zice, dupà moartea mea. pe cine binevoieste Dum-
nezeu s6 fie domn al Tdrii Românesti, sau din neamul nostru sau 20
de aiurea si va cAuta sA strice obrocul pe care 1-a adäugat domnia
mea acestei mänästiri si nu va adàuga si el, nici nu va innoi, pre-
cum este dator fiecare crestin s'o facä, pe unul ca acela sA-1 certe
Dumnezeu cu judecata sa cumplitä si dreaptd si sd-1 steargä din
cartea celor vii si din humea celor vii. Dacd Insä innoieste :,;i lag- 2&

reste si adaugä mànästirii, Dumnezeu sä-i adauge lui anii aici si


viatà venia. Amin.
Si s'a scris prezentul hriEov In anul 6900 (1392), indiction 15,
luna Ianuarie 8.
Si acestia sunt martorii acestei scrisori: mitropolitul chir 30
Antim si mitropolitul Severinului Atanasie, egumenul Gradislav,
Stänilä ban, jupän Vladislav, jupan Manea, jupän Aliman, jupän
Bars, jupän Danciul, jupän Milico, Voicio, Danisor, protovistiar
Popsor, vistier Serban, stolnic Bratei, Costea picernic, Ghinea pitar,
Lubas pivnicer si. Filos pe atunci logorát, märturisesc, a scris. 3a

Copie slavd la Arhive Stat, Condica Brdncooeneascei, Nr. 266, f. 237-238-


cu data greit6 6870. 0 traducere rornâneascd In Condica veche a Coziei

24-25. Psalm, 68, 32.

www.dacoromanica.ro
58 FARA. LOC, 8 IANUARIE 1392 Nr. 10

(Arhive Stat, Nr. 18), f. 23-24. Publicat de St. Nicolaescu, Doc. dela Mircea
cel Bard'', p. 11-15. Pentru datare: Docan, Elementele cronologice, p. 33
(385) si Hasdeu, Ist. Critic'd, p. 130 n. 447. Intrucat In traducerea veche
din Condica Coziei se afld pasaje deosebite i nume in divan In plus
5 fa ta de copia slavd, nu tocmai ingrijitd, publicdm aceastd traducere in
intregime:

t Cati cu duhul lui Dumnezeu sä povätuesc, acestiia sant fii


lui Dumnezeu, dupre cum au zis apostolul, cäruia urmätori Mean-
du-se cei iubitori de dreptate, i cu nevointä bunä s'au nevoit,
10 viiata cê dorità au dobandit si cêle pämantesti pre pämänt läsan-
du-le, cätre céle ceresti s'au adaos, fericitul acela glas auzind,
pre carele dé pururé 11 aud: « Veniti blagoslovildi pärintelui mieu,
de mosteniti inpärätia caria iaste gätitä voao dela intemeiarea
lumei ». Pentru acéia i eu cel Intru Hristos Dumnezeu bine-
15 credine'osul si de Hristos iobitoriul, marele voevod i domnu a
toatà Tara Ungrovlahiei, Io Mira, cat mi-au fost dui:a putintä,
m'am nevoit a urma ca sà proslävesc pre Dumnezeu cel ce m'au
proslgvit si pre scaunul pärintilor miei cu slavä m'au innältat
bine am voit domniia mê a fädica din temelie mänästire lntru
20 numele Sfintei 1ncepätoarei de viiatä i nedespärtitei Troite ne-
zidita Dumnezeire, Intru carea inpäratii inpärätesc i domnii
domnesc i intru carea träim si misam i s'antem, la locul ce sä
numêste alimänestii la Olt, care mai nainte era satul boiariului
domniei mêle, lui Nan Dob'ä, pre carele cu dragoste i cu multä
25 osardie 1-am 1nchinat mänästirii domniei méle ce s'au zis mai sus.
Si am mai adaos domniia mé'a si cat sant trebuintioase cälugärilor
ce vor läcui intr'acest läcas de hranä si de Inbräcäminte si am °ran-
duit ca sä sä" dea din casa domniei mele, pe fiestecarele an, cate
trei sute de gäleti de grail i doaoäzeci de buti de vin si 12 bur-
30 duse de branzä si 12 cascavale si 12 bucäti de postav i dijmäritul
din judetal Välcii, sà-1 strang6 pe fiestecarele an 1nsusi cälugärii,
miaréa BA fie lor de trebuintä In mänästire, iar 6ara pentru beséricä.
adaogem lor i balta ce sä numêste Mamina dela satul ce
sä numeste Orlea, aceaia In sus, toatä balta, cat tine Mamina,
35 ei sä ia vamä. Si un sat ce sä. numéste Cerésovul, mai sus de Sla-
tinä, i alt sat la Dunäre, Puroinita, mai däm si o moarà la Ramnic
altà moarà la CäTälui, la Curgu i alt sat la Luncavät, Bucurestii.
Inch' am adaos domniia méa Säpatul cu tot hotarul, pan la gura
Ialomitii i pan la Crirarea i trei sute de sälase de Tigani. Si Inch'

www.dacoromanica.ro
Rr. 11 FAR.i. LOC, 1392 59

am adaos domniia m6a ulita dela RAmnic §i satul ce sa nume§te


Hinge§ti cu tot hotarul pand la Troian i panbi In apa Râmnicului
alt sat la Càtälui §i Bujorenii cu tot hotarul.
Aceastea le-am dat acum in grabd mànastirei cei fAcute de
mine, iar de va binevoi Dumnezeu cel in Troità slävit ca sd fiu 5
cat de putin integastà vieatà, nu am a da numai odatà, sau
a adaoge din ceale date mie dela Dumnezeu, ci totdeauna am a da
0 a adaoge ace§tii sfinte mAddstiri, ca sà-mi fie spre mântuirea
sufletului i intru acoperdmant i sprijineald §i sAn'Atate trupului
mieu. Pentru gasta am poruncit domniia mea ca sä" se scrie acest
hrisov de intArire §i sà." se puie Intru acest 16ca ce iaste mai sus
zis, pentru ca sá vie cei ce sä" vor afla acolo §i sá ia din casa dom-
niei mele merticul cel oranduit, Mr de nici un fe! de Zäticnire,
pAnd and voiu fi domniia mea integastà viiatà. i Ina §i gasta
indraznesc a zice, §i dupà moartea mea, pre carele bine va voi 15
Dumnezeu a fi domnu Tärii Rumâne§ti, sau din neamul nostru,
sau de alt6 parte, §i va umbla a strica merticul carele am adaos
domniia mea acestii mä'n'astiri 0 nu va adaoge i acela, nici va
innoi, dupà cum iaste datoriu fie§te carele cre§tin a face, pre acela
85.-1 cearte Dumnezeu cu strapia §i dreaptd judecata lui §i sa-1 20
stearg6 din cartea vietii §i din Ornântul celor vii. Iar de va innoi
0 va intari §i va adaoge màndstirii, aceluia Domnul Dumnezeu
adaog6 multi ani i viata de veci. Amin.
s'au scris acest hrisov la leat 6900 [1392], indictionul 15,
luna lui Ghenarie 8 ani. 25
iatà i mdrturiile ace§tii scrisori: mitropolitul chir Anthim
mitropolitul Severinului Athanasie i egumenul Vlädislav,
St6nilà, jupan Vladislav, jupan Manea, jupan Alaman, jupan
Barsu, jupan Danciul, jupan Mirco, Voicu, Aldea, Dàni§or,
protovistiariu Pop§or, vistiariu erban, stolnic Brateti, Costea 30
picearnic, Sin spatar, Lubaj pivni6eariu, Filos au fostu atuncea
logofdt, indrturisé§te 0 au scris.
Traducere In condica veche a Coziei (Arhive Stat, Nr. 18), f. 23-24.

11.
Feirei loc, 1392. 35
Mircea cel Biitrdn intilrefte privilegiile mánástirii Tismana, pe
al lui Vladislav, unchiul sáu, pentru Vodip, al lui Radu, tat& seiu,
al lui Dan, fratele säu, precum ci dania feicutd de doamna Calinichia,

www.dacoromanica.ro
60 FARA. LOC, 1392 Nr. 11

mama lui, o moarcl la Bistrita, tosta a arhimandritului Basea qi


partile din Däbeicefti lásate mdMistirii de Dimitrie DaVácescu la
moartea lui. Pe lcingcl acestea, domnul mai adaugd fi dela el satul
Jarcovät, seliftea Salcifoara, partea lui Stanciu Vranin, satele
5 Sucia pe Topolnita, Sogoiul fi Pesticevo, precum f i «rotile» lui
Cip Hanof pentru minereul dela Bralilov. Confirma' de asemenea
rtinduiala lui Nicodim ca egumenul la Tismana sa fie ales de cálu-
gári, färcl amestecul nimànui, nici macar al domnului.

t 110FIEME A3'1% InKE Kit Xpirrit Hora BALIPOK*OHlilli, 11V

10 KOEKOAA MlitIOCTHitt 60,1(1.ER POCHOAFIFIk K"hCE11 01rITOOKAAKTH, K'h HA-


thAirk 601'0410KAFIFIAr0 MF1 POCIIOACTKA wIrkToX iciBEA1All rocrioA-
CTKA-MH Ha M*CT* II*KOM*Al'h TTCMEFIA MOH4CTI111., frOME CK*T0-
1101111Kilaii pwArriak
POCHOACTKA-Mti, 1W NASA KOEKOM, WT OCHO-
K11>KE H CK*T0110,111K111TH KÇI4T1t l'OCI1OACTK4-A111, ¡IV ,A,AH'h.
15 KOIKOrka, 11111WS*MH KE111MH 110K13*1111, cero KAAr0113KOMI rocnoAcTito-
A114 taK0 U OCHOACTKOV CIRE Fi CMO% IcItCElpHaIlHKIt ghlTH, WEHO-
KHTH Olt'SO U0M1HïtolvArren-k Moero H SOLITA, 3CHKOTA ?NE 4I1 roc-
HOACTKA-MH H CHACEFITA. G'h 1111*(111CTit1.16, KAAAFPLIH11" fi0r0p0A,H1.Y.
H 111111CHOÀ*KKI &IMITA OVKAHHTH KC*KKIA114 11(11140rhl H A0)(0,1,11,11 Fi

20 FFEA,0Kp1.111E111101 HCIIMOIHTH, 1H T'hilLYOKE CE, H.Y. H EAHKA 111111


1110EAVk H Flf1F1 g(1.1T* 11111140>K11111A MOH.ICTH(11-, KC* HOTKI1
AliTH H OIrK(1*11HTIF CAAKhl paAT ROPA MOEPO, K"h KKAA.R;KE H (111CTk
1111*C/IAKIIKIA KAA,A,11,11111,26
ASO.% H flACK*ThUE BOr0110A1111,A, taliO vi,A
K'h MFIKWT* POCIIOACTKA MOEPO KAIlliTEA* H 1104(0111-
25 111111", K'h CTI1411.1111.111iKE ,A,111.16 cxa, M113111H K*,1H111.Y. KOAATAHR.R.
Ihrkwke HOTKII'MKAAAVI% 11(1HANKEHAA WT cit*TonotiliK maro pwAT-
TEA* POCHOACTKA-MH, 1W P4,044 KOEKOA.K, CEMV KOIr4LIFICK61 li(10,3'h
C k flOAOKIFFIOM'h TOE10(1HA H KAATO 1111CTI1E11,1% lVT TOEIOMIF111,X
SOPO rp'hAA, MAME KOKAtiHRE C'h CEAOM'It jlEKOM*411 X(11.COMO1F111,H Ft
30 THCAIEFIX 110 W1010 CTIIAHS, MIMO g* PoymecKo
IIEKO H }KHTO lVT 1aAEilICK0r0 CASACTKA OrItWKI
Ha KC*K0 A*TO. H KTO RA,A,ET K'FIKAA(11t, W TWAVK ,A,A HE K1.110,1111AT
POCHOACTK4-M11, F16 AA WTHOAKA*T'h Tor TaK0 ov MOFIACT11(111.

110 CEAA'k HOTK(1'10KM POCHOACTKO-M11 EM1K4 CK*TOHOLIIIKIIITI1 SOAT'h.


35 rocrioAcTKa-Aue, Iw A4HIt KOEKOA,A, 11111I40K11, Wp*111TE EalIKO ECT All*KTE

21. npeAoacewA. 23. Ato 1 me I,, Venelin. 25. Akuk I Allk. 30-31. locuri
albe in text.

www.dacoromanica.ro
Nr. 11 FARA. LOC, 1392 61

HA MAN WH, OV AA 6 AllElpOr H lVT Aoma P0CHOACTKA-A1H HA KC*K 0 A*TO


nrkx-wint ChiIEHÏa, Citlptvlch, FAomilliwk, ï HOCTAK'h r 01/1111111k H
flOCTAK'h KOAEK16.
Kit CHM. 14111110}101 H P0CHOACTKO-A1H flp*ApPIEH 110A1S MOHACTI1 11S
flkCkThLY K010110A1111,ff. CEAO 30K0A10E MAOKOKII,H H CEAH GAA,1H- 5

WO(rIt HA 6AA'rk K 11 CT(1111H HA A*A* tpo E H*K °FAA &WAG °TAN lig1
EVAN H F1A H CEAW G0VW1111,A HA TOHOAH HRH. H EWE 11(111ANKH rocrio,-
CTKO-MH CEAO GOPOH HO ti CEA0 KECTHLIEKO H AogoAlocik tpo E FOCH0A-
CTK4-A111 WT KOAA thin XANOLIM, tpoE 01r1HHH4'h H060 HA K (lATHAOK* H
KOA*F1H110% 410 E 11011,10,KHAA A10114CTHj110 M4UFI r0CHOACTK4-A111 FOCHOMAA 10
KAAHMIKTA Kit KI1CTIM111,11 410 E 61tIK84A 1111'11KW 4nHA1AHAINITA K AC* H
ELLIE 410 f HOHAOHCHA% AHA111TrIt IELjJCKItI, tiA CA1(11tTH, 1110114CTH010
HirkApE4EH HOA18 WO E MilltA TOPOKA WT AaK4tlEIl1o.
Kit CH AM flOT41'10KAA rocnoArrso-nm H ¡AMC A Cli*T0-110,1HKU1TH
C711H11,11 rOCHOACTKA-'4H, KAAATCAAK% KOEKOAA, 11 flHAONCH CK*T0A10V 15
fiHT0IITOIr HA ROAN 1H, CEAO }KHAOK 411111,4 C BOTOKOAVIt H WT Cp*AFITH
K Hp% HA ASFIAK* KECT, HA AtOT*Kit H WT WCArtt 6111t1111-11.1111 AOKO-
AltKit H ASIIaIcK WT 011*KOKIII HAAtilthl AO roptiEro MOCTH 41A H
r0A1kAAA KOANII,A HO W6010 cTpaiES C'h wklIlïEMi Cgt 41IK4A4A111 AO
EAKH II HA CE4H414 H IfoAkHHILa 01r IIHCTpHH H alkiirAHE M (1EA*A.I.H 20

GTA KC* 141H44r4 H HOTK(110KA4 rocrioArnto-mH C'h KC*KKIArlt


TIOKEA*HTEAVIt H OVTKIMMAEHTEAVh, M 6XAXT H ¡HOAK H ?IC HA H HEE41*-
ACKIIA, TAK MAE H CfAA CKOROAHA WT IfC1fKKIÇ l4IOTit H AAHKWK'll H
AOXOAitKIt rOCHOACTKA-MH. Kit CHAVIt nogEn-kg AT rOCHOACTKO-A111
C4MOKA4CTHOA1'11. RKITH Kit W6010 41OH4CTI-4110 HHOKOArk H 110 CW1.7' H
H4tliitACTKOIrA414r0 HAM HAWAII/MA HHKTO AA HOCTAKA*ET'h, 11H 831t 25

CA AM KOEKOAA 1UHpa, 11H H 'It If WT HpKE DO A1H*, T'101YRt From


canui &AA rOKOARtTit , MIME AA CA1 11430(1HT 'IHIlit H nfrkAmETE ti KO-
AH .110K0 H MOE HOKEA*HTE. KTO Mi Afrha HET WT Clig Krkr TO
P43OPHTH HMI 110*A0)KPITH 3A*, AA E HOOKAIAT WT rOCHOAA flora K'hCE-
AirlOKHTEA*, WT KoropoAtillA H WT K C*)C GK*ThIX H AA 30

E EIF1'lTEH1t KC*Arh WTOEK 111HA1 CIA rOCHOAA H HAAAK WHAM Toro


HA CA1rItTlt.
K A*T . 1 HAIIKT.1.011 El.
t KWEKWAA A1HAOCTLE lioaffEA rOCIIOAH Ilk.

A
8. 40K0AllielL WO 1 I pdX0d,t.k. Verlelirl. 10. MdTH I MTH. rocuoacm 35

TOCHOHid. Venelln. 17. 1 110TOKOMI I CisCHOTOKOM1. Venelin. 33. iHd,HISTIOH I rii


Venelin.

www.dacoromanica.ro
62 IA119. LOC, 1392 Nr. 11

t Pentrucä eu cel intru Hristos Dumnezeu binecredincios,


Io Mircea voevod din mile lui Dumnezeu domn a toatà Ungro-
vlahia, la inceputul domniei mele, ddruite de Dumnezeu am aflat
in tara domniei mele, la locul numit Tismana o mänästire, pe
5 care sfant rdposatul pArintele domniei mele, Io Radul voevod, a
ridicat-o din temelii i sfant r6posatul fratele domniei mele, Io
Dan voevoda, a intärit-o cu multe lucruri, deci a binevoit domnia
mea sä le fiu mo§tenitor, precum in domnie, a§a 0 in aceasta,
dar sä innoiesc pentru viata §i mantuirea domniei mele pomana
lo pärintelui meu 0 a fratelui, acest hram al prea curatei Stäpane,
Näsc6toare de Dumnezeu i pururea fecioare Maria sà-1 intäresc
cu tot felul de daruri i venituri §i cele nedegvar0te s5. le isprä-
vesc. Si nu numai aceasta, dar §i cate s'au dAruit msángstirii sub
tatäl meu §i sub fratele meu, pe toate s'ä le intäresc i sä le confirm,
15 pentru slava Dumnezeului meu, spre lauda 0 cinstea slävitei mele
stäpane i prea sfantà Näscàtoare de Dumnezeu, ca s'o aflu pe ea
intäritoare i ajutdtoare in viata domniei mele, iar in cumplita zi
a judeeätii mijlocitoare pentru viata ve§nicä.
Mai intai, intäresc cele däruite de sfant räposatul pärintele
20 domniei mele, Io Radul voevod, satul Vadul-Cumanilor cu jumä-
tate din Toporna i balta Bistret dela Topolnita panä la Garla
Repede, mai sus de Covacita, cu satul numit Harsomunti i Tis-
mana, pe ambele pgrti, WA' a fost Ligd§easc6 i Rupasc5....
graul din judetul Jale, 400 de gäleti pe fiecare an. Si cine va
25 fi gäletar, s6 nu mai intrebe pe domnia mea despre aceasta, ci
s4-1 trimità indatà la m6n6stire.
Dupà aceasta, Intäre§te domnia mea cate a dsáruit sfant räpo-
satul fratele domniei mele, Io Dan voevod, nucii cati pomi sant
pe Jale, la Ddbäce§ti, 0 din casa domniei mele pe fiecare an,
30 10 burdufe de branzà, 10 ca§cavale, 10 päturi, 10 postavuri de
mantale 0 10 postavuri de incältäminte.
Pe langi aceasta, a mai adäugat i domnia mea mai sus zisei
m4n5stiri a prea sfintei Näscätoare de Dumnezeu, satul numit
Jarcovät §i seli§tea Sdlcipara pe balta Bistritei, pe partea care
35 a fost odinioarà a lui Stanciul Vranin i satul Su01,a pe Topolnita.
Si Inca' a ddruit domnia mea satul Sogoino §i satul Pesticevo
venitul care este al domniei mele dela rotile lui Cip Hano§, care
s'au fäcut de curând la Bratilov i moara, pe care a däruit-o ma-
nästirii mama domniei mele, doamna Calinichia, la Bistrita, care

www.dacoromanica.ro
Nr. 12 FARA. LOC, OCTOMVRIE (1386-1392) 63

a fost mai inainte a arhimandritului Basea §i incd ce a dgruit


Dumitru Dabacescu, la moartea lui, män6stirii mai sus zise, a
patra parte din Dabacesti, cat a fost a lui.
Pe läng6 aceasta, Int'äre0,e domnia mea 0 cate a dgruit sfänt
räposatul unchiul domniei mele, Vladislav voevod, sfântului An- 5
tonie dela Vodita, satul Jidov§tita cu Potocul §i tot värtejul dela
mijloc, la Dunäre, la iuteli, i venitul dela opt pescArii §i Dunsárea
dela povärni§ul Oreahova pänd la puntea de sus 0 Vodita cea Mare,
pe amandouà p'ärtile cu nucii i cu livezile, pänä la seli§tea Bahnei
moara la Bistrita 0 40 de glar de Tigani.
Acestea toate le därue0e 0 le int'äre0e domnia mea, cu toatà
porunca §i intaritura, sä" fie nemirate i neschimbate, de asemenea
satele sä fie libere de toate prestatiile i d'ájdiile §i venituri ale
domniei mele. Pe PATIO aceasta, porunce§te domnia mea ca cälu-
g'ärii din ambele mAnästiri sä fie de sine stätätori i dupä moartea 15
cArmuitorului lor, sä nu le puie nimeni alt carmuitor, nici eu
Mircea voevod, nici altul dintre cei de dupà mine, ci numai pe
cel pe care ei 11100 11 vor binevoi ; nici sä se strice ränduiala i da-
tina lui Nicodim i porunca mea. Cine ar indräzni sä strice ceva
din toate acestea sau sä facä vreun r6u, sä fie blestemat de Dum- 20
nezeu Atottiitorul, de prea curata N6scatoare de Dumnezeu §i de
toti sfintii i s'ä fie pärtas cu toti cei ce s'au lepädat de Domnul
L-au dat pe El mortii.
In anul 6900 (1392), indiction 15.
t Io Mireea voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 25
Pergament, probabil copie, contemporand, fdrd pecetie. Arhive Stat,
sect. ist., 1/7. Cu o traducere de Dionisie eclesiarhul, care inseamnd: sVilleatul
nu l-am pus dici iaste bànuialä *. Publicat de Venelin, p. 9-12 (Cu data de
1382), Dinu Arion, p. 111 si de St. Nicolaescu, Doc. dela Mircea cel Rennin,
p. 7-11. Ha durrirs la iuteli, se referd la Portile de Fier, unde fierbe 30
apa Dunärii. Imo roata si car, inseamnä roata pentru spdlarea in apd a
minereului de aramd, ca si la minele särbesti. (Cf. pentru sensul acesta al
cuvantului, P. P. Panaitescu, Minele de aramit ale luí Mircea cel BiUrcin, in
Revista Istoricii Romeinii, VII (1937), p. 258-267.

12. 35
Fdrd loc, Octomvrie (1386-1392).
111ircea voevod intdreste pe Vdlcul, boierul sdu, In std. pdnirea
mociibor lui Stanciul, ca condifia ca fui lui Stanciul set' fie adopta0
de Vacul cu drept de moftenire asupra intregii averi, iar dadi Vdlcul

www.dacoromanica.ro
64 FiRA LOC, OCTOMVRIE (1386-1392) Nr. 12

va apea copii, acegia set' fie frati Cu ai lui Stanciul. Veiduva lui
Stanciul se poate rendirita, inset' lard drept asupra

t ECK X1IFICT4 1101'4 6AtirOtA111111 H Xlit1CTOAIO6H13H, itEAPIKH li C4410-


,4,111.}KAISFIN POC110,kliNk, 1w iiIHOL1* KOHKO,J01, RALWOF1110H3KOAF1 rocnoÀ-
CTKO-AIN CKOHA1 rH 11(10H3KOA011111A1 Fi fifl011JEHH14 paAti f1OMETEE1114F0
ROA'k1114 rockorcrk,t-mk, il<SILIHAVhKSild, H AtiPOKA mt; rocnoAcTko-
MH CHE WitCEIEKCHOE Ii Hp*HONETEHHOE WilF13410 POCHOCTK4-MH, rako
cm, GTakti%wit"' WIFIHH 2fl8114118 KAltit8A8, HE N13,1,1411111 WT Torok*);
W,1111111. H ,NA11,,1 GTAFIN8A013.4 CAR Clt11101{1 NI8IL1H8 RA'ItK8A8, Wit
10 IN*CTO pONCAEHHEIK Cit/1101{"h, Hart, ICKAANH W4HHAMH H HAA, It'hrkAl
,A,OEFITIZOM, 1JKOME H lioì1{,0110-1 H 41111 (JOAN 3<811411
CX GT41148A01141 ri,t11,41 H gn-kkSnoka 6f1ATH14, EAHH Kaii0 H
Aj18311 Hark ICKC-k.
il GTAINSAoka »MU, 4411 HOAIOGIOT M IS"k3AIET MA7.11(4, A ECT
15 KOtUid 831TH, HA, 114,4,1E0f1 WT W4HUH.
XTO CE HOKSCHT (143WOHTF1 CIIE HOKEA*11111 r0CHOACTKA-4111 11
3411HC4Filif, HAN rocnomp H*KOH, 11411 110/1*(11111, Aa ECT ripOKAET wr
11.7.Prika Fi Glil114 N GrkT41`0 ASK4 H WT IChrkr CK*THK, HO T041 H
WT rOCHOACTK4-4111.
20 t GfVkAATEAli 04,0
sanncamm: marlitu RAJA,FICA4K, Pdr1,84
,N8114F1 atSrhik
11A8A111011C1, NS8114H MFOK, 3fi81143 f1A44L.111, NiSHAH RAIIRSA,
GTOMM romni, CTOAHlik fiE01111,4,*H, Apra' KHCTIllapit. HCHEICA
CE Arkano GaKTEKiiii14.
t 1w 1111111114 KOEKOAd, 4111AOCTLA liONSHM% POC110,4,111111.

25 t Intru Hristos Dumnezeu binecredinciosul §i de Hristos


iubitorul, marele i autocratul domn, Io Mircea voevod, a binevoit
domnia mea, cu a sa bungvointä §i pentru rugAmintea cinstitului
boier al domniei mele, a jupanului Välcul §i i-am däruit domnia
mea aceastà porunc6 a tot cinstitä §i prea cinstitä a domniei mele,
30 ca s6 fie mo§iile lui Stanciul ale lui jupän Välcul, nedespärtite de
mo§iile acestuia. 5i copiii lui Stanciul sä fie fiii jupAnului Välcul
In locul fiilor nAscuti, asupra tuturor mo§iilor §i asupra tuturor
vitelor, ca j fiii näscuti. i dacä jupän VAlcul va face copii, copiii
lui Stanciul §i ai lui Välcul sh fie frati, unii ca §i altii peste
35 toate.
Iar sotia lui Stanciul, dacä-i place EA' ia bärbat, EA fie liberä
sá ja, dar In afarà de mo§ii.

www.dacoromanica.ro
Nr. 14 ARGE$, 20 IULIE 1400 65

Cine s'ar lncumeta s. strice aceasta poruncà a domniei mele


insemnare, sau vreun domn, sau boier, sa fie blestemat de Tatal
Fiul i Sfantul Duh si de toti sfin%ii, apoi si de domnia mea.
Martorii acestei scrisori: jupan Vladislav, Radul ban, jupan
Mudricica, jupan Iacov, jupan Alaman, jupan Barbul, jupan 5
Lucaci, Stoian Golin, stolnic Berindei, Dragan vistiar. S'a scris
In luna Octomvrie.
t Io Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Acad. Rom., Doc., pach. XLV/144. 0 fotografie
Acad. Rom. Fotografii, pachet XXV/5 si o copie de maná, scrisa de I. Bogdan, 10
Acad. Rom., ms. 5236, f. 16-17, Cu observatii asupra ortografiei. Publicat
de Dinu C. Arion, p. 131 (Nr. XX). Datat 1386-1392, Intru cat are boieri
dela Inceputul domniei lui Mircea (Vladislav e vornic la 1389 si 1392, Mudricica
pomenit la 1389, Alaman la 1392. (Cf. doc. dela Nr. IX si X). Dragan vistierul
e poate banul dela sfarsitul domniei. 15

Feireí loc, 1393-1394.


Mircea cel Beitrein inteirefte slugilor sale Dragomir,
Radu, loan, Ivafeu, Micu fi Dragomir mofiile Intre Boila, ScIseni
fi Petriceana. 20

« leat 6902 (1393-1394), hrisovul domnului loan [Mircea] dat


slugei Mariei Sale, lui Dragomir i Sirban i Radului, loan, Ivascu
i Micu i Dragomir, sà le fie mosie intre Boilea i Saseni i Petri-
ceana ».
Rezumat Inteo hotarnicie din 26 Decemvrie 1867, In arhiva primariei 25
Boisoara (Arges), reprodusa de I. Conea, Tara Loviftei, Buc. 1935, p. 141.

Argef, 20 lulie 1400.


Mircea cel Beitrein inteirefte lui Mícul cí luí Sto ja jumeitate din
satul Meindra din rara Feigeirafului, scutindu-i de bate därile fi 30
prestatiile.
En a Christus Istent61 mélltozatott, egyediil birálkedo ke-
resztényi ura, nagysagos Mirtze vajda Isten kegye1mességéb6I
5

www.dacoromanica.ro
66 ARGE$, 20 IIJLIE 1400 Nr. 14

egész Havasalföldének vajdája, az ki biralkodom egész az Dunaig,


és az havason által Fagaras vidékén az Oltig.
Igaz tiszta szivb'l akarta az én vajdaságom, és ajánd koz-
tattam azi ide alá meg irt boerokot evel az én örökös aliando
5 szabadságrol valo levelemmel M6ndran lako Mikulnak, es Stojh-
nak, az én boerimnak, ugyan Mondra nevii falunak felével, és
minden dézmájával, disznobol, méhb61, borbol, és malombol, és
mindenekböl valami vagyon, hogy övek legyen örökkös. Ioszágok
és birodalmok örre magoknak, gyermekeknek, onokájoknak és
ito senki az en boerim közzül, avagy szolgáim közzül, az én engedel-
memet és adományomat megháborittani ne merészellje, hanem
engedgye békésségésen jámbor szolgálatyok után Mikulnak (s
Stojának ezt az örökséget örökkösén birni mert az én jo akaratom
szerént adtam, hasonloképpen, és ha valaki lészen után vajda, az
15 országban, és Fogaras vidékén, az én Nemzetségemb61, avagy
másébél, vag Magyar oraszági Nemzetsegböl valo, ha az en
adomonyomot, meg tartya, és oltalmazza, azt az Isten is
oltalmazza meg, valaki penig meg nem oltalmazza és meg nem
tartva az az Isten is ne oltalmazza, hanem Judossal és Ariussal
20 az mulhatatlan világban, és a Jidokkal legyen annak resze, az
kikel azt kiáltattak, hogy a Christusnak vérét miréanak veszszük,
és a mi maradékinura, azokkal edgyut lakhason mindörökké.
Ezeknek utánna egy néhány béerokot is irtam bizonyságul, ugy
mint Vlad, ur. 2 loan ur. 3 Velka 4. Luka, 5. Stanil, 6. Marin,
25 7. Koszte, 8. Bratul, 9. Bade, 10. Baldovin logofet.
Datum in arce nostra Arges, die 20 Iuly, anni a creatore mundi
6908 [1400].

t Eu, de Hristos Dumnezeu invrednicitul, domn autocrat


cre§tin, marele Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn a
30 toatO Tara Româneaseg, stäpânitor pOn4 la DunOre qi peste munti
in Tara FOgOraplui 0116 la Olt.
Din inimä cu adevArat curatà a voit domnia mea de am d'Aria
pe boierii aici mai jos scri§i cu aceastá carte de privilegiu, boierilor
domniei mele, Micul, locuitor in Mandra, §i lui Stoia, ca s'O. le fie
19. Ariussal Anxiussal. 24. Velka/Nelka, copia Pu§cariu. 25. Bade/Duda,
copia Pu§cariu. Baldovin Blabun 26-27. Datum in arce.... 6908, copia
PuFariu/Datum in arce nostra Bukurest, die 20 Iuly, anni a creatione mundi
6060 octavo centisimo quinquasesimo octavo, copia Tocilescu.

www.dacoromanica.ro
Nr. 15 MANASTIREA TISMANA, 23 NOEMVRIE 1406 67

lor de veci junAtate din satul numit Mandra i cu toatä dijma lui,
din porci, din stupi, din vin, din moarà si din toate cate va fi avAnd,
ea s'ä le fie in veci mosie i stàpânire, lor, copiilor i nepotilor lor.
nimenea din boierii sau slugile mele sä* nu indrkneasc6 sh"
ating6 miluirea i darul meu, ci sa lase pe Micul i Stoia sä" tinä 5
in pace aceastà mosie In veci, pentru slujba lor credincioasà,
fiindc6 am ddruit de a mea bund voie.
De asemenea, venind un alt domn dupd moartea mea, din
tarà In Tara Fàgdrasului, din neamul meu, sau din alt neam, sau
unul de neam din Tara UngureascA, dacd va sine si va pä'zi dania
mea, pe acela sd-1 tinä i Dumnezeu, iar dac6 vreunul nu o va tine
si nu o va pä'zi, pe acela nici Dumnezeu sä nu-1 tinsá, ci 86 ailA
parte cu luda i cu Arie In lumea de veci i cu acei Jidovi cari au
sCrigat cá luAm asupra noastrà sângele lui Hristosi asupra
n6stri, Cu aceia impreun4 eh' locuiascd In veci. 15
Dupà aceasta i cativa boieri am scris ca marturi, precum,
jupan Vlad, 2. jupan loan, 3. jupan Velka, 4. Luca, 5. Stänilà,
6. Marin, 7. Costea, 8. Bratul, 9. Badea, 10 .Baldovin logorät.
S'a dat In cetatea noastrà Arges, in ziva de 20 Iulie, anii dela
Facerea Lumii 6908 [1400]. 23

Reprodus dupg Gr. Tocilescu, Cetatea Bucurevii, In Tinerimea Romcinet, I


(serie nouä), (1898), p. 18-20, Cu un facsimil dupä traducerea ungureasca
din sec. XVIII, dupd originalul slavon pierdut. Am reprodus textul publicat
traducerea romäneascd a lui Tecilescu, Cu unele modificäri. Tocilescu afirmä
cA traducerea ungureasca se afla in posesia lui. Publicat si de I. Puscariu, 25
Fragmente istorice, IV, p. 43-45 (cu data 1400), dupl altä copie necompletà
a aceleiasi traducen i unguresti aflatà la familia Sokacz din Mändra (Fägäras).
Data si locul sunt reproduse In editia noastra dupä aceastä din urmä copie,
cAci forma datärii si mai ales locul, Bucuresti (in loe de Arges), cum stä scris
In prima copie, sunt imposibile intr'un document dela Mircea cel Bäträn. 30

15.

Mänlistirea Tismana, 23 Noenzyrie 1406.


Mircea voevod, mergdnd sei se intdlneasca la Severin cu regele
Sigismund al Ungariei, se opreve la meindstirea Tismana cu toti
boierii lui ci dei egumenului Nicodim privilegiul ca nimeni, afarci de 35

14, 15. Matei, 27, 25.

5*

www.dacoromanica.ro
68 MANASTIREA. TISMANA, 23 NOEMVRIE 1406 Nr. 15

cdlugdri, sd nu aibd voie sá pescuiascii In rdul Tismanei, nici sei


panel' vitele pe mofia meindstirii dela satul mänd stirii pdnd la munti.
Le pune hotarnic pe Brata, judecdtor al Jiului.

t Íl3ut, 111, MHOLI4 ISEAHKKIVi KOEKOAA H C4M0,1,11'10KAISHK111 rocnoAnnk


5 3EMAH XrPOOKAAXTHCKOH H 3,111AAHHHCKKIM, ELIJEME H Kit TATAOC-
KFIM CTOMIAA1 H 11MAAI1JS H 40111111118 repo", ti G*KEOFIFICKOMS BAIICTKS
rocno,knuk H WKA HOA 110 IS'KCEMS lloSnagov, AASKE H AO KEAHK1Ar0
MWO'k H )1,11.kcTpS AAKAT POCHOACTKO-A111 cYg
W1T3M0 rOCHOACTKA-Mil WTH,S H MOAEKH61KS rOCHOACTIS4-A111, nonS
lo HHKOAHMS, 13K0 HIIXTO AA CE 11E CM'kET'lx HOKSCHTH AA AOKHT (111616

HO All,* THCAVklICKOH HMI AA CH HACET EMA11 KOH AliK0 AOEK1TOK,


HOLIAKUJE WT CEAAT rop* HAAHTFIA, HM T'hKA10 KAASrEpE ,A,A
C/6 KOAHH AOKHTH AOKKITOK MONACTHOCKKM AA HACET. 11 HH'k
HAFI

HlitITH AORK1TOK AA HE CA1*ET'k KOAIITH AA HACET 6E3 KONA A1O11A-


15 CTHOCKAS. KTO MI CE R61 110KSCHA WT KOA'kpli 'SEAM:61X H MAAHN AA
[OCT/KANT CTE WOY3AA0 POCHOACTKA-A111, TO TAKOKK1H AA ECT IlOOKAAT
WT nrkoncTog, lioropomn,x H WT Kite*); CK*TkIXII 11 KOrOHOCHKIX
WT11,11 H IIHKOAHA10KM KAIATKM AA HMAT. K TOMS H WT rOCHOACTKO-
Mli AA FIOTHMET rkAHKW SAW H wprYm, HA ll'krklik111 AA CE KAOVET%
20 HO 1101 A*Hi10 H 110 WOT3A1S r0C110,1,CTKA-MH.
H CE 6k1CT K A'kT x311,Ei HE1JAEKTYW11 El, rpart,AlpS-Aug rocnoAcTia-
MH Kit G*KEOHNS, AA CE ritCTAHM C KOAAEAVh, TA AOHAOX Kit MONA-
CTM111, MEr1C11,A 110EKOTIa KI` AH6, C'h ISI.C*MH ErSMEI111 monacTniicitnih
H Crk KlWkAlH 60A-k1E rOCHOACTKA-AM. 11ALIENSE H 3:SHAH BOATA AA
25 MS ECT XOTAOFMK, 110HEME E'k 11 TOH CMAE11,1s. E.SA10.
t t1P4 KWEKWAA, A1HAOCTHA 603:TEt6 rOCHOAHHk.

t Eu, Io Mircea voevod i domn autocrat a toatä Tara Ungro-


vlahiei si a pärtilor de peste munti, Inch* i spre pärtile TäTäresti si
herteg al Amlasului i Fäggrasului i domnitor al Banatului Seve-
30 rinului si de amândou6 pärtile peste toatä Podunavia, inch' i pänä
la marea cea mare si autocrat al cetätii Därstorului, dà domnia
mea aceastä porunc6 a domniei mele pärintelui i rugätorului
domniei mele, popii Nicodim, ca nimeni sä nu cuteze sà se

12. cinata ropt. Miletici, *tefulescu, cina Taropt, Venelin, HAjdeu.

21. H6HAIICTIWN Hf.

www.dacoromanica.ro
Nr. 16 l'IRA. LOC. 1406 69

ispiteasca sa vaneze pe§te in 11111 Tismenii sau sà pasea once fel


de vita, incepand dela sat in sus, pana la munti, ci numai calugarii
s'a fie liberi sa vaneze sau s'A pasea vitele manastirii. Si alte vite ale
nimanui s'a' nu cuteze sà umble sa pasea l'ara voia manästirii. Cine
s'ar incumeta dintre boierii mari i miel s'a' calce aceasta poruncä
a domniei mele, unul ca acela sà fie blestemat de preacurata
Nascatoare de Dumnezen i de toti sfintii §i pArintii purtätori de
Dumnezeu i sà aiba i blestemul lui Nicodim. Pe langa aceasta
dela domnia mea s'A primeasca mare rail §i urgie, deci fiecare s'a
se fereasca dupa porunca i dupä ordinul domniei mele.
Si aceasta a fost in anul 6915 [1406], indictionul 15, mergand
domnia mea catre Severin, s'a se Intalneasca cu craiul, atunci am
ajuns la manastire, in luna Noemvrie 23 zile, cu toti egumenii
manastire§ti i cu toti boierii domniei mele. De asemenea i jupan
Brata sal le fie hotarnic, pentruca a fost i acest judet al Jiului. 15
t IO Mircea voevoda, din mila luí Dumnezeu domn.
Original hârtie, filigram: o cetate cu turn crenelat, pecetie mica aplicatà.
Arhive Stat., Sect. ist., 1/9, cu o traducere de Dionisie Eclisiarhul. Publicat
de Venelin, p. 22-23; Miletié, P. 119 (Cu data 1407) i facsimil; Hajdeu,
Arh. 1st., 1-1, p. 98; Stefulescu, Tismana, p. 173-174 (fragment); Dinu 20
Arion, p. 117.

16.

Fáráloc, 1406.
Stelan Lazarevici despotul Setrbilor innoefte mdaistirilor ridicate
ca ajutorul riiposatului sáu parinte, T imana $i Vodita, stlipanirea
celor zece metoace ale lor din Serbia, areitate pe nume, care fuseser4 25
intre timp pustiite. Permite oarnenilor fugifi din acele sate, fíe in
Ungaria, fie In Bulgaria, .94 se intoarcil liberi, afarei de reiugicatori.
Acest privilegiu e valabil pe celt timp va trili popa .Nicodim ci chiar
dupei nioartea lui.

11IHAOCTTS It'keErktrk:41HTEMA llora, Aak GTE$AHk Kit X1111CTA 30


3A4POLHICTI413.0/0 Ir1f1010, 110 11'14X0,..1,5 KAACT11 11(r1ISM 6111K111HAU1 AECHOTk,
A1110r0/0 TEVOT010 06,4,0101NA% WT E31.114A /110,A,TE H KEAH11,11, K511-
HOHCE 14 A.1011ACTKIPTE H 1111011,11 K811110 CiírhEffill 0,..1,11'hiKHA111 S'kXS, laKOHCE
H ta k FrAAHSE 6/1,11'0H3K0A11 SALirkl fi01'k f1OC*THT11 Af0,1,1i CKOH HE

www.dacoromanica.ro
OL raya '90'1 90t1 '41 91

&A% H.L0H34.I. PH 011.1.3HVI1LL301.111 H .1.A1 HMOWOH 11.51 SVH3 H HHOLN3


VII ¡Arlon WoNlsiu 3YONI.CM H HOW Oil HIONJ OJVV9 HI. JAI VIHINOHHNOLI
VH SY090513 H LAi VVIE1114W VH '131.111HVhAl3rtN VYJOI H `OM
SY090N3 `,IXVY011 9WilidPII.3VHOW OYN:SWION H
OILL3IHHO.L30Y 00113

M.0 ONCXHH 9X01.1.(190 H Itin.WVHOW HONMCVU HVWIS OWN 01.00W011


0JVHISKVV9 PIVII.HY0d OJNOW IMVYSII.3 '13 INVVIi! H01.3Hh*C1ll 111111Y000.10ll
VII HOHOWAII H OJVNHVIU riuoYuu utuistouVII rdni.uiv AOXVIVH IEI
"4.51 H.L3VV9M qiw-v2.1.3c11,11 OHHOYOLI 3:4C0N1!1 H VVHN 11.1I 9.1..1.1119r£ H -SUPS

3.114q..L3 011hq.HON *VVHHONCOVIA 3NCX11 HVONOJVV9 uw-moden Imumuuou


oT r4uvu tumucovudu OYNCIAll sIWPIHHOhni 11W01119.L3VHMW iNal13WH IMO
:Pp udj, `NYontfg `utniouvx lenmatiSV `rlanumgdx `utisioXgV 4411(101E1i
MHNFIN VIINHH011 .1.1.rd0ti0ll
;WWII 11 st11.2 "qXn'it ON4H gX4.0 util.Novn. INHN0NNI.A1 oYm40u -AourE:
rAtiq.,La 1.Y.1 00 `oiravfmti uvu g HVW3E `Htv-rsd.odr`u urn ru
gi vst 5LLSVH 0HYONON3 OYNC9N CH 30113 0.14*W II 0.1.NHN
VY OH VWH 9%VOIIHH 111.1111V9VS 11H
rY SW OM HNOLIWVS H

LiYi 1101,90VJ O1V311 4.11


f103 NHVO-S0N3 OVUOVH
sl.WH3 OMV 0.LN OHJ4.90t1 J.S1 3.I.VW3g HW-VN.L31101 1100901210 HVW5g
HVH Ito 110.10dr.PIVH HVH HOW NI.NOV1h HVH OJIOW VHHVII.3VVN 91M191.1.41
OWVI. MLL 40.14V HVH gl.NY HVH OHHYI 1.1.3MOX3'IN 111.11111iNSILN 13 Ao
H

nruumniY*Ou VV13 `VVHNONdrell IHY090113 VY 11.31 VY 'ILLOYHI.OH ONHIOLL


q-lC011,1 911101 :4.413 HIT ILLOVS9 HW-SN.L31101 Ofil IIVH.L30NVIMI HVH

;Yip VNHVI,L3VVII °MOW (IVVII4011 HVH "1,1.3YS9 OMAHA° HVII -OHH3M1.513


1111YVIIN HVH 3 11.9011 OHIMISN VH 14.1.111.WH NVH .%umutioXouolmil.Y
4W14110)1VI VYONON3 OH ALIVNVY 03 OH sIXPIHHCOHII HV3M13 I.LOY.A09 0.LN
Nato XimuunatiV4.tiu `9HHA V'd ILLHYOXHI1H
1.WOrill 11W-A011.0dell
49WMHONH 0.1.N Jo3W109 XIMI1UhOdY1.1/H sIXI.V33 H rst HW 11.31M1 V£
°JON quAndomoi vst Aow luvrY ..kod4.11
V.I.0 V3411 VV11I3h111YVILI 010(51.51 H 9W3.1.111*VONO1I VYNCILON.LOH

OS HW-ON VY 4.11.0.V.1/409 VtiNCOVIAHOH H VWH94V0NOLliti Hd11 1.1.01IHNC VLIOU

1JAN VWHYONHII OYNCONV.I. H Oil HJildWs13 `0JO V3N %%LIN V.LONMS VNI..30111
'0.130%V Olt INCHAHMOVOI 0J3OW VILLAWII OU S.I.H*V3NOH 01.1.N:09 ONCOJO

Hill, 4.10H 9.1.11V0N0JVV9 0.130W VV0.1.31.1511 9VO.LHNOL(VO.3 'FUNS OIVOW

ILLHHVIikL3 V).3 `vuulhodYl.du rY 111 H INVV3 1X1.0.1 III.HY*VJVH H

gfi SMVH ILLOWVN ILLH1V.Lf10 4.11 Yj. 1X31.11`41.3VHOW 3011h1.11

V.I.0 V311 33-3111V3IMPH VHHYOWOJ V.LOHJOY VM41.1.0


.
11.11 0.1.1-V I15x
HMI.I.NNYHNr1

'L2 irnsx lYtis

www.dacoromanica.ro
Nr. 16 FARA. LOO, 1406 71

allitIOCTTS 60aCHE r0CHOAHH6 It'h,CIA1 Gfrk6111EA1 H ii0ASHAKY8 AEC-.


fill/T GTE*All.

-I- Din mila Atottiitorului Dumnezeu, eu stefan cu credintä


drept cinstitoare intru Hristos, dupà ridicarea In puterea celor de
mai inainte despoti, am fost asuprit cu Milne greutäti de care 5
limbile sträine mici si mari, impreunä cu mänästirile si cdlugärii,
am fost cu totii cuprinsi de supäräri, ca si eu insumi, pand cand
a binevoit bunul Dumnezeu sä cerceteze pe oamenii lui, pe cari
i-a scos din stramtoare la loe larg si dela neputintä la putere si
dela supärare la veselie si m'a dus si pe mine, dup'ä bunätatea lui, io
dela supunere la libertate si dela un scaun mai mic la cel mai
Inalt. Atunci si eu am dat libertate mänästirilor si fiecäreia averea ei.
Intre acestea am aflat si mändstirile din Tara Romaneascd,
care au fost zidite cu ajutorul fericitului meu pärinte, locasul
prea curatei Näscätoare de Dumnezeu dela Tismana si al lui An- 15
donie cel Mare la Vodita. Metoasele ce le-au avut in tara Impä-
rAtiei mele, intocmai ca si altele, au fost date uitdrii si cu totul
pustiite. Impärälia mea a binevoit innoindu-le sä le ddruiascd
iarasi mai sus ziselor mänästiri, iar numele lor sant acestea: Tri
Brodi, Hanovti, Drajevti, Crusevita cu Duhovti, Izvorti, Barici, 20
Bichini, Ponicva, Poporate.
am mai fa'gkluit si aceasta: care au fost oameni bisericesti
inainte de pustiire, unde se aflä, fie in tara Impäräliei mele, fie
In Ungaria, sà meargä liberi fiecare la locul säu si niciunul
din dregätorii impärätiei mele sä nu. opreascä pe nimeni, nici 25
sä-i retie ceva, si sä fie liberi de gloaba si de toate därile dregAto-
rilor. Pe langä aceasta, cine a fugit din tara impärätiei mele In
Tara Ungureascä, sau in cea Bulgäreasc6 sau omul meu, sau al
dregätorului meu si a petrecut acolo trei ani, sau doi, sau unul
§i vrea A* se intoarc6 in mai sus zisele sate bisericesti, sä fie liber 30
sä vie, afarä numai de aceste vini: dacä a adus vreun prejuditiu
impgrätiei mele sau a furat pe un dregnor al meu sau va fi ucigas,
sau hot de cele bisericesti, sau este rob cumpArat la mosie, sau
violator de fecioarà. Acestora nu li se &A libertate dupä Scripturi.
Dacä va fi cineva, afarä de cei cu aceste vini mai sus zise, s'ai vie 35
la impärätia mea economul, care va fi In satele mai sus zise si
sä arate pentru cine vorbeste, ca sä-i dau fagkluialà.
9. Psalm, 4, 1.

www.dacoromanica.ro
72 PARA LOO *I DATA [1407] Nr., 17

Aceste toate mai sus zise lntare§te Impälrälia mea cu MO-


duialä §i Cu porunc4, sA fie neschimbate §i neatinse cat va trä'i
popa kir Nicodim, de asemenea §i dupà moartea lui, In toti anii
vietii Impsárbiliei mele. Iar dupä moartea impàrdtiei mele, dupà
5 porunca lui Dumnezeu, pe cine va binevoi Dumnezeu s6 fie deli-
nätorul scaunului meu, II rog sà pAstreze cele mai sus zise, ca sä"
nu mo§teneascä numai Ocatul §i ca amintirea noastrà sä" nu se
sting6 In aceste mdn'ästiri pe vecie.
Acestea toate s'au scris din porunca domnului despot stefan
io in anul 6914, indiction 1.4.
Din mile lui Dumnezeu domnul tuturor Sarbilor §i al Podunaviei,
tefan despot
Original pergament. Arhive Stat, Sect. ist., I/10, cu o traducere de Pesacov
din 1847. Hasdeu, Arh. 1st., I-2, p. 17-18 (cu data 1391 si un rând sà'rit).
15 Ceda Mijatovi6, Gpnvoi A3PAHH H3 PrAHrHeltt ficropurg, in AITOMIC MATHHI CPHCKII.
CLXXXVII (1896), p. 21.
Data scris6 gresit de diac xst1Ag, ceea ce n'are sens ; este probabil xsur
= 6914, adia 1406 care corespunde si cu indictionul 14. (Cf. si Mijatovie,
op. cit., p. 23-24, propune xstot, 6915, dar cifra primei zecimi se seria dupà.
20 unitate, deci numai ultima cifra' era gresitg. Data propusd de M. nu mai
corespunde cu indictionul, nici cu aflarea In viata' a lui Nicodim).

17.

Feirei loc qi data [1407].


Cu ocazia mortiti starolui Nicodim, Mircea voevod poruncege
25 satelor Tismanei ill asculte de acum de noul stare; Agathon fi lagei-
dueqte cei nu va retrage dania feicutei meiniistirii, deindu-le altor pro-
prietari, boieri sau cnezi. Deci sei nu primeascei niciun boier ce ja
dajdii fi trage la munci ; pe cei ce vor veni cu vorbe mincinoase sei-i-
alunge, lovindu-i la cap.
30 ilV AIN plA KEA/lb:kill KWEK0A4 N CA t%10AIVIOKAK H k1/1 rOCHOAN H k [MOH
SEMAH OirrrilognaKTHciou, nil WET rOCHOACTKO-MH KitC*A1 CEAWM 410
Cil 110A 06AACTII MON ACTI-Wk TI1CM*1111CTill, KEANKKIHAME H ¡Wilk' AI Kit
KSF-1*, N TA K 03F1 KM KIHIC 011Th POCIIOACTKO-Mli, TOV311 Kkl CM% A AA%
Ad 3 H Ai Tf K A KOH° Ifkli OEMS K WASS liAH 6011*(111110y l'OCHOACTKA-A111 ,A,i1
35 11A1k1Tf Kit WW1 HA H Kit OX'A KM, Ta HAK kl AMC HA HSTANA K kl
K.1%34l1A, TA AA K Ill AAArlt A0 OITON1S, NM. KM CAM AAA*11, 11 AA ASUlilk

www.dacoromanica.ro
Nr. 17 FARA LOC $1 DATA [1407] 73

0011Th111 l'OCHOACTKA-Atli H 3% MCA, CTE K'k 0 6AACTH


THCAVkWkCKk111, TAKO H C'k It'hrk IMTL LO ECT 1111HAOMENO. Hri,4 CTE
lUIt HOCASWANYE WT K'hrkX" CAOyilt6i1K H ,A,MKA,AX'k H WT flOCitrt,A H WT
FMEAll Op161111 H WT KOLIJHHII,H Op1K1111. fl 11*KTO aqIE Kk1
METk Irklic1K0 CH, ,A,A CA1 rA064 AH Ch INETk
HE oyK*(11-1TE 1111KitKO. 1LY 5
ChTKOOHTH HMI AoymEroysnna, HAN 6.7h,S,H LITO wT M i1 Ao roirkma,
K'kCE ECT AIONACTHOCK0 H FMSrEpH THCAVkIrkeTill AA li'h3HAtitittTk,
Aporrhi 11HKTO, 11H WT BOA'kjik M C/A HE CArkfTk NOKSCHTH. KOH-
AF1611 11(111CT.111111A% nocirkA, K4C, tVT KOA*11'lk r0C110,A,CTKA-A111 OKE Wk.
3ATH, HAH FIHIIJÇ 11.1KOTk AdlIAIPtialitIMALITII, $,AATE rit mitt.% lo
oltrkKoro. enivicF KitKO CTE HAMAN 11 11011HTAAN noun IIHKOANM,I,
TAK03H WT AFDC H 14111(1-k,A, ElOgliTATE H flOCA$WATE nona Kyp I/Pa-
t:103A, KOAHKO H Wlipil3k rocnoAcTka-mn, TM:0HW H K'KCIA 6114111it.
11114K0 M HE CArkETE SLIFINFITN DO tV(1113A113 POCHOACTKA-A111.

ItV KWEIttVAel, A111AOCTT/it GOWEN. l'OCHOAFilik. 15

t Io Mircea mare voevod i domn autocrat a toatd Tara Ungro-


vlahiei, scrie domnia mea tuturor satelor care santeti sub stdpa-
nirea mändstirii Tismana, mari i mici impreund, i astfel vd po-
runceste domnia mea, prin aceasta v'am dat de stire ca niciunui
cneaz sau boier al domniei mele Bà nu fiti de ocind si de ohabd 20
ca apoi iardsi de azi pe mAine sd vd iau i sd và dau altuia,
ci v'am dat pentru sufletul pdrintilor domniei mele i pentru al
meu, ca sà fiti sub stdpanirea mAndstirii Tismana, Impreund
cu toate bAltile care s'au ddruit. ì sd fiti in supunere despre toate
slujbele i ddjdiile i de posadd si de gäleti ohabnice si de cosuri 25
ohabnice. i daca cineva Và minte cumva, sd nu vd Incredeti
nicidecum. Ci gloabele ce s'ar intâmpla SA se facd sau dusegubine,
sau once, dela mic 'And la mare, toate sd fie ale mändstirii i cd-
lugdrii dela Tismana sà le ia, iar alii nimeni dintre boieri sd nu
cuteze. Care s'ar ispiti sà umble printre voi dintre boierii domniei 30
mele, ca sá và ja ceva sau sd vd tragd la alte munci, oricui
dati la cap. Incd i precum ati avut i ati cinstit pe popa Nicodim,
asa de acum inainte sd cinstiti i sd ascultati pe popa kir Agaton,
ca chipul domniei mele, precum si pe toti fratii. Altfel sd nu cute-
zati sà faceti, dupd porunca domniei mele. 35
t Io Mircea voevoda, din, mila lui Dumnezeu domn.

12-13. ilraeoria, scris de altà mand in locul lAsat alb la inceput.

www.dacoromanica.ro
74 FARA. LOC I DATA (1392-1408) Nr. 18

Original pergament. Arhive Stat, Sec. ist., 1/14, Cu o traducere de Dio-


nisie Eclisarhul §i alta de Ilie BArbulescu. Venelin, p. 26-27; Stefulescu,
Tismana, 174-175 (fragmentar) ; Dinu Arion, p. 129. Datat 1407, pentruca
e scris imediat dupa moartea lui Nicodim (numele noului staret a fost
5 intai In alb) la 26 Decemvrie 1406 (Ruvarat in Archiv. f. slav. Phil, XI, p. 361).

14.

Feird loc fi datd (1392-1408).


Mircea voevod inteírefte mandstirii Tismana toate privilegiile fi
posesiunile ei, privilegiul tatdlui sdu, Radul voevod, al fratelui sdu,
lo Dan voevod, al unchiului sáu Vladislav voevod pentru Vodita. Apoi
satele deiruite de deinsul: Jarcovdful, Sufita, Pesticevo, Aniniful,
doud pdrti, pe Jiu, zeciuialci din ro(ile minelor de arcana- dela Bra-
tilov. Intdrefte fi satul Sogo:no, schimbat de Nicodim En fafa dom-
nului pe Poronitii, Sagovtiful cumpdrat de Nicodim sub Dan-Vodd,
15 Grofani jumiltate, partile dela Pocruia ale lui Tatomir, Voicu fi
Radoslav, doud parfi pe Jale f leisate moftenire de Dimitrie Dad-
cescu, moara ldsatei de mama domnului. Se intdrefte fi rdnduiala
lui Nicodim, ca sd-fi aleagd singuri cdlugdrii conducdtorul.

t 110HEME A3'h K'h XfIHCTA Hora 16AArOK*()HhIH, 1w dilifILIA KOIKOAA,


20 AIHAOCTHA 60/KTIA rocnorviuk KliCEH OVrrOOKAArYli, K'h HAtIAA'k soro-
Aap0KAFlar0 POCHOACTKA Wp1Tw IK 31A1All P0000A,CTK4-MH, HA
AVkCT-k pEKOM*AVIs. THCAMHA AIONACTHilk, erOME CK*T0110,1H1 WTH OWAII-
TEAk rocnoACTISA-MH, PAAOyAll KOEKOAA, WT OCUOKAHTA KilSAKEDKE,
CK*T011011HKWTH ErIAT rOMOACTKA-AUE, 1w AAH'h KOEKOAA, MIEWS*-
25 AM KEII1A111 EIOKAHH, CEPO pAAH KAAPOH3KOME rOCEIOACTKO-AIII, MKO?KE

VOCHOACTKOr., C1101,1 H CEMOV K'kCflpHEMHH1111 glATH, WENOKEITIE OVE°


noiwkirk pwAtiTeirk Moiro H gpATA, ;KHKWTA,KE paivi rOCEIOACTKA-MH
cnacada, c-k fifIECK*ThIM KMAPP-1111M RoropoAtiu,m, H 111111C110-
A*KIII 111.ApiA Ortfl-kHHTH KC*KKIA111 11(111/101111 H AOKOA11,11 Fi HEAOC'11-
30 Kp'kUIEFIHOE HCHAkFIIITH, HETWILIUKE CE, HM H IiIHKA Ilf1H OWAYTEAH
MCPEA18 H fl1H 6(IAT-k 111311/10)KHWM CE MOHACTIVEJ, KC.k DOTK(311AliTH H
ormrkrurrii CAAKhl pAAY EOril MOWO, Kit KKAAMMI H tIts.CTH no-kcilatt-
HhIM KAA,3,11t1H11,M MOM H np*Clt-kTKIA ll.OropoAnu,m, taKO AA C.f.%

31. npenowilwx. 32. 46CTH I46.

www.dacoromanica.ro
Nr. 18 YANA LOO *I DATA (1392-1408) 75

W6041111,7A 6% NUFKOT* FOCIOACTIL4-M08rO K0-kflliTfA* H HOMOIRHFILI,Ait


6% CT04111HhIN2IU AkHk CARA4 31H3Fl11 6*(1H1.1.1. KOAATANIIA.
110'66*F 110T601.3SA4AVI. f1011(10)KFHH44 WT C6*T01104H61114r0 MAT-
TEA* rocnoArrita-mn, Iwanna Parkovna gontoAx; CEAW KOVM4IICK6111
EPA C'h Il0A06HHWAA% TOHO0FL8 il 6A4TO ENCT0FIVI. WT TOFIOAHHHA AO 5

Erh3oro 1111.AA, 61.11116 KOIL4NH11,6 C-ft CFAWArk pfKOM*A1% X0111COMOV-


MHO H THCMFHA no W6010 criutior, filliK0 6ii IIHMNIEIHKO, POVWFMKO
NOITO WT In/minor° cop,cTita, ci K-K6A06% FM 6-6C-kKO A*TO. H
KTO EXAFT 6-66AA0, W TOM% AA HE 6%11041114 rOCHOACTKA-%H, HM AA
WTHP4KA*T-1., TO TAKO 6-1. MOH8CTH0k. 10
110 TOM% HOT60-10KA4 rOCIIOACT60-MH fAHK4 CK*TOHON116Will 604T%
rOCHOACTKA-MH, Atilt% KOEKOAA, HpNAONCH : Wrkleff fAHKO fCT ArkgYE
HA ZAAMIH or A4610f1110K H WT AOMA rOCHOACTKA-MH HA KC*K0 A*TO.
..
I ArkX066 C1.10fHIA, I ChipWlik, I A0NSHH111t, I 110CT4K% rOyHH111% H 1
flOCTAIS% T0AE6%. 15
111. CHM% 110H44I'A H rOCHOACTKO-4114 np*Apenninontor MOH8CTH010
110*CK*TkbY. Boropori,mtx. CFAW ;KAOKOKFIVI. C 110TOKWArh H MN/ GOV-
111M1,01r H CFAW HfCTHtlf60 H CEAW Goronno tpo E MrkiiHAlt IIHKOAHM-6
np-kik rOCHOACTIOArk-Atti 114 CFA* HA 11000H1111,H, H CFAW GAr*KfLVI. MO
E KOVI1N4% IITKOAHAVI. npn PH* KOFKOA* H flOAOISHHA CEAA TpOW4H-1. 20
Oy 110600VH, T4TOAIN0-6 H RONK.) 11 PAAOCAMOILA EAMHIla H WT
2KMEW4 LIFTNYKTAA NACT, 410 f flpHAONSHA% MOH4CT6100V CAM% AN-
ANIT(1% A461016111KH FLA C4W-6TH CKON1, H CEAW HA ;KOVAH, AKA KOALAT*,
EAAT* pEKOMO GAMMW001. H WT 11011
peKomot fIHNH111111. H CIAO 114
X411064 KOAA HA BPATHAOK* AECATK% AVkAH. Cillif tf KOA*11N11" 100 E 25
flpHAONSHAA MATH rOCHOACTK4-M11, rocnoncm, HA fincTinno, wo f 61.1114
4NCTA4FIA0HT4 Bark.
elilf K% CHM% flOTNYhtKA4 rOCHOACTISW-MH fAt1K4 C6*TO-HONHKWTH
CT01114% r0CH0NCT64-MH, KAAANCAA6 KOFKOAA 1101140N111 CK*TOMOV 1111-
TOHYOV HA ROA111H, CLAW IKHAOKIIIHII,A tf NSFITO, K-66,1066 WT ROCTHFIA 30
CEAA Olr TOHOAHH1111 H WT cp-kAniNni 611016 HA Atitiatvk KFCT HA AIOT*K%
WT WC(Wit WhillMill.. AOKOA-1.61. H ,11,0VH4K1t WT GDAT0661 H4AHH61
AO ropugro A1OCTINH4 H r0A*M4 E0A1111,4 HO W6010 CT04HOV C'h NW*111TE4rk
Cl. 4NK4A4A111 AO LAKHHHA CFAHMA H KOA*11HI4 oy ENCT01111,H H
IT1,11rAHL, AI NFA*ALI. 35
GTa KC* noHAa NI H H0T110-1.)KA4 C-k KC*KklArk
rOCHOACT60-41H
11011FA*HYL4Il H OVT60-10KAF11TEAVI. Aa 62hAMT FifflOAKHNCHA H Iffil(1*.
AONCHA, TAKONIM H MA CKOGOAHA WT 6C-kKhNC paROT% H A4116W6%
ii ACTOAls,K% rocnoAcTita-Ann.

www.dacoromanica.ro
76 FARA. LOO SI DATA (1392-1408) Nr. 18

1114 CHM% 110111A6dTh rOCHOACTKO-A1H CdMOKAACTHWArk 6K1TH


H1106WAl'h 11%. W6010 NIONCTF11110 H HO CAIWKT11 1KIFIMACTKOVASIFI4r0
11,111,111111-16a HHKTO AA HOCTAKA*ET'h, 1111 1311 CdArk, 60EKOA4 illupqa, HH
HH'6 KTO WT HX>KE 110 MIJ1, T101.1.1f. EVO,KE CdAIH 6AhrOKOAAT1t, H11)61
5MC pa3011FIT'll H 110*MFITE IITKOAHMOKO H MOE 11011FAHTE. KTO
AN ,A,(11.311ET, H CAA10 VOCHOACTKO-A1H HAH WT CKIHWK-K roctioA-
CTKA-MH HAN KTO WT rocuokk HME )Ç0111ET11, HACTATH 110 MOM% TOM'S
110111.11FTh pa30011TH CTE HOT6p-k3KAENTE H 11011EAHTE l'OCHOACTKA-AM
1111111% H 1111E94HIE 1111KOAHMOKW, TAKOKAPO Ad 0011(13HT'It rOCF10Als.
10 11:1'1& CT(1/11111111drh H HNIKEAIIK1A1A CKOHArK C.R,A,WAt'h 11 Ad moy ECT'K
HOCTAT'h 1111*C1S*T4%d KAA111114 1101'0110AHRA H ,A,d ECT FlpOKAMT% WT
CK'kTitlIC K'KCE/111ICKMHX"3 C11601S1'h H Ad E HIllitl'hCTEH'h by* H floYor
K'hrkiWIt WTEKIIIH&% Cit 110C110AdH rwkAtIltIllYHArk Toro HA CdArKT11.
t darlirld KOEKOAd, A1H1iOCTHAR ROXITEFia POCHOA/1116..

15 t Pentrucä eu intru Hristos Dumnezeu binecredincios, IG


Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn a toatä Ungrovlahia,
la inceputul domniei däruite mie de Dumnezeu am aflat in tara
domniei mele, la locul numit Tismana o mänästire, pe care sfant
r6posatul pärintele domniei mele, Io Radul voevoda, din temelii
20 a ridicat-o i sfânt räposatul fratele domniei mele, Io Dan voe-
voda, a intärit-o cu multe lucruri, de aceea a binevoit domnia
mea, sd le fiu urmas precum in domnie, asa i in aceasta, sà innoieso
deci pomana pärintelui meu si a fratelui pentru viata i mäntuirea.
domniei mele, acest hram al preasfintei stapane Näscätoare de
25 Dumnezeu si pururea Fecioarà Maria 84-1 intäresc cu tot felul de
daruri i venituri si cele nedesävärsite sä le isprävesc. Nu numai
aceasta, dar si ate au fost ddruite sub pdrintele si sub fratele
meu mänästirii, pe toate sä le confirm si sä le intäresc pentru
slava Dumnezeului meu spre lauda si cinstea preasFävitei mele stä-
30 pane i preasfintei Näscätoare de Dumnezeu, ca s'o aflu pe ea in
viata domniei mele intäritoare i ajutátoare, iar In ziva cea cum-
plità a judecätii, mijlocitoare de viatä vesnicsá.
Mai intai intäresc cele dàruite de sfänt räposatul pärintele dom-
niei mele, loan Radul voevod: satul Vadul-Cumanilor cu jumätate
35 din Toporna i balta Bistretul dela Topolnita panä la Gärla-Repede,
mai sus de Covacita, cu satul numit Harsomuntd i Tismana pe
amandouà pärtile, cätä a fost Ligkeasc6 i Ruseasc6 i gräul
din judetul Jales, 400 de gäleti pe fiece an. i cine va fi gäletar,

www.dacoromanica.ro
Nr. 18 FARk LOC 3I DATA (1392-1408) 77

ad nu Intrebe de aceasta pe domnia mea, ci sd trimitd indatd la


mdndstire.
Dupd aceea Intäre§te domnia mea cate a ddruit sfant rdposatul
fratele domniei mele, Dan voevod: nucii, cati pomi sant pe Jale
Ja Ddbdce§ti si din casa domniei mele pe fiecare an, 10 burdufe de 5
branzà, 10 caravale, 10 päturi, 10 postavuri de manta §i 10 posta-
vuri de incdltdminte.
Pe langd acestea ddrue§te §i domnia mea mai sus zisei mdnd-
stiri a preasfintei Ndscatoare de Dumnezeu satul Jarcovdt cu
Potocul §i satul Su§ita §i satul Pesticevo §i satul Sogoino, pe care io
l-a schimbat Nicodim In fata domniei mele pe satul dela Poroniti,
-§i satul Saghievdt, pe care l-a cumpdrat Nicodim sub Dan voevod,
§i jumdtate satul Gro§ani §i la Pocrui, ba§tina lui Tatomir §i Voicu
§i a lui Radoslav i dela Jale a patra parte, pe care a däruit-o md-
ndstirii insusi Dimitrie Ddbdcescu la moartea sa, §i doud bucdti 15
din satul pe Jiu, numit Anini§ §i satul la Band numit Sälcirr
§i dela rotile lui Ciop Hano§ la Bratilov, zeciuiald de aramd.
Inch' §i moara pe care a ddruit-o mama domniei mele, doamna,
la Bistrita, care a fost a arhimandritului Basea.
Incä pe langd acestea Intdre§te domnia mea cate a &Arta 20
sfânt rdposatul unchiu al domniei mele, Vladislav voevod, sfan-
tului Antonie dela Vodita, satul Jidov§tita §i graul, gdletile dela
satul Costii, la Topolnita §i vartejul dela mijloc la Dundre, la iuteli
§i venitul dela opt pescdrii §i Dundrea dela povarni§ul Oreahova
pang la puntea de sus §i Vodita cea Mare pe amandoud pdrtile. 25
Cu nuci §i cu livezile pand la seli§tele Bahnei §i moara la Bistrita §i
Tiganii, 40 de säla§e.
Acestea toate le ddrue§te §i le intdre§te domnia mea cu toatd
porunca §i Intdritura sd fie nemirate §i neschimbate, de asemenea
§i satele libere de toate prestatiile i dAjdiile §i venitul domniei mele. 30
Pe langä acestea porunce§te domnia mea ca cdlugdrii din aman-
doud mdnästirile sä fie de sine stdtdtori §i dupd moartea carmui-
-torului lor, nimeni sä nu numeascd pe carmuitor, nici eu Insumi,
voevodul Mircea, nici altul dintre cei de dupd mine, ci numai pe
cel pe care singurill vor binevoi, nici sä se strice randuiala §i datina 35
lui Nicodim §i porunca mea. Cine ar cuteza, mdcar lnsumi domnia
mea sau dintre fiii domniei mele sau cineva dintre domnii cari
vor sta pe urma mea §i va strica aceastä Intdriturd §i poruncd a
domniei mele i randuiala §i datina lui Nicodim, pe unul ca acela

www.dacoromanica.ro
78 FARA LOC $1 DATA (1400-1408) Nr. 19

s6-1 loveasc6 Dumnezeu cu strasnica i dreapta lui judecatà


fie potrivnicd preasfânta stdpan4, NdscAtoarea de Dumnezeu i s6
fie blestemat de sfintele sapte soboare ecumenice i sä" fie socotit
cu luda si cu Arie cu to%i cei ce s'au lepäldat de Domnul i L-au
5 dat pe El mortii.
t Io Mircea voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, In stare foarte rea, pecetie atArnatd cdzutä. Arhive
Stat, Sect. ist., 1/18, cu o traducere de G. Pesacov din 1844. Publicat de
St. Nicolaescu, Doc. dela Mircea cel Beardn, p. 39-43. Datat 1392-1408
10 ca fiind posterior documentului pentru Tismana din 1392 publicat mai sus
la Nr. 11 (se dau noui danii de mosii, care nu figureazd in acesta) si anterior
documentului pentru aceeasi mAndstire dela Nr. 23 In care se vede o noul
crestere a numdrului mosiilor mdndstirii (datat din aceastd cauzd ; 1408-1418).

19.

15 Fárá loe qi data' (1400-1408).


Mircea voevod intdreVe fiilor lui Batea, Coman §4, Nanul
fiilor lui Neagotd, nepo(ii lui Coman, Stanciul ci Batea mofiile lor,
locul numit la Mociurife ci mayia lui Neagotd, scutite de orice ddldii
ci prestafii.
20 B.13. XpHCTA 16.ora 6AAVOK'kpHIJH H XpliCT011106H3.H 111/H1KIIIH H

CAMOAP1OKAKH1t1H rocriomuk, 1w ¡RHIN* 110E110,1,A, MHAOCTHA GOiKTflit


AApOILUITEAVK WSAAAARill H rOCEIOACTKOVAH 111CE41 SEMAtt
OVITOOKAAIHKOH, 3AHAAHHucKkhwit crpauam H IS'kcfmoy
6AA101100H3K0MIK roctioAcTgo-mu, CKOHAVEt sAarkinm flp0H3110AEHHEM H
25 ,A4pOKA l'OCHOACTKO-MEI C'Edi ItItCEHRiCTIIIgH H nfrkrioliTannial tu,asToxiini
HAA 111Wki%114 tliACTH H A/1111VIVIL l'0CH0ACTKA-A1H, XplICIVItOtrA rocno,A,-
CTKA-A111 CAOVS*Al[VOCHOACTKA-M]ti, BATEtVkiWK CKIHOKOM, EAU.%
ArkCTO 30gOld01 olf tliotnoinfloK, 4 Kommoy H HAHOVAOIr K iliA[CTI&], A
GTA11410/101r H BATEO TpETH 4/ACT, Kit HHOM i11*CT*, ilErOTHHA.
14

30 WHHHHA, M ECT Komalloy H 11[411J848, ChlHOAAh B4TEK*A1, H01101tHH4, A


1PkroTunq CLtIHS, AHEIICEM BOMAHOKOAA, 110401SHH4, MICO AA H CV TAASH
W[HHitilil HA WKAR WT ItitCrkKEtIK CASHMAXAANSA,a, FAHKA HAKO,I,MT
It% 3EAMH l'OCH0ACTKA-M11, HOHn113111H WT W[IIHTH] KaArh, WT CKHHH KAM
H WT ?KliTApCTILA H WT KHHApCTKA H WT 11HEAAOCTKA H WT PAO6X, 14
35 WT 4101103A, H WT 110AKOA4, T'kEt410 Er11.Y. KOHCKA M L1HHMT rocrioÀ-
CTKS-MH, A lVT HHOPO, WT itvkcEro M f CT cnSs.km rocrioAcTita-mti,

www.dacoromanica.ro
Nr. 19 FARA LOC $1 DATA (1400-1408) 79

EATEK*A1 C111H0110/11 A KOA1AFIS H HANSA li InrOTHHOIr C'hIHOIr AFIEHCEEA1


KOA1A110K*A1, GT,ItituoAotr n EATS H T'kK A*110M, 101811A1T0A1 11 np-kit-
tat1111TWM. XTO AH CA HOICOVHT WT COA*Pli rOCTIOACTK1-4%1H, KEAH-
II,*KME H ¡WANK, HMI wT pABOTHI1K rocnoAcTica-mn H nocoanutT clot
piticwisSA% rOCIIOACTKA-MH EATEK*A1 ChlHOKOM, 1104%1110V 11 HAFISAS H 5
GTAIP110,18 PI fiamto ti ItkroTint ChIFih, 4FIEHCEEA1 KONIAHOK*A1 li 1103AIKAKFIT
HK W EAFIOA1 [MAC*, EMI W AWKAAK HAN CAOVIMAK, T4KOKI.1 HAUT notmTit
wprilia li HAKA3 WT POCHOACTKA-A1H, HA AA HAM E WKAKA.
t 61416 BAKAHHAT rOCEIOACTKO-A1H, IF DO CA11111TH rOCHOACTKA-A1H,
Koro WTREpETk rOCHOAK Bork 6kITH rOCI10,1,Htik KiirrpoKAilW KOH REALM, 10
HAH WT c¡rkAigiuro HAOAA rOCEIOACTKA-A1H HAli WT C'hfIWAHIIK rocn0A-
CTKil-MH, HAH WT HHOHAEMEHHK, Alin FlOthATET H C'hK(IAHHT H 110110KHT%
C'ItH KpHCWKSAlt rocnomTKA-nut BATEK-L11 C111HOKOA1, KOA1AFIS 11 HAUSA
GTAFILI8A8 H EATY10, Toro 110CHOAk BOrk AA HOLUATET H AA ClIKVAIIHT
3AI H Kit KMAXIIIIIArk 11*11,* H MUM% li T*A0A1, mpF AH nonENT H 15.

110CpAAIHT% H HE 110110KHT C'hli KOHCOKSAlt P0CHOACTKA-A1H, A Toro


rOCHOAk EOM AA flOC4A1HT% H AA 1101343HT% H AA 861-1ET'h T*A0M1s.
3AE H ASWEAME 11-11 6.1F.AMIII0A111 K*H,'h 11 AA ECT'll IllnitIJACIlliK% HIGM
li 11131Ill H Clt WH*11111 pEKIIIE HIOAM MI6 HA XpliCTA CIIACA FIA111Er0;
nKriont Fro HA HAC H HA illAA'kK HAIIIHK", IJKOME ECT H 6.T.AET It'k 20
li*K111. 114111111.
CHE ME C'h CIAA*TEAE efFm8 xpitcoKomo : NISHAH'k HAAA H M811A1111
WAIF H MS1141111 GTAIa H MSHAFI'll 30(13A CTOAHHK H MISHAIVII fira, NO:3-
MUM ROHKW H GTAH H PAASA'h WT lifill4KON111.
t Ilk, ilitiptin KWEKWAA, A1HAOCTH/a 60MHE rOCHOAHFIk. 25

t intru Hristos Dumnezeu binecredincios 0 de Hristos iubitor,


marele 0 autocratul domn, Io Mircea voevod, din mila lui Dum-
nezeu 0 cu darul lui Dumnezeu stälpanind 0 domnind peste toatà"
tara Ungrovlahiei, pàrtile de peste munti 0 toat6 Podunavia, a
binevoit domnia mea cu a sa bunàvointà §i a däruit domnia mea 30
acest atotcinstit 0 preacinstit, prezentul, mai pre sus de toate
cinstele §i darurile domniei mele, acest hrisov al domniei mele,
slugilor domniei mele, fiilor lui Batea, o mo0e, locul numit la
Mociurite, iar lui Coman 0 lui Nanul dou'a" p'arti, iar lui Stanciul
0 lui Batea a treia parte 0 Intealt loe, mo0a lui Neagotä, s'a" fie 35.

lui Coman 0 lui Nanul, fiii lui Batea jum6tate, iar fiului lui Nea-
go-Ca, nepotul lui Coman, jumgtate, ca sä" le fie acele mo0i de ohabg de
15. mAX11111A11. I GX1pHM11%. 16. 110CpdAtHT 1 no adaus deasupra randului.

www.dacoromanica.ro
80 FARA LOC $1 DATA (f400-1408) Nr. 19

toate slujbele i &Aldine, cate se aflä In tara domniei mele, incepand


dela vama oilor, de vama porcilor 0 de darea de grau §i de vinArit
§i de albinarit §i de gloabe §i de transporturi 0 de cAlAuze, numai
singurä oastea s'o facä domniei mele, iar de alta, de toate s'A fie
slugilor domniei mele, fiilor lui Batea, lui Coman 0 lui Nanul
fiului lui Neagotà, nepotului lui Coman, lui Stanciul i lui Batea
copiilor lor i nepotilor i stränepotilor lor, scutire. Cine s'ar
incumeta dintre boierii domniei mele, mari §i mici sau dintre func-
tionarii domniei mele s'A violeze acest hrisov al domniei mele,
ao al fiilor lui Batea, al lui Coman qi al lui Nanul §i al lui Stanciul §i
Batea §i al fiilor lui Neagotà, nepotii lui Coman, 0 sä le dAuneze
lor mäcar cu un fir de pär, fie pentru däjdii, fie pentru slujbe,
acela va primi urgie i pedeaps6 dela domnia mea, ci sä le fie de
ohabA.
15 Inca' blestemd domnia mea, ca dupà moartea domniei mele,
pe cine va alege Dumnezeu sd fie domnul ¡Aril Ungrovlahiei sau
din rodul inimii domniei mele, sau din rudele domniei mele, sau
din alt neam, dac4 cinste§te i päze§te i Innoie§te acest hrisov al
domniei mele pentru fiii lui Batea, Coman 0 Nanul, Stanciul §i
20 Batea, pe acela Dumnezeu sä-1 cinsteascA §i sà-1 pbeascA aci §i
In veacul viitor, cu sufletul §i cu trupul, dacä calc5 §i violeazA
nu innoie§te acest hrisov al domniei mele, pe acela Dumnezeu sä-1
loveasc'ä i s6-1 nimiceascd §i sä-1 ucidà cu trupul aici i cu sufletul
In veacul viitor §i sä fie pArta§ cu luda i cu Arie si acei Iudei
25 cari au strigat asupra lui Hristos, mantuitorul nostru: « Sangele
lui asupra noasträ i asupra copiilor no§tri », precum este §i va fi
In veci, Amin.
Ace§tia sant martorii acestui hrisov: jupan Vlad §i jupan Bran
jupan Staia i jupan Zorza stolnic i jupan Aga, jupan Voico
30 0 Stan §i Radul dela Berivoe§ti.
t Io Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, scriere semiuncialä, cerneala cafenie, pecetie atarnata
cazuta. Acad. Rom., Doc. pachet X X/155. Ins° tit de o traducere romaneasca
de G. Peseacov, 21 Decemvrie 1848. Publicat de St. Nicolaescu, Doc. dela
35 Mircea cel Beitrdn, p. 26-27. Datat 1400-1408, intru cat nu apare inca fiul
lui Mircea coregent. Pe de alta parte se vad ¡rare martori boierii din a doua
parte a domniei lui Mircea (Vlad este in fruntea divanului incepand dela 1400.
Cf. doc. Nr. 13).

26. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 20 FARA. LOC, 1402-1408 81

20.
Kira loc, 1402-1408.
Mircea voevod deiruefte meineistirii Nucet staretului Sofronie
Mate beil(ile dela Dundre dela Seipatul peinil la gura Ialonzi(ii. Toate
gloabele ci duqegubinile, i toate prestatiile dela acele bàli, vama de
pevi qi albine vor fi ale meineistirii ci ()or fi adunate de omul mein&
stirii. De asemeneaii confirmei pe omul Tampa, care s'a feicut supusul
mandstirii fi care i-a deiruit qi geirla Seipatul, dela care tot el pa lua
vama. Poruncefte tuturor fungionarilor, intre cari ci kefalia dela
Silistra, sei nu se atingeí de beil(ile meineistirii. 1.0

t 431% HMI K11 XfiliCTA EOVA 6AAr011-41111111 H EAAr0ll1teTH61%111


XIMICTWA10611Kidli 11 CAMWAVIOKAK116111, 1w ditiptIA IKEANKlolti KOEKO,A,A 11

TOCHOAHHh, MNAOCTTA EONSIA H 60,1iiEAVEL AApWKAIITEM WEAAAAAH H


TOC1I0ACTK6X.11 14'KCE11 31MH Xrr110KAAKTFICKOH H 34HAAHH11CKh1M, Ell1066
H K11 TaTApCKKIM CTIJAHAM H riMAANIS H tilarpawS KEp11,Er H G*EK.Ep1111- 15
.CKOMS 6.111CT68 POCHOAHNk H WEA 110A 110 131ICEMS HoMnadoy, AANCE H
AO KEATKAr0 MWIrk H Arkrrpti roam; KAAMAM snaronponsitomi roc-
TIOACTF.0-AM CKOHAI'lt 6AArbJAVh flp0113KOAEllYEAM, 411CTItIA11. H CgiTAHM
tp-K,a,n,Fmk H ri,ApWKAK 61%CEWKCTHItl H 6AAr0W61143H1.111 H np-knoq-
TM-111M 11 1141, KlC*A111 TKCTH H Ad(IWK1t HACTOAH X(INCOKSA WTH2Or 20
.MA66116166 rOCNOACTKA-MH, CTAI)18 GO*pOnTIO H ItlIC*Nt 6pATTI6A1 MO-
1htCTHpCKk1A1 W6p*TiMli1liK CE Kit )(11AM C6-kTkIX H NtHKOHANAMIlilii%
TO0H11" HA Ar6CT-k 1EKOArkM11 ta :0 AA CAr. 611 WNYHZ. 11 611
wpm.% 61%C* EAATA 11041A6111E WT G.T.HATSA A0pH AO SCTTF IAAOKHIM,H,
no ASHAKS. 25
rAWCA MI Cat llIET SLIIIHNTH 110 T'k)(3H BAATA, A8uur8s111la An,
ExAT lVT HACTI11011, 6,RAH WT K0HP0 LIKAOK*KA, 1111*KEANKA 60A*011,1,
HAN MAAA, KCE AA ECT MOVIACTINICKO. equate H WT IPIEA gap KOAHKO
CE XTAT HAKOMITH DO T'k1C 6AATA, AO I'M HM ECT KoTap, MONACTHOC-
NUN qknott-kwh Att 1Jtt% rit3HAUT KAMA WT NINA 11 HHIll [MCA pasoTii 30
KonYKo CE X'TAT 111111/16,111T. H T8311 ECT NkAOK*K WO CM KT NAKAO-
HHA cTdpu,v G40011.1.10, AA ECT M0NACTHI1CKKIH HOCASILINHK, HAIONEAA

Tl6MHA, IMF ECT H TON 111111/10101A FAH° rp-Kno GANATSA. MKTG WT


0A60THIIK rOCHOACTKA-M11 AA HE HOCHA11T ThA1116, HAH ECT CAAE11,1t
HAN 6.1kAT KOH BOA-kifftlk, HA TAMFIA AA EcT KOAEH AA K1.3A1fT KAMA 35

O A
23. TpoHukx, I TptAx 34. cx.p,ovk CAU,I, 35. H4/114 I UM. CAN. MiletiCi.

www.dacoromanica.ro
82 FAR X. LOC, 1402-1408 Nr. 21)

WT PrIx1i0 GAMITSA. fl WT AOSS*K RAATA KOPO LUKSAIORHT rrapeu,


G04,(10HiE H Whrk 61IATTIA AA CH HOCTAKIAT LikAOK*KA, M C'hRHOLIT
AOKW,A, MOHACTHOCKkl, KAMA WT pH6 H KAMA WT f10EA H PALVEkl H
iuiu H HUM KKC, ASOTtl TWPO pAAT TAKO3H 110KEAtKAT POCITOA-
5 CTKO-A1H K'krkA1 pASOTHHKOM POCHOACTKA-MH H KE*AATEA1 AlYhCTEPCKIIM,
KOH KA{AT CAAREAI H PAW614k1K0A1, KlatKkIH AA CE KA(ISET% WT MOHAC-
THIICKA R&M& XTO Kli3AOKHT AA CH HAALIITAT 410 AAV ECT AOKWA, A
f316 HHAKO Ad HE CAVUT HHXTO 110CHAHT H CTEM 11HCAVAHEM rocnoA-
CTKA-A11-1, KOHOKE AtIKAT PONOACTKO-A1H HA WKAKAS, AA KT 3A 3A0AKTM
10 H 3A MUMS POCHOACTKA-M. XTO HOCHAHAH W fAHHOM AH60
AArk, HAUT 0pYlATH KIATKW 311W H wort% WT rocnoAcTKa-dui.
H HO CA1fYhTH P0CIIOACTKA-A1H, Kwro Hawn, r0C0OAK Boni CkITH
POCHO,A,Hilk HAMMON SEAM lVT CfrKAWLIHAAPO HAWAI POCHOACTKA-MH,
HMI WT C1410AIIHK POCHOACTKA-AM, HAH WT HHOHAMEHHK, TA Alpf
15 IkstrhTET H HOHOKHT H STKIPItAHT, CkIH KoTcoKSA P000OACTKA-A1H, Twro
l'OCHOAK BOP% AA HOWKTET H AA STKpitAHT, 11LI1E dliflA30j3HT H pACHHET
Boris AA fiA3011HT H AA SEHET SAE H K'K 616-
TO TAKOKAAPO rOCE10Alt
AM141 KtK H M ECT WTAAVIEH T*AA H KO'KKA [X0HCTOKKII H OrliACTTE
AA HA1AT Cit TOVAX H C'k fliffAi H Cit WH*A1H pEKWHAIH II0Aff, EWE
20 pEK0111/A HA XpliCTA endca NAMPO, K(3101 Er° HA HHX" H [HA 41AAOK HIC1
ENSF ECT H KARAIT K-11 K*KH. 11A1HH.
t 1W liKpqa KwativAd, [AIH11O]CTY[4i 60>KTEAC

t Eu cel intru Hristos Dumnezeu binecredincios §i binecinstitor


§i de Hristos iubitor 0 autocrat, Io Mircea mare voevod i domn,
25 din mila lui Dumnezeu i cu darul lui Dumnezeu, sigpAnind §i
domnind peste toatà Tara Ungrovlahiei §i a Ortilor de peste
munti, Inc6 i &Are psártile tdta're0i §i Amla§ului i RgAraqului
herteg §i domnitor al Banatului Severinului 0 pe amandoud Or-
tile pe toatà Podunavia, inc6 i panä la marea cea mare §i sta.-
30 panitor al cet6tii Darstorului, a binevoit domnia mea cu a sa bunà-
vointà, cu inim6 curatà i luminatà 0 am d'aruit acest preacinstit,
cu frumos chip §i prea onorabil 0 mai presus de toate cinstitele
daruri prezentul hrisov, pdrintelui i rugätorului domniei mele,
staretului Sofronie i tuturor fratilor m'andstire0i ce petrec In
35 mangstirea sfintei de viatä incepAtoarei Troite, la locul numit
Nucet, ca sà-i fie de ocing 0 de ohab6 toate lAltile pe Dungre,
IncepAnd dela Shpatul pang la gura Ialomitii.
9. 34 3A,114041 34... P44, K(03i)Ti4 (?) MiletiCi. 17. 34,I 1{ui 131. Chi BliK] Miletici.

www.dacoromanica.ro
Nr. 20 FARA. LOC, 1402-1408 83

Dac4 se vor face gloabe la acele bälti sau du§egubine, fie de


pastori, fie de once om al vreunui boier prea mare sau mic, toate
sä fie ale manästirii. Inch' §i dela stupi, oricati s'ar afla pe la acele
panä unde le este hotarul, omul mänästirii sä le ja
vama dela stupi §i toate celelalte prestatli care se vor ivi. i Inch' 5
este un om care s'a inchinat staretului Sofronle, sä fie poslu§nic
anume Tampa, care §i acesta a däruit o &id Sapatul.
Nimeni dintre functionarli domniei mele sä nu ja cu sila
pe Tampa, fie cd este judecätor, fie once boier, ci Tampa sä fie
liber sä ja vama dela garla Sdpatul. Si dela celelalte bälti, pe ce 10
OM îi va place staretul Sofronie §i tuturor fratilor sà-1 a§eze,
adune venitul mänästirii, vama dela pe§ti §i vama dela stupi §i
gloabe §i du§egubine §i toate celelalte prestatii. Deci astfel po-
runce§te domnia mea tuturor functionarilor domniei-mele §i
&Are kefalia din Darstor, judecAtorilor §i globnicilor, toti 84 15
se fereasc6 de bältile mänästire§ti. Cine pescue§te sà-§i pläteasc6
ce-i este venitul, iar altfel nimeni sä nu cuteze sileasa peste
cartea domniei mele, pentrucä domnia mea le dà ohabä, ca s'ä fie
pentru sänätatea §i pentru sufletul domniei mele. Cine le va lua
In silà mAcar un fir de Or, va primi mare räu §i urgie dela dom- 20
nia mea.
Si dupà moartea domniei mele, pe cine va alege Dumnezeu
sä fie domn al Tärii Romane§ti din rodul inimii domniei mele, sau
din rudele domniei mele sau din alt neam, dacä cinste§te i innoie§te
§i Intäre§te acest hrisov al domniei mele, pe acela Dumnezeu sà-1 25
cinsteasc6 §i sä-1 intäreascd, dac4 II stria'. vi-1 risipe§te, pe
unul ca acela Dumnezeu 84-1 loveasc6 §i s4-1 omoare aci §i In veacul
viitor §i sh fie lipsit de trupul §i de sangele lui Hristos §i sà aiba
parte cu luda §i cu Arie §i cu acei numiti Iudei, cari au strigat
asupra lui Hristos, mântuitorul nostru, sangele lui asupra lor §i 30
asupra copiilor lor, ceea ce este §i va fi in veci. Amin.
t Io Mircea voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecetie atarnatà cäzutä. Arhive Stat, Sect. ist., 1/4,
Cu o traducere de G. Pesacov din 1849. Publicat de Miletie i Agura, p.
117-118 (Mil data); Dinu Arion, p. 9-100; St. Nicolaescu, Doc. dela Mircea 35
cel Baträn, p. 16-17 (cu data 1392-1394). Regeste, Aricescu, Indice, Nr.
2246; C. C. Giurescu, Organizatia financiara, p. 56; Cronologia Tabelara,
Nr. 5 (cu data 1302).

30-31. Illatei 27, 25.

6*

www.dacoromanica.ro
84 ARGES, 27 DECEMVRIE 1408-1418 Nr. 21

Pe margine adaus, de alta mana &It,. )(swig (6895), nesigurd. Pe de OM


parte e pomenit staretul Coziei Sofronie, pe cand la inceputul domniei lui
Mircea (1388, 1389, Nr. 8 si 9) era Gavril, apoi (1392, Nr. 10) Vladislav.
Sofronie ramane staret pand la sf Arsitul domniei. Silistra nu e pomenita in
5 documentele lui Mircea inainte de 1406 (Nr. 14), iar fiul domnului, Mihai
nu apare Inca in acest document. Cred deci ea pot data acest document intre
1402-1408. Cf. si observatiile lui St. Nicolaescu, op. cit., p. 17, care contin
insa o suma de confuzii.

21.
io Argq, 27 Decemyrie 1408-1418.
Mircea cel Beitriin intarefte lui Stanciul egunzenul fi fratelui sciu
Cain mo$ia Scorei din Tara Feigeirafului, afezeind hotarele ci scu-
tindu-i de toate deirile fi prestatiile.
Nos Joannes Mircsa, Dei gratia princeps et vajvoda totius
15 regni Vallachiae incipiendo ab alpibus usque ad confinia Tartariae,
totiusque terrae Fogaras perpetuus dominus. Ex nostra benigna
clementia, sanaque deliberatione et consensu consiliarorum nos-
trorum, caeterorumque boeronum dedimus, et concessimus hasce
nostras literas donationales fidelibus nostris Sztancsul Egumenulu
20 et fratri ejusdem Kalin, regni nostri nobilibus, eorumque haere-
dibus et posteritatibus pro firmiori et certiori ipsorum futura
securitate, de territorio integro Szkore nuncupato, in antefata
terra Fogaras existente habita, ea cum conditione, ut neo ipsimet
praefati, neo posteritates ipsorum ulli contributioni subsint, sig-
25 nanter autem, ui neque de ovibus, seu vel de porcis, apibus, vineis.
decimam dare, vel pascuatione, aut alio servitio postali teneantur,
uno verbo, ut nulla minora, vel majora servitia subeunda ad-
stringantur, tum praedicti Sztancsul Egumenulu et frater Kalin,
boerones, tum vero haeredes et posteritates eorum. Quod vero
30 superius scripsi, id meus dilectissimus filius Michaila vajvoda cura
caeteris boeronibus, de negotiis metarum hasce nostras literas
quoquue corroborabit et confirmabit: primum quidem incipiendo
a trajectu fluvii Alt sub possessione Csetate dicta a regione Kercz
directe penes rivulum Vállya Opatului nuncupatum, pergendo
35 usque ad cuspidem Piatra Obla vocatum, inde autem a rivulo
Rivului Lajeta, ita dicto sursum usque ad alpium cacumen;
parte autem ex altera superiori pergit per locum Pe Szkoreul
ceel Betrin dictum, inde tendit per rivulum Pe Vállya Viczonilor

www.dacoromanica.ro
Nr. 21 ARGE:3, 27 DECEMVRIE 1408-1418 85

nominatum et extenditur supra usque ad pene La Ungiul cu


Freszeni locum nuncupatum, inde iterum divertit se ad pena La
Peraole Szasziloru locum, inde denuo pergit ad pena La Vállya
Szerecsi fluviolum, inde tandem extenditur supra pene La Czolfa
Tunsului, et in extremum directe pergit Pe Apa Tunsului dictum 5
per rivulum, usque ad vertices alpium, ubi etiam meta ejusdem
territorii terminatur.
Haec volens cum caeteris dominis boeronibus ut etiam superius
adtinxi, ad harum nostrarum literarum robur et firmitatem, ut
post tneum e vivis decessum, si quem Deus clementissimus ad io
hocce dominium et gubernium regni hujus Valachiae, aut ex una,
aut ex alia principali, aut qualicumque familia collocaverit, si
ille hasce nostras literas donationales perennales fidelibus nostris
Sztancsul Egumenulu et fratri Kalin dominis boeronibus datas
et concessas honoraverit et in suo vigore, robore conservaverit, 15
illum quoque Deus clementissimus et benignissumus tum in hocce
seculo, tum in altero cum corpore et anima beatificet et benedicat ;
similiter iterum, si quis supranotata et per me conclusa confir-
mataque negotia aut negligeret aut annuleret, Deus quoque omni-
potens eumdem condemnet et damnificet cum corpore et anima 20
ad aeternas infernales corruptiones, cum Juda et Ario simul
excrucietur et uti inter Judeaeos erat in proverbio, sanguis Christi
contra et super posteritates ejus in aeternum. Amen.
Joannes Mircsa totius regni Vallachiae clementissimus et benig-
nissimus princeps et vajvoda. Hi fuerunt testes: I. Vlad vornicul. 25
2. Dragan ban. 3. jupan Aldia. 4. Groza Moldovan. 5. jupan Aga,
Baldovin logofet. Scriptum in sede nostra Argiesiensi, post mun-
dum conditum, anno 6900, die 27 Decembris.
Reprodus dupä Hurmuzaki, Documente, I-2, p. 341-342. Traducere
din sec. XIX, dupa un text slavon, din colectia contelui I. Kemény. Publicat 30
In Transilvania, 1872, p. 151-152 si de I. Puscariu, Fragmente, p. 38-41.
Data 6900 (1391) este probabil gresita; s'au omis din textul slay cifrele
zecilor i unitatilor. Numele logofatului Baldovin nu apare in documente
decal. dela 1400-1415, la 1392 era Inca logoftit Filos (Nr. 10). Aga banul
apare In documentele lui Mircea la sfArsitul domniei (dela 1415; Nr. 30 si 31) 35
si sub urmasul sàu Mihai. Dacd la acestea addugam mentiunea fiului lui
Mircea, Mihail, trebue sd consideram documentul ca fiind, probabil, din ultimii
ani de domnie ai marelui domn.
21. Ario/Area. 22-23. Matei, 27, 25. 26. jupan/salpan. Aldia/Algia.
26. jupan/span. 27 Baldovin/Holdovicz.

www.dacoromanica.ro
86 FAR.4. LOC 3I DATA (1408-1418) Nr. 22

22.
Feirei loc fi datei (1408-1418).
Mircea cel Beitrtin inteirefte boierilor din Tara Feigeirafului,
Ion, Burcea fi Calian moOile Braniftea UM fei, Vadul ,,Sercaiei fi
5 muntele Lereftilor, scutindu-i de toate deirile fi prestatiile.
t Noi, cela ce este intru Hristos Dumnezeu bun credincios
0 de Hristos iubitoriu 0 insu§ tiitoriu, Jo Mira velichi voevod,
cu mila lui Dumnezeu 0 cu darul lui Dumnezeu, obladuindu §i
domnindu toata Tara Munteneasca, Inca 0 laturea Tatariului §i
10 hotarul de supt munte 0 pre toata Dunarea; bine vrand domnia
mea cu a mea Mina vre're a cinstitei 0 luminatei inimei mele 0
am daruit domnia mea acest 0 de toti cinstit 0 de frunte 0 luminat
hrisovul domniei mele, anume lui Ion i Burda gi lui Caliian, boia-
rinului domniei meale, ca sa fie al lor satul Brani§ta Ura§ei §i la
15 Vadul ercaei 0 stana de in muntele Lere0ilor, de mo0e 0 de
mo§tenire 0 de toate slujbele 0 däri 0 dajmele, cate le vor afla
intru tot tinutul tarii 0 intru biruinta domniei meale, s'a" se odih-
neasca iei de (Nina de oi 0 de vamuitul porcilor, de dijmä de
grau 0 de vinaricie 0 de stupi 0 de vadure 0 de in apa. i de toate
20 acestea sa fie lor de ocina 0 de mo0e acelora; nu numai acelora,
ce 0 fiilor lor, nepotilor 0 stranepotilor lor in viata domniei meale
0 pang.' in viata fiului mieu cela iubitul, Io Mihail voevod. lar
cine s'ar ispiti den boiarii domniei meale, den cei mari, au de
di mici boiari, sau de in slugile domniei meal° pro Burcea, Ion
25 0 pre Caliian sau pre oamenii acelora catu-i de un par a supara,
ea cine ar face aimentrea, acela va avea dela noi mare urgie 0
certare despre domnia mea, ca 0 un neascultatoriu 0 calcatoriu
poruncei 0 hrisovului domniei meale.
Inch' 0 cine va alege Domnul Dumnezeu dupa moartea mea
30 sa fie domn Taräi Rumane0i, den plodul inemei domniei meale,
sau de ruda domniei meale, sau de intru alta sämänta, de va
cinsti 0 va innoi 0 va feri a'easta, pre acela Domnul Dumnezeu
sa-1 cinsteasca §i sa-1 hraneasca, iar care nu ar cinsti, nici 11 va
feri, pre acela sä-i plateasca Dumnezeu cu munca veacului 0 sa
35 fie sift cu luda 0 cu Aria 0 cu Iudeii ce strigara spre Hristos:
sangele lui spre din0i 0 spre fdorii lor, cum iaste §i va fi in veaci.
36. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 23 FARk LOC $1 DATA (1408-1418) 87

Amin. Acestea sAnt màrturiile acestui hrisov: intai jupan Vlad,


2, Deágan ban, al treilea jupan Aldea, 4 jupan Aga, 5, jupan
Bran 6, jupan Cristian, 7, jupan \T'Alean, al 8 [lea], jupan Luca,
9, jupan Cioban, 10, Stan Dragan, 11, Aldea velichi logorät, §i
eu Badea carele am scris acest hrisov. 5

Reprodus dupà I. Puscariu, Fragmente, IV, p. 45-47. Traducerea româ-


neascd din 1717 de protopopul Vasile, cunoscutà de Puscariu dupA o copie
din 1787. Tot acolo o traducere germanti din 1733 (p. 47-49). Ambele se
aflau la un proprietar din Vad (Fagäras). Puscariu pune data 1417, nejusti-
ficatd de nimic. Pentru data', Al. Al. Vasilescu, Urmasii lui Mircea, p. 122 n. 4. 10

23.

Fáráloc qi data (1408-1418).


Mircea voevod inteirefte din nou toate privilegiile ci proprietd(ile
meineístirii Tismana, privilegiul tateilui seiu Radul voevod, al un-
chiului seiu Vladislav voevod pentru Vodita, daniile mamei sale, 15
doarnna Calinichia fi a lui Lucaci. Domnul adaugei ci el din partea
luí satele Trufefti, Piatra Obedin, Ceaurii, Ugrii, Dwefti, Ploftina,
Jarcoveit, Varovnic, Sucia, Novoselti, precum zeciuigla produselor
minelor de aramei dela Bratilov. Confirma' satul Sagavál, cum-
parat de popa Nicodim dela Dan vodei Poruncefte ca egumenii sei 20
fie al* de ceilugeiri, Pira amestecul nimeinui, nici macar al domnului.

t 11011E)KE A3kis XpliCTA Eiorai BAArOKtIMitIH, altH111141 KOEK0,a,


AIHAOCTLY. KOMYM FOCHO,A,Hlik UKCEH XIT(IOKAAKiH,ti HALlittA*
60r0,3,4(10KAHHAPO MH rocnoAcTga wqrkToK A1031ACTH116 IKSIAIAH roc-
110ACTgel-MH HA Ai*CT* pfKOAVkAi THCAIEW, frOM CK*T01104HKIUTH 25
p0AHTFA rOCHOACTI14-A1H, 1w PaAoirn KoegoAa, WT WCHOKAIITA K113W1f
H CK*T01101LIHKWTH 6(3AT rocnoAcTga-mH, AAll KOEKOM, AlliOrlillAIH
110Kp-kl1HA, cero litt,A,H KAAr0H3KOMI r0Cf10,3,CTKO-A1H, 14KOME roc-
no,A,cms, CHU,E H CEMS ItCItpïMF1HIC SkITH, H w6HOKFITH OVEO 110/Wkilk
pOri,HTEA* l'OCUOACTKA-MH H SpATA, HiHKOTA (3,1A,T rOCH0ACTKA-AU1 H 30
CUACENTA. CitKfIAA1 flACK-kTKIM g4,HquU,y BOP0130,3,HUA H HOHCI10,11,*Kkl
irtAffidt. OICKAIIHTH KrItC*K1,1A1H HOHAOrkl H AOK0,1,1H H HEA0C1114111WE-
HOE HCHA"KHHTH, HET"htliAME CE, HM H fAHKA (30,3,HTEA Atoll H SllAT A3OH
flpHAONSHWAk CEMS AIOHACTH(310 K"hrk 110T14310,HTH H OIrKAFMTH, CAAKIII

2. Dragan ban/Drago ban.

www.dacoromanica.ro
88 FARA LOC *I DATA (1408-1418) Nr. 23

131AH BOHILR, Kit KKAAA ;KE 11 WILCTH 1111*CAAKHIt1.11 KAAAPPLIHII,A HAMA.


KOr0110A1111", 14K0 M CY.% WG1Witym Kit MINOT* rocnoAcTga-AtH 01rKA-
1111TEA* 11 HOMW111HH11", Kit CTN1111111.111 HU AE116 )101311H rkt1111t1.% K0AA-
TA1111".
5 11111'hrkE flOTKIrIOKAA rOCHOACTKO-MH 1111HAOMENAA WT CK*T01101111K-
wnro poAtiwn-k r0C110,A,CTKA-MH PAASAA KOE110,..1", UAW KSALAHCICKIH
KIRVA C TO11011HOM 11 6AATO KIICT13111, WT Tononloka A° lip-K3Oril rfiltAa.,
It WINE KOKA,1111, H NMI HEM CEAA XIMCOKA Clt GAALIMBOOWM N THCMEHA,

_
IMIKO 6* dlirAW111K0 H PS1116111KO, II Hil1TO WT }KAAEILIKOrA CAACTKA,
.. _,_
10 v IntgAOK HA li'KC*K0 A*TO 11 C11111EHIA i1E AA-KKOK 11 T cimpog, 1' iwkx.wit
mgAa.
11 Kit CHM 11011AAPAT H rOCNOACTKO-MH CEAA Tp4eiliTH H KIATOA,
GMEA11111t li MASON 11 Nroi 11 110111E111H H KAW411111A N ZApKOKE110
K.410KIIHK H GS um!" ciL KOKOCEM1,11 11 HA KAAT111111,11 CEAW KECTHtlEKO
15 410 ECT 11PHAGNIHAA p0ANTEA rOCHOACTKA-M11 rocriomm KAAHHHKklIa H
CEAW Goroinio Lilo EWA 141HrIONCHA ilOVKA,1 11 Burro]II" c mow& H
GM'4ltit11,15. 410 ECT K81111/1 RON 11HKOAHA1 WT AAHA KOEKOAA H KOA*11114.1
Kit KIICTpH110% 410 ECT 111311A0/KHAA MATH POCROACTKA-MH, H 11811AA H
11141EWIMr1t H rOAN1IE4111.
20 Kit CHM HOTWK>KAAMK 1110 ECT 141HAONS11,1 CrkT011041113111TH CT111111,

OC1lOACTKA-M11, 11A4ATCAdit KOEKOAA CK*TOAIS 1111AOH.NO HA KOA1111,11,


CFAW }KnAotsipuRS H KETOOKHIIA H KpltrOKH110% H litipit CIrkAtall KECT
HA Nifirk3Hh1111C KI1ATA II WT WeltMit KflitWil 41 T -TOK ASH.% WT 11

GDp-kgwttE HA1,1111k1 AO roTap-k flAF.WAKCKWrO 11 l'OAEMA KOA111A WT


25 MNAKA 3 KAXHF111-kMk cmiiipoaa H CI% WACTE N Cit ANKAAAMH, 6AKO-
K1111,4 Kira.% N K,E111V13611,11. 1iplii1ONSH rOCNOACTKO-AAN HA KAHN WT 'Ion
XatiSinoga Kona HA KflATHAOrk Ï TOK.
GlIt3 KitC* 111311,1APA H HOTK(310KAA rOCHOACTKO-MH Cls KitC*K111M
110KEAHTEM 11 011'T14110KAEHTEX1 An 6.1iAA&T HEHOAKHNSFIA H HERIA,10>K11.1
30 AO ,KIIKOTA l'OCHOACTKA-M11 H AO ?1Il1KOTA Ch1114 rOCHOACTKA-Mli, 1W
11111KANAA KOEKOA.R. TAKOMAE N CEAA CK060AFIA WT KitAKKINX pAROT N
okANKOK 11 AOKWAOK rOCHOACTKA-M11. Kit CHM 110KIA*KAT POCROACTKO-
Mil CAMOKAACTHOM 6111TH HHOKWM Kit WK010 AI0NACTH1110 H 110 CM1311711
11.1.1.1ACTKS.1N4lAr0 HAM, FIALIAANNKA HHKTO Aa HE HOCTAKAT, NH A3it
35 CAM KOEKOAA Mupqa, 11H NH% KTO WT HVKE 110 M11*, T'ItilLY. From CAA111
GAArOKOAAT, MINCE AA CE pd3WOHT t11111 H HAMHTE 1111KOAHMOKO 11 MOE
HOKEANTE. KTO AN AjVh3NET 9 M4K4I1 CAM° l'OCHOACTKO-MH, NMI WT

18-19. AtSpAa .... 1'0,5,11111qm. adaus marginal.

www.dacoromanica.ro
NI% 23 FARA LOC *I DATA (1408-1418) 89

CitIHWK'h FOCI1OACTK4-MH, HAF1 KTO WT rocno,3, FORE )(041ET H4CT4T11


110 MOM TpArS H 11011111ET fi430f1HTH CTE nOTKOMKA,EHTE H noun-bag
rocnosTita-mn H tutu H flOAMI"E 1111KOA1iM0K0, TOKOKL1t1r0 M 1100.13HT
1'OCI1OAk Bork crimuntkim H niktkert,HkaLtt CKOHM C;KAOM H M MS ECT
Cl&HOCTAT no1c8-kT44 IMAM-PUNA BOr0p0A,H11,i1 H Ad ECT npoKAAT WT
CK*ThIrli 11 IMCEAFFICKKIK3 C'hBOrirk H t4 ECT 1111114hCTIFI 'OA* li 1113TOIr
H KrkM WTOEK111THA1 c r0C110Atl ti nIrk,A,attluipm Ttvro 114
t KwetwAn, MHAOCTHA KOSKTEIA r0C110A1111k.

f Pentru cà eu intru Hristos Dumnezeu binecredincios, Io


Mircea voevoda, din mila lui Dumnezeu domn a toata Tara Un-
grovlahiei, la Inceputul domniei daruite mie de Dumnezeu am
aflat o manastire in Ora domniei mele la locul numit Tismana,
pe care sfânt-raposatul parintele domniei mele, Io Radul voevoda,
a ridicat-o din temelii i sfant raposatul fratele domniei mele,
Dan voevoda, a intarit-o cu multe lucruri. Deci a binevoit domnia is
mea sà le fiu mo§tenitor, precum In domnie, i In aceasta i sà
innoiesc a§a dar pomana parintelui domniei mele §i a fratelui,
pentru viata i mantuirea domniei mele, acest hram al preasfintei
stapane Nascatoare de Dumnezeu i pururea fecioara Maria sa-1
intaresc cu tot felul de daruri si venituri 0 cele nedesävar0te sa 20
le ispravesc, 0 nu numai aceasta, dar 0 cate au daruit parintele
meu i fratele meu acestei manastiri pe toate sä le confirm §i sa
le intaresc, spre slava lui Dumnezeu, in lauda 0 cinstea preaslä-
vitei noastre stapane Nascatoare de Dumnezeu, ca s'o aflu pe ea
intaritoare i ajutaLoare in viata domniei mele, iar In ziva cca 25
cumplita, mijlocitoare pentru vi ata vepica.
Mai intai intare§te domnia mea cele daruite de sfant raposatul
parintele domniei mele, Radul voevod, satul Vadul Cumanilor
Cu Toporna §i balta Bistre t de la Toplita la Gärla Repede, mai
sus de Covacita, §i pe langä aceasta satele Harsova cu Salcirara 30
§i Tismana, cad' a fost Ligaceascä i Rupasca, §i graul din judetul
Jale, 400 de galeti pe fiece an 0 35 de burdufuri de bränza §i 10
caravale §i 10 burdufuri de miere.
Si pe langa aceasta darue§te i domnia mea satele Trufe§tii §i
Piatra §i Obedin qi Ceaurii §i Ugri i Dur§ti i Ploqtina i Jarcovet 3s
Varovnic §i SuOta i Novosel%i 0 la Blatnita satul Pesticevo pe
care ha daruit maica domniei mele, doamna Calinichia i satul
Sogoino, pe care l-a daruit Lucaci §i Bistrita cu vama §i Sagavatul

www.dacoromanica.ro
90 FARA LOC 31 DATA (1408-1418) Nr. 23

pe care 1-a cumpärat popa Nicodim dela Dan vodà i moara


dela Bistrita pe care a däruit-o mama domniei mele i Leurda
Cireselu i Godinesti.
Pe langa aceasta lntäresc ce a daruit Brant räposatul unchiu
5 al domniei mele, Vladislav voevoda, Sfäntului Andonie dela Vodita,
satul Jidovstita i Petrovita i Värgovita i intreg värtejul din
mijloc la Portile de Fier si din opt pescarii zeciuialà i Dunärea
dela povarnisul Oreahova Onà la hotarul Rusavei i Vodita cea
Mare dela Dunäre cu selitile Bahnei si Cu nucii Cu livezile,
10 Elhovita toatà i Terovät. A ddruit domnia mea la baia dela Bra-
tilov, dela rotile din Ciop Hanos zeciuialà.
Acestea toate le därueste si le intareste domnia mea cu toatd
poiunca i 1ntäritura sa fie nemiscate i neschimbate cat va
träi domnia mea si cat va träi fiul domniei mele, Io Mihail
15 voevoda.
Deasemenea si satele libere de once prestatii i dAjdii i veni-
turi ale domniei mele. Pe MAO aceasta porunceste domnia mea
c'alugärilor din ambele manästiri sa fie de sine stätätori, dupa
moartea carmuitorului lor, nimeni sä nu le pue Carmuitor, nici
20 eu Insumi, voevodul Mircea, nici altul dintre cei de dupä mine,
numai pe cel pe care ei singuri 11 vor bine voi, nici sa se strice ran-
duiala i datina lui Nicodim i porunca mea. Cine ar cuteza, mäcar
Insumi domnia mea, sau dintre fii domniei mele, sau vreunul dintre
domnii ce vor sta pe urma mea si vor cäuta sà strice aceastä intä-
25 riturà i poruncä a domniei mele i randuiala i datina lui Nico-
dim, pe unul ea aeela s4-1 loveasea Dumnezeu cu strasnica
dreapta lui judecatä i sa-i fie potrivnicd prea &Arita stapanä.
NäscAtoare de Dumnezeu i sä fie blestemat de cele sapte
sfinte i ecumenice soboare i sä fie socotit cu luda cu
so Arie i cu toti cei ce s'au lepäldat-de Dumnezeu si 1-au dai pe
El mortii.
t Io Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament foarte §ters, pecetie atarnata cazuta. Arhive Stat,
sect. ist., 1/15, cu o traducere de D. Pepcov din 1862. Publicat de
35 St. Nicolaescu, Documente dela Mircea cel Britra'n, p. 35-38. Datat 1408
1418, ca fiind acela care mentioneaza cre0erea maxima a averii In mo0i
a manastirii Tismana. E singurul dintre documentele acestei manästiri
care pomene0e pe fiul domnului, Mihail. (Cf. documentele dela Nr. 6,
11 §i 17).

www.dacoromanica.ro
Nr. 24 FAli,k LOC 51 DATA (1408-1418) 91

24.

Fd rd loc i data ( 1408-1418).

lifireea Poevod intdrefte nzdndstirii Snagov f i stare(ului Lazar


satul Ciulinip, ddruit mändstirii de fratele sdu Staieo, fi-1 scuteVe
de toate diljdale fi. prestaliile. 5

[i. E.'1% XplICTA Born Knarowkorikni 11] XpHCT0A10 UKIAH H CAMOAfrh-


}KAKNIt114, .lik, 11111[0(14 KfAliKk111 KOEKOM 11 rOCHOAlillk], A1HAOCTLE 160:14X
11 KOSKTEMIt AApOKAHHEAVI. WKAA[AA,TallOrAtli H r0CHOACTK10rXII1OVA111 K'll
KOH 31A111 01r11110KAAVIICKOH H 3AHAA111111[CKILIA1 cTpanam] H K'h TA-
TAOCKKIA1 CTOAHAAlk li WKA WA 110 10
Att[ati AG
K'KCEA10y 110A0VHAKY0y,
KIAH]liAAPO MOO* H AelpWA1 603KYfA1K ,A,p'keTpOr 1'Ø,O r rOCHOAHIlii,
KAAP011(30113KO[AH rocnoAcTso-%H, cKo]um 6AArkilA1 flp0H3K0A111TEAVh,
IIHCTKIM H CK*TAHA1 Cp'hAll,fA1 H AAOWKAK Mil KIICELIkeTHh111 H NACTOZ.11
xiincoitovn MOAERHKIKOlf rOCHOA,CTKA-A111, 110001r Kw itA3ArlOy WT GIrkr013
MAHO UAW 3040M0E 111(AH111411,A, fiKE fCT HA ii01(3*, LIJO ¡CT flpHAWNCHA 15

EpAT r0C110ACTKA-A111, ZSHAH G[TaTK]o, monarnipeo POC110ACTKA-A111 WT


en-krog. FocnoArrgo-nue TO EWE flO0VTKp'h:KAAA111, AA OCT K'h lVKACX.
TOMS311 MOHACTHp10 11 K'hrkA1 6pATYram, 3A 3ApAKIM rocnoAcTKa-mn
T*AECH*)KE H Aoyiumerk, HANIME WT KliC*Kh126, CAO1pKE161 H A4NK,8,14 H
flOAANH KfAHKIILE H MAA11,15., EANKANSE CE HAXOAAT It% CAMOArIONAKHOH 20

MAW H wRAACTH rOCHOACTKA-MH, 1104/AKIHE WT WKLITEPO KAMA, WT


CKHH11r0 KAMA, WT WIEAAOCTKA, WT WhEAAOCTKA, WT KHHAOCTKA, WT
PAWS1h, WT noi4o3a, WT noAKO,A,M, WT rktIA, WT cnpenta H WT A01:-
111EPOrEHNA H WT 111161)( K'hrkX pAEOT, pA3K-k EANX KfAHKX. KOHCKX
25
AA CTp0XT rOCHOACTKOV-A111, A HHO NH1110 nonuiwro. II IMO Hill.11h K11-
CA caormsw Aa pACOTA.%T AIOHACTT[010 rOCHOACTKA-A1H1 WT GtykroK,
Ao ,N1113.0Tit POCNOACTK4-A111 H AO )KHKOTA ChIllA rOCH0ACTKA-A1H, LAY

11111XAHAA KOEKOAA.
KTo AH CA WET ROKOyCHT, WT EOA'kp rocnoAcTita-aati, KEAHHAVKI
30
H MAAKIK, HAH WT pAEOTHHK rocnoAcTIta-me HOCHAAEMILIK 110 A111A0CTEK
11 HO pAROTAK rOCHOACTKA-M11, MKO ,A,A 1103AEAKIAT 16X,A,T I1TO TOMOV311
tenor, awe H W gnu* fAH110.11, TO TAKOKkIll HAUT FIPTATH tifAHKW

H
16. dupà al5noti, C. loe alb 1 OTC St. Nicolaescu, CTHKO In traducarea
veche (si in expertiza H. Stahl. 25. a IHtf ... M. St. Nic. 30. 11.1601101K t
1

p460THH. St. Nic. 32. mor (cte. SI. Nic

www.dacoromanica.ro
92 FARA LOC SI DATA (1408-1418) NI'. 24

RAW 11 WI' WT POCHOACTKA-A111, KAKO HACAOVIIIHKIK H HEK*411111K

cirtAIS DIFICOKOIMS POCHtACTKA-A111


eliume H HO CMirhTli F0CII0A,CTK4-M11 KWFO H3KEpET rOCHOAK Boris
K'h HACA*AY POCHOACTKA-MH MUTH POCHOAHlik KAAHICKOH SEAM, W7
5 CrhAPIHAAPO HAWAA FOCH0ACTKA-A111, HAN WT ClOWAFIliK FOCHOACTKA-A111,
HMI WT EIHOID1EMEFI1IK, TA AWE OTTK16(1A117 H OVKAIIHT, TO TAKOKAAr0
r0C110,..1,k &Ph AA OrTKIFhAtiT H oirico-kntiT, Aim AH pasoarr
rt,a
HIT, sx,AT rocnomtlk, KARAT KOH KOA111111, TAKOKAAFO FocnoAk BOP% AA
13AC1lHET H AA OIrKFIET SAE H Kit EXAALI111/11 K*1t H AA ECT WTAAVIEH
10 7-kr1A H KfrkKE X(311CTOKid H Orl/ACTTE AA HA1AT C'h IO'Y U CC% 1111T,lq
H C'1%. WirkAAH KIIlHMI1 IIOAEE EME pozoitim HA XtiliCTA, CHACA umiltro,
K(YKK tro [u4 mix] it HA IIIAAOK ENCE ECT H EA&AET Kit K*Kkl. 1,1A11111.
[t 111110(1A] KOEKOAA, A111AOCTHAl GOWTEIA rocnorktuth.

.
Intru Hristos Dumnezeu bine credincios §i de Hristos iubitor
15 §1 autocrat, Io Mircea mare voevod i domn, din mila lui Dumnezeu
§i cu darul lui Dumnezeu, stapanind i domnind in toata tara
Ungrovlahiei §i peste partile de peste munti §i catre partile tata-
re§ti i pe amandoua partile peste toata Podunavia, Inca §i 'Ana
la marea cea mare §i prin darul lui Dumnezeu domn al cetatii
20 Darstorului, a binevoit domnia mea cu a sa bunavointa, cu inima
curata i luminata §i a daruit acest atot cinstit i prezent hrisov
rugatorului domniei mele, popii kir Lazar dela Snagov, un sat
numit Ciulinita, care este pe Buzau, pe care I-a daruit fratele
domniei mele, jupan Staico, mänastirii domniei mele dela Snagov.
25 Domnia mea inca II Intaresc, sa fie de °baba acestei manastiri §i
tuturor fratilor, pentru sanatatea trupeasca i sufleteasca a dom-
niei mele, de asemenea sa fie scutit de toate prestatiile §i dajdiile
si &Arne mari i mici, cate se afla In tara i stäpanirea autocrata a
domniei mele, incepand dela vama oilor, de vama porcilor, de
30 albinarit, de galetdrit, de vinärici, de gloabe, de transporturi, de
calliuze, de fan, de branzeturi §i de durgubine §i de toate cele-
lalte prestatii, afara de singura oastea cea mare, sa se ridice pentru
domnia mea, iar altceva nimic mai mult. lar celelalte toate pres-
statii 84 le munceasca pentru manastirea domniei mele dela Sna-
35 gov, cat va trai domnia mea §i cat va trai fiul domniei mele, Ia

6. T41(01{441'0 I TAKOIldr0. st. N. 8. GAAI rocnomons I G Fik. St. Nic. Till(01144r0


Toro. St. Nic. 10. u p-uu I . 101.111. St. N.

www.dacoromanica.ro
Nr. 25 FA.RA. LOC *1 DATA (1408-1418) 93

Mihail voevoda. Cine s'ar incumeta dintre boierii domniei mele,


mari §i mici, sau dintre functionarii domniei mele, trimi§i pentru
milostenii §i pentru prestaOle domniei mele, sà dduneze once
acelui sat, chiar §i un fir de Or, unul ca acela va primi mare räu
§i urgie dela domnia mea, ca neasculator §i necredincios al acestui 5
hrisov al domniei mele.
Inc5. §i dupä moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu
In urma domniei mele 8'6 fie domn al farii Romane§ti, din rodul
inimii domniei mele sau din rudele domniei mele sau din alt neam,
dac5. int'are§te §i confirm6 aceasta, pe unul ca acela Dumnezeu 10
sà-1 inta'reasc6 §i confirme, dac6 stricä §.1 risipe§te, fie domn,
fie vreun boier, pe acela Dumnezeu s5-1 nimiceasc5. §i sä-1 ucidà
aci §i in veacul viitor i sri fie lipsit de trupul §i de sangele lui
Hristos §i 86 aibà parte cu luda §i cu Arie §i cu acei zi§i Iudei
care au strigat asupra lui Hristos, mántintorul nostru, sangele 15
illi asupra for §i asupra copiilor lor, ceea ce este si va. fi in ve-ci

f Io Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn.


Original pergament, pecetie at:M.1mM, cazuta. Rupt in mai multe locuri.
Be verso: thOAHHHLIA. Acad. Rom., Doc., pachet X X/174. Insotit de o traducere 20
de Gh. Pesacov din 12 Ianuar, 1848, destul de corectà, din care extragem:
(dupa tjuparp) numele, Cu toate ca este intr'adins ras, Inset' tot se cunoafte, din
urmele ca umbra ràmasá ale literelor cd a lost Staico
Stoica Nicolaescu, Vechimea mänástirii Snagov, in revista Bucurevii,
(1935), p. 109-111 (11 dateaza c. 1414-1415). 25
Datat 1408-1418 din cauza mentiunii fiului, Mihail. D. H. Stahl, expert
grafolog, a binevoit sa faca pentru mine o expertiza privitoare la numele
fratelui lui Mircea de pe randul 16. D-sa a supus documentul unor probe
fotografice prin transparenta, fotografii märite la lumina razantä si a
Intocmit un in tins raport scris asupra acestui caz, din care rezulta cá numele 30
fratelui domnului a fost intai lasat in alb, apoi scris cu alta cernealii. Acest
nume: este probabil Staico: t Foarte probabil cuvAntul lipsa era Staico, dar
In niciun caz Stan * (cum a propus d-1 St. Nicolaescu). Toate fotografiile
speciale in posesia mea.

25. 35

Feireei loc ci data' (1408-1418).


Mircea cel Beitrein diírueoe mänästirei Cozia ci staretului So-
tronie un loc pe apa Prahovei cu bisericá, moarei ci metoh.
15. 16. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
TARA LOC *I DATA (1408-1418) Nr. 25

t 113k WHO Kit XPHCTA EOPA KAArOK*1111111 H KI1HCr0A1061111k1 H CA(110-


rocroAnnk, Itv ditifINA KEAHK1111 KWEKWAA, A'111AOCTY10 1ON1Y10
H C0NaHA1 WKAAA,A101118-A111 H rocnoAcTKSioto-mn KCE11

3EA1(111 :".'1'111WKAKTIICKOH, EAAr01111011BKOMIX rocnoAcTKo-mn, CKOHA1 KAA-


5 rhIA1 rnionsimmiaem, 411CTLNA1 H CrkTAld cfrkAn,Fm rocnoAcTKa-AH,
AnntvKax Chi. KCENECTI1k1 H CA1P0WGPA311 li HAF10,1TAH11111, HACTORN11TH
pincivitSn rocnoAcTKA-mn, HMI 111,1, KC*(11H IIECT111t1 H AanwK, A1WHA-
CTFINA1 rocnoACTICA-MH lVT KW3110, WEHTEAH CrkTWA Tponno, H
WCHTEA/1 CK1TItII BAaroKtilIENYA, MICE I1 KWAAltlit3, H NtIlK81118 1k
10 Hh1K, HACTAKHHKS 11'81%1E11S KVI1 Gw$ponno, way AA ECT T*(11 CK*TkIA1
X(1,1A1WA1 AVkCTO HA 11(1,1A-WK* KOMIA CI% 11,11%KKkl H C'h K0,1,6111111,E10 H
Ck METWK11, K'h WNH11S H Kit WKAKS, AW ,falkWT d r0C110CTKA-A111 H
AN/ N1NKWTA Ch111A rOCE10,1,CTK8-A1H, KWEKWAS H HE WT KOrONCE
HEII0T'hKH0KEHNO. 11WHENCE KIVH CI EH 110KSCHA lVT CWA"k(Jk H WT Cl'AS
15 rocnoAcTKa-mn KEAFIKINFKI H ma/nix AA npocnT TO311 wICT0 WT
A0HACTH0 r0CIICACTKA-A111, TW TAKOKOMS M ECT CSE10CTAT CK'kTA/5
T001111,41 n [Kit] wfirTio rocnoAcKon An SmfrkT, FIWFIGKE AnAg l'OC110,1;
CTKA-A1H T"kA1 CK*Th1A1 A1011ACTHPIA1, AA ECT 1111111,1 CONIECTKEHIlklA1
1111WKOA1 ONE KWTAT 6h1TH H 11(1EgkIK4TH Kit T'kK CK*TkIK KOAAVkX In&
20 K*411111E 1111010A1NHAHTE, HANENCE H BA BMAKTO TFAECHOE r0CKOACTK0-A1H.
Twrw PAM! Li EllIENCE CA1EpTh1 rOCROACTKA-A1H, Kwro 113KE1ET
l'OCTIOA% BOP% SkITH rocnomnrk MUIKWH BEINAH, HAN (VT C1410AHHK
rocnoAcTKo-un, HAH SAM KTW M 68,1,0T r0C110,1,11111% HA CTONk roc-
noAcTKA-mn, An min 11011C.KHT H HONTET H STKEPAHT CY10 K0HCOKSA
25 rocnoAcTKa-mn, T10 TAKOKArW An orrKEPAHT rocnoAk Bork H
SItAtIFIT Kit rocnoArmk Erw. f1111E AH I)ABW(IFIT H 11000AMHT, TW TA-
KOKAr0 M pasopirr Fro rocnoA-k Bork H M ovsirr M T*A0A1 H rh.
gii8111TH K*K AS111E10 11 ,A,A ILNAT OVNACTTE C'h1SS H Ck 1113Y10 H Ck
WH*A111 pf1111111A111 ISAIH, KPWK Fro HA HU 11 HA 4/AAA FIX% 11(111111

30 t Eu, cel intru Hristos Dumnezeu bine credinciosul si de


Hristos iubitorul i domn autocrat, Io Mircea mare voevod, din
mila lui Dumnezeu si cu darul lui Dumnezeu stäpanind i dom-
nind peste toatà tara Ungrovlabiei, am binevoit domnia mea,
cu a mea bunävointä, cu inimä curatà i luminatä a domniei mele,
35 am däruit acest atot cinstit cu frumoasä fatä i prea cinstit,
prezentul hrisov al domniei mele, care este deasupra tuturor
cinstitelor daruri, mändstirilor domniei mele, dela Cozia, locasul
Sfintei Treimi i locasului Sfintei Bunei Vestiri care este la

www.dacoromanica.ro
NI% 26 KARA LOC *I DATA (1408-1418) 95

Codmeana i celor cari vietuesc inteinsele, cArmuitorului, egume-


nului kir Sofronie, ca &A fie acelor sfinte hramuri un loe pe apa
Prahovei cu bisericA i cu moarà i cu metoh, de ocinA" si de ohabg,
cAt va trAi domnia mea si cAt, va träi fiul domniei mele, Mihail
voevod, si de nimeni neatins, pentrucA cine s'ar incumeta dintre 5
boierii i dintre slugile domniei mele mari i mici s'A pretindà
acel loe dela mAnAstirea domniei mele, unuia ca aceluia sA-i fie
potrivnicA SfAnta Treime i sA moarA in urgia domneascA, pentru-
ea a dat domnia mea acelor sfinte mändstiri sA fie de hradA dum-
nezeestilor cAlugAri cari vor fi si vor locui in acele sfinte hramuri,
spre vesnicd pomenire, de asemenea i pentru sàndtatea trupeascA
a domniei mele.
De aceea, inc6 i dupà moartea domniei mele, pe cine va alege
Dumnezeu sä" fie domn al TArii RomAnesti, sau din rudele domniei
mele, sau ori cine va fi domn in scaunul domniei mele, dacA Irmo- 15
este si cinsteste i intareste acest hrisov al domniei mele, pe unul
ca acela sà-1 intAreascA Dumnezeu i s6-1 confirme in domnia lui.
Dacd lug nimiceste si violeazA, pe unul ca acela sà-1 nimiceasca
Dumnezeu i s'A-1 ucidA aici cu trupul i in veacul viitor cu sufletul
s'A aib6 parte cu luda i cu Arie i cu acei Iudei cari au spus, 20
sAngele lui asupra lor i asupra copiilor lor. Amin.
Copie slavd, Arhive Stat. Condica Brdncoveneascee, Nr. 266, fi. 247. La urmä
insemnarea Cu rosu: chill imcwR tit liMdT rkAtT (Acest hrisov nu are datd).
Urmeazd o traducere romdneascd (ibidem, f. 247 vo.-248). Publicat de
St. Nicolaescu, Documente dela Mircea cel Bettra'n, p. 30-32. Datat 1408-1418 25
din cauza mentiondrii fiului Mihail (in documentele Tismanei c mentionat
numai in ultimul dela sfarsitul domniei ; Nr. 23). Staretul Coziei, Sofronie, este
al treilea stare% al indnästirii din vremea lui Mircea, dup.' Gavriil i Vladislav.

26.

Feirci loe ci datà (1408-1418). 30

illircea voevod scutege de bate àmile, concedate sau nu, carele


mánàstirii Cozia.
t E11, XpliCT4 HOrt1 gAt1r0g-k11111ilH u XpHCTOA10611K1111 1w allipilt1
REAHRIL1 KOHt0At1 H rocnors,uirh, W6Ai1,1,1A1110-A18 H rOCHOACTKOVA410-MS

21. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
96 FARA LO Q $1 DATA (1408-1418) Nr. 26

FIGK'hCfn SEMAH otrrpOKAAIHKOH H Bi1HAMIMICK111Arh H Kit TATAOCKWHAIlli


CT04114,1111 uffnmaitaH (DAPCIAWS ripikirk H G-kftEpHaCKOWMS KAHCTKS
POCHOAHWh, Eih1V011110H3KOMI rOCHOACTKO-MH, CKOHMh cnaridgtrk H(10H3-
KOAEHTiMh H tHICTKIHM'h H AdVOKA rocno,A,cTitw-mH C'hH K'KCE-
5 LIKCTHh1H H KililrO-WG03H1dH HACTOAH KOHCOKSAlt rOCHOACTKA-MH MONA-
CTH010 ClIAT'kH H ?KHKOHAtIAMAH THIII,HacToaTutiomt, CT41311,S

KVP Tedrkr4Arh MOHACTIO(ICKhJAM M KWAAT no 3EMAH rocnoA-


CTKA-A111, Cu r%,EE Ci W60AllifT KOrsHEpilk HAH KSHIHk, l'AH HEKSIIEHlk,
C. HHKTO CAI*ET HOKOVCHTA WT KSKi H
Ael 11103164KHTh
10 TEItlirdWIt MOHtICT6111CKkliWh. KTO HOKSCHTk, TOFISH HAItIT%
PH*Kh 602KiH H KAIATISX CK*TkIrk THi WTH,'h H HAIKASIt H
WT POCHOACTKA-MH, LIKO HACTAHHHKk H HACAOrIIIHHK11. KOHCOKSAS
rOCHOACTKA-MH H CIJHA mogro MHXdHAA KOFKOAX.
Itt, (MINA KWEKWALI 111HilOCTiM 60;,KHEA rocilomak.

15 t Intru Hristos Dumnezeu binecredincios §i de Hristos iubitor,


Io Mircea mare voevod §i domn, stápânind §i domnind peste
Intreaga tara a Ungrovlahiei §i peste pártile de peste munti §i
catre pártile tätáre§ti §i herteg al Amla§ului §i Fagaraplui §i
domnitor al Banatului Severinului, a binevoit domnia mea, cu
20 a sa bunavointá §i cu inima curata §i a dáruit domnia mea acest
preacinstit §i cu bunà fatá, prezentul hrisov al domniei mele,
mänástirii Sfintei §.1 de vial incepátoare Troite §i carmuitorului ei,
stare¡mlui kir , ca s'a umble carele mánästire§ti In tara dom-
niei mele, iar unde se allá vamá, sau cumparata, sau necumpgratá,
25 nimeni s'a' nu cuteze dintre vame§i sá se ispiteascá §i sá ja ceva
carelor mánástire§ti. Cine s'ar incumeta s'a le ja, acela va primi
mânia lui Dumnezeu i blestemul sfintilor 318 párinti §i pedeapsd
§i urgie dela domnia mea ca cálcátor §i neascultátor al hrisovului
domniei mele §i al fiului domniei mele Mihail voevod.
30 t Io Mircea voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.

Original, pergament, pecetea atarnatd ckutä. Arhive Stat, sect. ist., I/16
(Cozia). Miletie §i Agura, p. 118; Dinu Arion, p. 133. Datat Intre 1408-1418
din cauza mentiunii lui Mihail. Pe dos, contemporan: 34 TIAtrH Ad Cla CS'y
AUlpHH. (Pentru cärute, ca sd fie In pace).

7. dupd Krp. rupt.

www.dacoromanica.ro
Nr. 27 FARA. LOO 5I DATA (1408-1418 97

27.

Feirei loc fi claret (1408-1418).


Mircea voevod porun,cefte ca oricine s'ar da cu sufletul Mu f i cu
averea sa ineineistirii Cozia fi stare(ului Sofronie, sei nu fie Impiedecat
nici de rude, nici de func(ionarii domneVi. Confirmei f i daniile lui 5

Anghel dela Ocna facute meineistirii.

t fts-K ItV IK111144 KEA11KkIN K0E140A,1 H POC110A111111 K.'hCEH MAUI


TIVOKAAKYFICKOH, MKAT POCDOACTKO-A1H CTE W11131110 POCHOACTKA-MN
MOMEH1111Olf POCIIOACT13.4-MH, CT41111,8 gyp Go$polato WT K031-141, MKO
gape KTO CH WET f1AMT11 ASUDIR H HA1M-lif CH Kit AIOHACTH0 WT 10
KO3HA, HAN 60/1-k1111H, HAH cnoyra rocnoAcTga-mti, HMI KII1?I3, HAH
npotiTH 411011*Kit WWI CI-104K, AA HE CArkET WT 110M HAll WT C140,1,-
FINK TWPW3H 4A0K-kKA NOHCKATH, MIME CAOKO 0111.111 34 TO311, 110HOKE

KTO Cat 111ET HOKSCHT AA H qirr ripTatitieT KEAHKO SAW H worm WT


OCHOACT114-A1H. 1-1 1111E H YIPPEA'h WT OKHA, KAN 1110 ECT MA MONA- 15
CT111110 H 11EKAlt C'h CKOHA1 .153111KOM, It'klild CM if 11*CTA AH, AO3TIA AH,
AOGItITOK AH MirliTgli HAH »MK, HMI KAAH 4TO WT MAAd Ao roirkma,
LVIICE All ECT CT101S Klrp G4001a10. fl IIHKTO WT 00M f1rrEA0114 HAN
WT C1.00,..1,11HK MS HAII WT 611471,1 MS, HAH HAEld WT 11460THHK POC-
flOACTKA-A111, C.1i1A111, AH, rAOGHHEZ AH HAN EASAT ICON pagOTHHK, M HE 20
CM-kV,' 11H CAWKW petpu, HZ. 11401 KTO, KAKO CH 111ET MUM WCTAKHT
MOHACTI10 WT KO3L11, TAKO3H H AA CTOHT HENOKOAEHMO AO ?KliKOTA
rOCHOACTEA-MN N ChIlla POCHOACTKA-MH, MIIKAHAti KOOKOM.
HAWKE N NO C1tM1Y1tTH POCHOACTKA-MH, KTO STKVIIANT, TOPO 110C-
110Ak Boris M SKp*FIHT, A )(TO AH p43OPHT, T4KOKAAr0 BOrk ,A,A SEHET 25
Kli all KykK H Kit UhAM1.1111 H AA ECT 11POKAdiAT WT CaTI1,4 H O111114
el Gg*Taro Myca. flartew.
t 1w llitipqa ILWEIMAtt, MHAOCTTat 607KETRt POC110A11116.

t Eu, Io Mircea mare voevod §i domn a toatd Tara Ungro-


Vlahiei, (Id domnia mea aceastd poruncd a domniei mele rugAto- 30
rului domniei mele, staretului kir Sofronie dela Cozia, ca oricine
se va da cu sufletul §i cu averea lui in mdndstirea dela Cozia, fie
boier, fie sluga domniei mele, fie cneaz, fie alt om numit sdrac,
ad nu cuteze din neamul sau din inrudirile acelui om sd ceard

15. firm% I arrn-k. 18. iirrinou larrnou.

www.dacoromanica.ro
98 FARA LOC $1 DATA [1408-1418] Nr. 28

socotea15, nici BA' spuie un cuvânt pentru aceasta, pentrucà cine se


va Incumeta, va primi mare ràu i urgie dela domnia mea.
Si Inch' i Anghel dela Ocna once a dat màn'ästirii si a spus
Cu limba lui, casa lui, i locuri, sau vii, avere moartà sau vie,
5 sau once, dela mic pAnA la mare, toate sA fie ale staretului kir
Sofronie. Si nimeni din neamul lui Anghel sau din rudeniile lui,
sau din fratii lui, sau iarAsi dintre functionarii domniei mele, sau
judecaori sau globnici, sau once functionari, s6 nu cuteze sà."
spuie niciun cuvAnt, ci oricine care ar voi A.-0 lase cu sufletul
lo la m'ädästirea Cozia, asa s6 r6mAie neturburat, at va Vag domnia
mea si fiul domniei mele, Mihail voevod.
Inc6 i dupà moartea domniei mele, cine va IntAri, pe acela
Dumnezeu sà-1 Intgreascä, si cine va risipi, pe acela Dumnezeu
sà-1 omoare i In veacul acesta i In cel viitor i sà" fie blestemat de
15 TatM si de Fiul si de Sfântul Duh. Amin.
Io Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Pecetea atarnat6 cAzutg. Arhive Stat, sect. ist., 1/13,
Cu trad. de St. Nicolaescu.
Pe dos, contemporan: f KTO CH ilia npeAcomirr ASEux (Cine se va därui Cu
20 SUfletul).
Am pus data 1408-1418 din cauza aparitiei lui Mihai coregent qi a sta-
retului Sofronie.
St. Nicolaescu, Doc. dela Mircea cel Batrdn, p. 29-30.

28.

25 Feud loc fi datei [1408-1418].


.Mircea voevod, doneazei nzánástirii Nucet, intemeiatei de deinsul,
fi starefului Sofronie satele Micleufeveit, Curilo i Greidanoveit pe
Duntire, sate °ha' nice i supuse, ce trebue sei lucreze in meineistire.

f
g[SAKOH-k HOKEirk rocnoAk Ror-k CIIIHWAUt IC(IMIAOKWAt Act HA
30 IVKAKO A*TO AECACTISOKATH, EMMA AWE CTANCAT. 1-1 CE K*,1,/AttlE
AHOCTOAH, CaTTIE H COPOHOCEITH WTH,H, CIIIVklpAIIM HA nomottui H HA
11414r0A'kTEA16CTKO ,A,S111,1Alk HAIHHAI H HAAAW/A HAM nocnykAuTHAI gat-
AGA% Hrlt. Witti MOMITKOA H 6,1,-kFITEAth H HOCT0A1, Wttil AIHAOCTItIHEX

29. ICOAHAOSWM ¡CAM. 31. AHOCTOAH I 4114H.

www.dacoromanica.ro
Nr. 28 FARA LOO *I DATA [1408-1418] 99

FIOKAAHHTEMk WP(1*EATN WT rkrklall1Kk SAk CitE'kC*KOX it.kpom


0171910KAEHTEMk, AA POTOKI1 EX,4,64f1k OIrCMJIHATH WIlk FAL1C : II0T-
*Tf Krk MI1* IrkCH TpftA>41.11E11 CIA H WEAMENE1111 Fi 43k OlrflOKOM
KM, Elt3ArkTE HPO MOE Ha CEE* H HASIIHTE CJA WT MEHE MKO KOOTOKk
ECAlk H CAPkpalk CIrk,4,14A1 HOKOH ASUMA% K411111M, HP0 5
60 410f EAAPOE H Ep*Alik MOE AEPKOE. HoTHATI EAM`OCAOKEHICH WTI1,4
,uoero H FLICA*,,I,OlfHTE OliTOTOKAHHOE E44% 11,4pCTKO WT CAMEHTA
E'h3kdAkK4K CO CAH ,A,ACTE MN MCTH, KKaK-cV H HAHONCTE
CT(1411Enk E*X' H rhKE,A,OCTE Hark H W,laCT 4, EOAEHk H flOrk-
THCTE MEHE, IK TEM111111,11 E-k)C H F1(1Y11,4,0CTE Kit AU1*. 10
GEME H e1311, uttrowk(iNkiI4 H XVICTOAIOERKKIN H 04M0,1,1Y1OK4KHk111
IW illHj1qA KEMIKKIN KOEK0A4 H OCIIOANINk IMCE11 SEMAH ExrrpoKaaxTH-
CKOH pegliSx HOCA*ACTKOKATH Apfluatim RAMA% HrocrioAam 3EAU144
icit EAAPOA*TEAkCTK*, AIHOH* I1YkFl1Ot0,HIlI h H HERECHOMOIr 11,4f1CTETIO
C110,1,0EHIBM c. T*AME lan0 A10EIA 41THAUt hora Irkrk HOCIFLET 15
Kit EAAPOE, AIMApOCTk CO FIA'hTkCK44 CAlpkTk, 4 mSAporrk ASKoituaa
)101KWT H suHpk. TIME ElICHOM*FLIF. POCHOACTKO-M11 H CAOKO At1KH,i1,41
npopoka H 1ark, PAAPOARMIA: EAMEEtall 'MUNE WTHSCT11111M CIA 6E34KOHT4
11 HMK npmcpw111411 ci1 rActi, 6AANCEFIk A1M}K Emovau HE rkM*1111HT
EOrk r¡rkx.a. H fh1Khl : l'AME WGp430A1 MEAAfTk EAEllk Ha HCT01111HK4 20
OANKI,11, CHILE NMIAETk ASWE MOA K TEE* BoNci, CHI1,E KlOKA,En-k roc-
HOACTKO-M11 Irk CE*TIUM H WHKOHAIIAMIKIAN Tp0H11,X, ECl ECT rk3,4,411
WT CAMO POCHOACTKO-MH HA M*CT* pEKOM*AVb. 118LIET, 1140MACTKOIr-
JE1118)KE Kit HEM, MOMEHHKOV POCHOACTK4-M11, CTA(III,S KV p G4(1011i100,
POC110,1,CTKO-MH CEAO HA ASHAK* ilbiKMOVUJEKRI1, H K81111A0 H 25
CIF. Kit HOCASWCTKO T0M8311 moilacTidpro H K'kC*A1
Ep4TiMAlk H A4 CX K11 WX4EM.
Twro paAti HlIH ECT C/4,1,111,k, HAN PAWEFIKIK, HAN KTO WT E0A*(1k
OCHOACTEd-MH KEMIKkIli H ALIAKIK, WT (1460TIIIIK POCHOACTE4-MH,
IINKTONSE At1 HE CM*ETk 64UTOKATH CEAA T4311, 1111 lVT KOX)KE AANCAM, 30
Aa CM 1111 110C/181114M CT4(311,13 Klrp G0*(10111i0 H K'kC*Mk Ep4TTI4M
pAROTAXI.T Kit MONACTHIlk rocrioAcTKa-am, Ao ;.ISHKOTit rocri0A-
CTK4-MH H AO 2KHKOTI1 HirktM3Ali.sgilENHAttr0 ChHh1 rocnoArritaMH,
KOEKOAX.

C _e
13. lkAPIA1k 1 qpimk. 14. HM01041%01' j HENOMOr. ippcntio 1 IMITRi10. 17. AdISHAA 1 ABA4.
18. rnaronatpa I nupa. 22. dupd Tpoinva, pisarul a sdrit de sigur o parte din
frazd. 25-26. CIA0 ... I'1.A4110811,11, acest text a fost adgiugat ulterior, In
locul altuia ras. 30. ef.14 T43H, adaus ulterior In locul unui cuvânt ras,

7*

www.dacoromanica.ro
100 FARA. LOC *I DATA [1418-1418] Nr. 28

Cw.)KAWKE H 110 CMrItTEI rocnoAcTisa-mia, A4 ECT STKO'hAEHO H HE-


110ThKHOKEHO, Kwro Fi3KEOET .110CHOAlt BCC% Kit FIACA*AT rOCHOACTKA-MH
KTO AH Cat Rid HOKSCHA AA (1A30OFIT CYX H KitCEWKCT1161H KOHCOKOrA r0C-
HOACTK4-MH, KMAT COA'kplin HAH KTO A1160, TO T4KWKIK1H AA ECT HOOKAMT
5 WT rOCHOAA KlICEA(1'10KHTEA* H 814acTY0 Ad HAUT Cit IOVAM H
K TOMS H WT POCHOACTKO-A1H AA flOTHMET KEAHKO 3AW u wprtm.
t1w 11,1upgia KWEKWAA, MHAOCTTA KONCTERt rocnomiuk.

t Dumnezeu a poruncit In Lege fiilor lui Israel, ca pe fiecare an


ea dea zeciuialà din cate ca§tiga §i §tiind aceasta sfintii apostoli
10 i parintii purtatori de Dumnezeu, ne-au indemnat spre ajuto-
rarea i binefacerea sufletelor noastre §i ne-au lasat nouà mo§te-
nire, celor din urmà copii ai lor, ca unii prin rugaciune §i prin
vegheri §i post, altii prin milostenie §i pocainta, sà ne ferim de
toate rebele, ca cu toata credinta §i intaritura sa fim gata s'ä auzim
15 acel glas: « Veniti la mine toti cei ce v'ä truditi §i cei ce santeti
Impovarati §i eu v'ä voiu odihni; luati asupra voastra jugul meu
§i invatati-và dela mine, ca skit bland §i smerit cu inima §i yeti
gasi pacea sufletelor voastre, caci jugul meu este bun §i povara
mea este u§oara. Veniti binecuviintaldi parintelui meu §i mo§teniti
20 imparälia cea gatità voila dela Intemeierea lumii, cäci am fost
flämand §i dat sä mananc, am fost Insetat §i mi-ati dat
beau, am fost strain §i m'ati primit, gol §i m'ati Imbracat, bolnav
§i m'ati cautat, In temnita am fost §i ati venit la mine ».
Astfel §i eu, binecredinciosul §i de Hristos iubitorul §i autocrat,
25 IO Mircea mare voevod §i domn a toata tara Ungrovlahiei, ravnind
urmez vechilor Impdrati §i domni, care imparatia lumeasca
au carmuit-o cu pace In binefaceri §i s'au invrednicit de cea ce-
reasca, §tiind apoi cà pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu toate lu-
creaza In spre bine, caci intelepciunea trupeasca este moarte, iar
30 Intelepciunea sufleteasca este viata §i pace. De acestea amintinduli
domnia mea §i de cuvantul lui David prooroc §i Imparat, care
spune: « Fericiti cei carora li s'au iertat faradelegile §i carora
pacatele li s'au acoperit, fericit omul caruia Dumnezeu nu-i soco-
tete pacatul ». i iara§i: « In acela§i chip precum cerbul dore§te
85 izvoarele de apa, astfel dore§te sufletul meu catre tine, Doamne ».
8-9. Pavel. Evrei, 5, 7. 15-19. Matei, 11, 28-30. 19-23. Matei,
25,34-36. 28-29. Pavel. Romani, 8, 28. 29-30. Pagel II. Corint, 1-12.
33-34. Psalm, 31, 1-2. 35-36. Psalm, 41. 1.

www.dacoromanica.ro
Nr. 29 FARA LOO sI DATA (1408-1418) 101

Astfel dore§te domnia mea spre sfânta §i de viatà incepätoare


Troità [a cArei] m.ändstire este Intemeiatä de insu§i domnia mea
la locul numit Nucet, [cdreia §i] cArmuitorului dinteinsa, rugä-
torului domniei mele, staretului chir Sofronie, i-a dat domnia
mea satul pe Dunäre Micleu§evät §i Curilo §i Grädanovät, ca sà 5
fie in supunere fat4 de acea mändstire §i tuturor fratilor §i sd fie
de ocinä §i de ohabd.
De aceea, sau este judecätor, sau globnic, sau cineva dintre
boierii domniei mele, mari i mici,.dintre dregätorii domniei mele,
nimeni sä nu cuteze sä prigoneascä acele sate de nicio dajde, ci 10
86 fie ascultätoare de staretul Sofronie §i de toti fratii §i sä lucreze
In mänästirea domniei mele, cAt va träi domnia mea §i c'dt va träi
prea iubitul fiu al domniei mele, loan Mihail voevod.
Inc6 §i dupä moartea domniei mele sä fie InVärit §i neatins de
acel pe care-I va alege Dumnezeu sd urmeze domniei mele. Cine 15
s'ar incumeta sà strice acestea §i preacinstitutul hrisov al domniei
mele, fie boieri sau oricine, unul ca acela sä fie blestemat de Dum-
nezeu Atottiitorul §i sá aibä parte cu luda §i cu Arie; pe Iâng6
aceasta §i dela domnia mea sd primeasa mare räu §i urgie.
t Io Mircea voevoda, din mila lui Dumnezeu domn. 20

Original pergament, pecetea atärnatä cAzutä. Arhive Stat, sect. ist., 1/17,
Cu o traducere de G. Pesacov din 1844. Regest la C. C. Giurescu, Organizarea
financiara, p. 56-57, publicat de St. Nicolaescu, Documente dela Mircea
cel Batrein, p. 3-35. Datat 1408-1418, din cauza mentiondrii fiului domnului,
Mihail, si a staretului Sofronie. Documentul prezintä ciudata particularitate 25
a unor pasaje särite de diac, dupä ciornä sau dictare.

29.

Feirei loc fi datei (1408-1418).


Mihail coregent, cu voia tatalui sau, Mircea cel Batrein, deiruefte
meincistirilor Coz ja fi Codmeana ci egumenului Sofronie 10 case de 30
oameni din ora,sul Thrgovifte, aratati anume, fi-i scutefte de toate
prestatille, care se dau In oraful Teirgov4te, afarei de bir,
oaste $i lucrul morilor.
2. Dupd lipseste in text o parte din frazä. 5. satul... Gra-
danovilf, cuvinte adause posterior, in locul unora rase. 10. acele sate, de
asemenea.

www.dacoromanica.ro
102 FARA LOC *I DATA (1408-1418) Nr. 29

t 143 11 ittl E'k Xptirra tiora EA4rOLIECTHEIil H rpHCTOA1061-1KKI 11

E0r0A1110A143A H kl Ai, IWAH iiiiHKAHA KWIKOM, CIA Hk CAAPIAll III i 11 ILV Sillp,110
EAArOrkPHWAIS 11 K1111CTOMOEHEWAIS 11 CAMOMPKAKNOMS, KEAN KOMS EC+.
GA*, AMAOCTIA fi0;Kiii't H E0)01-11t1 AapwliMagM, H ripoiluomitYem port,H-
5 Twit rOcnoAcTKA-mH, sn4rOn(10H3KwAH rOCriOACTKO-mii, cKoHA1 EAA r KIM
Hp0113E0AI1IiENI, (INCTIil A% N CE*TAKIA1 CrItAll,EM 14 AapOILIK H HWilkTIVK
ChIH WhICELIICTI1 kill 11 EAArOWEP13N kill 11 nykriotinTainikiti, Hart, Kitc-kmri
111CTI1 H AAOWE, NACT0/A11141 KPFICOESA r0CHOACTE4AM, Hp'kflOtITAIIHKIM
EIANKIA A% AWHACTHpf AN po,s,wrgwk l'0CHOACTI1d-A11-1 H rOCHOACTKA-AM,
10 WT KW3* H WT KWAAVkHA, HWHEME np-kAAKAT r0cnoACTK0-A111 wT
camoro whim rocnoAcTga-mti, 11 WT CAA1Ar0 WpAIIIA rOCHOACTEA-AM H
Hell TfISAA PAAN AWAIEMIKA (10,1;1"TfAt rOCHOACTEA-AU1 11 rOCI1OACTEA
AM H HP*1101411TINHAVO lierSmglia tarp Go*potaa, nrkAaKaat y KSHIH:
11611rania C MI Mail fro Cli H LINArk H KAAOM tl iiiliKWE CIA NI& H i11APTH11
15 11 HUH N rffIrli II MAIM* N OkHEOTH II H IN KOAA illITAKCAP 14 TSAO
PAH H rEprfE ILIPAALIAH. T1I3H AA CST rk WtIMIS H Kit wxtist3 wT
KciaKYA AMKAkRil H CAS>KCIA H flOAAHH, 110141K WE WT ALM WE(I'M ,
CEI-1 N MA 11 H [MAN kili, WT rkEAWK, WT rA0Ekl, WT Ell NAPCTEA, WT
AMKNIAPCTEA, WT C*HHOKOCTA, WT APkE, WT noKosa H WT nomom
20 EC/AKArO H WT ECAKiat IN rAPTA, H HMI EIWAS, HQ KWN AA HA% CIA HE
EkSMIT, Mi Irk MN ANEW PAEOT* 11 WT IMIA /A ALIALVOKI H KFAHKim,
EAHKA Cii% WE(AT.ifT Kit wpm rocnoAcTisa-mti TrKpromitpo, WT KitC/A
AA CiA MANACTI1PCKH AIOATI CAOEWAH H. 11 gape KOH AHEO HISH414 [JAC..

WHIT H AEOPNHU,H, HAN HPFICTAK, HAVI EMIWE, HAH *wmiwr, HAN ESAH
25 KTO ANEW WT CASHCHTEAN POATTIA'V'SOCEIOACTEA-MH H rOCHOACTE1A111
11WCHAAIMIAK 110 MHAOCTH H NO pasomax rocnoArrga-mH, AA HE CArkfT
NH HONINCANTH, 13K0 A4 1103AEA1 /AT MONACTI4PCKIAM A1OAIA1, ESAU W
EOM AHEO Ehl WINHCAHIlkIM AWKAsaM H cAtOffsam, nwliGKE TAKwitki
HMAT 1111.1./ATH MANKO SAO H wpri"10 H KA3Hk WT poATTEnm roCROÀ"
30 CTEA-.AM H WT rOCHOACTEAAM, M KO NEE'kpHH111 11 FlOCpAAMTEAE X1111
coft8n8 roctioAcTita-mu, laKo nfrktiespErowa CA0E4 rocnoAcTga-mn, m
CA APS311Hk1 HAKAMST, INCI CASWATH CAOKO, A HE IIPIWEHA*T11. HIV
TWKA10 EliP 11 KWHCKA H NA NIPhiliC ,341 C'h LIFINAT, A HIM imp c'h wpa-
1111M M HE HArkiaT mET*K.
35 GIHE ME H no CAIEPTH poATTexk rOCHOACTEA-Alil fi rOCEIOACTKS-Auf,
Kwr0 HaKOAHT POC1100.1,11 BOrk MATH rOCHOMIFIlx HAAW KOH SIMA11, HAH
WT C'hpWAHHII p0ATTEirk rOcrIOAcTKA-AIH H rOCHOACTES-.A111, HMI WT
HH11011111AMINK H WEATI CTIO HOTEIPKAFFITH THTA% POATTIA 1'Oen0A-
CTKA-MH H rocnoAcTKS-A1H, M n0110KHT H M OrTECIltANT, MKOME ICT

www.dacoromanica.ro
Nr. 29 FA.R.A. LOO g DATA (1408-1418) 103

W1H4kH0 HOAKOCAAKH11111A1 rocnompgni TKOOHTN, AA N TOrOKAA


HOKE/UHT/A TKOONT11. 1 AltlE All 11011111ET paaworrig H 11000AMHTH npg-
W6HA*t{ 01(CT1KAIHOE HCKOCOANTEA1111 00ATTEA.4 VOCIIOACTK4-A1H, TAKOKYN
AA ECT HOOKA/AT wT rocnora Rora KCE AEONINTEA/A H WT THi CK*T111)C
WT11,1t H>KE Kit HHKEN 14 AA 110T1ES/AT Ca A 11A1A% gro WT KHHr8 }K11- 5
KOTHKIr 41 C11 HOAKEAHlilMli M HE H.141111118T C/A H AA HOOARHT WO 110C-
110Aliirk CTOAWHh1A1 H HO44EAlik1A1 rHeisom CKOHA1 Willi* H HONCHO
131kKILI rkKA,

t Eu, cel intru Hristos Dumnezeu binecinstitorul si de Hristos


iubitorul p de Dumnezeu uns, loan Mihail voevod, fiul prea dulcelui 10
Io Mircea binecredinciosului si de Hristos iubitorului i autocra-
tului, marelui voevod, din mila lui Dumnezeu p cu darul lui Dum-
nezeu p cu voia Orintelui domniei mele, a binevoit domnia mea,
cu a sa bunàvointä, cu inimä curatà i luminatà p am däruit p
am cinstit acest atotcinstit P cu frumoasa fatä i preacinstit, 15
peste toate cinstele i darurile, prezentul hrisov al domniei mele
prea cinstitelor P marilor màdästiri ale pärintelui domniei mele,
dela Cozia p dela Codmeana, pentruc6 a dat domnia mea din
ins4i casa domniei mele p din insusi orasul domniei mele si mai
ales pentru truda rugdtorului Orintelui domniei mele i prea- 20
cinstitului egumenului chir Sofronie, sä adaug 10 case: Lungasi cu
nepotii lui p Ianache P Caloian fiul lui Mihu P Martin si Ivan
Gherghe P Oancea p Sâmbotin P Nicola Metaxar p Tudoran
Gherghe Paramali. Acestia sà fie de ocinä P de 'ohab6 de toate 25
därile p slujbele i supusii, incepánd dela darea oilor, a porcilor,
a stupilor, de gäleti, de gloabe, de vidärici, de dijmärit, de cositul
fänului, de copaci, de transporturi P de once cäTäuze si de toate
engariile, nici viglu, nici cal sä nu li se ja, nici la once munch' si de
altele mari i mici, cAte se af15 in orasul domniei mele Targoviste, 30
de toate sà fie liberi oamenii mànästiresti.
oricare jupän va sta P dvornici, sau pristav, sau birar, sau
folnog, sau fie oricare dintre slujitorii pärintelui domniei mele
ai domniei mele trimii dupg milostenii i pentru muncile domniei
mele, sä nu cuteze nici sä gandeasc6 ca sà däuneze oamenilor 35
nan6stiresti pentru oricare dintre därile p slujbele mai sus serse,
pentruca unii ca aceia vor primi mare rdu i urgie P pedeapsä dela

29. ()iglu, o dare; sensul este obscur.

www.dacoromanica.ro
104 GIURGIU, 11 -MAI 1409 Nr. 30

parintele domniei mele si dela domnia mea, ca necredinciosi si


violatori ai hrisovului domniei mele, ca unii ce n'au bagat in
seamä cuvintele domniei mele, sa se Inv* si altii ca sä asculte de
cuvant si sa nu se impotriveasca. 8i numai birul si oastea si sa
5 lucreze la moara, iar altele nimic sa nu aiba amestec cu orasul.
Inca si dupä moartea parintelui domniei mele si a domniei
mele, pe cine binevoieste Dumnezeu sä fie domn al Tärii Romanesti,
sau din rudele parintelui domniei mele si ale domniei mele, sau
din alt neam si Old aceasta intärire cu titlul pärintelui domniei
io mele si al domniei mele, sa innoiasca si sä.' intareasca, dupa cum
este obiceiul sa faca domnii drept credinciosi, asa si altii sa faa
o astfel de pomanä. 8i daca va strica si va viola, nesocotind cele
asezate si liberate de parintele domniei mele, unul ca acela sa fie
blestemat de Dumnezeu Atottiitorul si de 318 sfinti parinti dela
15 Nikeia si stearga-se numele lui din cartea celor vii si cu cei drepti
sa nu fie scris si sa-1 loveasca Dumnezeu cu mania sa cumplit4
si dreapta, aici si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Copie slay5. la Arhive Stat. Condica Brdncoveneascii, Nr. 266, f. 251-252,
cu o traducere româneascil. Altà traducere in condica veche a manAstirii
20 Codmeana (Arhive Stat, Nr. 25, f. 7-8). Data acestei traducen, 22 lunie
1418, este de fapt a documentului de pe paginile urmdtoare ale condicii.
Datat 1408-1418, epoc6 In care apare Mihai coregent. Egumen este Sofronie,
al treilea qi ultimul egumen al Coziei din vremea lui Mircea. mrki4irs =
moard, cf. sArb. wfWills, Handmiihle, mola trustalis (Vuk Karagie). 4i0AllOrk,
25 ungurism, folnagy, villicus (Verwalter) (comunicat de d-1 A. Veress). mina
(aurm-k), obscur, ar Insemna probabil, dare in naturci, In general (opus In text
lui iHraillra, prestatie), derivat din mirk bucatil (cf. I. Bogdan, Rela(iile,
indice, p. 383).

30.
30 Giurgiu, 11 Mai 1409.
Mircea voevod, la cererea boierilor Baldovin logofeit, .Ferban fi
Radul al lui Stan scutefte de toate deirile, chiar de cele trei zile in
care domnul are dreptul sci veineze morunii, satul Pulcoveif, donat
de boierul Gal meineistirii Precistei dela Strugalea. i 'i rnai acordei
35 din casa domnului pe fiecare an 15 geileti de greiu qi cloud butoaie
de yin. Numai de oastea cea mare a domnului nu-1 scutefte.
15 16. Psalni, 68, 32.

www.dacoromanica.ro
Nr. 30 GIURGIU, 11 MAI 1409 105

t 113'h HNIE Kit XliNCTA Bor,t EAArOrk1)11K111 H KRICTWA106H141.111 H


CAMOArhNiAKHItIll Ill1 411111114A KEM1K6111 KOEKOAA H rOCHOANHk, AillAOCTTAC
KO;KLIF, H COMYEArit Mr1wKAHTEAVk WEAAMX11101r-MF1 N rOCHOACTKCArA-
ipo-mu KlaEll 3EMii OIrrrOOKAAVHCKOH H 3AHAAFINHCkIM CTIMHAAA 11

WEA DOA no rhCE 11S Ilort,ovnAdoy Axice H AO KEANK14r0 MOO* H Ark- 5


cri3S rpart,y KAAAAAElly, RAAr011110H3KOMI rOCHO,A,CTKO-MH CKOHM BAArly1M
1410113KOAEHTEM, illICTItl 11 CK*TAFIM C13'6,1,11,EAVII H AtWKAX' cxn K'kCE-
ilECT11111 11 6AArOWG1143Hk111 if HirkflOLITAIIHk111 HAA rhrkM11 WhCTI. H M-
pwg HACTOACH XIIHCOKSA, MOAFFITId 131,..1,H N 11111.VWEIITM FIEF111*311*); 11011TAH-
NW.% COA'kpE rOCHO,A,CTKA-A111, AWrIVOET* RAAAOKHHA H }KSF1AHA 111E0K4HA 10
li Pamrna GTAnOlitl, 14K° CEAW 410 ECT 111311/10}KHA ?K1SHAFI FAAk A1011A-
CTHIMO llirkilliCTKIX BOr0110A1111,A E1KE ECT Kill GTOOVPAAH, 30KOMOE Hoyn-
KOK11,11, WcKosamAaTk ro li CAMO rOCHOACTKO-MH, AA ECT HA wxasm,
notuaKwg WT WINTWO KAM, WT CKHNTEr0 KAM, WT 1111EAAOCTKá, WT
K'k6A4I1CTKA, WT KHFIA11CTKA, WT rnwsx. WT 110K03A, WT 110AKO,A,M, 15
11EKIHE H WT MA %Tlir; CA.:3316M; H AWKAAK, AASKE H AO KEAHKKIK, WT T'k)(
K'hrkX" AA ECT HA W);AEX TOMS311 MOHACTFIr110. Il FillEil<E, 410 ECT 3AKOH,
r ANN AA AOK.4\T rocnoAcTKS-mn AloOnn, TO WCKOMKAAArh, AA ECT
MONACT1111K) 11 EWE MS 111111AAr4M AA HAUT W 6110K WT Kyk41.1k rocnoAcT-
KA-Alli H4 KlirkKO /1-kTO a K'kKAKI il K KO3HAH1111,11 KHHO. 20
KTO MI Cl' 111ET HOKSCHT WT GOirklik rOCHOACTKA-MH, ¡WANK NCE H
KEA1111,11)C, HAN WT pAgOTHHK VOCHOACTKA-AH HOCH/UMW); no MHAOCTEX H
no pAGOTAX rOCHOACTKA-M11, (4K° AA liM 1103ARAT T'ItM3H CIA*HOM Min
H W gliArk EAHHOM HON )KHKOT* rOCHOACTKA-M11 HAN npn HCHKOT* CWHA
rOCHOACTKA-AAH 11111KAHAA KOEKOAN., TO TAKOKkIll HAW FltITMT11 KEAFIKW 25
SAW H wort% W r rOCIIOACTKA-MH KAKO FlrkCTAU1HWK H HER*111111K cYgnitS
Tcott8n8 rOCHOACTKA-MH. PASK* KEAHKA,. KOHCKA M cASNIAT rocnoA-
CT138-MH, A HHO HH410 nomnwrw
Ca6ALIOKE H DO rkMrlerli rOCHOACTKA-MH, KWPW H3KfliET FOCHOAIL
Bork Rk1TH rocnomork KAAWKON 3EA111, WT CfrhA'WHIAAr0 HAOAA roc- 30
HOACTKA-MH, HAN WT CNIOAHNK rOCHOACTKA-A111, HAN WT HHOHAEMEHHK,
AA Min KTO HOLVKTET H flOHOKIIT H 01rTgrhAHT Ck111 rpliCOKOVA roc-
flOACTK4-A111 Twrw rocnomt Bork AA 1104111W 11 AA C'IVAHHT, Mpg
AN 114300HT H 11ACHFIET. A HE STKrItAliT II HE C'hK11,111HT erld KTIIIFFHICAH-
HkIHK, TO TAKOAAAr0 EOM. ALI (JA3OpHT H AA 8614ET 11 Kit CY11 ICkK H K'k 35
EiRAXIIIH 11 011/ACTTE Aa timer C'k IOVAX% N C'h f111YA H C'k WWkAA11

19-20. H upt MS.... Imo, toatd fraza addugata ulterior intre randuri cu
altd cerneald.

www.dacoromanica.ro
106 GIURGIU, 11 MAI 1409 Nr. 30

111KWYHA1H fiK1 flEKOW/A HA XIMICTA, elided olawero, KIrkit oro HA


HH H HA q,A,03( HX", ¡CT H Ens, K"kkkl. fiA11111.
t CT1A1S WHCOIISAS; PA,4,1rAlt RAH, }11811A11 AparoTa,
GTitirnon LIA(168A01{ CI1111k, PaAvirk GTAHOrA4s1t Ck1Hk, II11116AH
5 1101:111H HAA1*CTIIHK, rOCT*11 IlirkH11 H ,NSHAH kkAOTA Il inA11118/1 ISH-

CTilarK H AWFW*ET EAAAOltHH H 4311, 11111Ç41M1NIE HCHHCAK 13.1+. 1110prOlt*


111(1*, A11C*11,.1Lam AT, It*TS;KI TorAa Toomtial xS11,31 HillAIIKTIO11 17.
KWEKWAA, A111/10CTT/A RONSTEA rOCHOAFIlik.

Eu, cel intru Hristos Dumnezeu binecredincios 0 de Hristos


lo iubitor 0 autocrat, Io Mircea mare voevod i domn, din mila lui
Dumnezeu i cu darul lui Dumnezeu, stapanind §i domnind peste
toata Tara Ungrovlahiei §i partile de peste munti 0 pe amandouä
part& peste toata Podunavia Inca. si pana la marea cea mare 0
stapanitor al cetatii Darstorului, a binevoit domnia mea cu a sa
15 bunavointä, cu inima curata i luminata §i a daruit acest prezent
hrisov de toata cinstea, cu frumoasa fata §i preacinstit mai presus
decat toate cinstitele daruri, la rugamintea i cererea boierilor
domniei mele, cei cari nu sant nevrednici de cinste, logofatul
Baldovin i jupan erban i Radul al lui Stan, ca satul pe care
2o l-a daruit jupanul Gal manastirii Preacuratei Nascatoare de
Dumnezeu care este la Strugalea, numit Pulcovat sä-1 liberez §i
insusi domnia mea, ca sa fie de ohaba, incepand dela vama oilor,
de vama porcilor, de albinarit, de galetarit, de vinarici, de gloabe,
de calauze 0 de transport, adica 0 de slujbele §i dajdiile mici, pana
.25 la cele mari, de toate acestea sa fie de ohaba acelei manastiri.
Inca, cum este legea, trei zile sà vaneze domniei mele morunii,
aceasta o liberez ca sa fie a manastirii 0 Inca ii däruesc ca sa
aiba obroc dela -Casa domniei mele pe fiecare an 15 galeti §i 2
butoaie de vin.
Cine se va Incumeta dintre boierii domniei mele, mari i mici,
sau dintre functionarii domniei mele, trimi0 dupa milostenii §i
dupa prestatiile domniei mele, sa le la acelor sateni m'äcar un fir
de p'är, in timpul vietii domniei mele sau in timpul vietii fiului
domniei mele, Mihail voevod, unul ca acela va primi mult r'äu

5, l'orr-bt Floret Miletid. 3-7. textul scris de jur Imprejurul actului.


A

7. HIHAIIKTr011 I Hi. 28-29. si med ddruesc... de gin, adaus ulterior intre randuri.

www.dacoromanica.ro
Nr. 31 MANASTIREA COZIA, 28 MARTIE 1415 107

urgie dela domnia mea ca un violator §i un necredincios al acestui


hrisov al domniei mele. Numai la oastea cea mare sä". slujeasc6
domniei mele, iar alta nimio mai mult.
ins5. §i dup6 moartea domniei mele, pe cine va alege Dumnezeu
86 fie domn al lIrii Romane§ti, din rodul inimii mele sau din 5
rudele domniei mele, sau din alt neam, cine cinste§te §i innoie§te
§i int6re§te acest hrisov al domniei mele, pe acela Dumnezeu s6-1
cinsteasca §i sa-1 pàzeascà, dac6 II va strica §i-1 va risipi §i nu va
intsári §i nu va p'äzi acestea de mai sus serse, pe unul ca acela
Dumnezeu s5.-1 loveasa §i s6-1 omoare §i. in acest veac §i in cel i.o
viitor §i sä." ailA parte cu luda §i cu Arie §i cu acei zi§i Iudei, cari
au strigat asupra lui Hristos, mântuitorul nostru, sAngele lui
asupra lor §i asupra copiilor lor, ceea ce este §i va fi in veci. Amin.
t Martorii acestui hrisov: Radul ban, jupan Dragota, Stan-
ciul fiul lui Barbu, Radul fiul lui Stan, erban vistiar, Iarcan 15
namestnic, Gostea cel Negru §i jupan BeIota §i Manciul vistiar
§i logof6t Baldovin §i eu Mihail, care am scris in cetatea Giurgiului,
luna Mai 11, anul pe atunci cure-tor 691.7 [1409], indictionul 3.
t Io Mircea voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecetea atarnata ckutil. Pe dos, contemporan: 20
.34 Ram8 no 48non" (pentru vama la Dunilre). Arhive Stat, sect. ist., I/11,
Cu o traducere de Pesacov din 1878. Publicat de Venelin, p. 18; Hasdeu,
Arh. Ist., I-1, p. 37 (Cu data 6907), numai traducerea) ; Miletié si Agura,
p. 112-121; Dinu Arion, p. 119-120; St. Nicolaescu. Doc. dela Mircea cel
NUM n, p. 19-23. Regest. G. D. Florescu, Divane, p. 7. Indictionul gresit 25
(trebuia 2). Pentru lectura datei, Docan, Elemente cronologice, p. 34 (386)
si C. C. Giurescu, Contributiuni la studiul marilor dregeitorii, p. 32 nota 5.

31
Meineistirea Cozia, 28 Martie 1415.
Mircea cel Beitrem deirueqte mcineistirii Cozia cu prilejul viziiteirii 30
ei in Postul Mare, yawl dela Genune, sei fie de hranci ceilugiirilor
§i egumenului Sofronie.
t flail HNCE 1411 XpliCTA BOI'd EtlarOg-kplikl N KINECT0A10 EHICkl H
CAMOM'KHCAISNkl rocnomill, 14%, ¡RH pia ILE/1141CW KOE140,3,A, MHAOCTYA

12-13. Matei, 27, 25. 14-18. Lista martorilor si data, de jur imprejurul
actului.

www.dacoromanica.ro
108 MANASTIREA COZIA, 28 MARTIE 1415 Nr. 31

60>KTEX H KOKTOA1k MpOKAIIYEA1 WEAAAANapS-Mii 11 rocnoAcToyaupS-nui


it%CM 3EMAH 01/TIVOKA4K1HCKOH, CAtIPOHIJOH3FLOAH POCHOACTKO-MN CKOHAA
Knarkim 11110H3{OAEl1YEAVh, 11HCTKIA1 H CK*TAKIA1k Cp'hAll,EA1k POCII0A-
CTK4-M11 H A.1110B4x Chi K'KCEll'hCTk111 H KAAPOWEpA3H111 H FlfrkF10,111TA1111h1
5 HACTOMINH KoHcoKSAk rOCIIOACTitil MH, POKE HAA K'hrkA1H ll'ILCTH11 AAPOKk,
A10114CTHIW0 POCI1OACTKA-MH WT KosTA, W611T*M1 CK*TI&M Tp01111,M 11
MI1KMILIS K'h HEM, FIACTAKIIHKOlf EPOIrMEHOy KVII1 GO*110HY10, MKO AA ECT
TOAS CK*TOMS KOAMS KAMA WT K'h WTLINHM H IK WKARM,
?KHKOTA [rocnoAcTKA-mu] h AO MIIKOTA ChINA POCHOACTKA-MH, 111HK4HAtt
10 KOFKOAN., H NH WT KOPONC: HE[110T'hK110KE110]. 11011EME BOU CiA BU MKS..
CHM% WT KOA*11'h HAH CASPhl POC11OACTK4-A111, glAHKKI[C'h HAN] MAIM'
AA 1111IACHTH T.I.M311 KAMM WT moturnip.k POCHOACTKA-MH, TO TAKO-
KOMS M OCT C'hflOCTATh CrkTJA TOOHN,A H K'h worYti POCHOACKOH
AA 01r.NAT'It, 110/10KE AAAE POCI1OACTKO-MH CKATOMS MOH4CT/1010 AA
15 ECT 111141A KOMECTKEtIklAnt 11110KWM, GEE KOTATII. 6h1TH II CE flirkChlKATH
Ich T0A11x CIATOM KNIM*, It% K'kilHOE VhCflOMHFIAHTE TAKOME H sa
3Ap4tTE T*AECHOE POCHOACTKA-MH.
TOPO flAAN H INIENCE H ITO C'hA1(rhT11 POCF1OACTK4-A1H, KOPO H3KE-
pfTh FOCII0Ak EOP'h KkITH rocno,Auuk EAAII1KOH SEMAH, HAN WT Clv
20 p0A1111WIt POCIIOACTK4-M11 HAH WT HHOPO, M SMAET POC110A1111-h HA
CTOA'k POCI1OACTK4-MH, Min 110HOKHT H FlOtIATET H STNYKAHT
xvinottSA rocnoAcTita-mm, TAKOKAPO AA 01rTI4rhAliT FOCEIOAk EOrk H AA
OVKAIII1 K'h rocroAcTrk EPO, AINEAH p43OpHT H nocpnwir, TO TAKO-
KAPO AA 1143011HT rocrioAk Bork 11 AA OIrKIETK SAE T-kAWA1, 4 K'k EA-
25 AM14111 K'k[11,"k A8IIIE]d1C H AA IIMATIk SqIACTTE C'h IO1rAN. H CIt fig.% H
C'h OlfkA111 pEKINFIA111 IoyAin, Kpl&K'k EPO HA MTh N HA I-471,1,A HX'1%.

flA11111%.
H CEMS CK'kA*TEATE: PA,A,SAk B4Frh, K8IN4H-11 [E.0]1110, 11POTOKHCTY4ML
lloninook, AWP4ETh B4AAOK1111%, flr4 Bt%Hlt, ?KSIlitHlt 01rTMEWk,
30 GTOHKO PSCA, flASSA'h, MOHAWK 11111.CT* [11 43k] ITIHKAHAlt
Awr000rk VICHHCAX, trAa AogwAti Itv ilinptht KWEKOAA K'h MOH4CTI1111t,
K'h KO3YM, K'h REANKFI 110CT, 4%EC*11,4 KH, KAtT x31KP, EH-
ANKTHOH H.
t1w allif1LI4 KWE'SWAA, MHAOCTTA BO1TE1A POC110Alink.

35 t Eu cel intru Hristos Dumnezeu binecredincios si de Hristos


iubitor si domn autocrat, Io Mircea, mare voevod, din mila lui Dum-
nezeu i Cu darul lui Dumnezeu, stApanind i domnind peste toata
tara Ungrovlahiei, a binevoit domnia mea cu a sa bunàvoint6,

www.dacoromanica.ro
Istr. 31 MANASTIREA COZIA, 28 3IARTIE 1415 109

c u inimä curatd i luminatä a domniei mele si am ddruit acest


preacinstit cu frumos chip si atotcinstit, prezentul hrisov al
tiomniei mele, care este mai presus de toate cinstitele, daruri,
mandstirii domniei mele dela Cozia, Idcasul Sfintei Treimi i celui
c e viqueste inteinsul, cArmuitorului egumenului chir Sofronie, ca 5
sä fie acelui sfânt hram vama dela Genune, de ocind si de ohabä,
.cat va trdi domnia mea si cat va trdi fiul domniei mele, Mihail
voevod si de nimeni neclintitd, pentrucá cine s'ar incumeta dintre
boíerii sau slugile domniei mele, mari sau mici, sà pretindd aceastä
val-4 dela nfändstirea domniei mele, unuia ca aceluia sä-i fie po-
trivnicd Sfânta Treime i EA moard in urgia domneascd, pentrucd
a dat domnia mea sfintei mandstiri, ca s'a fie de hrand dumne-
zeiestilor cdlugdri, cari vor fi si vor petrece in acea sfantiä md-
ndstire, spre vesnicä pomenire i spre sdndtatea trupeascà a dom-
niei mele. 15
De aceea, incd i dupd moartea domniei mele, pe cine va alege
Dumnezeu sä fie domn Tdrii Romdnesti, sau din ruda domniei
mele, sau din altcineva, ca s'a* fie domn in scaunul domniei mele,
-dacd innoi este si cinsteste i intdreste acest hrisov al domniei mele,
pe unul ca acela sd-I intäreascd Dumnezeu i sd-1 imputerniceasca 20
In domnia lui, iar dacä stricd i violeazd, pe unul ca acela
sd-1 loveascd Dumnezeu i sd-1 ucidd aici Cu trupul, iar in veacul
viitor cu sufletul i sä aibd parte cu luda i cu Arie i cu acei Iudei,
tari au zis, sangele lui asupra lor si a copiilor lor. Amin.
martorii acestuia: Radul ban, jupAn Voico, protovistiar 25
Popsor, logordt Baldovin, Aga ban, jupän Utmes, jupAn Stoico
Rusa, jupdn Albul, jupAn Carstea i eu Mihail logorät, am scris
cAnd a venit Io Mircea voevod In mdndstirea Cozia In Postul Mare,
luna Mart, 28 de zile, in anul 6923 [1415], indiction 8.
t Io Mircea voevoda, din mila lui Dumnezeu domn. 30

Original pergament, pecetea atárnatà cdzutà, foarte deteriorat. Pe mar-


gine Insemnarea: s Trecut la condia 9.1 tálmgcit de Vasile Dascal, Mai 10,
1757 s. Arbive Stat, sect. ist., 1/12, cu o traducere de G. Pe9.cov din 1849.
Publicat de St. Nicolaescu, Doc. dela Mircea cel Batrein, p. 22-23. Regeste,
.Cronologia Tabelard, p. 22 (Nr. 14); Aricescu, Indice, Nr. 2271 (cu data lunii
gre§ità), Florescu, Divane, p. 8.

23, 24. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
l 10 ARGE$, 10 IUNIE 1415 Nr. 32

32.

Argef, 10 lunie 1415.


Mircea voevod intäreqte boierinafilor Vlad cu nepqii sell, ,Fiqa
i Buia ci lui Steinilii cu frafii seii satul Beala ci Preslopul in judqul
5 Motrului, scutindu-le de toate deirile ci presta(iile. Domnului i se
del un cal fi o cupii. Se mentioneazei venirea in hará a pretendentului
Must* Cealapi.

tF1 i XIINCTA Bora 6/W013*(111KI11 H XpliCTOMORNKkIll H C4MOA2i4i-


M4KIllilli, ItV KfAliKKIN KOEKOA H r0C110AHEIK, MHAOCTTitt [EOIKTERt
10 11] 60>K1EM AtillOKAIIYEAVK WEA4A4AA1S-4EI H rOCHOACTKSX.111S IMICEN BEAM
XrpognaKTnoion, H SAIIAAHHHCKkIM, EIVENCE N It% TAT4fiCKkIA1 CTp4H8M
H WEA 110A 110 it'hCEAIS EOAOIrNAKTOir AiKKE H AO KEANK44r0 MOIVk
ANiCTE(IS r(JAAS KAAAAA111 KA4r011110H3K0A11 rocnoAcTKo-mn, CKOHM
saarkiat 1100H3KO4ENTIA1, tiliCTKIM H CK*TrAWA1 AilliOKAK
15 C101 VkCELI,RCTIITN KOHCWKWA soa-kotnitpoat rocnoAcTita-am, gaaAS
AIMICE6 CH, Ilhnua H BSta H GTANHAS CrIt GjI4TTM41H-CH, (AK° AA ECT
EAAASCit It'hrk AHENCEE MS, ESta, 111111114 H IDTANHAA C'k KpATTIaMil CH
UAW 3OKOEMO E'kAA, Eatf ECT HA CAIACTKO 1111011111CKO, 13K0 AA ECT
Kaayt,S Cit It'krk MUNCIE CH H Kit WKARX., CIAO E'kAA ti
20 IlpEcnon H AdAOHJE r0C11OACT3S-mii A KOH El A trkina.
Toro pm AA ECT Kit W1111112E H Kit WXACM, HOLIEKWE WT WK-
qTraro KAMA; lVT centnaro Kama, tvT 11,11441CTK4, WT KJRHAMICTKA,
WT KIIHNiCTKA, WT rA061%, WT 110KO34, WT FIWAKOAA, lKI1II WT A14AHK
CAS;KRAX AA>KE H AO KfAIIKKIK, WT T'kX li'krk)C AA HAI Cd% HA wpm,
25 T-km H T'kX A*TEM, KHSLIX.TOM H np*KnSq.roat, AO )141110T4 roc-
EIOACTRA-Mi H AO KHKOTA CKMA l'OCEIOACTK4-A1T, alliKANAA KOHKOAA.
ETO AT CE WET HOKSCHT WT COA'kfl roC110AcTis4-Mil, KEAHH,-kK H
maniiK, HAN WT pAROTEIHK rOCHOACTKA-MH, flOCHAA[EMIJK no] atnaocTir
H 110 asoTax rocnoAcTka-ar, ta[Ko Aa HM] 11034K4gatT, HAT
30 MorVA% HM, aim H W KAAC'k EA[HHOAVIK, T]o TAKOISki HAUT noTATT
KEMIKW 34W H wort% WT rOCNOACTK4-A1H, [KaK]c) noliCTAHHNK H Hirk-
CASHINHK H HOCI38mHTin H HEKE(HINK cTEmt; DI1COKSA10 rocHOACTild-MH.
Nark KEAHKM KOEICKX. AA CTI1OX.T, a HHO HH1110 EKNAINGro.

10. GOWainl H tOtli o singurà data' GoacieA corectat in swim, 20.nH t


adaus ulterior, dar tot de scriitorul documentului. 30. Ha 1110AIM HM Il
[AtTim mx]. I. Bogdan.

www.dacoromanica.ro
Nr. 82 ARGE, 10 IUNIE 1415 111

eipence H 110 CAlrhTT rOCHOACTKA-A1H, Kwro tenseprr rocnort,k Rork


gliTT rocnomenk Rikunkon 3EMAII, WT cirkr1,04HAAPO nitom rOCHOACTKA-
A1H, HAH WT rhp0AHIEK POCHOACTKA-A01, HAH OT nnwrw HAEMEHH, TA
AWE ElOilETE' H EIOHOKHT H STKO'hAliT CIIIH K000148A rOCHOACTKA-AU1
Twrw rOCHOAk E.Ork AA EIOLMTET H AA CARKOAHHT, AWE All 11113011HT H s
pi1C11111T, TO TAKOKAAVO rOCHOAk ROrk M pA3OpHT H M SgYET, 3AE H
glt 162AAAup0m 114*11,* H 842ECTTE AA HAUT Cis. II0Aig H C'h fl¡ark H C'h
WH'kAIT IIEKWYHMY hOME, EME peK01111.% HA XpliCTA cnaca HARIEFO, KNI1416
Er0 HA HHK H HA LIXAWK HK, EME ECT H CtRAET glx g*KH. flAU-IFI.
Gem Cll'k,AATEAE CTEMS DITCOKOIrAlr: PAASA gAH-AKOIIMIK, MSKAH 10'

llIAOTHH, (Ira RAH, NCSHAil GTOHKA PgC1111, ;KSHAH Apill'OMHO WT 111ErtiVIA,


BAAA,01111H AWI'WOET, illiHKSA taCTTMI) H gark AWIOHOWA, GTAIVIOVA
KOAMC, MAFrk CTOAHHK, rEprHHA RAKApHHK, H t13 iIIHKAHA IVAMATHK
_
[EME HCHHCAK] g'h flprieue, MECAULA 'PONTA 7 Aktik, g'h A*TO xsititr,
HHAYKTk H, Kit it A Ark ern HOTAE ITISCTA4SA IlfAAHH. 15.

t Itt, InHpla KWEKWAA, A1HA0CTLE GOMYER rocnoAnnk.


f Intru Hristos Dumnezeu binecredincios si de Hristos iubitor
si autocrat, Io Mircea mare voevod si domn, din mila lui Dum-
nezeu si cu darul lui Dumnezeu stapanind si domnind peste toata
tara Ungrovlahiei si partile de peste munti, Inca si catre parti/e 20
Tataresti si pe amandouä pärtile peste toata Podunavia, Inca si
pana la marea cea mare si stapanitor al cetatii Darstorului, a
binevoit domnia mea, cu a sa bunavointa, cu inima curata si
luminata si am daruit acest atotcinstit hrisov boierinasilor dom-
niei mele, lui Vlad cu nepotii sai, Sisa si Buia si lui Stänila cu fratii 25
sai, ca sa fie lui Vlad cu toil nepotii lui, Buia, Sisa si lui Stanila
cu fratii lui satul numit Beala, care este in judetul Motrului, ca
sa fie lui Vlad cu toti nepotii lui de ocina si de ohaba, satul Beala
si Preslop si au dat domniei mele un cal si o cupd.
Deci sa le fie de ocina si de ohaba, Incepand dela vama oilor, 30
de vama porcilor, de albinarit, de gäletarit, de vinarit, de gloabe,
de transporturi, de calauze, adica dela slujbele mici Oda' si la
cele mari, de acestea toate sh le fie de ohaba, lor si copiilor lor,
nepotilor si stranepotilor, cat va teai domnia mea si cat va trai

10. In original intre . .i Agopront nu e niciun semn, apoi dupd AROPHHK


6.114

un punct ca intre numele tuturor martorilor. 12. nwrwerr de douà ori.


0 TAINGIpt KOMHC adaus deasupra randu/ui. GTOHHA. I. Bogdan.

www.dacoromanica.ro
11 2 FARA LOC $1 DATA (1386-1418) Nr. 33

fiul domniei mele, Mihail voevod. Cine se va incumenta dintre


boierii domniei mele, mari §i mici, sau dintre funqionarii domniei
mele trimi§i dupa milostenii §i dupa prestatiile domniei mele, ca
ea le datineze lor sau oamenilor lor chiar §i cu un fir de par, unul
ca acela va primi mare eau §i urgie dela domnia mea, ca un
calcator §i neascultator §i violator §i necredincios al acestui hrisov
al domniei mele. Numai la oastea cea mare sa se scoale, iar alta
nimic mai mult.
Inca §i dupa moartea domniei mele, pe cine va alege Dumnezeu
10 84 fie domn al Tärii Romane§ti, din rodul inimii mele, sau din rudele
domniei mele, sau din alt neam, daca cinsteste §i innoie§te §i Inta-
re§te acest hrisov al domniei mele, pe acela Dumnezeu cin-
steasca §i sa-1 pazeasca, daca nimice§te §i risipe§te, pe unul ca
acela Dumnezeu nimiceasca §i sa-1 ucidà, aici §i In veacul
15 viitor, §i sa aiba parte cu luda §i cu Arie §i Cu acei zi§i Iudei, cari
au strigat asupra lui Hristos, mantuitorul nostru, sangele lui
asupra lor §i asupra copiilor lor, ceea ce este §i va fi in veci. Amin.
Ace§tia cant martorii acestui hrisov: Radul ban-dvornic, jupan
Martin, Aga ban, jupan Stoica Rusul, jupan Dragomir dela Se-
20 garcea, Baldovin logofdt, Micul vistiar §i Vasca purtatorul de sabie,
Stanciul comis, Manea stolnic, Gherghina paharnic §i eu Mihail
gramatic, care am scris la Arge§, luna Iunie, 10 zile, anul 6923
[1415], indiction 8, in vremea cand a venit Mustafa Cealapi.
t Io Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
25 Original pergament. Acad. Rom., Doc., pachet C/132. Pecetea atarnatä
Publicat de I. Bogdan, Un chrisov al lui Mircea cel Beitrdn, in Acad.
Rom., Memoriile sect. ist., ser. II, tom. XXVI (1913), p. 11-115; Dinu Arlon,
p. 127-128; Regest, Florescu, Divane, p. 8-9; St. Nicolaescu, Doc. dela
Mircea cel Beurdn, p. 25 (cu mai multe rAnduri sarite).

30 33.

Farei loc datei (1386-1418).


Mircea eel Batrân inteireve lui Costea din Tara Feigeiraplui
satele Viftea de Tos fi de Sus fi Arpaful de Jos jumatate, precum
fi 17 Tigani de cort.
16, 17. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 34 FARA. LOO SI DATA (1386-1418) 113

Paul de Thomor, c6pitanul F6g6ra8ului, intare§te mai multor


Romani st6pAnirile pe care le-a avut odinioar6 ohm quondam
Kosta, avus ipsorum, ab antiquo ex dominatione quondam magni-
fici domini Mirce vajvodae partium regi Transalpinarum et bani
Zveriniensium, officia boeronatuum totalium possessionum Also 5
Wit ós Felsö Vist, item directe et aequalis medietatis possessionis
Also Arpas cum omnibus utilitatibus ad easdem pertinentibus,
scilicet decem et septem Ciganus tentoriatos, inferius nominatim
specificatos, hucusque pacifice possedissent possedirentque etiam
in praesenti ». 10
Originalul pierdut e mentionat numai in confirmarea datà urma§ilor lui
Costea de castelanul Paul de Tomor la 19 August 1511. Aceasta confirmare
a fost publicatd de N. Densu§ianu, Monumente pentru istoria Tärii Feigara-
fului, p. 8-9 *i Hurmuzaki, Documente, 11/3, p. 9-10, un rezumat Cu extrase,
in Columna lui Traian, V, 1874, p. 128, dupà o copie din Biblioteca Universi- 15
tii din Cluj.

34.
Kira loc i data' (1386-1418).
Mircea cel Beitrein intiirefte mänástirii Cozia dreptul ca aceia ce
vor veni din satele boierefti mari si mici sei se cioze in satul mind- 20
stirii dela gura lalomivi, Ceirdreni, set' nu dea dâri fi prestatii.
t Io Mircea marele voevod i domn a toat6 tara Ungrovlahiei,
dat-am domniia mea gast6 porunc6 a domniei male satului ma-
nästirii dela Coziia, carele iaste la gura Ialomitii, ca oricarele
va pofti i va iubi din oamenii carii 16cuescu prin satele boiere8ti 25
mari i mici, ca 86 mearg6 in satul mänästirii, 86 fie slobod de toate
6jdile qi s6 nu indr6zneasc6 nimenea a-i opri sau a-i sminti Oda'
la un Or, ci s6 fie slobozi de toate dajdile mici i mari. Cá ori
carele s6 va inpotrivi acelui om ca 86-1 supere, sau din boiari, sau
din oamenii domne8ti sau din vame8i sau din g6letari de va supgra 30
pre acel om, unul ca acela va lua mare blestem dela Dumnezeu
ela precurata lui Maic6 i sa 6136 parte cu luda i cu Ariia gi
.86-i fie easplätitoriu Sfânta Troit6 aicea i in veacul cel viitoriu
0 va lua 0 dela domniia mea mare Mutate 0 orgie i nimenea
nu Indr6zneasc6 a face ceva inpotriva poruncii domniei mêle. 35
Traducere in Condica veche a Coziei. (Arhive Stat, Condici, Nr. 18, f. 241)
4sub satul Cárareni). Publicat de C. C. Giurescu, Organizarea financiará, p. 57.

www.dacoromanica.ro
114 TARGOVISTE, 22 IUNIE 1418 Nr. 35

35.

Tdrgovifte, 22 lunie 1418.


Mihail voevod inteirqte, la moartea peirintelui sdu, toate daniile
ci privilegiile meindstirilor Cozia ci Codmeana, cliklite de bunicui
5 fi de tatdl sdu. Oricine ar crea sei se dea cu sufletul sau dea
averea meineistirilor mai sus zise, sei fie liber s'o faca, lar rudele sei
nu aibd niciun amestec. S'a scris cdnd a cenit doamna, mama dom-
nului, din Ungaria.
t il3'11 H;KE Hit XpliCTA BOVA CAMOK'kj1111.111 H 6AArOtlitCTHK1111 H
10 XPIICTWA10611Kh1H HCAMO,A,IYOKAKHk1H, IWAHlt MHKAHAls KOEKOAA H rucno-
AHHh 1311 CHI 3EMAII 0yrrportnaxIncgoti, AAKAT POCHOACTKO-MH CYE wpTamo
monaernom WKOHM, ENSE CX VItC3AA1111 WT A*AA POCEIOACTKA-M/1 Fi

WT p0AFITEA VOCHOACTKA-MH, WT KO3YAR, CK'kTItIM H NO1COHAWAAlithlk


11301111,A U CK*Tar0 EMPOK*LIIEHYM WT KOAAVkliA, EWE NO nAcTaime-
15 tan poprren-k POC110ACTKA-Mli OirTKtrhAFIX H HOH0KI1K CYE W(1.1.3A10 roc-
1110ACTKA-MH, MK° Kalif KAKO ECT HOHIIIICAA H OrTII(VKAHA p0AHTEA POC-
HOACTKA-MH, TAKOKAWE H rOCEIOACTKO-MH HOHAK-kT HOrrit(Yk;KAAT,
IAKO KAN KTO KliCKOLIIET WT CKOEPO 1410113K0AEHYM, HAN CAOIrrA rocnorl,-
CTKA-M11, HíH 60A-kp11ll, HAN KI1AS, AA HP*AACT ASHUR tIS MOHACTKWEX
20 VOC11OACTKA-MH, Ich KOAM*FIX H Kit RO3YX, HAN CE410 K'ItCKOLIIET AA
111(111A0MHT Hall WT(11111,17., HAN AOCKITOK H NIGISE H WT npotiffix 4A0-
IrkKlt WT AkAr4 flACKA,EKEHE C1WAK, KTO [PET An CH AACT ASLIJN.
HAN KiniorpaA, HAH HHKHE, HAH 110A-kH1111", HAN Kau.VG, HAH AOMAITOK,
liAli 6.111A11 WT MAIL% AO ron*Aut, It'ItCE AA ECT BoxTi H M0HACTHp-
25 CKO, Wit KO314'Ic H Kit KorkAvklix. fi inirro A.1 HE CArkfT HOliCKATa
WT C-14WAHHK TWr0311 4AOK*KA EWE ECT EWHAOMIA IIt MOHACTWEK
rOCHOACTKA-MH, UN C11111% MS, HH RflAT MS, HH AHENCEH MS, !HMSO XTO
AL1 HE CAVkET UIl CAWKO pewit] w TOM, Hi% AA CTOHT OrTKI310KAE111-10 H
11E110KOARHAIO AO WHKOTA rocnoArnta-nui H AO HCHKOTA 1111105.0110A-

30 1161Hr Ck1HOKOK rOCHOACTKA.M/1 PdAVILA H IlHKaHAa. 11 XTOAH C WET'


HOKOrCHT AA NtilET AA WT"KMHET WT MONACTEIrk, TAKOKkIll HAUT
flOYANTH KEANKO SAW H worty. WT taKOME
11 HIK*111111K CYEMS KOHCOKSAS POCHOACTKA-MH, HA& HAN ECT CAAE11
HAli rA061161K, HAN ENVIYH, HAN CAAH KOH pACOTIMK rOCHOACTKA-M11,
35 It'hrkKk111 AA CM KapoyeT Ito wp13mt; rocrtoAcTiu-nui.
Egivice H 110 CAW-11TH POCIIOACTKA-MH Kwro H3RENT rOCHOAK BOrk
EitITII roctiorkuml gAtillIKOH 3EMAH WT crkrivenutiro nnorvt rOCHOACTKA-MH,.

www.dacoromanica.ro
Nr. 95 TARGOVI*TE, 22 IUNIE 1418 1.15

atiis KTO 110,4-1.TET H nooyTKONA,HT CYI sanncitifie rocnoAcT8a-


TOPW r0010,..1,k Eor-k AA 110,1'hTET A i.vt OVTKO'hA,HT. (We AH
0130OHT, TO TAKOKAAr0 Bork AA pAa0OHT H AA OV6HET H MH K'h
EXAXLI1EA1 K*1* H AA ECT HOOKA/AT WT 6.)T11,A H GhlHA H GLATtIr0
ASKil H WT TH1 CK-kTKIK H 60r0HOCHkIHK WTIV1. UWE 131. HHKEH H AA 5
moy ECT WTAXLIEF1A ASW4, T*41t1 H KO'hKE XpliCTOKKI.
tH CE CK*A-kTEA1 : MOVHAH HOHKO, P Ar1,1r11% itu, ilra RAH, NIOVIIAll
MORAN i1106HTSA, GTA11(10 GO-1.60VA, GTANtIO HO'l.CT* TA:TA-
OJVA, HOOA, H*11(110A, AWrWeET Mirk H 131. FICHIICAK
TO-hrOKH1.11E, K'h TO KAMM PO,A,HTEA rocnoArrga-TH, roc- 10
no:KALI, WT rpk, 1Erk0,4 HpOTO Imam KK K A*T xS11,KS, HEHAHK-
TYWH AY.
t dIHX-AHA KWEKWAA, MHAOCTIVA BOMYE/A POCHOA1111k.

t Eu, cel Intru Hristos Dumnezeu binecredincios i bine-


cinstitor si de Hristos iubitor si autocrat, loan Mihail voevod i 15
domn a toata Ora Ungrovlahiei, da domnia mea aceasta porunca
celor cloud manastiri care sant lntemeiate de bunicul domniei
mele si de parintele domniei mele, dela Cozia, a sfintei si de viata
Incepatoarei Treimi si a sfintei Bunei-Vestiri dela Codmeana,
carora, dupa moartea parintelui domniei mele, le-am intärit i 20
le-am Irma aceastä poruncä a domniei mele, ca once a scris
a intarit parintele domniei mele, de asemenea i domnia mea
lnnioeste i lntareste. Daca oricine doreste cu voia lui, sau sluga
domniei mele, sau boier, sau cneaz, dea sufletul säu In ma-
nastirile domniei mele, la Codmeana i la Cozia, sau doreste 84 25
daruiasca un sat sau mosie sau vita si inch' i dintre ceilalti
oameni cu mama lunga, num4i siraci, cine vrea sa-si dea sufletul
&du sau via sau ogor sau moara sau casa sau vita sau ore, dela
mic Oda' la mare, toate sa fie ale lui Dumnezeu si ale män'astirii,
la Cozia si la Codmeana. i nimeni 86 nu cuteze sa ceara socoteala, 30
dintre rudele acelui om care a daruit mändstirilor domniei mele,
nici fiul sau, nici fratele &au, nici nepotul lui, nici nimeni sa nu
cuteze sa spuie niciun cuvant despre aceasta, ci sa rämaie intarit
neclintit, cat va träi domnia mea si cat vor trai fiii primi nascuti
ai domniei mele, Radul si Mihail. i cine se va Incumeta sa caute 35
sa le ja dela manastire, acela va primi mare räu i urgie dela
domnia mea, ca un violator si un necredincios acestui hrisov al
domniei mele, ci, fie ea este judecator, fie globnic, fie bircei, sau
8*

www.dacoromanica.ro
116 HAGENAU, 14 IULIE 1418 Nr. 37

once dregätor al domniei mele, fiecare sä se fereasc'ä, dupà po-


runca domniei mele.
bled' i dupä moartea domniei mele, pe cine va alege Dumnezeu
sä fie domn al Tärii Românesti, din rodul inimii domniei mele,
5 dacä cineva cinsteste i Intäreste acest Inscris al domniei mele, pe
acela Dumnezeu sä-1 cinsteascA i sä-1 intäreasc4, dacà le stricä,
pe unul ca acela Dumnezeu s4-1 loveasc6 i sä-1 ucidä aici i In
veacul viitor i sà fie blestemat de Tatäl si de Fiul si de Sfântul
Duh si de 318 sfinti pärinti purtatori de Dumnezeu, cari au fost
io la Nikeia i sa-i fie lipsit sufletul de corpul si de sängele lui Hristos.
Si acestia grit martorii: jupän Voico, Radul ban, Aga ban,
jupan erban Liubitul, Stancio Sarbul, Stancio Mezea, Carstea
Tätarul, Bora, Nenciul, logofälul Pilea si eu Mihail care am scris
la Thrgoviste In vremea cand a venit mama domniei tale, doamna,
15 dela Unguri, luna Proto-Iunie, 22, anul 6926 [1418], si indiction 11.
t Io Mihail voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecetea atarnatti cazutä. Arhive Stat, sect. ist., 1/19
(Cozia), cu o traducere de St. Nicolaescu. Publicat de Mileti6 i Agura, p.
121-122, regest la Florescu, Divane, p. 12.

20 36.
Kira loc, 10 Iulie 1418.
Mihail voevod întàre,cte momenilor din Star Chiojd moFia Chiojdul.
« 6926 [1418], Iulie 10. Mihail voevod, domnul Tärii Rum'a-
nesti i muntilor i cätrà tara tätärascäi i amändoao pärtile de
25 dincoace si peste Dunäre i pänä la Poarta de Hier si pang la Marea
Neagrd, mosneanilor de Star Chiojdul, ca sä le fie lor mosiia
Chiojdul ».
Original pierdut. Rezumat din Cronologia Tabelard, p .22 (Nr. 15).

37.
so Hagenau, 14 Iulie 1418.
Sigismund, rege al Ungariei ci impeirat al Romanilor, acordel
ctilugeírilor dela Vodip, la cererea lor, liberá trecere prin fit" rile co-
roanei ungurefti, ndu-i sub protectia lui f i poruncind tuturor
supufilor lui set' nu le pricinuiascli nicio pagubii, ci dimpotrivil
35 ajute.

www.dacoromanica.ro
Nr. 37 HAGENAU, 14 IULIE 1418 117

211111.A1SHk. 110 60/KTOH MHAOCTH pumocki KpAAk H K*41-11k1H 11,Apk,

XrpkCK011 314AH H *pSIMCOH &itii u XrkKATCK011 3FMAH H HH*Mk


3EMAIJA1k KfIAAk, 611C4KKINk HA111HMk K*011HKWA1k, 11,p'kKOKlikIM CTA-
p*Fill1HHAAlk H KC*41k KAACTIAWM, WHAHOKWM H 110OKM146WM H HAEMI-
HHTMA1k MOMA1k H cnSramk H A1OHM A06011Mk K400111fMk H CK0- 5
ROAH11111.1k CFAWA1 H T*A1 CEAWA1 KOH CS RHOOKTE H fLHEIllfMk fi *OAHOrfMk
K4A10111EM H KHREKAA101116111 H WhC*A1k HAII1HA1k H HH*A1k K'ItC*MIL HA
3fA14 H Ha KOA* H 110KCS,A,S, KOH CS no,a, 11106H WKAACTH H HII*A4
AIOA,EiNk KOH Apk/KI 4kCT H KCAKOMS 4AOK*K8 i110EM8 °poli OvrphocoH
NEMAH H S HEH WRAACT11 S KC4KWA1 A1*CT*, KTO AAKSE, KAKO rk- 10
rALLINHM H KOH KTE 110 HHr 6k1TH, KTO OKS311 KHHI'S KHAN, MOf
110KA0HEFITE H A1010 MHAOCTk.
34 Hio C410 HCTHHS 110311411H, M101011'11 MATE, KOH Cf H43HK8I0 KAAW-
repTF, ()y fiora RpATTA orkTaro finAolfia MOH4CTI1p* HA ROAHRE H 410
CE K HEMS AfrOKH, 34 [100111111TE H 34 KCAKO 1111r MOMHTE, 34 TOF1 pEKOr 15
MOELI ,1,111'10K4K*, KOAHHAArk H KHAHKWM, 4 rom KOAHLIKkl KAAWrffITE
Cit KCIA1k CK060,3,H0.
A10fMk typeas-k MHW/It'keTKO Hafnv,a,a 41OATH ECT. WT TO41 H
A1111MkCTK4 minvro fa MOKA(/' K4A111 KOH EHCT HH R4HTOKAM1, 11041a
AA 611 Fir 8 4EA1 34pS4HA11 3A woroA*, SA KOH HOCAlt, 34 410 HE 6H 20

CArkAH AOHTH S A1011 wocark. dlid SA Illir 1100111fFITE O TOA1k KOKEMO


HHA1k A06(10 8411H11TH. 3A 1110 K4A1k, K4L110H KipHOCTH, KFAMA t1ll0 H
TKpkA0 34110K*AGAik N mora Hl KfA10 8411H11TH WT rkra 1104101111H H
S KCAKO KAME: K440r411.1 KOH CA10 0y3fAll no,a, 1141115 pSKS, AA H AMI
410K4M H 1110 Cl K HliA1k Art/K. 0H11 AOKOAE oy MOH oticark, 25

no KOA* H 110 CSXS, 0 qEcTo% HHJÇ rO/KAFHTIO H 01f Hlirk A0611TKS


K011 )(TE 3 AOGHTKOA1k rOAHTH, 11H Olf 4fA1k, 11H OV EAH0A1k A0611T11,*
AA FIr HE RAHTSETE; EIE MKO KAC 01:01(10CE, Kkl AA 11Ç CTI HCF1p4TH4I
AA HA1k [10A10/KITE ov TOM3H. 11110 AA Hl 6SAF H HHHO AA Hl $411HHTF,
AKO AtIKATE MEHE HA 110TO*60y H Or 41060Kk AA ESAFTE. 30

OKS3H iinHr8 irro nporno,a, HpOrMAAKIIIH, WHIT AA 10 flOAA KTO


MS E 6SAf AAAk.
Cl OKA311 KIIHVA Olf 11,4pfK* KApOW11, S Xarnoirk, mErkil,a

6. u wommk. A. B. I iumewim. Venelin. 8. ASOfH WEAdCTH I MOWM W644CTH. B.


9. Aidd,IMA MOM0,1,1M. B. io. HC4KWM I IICAKOM. B. 11. ClOMMIHM I c-krawlitim. B.
ShITH 1611TH. B. 18. fCT I IICT. B. 21. "1 MIL B. O" I T.kmk. B. 23. KdAOrlphl
Kanoript. B. KOH j co.. B. 24. Mhl IMU. B. 25 410K4M0 j 48HAMO. B. 26. soAt [ llom. B.
xow,uHlio xoreHTIo. B. 28. idKO 4KO. B. awl SH. B. 29. FIHHO I 'mona. B. 32. e I B.
33. ORABH K11Hr4 I 'n'In WR411. B.

www.dacoromanica.ro
118 HAGENAU, 14 IULIE 1418 Nr. 37

IIOATA AT Ak116, no XIHICTOKS PONCAliCTI38 AtT ,11T H HT. A KOHOKA CA16


KPAA 0Tp1xCKOH 31A1AH, AT All, A WT KOHOKA CA16 pHA1C1:61 H,A;16,
A*TO WCA10.
1,1 114116 PHAiCKhl 111KOK MOHA1 Eak1K0M AATH 01103H KUHNS.

5 t Sigismund, din mila lui Dumnezeu regele Romanilor i pu-


rurea imparat, rege al Tarii Ungure0i 0 al Dalmatiei Frqice
al tarii Croatiei 0 al altor tari, tuturor credincio0lor no§tri, cape-
tenii biserice§ti i tuturor dregatorilor, §panilor i parcalabilor §i
nobililor i slugilor lor i bunelor noastre ora§e i satelor libere
§i acelor sate care sant birnice i eszesilor i folnogylor i vame-
01or i vicevame01or §i tuturor alor no§tri §i ai altora tuturor,
pe parnant 0 pe apa §i peste tot, cari sant sub stapanirea mea 0
altor oameni cari in demnitati i oricarui om al stäpanirii mele
din Tara Ungureasca 0 din stapanirile ei, In once loe, fiecare pe
15 unde locue§te, atat celor de acum, cat i celor ce vor fi dupa
cui vede aceasta carte, salutarea i gratia noastra.
Pentruca am aflat cu adevarat despre oamenii ordinului care
se numesc calugari, frati lntru Domnul la manastirea Sfantului
Andonie dela Vodita 0 ce se sine de ea, dupä cererea §i dupa toata
20 rugamintea lor, pentru aceea am spus stapanirii mele i marginilor
§i tinuturilor mele ca sa umble cu totul liberi calugarii dela Vodita.
In tara mea sant multime de popoare de oameni, dintre ace§tia
mare multime sant intre voi, cari i-ati prigoni sau i-ati impiedeca
pentru ceva sau pentru cineva, ca sa nu cuteze sa vie In tara mea.
25 Noi, la rugamintea lor, vrem sa le facem bine in acest lucru. De
aceea, you'd credincio0lor, và poruncesc tare 0 insistent, 0 altfel
nu vrem BA' facem, incepand de acum i in once vreme: Calug'ärii
pe cari i-am luat sub mana noastra, ca pazim i cu ce se sine
de dan0i, cand vin ei in tara mea 0 pe apa §i pe uscat, in cinstita
30 lor calätorie i vitele lor §i cine va merge cu vitele, intru
nimio sa nu-i prigoniti, nici de o vita. Inca, daca Ira roagá pe voi,
voi sa-i calauziti 0 &a-I ajutati intru aceasta. Altfel sa nu fie §i
alta sa nu faceti, daca ma vreti pe mine de ajutor la nevoie §i ca
sa-mi fiti cu dragoste.

1. load I lima. B. CAtb CkAt. B. 2. CAtl, I Mils. B. 3. tVCA10 B. 4. HNOM


PrAtCKII. B. 1314KWAt (311,COAt. B.

www.dacoromanica.ro
Nr. 39 EARN LOC [IULIE, 1419] 119

Cine va ceti aceasta carte, cetind-o, sä o dea inapoi, cui i-o


va fi dat.
S'a dat aceasta carte in cetatea impriräteasca dela Hagnov,
luna Iulie 14 zile, dela na§terea lui Hristos anul 1418, iar de cand
sant rege al Tarii Ungure§ti, ani 32 §i de cand sant imparat roman, 5
ani opt.
Eu impàratul Romanilor am spus cu limba mea sà se dea
aceastà carte.
Acest document se 016 In douà exemplare, ambele contemporane (aceeasi
ortografie) (A si B). Primul, pergament cu pecete aplicata, o fasie lungd ver- 10
ticala, este originalul (A), eel:Malt scris In lätime pe pergament, fära pecete,
este o copie contemporana. Ambele la Arhive Stat, sect. ist., 1/20, Cu o tra-
ducere veche din sec. XVIII si alta de St. Nicolaescu. Am adoptat textul
documentului A, &And In note variantele din B, cate prezinta vreo deosebire
fonetica. Publicat de Venelin, p. 36-38 cu omisiuni i erori, dupa B; un 15
rezumat la Stefulescu, Tismana, p. 75-76 (dupa B). Hagnov este Hagenau
In Alsacia, unde se afla impäratul Sigismund Intre 11 si 26 lulie 1418 (co-
municat de d-1 A. Veress) ; emu, este ungurescul eszez, corespunde cu latinul
prudentissimus, este aci un titlu ; +onion este ungurescul folnogy, adica
villicus, ispravnic de sat. 20

38.
Argef, 1418.
Mihai-Vodei inteirefte boierilor Coman ci Nan mofiile Rodulful,
Piscul
« 6926 [1418]. Mihail voevod, ca s'a fie lui Coman §i lui Nan, 25
boierilor m'ariei sale, mo§ia Rodulful i Piscul i Jili§tea; scris in
Arge§, < acest hrisov sà Oa la stolnicul Stefanache > ».
Original pierdut. Rezumat In Cronologia Tabelard, p. 22 (Nr. 15).

39.
Fdrei loc [lulie, 1419]. 30

Mihail-Vodei scutefte de toate concedate sau nu, carele


mánàstirii Cozia ci ale staretului Sofronie.
t 1131% [HMI XpHCTA fiora muro]g-kpiikiii H XpHCTW AlOCHKIIIH
iliHKAHA'h HEM11:111H H rocnorkiiiik, [wEnarkliActilo-m8 H roc- 35

noAcTsSmatio-moir BEA1AH EckrrpOKAAKiHCKOH H 3AHA4HHHCKKIM

34. 1111HK4HAl. P4A0Iprk,nume adaus dupà raderea numelui din textul primitiv.

www.dacoromanica.ro
120 FARA. LOU [IULIE, 1419] Nr. 39

HAMM H K% TATAOCKI&IHMK CTOAHAMIt H 11A1AAMS H illarpawoy /6131.1,6V


H G*17.41111C1:0%10Ir KAHCTIIS rOCEIGAHHk H WEd 11W Ak HO IrkCEMOIr 110-
ASHAKTO1r, AgKE H AO HEAHKAPO MOO* H AO'kCTOS EVAA01( FLUX:1,1E11,k,
6A4101100H3KOAH POCHOACTKO-A1H CHOHM 6AdritIMk 11110H3KOMHHEAk
5 4HCTKIIIMIL H A43OKA POCHOACTKO-AM C'hH It'hC6tIECTHKIH Ff

6AM'OlVgp43HltIll II HACTO/Ifsli KOHCOKSAh rOCHOACTKA-AIH AIOHACT611110


GiVkiErkii H XCHKOHMIJAAH*H TpOHLH, HACT0AT6A1C4K6 CTAIKS IWO 04-
ptvtaio. TEArAA1k A1WHACTItIOCKKIA1 AA XWAMTIt 110 3EA1All rocnoArrga-
MU, ...H CM WH1/M.116Th KOIrMEOKIk HMI KM:116Hk HAH HEKSIIEHk,
10 AA CM HIIXTO CArk6Th HOKSCHTH WT KOV11611K*Ok H AA 1103AHA4HT TI-
A.kramk MOHACTItIOCKWAI: KTO H HOKSCHTk laK0 AA 1103164KHT6
KOAHKO AO EAHHOPO KMC KkIIU IIHCAHHKIHAi, frktIEMII T011311 HMATh.
111111/ATH HOMTH H KA/ATIM CIATIOX6 THI wT11,1% H HAKABK H
Minh% WT rOCHOACTKA-A1112 MICO FIACTAHHHICk H npicitoyunniK KPH
15 coittinor l'OCHOACTKA-MH. Klul*T xBWK3 MIC*11,A 11/1411TH11 HI.
t 1W lliHXMIA'k KW6KWAA MHAOCTL16, HONfifia POCHOA111111.

Eu, cel intru Hristos binecredincios si de Hristos iubitor,


Io Mihail marele voevod i domn, stäpanind i domnind peste
toatà tara Ungrovlahiei si a pärtilor de peste munti, Inca i spre
20 pärtile tätäresti i herteg al Amlasului si al Fagarasului i dom-
nitor al Banatului Severinului si de amändouà pärtile peste toatä
Podunavia, pänä la marea cea mare si stäpanitor al cetätii Där-
storului, a binevoit domnia mea cu a sa bunävointa i cu inimà
curatä si a däruit domnia mea acest prea cinstit, cu bund fatà
25 i prezentul hrisov al domniei mele mäingstirii Sfintei si de viatä
incepätoarei Troite i cdpeteniei ei, staretului kir Sofronie, ca sä
umble carele mänästirii prin tara domniei mele, iar unde se and
vamä, fie cumpäratà, fie necumpäratà, nimeni sä nu cuteze dintre
vamesi BA se ispiteasa sä däuneze carelor mänästiresti. Cine s'ar
30 Incumeta sä däuneze cu ceva, pang la un fir de Or pe cele mai
sus serse, acela va primi mânia lui Dumnezeu i blestemul sfin-
tilor 318 pärinti i pedeaps4 i urgie dela domnia mea, ca violator
neascultätor al hrisovului domniei mele.
In anul 6927 (1419), luna Iulie 18.
35 t Io Mihail voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
16. Data adausd ulterior de altd mand ,,SWK3 xS31C3. 17. ilAuxatink din
monograind modificat ulterior de altd mdnä, In ()amp, dar numele primitiv e
fried ciar.

www.dacoromanica.ro
Nr. 40 ORADEA-MARE, 28 SEPTEM'VRIE 1419 121

Original pergament, pecete atärnatä cdzutd, pe verso: Cha }m'IraP.


Tp-6-61"
W R1.nßOwHIH 11-6C*K011 (Aceastd carte este necesard la olice cerere), contempo-
rana. Arhive Stat, sect. ist., 1/22, Cu o traducere veche de Pesacov (1856)
si alta de St. Nicolaescu. Documentul a fost supus din vechime unei falsi-
ficdri, transformându-se numele voevodului din intitulatie si din monograma 5
din Mihail in Radul. Numele primitiv se vede incd bine In monogramd. De
asemenea s'a adäugat cu acest prilej si data, cu altà maná. Publicat de
Hasdeu, Negru-Vodet (Magnum Etimologicum, IV), p. CCLXIII i facsimil
la urmd, de altfel lecturd Cu omisiuni i traducere gresitd. Regest la Aricescu,
Indice, Nr. 2273. Cf. Onciul, Originele Principatelor, p. 202-205. 10.

40.

Oradea-Mare, 28 Septemvrie 1419.

Sigismund, impiiratul Romanilor ci regele Ungariei feigeiduefte,


la cererea transmisei prin Agathon, stareful dela Tismana, tuturor
meideistirilor fi calugeirilor, bisericilor, preotilor ci intregului popor 15
din Tara Romiineascei libertatea cultului lor ci dreptul de a reimiine
In credinta lor cea peche.

t flak KTO ICA1k 111.11rMOVNAk, A1IAOCTTWA1k EOKYWA1k, pkIAACKKI


Rapk H oy.rpkoni KpAA, H AAAMAII,TliCKla H LIEWKII H 111kA1PIKH H liWkA1k
3E.MAMA1k H A11103-kA1k rOCHOA1A1k rOCH0A11111., A1OWA1 A0Ep0A1k KOAW.11 20
KOT*F1TEA1k TON St1111411K HAAAOKk BC*A1k KON Kk Ovrpoitna-
KYucKoH SEA1A11, 410 ECT BACAOAKCKA, SA 1111 1111101HENTE 410 ME coy. EVO-
CUAN CKONA1k WkplitIA1k 110110A1k firaewHomk, KAKO 11111k MANACTI-416
KCE iiig H KMOr4 H FlOflOI u KC11 AIOAE KON KHKOV Kk TW3k1
SEAMAN Aa Ark>KE CK011 SAKON Fi S CKOW11 K-kirk AA flp1k611KA10, A NAAlk 25
1113,11S0 AA CA0V3KE. NA TON AAAOKk A1010 1t1kOS KCEK KON K 4WNE
APION[AT'k 113K*141AWAIO il DO NAC KTO ENTN, KAKO Uil M CAA1,
NNKTO WT NAIBliKk AA F1A1k FACT KOANk S4SAKI1TF1 SA 1111)Ck
SA SAKOlik, Ilk AA CO1: KOANN flptgliKAT11 0V t1iA1KOIr H AO ckra
110-k6liKAA11, Kk TOA1k H AO K*KA AA Hp'kENK410. 30
AAAE CE WKAII KIIIWA S REANKOAA Ilaa1aA01f, A1frk110:1 GEKTenutoTa,
Aun', DO XpliCTOKOV (30}K,..1,ECTKOIr, AtT oir N K, d WT KONOKA CAik KOAA
OVTIVItCKON BOMAH, AtT AK, WT KONOKA CA1k pliA1CKILI 11,Apk, A*T T.
tIa gap% pNAICKikl pEKOrk A1011AVIt EakIKOA1k Aeru WKOVII

27. LAT1t rupt. 34. Acest rAnd addugat sus deasupra textului.

www.dacoromanica.ro
122 voDITA, 28 OCTOIIVRIE 1419 Nr.

t Eu care skit Sigismund, din mila lui Dumnezeu, Imparat


al Romanilor §i rege al Ungariei, domnitor al Dalmatdei, al Cehilor,
al Germanilor §i al altor täri §i al multor domnii, cu a mea bung.
voie §i dorinta, am fault 0 am dat aceasta tuturor celor ce traiesc
5 In tara Ungro-Vlahiei, care este Basarabeasca, la cererea lor, pentru
care m'au rugat prin credinciosul lor popa Agathon, ca mandstirile
lor §i toate bisericile i calugarii i popii i told oamenii cari traiesc
In acea tara sali tie legea lor i sä ramaie in credinta lor, iar
noud sa ne slujeasca cu dreptate. Pentru aceasta am dat credinta
lo mea §i a tuturor celor cari tin de mine ; le dau de tire, ca i celor
ce vor fi dupa noi: Precum nici eu Insumi, niciunul dintre ai no0ri
sa" nu aiba voie sa-i turbure pentru credinta lor i pentru legea lor,
ci sa fie liberi sa ramaie intru aceasta §i cum au fost Oda' acum,
aceia sà ramaje in veci. .

15 S'a dat aceasta carte la Oradea-Mare, luna Septemvrie 28 de


zile, dela na§terea lui Hristos anul 1420, iar de cand sant rege al
Ungariei, ani 32, iar de cand sant Impärat al Romanilor, ani 10.
t Eu Imparatul Romanilor, am spus cu limba mea sa se dea
aceasta carte.
20 Original pergament, pecete mare aplicata cazutà. Pe verso: f Kmira
Kpaniaa 3a stp8 (Cartea regalA pentru credintà); apoi mai nou: A CH AP1OKHT
CF14 &AMU s H CHOH 34KOH (S'ali tie toatä Tara RomâneascA cre-
dinta i legea sa) i A lui Jignzon del credintit pentru legea noastrei. Hrisov
lui Jigmon craiu pentru lege i credinta norodului Rumeine.,sti dat prin
25 popa Agaton la leat 1420 Sept. 29 *. Arhive Stat, sect. ist., I/23, Cu o traducere
de Dionisie Eclisiarhul si de alta de St. Nicolaescu. Publicat de Venelin,
p. 49-50 si de *tefulescu, Tismana, p. 178-179 (fragment). Data 1420 e
pusa de un diac care credea cà i anul dela Hristos incepe dela 1 Septemvrie,
data exactd este 1419, care corespunde cu itinerariul regelui Sigismund (Cf.
'30 Onciul, Titlul lui Mircea, In Convorbiri Literare, XXXVII, p. 224 si Al. Al.
Vasilescu, Urma,sii lui Mircea, p. 13-14). Aschbach, Geschichte Kaiser
Sigmund's. II, p. 483).

41.

Vodita, 28 Octomvrie 1419.


35 Sigismund, rege al Ungariei ci inzpeirat al Romanilor, porunce§le
tuturor denznitarilor Ungariei sei nu se atingei de cdlugeirii dela
Vodita ci Tismana in frunte ca popa Agathon, de oamenii fi de
vitele lor. Confirmei bate posesiunile raid Bistrip,

www.dacoromanica.ro
;t `vliaoA 9z nuivoloo EZT,6I
na maim ap zanbiptu ap 49.190d.11 ad 9.17)0 o pdasasnnv znzu .aluznuz
aq vauatuasv zz as puLiziziod amsasod nzap uyanag v)uzpaij Joi
pxopouo a p,vnz qns vaindpdv znzn7vdpdwz zuaulzu z-nu v6 iunqin2
n.nuad ;sax) .n.lanz
`1.01.11SWJ1131{ 011 11013103 11.1.30V1IW 1931111'1W 41101 H PIN3NIAJA0 111,11131
H 111311Mh H H 11ON3XVIN1iX IIVW1U H NIW*11H
HONIIISI1S 1.1.1111VVOV
mwriv. 110.1. 11WVI4VY HJAVFig 11W4.3931 11WHIIIVH (11WAIN1I1101.31
WNHNON 9111,111111111*I1Vd.3 H 111V1.3,111 NNVA1111.1.3Vi131 H slW61310HVIIIII
sitn119PV1,311101I H 4.11,011111,1111711 1ftV/YOIV H RWA1NV3N R:14.11JVh H sNr4v31
H `ftlYVW HMI N IIIW H MOW V1IV3 H 111101.11 .L31 11.14N3 IliSt1O31 trt
RWON34.(11R RJV3IIM 11 MOW VW11 VH `6119OY NNV3411 VY 13 NOVN H CY
II.H41,011 UN M 111V1h 11.1.1111119M011 IWO1114JOVHOW V11011 `VHMOVJU -1.N3

.110WOX 0111110YHIJ VII


IXVIIHYON H HOX*N34.1/11 `HON3N1111.111,311IIIIIIY000.10N
Hypdvg ri NiXoyee RAvolow wanIsmY R.wnivom H 1LWA1OW 'IWA11.11.11 11.X111011
1VOU Oth ILL3I 11.44. OVH9 0501.thi H VJ'I VY .L31 XIIII `OHYAA1NIV3 H
PM> H 13119 0111,LAIX 61111 01111,H H INIVPOJOHNII N IIMN0031 N 1131.011

`1YVNHV 034.11 VY 11.11.31OHYO1MV3 MINN 11


011101,t1A0 H VY HWH IN %NOVO]
11.1.1131V91%011 NH Al
H 11111 M.XOYHVH SHII,L3H 0111"31 H 03014111 VIHdLH 1913103111A/11 VVPIN
vg :HIVOW H `S111-1ISSIV(111 H 110,1. M.WHII M.XOYVY ry WH 11.L31 OZ

VHHhAl H v'e 111VH 4.1.30 INI-1118 M.WI3N mih i HIll `H.1.31011./V ILt117.1.61X II

V11)0141.1. H VHYAAXA11/11 Vtlilt1V11 nY 4.01 V11011 VNA1OVIU H 101.1SVVII


1113111111YON H PiNm1wm-11. vs/ fy 'mom lYvii Nitvms m.woN.LniXev' Nub
9.01 `1111ithL3P1H IVIOIVL H SYS3111011 031111VM31 OIVWH VVI H ItivxmX
OVVIIHV H 1.111111YON H SHlitiONIO H 11114.1.31411 H VII NIWONV3IIN 4Z
1.1.31W Alth 11,1.31 11X1111 1110H.L3VHOW H 0111 31 111WHN `11.1.3INAY 131131 VY 141.31

MINH OHY09A1V3 H VH J.A1 1%19J H OY VN1.31 VY NIAVH Ill M.HVON


H

ALI,NHH `ILLIIIIV9V£011 11H 1111 11W1h HON III 11J( IHIW VII `61Vg HALL
S%VONV3411. `St1ONOJ H NiwItirovJuma H 1V301I HON 1.LX ILLINI9 10%V IJV
OH 3VH H OY VY 91111 IIHVONIN 61.1.31HH `H.I.H311,911g liXHH `smq.movn OE

It ¡LYNN FINX11119JV H ih OISIIRN H orfl `ourVaniii H VH SXS3 H VII TVoi


H elestm IV1.Y ,IXHH i*YOIV XHH `11WAANJ.NHAW HH VU SWOHY1 1X31.1.1,
1111

vVRWP5I OH 'LLVV11 Su VY 1YA1X OHYONA1V3


H Odl OIVWH rthHilimsbi H 11M1/1111 VII `1.1ivrisy 13411 VY 1 11.XHH
`oteVosova HIoNrN OJII1U `AW11149 NONNI. H 1/314.51oV VY 1.11.31 ON311.01.1.3VHOW SE

o
'y 1.14,1V011 *R.NIVE e tio.i.q.aol.du I *o.L34.du "L OtIVOMIV3 I 'HOSAW3 6f Pintos& I
vriomni yz omiden j rtio'n 'eg 19313H1W3H.L 1
11)13111V3H.L 'tg emida.aras j iudans
'tz ONVOSAW3 0H9111V3

www.dacoromanica.ro
124 VODITA, 28 OCTOMVRIE 1419 Nr. 4/

H 1101I4 flraewun H 111POK*X'k K1AWPEI1F1 H DO 1111 KOH rrí gkITH


Kit T.kx-k MECTErli, T*X'1% pEAA 8 EtVPA gp4T13, LIJO Hrk coA1 AU'
01r3fAH Aa 11)Ck flaaklAW H VAIITA10 SA HTHrk C48)Kkg8 H npaKS C*(18
[gm] HAAlk CASME. H Willi !Irk CKOEH 6-411 AA 1111-k6k1KAIO H CKOH11 3A-
5 KOH% AA MUNI' Kit CKOHrk 1141kKK4Kk H AA HA% HHKTW HEKOMPh
SACAKHTH HAN KAHTOKATH 34 1111X'k SAKOHrk, HA TW H CA1k AilAk NH KIL
A1010 K*138 li KkCEPO Ovrp-hoora Wrheard. H KkCfrk KWH K*11810 CII*TH
KWf18HE H MEHE )(WTI HA AWBOO.
H KTO tIkTE WK8SH MIPS, AA 10 ,A,A WT Kora 10 E Otr3EAk.
10 Aam CE WKAH KHHPA HA ELOAHRArk, MARA CaKTOKOTIa KH AHk, A
WT XlitiCTOKS pONCAECTK8 AT xay H K, A tVT KOHOKA CAAk KpAA 0111711C-
KOH MAIM, AT AA, A wT KOHOKA CA% IIH8ICK1.1 Rap, AtTO AECETW.
t IA 11,4pk PHMCKIal OIKWrk MONA% E3k1K0A1k AATH tVKOXH KHH11.

f
Sigismund din mila lui Dumnezeu impärat al Romanilor §i_
15 rege al Ungariei §i rege al Cehilor, al Dalmatiei Fru§ice, al tdrii
Croatiei §i al altor täri, aceasta dan de §tire tuturor credincio§ilor
no§tri, frunta§ilor biserice§ti §i tuturor dregdtorilor §i §panilor §i
parcdlabilor §i nobililor oricdrui om §i mare §i mic, care tine de
§.1

mine §i ind ascultd §i este credincios sfintei coroane §i statului


20 unguresc §i vrea dela mine bine, fiecare sä se fereascd §i nu are
voie Intl% nimio sd dduneze mdndstirilor popei Agathon, Sfântul
Andonie dela Vodita §i preasfânta 1Ndscdtoare de Dumnezeu dela
Tismana, pentrucd le-am dat cu buna mea voie §i i-am primit cu
credinta mea. Adic'ä, ce au avut mai Inainte, §i acum sd le fie-
25 libere, §i satele §i toate hotarele ce an §i viile §i morile §i nucii
§i livezile, toate sd le fie libere §i de uric §i sä nu aibd nimeni voie
sd-i supere intru nimio.
hied am aflat adevdrul cä mai Inainte §i Bistrita a fost bise-
riceascä. La rugdmintea lor §i pentru dreapta lor credintd §i aceasta
30 le-am dat-o, sd le fie mo§ie §i s'd le fie uric cu toate ce se in de
ea, hotare §i vama de mdrfuri §i de trecere, sd fie a popei Agathon,
§i cAlugdrii dela Vodita §i dela Tismana sd fie liberi peste tot
venitul ce este la Bistrita, precum §i peste tot, cAte sate, hotare
livezi §i mori an §i la Severin §i la Bistrita §i In once loo care este
35 al acelor mändstiri §i ce se in de ele, toate sd fie libere §i de uric,

A
3. CA5aik6S 1 CHOKAS. 9. icor a I rora.

www.dacoromanica.ro
Nr. 42 FARA LOC, 1 IUNIE 1421 125

de acum i pana' in veci i nimeni s'a n'aibd voie sd-i supere cu ceva.
Cine nu vrea sd aibd dela mine rdu, fiecdruia îi spun i celor de
acum §i mai apoi, cine va fi sluga mea §i dupd noi i in veci,
nimeni sá n'aibd voie sd-i turbure, pe omul lor i vitele lor §i ce
cumpArd. §i ce vand §i pe uscat §i pe apä. Si pe unde merg oamenii 5
lor cu vitele lor, in niciun loe s'A nu pläteascd vamà, ci s'd meargd
liberi.
Si pescdriile i vartejurile ce au la Dunäre, toate sà le fie libere,
cum au fost §i mai intai, astfel pana in veci s'a fie mdndstirilor §i
popei Agathon i calugdrilor lui i dupd dan§ii, cine va fi in acele 10
locuri, din ordinul lor, intru Dumnezeu fr4i, pe cari i-am luat
sä-i pdzim i sd-i apdrdm, pentru slujba i dreapta creding cu
care ne slujesc.
ei sà rdmaie in credinta lor i s'A pdstreze i legea lor in bise-
ricile lor §i s'a nu aibd voie nimeni sd-i turbure sau s'a-4 prigo- 15
neascd pentru legea lor, pentru care le-am dat credinta mea §i a
intregului stat unguresc §i a tuturor celor care cred in sfanta
coroand i vreau dela mine bine.
Si cine cite§te aceastd carte, sd o dea dela cine a luat-o.
S'a dat aceastd carte la Vod4a, luna Octomvrie 28 de zile i 20
dela na§terea lui Hristos, anul 1420, §i de cand sant rege al fdrii
Ungure§ti, ani 34 §i de cand sant impdrat al Romanilor, anul
al zecelea.
t Eu Impa-ratul Romanilor am spus cu limba mea sal se dea
aceastd carte. 25

Original pergament, pecete micA aplicatà cu stema imperial5 (vultur cu


aripile Intinse). Arhive Stat, sect. ist., 1/24, cu trei traducen: una verificata
de Damaschin, episcop de Rámnic (1708-1725) ; a doua de G. Pe§acov (1844),
a treia de St. Nicolaescu. Publicat de Venelin, p. 52-54 §i de Stefulescu, 30
Tismana, p. 176-177 (fragment). Data exact5. este 1419 §i nu 1420; cf.
documentul precedent, nota. §i Aschbach, 1. c.

42.
Fdrei loc, 1 lunie 1421.
Rada Prasnaglava intdrefte mandstirii Cozia fi egumenului 35
lacob cele da" ruite de peirintele sifu, Mircea cel Bätrán, toate
dela Scipatul, pe Duncire, pana la gura Ialomitei, de asemenea
garla Säpatul däruitcl de Ta'mpa. Toate gloabele fi dufegubinele dela

www.dacoromanica.ro
126 PARA LOC, 1 IIJNIE 1421 Nr. 42

acele bcilti, fie dela piístori, fie dela boieri, vor fi ale nzeineistirii.
Omul ma" niístirii va ridica direct darea pe albine fi va pune peoameni
la prestafii.

f13-1t HMO K'h XIINCTA Ii0rA KAAPOK*(1011 H 6AA1'OgliCTIIK1011 H


5 KI/NCTOMOKHKKIH H CAMOMI'h,KAKHWH, 1w PAri,SA KOM1KTH KOOKOAA 11 roc-
110,1,1111k, AIHAOCTTIO 6031TEA1 H somTem AA(10KAFITEA11 WEAAAAAH H roc-
110ACTKSANH K'hCE11 afA1/111 Ovrpoitil,IXTHCKOE H 3,111AAFINFICKHM, EWENif
K'h TATAKKHAI CTILIAIIHAM H rIAMAIHS H cloarAluitut; Kfj111,ErH GEKEPHH-
CKOMS KAIICTKS POC110,1,1111'h H 110A8HAT8, AMKE H AO KE1111KAr0 MOO*,
lo sitar° 11110113KOM1 rOCHOACTKO-A111, CKOHM 11110113KOAEHTFAI,

ThIM H CK*TAKIM Cp'hA11,EM, HOAL1110KANHOMS BOrA K'hCEAVII-


MITIA* KAAANKitl X1111CTA moerw, piKnSioipS-mit CIrkT0110,111K1110A18 po-
AliTENG MOMS, POCHOANHS 11111PIA KOOKOAA, AAPOKAK H A3 Ckli K'KCE
tIOCTHK111 HEnArowspastikill H HpfAHOLITAIlh111, HA/I, K'hrkASH LIECT11 AApOK
15 nacToA ChJH KO/WOKS/1 rOCHOACTK4-M11, wrn,t3 H nr8mEnS MOHACTHO
1iSiecKom8, roost; WTH,A 1110110 11 MOMEHIIKS rOCHOACTKA-A111, nont1
IAKOKS H K"Ii.C*A1 EPATHIM, 1J3CE W XPNCT* WEATA1011111K K'h rpAMS
cickTKM H MIHKOHALIA11110/i1 TPOH1X. HA AVkCT* AKOtWkiU raKo
AA CST Kit W1111/18 H K'h WKAES KritCE EAATA, 110,11AKWE WT G-hIlATSA,
20 PEKUIE CAA16111 GitHATSA, AOPH AO OIrCTTE IAAOK111111,11 HO ASHAKS. 11A0gA
CE 1.11ET $111111HT HO T'kp CAATA, AS111fligHFI4 AH, ESAH WT flACThIpEN, ESAH
WT Konro 11AOK*KA, HAKEAHKA EOACHIHA HAll MAAA, 'MCI AA OCT MO,
HACTIWKO. et.potte il WT nqEA,KAPf KOAHKO Cf KT/AT HAKOAHTH 110 T'k)('
EAATA Ao rAwk HM ECT XOTAP MOHACTNIICK11 H LIAOK*K AA HA% K%311-
25 MAT KAM WT H HUM K'KCA ABOTH, KOMIKO KTAT nonnSturr.
H TS311 C'h LIAOK-kK11. HMIHOM T1K1IINA, IriKE 11 TON IlHAOlH VAHO 1111tA0
G'KEIATSA I1H POANITEAH rocnoAcTKA-hun, IlI1111011 KOOKOA'h, H NON ErS-
menS G04430HH, MONACTHIIS HStirrocomS, AA Atti OCT K'h 13*(1/111/A HAA1AT,
HMO H POAHTIII MOH CAAPOKOAH OCT SHT11.
30 GEPO PAAH HA3, ItV PAAVA KOEKOAA, IIEKHSA, 110f1*K110KAK HO Boa*,
rocnoAn mofiwit crio4atnint3 c.Ntin3 WT CrkTklii% H ;KHKO-
FIALIMAIIMA TponnA cli illaTHOE HOKEA*HYO no snaropoATH
cp%Aota MOEPO U SKIAHHK H STKOI1Allr, KAKW AA icT Int WLIHIL-16, H
WKAGN. A1011ACTHIIS 11StIETCK0 11S, 11106S WT11,4 Moerw H Et% It-kilHOA EMS
35 DAMAIT, 1%1WbKE K'h3PAAOKAHig H CHACEHHiE 11 w-rnStifinig rrkKoit, KC'kr
KAATA HrhK0 G'hrIATSA, no ASHAKS. mace Ao ScVin lartognint&

7. 341M4-111HO:11M I 11/14111111CKFIN. 31. 32. locuri albe in text.

www.dacoromanica.ro
Nr. 42 FkR.k LOC, 1 ILNIE 1421 127

110 ClIA4rItTH r0CNOACTKA-M11 KOr0 AN 113601T FOCF10,Alt EOrgi

6k1TH rocnomirk KAANIKOH 3M%11, toT CrkAP111,1r0 rino,A,a rocnorcma-


HAH wr C-11(10A1111K rOCHOACTKA-A111, HH wT HHOF1A*A1f111111K, TA
aii 110tIkTET H 1101101111T H STKIYhANT, C"k11 K(111C0118/1 rOCNOACTKA-A111,
Toro rOCHOAlt fiOr'k AA 110,1ETkT H HOHOKHT H 8T141%,.,HT. thilf AN 5
pd30pl-IT H pacungT, TO TAKOKAr0 POCHOAlt Bork Aa pa301111T H A,1
OVRIfT 3,'k H 1111 KMA8111-kA1 K*11,* H AA KV WTASLIEH T*AA H KCYkK
X(111CTOKItl H OrliACTYE AA HAUT C'ke I8A8 H C'kC 1411YRt H C'k WH*A111
ISAEI ENCE p*KOWE HA POCHOAA tuiugro, KfrkK fro HA FINK N
HA trkol,HK,fMf KT H SrKAf Kit li*KH. 1lA11111. 10
cFmt3 KfillCOKSAV CK*A*TfATF : M811,111 PAAA, M811A11 E:10KM1,
,K$F1,1H HAH, Harlan XTA1E111, M811,111 KpitCTIc, K8FIAH Earyk, KStkui GT411
lSr4uJ, ftynaH KA'kKCAN E.Aopim, M811,111
8f11,11 KOFKOAH, M811,111 CiaAllirk
ApltrIlLI, M811,111 allIK8A HOMO() A0r09ET 11 A3 noroerr rEIWHHA 1111CAX,
it A*T xS1K9, KoSr cnoiukti AÏ nsirk KT, Am-km Iotat A Akins,. 15

t Eu, cel intru Hristos Dumnezeu binecredinciosul §i bine


cinstitorul §i de Hristos iubitor §i autocrat, Io Radul marele voevod
§i domn din mila lui Dumnezeu §i cu darul lui Dumnezeu stäpa-
nind si domnind peste toata tara Ungrovlahiei §i al partilor de 20
peste munti, Inca §i de &Are partile Tätdre§ti §i Amlasului §i
Fagara§ului herteg §i domn al Banatului Severinului si al Podu-
naviei, pana §i la marea cea mare, a binevoit domnia mea, cu a sa
bunavointa, cu inima curatä i luminata, din cele daruite mie de
Dumnezeu atottiitorul, stapanul meu Hristos, ravnind catre sfant 25
raposatul parintele meu, domnul Mircea voevod, am daruit si eu
acest atotcinstit §i Cu frumoasa fatasi preacinstit, deasupra
tuturor cinstitelor daruri, prezentul acest hrisov al domniei mele,
parintelui §i egumenului manastirii Nucet, mormantul parintelui
meu, §i rugatorului domniei mele, popii chir Iacob §i tuturor 30
fratilor, care se Oa intru Hristos in hramul sfintei si de via-VA
incepatoarei Troite, la locul numit Nucet, ca sa-i fie de ocina §i
ohabä toate baltile, incepand dela Säpatul, adica insusi Sapatul,
Oda la gura Ialomitei la Dundre. Gloabele ce se vor face la acele
sau dusegubine, sau dela pastori, sau dela once om, boier 35
prea mare sau mic, toate sa fie mänastiresti. Inca §i dela stupi,
oricat se va face venit la acele bàlti, pana unde le este hotarul
manastiresc §i un om sä le ja vama de stupi §i toate celelalte
prestatii, cate se vor intampla. Si acel om anume Tampa, care

www.dacoromanica.ro
128 CREATA, 19 IUNIE (1421) Nr. 43

acela a däruit o gärlä, Säpatul, In vremea pärintelui domniei


mele, Mircea voevod i in vremea egumenului Sofronie, mänästirii
Nucetului, sä-i fie spre ve§nica pomenire, precum §i pärintelui
meu a binevoit sä fie.
De aceea i eu, Io Radul voevod, rävnind, cu rä.vnä catre
Dumnezeu stäpanul meu.... Indemnat fiind de sfänta 0 de viata
incepätoarea Treime aceastä cinstitä porunc5 dupä nobleta
inimii mele §i am intdrit 0 am confirmat, ca sä fie de ocira 0 de
ohaba mänästirii Nucet, mormântul pärintelui meu i spre ve§nica
io lui pomenire, iar mie spre bucurie i mântuire i iertarea päcatelor,
toate bältile incepänd întâi cu Säpatul pe Durare, Ora la gura
I alomitii.
Si dupä moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu sä
fie domn al Tärii Româneqti, din rodul inimii domniei mele, sau
15 din rudele domniei mele, sau din alt neam, daeä cinste§te i innoe0e
intäre§te acest hrisov al domniei mele, pe acela Dumnezeu sa-1
cinsteasal i sa-1 Innoiasc5 i sä-1 intäreascä. lar clacä stric6 §i
risipe§te, pe unul ca acela Dumnezeu sä-1 loveascä i sä-1 ucidd
aici i In veacul viitor i sä fie lipsit de corpul 0 de sängele lui
20 Hristos §i sä aibä" parte cu luda §i cu Arie i cu acei necredincio0
Iudei, cari au strigat asupra Domnului nostru, sangele lui asupra
lor 0 al copiilor lor, ceea ce 0 va fi In veci. Amin.
martorii acestui hrisov: jupän Radul jupän VAlean, jupän
Nan, jupän Utme§, jupän Carstea, jupän Badea, jupan Stan un-
25 chiul voevodului, jupän Oancea Luga§, juptm Välcsan Vlorin,
jupän Dräghici, jupän Micul Pop§or logorát i eu logorätul Gher-
ghina am scris in anul 6929 (1421), crugul soarelui 14, al lunii
12, luna Iunie, ziva 1.
Copie slava la Arhive Stat, Condica Brdncoveneasca, Nr. 266, f. 349-350.
30 0 traducere veche In condica veche a Coziei (Arhive Stat, Nr. 18, f. 249-250).
Regest. Florescu, Divane, p. 14.

43.
Crea ta, 19 lunie (1421).
Radu Prasnaglava confirmd mandstirilor Cozia ci Codmeana
35 toate daniile fäcute de tatal sdu, Mircea, satele ariitate anume, meto-
hurile, bellfile, iíle, morile ci pantile, precum ci scilayele de Tigani,
scutindu-le pe toate de once deiri ci prestalii.
5-6. Locuri albe in text. 20, 21. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 43 CREATA, 19 ILTNIE (1421) 129

t1w PAASAk KEAFIKKI KOEKO4 H C4MOAVIOKLIKHk111 rOCHOMINk


SEWN OvrrpoitAnViicicon, 6AM'011p0113KOMI rOCHOACTKO-A111, CKONAlk
KAArklAi Hp011330AEHTEA1k, (111CTIOA1 H C11* rAhlA1 CIYhAll,EA1k VOCEIOACTKil-
Mli, H AapOKAK CYO KhCE'litCTHO H HACTOMWEE WIHISMO FOCHOACTKA-M11
MOH4CTF1p/Mk rocnoArrga-Aul, wsliTiox cii-kTitua T(101111,M WT KosYx. 5

BAN0K*11.1611.1.10 11{1*(111CTKIM E0r0-1WATE131 WT KOAArkHA, MKO EANKA


H A OKMit poAHTEAk rOCHOACTKA-M11, CK*T01104111fillTii
HiNITE}Kt1A'h
Intipqn KOEKOM, T*Mk CK*TIIIMk MOM:WTI-91M CEAA 3oKomaa MIRA*,
Bp'hA*11,*H11, G-kKAHH, LIAPIAUHE11111, 1S1P141H119 BorAmiegni HMETOKL1
HA PKIEN111* H C'h KOA*111111,11, Il HMA MJ kl/A/10,11 WT n11,111',1H11 H 10
coEA X.1411T111111 H MIG WKHO HtI r0(1HEM CaKHS H ESKSIIE11111

11,17.K4g1411 H SGAIATHHA, METOVA C'h A03L1M11 H OV GEKEI11111k r CIAL1 :


Kt:4W° 11 11(11.MIH01411,11 H 1ibiKAESL11EK11,11 H OV filiCT(11111,11 AIET0KI1
KOM111111,14 u r miuorparku 11 AEC/AT INA'k,A,11 WT EFICT(11111,M H CEA0

ELAAACT131111,4H 111iA111114 KC*M11 CAi1T11 11 coEA WT C'h 15


METOKI1 H C'11 K0AHI1ILä H K'hrk 1101-1f111111 WT G'hIltrrSALI
AOPH AO 011'CTI1L1 Ii1AOKH1111,11 K"It ASHAKS Clx KAMM H C'h ASLIIErS611Hk1
11 ritositi H CIAO Kilp4fl*HE WT Ii1A0K141111,11 H A1ET0KLA lu KOMI* C'h KO-
MI-11111,M 11 S TIrkr0KIN111 MET0KI4 H K KOMH1111,11 H i LIEIVkA,H H tvr-
MINA Et1COKA, KE111KELI111, Kh11116 1.0130A0K111, 11 CIAO 1110KAHE11111 H METOK 20
WT GE11111fTi1 C'h K KNHOrpilAii H K KOMH1111,11 WT IINTE11111 H WT,1111111
lliamaquicoga H PAAE11111 HA L11K0K'k H KAMA WT MEHSHE, Tt Klirk
11(111TEMAK4T H Ai1pSETk rOCHOACTKO-MN, TtA% CK*T1111Mh A1011i1CT14111Mk
KIIITH Kit WT(11111M Il Kk W4EM AO ?liF1K0Ta FOCHOACTKA-A111.
fi KON CM 611 HOKSCIIAk, liMi CXMIJ,K, NMI rAOEHNKk, NAN 61113(111, 25
NMI 6.1SAII K011rO,A,* WT 14OA*1111 H WT CASI'k l'OCIIOACTKA-MN Ad 11
1103t1KAKIITk T*Mk CK*ThlAik M0HaCT11(1EMk NAN A1OAEMk HX NAN AO-
cTomato iiK, TO TAKOKOMS Ad MS ECT C'hHOCTATHliKk GK*Thl ,A,SKk
H Kit won' rocnoAcTga-nui Aa 01rA111ET, MK° HEK*111111Kk rOCHOACTKA-M11.
IIMII}KE 11 HO C'hMirkT11 r0C110ACTKA-M11, Koro 113KOMITk BOrk ghlTli 30
rOCHOANHk KAAWK011 BEMdII, NMI WT clooAHliKk rocti.AcTga-mu, NAN
sxAm KoHroA-k WT npagolt-kinliux roirryank 11)1i1K0CAIIKH4 rocnomiu
KkITI1 CTOAA XrrpogitaxTlicKaro, Aa mpg nouogifT dE wpismo rocno,a,-
CTI3A-Mi H 14111AAMT MONACTIVEMk, HE ovnArkTk, TO TAKOKilr0
C'11011111T FOCHOAk BOrrk H Ad OIrKANFITk Kit rocrioAcTK-k fluE du35
01/11METk WT T'k1C CK*ThlKh MOHACTF1pErH 11011E4IETh 11 pL1301111Tk, TO
TA4OKtIr0 HCKSCHTh FocrioAk Komi CK0NA1k HILIKEAHKIA1k CMA0A1k

6. AUTO' j AtTpi. 13. cy. adaus desupra randului.

www.dacoromanica.ro
130 CREATA, 19 IUNIE (1421) Nr. 43

H OrlitteTTI Ail IINIATk rk HOVAX nrkTEAIA1k 1`0010,5,1111M H rk WH*A1n


"WHAM IOV,1,1n, Kp'hith ero Ha FMK H Ha LIA,a,a HA', MKONCE ECT H EAIAETk.
H CMS CIS*01,-kTIAE: ac8e1ttak PdASAk, ;KSElalik EirkKank, NCSnallk
Kplirrk, atSnaak IIlaptia, ,KS11411k GTMilt, ,KSIlatik Hank, M8nank GT41-1-
5 410Als, ;RISnaek IleIv". &MONA, Aoroerirk Portia& flak Iwte IHICaKk, Hel
KARA, 1-11004 øï, AT'k0 xS1111E.
f ItV NASA litVEKWA,a, MHAOCTTA RO,Hrfat rocnommk.

t Io Radul mare voevod §i domn autocrat a toata tara Ungro-


vlahiei, a binevoit domnia mea, cu a sa bunavointa, cu inimg
10 §i luminatä a domniei male §i. am daruit aceasta atot-
curatg

§i prezenta porunca a domniei male


cinstitg mangstirilor dom-
niei mele, loca§ului sfintei Troite dela Cozia §i al Bunei Vestiri
a preacuratei Maici a Domnului dela Codmeana, ca cele ce a dat
In stäpanire §i. a daruit parintele domniei mele, sfant rgposatul
15 Mircea voevod, acelor sfinte mangstiri: satele numite Jiblea, Bra-
detení, Secani, Calimäne§ti, Lunceani, Bogdane§ti §i. metohurile
la Ramnic §i. cu cinci mori, §i iarg§i 45 de sala§e de Tigani §i. satul
Hingte§ti §i o ocna la Ocna de Sus §i Bucure§tii pe §i Luncavgt

la Slatina metohurile cu vii §i la Severin trei sate: Curilo Grgda- §.1

20 nova i. Micleu§evat §i. la Bistrita metohul §i. moara §i trei vii


§i zece sala§e dela Bistrita §i. satul Vadastrita §i Mamina cu toate
bältile §i satul dela Catolui cu metohul §i cu moara §.1 toate bältile,
Incepand dela Sgpatul pang la gura Ialomitei In Dungre, cu vama
§i cu du§egubine §i gloabe §i satul Cgrareni dela Ialomita §i meto-
25 hurile la Vodna cu §i. la Targovi§te metohul §i
moarg doug mori
§i zece sglw §i mo§ia lui Basea, Vetiche§ti, mai sus de Topolovet
§i satul Ciocane§ti §i metohul dela Spinet cu doug vii §i (loud mori
dela Píte§ti §i mo§ia luí Mamacic §i Rade§ti pe Batcov §i vama
dela Genune, acestea toate le dd in stapanire §i. le därue§te domnia
30 mea acelor sfinte mangstiri, sg fie de 0 de ()baba, cat va
ocing

trgi domnia mea.


Si cine s'ar incumeta, sau judecgtor, sau globnic, sau bircei,
sau oricare dintre boierii §i dintre slugile domniei mele, sa dau-
neze acelor sfinte manästiri sau oamenilor lor sau averii lor, unuia
35 ca aceluia sg-i fie potrivnic Sfantul Duh 0 sa In urgia moarg

domniei mele.
A4

1. rocwymm 1 rHH. 5. IWH I -iW. AtTO xSU,Atf scris de OM mana.

www.dacoromanica.ro
Nr. 44 FARA LOO g DATA (1420-1424) 131

De asemenea i dupà moartea domniei mele, cine voie§te Dum-


nezeu sd fie domn al färii Romane§ti, sau dintre rudele domniei
mele, sau oricine dintre drept credincio§ii cre§tini s'O' fie domn
pravoslavnic al scaunului Ungrovlahiei, dacg innoie§te aceastà*
porunc6 a domniei mele i mai adaugä nAngstirilor §i nu le ja 5
nimio, pe unul ca acela sà-1 pàzeasc6 Dumnezeu i sà-1 intareascä
In domnie. Dac4 ja dela acele sfinte m'ärastiri §i nimice§te §i
stric6, pe unul ca acela sà-1 Incerce Dumnezeu cu dreapta sa jude-
cat6 i sà OA parte cu luda trklätorul Domnului i cu acei Iudei
cari au strigat sangele lui asupra lor §i asupra copiilor lor, precum lo
este i va fi.
martori la aceasta: jupAn Radul, jupan \Wean, jupan Car-
stea, jupAn Mircea, jupAn Stan, jupAn Nan, jupan Stanciul, jupan
Petre Zamona, logorátul Gherghina.
Eu Ion am scris la Creata, Iunie 19 anul 6945 [1437]. 15
t Io Radul voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete aplicatà, cAzutA. Arhive Stat, sect. ist., 1/30
C ozia III), cu o trad. de Pe§acov (1856). Data 1437 nu corespunde cu domnia
lui Radu Prasnaglava; e addugatà de altà mAnd posterior. Divanul cores-
punde cu cel din anul 1421. Cf. pentru datare Al. Al. Vasilescu, Urmasii lui 20
Mircea, p. 21 no. 5. Regest. Florescu, Dimane, p. 15.

44.

Fara loc ci data' ( 1420-1424).


Dan 11 intareqte orafenilor din Teirgovifte privilegiul lor dela
vechii voevozi, sá faca nego; in toata Ora, chiar la Severin fi la Bra* ila, 25
platind mina numai la Thrgovifte, 12 duca0 pentru maja de ceara,
tarif al redus pentru piper, fofran, fier, bumbac i alte cumparaturi.
Florini sa nu dea.

t ¡Lk, A411 KEAFIKkIH KWEKWA4 H rOCHO,A,KIK CAA10p1OKAKHKII1,


rocnorwrgo-Am CHE WpH3A10 FOCHOACTKA-A111 wpalla rOCHOACTKA-MH, 30
TrhrOKIllp*H0A1. T8311 KH WCKOCMKAAT rOCH0ACTKO-A111 WT KlaEr0, H
WT KlrA1EpK*, AA HE AACTE HHVAI, T'hitA10 K11 TplirOKHIpH. wHo
PANTO H HO GEKEpHIIS Fl HO Kria-kr TwkroHor H Kh BoaHnogo, u I10

10. Matei, 27, 25.

9*

www.dacoromanica.ro
132 TARGOVIVE, 28 FEBRUARIE 1424 Nr. 45

ICKCE11 31A111 AA HE AACTE. H


POCHOACTKA-MH, 11HPAE 10 CTE AAAE
Hp'KKO KVE1IcIt, TAK0311 H HHH* : WT AlASKX% KOCKh KT ASKAT, $A0-
pura ,A,A 11*CT, WT EIHHIp, WT 11104SpAH, WT MEA*30, WT 61r6AKH, pEKI111
WT KkCli KVIIHAN, AA AACTE KVAIEfiKk AGAIr 110 co;A.16 KAKO rre MAE
5 HpH ANN CTAphIK rocnoAapE, TAKOBH 11 HIM*. 11XTO SKI OLIBKAAHA
WT 60A*0 POCHOACTKA-M11, MAKAp H CAAW FOCHOACTKO-MH, AA ECT
HpOKAAT WT XplICTA H0r4 Kl&CEAp'10KHTEA*. ITA11111.
t 01,411 KWEKWAA, MHAOCTTA &0?K.I.h4' POCHOAHHk.

t Io Dan marele voevod §i domn autocrat, dä domnia mea


lo aceastä porunc6 a domniei mele ora§ului domniei mele, 'Fargo-
vi§tenilor: iatà vä" libereaz5 domnia mea de toate §i de vaned, sà
nu dati nicgeri, numai la Targovi§te, i apoi sä" umblati §i pe la
Severin §i prin toate tArgurile §i la Bràila i prin toatd tara dom-
niei mele, nicàieri sä" nu dati. Si precum ati dat vana mai inainte,
15 astfel §i acum: dela o majà de cearà 12 ducati, florini sà nu fie ;
dela piper, dela qofran, dela fier, dela bumbac, adie6 dela toate
cump6r6turile, BA dati varnä" mai putin ceva; precum ati dat
zilele vechilor domni, astfel i acum. Iar cine ar strica, dintre
boierii domniei mele, mkar i insu§i domnia mea, sä fie blestemat
20 de Hristos Dumnezeu a tot tiitorul, amin.
t Io Dan voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete aplicatà cu legenda: t Yoan Dan voevoda.
Arhive Brasov, Nr. 3; Miletie, Bra.,sov, p. 55; Bogdan, Relatiile, p. 28-29
(atribue documentul lui Dan II 0-1 dateazà, 1420-1424); Tocilescu, 534
25 documente, p. 4 (II atribue lui Dan I). Fotografie la Acad. Rom., XIII/7.

45.

Thrgovifte, 28 Februarie 1424.


Dan II inteirefte maneistirilor Cozia i Codmeana zece case de
oameni din Targovifte, ca set' fie de slujba meinatirii fi supufi ai ei.
30 Ii scutefte de toate darile fi prestaiile, cari vor reveni
iar oraful sá nu cad nici un amestec cu ei.
t fF,
WISE 13"k XplICTA BOVA 6AAFOK*011h111 H KAAPOLIIICTHKhl
rpHCTOAMBHIMI H CAMOAEMAKHItl, IWAH ,A,A111%, KEANK141 KO1K0AA

4. icynwa KSuHÑ. Tocilescu. 33. AM. I A4H4.

www.dacoromanica.ro
Nr. 45 TARGOVI*TE, 28 FEBRUARIE 1424 1 33

rOCROAHWIt, MIIAOCTTA KONaiit H 603{YEA1 AAPKAHTEM, W6A8M101.11S-AAH H


i'OCR0ACTKS104111A111 KCE11 BEMAll XrrpognaplicKwii, fiMAAWS n tara-
pawS Kf(111,fr, 111141r0f1(10113KOMIK roc110,1,CT110-M11, CKOHMit BAArItIM E410H3-
OHW%, LIFICTIIIM CilitAlkfM H Attpow rOCROACTKO-MH CitH
RACE (IfCTHk1 H snarowspasuw, H4 nrknowauhi HAA KrkiVIII (MTH H 5
M13WK, HACTORtliliH KOHCOLLVA rocrioAcTga-An, wsolim moil/tempi% roc-
110ACTKA-MH, tVT KOBTIO, CIATSIO T00H4S H cg-kTomS Biutroil-kwgiaio
WT KOAArkFIA, laK0 AA CST WT WPARIA rOCHOACTKA-MH, w Trhro-
KFILIIE, MCAT KS41TE, RO HMEHIO: LUKE H T(111$0 H TSAOPAH
1'1KAAIII1 11 KOCT1IHAH11 TSAOPWK ChlHk H KAANAH Ch1Hk 11/1HrWIt H 10
Flf1114 fl*SMATIril H GEKA 11ISKitt H FEfirH COUPS H HKAH FApHu 1.1.140
FIE1hHPABA11113WK. DASH AECAT KS41TEM WCAORAMMEM rOCROACTKO-MH
T*A1311 WKOHAI A1011ACTIIIIEM rOCHOACTKA-MH, M Cit KK ROCA8WEI4CTKO
Kit EtrhAKS ROTAES HA KCJAKhl RALIENCE H HA MOBS: 11011/AKWE
WT wwiTero KAM, H WT CKHHYfrO KAM H WT EPIEAAPCTKA I:1 WT KitKAAP- 15
CTIIA H tVT 1111114CTKA H WT ROKO3A H WT ROAKOM H WT F1OCAAS H
WT CiH0, TMI1H H WT KC/AKiRt EHrAfii/A, AVIAN H KEAHKkl, IMIKA CE Ht1
rOAR1T Kit MIAMI rOCROACTKA-MH, IIt TintrOKH41f, 11110TONtf AA HE
HAUT HHK010 MIT*XiM C'k W(IMUIM rOCROACTKA-M11, PAM* Kit T1X3H
tVEOHM MOFIACTHOEM rocnoArrga-mil Aa CASHCHT 20
Twro (MAIL KAPI KOH ESAET, 110 MHAOCTH fiONali H FOCROACTK1-A111,
flABOTHH4H, CSAEll, TOrOBH wpawa rOCROACTKA-M11, Tilitr0KH41E, HAH
AKOIHIHK, RAH 110HCT4K, HAN 1611PWK, HAH *011kHONCk, 6410KE H KkBAAPTE
KHHA011011 H KAMIIIHHE WT WKUFI WT C10114 H WT 110EA H RHPLITEM, HAH
KOH AtIll (3ABOTHIIK rOCROACTKA-M11, KCAKItl Aa Cat KApSET WT Tk)C3H 25
410 ECT FlpHAOKHA rocnoAergo-Aui TtM3H WROHM MOHACTHPIM
rocnoAcTisa-Aw. fi TO CA EH HOKSCHA M 110346AKHA Mill 11 KAU EAHH,
TAKOKk1H HMAT [OATH KEAHKO 3AtV H wprTio WT rOCROACTKA-M11,
laKONSE 1410CASWHHK H HEK-411HK CYEMS xlificoKSAS rocnoArrga-%H.
6quiC li 110 CMEOTH rOCHOACTKA-MH, itwro HBKOAHT FOCROAk Fork 30
CHTH rOCI10,1,11111i RAARIKOH BEMA11, WT ClrhAftlHAr0 RAOAA rocnoAcTga-
MU H tVT HHOHAEMalf, t L1I HOtITIT H 110110KHT H STKEpAHT CfH
X11/1COKVA rOCROACTKA-MH, H TOPO FOCROAk BOrk Aa ROLITET H *A4
STKEPAHT H ClIflAHHT Kit rOCIIOACTK* ¡PO. f141fAli 11130pHT H pa-
CHFlET, TW TAKOKAr0 EOM AA (14300HT H AA OlrafT BAE H K'k KSAS- 35
41fM K-ktvk H AA ECT 11(10KARtT WT (3)TI O H 01.111A H GR*TO ASV H
WT TH1 CK*Tk1K 60r0HOCH111X WT414 IINCE Kit HAIM H AA MS ECT
ASWA WTASUIHA WT T-kAA H KflItKW XRICTOK*.
2. IIMA4111$ I dA161410.

www.dacoromanica.ro
134 TARGOVI*TE, 28 FEBRUARIE 1424 Nr. 45

H co Cg-kAHTEA*: ,KSHAH NISHAH EWHKO, »MAU 1116841,


WM411 AO6pOTA, NS SHAH OrFA11111,11411 Krhyrk HAIHJECKItl, AOPOINT
KWHKA, MINOT% CHATAO, ill.HAEW KHCTidp, Aparom 14 fl KOMHC, HAN HA-
XdpFMK H ilHKSAA HHCAK Tirkrogoupo, gAtTO x-S11,Ag, HHATKTTWH g,
5 AiEC*111 (DEKIIStipiti KH AkHh.

t Eu, cel intru Hristos Dumnezeu bine credinciosul §i bine


cinstitorul §i de Hristos iubitorul §i autocrat, loan Dan mare
voevod §i domn, din mila lui Dumnezeu §i cu darul lui Dumnezeu
stapanind §i domnind toata tara Ungrovlahiei, Amla§ului §i Faga-
lo raplui herteg, a binevoit domnia mea, cu a sa bunavointa, cu
inima curata §i luminata §i am daruit domnia mea acest a tot
cinstit §i cu frumoasa fata, care este prea cinstit, deasupra tuturor
cinstelor §i darurilor, prezentul hrisov al domniei mele, celor douà
manastiri ale domniei mele, dela Cozia, a sfintei Treimi §i sfintei
15 Buneivestiri dela Codmeana, ca sa le fie din ora§ul domniei mele,
din Targovi§te, zece case, anume: Ianache §i Trifo §i Tudoran
nepotul lui Gayalin §i Costandin fiul lui Tudor §i Caloian fiul lui
Mihu §i Gherghe Afumatul §i Seva Muchia §i Gherghe Obraz §i
Ivan Gari §i Stefu nepotul lui Razmir. Aceste zece case le liberez
20 domnia mea acelor dou'a manästiri ale domniei mele, ca sa fie in
supunere §i pentru toat6 nevoia la once vreme, de asemenea §i
de ohaba: incepand dela vama oilor, §i de vama porcilor §i de
albinarit §i de galetarit §i vinarici §i de transporturi §i de calauze
§i de posada §i de fan, talpe, de toate engariile mici §i mari cate
25 se afla In ora§ul domniei mele, In Targovi§te, intru nimic sa nu
aibà vreun amestec cu ora§ul domniei mele, ci sà slujeasa numai
acelor douà manastiri ale domniei mele.
De aceea, oricine vor fi, din rnila lui Dumnezeu §i a domniei
mele, functionari, judetul acelui ora § al domniei mele, Targovi§te,
30 sau dvornic, sau pristav, sau birau, sau folnoj, Inca §i galetarii
§i vinaricii §i vame§ii de oi, de porci §i de albine §i bircii, sau ori-
care functionar al domniei mele, fiecare sa se fereasca de acele
case pe cari le-a daruit domnia mea acelor cloud manastiri ale
domniei mele. Si cine s'ar incumeta sa dduneze chiar §i cu un fir
as de par, unul ca acela va primi mare rau §i urgie dela domnia mea,
ca un neascultator §i necredincios al acestui hrisov al domniei mele.
Inca §i dupa moartea domniei mele, pe cine vrea Dumnezeu
sti fie domn al färii Romane§ti, din rodul inimii domniei mele

www.dacoromanica.ro
Nr. 46 FARA. LOC, 5 AUGUST 1424 135

§i din alt neam, dacä cinste§te §i Innoie§te §i Intä're§te acest hrisov


al domniei mele, qi pe acela Dumnezeu s5.-1 cinsteasa §i sä-1 hita-
reasa. §i sà-1 pazeasca In domnia lui. Daca' stricA qi risipe§te pe
acela Dumnezeu 24-1 loveasc6 §i s6-1 ucid6 aici §i In veacul viitor
§i sä fie blestemat de Tatà1 O Fiul 0. Sfântul Duh §i. 31.8 sfinti 5
pArinIi purtnori de Dumnezeu dela Nikeia §i. sä"-i fie sufletul
lipsit de corpul §i de sangele lui Hristos.
ace§tia sunt murtorii: jupAn Borcea, jupân Voico, jupAn
Albul, jupAn Dobrot6, jupAn Utme§, jupan arstea Ple§eschi,
logofät Coica, Nanotà sphtar, Mileq vistier, Dragomir comis, Nan lo
paharnic §i. Nicula a seria In Thrgovi§te, in anul 6932 (1424), indic-
tionul 2, luna Februarie, 28 zile.
Copie slava la Arhive Stat, Condica Brdncoveneascd, Nr. 266, f. 253, ur-
matà de o traducere româneasca. Regest. Cronologia Tabelard, p. 221, Nr. 16;
Florescu, Divane, p. 17. 15

46.
Feirei loc, 5 August 1424.
Dan II confirma' mändstirii Tismana bate privilegiile ei mai
vechi: al bunicului s'iiu, Rada vodd, al tateilui sei u, Dan ()oda, al 20
unchiului s'U, Vladislav voevod, pentru nuinástirea Vodifa, precum
fi daniile doamnei Calinichia, mcItula lui, ale lui Lucaci banul f i
cumpeirciturile popii Nicodim fi ale lui Agaton dela Stanciu fiul
lui Macher. In plus, domnul doneazd inäncistirii satele Varovnic
fi Podenii i confirma' vechea autonomie a miinästirii. 25

t 110HENCI A36 Elt X1HICTA BOPA 6AArOKEIH161H, ¡IN Mil COEKOAA MH..
AOCTYM 60N<TE.1 POCHOAHHK WhCIII 3IMAH 1:1POOKAAXHCKOH Kit HA4EAt
60r0,3,ApOISAHaro MH rocnoArrga wsp-kTwx. MOHACTHIYK IS% SfMAH
rocnoAcTita-Aut HA M*CT* pEKOM* THCMtHA, Erome cuTonownutni
A.kA rOCHOACTgil-MH, IVJ PdAyn KOEHOM, WCHOKAHHA li%3AKHHCE H CIA. 30
TOHOHHIMH PO,A,HTIA rOCHOACTKA-MH, IIVAH% AMI KOHSOAA, MHOPHMH
ItHIIMH HOKAHH, CfrO pA,A,H EAM'WHIJOH3g0AH POCHOACTHO-MH, MKOHIE
rocnoArmoir, CHH,f H cemoy IVIICHpHimillIK DITH, H W6HOISHTH oirso nom-kii

27. goatifx. 1 GONcim. B. 6rrpo 1 Srpw. B. 28. 6oroAapoaaHaro 1 soro4p6saimaro. B.


29. pocoArk I pfICOMIl. B. 30. Papo I paArna. B. 31. IW4111. 1 IW. B. 32. mtorw-
npomona I EAVOH3BOAH. B.

www.dacoromanica.ro
136 FA.R.4. LOC, 5 AUGUST 5424 Dir. 46

pOATTEA-k rOCEIOACTKA-Mil, NHgoT%K p4,5IJ rocnoAcTKa-mn H CHACEIITA,


C1.111 pa" HACK-kTkIAC KAAAl1t1HU,N. Boropommx. H npncnomKki
ottKprkunTn KitrkKHA1H npnnorki H AOK0,1,11,11 H HOrkKfrkillEHOE HCIlAit-
H11TH. 1h Tit1111/ANCE CI, HA H EMMA A-kA MOH H 130ANTEA MOH 14111/10-
5 Ni11W/A cFmov MOH1CTH6110, 1511C-k 110ATKI115AHTH H SKA1111TH, CAdititl
HAN roNtilia, git XgtlAttilCf pAAH H KCTIt 1151*CAAKHOH KAAAH91111,AR HARM
lioropoAnn,A, MK° AA Ci/A W6j1/Mil1% Kit NI'MOT* rOCHOACTKA-MH 8141*-
HOM0101111" Kit CTOMIIIIIMINIE AkHk ?KH31111 K*ILINKIHJA
11

AATAHRA.
lo fi 1411.15.kE 110TgritNA rocnoACTKO-MH flpHAONSEHA WT CKiiT0-1104H15-
11111X p0AHTEAEK rocnoArrKa-mn, CE/10 KOVMAHCKH 11410A C TON0j1HOM 11
KA MA HA ILJAA4SAT'll 11 6AAT0 &HOVER WT Toniviii Ao Bp-k3ora firkAA,
KKILHI KOKM1111a H HAI HEM CEM X(11.COKA Clt GAM-110110MM, THCA1E1A,
fA1110 ik iIH1'ANE111K0 H PSWEINKO H N511TO WT }111kAINIKOl'A MACTKA,
15 VKXCMvK HA Kitrkg0 A-kT0 H CHOEHHE, M MEKWK 11 1 C1111WK li 1 MEXWK
MEAA H 1 FlOCTAK l'SHH15111 H 1 110CTM1 KOAFK.
Kit CEM 141111rAT rOCHOACTKO-A111 CEA0 11AS(1/411111 H 4,8111E41H H XrS-
pen H Cit 410 VISE npiniSnn KitAHli POCCIOACTIL4-A1H non Kvp flr4Ton
WT GTAHNSAA MAKE111111/1 Ck111.1 H MI MS KON A0611/A H g LI-k111H H
20 AA0151111,11 H notark C1106111tHit, H Ilnottrhna H lEStIAA H 11141EIBEASA
TSpi11111E4ili H MAINCOKEU, C 110T0OM H GS1111111,4 Cit HOKOCEMI,H H HA
Biurriontn, CEAO IIECTHNEKO, tpO ECT 141HAO)KHAA Arkirk rocnoAcTKa-mn
rocnomAn K11111111KM, 11 CEA0 Goron, WO E DM 14111A0MHA IISKAN NAH
1iHCTI11111,X Cit IiI1HT H Camen ijio ECT KSIIHA non HliKOAHAUt wT
25 ,A,M1 KOEKOAX H HOAEHIINA Hit illiCTI1H11,H, 410 ECT 14111A0WHAA AEA* roc-
OACTILI-MH.
110 CHAN rOTKilltNi,A,AMIt 4i0 ECT 1411-1A0W1M CK-kT0-110111115111H CTOH11,

OCNOACTKA-A111, KAAATCAAK KOEKOAA, cit*Tomv 1111TO-1*(10 HA KOA1111,11,


CIAO NinAoKipinkv H 110,1,EHHIVA 11% KIICTOHH,H H KHjYIt CAAHH KECT, HA
30 XEArk311,1 ROTA H WT H Kp-hulllip -rt.vut H ,AXHAK WT COAXOKE HAAHHE
AO Xormrk PiturkKci.oro H r0A-k.11A KOA1111,/1 WT AythIKA Cit 1iAX111111-kAik
CIAIILjIWA rK WrklUHE H Ch. AMAMI 11 6AltKOKINI,/1 Kite* H 1Iff1OSE11,
CIAO g410151111K H C XOTAOEM 410 111111A0N511 rocnoAcTKo-mn II CEAO

110A*11111 Cit OTApEAl.

1. C114CO4iA I CIMCIHT4. B. 5. CilHOV I C1H. B. 6. pand IprIAA. B. 8. AkHls ok.


A. B. 10. if I om. B. 13. CIA4 CMG. Hasdeu. 17. cent I aim. B. 20. Ilnogruht
11110111H114. B. 21. Ormiga I cruHtki. B. 30. VI WCM1s. B. 31. xontp-k I xoTapa. B.
grturkricKoro 1 p-kwaitcKoro. B. rontma I MUM& B. 34. llOkuiH ras si refacut In
Iipomikt. A.

www.dacoromanica.ro
Nr. 46 EARA LOC, 5 AUGUST 1424 137

Ila KliCt HONAAPAET H HOATKO'hAAfT l'OCHOACTKO-M11 Cit KC1Kk1411


1101*HHEA1 H HOTKO1OKAENTEA1k, AA 6.1&AXT IlfflOAKIMIIHMA H FIEHrk.
ACOKHA AO )611KOT4 POCHOACTKA-MH H Ilt KIIKOT* rhOOAIIIIK rocno,a,-
CTI3A-11111.

TAKOMAE H CEAA HM AA CIA CAOROANA WT K'hrkKHK PAGOT H f111,11rA111 5


Ai (HAAN, ,1,A CS CAOKOANH WT WhC*K111X OAKOT H AANKW6 H AOKOAOK
rOCHOACTKA-A111.
Kit CHM noxelt*KaT rOCHOACTKO-MH CAMOKAACNO EHTH nnwicom 61K
W6010 A1011ACTIVEKH no CA1O'KTH NALIEACT6SNallAr0 HM, NAUMAN/MA !MKTG
AA HE 110CTAKA*T., NH CAA1 ask, KOEKOAA AaH, 11H HIM FINKTO WT 11X)K 10
HO MIA, TItLIYAS 11'0 CAA111 6AAPOKOA/AT, FIUME AA CE p43tVpHT 111111 H
HAAA11.14 KHKOAHA1060 H A106 nonFa-bag. KTO AN Atrh3NET, A11Kt41H
CAM rOCHOACTKO-MH, HAH KTO KOLIIET HACTATH rOCHOAHN'h HO MOEM1r
TOIWIrH HOHLIIET O13WONT11 CTE HOTKO'h,KAENTE H HOKEANTE rocnoAcTKA-
MN H nrkAanTE 1IHKOANA1060, TAKOKAPO Att nopanwr l'ocno,a,k Bork HQ 15
CTOAWNHM VIA* H M MS ECT C'hflOCTAT Hp*CK*TALI KAAAHHHIVA
horopomma 11 AA ECT HOOKA/AT WT CrkTKIKk H K.KCEAFFICKIIK 3 C'h6W1 H
rt,ti ECT HOIN/ACTEN HSA* 11 11003 H KC*A1 WTOEKIIIFIX CA 1 rOCHOAA H C'h
WIIHMH IIOAIN EWE K'h3k11HWA1 HA CHACA nainEro, Icyca 11Concra, KO'h6 EVO
HA FMK H 114 LIIAA-kX H11, EKE (CT H 676AET Kit li*Khl. ilA11111 20
H !Inc K ENAHKTYWN K, HIC*14 1414rIrCT, i'Alk11k.
fw A4Hk KWEKWAA, MHAOCTH/A 60;EYEIA rocnomnk.

Pentru c'ä eu intru Hristos Dumnezeu bine credincios, Io


Dan voevod din mila lui Dumnezeu domn a toatä tara Ungro-
vlahiei; la inceputul domniei mele &Amite de Dumnezeu am aflat 25
o mänästire in tara domniei mele la locul numit Tismana, pe
care sfänt räposatul bunicul domniei mele, Io Radul voevod, a
ridicat-o din temelii i sfänt-räposatul pärintele domniei mele, Io
Dan voevod, a intärit-o cu multe lucruri, de aceia a binevoit domnia
mea s'ä fie urmapl lor, precum In domnie, a§a i In aceasta i s 30
innoiesc deci pomana pdrintelui domniei mele, pentru viata §i man-
tuirea domniei mele, acest hram al prea sfintei st'Apane Näsatoare
de Dumnezeu i pururea fecioarä Maria sä-1 intdresc cu tot felul
de daruri i de venituri i sà implinesc cele neispr'ävite. Nu numai
5. Irkc-bcpx rIsC*K1+1. B. 6. B-kc-kickixtrkc-kicpx. B. AoxAcoc I AoxoToK. B. 9. HMI
HX. B. li. CAMH. om. B. 13. xoprrk. ad. deasupra randului A. 16. CIA.*
CAKk. -B. 17. npovnaT npormyr. B. 18. HPH9ACTIH I IIIHNICTIH. B. CA I CI B.
19. irkskoiwg I 81310HUJI. B. 20.4.11,1AX I 41,3,0X. B.

www.dacoromanica.ro
138 FARA LOC, 5 AUGUST 1424 Nr. 46

acestea, dar §i cate au fost daruite acestei manastiri de bunicul


meu §i de parintele meu, toate sà le intAresc §i sa le confirm,
pentru slava lui Dumnezeu §i spre lauda §i cinstea prea slavitei
stapanei noastre, N'ascRoare de Dumnezeu, ca s'o aflu pe ea
5 intaritoare §i ajutAtoare in viata domniei mele, iar in ziva cea
cumplita, mijlocitoare pentru viata ve§nic6.
Mai Sint& intare§te domnia mea cele däruite de sfant rAposatii
pAriatii domniei mele, satul Vadul Cumanilor cu Toporna §i
vama dela Calaf at §i balta Bistre t dela Toplita 'Ana'. la Garla
io Repede, mai sus de Covacita §i pe MO ele, satele Harsova cu
SAlci§or §i Tismana, cata a fost Ligace§ca" §i Ru§esca §i graul dela
judetul Jale, 400 de ggleti pe fiece an §i burdufuri de brânza 35
§i 10 ca§cavale §i 10 burdufuri de miere §i 10 postavuri de mantale
§i 10 postavuri de inallaminte.
15 Pe MO aceasta, darue§te domnia mea satul Ceaurii §i Du
§e§ti §i Ugurei §i cu ce a cump6rat in zilele domniei mele popa
kir Agaton dela Stanciul, fiul lui Maher, §i i-a dat un cal bun §i
douti cupe §i douà linguri §i un brau de argint, §i Plo§tina §i Leurda
§i Cire§ul §i Turcine§ti §i Jarcovat cu Potoc ì Su§ita cu Novoselti
20 Si la Blatnita satul Pesticevo, pe care 1-a daruit bunica domniei
mele, doamna Calinichia, §i satul Sogoi pe care 1-a fost daruit
Lucaci ban §i Bistrita cu vama §i Sagavat, pe care 1-a cumparat
popa Nicodim dela Dan voevod §i moara de la Bistrita, pe care a
dsáruit-o bunica domniei mele. Dupa aceasta, intäresc ceca ce a daruit
25 sfant raposatul unchiul domniei mele, Vladislav voevod, sfantului
Antonie dela Vodita, satul Jidov§tita §i moara la Bistrita §i vartejul
dela mijloc intreg la Portile de Fier §i dela opt pescarii zeciuiala
§i Dunarea dela povarni§ul Oreahova pânà la hotarul Ru§avei §i
Vodita Mare dela Dunsäre cu seli§tele Bahnei cu nucii §i cu livezile
30 i Elhovita toga' §i TeroVatul §i satul Varovnic §i cu hotarul, pe
care 1-a daruit domnia mea §i satul Podeni cu hotarul.
Acestea toate le darue§te §i le intare§te domnia mea cu toata
porunca §i intgritura, sä" fie nemi§cate §i neschimbate, cat va trai
domnia mea §i cat vor trai rudele domniei mele.
35 De asemenea §i satele sà le fie libere de toate prestatiile §i
Tiganii, 40 de eála§e, aa' fie liberi de toate prestatiile §.1 darile §i
veniturile domniei mele.
Pe l'anga aceasta, porunce§te domnia mea ca Caluga'rii din
amandouà mAngstirile sä: fie de sine stnAtori i dupà moartea

www.dacoromanica.ro
Nr. 47 TARGOVI$TE, f2 DECEMVRIE i424 139

ckmuitorului lor, nimeni BA' nu a§eze un ckmuitor, nici insumi


eu, voevodul Dan, nici altul dintre cei de dupà mine, numai ei,
singuri s'ä pue pe cine vor binevoi, nici s'a' se strice regula §i datina
lui Nicodim §.1 porunca mea. Cine ar Indräzni, mkar qi insumi
domnia mea, sau cine va sta domn pe urma mea §i va strica 5

aceastà intkiturä i poruncd a domniei mele §i datina lui Nicodim,


pe acela sà-1 nimiceasca Dumnezeu la cumplita judecat6 i sà-i
fie protivnia prea sfânta stäpAn5. N6scRoare de Dumnezeu
86 fie blestemat de sfintele 7 soboare ecumenice i sa fie parta cu
luda i cu Arie i cu toti cei ce s'au lep6dat de Domnul cu acei
Iudei care au strigat asupra mântuitorului nostru Iisus Hristos,
sangele lui asupra lor i asupra copiilor lor, ceeace este §i va fi
In veci. Amin.
s'a scris in anul 6932 (1424), indiction 2, luna August 5 zile.
t Io Dan voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 15

Dou4 exemplare, ambele pergament, cu pecetii atarnate cgzute. Arhive


Stat, sect. ist., 1/27 A i 1/28 B, Insotite de traducen i (A. de Pesacov,
1844 si B, de acelasi, cloud traducen, 1845 si 1862). Pe verso exemplarului A:
-r
COCIATH CI 10188,1 8k AT xStV8S, lipliCT4RHel OATH WTIk 118111111804,HM At'r xSUAT"
(S'a sfintit biserica In anul 6886 (1378), a murit sfantul pärintele nostru 20
Nicodim In anul 6915 (1406-1407). Am Intrebuintat In text versiunea A.
indicand In note deosebirile din versiunea B. Publicat de Ha.sdeu, Arhiva
1st., I, p. 19-21 si Stefulescu, Tismana, p. 179-180 (fragment), ambele
editii dupà versiunea B.

47. 25

Tdrgovilte, 12 Decemvrie 1424.


Dan II inteírefte rnànástirii Cozia toate satele i bà4ile ci riganii
deiraifi la intemeierea ei de ceitre Mircea cel Biitrein ci porancefte
tutaror funcOonarilor domnefti sei se fereascei de venitarile si averile
30

eAHH,H 01,13X0M BONCTEAA 110,5AT CA, CH CAT ChJIJøIf. Jioidu, pEtIET


RONCECTKEHWII AHOCTOA, IMSME Rix CAA, TEK8111E, HSKE npaitm AlOsHTEA-k
H nomuirom AOKOHM nom.H3410111HAI CA, NCEAAEMiA irhenoTtaum >XI-13H,
BEMAlalkirk BEMAH wCTAKAWE H HA MUCH HOHAONCHWA-CA, sAMICE-
HkiH wHit rAArk 0A,A,OKAHT1 CI%hJlUitSIlIf, roxce H HONCHO CAKIWST: 35

11. 12. Mate, 27, 25. 31. porr I pig.

www.dacoromanica.ro
`aiSinovays, zt aranNapaa t6 %IN Lt

1.14YNIIIH" 11111110V301PV9 '0110W 1.1.1ifINJ.3'4V3PH IONHP510.1.0JR


1111.LeD
WIM1 011.1.3c/P10 WHINCOV3 ,S1/.1.W ONOVH H 6E17 %N P.1.3HOX v.doq -VV9

HPUUN.NOJ H HINIIIH901VO.1.3Ht/X H HPIHNPNCMSWOWP3 HASINVON PYO111011


VIHYOU30.1 H03%11 HVW1fi `HON3MXPVS1011JJR Ai 'Hey' 0NHV1 OU *Inn -ou
HPLWI.V3 XHV011£11 HALNSWV30011 OJPIUNIVIII,V3OdU WW UGH H PH -1.1111
H

4.V0.1.3 ILVOLLHVOI/ XHOW %3 0103WV3 '01V111030HSNLA ONCW*1, HVOMEHOJPV9

HW-011.1.3Y0/130J 11./.111OH9a1 VRAonictX HIPPA,L3Y01130J H XPNOOPY


SW0.14543 SihUlPHOW H HVI.LNNAI 10.1.3%111%0 0JP.I4110 'OW 1NCI AL31

I1ILL3PHOW .1.0N `W).&031 JIM ed 13 W3 VV03 OU H111WH HINHI,WHVPH


01 H
`11111.11WV0dff PNI.0 H 41U111HPY1011 `HHI.IIHRV `10113.LPHHX
H `HHIA1P1iPM OVHOSH H -PYPcid
`1111111.1819111 `1711Hd.L3WYOU H1111011181VNHIN
`11111110N HINIWNOTI H `10111h1W.L0 RNHhM II %A 'SHOW SWOAL SW0.1.1.513
`1411.1.3PHOW 1Natt11 H 11117.101 PY .1.W3 HUH HYI.V1h VE SB1CLL0U -OW

OH3H.L31'H H PY iiALWISYSICVY vY ALVSICRVO 01t/H&OPHOW H 0.L3I.W PH

1.110X14111 PHYON RIIHNI.V011 H 9.3 H VWVA JAM YPH OHRH11'1


H 0.1.VV9 onnwviv vvdeD Vd VOJ q.31.51 V.LVV9 H `111s1dJ ONHVON

ALWN<MAY .1.61 `otonvviv J.A1 VLVU% 1."2 `VALVV9 ONHVO W3 4.1.WV0XP14


OV VAL3S HIIHHWOVPI OU NPHSV H HHIAHHWSI, H HH4.111/031 H PIIHNOYON
VH HSVP.I.V31 H 14.3 'WMV03 ONPN O.L Ll VWHJHNVOI1 H VPYHEIL3 H0.1.
OZ d11.1.31,HOW HMIIHh0110.14113 PhOHIN PYONOON H VP11011PY VHNCOVHdU W13
0111NA PHP31111 SW0.1. stvoal.lo `Rt1H.Lovn0tv Pt' .1.30 SII11111 -.1.3131C09

%VrNHH111 `WAANOH11 1.1.HPH1lWOU3%1110Hh1.511.11


XHN111HhOU-0.14113 WIC/PV0U30J
`WHNIIIX41V5I0i5JR 1W-P11.1.3Y0U130J OYNCOMPI .LOWAPHOU H -.LOU
a.ivYwdm.m NW-031.1.3V0U30J 1113 vsNonnIX `11W-PN.1.3YOU30J ONM ohs *lb
cg VY 1.30 `11HP10.1.30Y HVH LAi `V03 HVH ALM `P.I.PV9 HVH `11HPJNhLM -R.51
vY w .1.111141411 1.1.11W0.1.30Y `0)13d11.1.3PHOW H INYW3 H NIINSOV1
H NHHOOMY H 1111WPN H HM1119 H HIN1.3%51 1/11w3 H Nunitqvos -Yot.o4m
`nw-vm.L, XINIWOEVHJOU 011 ALOOVHW H OU XPX031/11 -VALLOY01130J 'NW HVH

`11110HHA HVH `tiVV9`11:1 HVH HMW1/11 `11V/hU HVH 'MANI HVH `HUM
OE HVH OddtW3A1 H VY .1d10.1.3.1.M `MANN NNY1 1PVA
PY 111 J4W H.I.HIWNIPSOU W01/01.1wVN H 01).Nr1O.L3OY XH H -01V
`11.X11 ;NONNI HON W3 1119 viosNou vY xlltive.0141u 1113 Svpionica

`HW-1/11.L3VOU3OJ VV H .1.101P9P£O11 1111r H 3VVA SW01103117.1.


PY .L31
NHILI.P.L3OU%3 141.31110LO oarx1.110 PXRV H MA HAM HW-1111.1.3YOU3OJ
SE vY `Avi.dtvito 0.11VN AHH1411011 H NHNU(4.1.3%dU SWOO .1IV,41103110X -YO/130J
NW-111.1.3

INCON19 H OH ILLNLIJW3 `HW-PN.1.3Y01130J OJON ALHVONVH NLJ011 ALMS


%HHY01130.1 HONNIPVN `uvwig vY law .1.11110H011 HO3
hvsmoricIX -VOU301
HW-P1LL3 H LONNYHt/U CIIi 1.YOJ `01(111.1.3PHOW OJOAL M.Y01130,f %.1OU vY

www.dacoromanica.ro
Nr. 47 TAROOVISTE, 12 DECEMIeRIE 1424 141

1r1111*11HT H 8TKEI1AHT K'h FOCHOACTrk erw. rfuu AH 110CHMIIT H


30pHT H SHMET 410 PO,A,111111, Toro rOCHOAlh Boy% Ait pi1301MT El AA
OrKIET SA* Cite T*40A1, d Kit sx.pruin K*ICIs ASIHE H M g1111 ECT CA-
HOCTATHHII,A Gli*TAR 71101111,4 H OrIACTTE AA HAUT C'h WAX. H C'h
.110/11 H Cit wirkam I8A1u, 11)KE pettkiMA HA XpHCTA hora CIIACA Haulfro, 5
toot ero HA WI if HA tIAA,1 IdKOKE ECT H 68AET K'h IcklIH, 11A1HH.
H CE ClivkAATEA.I.E: /KSHAH 11011irk, MSFIAH I1aI8IL, K81-1411 ROHKO, 7KSHAFI
A06110TA, iiIHKAHA 1111'hKiH KHCTHIJO, AOPOKET KNOW, ¡BAH* CTOAHHK,
hiavkrIaapHHF,ANIFOA1H11 KOMHC. Hwu 11HCAX" K'h TIl'hrOKHIVH, AEREM-
KOH fa A*T x1311,d1r enAnuTTou r.

t GAO se poarta Cu duhul lui Dumnezeu, ace§tia sant fiii lui


Dumnezeu, spune dumnezeiescul apostol, caruia pe urma mer-
gandu-i cei iubitori de dreptate §i cei ce se straduesc spre cele
bune, au dobandit viata dorita, cele pamante§ti pamantului
lasandu-le §i mutându-se spre ceruri, auzind acel glas fericit de 15

bucurie, pe care ve§nic aud: « Veniti blagoslovitii parintelui


'11

meu, sà mo§teniti impargia gatita vota dela Intemeierea lumii ».


Carora §i eu, Intru Hristos Dumnezeu bine credinciosul §i de Hris-
tos iubitor §i autocrat, marele voevod §i domn a toata tara Un-
grovlahiei, Io Dan, dupa putere am urmat §i am voit sa proslavesc 20
pe Dumnezeu care m'a proslavit pe mine §i m'a ridicat cu slay&
In scaunul parintilor mei. De aceea am binevoit domnia mea sa
lnnoiesc acest hrisov al domniei mele §i am daruit sfintei manastiri
§i lacgului Coboririi Sf. Duh, care este manastirea dela Cozia,
ca sa-i fie satele anume Calimane§ti §i Jiblea §i Bradateni, Seaca 25
§i Bogdane§ti, Lunceni, Hinate§ti, Bucure§ti, Vodastrita, Mi-
cleu§evg §i Carareni, Curilo §i Gradanovg, Ciocane§ti Stan- §.1

ce§ti, de ocina §i de ohala acelei sfinte manastiri. Inca §i 300 de


Tigani sa fie cu sala§ele pentru nevoia manastirii §i sa dea dare
§i sà slujeasca manastirii. i locul pe apa Prahova, cu moara §i 30
cu biserica §i vama dela Genune §i balta Mamino dela Orlea In
sus, toata. baltile §i garlele cate in de Mamino, dela Sapatul
toate bàli1e cate se an Ora la gura Ialomitii la Durare §i Lu-
minenii Corneni §i moara dela Catälui §i cu satul, precum a
ridicat §i a zidit aceasta manastire sfânt raposatul Mircea voevod 35

10. xsior tHANKTIori ; ) inoirrfoli ;. (cf. emendatia lui Al. Al. Vasilescu,
14

Urmasii lui Mircea p. 25, n. 3. 11-12. Pavel. Romani, 8, 19. 14. Pavel.
Romani, 2, 7. 16-17. Matei, 25, 34. 20, 21. loan, 13, 32.

www.dacoromanica.ro
142 TARGOVI*TE, 12 DECEMVRIE 1424 Nr. 47

§i a däruit §i a adäugat aceste mai sus serse acelei sfinte mänästiri,


ca sä fie de hranä dumnezeie§tilor cälugäri, spre ve§nicA pomenire
a sfänt rilposatilor domni ai Ungrovlahiei, pärintii domniei mele.
De asemenea wag §i intäre§te domnia mea acest hrisov al dom-
5 niei mele, ca once este avere, sau din sate sau dela bälti, sau dela
Tigani, fiecare sä se fereascä de averea mänästirii, §i judeator
§i globnic §i dvornic §i vame§ §i birar §i once slugä §i boier al
domniei mele trimi§i dupg milostenii §i pentru muncile domniei
mele, fie c'ä este vinärici, fie gäletar, fie vame§ de stupi, sau de
io oi, sau de porci, sau osluhari §i ffinari, fiecare sä ramaie departe,
un fir de Or sä nu cuteze sä dauneze cälugärilor §i averilor lor
§i oamenilor lor, pentrucA cine s'ar incumeta sä calce acest hrisov
al domniei mele §i s'ä däuneze chiar cu un fir de pär, unuia ca
aceluia sä-i fie potrivnicä Coborirea Sf. Duh §i sà moarà in urgia
15 domniei mele, ca un necredincios §i cAlcAtor al acestui hrisov al
domniei mele.
Inc4 §i dupä moartea domniei mele, pe cine vrea Dumnezeu
sä fie domn al färii Române§ti, dac4 innoie§te acest hrisov al dom-
niei mele §i adauga orice mänästirii, pe acela Dumnezeu sà-1
20 intäreascä §i sà-1 confirme in domnia lui. Dacä Insà violeaza §i
risipe§te §i ia once, pe acela Dumnezeu 86-1 loveascA §i sä-1 ucidä
aici cu trupul, iar in veacul viitor sufletul §i sä-i fie potrivnia
Sf. Treime §i sà aib4 parte cu luda §i cu Arie §i cu acei Iudei
care au strigat asupra lui Hristos Dumnezeu mantuitorul nostru,
25 sängele lui asupra lor §i asupra copiilor lor, ceea ce este §i va fi
in veci. Amin.
ace§tia sunt martorii: jupän Borcea, jupan Albul, jupän
Voico, jupän Dobrotà, Mihail primul vistier, logorät Cojeo, Manea
stolnic, Balea paharnic, Dragomir comis.
30 Ion a scris la Tärgovi§te, Decemvrie 12 zile, anul 6933 (1424),
indiction 3.

Copie slavA la Arhive Stat, Condica Brdncoveneascd, Nr. 266, f. 302 v.


303 r. Traducen i In Condica veche a Coziei (Arhive Stat, Nr. 18), f. 26-27
§i 128. Pentru datare cf. Al. Al. Vasilescu, Urmafii lui Mircea, p. 25 n. 5..
35 Regest, Cronologia Tabelarcl, p. 21 (Nr. 12), cu data 6900. wo roAt =-- once
(cunque) (Vuk. Karagié, sub rom).

24-26. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 48 FARA LOC $1 DATA (1425) 143

48.
Rirei loc f i data (1425).
Dan II däruieVe boerului ,,Serban satul Voinegefti pe Ratina, pen-
tru slujba lui dreaptà in bate luptele 04 scutefte de toate ddrile fi
prestAiile. 5

t Ell XpncTa Igor.% 6i1APOK*1111iH H )61HCTOMOKHKTH, fw 4,M1 KEAHKTH


KOEKOAA H rOCEIOAHHk KhC011 BMW grpOKAAKHCKOE H SAIMAHEHCKOM,
flAMAILIS H (1)ill'ApilW8 XE(111,EP, RAAr011110H3K0A11 POCHOACTKO-A111 H Aapoitax
C'hli fIfYkI104TEHH rpHCOKSA POCHOACTKA-MH 60d*41HH8 POCHOACTKA-MH,
InkflEAH, IAKO HM CA ROFIFIEMIIIH, MAEHH WT POCHOACTK4-A111 HA PA- 10

THHK, HOHOKk Aili HOCASHUHO Itkrk)C 134360E1C ElflA4OK*0HHH. Toro pm


AA HM ECT K'h W4HHH H Kk MORK; T*Alk Amor, HOLI*K1111 WT WK41-
FPO RAMA, WT CKHIIHEPO KAMA, WT 114MOCTKA, WT KkEAA(1CTK4, WT
rASsw, [wT] 110K03H li WT HOAKOA, pEKOWE WT KkrkKH CA8,K611 . . . .
H Ad 111( HE WTA1HTOKAT NH C'hAf(1,"k, HH NIOCHHIVIt, HH 15

611(14iH, HH 60A*1111 H 14/T carn POCHOACTKA-Mli. K011 rk KH HOK1rCHA


AA HM WT[AlliTOKAA'h], ALHE KAAC EAllIrk, TO TAKO HMAT noitarn KEAHKA
BALI WT POCROACTKA-AAH.
61110KE H no CAMkTH POCHOACTKA-MH, KOPO H3KOAT rocno,A,k Bork
CHTH POCHOAlfilk EAMIIKOf 3Edlilf, Ad MIA HOHOKHT H HOLIkTET CEFI 20

rpHCOK8d$ POCHOACTKA-MH, TOPO TOCHOAk BOrk Ad SKp*F1HT Kk POC-


IROACTK* FPO, [Awe An] 11000AM11T H pii30011T, TOPO TOCHOAk liOrk Ad
pa3011HT [H M 86TET] RAMIE [11 Kit KMAM111HAlk K*11,* H Ail HAMTk]
84*CTil Ck 118AM H rk flpTia H C'h WWkAlli 10Xkl, HFIC( pEKOILM HA
X(111CT4 flora, CHACA HAUIEPO, KrhKKI Fro Hd HH)C [11] HA 41i1Ail H. 25

[GK*A-kTEATE:] ,KSEN111 flilgtM H NASHAII ,A,OBOOTA, ,KISHAll li0134*,


?K$F1AH KOHKO, ?KSHAH GTAII, dOPOAET KOH :A, i1lIAE11,1% , Ban*
HdrillIHIIK, ITHKOAA, fiSwArA CTOMIFIKk

t Intru Hristos Dumnezeu binecredincios §i de Hristos iubitor


Io Dan mare voevod §.1 domn a toatä Ora Ungrovlahiei §i al pär- 30
tilor de peste munti, herteg al Amla§ului §i Fägdra§ului, a bine-
11. HOHIBik i Hillatk. 12. ,1,4,1,0Xla I AtA0X. 13. CHHHHir0 1 CBOH HI iro. Kk644p-
A P.'
Villa 1 Kk Btpoga. 14. nonosti 1 110803H. 14-15. loc alb. 16. SHVITH I SHIM.

17. KOH I noii. loe alb. WC 1 KA4C. 22-23. locuri albe. 24. tivic-rie I 64-karrt.
r X
10Ate I wept. 27. A0r0eIT 1 40. 28. napprooc 1 1111. KOHK4 I KHKA.

www.dacoromanica.ro
144 FARA. LOC, 17 IULIE 1425 Nr. 49

voit domnia mea §i am &Alma, acest prea cinstit hrisov al domniei


mele boierului domniei mele, Serban, ca sa.-i fie Voineje§tii daruiti
de domnia mea la Ratina, pentru cà mi-a slujit in toate luptele
cu dreapta credinta. Deci sa-i fie de ocina §i. de ohaba. De aceea
5 le-am dat, !noel:land dela vama oilor, de vama porcilor, de albi-
ndrit, de galetarit, de gloabe, de caräturi §i de calauze, adica de
toate slujbele §i sa nu-i vamuiasca nici judecator, nici
globnic, nici bircei, nici boieri sau dintre slugile domniei mele.
Cine s'ar incumeta sa-i vamuiasca chiar §i un fir de par, unul ca
io acela va primi mare rau dela domnia mea.
Inca §i dupa moartea domniei mele, pe cine binevoie§te Dum-
nezeu sä fie domn al farii Romane§ti, daca. Innoie§te §i cinste§te
acest hrisov al domniei mele, pe acela Dumnezeu sa-1 Intareaseä
In domnia lui, daca violeaza i nimice§te, pe acela Dumnezeu
15 sa-1 nimiceasca §i sd-1 ucida aici §i. In veacul viitor §i sa aiba parte
cu luda §i cu Arie §i cu acei Iudei care au strigat asupra lui Hristos
Dumnezeu, Mantuitorul nostru, sangele lui asupra lor §i asupra
copiilor lor.
Martorii: jupan Albul §i jupan Dobrota, jupan Borcea, jupan
20 Voico, jupá'n Stan, logorat Coica Milet Balea paharnic,
Nicola, Bu§aga stolnic
Copie slavä la Arhive Stat, Condica Bra' ncoveneascci, Nr. 267, f. 848; altd
copie dupä aceasta, Arhive Stat., sect. ist., 1/26, Cu o traducere de Stoica
Nicolaescu. Copia prezentând multe greseli evidente, ele au fost indreptate,
25 indicändu-le in aparat. Divanul este aproape identic cu al hrisovului Nr. 47
din 12 Decemvrie 1424, apare in plus Busaga stolnicul, care se mentine in divan
panä in 1428. Nu se ivesc insä boierii noui din divanul hrisovului Nr. 50,
datat 1427, de aceea am datat acest hrisov din 1425.

49.
30 Feird loc, 17 lulie 1425.
Petriman ddruefte, in via(d fiind, m'dneistirii Cozia, toatd averea
lui, din care fac parte cloud vii fi o moard. Se pun martori fi blestem.
t Ell HAMA GOTHA H OkINA H GK*TOPO Mph fl3k HEW'KMAHk
HAHOAKA*A1 CH ASIHN. HON HCHKOT* CH H AAKAAlk MOHACTHMO K'k K0311%
35 410 HMAM Hmaiffe KICE if K KHHOrpAAA H Apro, WO Cat wspiatprr,
MAO, roxkmo, AA E Klal MOHACTI1p1J, WE H KOA*M111,A AA ECT KC*.
17-18. Matei, 27, 25. 36. HA .... H a Het adaus deasupra rAndului Cu
litere mici.

www.dacoromanica.ro
Nr. 49 FARA LOC, 17 IULIE 1425 145

H CIMOlf CK*A*TIAE: ROMANI% finESAk 11 ,KSHAH HKAHKO H )KSEIAH


OTAINSA 11 Hp'heTTAIlk HETI3S H X4H0111 nSprok H BOO, H01111,k IHH-
rAilk H MHO H PAASAk H061KA H fl[HAffrAWII H KONCTAHAHN H 1.11E4S4H
A a XAC ,NAKHAk H EAAHH H ilitiTEUlk A 48 K01AHH H /1HTO1JTE ANkrkl
H HOH GTOM H ROHKO WT GDKHA H GTAH. 5
HCHHCA Cat al K AT, xS11,11', MIC*11,A NOVAYA 3-1 AkHk HA CKATX/A
lllapuifx.
egioNg H 110 0091.T11 MOM, tittle KTO 1143011HT CT! 341IHC4HTE, TO
T4KOK4r0 flor k AA (14301111T H AA OirCHET H 3Af H Kit 6MAM1JJOM K*11,*2
AA ECT HpOKARiT WT GDT11,t1 H GTFIA H GK*T0r0 MCA H WT THY CK*- 10
Tkl)C WT11,k H/Ke Kit HliKEH H AA ICT IOrAHHk H IlliTIIH H Aa MS I
HOCTATk GK*TAA Tpoilua.
H H4K1.1 CK*A-kTEAE: xttinati rowk H )KSHAH 11/11111,1*.

t In numele Tatalui 0 Fiului 0 Sfântului Duh. Eu Petriman


mä pregAtesc cu sufletul in timpul vie%ii mele 0 dau mändstirii 15
dela Cozia toatä averea pe care o am 0 douà vii 0 alta ce se va
gäsi, mic, mare, toate sä fie ale mänästirii, ci 0 moara sä fie toatà.
i la aceasta martori, jupän Albul, jupän Ivanco, jupan Stan-
ciul 0 Cristian Petru 0 Hano§ purgar 0 Bo%ea, Cont Mihal 0
Iano 0 Radul Porca 0 Andria§ 0 Constandin 0 stefan a lu Has 20
David 0 Balin 0 Mate § a lu Colani 0 Antonie Lungul 0 popa
Stoia 0 Voico dela Ocra 0 Stan.
S'a scris aceasta In anul 6933 [1425], luna Iulie 17 zile, la
sfanta Marina. Ina §i dui:a moartea mea, dac6 cineva ar strica
aceastd scrisoare, pe unul ca acela Dumnezeu sà-1 loveasa 0 sà-I 25
ucidà §i aci §i in veacul viitor §i sä fie"blestemat de Tat:11, Fiul §i
Sfantul Duh §i de 318 sfinti Orinti care au fost la Nicheia 0 sä
fie cu luda 0 cu Arie 0 sä-i fie vräjma§6 sfanta Troita.
i iara§i martori: jupän Golea 0 jupän Mircea.
Original pergament, pecete mica aplicata, cazuta. Arhive Stat, sect. 1st., 30
1/2 (Cozia 4). Stoica Nicolaescu, Doc. Si. Rom., p. 219; D. Bogdan si H. Stahl,
Manual, p. 126-127. Pe verso: t irk ANH A11144 Boutwv& (In zilele lui Dan
voevod); mai nou: t Diiata lu Petriman ce au dat märzeistirii.

C p.
2. Milani. I MIMI4k, St. Nicol. 4. LC% AMNIA I xd Aak. 64AHH &IOW St.1

Nicol. 8. samicantl 1 3.111HC4HNI St. Nicol. 10. CIN4 CH4 t. Nicol. 20-21. a lu
I

romaneste In text.
10

www.dacoromanica.ro
146 ARGE*, 1 DECEMVRIE 1425 Nr. 50

60.
Argef, 1 Decemvrie [1425].
Dan II conf irmei boierilor Dumitru din Maniaci, Balea, Beir-
seanul, Toder Radu satele Maniaciul, Poenile Verbileiu, jumeitate
5 din Izyoreni dela Dealul Mare, a treia parte din Stiinefti ci jumeitate
din Berivoefti, scutindu-le de dei jdii ci presla(ii.
tritt XINICTi1 flora EiLirOKtI1Hk1 H XINICTWINOEHKKI, 1141 AAR%
KO/NIKKI KOEKOM 11 r0C110,1,1111k K1KCIN 31,11/1H XVIVOKAAKiFICKOH H Si111/14-
HHFICKNAI, ilmnawy H 4:1),wpwir xemer, gildr011flOH3KOMI rocnoArrito-mii
10 H MpOKAK C'KH KliCEllptf104HTMikl rpticomo rocnoAcTita-mY 60/1tp0M
rOCHOMTK.1-40r, AlrAMT111( WT ill.111Filairk H KAA* C'h3 At11,MH CH H

Hp'itrkHlrit'k C'h3 611.1TTI3MH CH, MO M HiWk ECT 111411111e110A H 1101-


HHAE KpligH/10Klr 11 noa WT 113110A1111 WT roAtAm roim H fuh110
TpETHA NACT WT GTAHEIVH H TOAE111r H P,1,1,1rAlr 110/10KHHA WT 1iOH-
15 KON1H, K'h WW1.% H IcitWKAglfi,TkjWt H TtArk At11,t1Mix, notuaKwe
wT wittifero KAMA, WT CKHUITEPO KAMA, WT HNEAr1(1CTKA, WT K.TXA,1pCTK,1,
WT raoJ, WT HOAK03K1 H WT 110,11,K0,11,h1, pelt WE WT K'ICtItH CillpKEH
H MNSAH. H ,A,A 11 HE CArkT KANTOKATH HH CA,A,111t, 1IN r0611HK'h,
HH Klipt1H. KOH CS1 KH HOKIrCHAlt AA HAM 11034641MT%, MIJE H &MC
20 E,1,HH'h, TO TAKOKhl HAUT flpTIATH KEANKO SAO H wprï rOCHOACTKA-MH.
6111INIE H 110 CAVYKTH l'OCHOACTKA-AIH, Kwrw H3K01%NT l'OCHOAk
&or% RUTH rocuoAtiiik KAMI1KOH BEAM, M AWE HOHOKHT CEHKpHCO-
KIrA l'OCH0ACTKA-Mli, Toro rocrioAk Bork Ait irKlykruiT ich rocnoAcTK-k
FPO. Mill aH HOCNIMHT H 030pHT, Toro rocnoAk Rork j1430(1HT
25 M ysTFT BACKE TtlIOAN, a K'It KAAN.111H KtK'11 Airweia H M HAUT
IrlatCT111 C'h /11rAN. H Ch ilpTat Kit K'kKH.
H CE CKt,21,tTEATE: Ntlrfh111 flARICA, ,K1r11.111% ,k0410T4, NCIrHatl'h
KOHKO, NWHAWK boptrk, ;quirk Ii1111110A0K11., AwrweeT KoHKA,
11/Itimnyk KHCTHIap'11, &Mt 11,1XelpHliK, fithuar4 CTOMIHK11.
30 HCHFIC/1 Cia 1r ÇIprHLU, ,A,EKEMKO'h,
t 1W AdIrk KWEKWM, aHaOCTHia KOKTER rOCI10,1,11Hh.

t Intru Hristos Dumnezeu bine credincios §i de Hristos


iubitor, Io Dan mare voevod i domn a toatà tara Ungrovlahiei
§i al pärtilor de peste munti, Amla§ului i FAgàra§ului herteg, a
35 a binevoit domnia mea §i am dAruit acest a tot prea cinstit hrisov

30. AtKimBirk Ai.

www.dacoromanica.ro
Nr. 51 ARGE$, 24 MART. 1426 147

al domniei mele boierilor domniei mele, lui Dumitru din Maniaci


lui Balea cu copiii lor i lui Barseanul cu fra0i lui ca sa le
fie Maniaciul i Poenile Verbiläu i jumatate din Izvoreni dela
Dealul Mare i lui Balea a treia parte din Stane§ti §.1 lui Toader
lui Radu jumatate din Berivoe§ti, lor i copiilor lor, de mina 5
§i de ohaba, incepand dela vama oilor de vama porcilor, de albi-
Tiara, de galetarit, de gloabe, de transporturi qi de calauze, adica
de toate prestatiile i däjdiile. i sa nu cuteze sa-i prigoneasca
nici judecator, nici globnic, nici bircei. Cine s'ar incumeta sti le
dauneze, chiar cu un fir de par, unul ca acela va primi mare eau
urgie dela domnia mea.
Inca §.1 dupa moartea domniei mele, pe cine binevoie0e Dum-
nezeu sa fie domnul Tàrii Romane§ti, daca innoiqte acest hrisov
al domniei mele, pe acela Dumnezeu intareasca in domnia
lui. Daca violeaza i strica, pe acela Dumnezeu sa-1 loveasca i sa-1 15
ucida aici cu trupul, iar in veacul viitor cu sufletul i sa
parte cu luda i cu Arie, in veci. Amin.
Si ace§tia sant martorii: jupan Albul, jupan Dobrota, jupan
Voico, jupan Borcea, jupan Stan al lui Iarciul, logofatul Coica,
Milet vistier, Balea paharnic, Bu§aga stolnic. 20
S'a scris la Argq, Decemvrie 1..
t Io Dan voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete atärnatä, cazutA. Muzeul Municipal Bucuresti.
Datat 1425 din acelasi motiv ca i documentul dela Nr. 47, cu al cärui divan
corespunde. in plus, faptul cä la 1424 Dan stätea la Targoviste, iar hrisoavele 25
de mai tärziu sunt date din Arges. Publicat de D. Bogdan si H. Stahl, Manual,
p. 123-125 (cu facsimil). Maniaci, este desigur Meineciul.

51.
Argef, 24 Mart 1426.
Dan II confirmei mänästirii Tismana daniile bunicului seiu,
Radul ()odd ci ale peirintelui sei u, Dan voclet- fi intdrefte ci morile 30

dela Tdrgul-hului lei cute de popa Agaton pe locul deiruit Winds-


tirii de Stanciul fi
t 110HVICE A3k KkliCTil Bor4 EAtIFOK*11HbJ11, IMIHk MilkKOKOM
MHAOCTTX KONCLY% rocnomiik I6KCffl 3fMAH gIVOKAAKTHCKOH Kk
COr0,11,410KallilAr0-MH rOCHOACTKA, wsp*Tox MONACTlifik Kk 3EMilli roc- 35
110ACTIIA-MH HA nykrrk pFKOM*A111 THCMigH4, Eroaco CK*T0110(IHKWTH
10*

www.dacoromanica.ro
148 ARGE, 24 MART. 1426 Nr. 51

KkAl. rOCEIOACTKA-MH, ¡IV PAAyAk KOIKOAA WT WCHOKAIITA I4'k3AKH/Kg


CIATO110t1Hi4IRTH p0AHTEAk rOCEIOACTKA-MH, AA111% KOEKOAA AIHOrHAU1
11*111AAH HOKIrkim, Coro pdAT 6AAr0113KOAH POC110ACTKO-Mli, MIME roc-
110ACT11.8 CHILE 11 Cf.1,18 It'kC141TEMIITKk CHTH 11 W6HOKHTH SRO 1106URtHk
5 A-kikA rOCHOACTISA-MH H 130AHT-kirk, ;ftliKOTA?Kat pAAH rOCHOACTISA-MH
CHACMHYM, CkH KflAA16 np-kos*TYN. KAA,AMLIHII" for0p04H11" H 14ITC-
HOA*KKI 111.10.16, OrKp*11HTH IVIICAISHAU1 nffinoru u Aoxwo. Kk CAMS
HOT13011HCAA rOCHOACTI10-MH K0A*HT11,1 WT 2K8ACKOra Tpkra, wo at
8,1HHHAk (1011k fir413WH 3 E))ATTWM CKOHA1k TAW% HA ArkeTS 410 iit
10 lipLIONCHAlt ,KSHAHK GTAHUSAk H HI8IM11 MIIKA*SLIlk MOHACTHO THC-
M*HE SA A81118 00AHTEACKS H 3A CKOX..
Toro paAu, Ad HMI& HYKTO HE CM*Rt 1103A6AKKITH, wTT at ItitCA
npundra H HOTKplOKAA rocuoAcTgo-mu Ck V1tCAKIIIA1 flOrkAiiiHTIAAlk H
STILf1kHCAINTEAlk, M 68ASTk HEHOARMHA H H1110A*EHMA AO ,KFIKOTA
15 rOCHOACTKA-A1H H Ck1HOIVIL FOCHOACTKA-A111. H HO HU KO[H KO]KE 6HTH
RAAP0,111XTHKH, 010'0 AA HX" HE ISOAkHkHOKOARATH, HS AA 6SASTI%
HEHOASHANA H HEAKH)KHAIA. KTO All Apit3HETIt, Maui] H CAAIO l'OC110A-
CTKO-MH, HAH WT CkIHOKk rOCHOACTKA-MH, HAli KTO WT rOCCIOAHlik
HVKI KW41Eyrk HACTOMTH HO moemS TorS H 1101141éTk pABOIMITH CYO

20 HOTKOIOKAEHT/A H FlOtVLIENTE rOCHOACTKA-MH, TAKOKAPO M nopasuTk


focnoAk Bork crrommium H nparkAuum CKOHA1k CZA0Mk H Ad MS I
CKHOCTATIt HACIATA KAAAHLIHII,A H AA ECT 1-410KAITk WT CFATKIK H
g Ckg01111H H M E 14111,111041111 110A* H Mira H WkCEM
IVIICIAAEHCKHK
WTOKIIIHM CI 1'OCI1OM H flp*AAKIRHAVIt Toro HA ClsoMpkTk.
25 H CE CIVkA*TEATE : 21CS1141.1 KOptl* A`{0111.1HIG, ,KSHAN fli1610, ,KVHAH
A0gp0MHp., MSHAWK AO6pOTA, 111111HA Met1WHOU1A, IlAHAEll, KHCTIMIrkt,
GAM CTOAHHK, EAA* ruppuuK, KAPAJKA KOA1HC, AWrWeET KOHKA
HHCAK ir flprHEHil K thAEAR AK*TOHOCH1A.
t IW Aillik 11WEKWAA, AIHAOCTiAl EONSTR rOCHOAHHk.

30 t Pentru cä" eu, intru Hristos Dumnezeu bine credincios,


loan Dan voevod din mila lui Dumnezeu domn a toatà tara Un-
grovlahiei, am aflat, la Inceputul domniei ddruite mie de Dum-
nezeu, o mgnastire In tara domniei mele la locul numit Tismana,
pe care sfânt-räposatul bunicul domniei mele, Io Radul voevod,
35 a ridicat-o din temelii §i sfant-räposatul pärintele domniei mele,
A
6. ILMAINHIVR I IMMIA. 15. Ko[ti xo;KI I Ko(ro tp)e.*tefulescu. 18. rocnomnik I rk.
C
22. cknorrark I cAnocnrrk. *tefulescu. no-kerb-a I npr4: npyre. tefulescu.

www.dacoromanica.ro
Nr. 52 ARGE$, 25 MAI 1428 149

Dan voevod, a intärit-o cu multe lucruri, deci a binevoit domnia


mea a le fiu urma§ ca §i in domnie, a§a §i in aceasta §i sä innoiesc
deci pomana bunicului domniei mele §i a parintelui, pentru viata
domniei mele §i mantuire, acest hram al prea sfintei stapane
Ndscatoare de Dumnezeu §i pururea Fecioarä Maria sä-1 intäresc 5
cu tot felul de daruri §i venituri.
Pe lang6 aceasta am intarit domnia mea morile dela Targul
Jiului, pe care le-a Mont popa Agaton cu munca fraOilor sal, pe
locul pe care 1-a däruit jupan Stanciul §i jupan Micleu§ mängs-
tirii Tismana pentru sufletul pärint,ilor §i al lor.
De aceea nimeni sä nu cuteze sä le däuneze, caci acestea toate
le-am däruit §i le-am intärit domnia mea cu toata porunca §i
intäritura, sä fie nemirate §i neatinse, cat va trai domnia mea
§i fiii domniei mele. i dui:4 noi, cine va fi bine cinstitor, nimeni
86 nu aib '6 voie sä-i clin eascg, ci 86 fie neatinse §i nemirate. Cine 15
ar indra'zni, chiar insumi domnia mea, sau dintre fiii domniei
mele sau cineva dintre domnii care vor sta pe urma mea §i vor
nimici aceastä intarire §i poruncä a domniei mele, pe unul ca acela
sa-1 nimiceascä Dumnezeu cu cumplita §i dreapta lui judecatà
§i sä-i fie potrivnicd prea sfanta Stäpana §i 136 fie blestemat de 20
sfintele 7 soboare ecumenice §i sä fie pärta§ lui luda §i lui Arie
§i tuturor celor ce s'au lepädat de Domnul §i 1-au dat pe El mortii.
ace§tia sant martorii: jupan Borcea dvornic, jupan Albul,
jupan Dobromir, jupan Dobrotä, Negrilà purtätorul
vistier, Sarul stolnic, Balea paharnic, Caraja comis, logorátul 25
Cioca a scris la Arge§ in Dumineca Floriilor.
t Io Dan voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Pecete micà apllcatä, cAzutà. Arhive Stat, sect. ist.,
1/35. Stefulescu, Teirgu-Jiu, p. 333-335 §i Tismana, p. 177. Cf. G. D. Flo-
rescu, Divane, p. 18. Pentru datare Al. Al. Vasilescu, p. 143 n. 6. La 1426 36
Dumineca Floriilor cade la 24 Martie. Cu o traducere de Pe§acov (1846) §i
alta de St. Nicolaescu. Pe verso, contemporan: XpA.-COKOA 3d 110,1,13111,6 S)1CSACIk1H
TPkKk. (Hrisov pentru moara dela TArgul-Jiului).

52.
Curtea de Arge,s, 25 Mai [1428]. 35
Dan II inteirege boierului Stroe, lui David, lui Maref ci neamu-
rilor lor satele Modruzefti ci Cliprefti, scutindu-le de bate &trite
prestatiile.

www.dacoromanica.ro
150 ARGE8, 10 SEPTEMVRIE 1428 Nr. 53

t Intru Hristos Dumnezeu binecredinciosul, de Hristos iubi-


toriu, Io Dan marele voevod §i domn a toatà Tara Rumâneasc4
§i plaiurilor, Amla§ului §i FIggra§ului pov4uitoriu, bine am
voit domnia mea §.1 am dgruit acest de acum prea cinstit hrisov
5 domnii meale boiariului domnii meale Stroe cu fratii lui §i cu
nepotii lui 1;11 David cu fratii lui §i cu nepotii lui §i cu fratii
lui §i Mare§ cu fratii lui, ca 8à le fie lor Modruze§tii §i Upre§tii
de mo§tenire §i ohabnice, lor §i feciorilor lor. S6 fie in pace de
oerit, de ramàtori, de dijm6rit, de gàleatà, de gloabe, de pod-
io voade, de cherestea, ce s'A zice de toate slujbele §i ddjdile. i nimeni.
s'A nu indrAzneascg a bAntui pre dAn§ii, nici globnic, nici bircei,
ca ori carele se va ispiti a sup'gra, m6car cu un fir de p6r, acela
va avea mare urgie de atre domnia mea, ca un necredincios §i
[violator] acestui hrisov al domnii meale.
15 Inca §i dupá moartea domnii meale, pre carele va voi Domnul
Dumnezeu a fi domn Tärii Rumane§ti, de va cinsti §i va innoi
acest hrisov al domnii meale, pre acela Domnul Dumnezeu s6-1
IntareascA intru domnia lui. lar carele va derdima §i va strica,
pre acela Domnul Dumnezeu sà-1 strice §i sà-i 1160' aicea trupul
20 iar in veacul viitor sufletul sä ailA parte cu luda §i cu Arie §i cu
alti jidovi, carii au strigat spre Domnul Dumnezeu §i mantui-
toriul nostru, sAngele lui asupra lor §.1 asupra feciorilor lor. Amin.
Iota' i màrturie : jupan , jupan Voico, ¡upan Stan,

jupan Iarciul, logofat Coica, Miletiu vistieru, Balea paharnic,


25 Bu§aga stolnic, Stoica comis. i s'au scris in Argeg, Mai 25 dni.
Traducere de Constandin dascal slovenesc in Condica Episcopiei Buzau
Nr. 103, f. 111 (la Arhivele Statului). O copie dupa aceasta In ms. I. Bogdan
la Academia Romana, ms. 5236, f. 201-202, cu insemnarea: s[1428]*.
Pentru datare, cf. Al. Al. Vasilescu, Urmctfii lui Mircea, p. 34 n. 10. Regest.
;o Florescu, Divane, p. 19.

53.
Argef, 10 Septemvrie 1428.
Dan II confirma' slugilor sale Peteu, Bratu, Drtigoi, Manea f
Neagoe satel Valea fi Cälugärul, scutite de toate arde fi prestatille
35 pe timpul viefii sale fi a fiilor säi, Danciul fi Basarab.
6. Loc alb In text. 11. bircei/birnic. 14. [violator]/Ioc alb it text.
22. Matei, 27, 25. 23. loe alb In text. 24. Coica/Tecoica.

www.dacoromanica.ro
Nr. 53 ARGES, 10 SEPTEMVRIE 1428 151

t E.% XONCTA llora snaroK-kpuu .H 6AA104ECTIIKII H XpHCTOA1OCHKH


CAMOA11-kHCAKH11 TW4H11 AAN KEAHK11 KOHKOAA H POCH0A111411, MHAOCTHN.
KOICHI.% H KO;KHEM AAOOKAHTEM WEAAAAALIIS-MH H POCH0ACTK8/%1118-MH
111011 3EMAH XrpoKnartilICKOH, H 3AHA4HHIMCKHM CTpANAM,
IIMAAWIr 11 (10arowv. H XEj111,Er, KA.1011110H3KOAH rOCHOACTKO-A111, CKOHM 5
CAArklAl 11110113KOAEHTEM, 4kCTHM 11 CK*TAHM CVkAlJ,M, H mpoKAK C'kH
hC 46C1111 N HAAPOWK13.13HH H Hfrk1104kTEFIH H HACTOMIIHT Ha HAA
IC%C*A111 4kCTIf H Ac1(10K KfIFICOKSA enSrehm rOCIIOACTICA-MH, IIETES H

ROATE H Aparolo n MAHE H 11-krolo, MK° AA HA CT ELM*


117fiAlrr AWSA. 10
Toro NAT, Ad HM ECT K'k W41111.% H kt% wrauk, T-11M% H T-kx.
H KHSLIETOM H nrkKuSuF[Tom, Ao] /KHKOTA POCHOACTKA-MH H
AO»CHKOTA np-kKopomnix rkHOKE rOCHOACTKA-A111, A.1114SAA H fit1C.111ASA,
11041AKW11 WT WM-1Hr, WT CK1111.%HK KANN, WT KARA.11111CTKA, WT
ICHHAOHK, WT HOAKOAA, WT HOKO3A, WT rAOK11, WT C*HOKOCTA, WT 15
HOCJAH, WT AHHCM11, flEKIIIH WT MAAHK CAS;ISEAX H AMKAAK, AMU 11

K*AHKHX, fAliKOKE CE HArOAET IK CAMOM1'10KAKHEH 3EMAH H WCAACTH


FOCHOACTKA-MH. H AA HM Irk CMEET 1103.16.1KHTH NH CAS8E11,, HIM
PAOKIIHK, HH KH1114111J, HY HH'k IIHKTO WT ROA*11'11. FOCHOACTKA-MH,
MAAHVKI H K*AHKHX, HAN WT pAgOTHHK rOCHOACTKA-MH HOCHAMAAIIK 20

DO MHAOCTEX' H DO fit1COT4K rocnorvTga-mu. KTO AH CE EH HOKSCHA


AA HM 1103A6AKHT, AWE H W EAHNOM KAU*, HAUT 111111XTH KEAHKO 3110
wprux. WT rocnoAcTKa-mu KAKO H H*K*11111IK H HACTACHHHK roc-
110ACTKA-MH.
ellIENCE H DO CA111%TH rocnoAcTKA-mu, Koro H3BEOET rOCHOAk Rork 25

6HTH POCHOAHIlk KAAWKOH 3EMAH, HAH WT CrkAE411.11'0 HAGA,A rOCHOA-


CTKA-MH, HAN DO rrkKOM HAWHM WT HHOHAEMEHHIC%, AA Alin HOLIKTET
HOHOKHT H ClIpAHET, H Toro FOCHOAk llOrk AA 1104kTET H C111114-
/MT Et% l'OCHOACTKO-MS. r1111E AH 13A30pHT H 11013$111HT H HfilTKIMAHT,
Toro rocnoAk Rork AA 11A3011HT H 1100.13HT H S6HET, 3AE T'kA0M, 30
A IC% 6MA76,111HH ickwi ASHIEKHO 11 AA ECT 11110KAET WT PHI OTI1,k HMO
11% HAM H AA ECT C101111145ICIIHK HIOAE H 11111.10 H CK WWkMH LOAM
OKI Klt3'1011X.% HA XpliCTA, CHACA HAWfrO, 141%K% Oro HA MIX H HA
Hrk, OKI ECT H 6.%AET K% K*KH. 111111111.
GIC*A*TEAYE: HCSHAN fIAKSA AK0111111K%, 71{SnaH TAH, COAT MS 35
WINS/1, HiSHAH HAN IIACK4A, ?fC8FLIN TATSA G11%K$A, 318114H [1]0KCACA,
KOHKA flp0T0A0r0*ET, Ifkr KFICTH14(rh, KAgki CHATAirk, liSLHAr A CTOA-
HHK, BAA'k 11ArApHHK, GTOHKA KOMHC.
9. rupt dupà B4Ait. 12. rupt dupg BH$41. 37. dupl HCTHtipk, rupt.

www.dacoromanica.ro
152 ARGE$, 10 SEPTEMVRIE 1428 Nr. 53

IIHCA-CS MIC*1101 GEHTIAIK010 Î Akilk K'k f1rHaI, IIt A*T'k xStIA3,


NHAIIKTHWH
II MH AOPOGIT.
t 1w AAHIL KWEKWA,d, MHAOCTHAS 603effat rocnommk.

5 t Intru Hristos Dumnezeu binecredincios §i bine cinstitor


§i de Hristos iubitor §i autocrat, loan Dan mare voevod §i domn,
din mile lui Dumnezeu §i cu darul lui Dumnezeu stapanind §.1
domnind peste tooth' tara Ungrovlahiei, inch' §i peste partile de
peste munti, Amla§ului §i Fagaraqului §i Herteg (sic), a binevoit
io domnia mea, cu a sa bunävointa, cu Mima curatä §.1 luminata
§i am daruit acest atotcinstit §i cu frumoasa infati§are §i prea
cinstit prezentul hrisov, care este mai presus de toate cinstele
§i darurile, slugilor domniei mele, Peteu §i Bratu i Dragoi §i
Manea §i Neagoe, ca sà le fie Valea Calugarul. De aceea
15 sa le fie de ocinä. §i de ohabä, lor §i copiilor lor §i nepotilor §i strä-
nepotilor, cat va teai domnia mea qi cat vor träi primii nascuti
fii ai domniei mele, Danciul §i Basarab. Sa." fie scutiti, Incepand
dela vamile oilor §i porcilor de galetarit, de vinarici, de calauze,
de transporturi §i de gloabe, de cositul fanului, de posade, de
20 dijme, adica dela prestatille §i dajdiile mici Ora la cele mari,
cate se gasesc in tara §i stapanirea autocrata a domniei mele.
8i sa nu cuteze sa le dauneze nici judecator, nici globnic, nici
bircei, nici nimeni altul dintre boierii domniei mele, mari §i mici,
sau dintre functionarii domniei mele trimi§i pentru milostenii §i
25 pentru prestatiile domniei mele. Cine s'ar incumeta sa le dauneze
macar cu un fir de par, va primi mare rail §i urgie dela domnia mea
ca un necredincios §i neascultator al domniei mele.
Inca §i dupa moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu
sä fie domn al Tarii Romane§ti, sau din rodul inimli domniei
30 mele, sau, pentru pacatele noastre, din alt neam, daca. cinste§te
§i innoie§te §i paze§te acestea, pe acela Dumnezeu sa-1 cinsteasca
§i sa-I pazeasca in domnia lui. Dacä stria' §i schimbä §i nu MO-
re§te acestea, pe acela Dumnezeu sa-1 loveascä. §i sa-1 nimiceasca
§i sa-1 ucida aci cu trupul, iar in veacul viitor cu sufletul i sä fie
35 blestemat de 318 parinti dela Nicea §i sa fie parta cu luda §i
cu Arie §i cu acei Iudei care au strigat asupra lui Hristos, man-

1. Glirrtmgptio I ce. 3. 11....noroerr, scris cu cerneal'a ro§ie la margine.

www.dacoromanica.ro
Nr. 54 FARI LOC, 7 OCTOMVRIE 1428 153

tuitorul nostru, sangele lui asupra lor §i asupra copiilor lor, ceeace
este §i va fi In veci. Amin.
Martori: jupan Albul dvornic, jupan Stan, fratele s'au Iarciul,
jupan Nan Pascal, jupan Tatul Sarbul, jupan Toxaba, Coica
proto-logofat, Neagu vistier, [Alb] spdtar, Bu§aga stolnic, Balea 5
paharnic, Stoica comis.
S'a scris luna Septemvrie 10 zile, la Argeq, anul 6937 (1428),
indiction 7. i mi-a spus, logofatul.
t Io Dan voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete atarnatd, cazutd. Arhive Stat, sect. ist., 1/3 10
(Tismana), Cu o traducere de Pesacov (1844). Cf. pentru datà Docan, Elernente
Cronologice, p. 36 (388). Semnalat, cu un pasaj extras, la Stoica Nicolaescu,
Alexandru Aldea, p. 235, nota. Regest. Florescu, Divane, p. 19. Martorii si data
scrise de jur Imprejurului textului.

54. 15

Feird loc, 7 Octomvrie, 1428.


Dan II confirma mcindstirii Snagov satele ddruite de parintele
seiu, Mircea, Fringh4efti Turbafi ci bä4ile ci adaugei din partea
sa satul Vreiefti, cdt timp va trai domnul fi fiii lui, Danciul si Ba-
sarab. 20

Eu cel ce sant intru Hristos Dumnezeu bun credideos §i bine-


cinstitor, de Hristos iubitor, cre§tinul Dan voevod §i domn cu
mila lui Dumnezeu §i cu darul lui Dumnezau tiitor §i domnitor
a toatà tara dintru Ungurie Rumaneasca §i despre partile
Amla§ului §i Fagaraplui §i Hatagului, cu huna vrér8 domnii 25
m'ea §i cu curan' §i luminata inima domnii mêle i aprinzandu-se
de dragostA lui Dumnezau §i de manastir8 cafè iaste In Snagov,
hramul Sfintei Vavedenie al Précuratii stapanii noastre n'Asea-
toarii de Dumnezau, immiadu-§ aminte domniia mé de däruirg
ce au daruit pärintele domnii mêle, Mird voevod, drept acka, 30
dupa daruité parintelui domnii m'ele §i domniia mé am daruit
cu toata cinsté §i buna chipzuiala §i am tocmit hrisovul domnii
méle, ca-s fie casii Sfintei Nascdtoarii de Dumnezau Snêgovului
cu buna dragoste pricepand a§a §i cu dorire am däruit §i cu baltile
1. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
154 BRATISLAVA (POJUN) 28 OCTOMVRIE 1428 Nr. 55

§i Cu toate locurile §i satile: Fringhi§e§tii §i Turbatii. Si


am dat domniia mè §i Vrae§tii Drept acéia s'a fie mo§ie
§i stramo§ie pana in viata domnii méle §i pan In viata nascutilor
dintaiu fe'Corii domnii mêle, Danciul §i Basarab. Incepand de
5 oerit, de go§terit, de vinariè, de galéta, de dijmarit, de stupi §i
de gral.', de slujbe mici §i mari, de olacarii §i de nimenilé niè o
bantuiala sa nu s'a' cuthe a sa clati niè de un lucru boerescu, au
domnescu, dupa trimiter8 de slujba a domnii méle, ea acela va
ay-8 mare urgie §i raotate de &Ara domniia mê.
10 DeC inca §i blestem pus-am domniea mê, carê va alége Domnul
Dumnezau a fi domn In tara domnii male, ca den va'ntari §i va'nnoi
§i nu va sparge, pre acela Domnul Dumnezau sa-1 pazésca, sa-1
Intarêsca In domnie. lar de va sparge §i nu va cinsti, pre acela
Domnul Dumnezau sa-1 bata §i sa-1 strice, stricare aiè Cu trupul,
15 iar In cê ce va sa fie de véci cu sufletul §i s'a fie Sfintei Vavedenii
cu trimitere §.1 cu cinstire cu bani §i cu altele, carele zicand fie§te
caré spre dan§ii §i spre fe'eorii lor, de carê iaste §i va s'a fie In véci.
Octovrie dne 7 vi. 6937 (1428).
Bojari marturii <Inca s'au gasa de cei mari dé-i divanului,
20 cal s'au putut descoperi din hrisovul vechiu §i spart §i §ters,
anume > ; Albul s'Atar, Négoe viistiiar, Bu§ag sto[I]nic, Bal8
päharnic, jupan Radul paharnic, Coica logofat.
Traducere in fragmentele din Condica Män. Snagov. Acad. Rom., Doc.,
pachet, XX, 285. Probabil sfdr§itul sec. XVII. Alta traducere din sec. XVIII
25 la sfdr§it, Arhive Stat, M-rea Tigdnqti, IX/1. Regeste. Cronologia Tabelard,
p. 23 Nr. 18 si Florescu, Dimane, p. 19.

55.
Bratislava (Pojun) 28 Octomvrie 1428.
Sigismund, imparat al Romanilor fi rege al Ungariei, da
30 popei Agaton ci meinastirilor Vodiia ci Tismana confirmarea tutu-
ror stapanirilor lor, satele aratate anume, confirma Fi stapanirea
Bistritei, a mofillor dola Severin ?i a celar din Serbia donate de
cneazul Lazar popei Nicodim. Dà libertate cultului lar calugarilor
din acele manastiri fi le da' voie sa treaca ca marfuri Pile prin
35 Ungaria, tara sa plateasca" ()ama.
§i 2. Locuri albe In text. 17. Illatei, 27, 25 (citatul e denaturat
de traducdtor). 21. Bu§ag/Vupg.

www.dacoromanica.ro
Nr. 55 BRATISLAVA (POJUN) 28 OCTOMVRIE 1428 155

t 2K.HrMSHAk, HO 603a011 MHAOCTH pliMCKKI 11.1(1k H 0111131xCKM

KIJAAk H NIKKI 14 *I18111KOH AMlÏ HrP'kKATCKOH 3EMAH H Ini*Mk


StAAAMAIII KPAillt, TOR MUM 314.1TH KKCtU HatIlHA1 K*(114HKWA1, 1141'k-

KOKHkIMIx CTAAHWHIldiM 11 IMAM KAACTEAWM H innanogwm H HOMO-


AAKWM H HAEMENNTEM A1OAEM H Kl&CAKOMS LIAOAKS H KEAHKS H MAAS, 5

KOH K MEN* Ap'10KTII H MENE CASWA H K*1111* CATON KOPSH* H OrlYk-


CKOMS wpcarS H MINE HAIAA HA Aospw, K'hCAKk111 AA CE KAI1SE H AA 11*
KOAllk 1111 W (NM 1103AS1KHTH MONACTKIPWM norm iiraewna, CK*TOMS
flHAWNTS Na ROAHR.Ir H HP*CATON BOr0p0AHRH THCM*HCKOH, 3d
pgtAT lad AMOK MOWM A0gp0m gortom H MOHWM it-kpom npnex. ROAM 10
LIJO ECT T*r EWA° nputo H ritra ,A,A 11Hr CAOSWAHO, H CIAA H KkCH
KOT4p11 IjJO HAMM H KHHOrpdAH H KOAEIIHRE H wp-kcn H AHKAAYE, KkCE
Ad ¡CT CAOROAHO 11Fir H OnlE,IHO H Ad HA% irk KOANk HHKTO HOBARA-
KIITH NH W tiiM. H WKO CEAAMk HMEHA RplyKOKNIIIHA RAH3S MONACTkIpa
Gg-kTaro fInAwiaa Rommora: 2KHAOKR1HRA H 08111HRA H Ihrbute. 15
tIEHRH H 110TOKk H MAI1K0116.11, H HA ROH11,*, ildr11111111,11 H GAKOKHRA
S HAATHIPIKO CSACTKO HA ASHA13*, KSMAHCKkl EpwA H or HAATHH11,*,
H HECTHilkKO H TW110(1H0 H Goronno H 11110T/1KA 41164iA, CAATO
30K0MOE BEICT(iklk H npn HiEM AK* CIA*, WCOH KAASrEPOKRH, H S

2KAAEIHKO CSACTKO, caa 11A04111HA H 19E111E11k H TSW1NOKRH H ¡wpm, 20


oy XSAHIX, HEKAAELI1H H WT fi'llMAER111 H gat1E-11ZIPPA H GTOnivra, H
HA MUM, CfA0 ilASPH H XHrSfIEHli H ASIM11111, H HA THCM*NE, CIAO
THCMINA H Gilk61IJWPH, N HA H3KApN*, 110A*NH, H HA MAAEWS,
KAHN li TAMAKIHRH H &MERIN 14 PACOKk. H ewe NArOrM0 HCTHHA KAKO
H nomio filiCTIMIRA 114311KOKHAA RIklAA H BA 1114r MOAIENTE H HPAKSK*0 25
TO NHA1 MAOr, 11011S firm:milt; H MONACTKIIIWM, m HM ECT WkIHNA
Ft Ad HM ECT SPliKk Clt KAM LIJO All'IOKY11 K'k liliCT(111111,* rWTAI1k H
Tr1OKNA H 11130rWANAA 11,413/1HA AA OCT non8 ilraewn8 H K4A8repwm
KOAWIKKIHM 11 THC.HENCKIJAVk, Ad CS KOAHH HA,d, KkAM AOrWAKWM
WO ECT Olr filICTI11111,*. TAKONIAI H HOK'hCSAS, KOANKO HMAIO CEAd KHWE- 30
11HCANNA H rOTAPE 11 ANKdAl H KOAEHHRE H S G*KEIII1NSH Olt ELNCT111111,*
FIA K'kCAKOM M*CT* LIJO ECT HHr MOHACTIAPEN H RIO K HHArk Afrk)KTH,
rkCE AA HM ECT CA060A110 1.1 HA SPHKk, WT ritra H AO K*KA H Ad
HM H*KOANk HHKTO 1103ASAKHTH NH 15 tlEM, KOH HE CH KTIAll MEN*
HA SAO. TON KlICAKOMS rottop8, HAU1NHAVk H HOCAE KOH KOTE 6111TH 35

MOE cnSre H 110 HAC H AO K*KA, M HM H*KOAHk 1111KTO 1103A64KHT14,


HH FIHr (11101i*ICS, FIN AOSHTKS H WOKSIJSIO H WO Hp0A4KMO, H NJ
CSr811 HA KOA* H KSAE rOAE HHr AlOATE WH Hr AOCHTKOM, FIN HA

EANNOM M*CTE &MAW AA NE HAATi H AA rOAE CAO6WANO.

www.dacoromanica.ro
156 BRATISLAVA (POJUN) 28 OCTOMVRIE 1428 Nr. 55

wo HMAIO WitMliiild H KFIIIWKE HA ASHAK*, IMO AA E HHK CA0-


6WAHO, Kali° E H IllYkKO KItIAO, TAKO H AO K*Ka Ad ECT MONACTIVOM
0004 firdOWHA N KOH TE H HO HIM EHTH H FIEFOKHAI KrIASMONI KOH

KOTI RUTH 8 T.kx MONACTHAK, T*K OM, Sum CpATTA, WO HK CM0


5 MH 01r3EAH AA HX HASHMO H KildFIHMo. GINN MIMICS H 11(1AKSK*118 WO
HAM CASHIE 11(1AKOK*11110 H WNH oy CKOEH itvkfrk Aa CH IlfrkSitIKAIO Fi

CK011 SAKWFI Ad CH Ap-ione oir CKOHK IlArkKKAK H Ad HM HIIKTO Frk


OAlik SAE4KHT11 HAN 6AFITOKATH Bit HHK SAKWH, HA TON CkM MA6
HHAI A1010 K*IIS H KlafrO grp-hcKora OpWA H IVItC*K KOH K*11$10 CK*-
10 TON KNISH* H MEHE KOF1 KOTE Hit MEOW H 110 FLU KOH pi,* 61tITH.
ilium 3nan,1,0x FICTIIHS KAKO E WT11,6 AECHOTA GTE4S411,1, KHERIt
11,13,1116, AdAk TEMEH 11311.KK4M CEAd Olr Gpk6CIC011 BEMA1E SA CK010 Minor,
flp*CK*T011 HOr0p0AHRII THCM*HCii0H II CK*TOMS WT11,0lr fINAWNTS
EOAH4KOMS, MA SOKOMA : KHCEAEKO Tpitr% Cit ltditHHOM H KnnorpaAn
15 II ANKAATE 11 Cit KCEM x0TdpfAi H AOKOAKWM, CAOCOA110, TAKONCAE H
Ap8r.t CEAA : 11011KII,H H ilid(tklaFilt H AilltMHH HA ilAAdVk H KAPPIEK1111,
HA ASHAKS H TON CiA4 AAAE C KHHOrpdAli H KOAEFIHRE II HIIKKE H
AFIKAAhl II C11 KCEM KOT4II0A1 li AOKOAKOM CAOROAHO, Ad E IISYKKKA M
flp*CK*TOH Boropomign THCM*HCK011 H CK*TOMS WTI1,8 IIHAVONTIO
20 ROAIIIIKOMS H non8 IIHKOAHMS II KOH TE 110 HiEM SKITH WT C'kra H
AO K*KA H werott-km Kuttirowm, KoH TE Or T*K ItArkKKAK Hp*CkIKATH
HURTO Aa HM HE CAUkfT 1103,164KFITH HAN 6411TOKATH. TOrall OAT
HAUt H MA AdAOK ThH MA, AA HM CS CAOKOAHA H HA SpIllik C'h KCEAUt
AOKWAKOM wr rkra Fi AO K*Kd.
25 H TAKO MORI MOA KHCOTA ItitC*M HAWHAI K*111161M6 KAACTEAWM
WHANOKOM H 110(1K0A4&WM H KAMEMEM H X4pM1111,EM, It'ItCAKkl AA CE
KAIISE WT firdOWHOKA KAASVE(61 Fi WT HifrOKA 11/10K*KA li WT 'wog&
KAATA H wT AORKITKA MS H KkCErd WO KORTH H WO HOCH H wo T*pdd,
HO COA* H HO cSKS 11 HO It'11C01:AS, AA KOAE CA060AHO H HHrA*
30 AA HE HAATE KAMS, tVT vhrn H AO K*KA H NHKTO Ad HM II*KOAHk
OSASAKHTH NH oy LIEA1k, KOH HE SFIKTE AH MEHE HA SAO. To whcmcomS
rottop8 H CitrAIHHHM H HOCAE KOH KOTE EkITH MOE cASre H 110 HdC H
AO K*KA K011 KOTE 661TH.
KTO XOKE (MATH WitS3H M010 ICHIWS, HAKItl Ad 10 nom TOMB"!
35 O. pSici, WT KOra 10 E OrREAlt.
,A,AAE-CE WK,111 KHHrA nonS firnewnS, oy 110>KSFIS, MEC*II,A CaKTWKIJYA,
KH ANK, 110 XINICTOKS pomAkciltS, A*T xASKO, A WT MORA ChM
' 2. moilacTiipom (cuvant rupt si adäugat posterior de allá mAna. 3. Rupt
KOH XOTI... pa adaus ulterior de altà mânti tn locul textului rupt.

www.dacoromanica.ro
Nr. 55 BRATISLAVA (POJUN) 28 OCTO3IVRIE 1428 157

Kpe1/1k 01/TrKCKOH SIMAN, AT mr, A WT KOHOKt1 MN pHAWKItla Rapk,


' 41-kTO AIKETOHAAECITO, tIEJCWM% MCITO.
t MA, Ralik pHMCK6111, por MONA% 13h1KWAI MTH WKSH 1CHHrS.

t Sigismund, din mila lui Dumnezeu Imparatul Romanilor


§i regele Ungariei §i rege al Cehilor §i al Dalmatiei Fru§ice §i al 5
%aril Croatiei §i al altor tari, aceasta dau de §tire tuturor credin-
cio§ilor no§tri, frunta§ilor biserice§ti §i tuturor dregatorilor §i
§panilor §i parcälabilor §i nobililor §i oricarui om §i mare §i mic
care tine de mine §i ma asculta §i e credincios sfintei coroane §i
statului unguresc §i pe mine má voie§te spre bine: fiecare BA' se io
fereasca §i nu are voie sa dauneze Intru nimio manastirilor popei
Agathon, a sfantului Andonie dela Vodila §i a Preasfintei NA's-
catoare de Dumnezeu dela Tismana, pentru cà le-am dat cu
bundvointa mea §i i-am primit cu credinta mea. Anume, ceea
ce au avut mai Inainte §.1 acum sa le fie libere §i sate §i toate hotarele 15
ce au §i vii §i mori §i nuci §i livezi, toate sa le fie libere §i de uric
§i nimeni sa nu aiba voie sà le dauneze lntru nimio. i acesta este
numele satelor biserice§ti langa mänästirea Sfantului Andonie
dela Vodita: Jidov§tita §i Su§ita §i Preaclecevat §i Potoc §i Jar-
covät, §i pe Vodita: Bahninalii §i Elhovita, §i In judetul de Balta, 20
la Dunare: Vadul Cumanilor, §i la Blatnita, Saghiavat §i Pesti-
cevo §i Toporno §i Sogoino §i In fata Tibrei, balta numita Bistrat
li pe langa ea douà sate, ambele Calugareni, §i In judetul Jale,
satele Plo§tina §i Cere§evo §i Tucinovät §i Leurda, §i la Jilt:
Pecale§ti §.1 Obaiale§ti §i Valea Larga §i Stramta, §.1 pe Jiu, satul 25
Ceauri §i Ungureni §i Du§e§ti, §i pe Tismana, satul Tismana §i
Sarb§ori, §i pe Izverna, Podeni §i pe Jale, Arcani §i Tama§iti
§i Bale§ti §i Rasova.
i Inca am aflat adevar, cum ca mai Inainte §i Bistrita a fost
bisericeasca §i pentru rugamintea lor §i dreapta credinta §i aceasta 30
am dat-o lor, popei Agathon §i manastirilor, sa le fie ocina §i sa
le fie uric cu tot ce tine de Bistrita, hotarul §i vama de marfuri §i
de trecere sà fie a popei Agaton §i a calugarilor dela Vodita §i
Tismana, sa fie liberi peste tot venitul ce este la Bistrita. De ase-
menea §i peste tot, cate sate mai sus serse au §i hotare §i livezi 35
§i mori §i la Severin §i la Bistrita §i In once loo ce este al acelor

3. Aceste cuvinte serse In marginea de sus a actului.

www.dacoromanica.ro
158 BRATISLAVA (POJUN) 28 OCTOMVRIE 1428 Nr. 55

mänastiri §i ce se -tine de ele, toate sá le fie libere §i de uric, de


acum §i in veci §i nimeni sà n'aiba voie sa le dauneze intru ceva,
cine nu ar vrea sa mä aiba pe mine cu rau. Aceasta tuturora le
spun, §i celor de acum §i apoi cine vor fi slugile mele §i dupa noi
5 §i In veci, sa nu aiba voie nimeni sa le dauneze, nici omului lor, nici
pentru vite, §i ce cumpara §i ce vänd §i pe uscat §.1 pe apa §i
pe unde umbla oamenii lor cu vitele lor, in niciun loo sa nu
plateasca varna §i sà umble liberi.
pescariile §i vartejurile ce au la Dunare, toate sä." le fie libere
io cum au fost mai inainte, a§a sa fie in veci manastirilor popei
Agathon §i cine va fi dupa dänsul, i cdlugarilor lui care vor fi
In acele manastiri, ordinul lor, fratii saraci, pe cari i-am luat
sa-i pazim §i aparam. Ei pentru slujba §i dreapta credinta,
In care ne slujesc cu dreapta credinta sa ramàie in credinta lor
15 §1 pästreze legea lor in bisericile lor í nimeni sa nu ail:a voie
sa-i turbure sau sa-i prigoneasca pentru legea lor, pentru aceasta
le-am dat lor credinta mea §.1 a intregului stat unguresc §i a tutu-
ror celor cari cred in sfänta coroanä §.1 pe mine cine ma vrea cu
bine §i cine va fi dui:A noi.
20 Inca am aflat adevar cum ea parintele despotului stefan,
1.1

cneazul Lazar, a dat acelor biserici satele din Tara Sarbeasca,


pentru sufletul sau, prea sfintei nascatoare de Dumnezeu dela
Tismana §i sfântului parinte Andonie dela Vodita, satele numite:
TArgul Kiselevo cu vama §i viile §i livezile §i cu tot hotarul §i
25 venitul, liber ; de asemenea §i alte sate: Popovti §i Mariiani
Dramni pe Mlava §i Clicevat pe Dunare §i aceste sate le-a dat cu
vii §i mori §i ogoare §i livezi §i cu tot hotarul §i venitul liber, sa
fie ale bisericilor Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu dela Tis-
mana §i a sfäntului parinte Andonie dela Vodita §i ale popei Ni-
30 codim §i cui va fi dupa dânsul, de acum §i in veci §i calugdrilor
lor, cari vor petrece in acele biserici. i nimeni sä nu cuteze a le
(Fauna sau a-i prigoni. i de aceea §i eu le-am dat acele sate, sa le
aiba libere §i de uric cu tot venitul de acum §i in veci.
astfel vorbe§te inaltimea mea tuturor credincio§ilor no§tri
35 dregatori §i §panilor §i parcalabilor §i vame§ilor §i. harmitilor,
toti sa se fereasca de calugarii lui Agathon §i de omul lui §i de
baltile lui §i de vitele lui §i once duc In care sau poarta sau inâng
vite, §i pe apa §i pe uscat §i peste tot, sa umble liberi §.1 nicaeri
A* nu plateasca varna, de acum §i In veci i nimeni sä n'aiba voie

www.dacoromanica.ro
Nr. 56 FARA LOC g DATA (1428) 159

sa-i bantuiasca Intru nimic, cine nu vrea s'A mà aiba cu ràu. Fie-
caruia Ii spun §i celor de acum i cine vor fi apoi slugile mele
dupa noi i in veci cine va fi.
Si cine va citi aceasta carte a mea, iará§i sa o dea aceluia in
mana, dela care a luat-o. S'a dat aceasta carte popei Agaton, 5
la Pojun, luna Octomvrie 28 de zile, dupa na§terea lui Hristos,
anul 1429, iar de cand sant rege al tarii ungure§ti, anul 43, iar de
cand sant impärat al Romanilor, anul al nouasprezecelea, al
Cehilor, al zecelea.
t Eu, Imparatul Romanilor, am spus cu limba mea s'a se dea 10
aceasta carte.
Doud copii vechi, identice, pe hartie. Arhive Stat, sect. ist., 1/31 i 32.
ambele cu traducen i de Dionisie Eclisiarhul. A treia copie mai noud (ibid., 1/33)
are scriere cursiva, are unele prefaceri i adausuri, cuprinzAnd sate si privi-
legii ce nu apar In stapdnirea Tismanei In sec. XV. Vadul Cumanilor este 15
aratat egal cu Calafatul, formula de confirmare si sfarsitul da tarii lipsesc.
Nu am tinut seamai de aceastd copie, ce poate fi socotità un falsificat.
Documentul este publicat de Venelin, p. 55-59 si de Stefulescu, Tismona,
p. 180-181 (fragment). Regest In Cronologia Tabelaree, p. 23 (Nr. 17). Data
1428, dupa itinerarul impdratului Sigismund. Diacul a scris 1429, crezand 20
cd i anul dela Hristos incepe tot la 1 Septemvrie, ca si era bizantina. (Cf
Al. Al. Vasilescu, Urnzasii lui Mircea, p. 152 si nota 4). Harrnif este ungu-
rescul harnzic, azi harmnic, tricesinzator (comunicat de d-1 A. Veress).

56.

_reirá loc f i datei (1428). 25

Dan II confirma slugilor sale, Dragomir, Albu, Vlad, Badea f i


lui Stan fiullui Vlad, ,nociile Merifani pe Ba(cov, parte din Vezurari
fi parte din Meiniceqti, scutindu-le de toate dàjdiile ci presta(iile.
[t g'k X1311CTI1 fiord GA.11'0]11* OH hl H XpTCTOA10611110M0Ir H C4A10-
[Afrk/KAKHk1H 1w AMI% 13] fAHKI41H K0630AA H l'OCHOAHHk IkCH rpo- 30
[KAAKiH, gikIr011(10H31C01AH rOCHOACTKO-A1H, CKOHAWk Cdtirk1.11'h 11(10[H3110-
AEHTEM-k, Clt*TAk1M1t] H ilk1CTH A1 eplIAILEA111 H Ad (10KAK1L [C'kH 131tCe

tIkCTID41 H 11(1'k]110tIETAHH, HAA W1tC/AA111 tlk [CT F1 H AdOWEVIlt, t'ACTO/AM](


)01TCWKOVA POCHOACTISA-MH, cAsram [rOCHOACTKA-A1H, Apa]rompil H sper
itoir fi/mor H [ uRAIIA H ELIA,* H GTAH KAAAOK CILIHk, [MICO 35
AA HM ICT] 0,411 HM 3030MA 1114111111,1H11 [ K]111,1011 H A'kA

www.dacoromanica.ro
160 FARA LOC *I DATA (1428) Nr. 56

ildfICOK WT KgsSpapir pH H Vk4 P4A0A111110K WT 1/11.1111-


41qa [Kit WilF1HAS] H 141. W)C464, T*M11. H [A*1101M% H
KNStIFTOArk H NAKIISt1]kT0411 11 NH WT KOPONCE 1IFEIOT1t[KN0KE11110
WIN POCHOACTK4]-A111, fl0tIAK1111 WT WIVITEPO [KAMA, WT CKHHTEPO K4444,
5 WT'It K]KSAAOCTKA, WT 11411401CTK4, [WT rk110]K0C1114, WT nocapd, WT
PAO6k1, WT Ak1[HCAU11, WT NOKOSH 11 WT 11]0AKOAN H WT111X C4S5K-
K4X H AAMMX", MAAHK[H KFAN111X, fAlir41] Ciit naroAAT Kit C4M0All'h-
M1K1lkIll POCHOACTKA-Alti. [H HAVit HE CM-kET'l& 64111TOK4TH
1111 GRAE1, FIN P4061111K, 1111 611p111111, 1111 [HU% 1111XTO WT EO]irkIrk roc-
io N0CI1A4EAiltlX 110 MHAOCTIK H 11G pAECITArk POCHOACTKA-M111.
61111 ,KFH NO CMp'11T11 P0CHOACTKA-A111, KOPO HaCEpET laocnoAk [fiOrk
Ek1TH POC110AHlik] EAdWKOH 31AI414, AA 41111 HOLIKTIT H STKrkAHT,
[Toro 1'i.NC110Ala BOrk] A4 110,11LTET 11 AA STitp.hAliT Kit POCI1OACTK*
ro. 1111111 Ali [M30011'11 11] 110CpdAUIT 11 Hl CNC1141111T, Toro rOCEIOAk
15 HOPI. AA FlOCOAAINT H AA [S61111Th SAF] T*4041., A Kit sa,,,,s,,AtilHMKk
ASINFA 11 A4 HAUT StIACTTE C'k /O.% H CIt 11pTiTtI4A111
10AINE, ENSE Kltillipl& HA XtHiCTA CHACA, Kirk FPO HA 1111X H HA (1/AAOK
HX, F>KE ECT 6.1CAET Kit K*Kkl. flAq11%.
11

H Cl CK'kA*TFATE : ,KS11411 flAgOlfA AitOpHHIi, ,K811411 HaN, 7KS114N


20 GT411 H 604T Moy Mown, TATICA GII'kEk, TOKCAEA, AOPOOET KOHKO,
M114Eut,I KHCTH4YIt, flAR'h CH4T411, liAlt* N4X4f11111K Fi GTOTKO KOMHC,
11:111414 CTOAHHK.
Hcnnca Cia
'WU A4H11 KWEKWAd, MHAOCTTA COMTE/A POCH0A1111k.

25 t Intru Hristos Dumnezeu binecredincios §i de Hristos iubitor


§i autocrat, Io Dan mare voevod §i domn a toatà Ungrovlahia
a binevoit domnia mea cu a sa bunàvointà, cu inim6 luminatà
§i curatà §i am dAruit acest atotcinstit §i preacinstit, deasupra
tuturor cinstelor §i darurilor, prezentul hrisov al domniei mele
30 §i slugilor domniei mele, lui Dragomir §i fratelui sAu Albu §i lui
§i lui Vlad §i lui Badea §i lui Stan fiul lui Vlad, ca s6 le fie
mo§ia numitä Meri§ani Batcov §i partea lui Bars dela Ve-
zurari §i partea lui Radomir dela Iftnice§ti, de ocinä. §i de
ohabA, lor §i copiilor lor §i nepotilor Ion §i strànepotilor lor §.1 de
35 nimeni neatinse dupä cuvântul domniei mele, incepAnd dela vama
oilor, de vama porcilor, de gäletgrit, de vindrici, de cositul fânului,
de posade, de gloabe, de dijme, de transporturi §i de alauze §i de
alte slujbe §i dàjdii, mici §i mari, cAte se aflà in tara autocrata a

www.dacoromanica.ro
Nr. 57 ARGE$, 16 SEPTEMVRIE 1430 161

domniei mele. Si BA nu cuteze prigoneasa nici judecAtor,


nici globnic, nici bircei, nici altul nimeni dintre boierii domniei
mele trimi§i pentru milostenii i pentru prestatiile domniei mele.
Inch i dupà moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu
sä" fie domn al TArii RomAne§ti, dacä cinste§te i intäre§te acestea, 5
Dumnezeu s6-1 cinsteascä i s6-1 intäreascA In domnia lui. DacA
stria i violeazA §i nu pAze§te, pe acela Dumnezeu sà-1 loveascA
sä-1 ucida, aci cu trupul, iar In veacul viitor cu sufletul i sA
aibri parte cu luda i cu Arie i cu acei Iudei cari au strigat asupra
lui Hristos MAntuitorul, sAngele lui asupra lor i asupra copiilor lor,
ceea ce este i va fi in veci. Amin.
i ace§tia sAnt martorii: jupAn Albul dvornic, jupân Nan, jupAn
Stan §i fratele sAu Iarciul, Tatul SArb, Toxaba, logofätul Coico,
Milet vistier, Alb spAtar, Balea paharnic i Stoico comis, Bu§aga
stolnic. 15
S'a scris
Ion Dan voevoda din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete atArnatii, cAzutà. Documentul este rupt si-i
lipseste cam o treime (tot sfertul dela stanga sus si o parte a acelui din stanga
jos). Muzeul Municipal Bucuresti. Datat 1428 din cauza divanului identic 20
cu al documentului din 10 Septemvrie 1428.

57.

Argef, 16 Septemyrie 1430.


Dan II confirmd slugilor sale, Stoica, Dumitru, Vdlcsan, Mihal,
Petru fi satele Ciurilefti, Amarul, Ddmbova, Turcinefti fi 25
junzdtate din Balomirefti, cu scutire de ddidii fi prestafii.
t .£13'11 iin 13.% Xi1HCTil flora EA41W*1111111H H EAt1r0116CTHK61H H

XplICTWAIOEHKWH, hV AH KEAHKIKIH K0530A.1 11 rOCHGAHH11, MHAOCTLIC


GONITA5 H 607KYEA1 A41103.111TfM, wsnammunr-niii urocnoAcTgymitiv-nui
it KOH SE41H irrrpOILAtIKYHCKOH H 34HAtIIIHHCKWA1, IIMAA111S H (Imrp,iwir 30
6AAr011(10H3KOAH POCIIOACTI10-A1H, CLIOHA1 EAtirklA1 11110HSK0AEHTEM,
11HCTItIM H CIATAHA1 CIMAREM, H At1p0114K CAH GA.IrOWKIU3HIt1H H np*-
1104TAHHH, 141,5, glirkA1H (IIICTH H AdflOK, Ht1CTOdEll pacogyn, cmrram
FOCHOACTKA-A1H, GTOHKIr H ,A,HA1HTplr H Eit'itISCANIr H 114HKAA1t H ITET(Ilr
IlIawmeunr, laK0 AA H t CT cMa 1110pHA5111H H ffslit1p1r,1 H P.A1603.1 35

10, 11. Matei, 27, 25. 35. H ilmaprn, adgugat deasupra rândului.
11

www.dacoromanica.ro
162 ARGE$, 16 SEPTEMVRIE 1430 IsTr. 57

H TVPIHH1111H H 110A 1i4A0M11011111, IIt Wt1H11A H WK46,1k, T*M H A'kuktt


HK, H H, flO4K1H WT WKLITEPO KAM, WT
CKHHTfrO KAM, WT 11,1E44OCTKA, WT KARAAOCTKA, WT KHHApCTKA, WT
AHHCMH, WT rnosx, wr rkuoKocTra, WT 0014038, WT HOAKOAX H WT
5 111111K CAIMMAK H 110AMMK, KfAHKILIK MI 11 MAAWK, WT T*K LVIIC*K AA
HM ICT 13'h wpszit. H A4 HK HI CM*IT HAHTIrKATH 11H CX1E11,, 11H

rAOCHHK, HH sum, MIME WT HHHK CAIrrAK H pACOTHHK rocnoAcTita-


HOCHAAIMHK 110 CM(11164 H pAROTAK'k POCHOACTKA-MH. H 1103AKA-
KHKIHE T*M HA11 T*K AIOATEM, TO T8KOKK111 HAUT IlpTATH KIAHKO 340
10 H wprTx WT rOCHOACTKA-MH, MKO IlAcT;fintutx H 1111*CAIrlIIHHK H HOC-
pAMHTIA H 11*14*111111K cYtnut Kitucottrur rOCHOACTKA-MH.
GIGALIVICE 11 HO C'kMIrkTH POCHOACTKA-MH, Kwro H3WET FOCHOAlt
[fiOrk Bk1TH rocnomunt] EAMIIK011 BEAM, AA AWE 110,11LTIT H IrTKrk-
MIT Cklil KIHICOKIrA'k FOCHOACTKA-M11, H Twro rocnoA-K Bork Att 110111+-
15 TIT H STKIMAHT KK rocnoAcTK* El'O. 111116 AH 04300HT H HOHIfIET H
Ttvro l'ocnoAk Bork Att pdSOOHT H M SETIT 3M H 14% EMANalliHM
K*I1,* H StUACTTE AA HMAT C'k I1OAX H C'k flpTA H Cit wirkAtti
111T1lA111 I1OAEI, Ha pEKOWA HA XpHCTA EtOrA, CHACA HAIller0, Kp'kit tro
114 1111K H HA HK, MKOME ICT H KMAIT 14h K*Kkl. fIMHH.
20 H CK*A*TIAE : 7111/11AH litAA* AKORIHK, Nornatt Gnimummo, Awrw-
OET KOHKO, BM* H8KAIII1H HEIVHA CHATWk, GTAlfk CTOAHHK,
GTOHKA KOMHC.
HMI-ICA-CA Kit flormul, MEC*11,A GinTiniggro, K A*T x311,Ae,
litIATICTTWWk e.
25 t IW A,Allk KIVIKWAA, MHAOCTTA 60»afiA POCHOM111k.

t Eu cel intru Hristos Dumnezeu binecredincios i binecinstitor


si de Hristos iubitor, Io Dan mare voevod i domn, din mila lui
Dumnezeu i cu darul lui Dumnezeu, stApanind i domnind
toatà Ora Ungrovlahiei i pArtile de peste munti, herteg al Amla-
30 u1ui i Faggrasului, a binevoit domnia mea cu a sa bunàvoing,
Cu inimA curatà i luminata si am däruit prezentul hrisov cu
bun6 infdtisare i preacinstit, deasupra tuturor cinstelor i darurilor,
slugilor domniei mele, lui Stoica i lui Dumitru i lui Valcsan
lui Mihail si lui Petru i lui iman, ca sá le fie satele Ciurilesti
35 Amarul i Dâmbova i Turcinesti i jumAtate din Balomiresti,

AT
16. Bork om. *tefulescu. 22. GoiTinorta I Co: 23. mAtirrrwiri. I MI.

www.dacoromanica.ro
Nr. 58 FARA. LOO, 1430-1431 163

de ocina i ohaba, lor i copiilor lor, nepqilor i stränepotilor,


incepand dela vama oilor, de vama porcilor, de albinarit, de gale-
tarit, de vinarici, de dijme, de gloabe, de cositul fanului, de trans-
port, de caläuza §i de celelalte prestaiii i dari mari i mici, de toate
acestea BA le fie de ohaba. i sa nu cuteze prigoneasca nici judeca- 5
tor, nici globnic, nici bircei, nici dintre celelalte slugi i funqionari
ai domniei mele trimi§i pentru slujbele i prestatiile domniei mele.
daunandu-le lor sau oamenilor lor, unul ca acela va primi
mare rau i urgie dela domnia mea, ca un calcator i violator
necredincios al acestui hrisov al domniei mele.
Inca §i dupa moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu
sa fie domn al Tarii Romane§ti, daca cinste0e i intare§te acest
hrisov al domniei mele §i pe acela Dumnezeu sa-1 cinsteasca i sa-1
intareasca in domnia lui. Dacä stria. 04 calca, §i pe acela Dum-
nezeu sa-1 loveasca i sa-1 ucida aici i in veacul urmator i sa 15
aiba parte cu luda §.1 cu Arie ì cu acei zi§i Iudei cari au strigat
asupra luí Hristos Dumnezeu, mantuitorul nostru, sangele lui
asupra lor §.1 asupra copiilor lor, precum este §i va fi in veci. Amin.
ace§tia sant martorii: juan Badea dvornic, jupan Sarandino,
logofatul Cojeo, Balea paharnic, Negrila spatar, Stan stolnic, 20
Stoica comis.
S'a scris la Arge§, luna Septemvrie, 16 zile, in anul 6939 (1430),
indiction 9.
t Io Dan voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete atArnatd, cazutd, o gaurd In mijlocul hriso- 25
vului. Arbive Stat, sect. ist., 434 (Tismana). Cu o traducere de Pegacov
(1845). Stefulescu, Soc. slavo-rom., p. 15-17. Cf. G. D. Florescu, Divane, p.
18-19; Ha§deu, Arh. 1st., I-1, p. 73-74; Ghibdnescu, Surete, I, p.280-282
Foaia soc. Romänismul, II, 1871, p. 32-33.

58. 30
Kira loc, 1430-1431.
Dan II intgrefte mofia Fonefti.
« 6939 (1430-1431). Dan voevod dà mo§ia Fone§ti, <a lui
Gurban iuzba§ii > ».
Original pierdut. Rezumat In Cronologia Tabetard, p. 23 (Nr. 19).. Gurban 35
iuzba§a era proprietarul hrisovului In sec. XVIII §i nu beneficiarul din vremea
lui Dan voevod.
18. Matei, 27, 25.
11*

www.dacoromanica.ro
164 TARGOVI*TE, 17 NOEMVRIE 1431 Nr. 59

59.

Thrgovifte, 17 Noemprie 1431.


Alexandru Aldea deiruefte meindstirii Dealului satele Alexani
pe lalomip i Razyad, in amintirea tateilului seiu, Mircea, scutindu-le
5 de toate darile fi prestaliile.

t XpHCTA E.OrA BAAPOK*(3111.111 H KAAVOtIkeTHKILI H XpliCTOMO-


CHK1.1H H E0rWHOMA3A11111t1H, 1w fiAEKCAHApit KOEKOM H rOCH0A1111k,
MHAOCTItI.T. 60Nal:Ft H COMTEM KAArklAA Hp0H3KOAEHTEM WEAAAANtil1y-A1H
rOCHOACTKIrMIlly-MH Kit Cal 31MH OrrpOKAAVHCKOH, CAdr0flp0H310/1H
10 POCHO,A,CTKO-MH, CKOHA1 KAAPIIIM H10H3KO1EHTEM, Cli*TAHM H 4HCTHA1
cp-hmom rocnoAcTisa-mi H A APOKAK CkIH H KitCELIIICTHMH H KAilrOW6-
03Htt1H H firkflOtlitTAHHkIH, HNIEHA KitCEA1H HItCTIt1H H MpOK, HA-
CTONtli xpncoKyn rOCHOACTKA-MH, M0HACTHp10 WT kkA, wEHT*AH cg*-
Toro applopApx.a H (110AOTKO1111,A IIHKOAAW, MKO thHCHKOTE rocnoA-
CTKA-MH HpHAO)KHK MOHACTHp10 CUM 30KOMAA flAEaAHH HA MAOK141111,11
PA3KAA, BAH3 MOHACTIVA, noA sp-hAo, MKO M HM ECT Kit WHHIIM
Kit MORN. M0H4CTH1110, Kit KEHHOE KitCHOMHHAIal ClitT0H04HKHH)C
p0AHTEAlt rOCHOACTKA-MH, Minim KOEKOM, TA FIOTWA1 H rocnoAcTity-
MH. 110HIAKWH WT KAMA, WT CKHH1t1H KAMA, WT INEAApCTKA, WT
20 KHHApCTKA, WT KdliMAA WrACHAAr0, WT YKK, WT C*HOKOCTA, WT rAOCkl,
WT nocwo, WT 110K03A, WT HOAKOAA, pEKIIII WT WhCAKItIX CAIrKKA)C H
AANCARA)C, KfAHKkIK HSE H MiI%H, FAHKA Cia HAKOAkT ich EAM H Kit
W1611,1CTH rOCHOACTKA-MH, WT T-kx. k-kc-kr AA ECT Kit MOM% CK*TOAAlf
IIIIKVAI.
25 KTO CiA KH HOKyCHA TA RH HOSARAKHA CEAWA1 6110HACTHpCK1t1A1 AWE
!MAC AH WT son-kp HAH WT cmiT rOCHOACTKA-MH, TO TAKOKOWAW
AA My ECT CK*Titi 11HKOAAE CArtflpitliHHK Kit CAN K*Kk H Kit EXAN.11111
OflT npimTn KEAHKO 3A0 H wprTm WT rOCEIOACTKA-MH, KAKO np*-
CTitHHHK H HEKEpHFIK H HOCOMHTEA CTEMIr MpOKAHTIO rOCEIOACTKA-MH.
30 6wo ,K1 H HO CMpitTki rOCHOACTKA-MH, Kwro H3K01%HT FOCHOAk
rOCHOAHHIL KAAWKOH SEMH, AA nipo HOHOKHT H 110LIATET
IfTWItAHT H HpHAOHCHT MOHACTHp10 cit*Toro IIHKOAH, TO TAKOKOWMy
1'OC110Ak Boni ,11,A FIOHAOHUIT AFT A H rOAHHH rocnoAcTny oro. flipe AH
pA3OpHT H HE HOHAVET H HE flpHAOHNT MON4CTH(110 H HE IrTK4Yit,A,H1
35 Kit rOCHOACTKI oro, TO TAKOKAAr0 FocnoAh llorh Ait pA3OpHT11 M

25. 11034E48Hd CIAWM 1103a6dItH Md. St. Nicolaescu. 33. Ad I Ad A.

www.dacoromanica.ro
Nr. 59 TARGOVITE, 17 NOEMVRIE 1431 165

HOCI)AAAHT H AA ro IrsTET'It SAE TEAOAA H 13*K Arum H AA HAUT


It01,7f. H
CAC fifiYA H CA WHEMH LOAM HMI pEICOHJA HA
XpliCTA hora, CHACA HAIHWO, FICVCA XpHCTA, KIYMS oro HA HHK H HA
ILIAAOK HX, 13KOME ECT H SAAETI1t li*K111.
IN*A*TEAE : HOMAN ilAWA, ,KVHAH PAAIrAls G43ÇAKW1i, HMI IIACKAA, 5
»flrHAH TaHqIOIt, NCIrHAH Ii1010/1, NWHAH TOKCAEA, )K1rHAH Aparou
Baum, AwrWeET SAAHKVA CTOAHHK, &IOWA HAXAOHHK, GTAH-
(110A itlICTTArk, TATVA KOMHC. KANO HHCAX 141t Tp%romitpii, HompTA
SI, I A*T SH,M, EHAIIKTTwil
t flAlaAHAOls KWEKWA,A, MHAOCTTA CONSTEM rOCHOAHHk. 10

t Intru Hristos Dumnezeu binecredincios i binecinstitor


de Hristos iubitor §i unsul lui Dumnezeu, Io Alexandru voevod
domn din mila lui Dumnezeu i cu bunAvoiata lui Dumnezeu
stApanind i domnind peste toatà tara Ungrovlahiei, a binevoit
domnia mea cu a sa buravoing, cu inim5 luminatA i curatA 15
a domniei mele 0 am dAruit acest atotcinstit i Cu frumoas6 faVa"
preacinstit, care este deasupra tuturor cinstelor i darurilor,
prezentul hrisov al domniei mele mAnAstirii dela Dealul, Mewl
sfantului arhierarh i facator de minuni Nicolae, cA in viata dom-
niei mele am dAruit mAnAstirii satele numite Alexani pe Ialomita 20
Razvad, lang6 mAnästire, sub deal, ca säl fie de (mina 0 de
ohabA mAnastirii, in ve§nic'ä pomenire a sfAnt rAposatului Orin-
telui domniei mele, Mircea voevod, i apoi i domniei mele.Incepand
dela vama oilor, de vama porcilor, de albinärit, de vinArici, de
gAleatà ohabnicA, de copaci, de cositul fAnului, de gloabA, de po- 25
sadA, de transporturi, de cAlluze, adicA de toate slujbele i dAjdiile
mari i mici, cAte se gAsesc in tara i in stApAnirea domniei mele,
de toate acestea sa" fie de ohaba Sfantuiui Nicolae.
Cine s'ar incumeta 8à dAuneze satelor mAnAstire§ti, mAcar
un fir de Or, dintre boierii sau dintre slugile domniei mele, unuia 30
ca aceluia sa-i fie sfAntul Nicolae potrivnic in aceastà lume i in
cea viitoare 0 va primi mare rAu i urgie dela domnia mea, ca un
cAlcAtor j necredincios 0 violator al acestei danii a domniei mele.
Inca 0 dupà moartea domniei mele, pe cine voie0e Dumnezeu
BA fie domn Tarii RomAne§ti, dacA innoie0e i cinste§te i IntAre§te 33
adaugA mAnAstirii sfAntului Nicolae, unuia ca aceluia Dumnezeu

AK
9. INAFIKTIWN I OW.

www.dacoromanica.ro
166 FARX LOC, 15 IAN.UARIE 1432 NI% 60

s'ä-i adauge anii 0 timpul domniei lui, dac'ä stric6 0 necinste0e


0 nu adaug6 män6stirii 0 nu liltAre§te In domnia lui, pe unul ca
acela Dumnezeu 86-1 loveascg 0 s5.-1 nimiceascä 0 sä-1 ucid'ä aci
cu trupul §i In veci cu sufletul §i s'ä aib'ä parte cu luda 0 cu Arie
5 §1 cu acei Iudei cari au strigat asupra lui Hristos Dumnezeu,
mAntuitorul nostru Isus Hristos, sAngele lui asupra lor 0 asupra
copiilor lor, ceea ce este 0 va fi In veci. Amin.
Martori: jupan Albul, jupAn Radul al lui Sahac, Nan Pascal,
jupAn Stanciul, jupAn Iarciul, jupan Toxaba, jupAn DrAgoi al
io Banului, logofälul Cazan, Vlaicul stolnic, Barbul paharnic, Stan-
ciul vistiar, Tatul comis. Calcio, am scris In Thrgovi§te, Noemvrie 17,
anul 6940 (1431), indiction 11.
t Io Alexandru voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete atArnatA, chutd. Lista martorilor si data,
15 serse in jurul actului. In coital din dreapta jos, insemnarea veche a WT comfw
(Dayp Milool). Arliive Stat, secl. ist., 1/36, cu dot& traducen, una veche
nesemnatil, alta de St. Nicolaescu. AIM traducere din 1852 in Condica
Dealului, Acad. Rom., ms. 1447, f. 90. Indictionul este gresit calculat, pentru
anul 1431 (dela 1 Septemvrie), trebuia indictionul 10. Publicat de St. Nico-
20 laescu, Doc, slavo-romiine, p. 209-212 si de acelasi, Alexandru Aldea, p.
244-247, regeste in Cronologia Tabelara, p. 23 (Nr. 20) si G. D. Florescu
Divane, p. 21.

60.

Kara loc, 15 Ianuarie 1432.


25 Alexandru Aldea deirueste rneindstirii Cozia satul Golesti, scu-
tindu-1 de toate deirile si prestatille.
t Eu cel intru Hristos Dumnezeu, binecredinciosul 0 bine-
slAvitoriul 0 de Hristos iubitoriul, Io Alexandru voevod, cu mila
lui Dumnezeu §i cu darul lui Dumnezeu, stapanind 0 domnind
30 toata tara Ungrovlahiei, bine am voit domniia mea, cu a domniei
mele budä vointà 0 cu curatà 0 luminat6 inim6 0 am däruit acest
prea cinstit 0 bine Inchipuit 0 deck, toate mai cinstit preste toate
cinstitele daruri, acest hrisov, mànästirii Orintelui domniei mele,
celui ce lntru sfânta odihdä s'au mutat, Mircea voevod, Coziia,
35 car6 iaste hramul Sfintei Troite, pentruca am adaus satul ce 85'
6-7. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 61 TARGOVI$TE, 15 MARTIE 1433 167

numeaste Golestii, ca a fie metoh cälugärilor, spre vé-énic6 po-


menire pärintilor domniei meale, ohabnic, Incepand dela vama de
oi si de rämätori si de stupi si de gäletdrie si de vinerici si de dijrna
si de gloabe si de cosit de fan si de e'arà si de podvdze si de alte
slujbe si däri mari si mici, oricate vor iesi intru insusi stäpanirea 5
tärii domniei m'èle. De aalea si de toate sä. fie slobozit In Wei
si 86 nu indräzneasc4 a-i supära, nici ispravnic, nici globnic, nici
birari, nici dintealte slugi sau slujbasi ai domniei mêle, care
sänt trimisi pe la slujbele si lucrurile domniei méle. Iar care-i
vor supära pre aceia sau pre acei oameni, unii ca aceia vor lua io
mare pedeapsä si urgie dela domniia mea, ca un cälcätoriu si
neascultätoriu si rusinätoriu si necredincios acestui hrisov al
domniei mele.
i adecd si dupà moartea domniei mele, pre carele vor alége
Domnul Dumnezeu a fi domnu Tärii Rumanesti, de va cinsti si 15
va intäri acest hrisov al domniei mele, pre acela Domnul Dumnezeu
sd-1 cinsteasc6 si sà-1 pdzeascä, iar de va strica si va calca, pre
acela Domnul Dumnezeu sä.-1 sfärâme si sà-1 strice, aicea si in
veacul cel viitoriu si sä ail36 parte cu luda si cu Ariia si cu ceialalti
necredin6osi Jidovi, carii au strigat asupra mantuitoriului nostru 20
Isus Hristos, sangele lui asupra lor si asupra fe6orilor lor, care le
iaste si va fi in véci. Amin.
märturiile: jupan Albul, jupan Nan, jupan Stanciul si Radul
al lui Sahac i Dragomir al lui Berendei, jupan Stan si bate-ski
Danètil, Nan Pascal, Tatul Sarbul, logagul Voinea, Stoica me- 25
cenosa, Mircea stolnic, Radu vistier.
S'au scris Ghenarie 15, la leat 6940 [1432].
Traducere In Condica veche a Coziei (Nr. 18). Arhive Stat, f. 365 V. Pu-
blicat de St. Nicolaescu, Alexandru Aldea, p. 28-29. Regest. Florescu, Di-
vane, p. 21. 30

61.
Teirgovifte, 15 Martie 1433.
Alexandru Aldea inteirege meindstirii Bolintinu, din peidurea
mare, pe Argef, daniile facute de inainta§ii lui, satul Bolintin fi
scutire de vindriciu. 35

21. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
168 TARGOVI*TE, 25 IUNIE 1436 Nr. 62

a) « 6941 (1433) Mart 15, TArgovi0e. Hrisovul lui Alexandru


duce 0 domn, fiul lui Mircea duce 0 domn, prin care zice ch. urmand
0 el mo0lor i strAbunilor sài, domnii Basarabe0i ai Tärii Româ-
ne0i, a dat acest hrisov mAndstirii < Sf. Nicolau »).
5 b) « 6941 (1433), Mart 15. Alexandru voevod sin Mircea voevod
Basarabä, mängstirii Bolintinu ( schitul nan6stirii lui Mihai-Vodà> ,
sa fie iertatà de vinäriciu ; i s'au scris In Targovi0e ».
c) «1433 (6941), Mart 15. Hrisov lui Alecsandru marele voievod,
ce-1 dà m6n6stirii din pädurea cea mare, unde este Buna Vestire,
lo preste apa Arge§ului, Inprotiva Buc§anilor, ca sa-i fie satu ce sa
nume0e Bolintinu, juratate, i proci ».
Rezumate In I. Brezoianu, Vechile instituriuni, p. 234, citând Condica
Mantistirii Mihai-Vodg, p. 279, condicA azi disp5.rutA (a) (Hramul Sf. Nicolae
este al mandstirii Mihai-Vodà, careia i-a fost supus Bolintinul). Cronologia
15 Tabelard, p. 23-24, Nr. 21 (b) i Arhive Stat, M-rea Mihai-Voda, pachet
VIII/70 (Sineturile moiei Bolintinu ce se Old trecute in condica mdastirii) (c).
I. IonaFu, In Revista Jscoricei Roma' nei, VII (1937), p. 333.

62.

Ttirgovive, 25 lunie 1436.


20 Alexandru Aldea Inteirefte mànàstirii Cozia toate satele, indicate
anume, toate morile ciTiganii (300), dite i-au lost
diiruite de Mircea voevod, scutindu-le de bate därile fi de toate
prestafille.
eitim,H ,A,IrKOM KOMTEM KO,NAT-Cia, CH CXT CkIFIOKE HONCYH, (114ET
25 HONIECTKEHMH MIOCTOirlt, EAllpflfIk CAA, TEKAIIIE FINCE 11(1411,.1,* AlO6H-
TEA* H HOA,KHrOM ,4,0SphIM 110AKHS1Rt11111 LS CIA, NIEAMMIRIA It'hsnisTiamm
2CH311%; SEALVKIlldrIt BEMAH WCTditiVKIIIE H lU MICH HfrkA03CHWX%-C/A,
MIANCEIlkl WH l'At1C 1141,1,03411Ti1 IrCAKIIIHAK1111, Frome H HONCHO CAk1WAT :
n11(1THA*TE CAdrOCAOKEHH CaT11,i1 MogrO, HiSCA*ACTKItHTE OliTOT01{4110E
30 ILLIS lopcTo WT AONCEHTA Au-for". HmsKg H c131k, Kit XpHCT4Ior6AtIro-
(16,CTHKkl H XIIIICTOMOSHKI&I H CiSMO,A,p ItHittK11111H
101110Ail H rOCIIOMIHIL
Kit KOH 3EMAH yrrpOKAAXIHCKOH, fw fIneKCAHAp'k, GIHKO HO OM* nocn-k-
AtOgaTH HSKOAHX, HpOCAMIIITH FlpOCAMS,111111i1r0 601'4 11 HA np*CT0,1*

4
24. 1314re I In. 25. SONSIeT8INIdli MIST8Hk1H. 61110CTOVIL I deallk

www.dacoromanica.ro
Nr. 62 TARGOVI3TE, 25 IUNIE 1436 169

110AHTEA* M011)( Cis CAA13074 IitBUW4. PkNOKE RAAPOW10113KOM1 rocnoA-


CTKO-MT WRHOKHTH C6H rpHCOKIrti l'OCHOACTKA-MH HAapoKAK crkTomy
MOHACTHp10, W6HT*AH ClIWECTKTE GK*T4r0 Alad, ONCE ECT MOH aCT Hpk
WT KOBUS, 14KO Ad CAW CEAd 110 HMENV : K4AHAAAHEH111 H KHIAk H
RpoAxn,-king, 0*KA H .E.OrAAHEINH, 111p1,1*HH, XHH4TIII1H H fiIrK141611111, 5

ELONfIrp*HH H CDAT*HH, K0MRCTp1111,A, MHKA61,1111.16K11,H, Kacpark, Kypnno,


rp-kAdrican,n, iloKxnetpn H GTAINE14111, Kit W4HHX. H Kis, Wragx Tom/.
CrkT0411r M0H4CT111110, 111167K6 H fln,nrmge, Aa CXT Thlha311 ',HAAN
1-11

SA noTp.ks.% monAcTupto, MAANC,A,IrKAMT H AA CAlpfMT M0HACTHp10.


H A1*CTO HA HpdKoK-k K0,4,11A Cis K0,A*11H11,.% H Cit myKKKx. H KAMA HA
lignyne H CAATO itIAMHHO WT CaPAtITd rork K'kCA RAdTd H rfrhAd, KisCA
CAAT4 EAH Kd AplOiCAT WT glamnno, 110414Killf WT GAILITICA, KliCA
KAATA FAHKA C NAKOMRT AO 1rCTH T4AOKH1111,H, PAK° H Cis C6AA
CXT Nd RAATOX : KapA116*HH H EIVMHH*HH H KOpHSA If;Koroa H KOAE-
HH11,4 HA KATAA1rH Clt C6A0M, KAKO TO ECT nOAKHrHXII H CArs3HAAA 15
TOHSH MOHACTlipis CK*T0110411K11111H KotKom H A4110K4A H npn-
AONCliA cYra K1s1111EHHC4H44 Tomy cKtromy M0HACTH1110, laK0 M ICT 11111.114

GONUCTKEHIslAi HHOKOM Kit KENHO6 KisCHOMHHAFITE CK*T0110,111KWHX roc-


noAHHh yrrpoKAN(incichix, poAHTEA*Mk roc flOACTKA-MH
T4KON<16 HOHAKAT H FIOTK1110KA4T rOCHOACTKO-4111 Ck1H KI1HCOKIrA 20
V0CHOACTK4-41H, 1410 KApE WO AA ECT AOCTOANYE, HAN WT CEaI, HAH WT
E44T4, HAN WT 111HPAH1d, K'kC4K1.1 M C4 K4110KAT WT AocTomat MO-
HACTIlfiCKO, H CAirs,4,611 H rAOCHHK, H AR01111HK, H KAMEW H SHINN 11
KitC*Kkl CAVTA H son-kping rocnoAcTKa-mn HOCHAAEMWC 110 AWAOCT'kr
H 110pAROTAIC rocnoAcTKA-mn, HMI ICT KHH41111(1, HAH KArsGAAIrk, HAH 25
K4M6WH HINAAM, HMI CKHHH, HAN WCAInCAN, HAH CEHAIII, KisCAKkl Ad CM
K4110K4T H AA CTOHT AAAPIE, EA1111 KAAC Ad HE CMET 1103AC4KHT K441r-
rEpo4 H Aocrowato HK H AIOAE41 Hr. Honeme KOH CE RH HOKI(C HA Ad
np*cTmnnT C6H r11HCOKIr4 rocnoAcTKa-mn, A H HOSAKAKHT, TO.TAKO-
Kowmy AA OCT C1tIIOCT4PI1FIK C'k1HECTIa6 GK*T4r0 H Kit wprYm 30
rOCHOACTKA-MH AA SmpgT, HEKE1311HK H np-kcTifinninc UAW gPFICO-
KOAIr rOCHOACTK4-4111.
GDIEMIENCH H 110 CMflisTKI rocnoAcTKA-mn, Kwro H3KOAHT rocnoAK
Bork RUTH rocnoAnnb. BAAWKOH 31M411, AA 41116 HOHOKHT C611 X1111C0-

KIM rOCHOACTK4-A1H, H flpHAAMT 11101'0A* MOH4CTHp10, Twro l'OCHOAk, 35


Bork Aa y.grknwr H IrTKIMAHT Kit rocnoAcTKg gro. fhpe AH (1430011T
11 flOCIJAMHT, T4KOK44r0 l'ocnoAk fiork A 4301111T H AA 1rRTET, SAE

4. ex.T1 cam. St. Nic. 11. illionoino I MAMHHH. St. Nic.

www.dacoromanica.ro
170 TARGOVISTE, 25 IUNIE 1436 Nr. 62

T*AWM H It% EMAM111111H K*K Aymix 11 Aa my OCT rhIlOCTATHHK


CK*Td4 H HIHKOHA44QAHAA TO1111,4 H AA HMAT rimcTiku Crk I1OAM H
C'h apt% H C'h WH*M11 HIOAGH HNSI 01K0111A HA Xp11CTA flora CHACA

natuero, Kll'hK'h FPO HA HHX" 11 HA tIMAOr HX, 14KONCI 1CT H 6MA1T


5 K'h K1Kkl. 11M1111%.
H CI CK*A*TEM : ,g1rHilli ITACIrA H PAAIt'Alt Gap K Wit II GTAFP110A
gpwr Alliptliti H KA'hKCAH (DAOpEK H PAAVA fiOptIEK, HAH ITACKAA, TATvit
GO'kCyA, 2K1rHAN Limon. GTAIPIA CHATAp'h, H GT4II410/1 KHCTTAfilt,
RAAHKA CTOAHHK, fi4116VA IIAKAplIHK, KA3AH AWrWOET H as KAA110 f1H-
10 C4)( Kit H4CTOM111H CTOA* TlYkrOKIBI1H, IIOHHH K1, K A*TO xS11,MA,
1HAIIIKTYWH KI.
t ItV I1/11aAHAtik KO1KOAA, MHAOCTTat 603ana rocnommk.

t Cati se poarta cu duhul lui Dumnezeu, ace§tia sant fiii lui


Dumnezeu, spune dumnezeiescul apostol, caruia pe urme mergan-
15 du-i cei iubitori de dreptate §i cei ce se straduesc spre cele bune,
au dobandit viata dorita, cele pämante§ti lasandu-le pamântului
§i mutandu-se In ceruri, auzind acel fericit glas de bucurie, pe
care ve§nic il aud: (t Veniti blagoslovitii parintelui meu sa mo§te-
niti imparatia gatita you'd' dela intemeierea lumii ». Carora §i eu,
20 intru Hristos Dumnezeu binecinstitor §i de Hristos iubitor §i
voevod §i domn autocrat in intreaga tara' a Ungrovlahiei, Io Ale-
xandru, precat mi-a fost cu puting a le urma, am voit sa pro-
slävesc pe Dumnezeu, care m'a proslavit pe mine §i m'a ridicat
cu slava In scaunul parintilor mei. Deci a binevoit domnia mea
25 sa innoiesc acest hrisov al domniei mele §i am dtiruit sfintei mana-
tiri, loca§ul Coboririi Sfantului Duh, care este manastirea dela
Cozia, ca sa-i fie satele anume: Calimane§ti §i Jiblea §i BrodAteni,
Seaca §i Bogdane§ti, Lunceni, Hinate§ti §i Bucure§ti, Bujoreni §i
Olteni, Vodastrita, Micleu§evat, Cararea, Curilo, Gardanovat,
30 Ciocàne§ti §i Stance§ti, de ocina §i de ohabä acelei sfinte mana-
stiri. Inca §i 300 de Tigani s5 fie sala§ele acelea pentru nevoile
manastirii, sa dea dajde §i sà." slujeasca manastirii §i locul pe apa
Prahova, cu moara §i cu biserica §i vama la Genune §i balta Ma-
mino dela Orla In sus, toate baltile §i garlele, toate baltile cate in

C C H
2. rIACT611 1 rqTblf. Ir4HTble. S. Nicolaescti. 7. Ilowni Ili*. 13. Pavel, Ro-
mani, 8, 19. 15. Papel. Romani, 2, 7. 18-19. Matei, 25, 34. 23. loan,
13, 32.

www.dacoromanica.ro
Nr. 62 TA.RGOVITE, 25 IUNIE 1436 171

de Mamino, incepand dela Säpatul, toate bàliIe cate se gasesc


panä la gura Ialom4ei, precum i cu satele care sant la bälti:
Carareni si Lumineni i Cornul la Jogov i moara la Catalui cu
satul, precum a ridicat si a zidit acea mänästire, sfant räposatul
Mircea voevod si a däruit si a adaugat aceste mai sus scrise acestei 5
sfinte manastiri, ca sa fie de hrand dumnezeiestilor cälugäri spre
venia pomenire a sfant räposatilor domni ai Ungrovlahiei, pä-
rintii domniei mele.
De asemenea innoieste i intareste domnia mea acest hrisov al
domniei mele, ca once este averea, sau din sate, sau din MO, 10
sau dela Tigani, fiecare sà se fereascä de averea mänastirii,
judeator i globnic i dvornic i vame i bircei i once sluga
boier al domniei mele trimii dupa milostenii i dui:a prestatiile
domniei mele, sau este vinaricer, sau galetar, sau vamesi de albine,
sau de porci, sau osluhari, sau cei pentru fan, fiecare sà se pazeascä 15
si sà stea departe, cu un fir de par sa nu cuteze sà dätineze calu-
garilor i averilor i oamenilor lor. Pentruca cine s'ar incumeta
calce acest hrisov al domniei mele si sä le däuneze, aceluia sa-i fie
potrivnicä Coborirea Sfantului Duh i sa moarä in urgia domniei
mele, ca necredincios i calcator al acestui hrisov al domniei mele. 20
I/1C.4 i dupä moartea domniei mele, pe cine voieste Dumnezeu
Ea fie domnul Tärii Romanesti, dad, innoieste acest hrisov al dom-
niei mele si mai adaugä once manastirii, pe acela Dumnezeu sa-1
intareasca i sa-1 confirme in domnia lui.
Daca stric6 i violeaza, pe acela Dumnezeu 86-1 loveasca i 25
aici cu trupul i in veacul viitor cu sufletul, i sä-i fie
potrivnica sfanta si de viatà incepätoarea Troita i sà aibä parte
cu luda i cu Arie i cu acei Iudei cari au strigat asupra lui Hristos
Dumnezeu, mantuitorul nostru: sangele lui asupra lor i asupra
copiilor lor, precum este i va fi in veci. Amin. 30
acestia sant martori: jupan Albul i Radul al lui Sahac
Stanciul fratele lui Mircea i Valcsan al lui Florea i Radul al lui
Borcea, Nan Pascal, Tatul Sarbul, jupan Iarciul, Stancea spätar
Stanciul vistier, Vlaicu stolnic, Barbul paharnic, Cazan logoilt,
eu Cale'o am scris in prezenta capitala Targoviste, Iunie 25, 35
anul 6944 (1436), indiction 12.
t Io Alexandru voevod, din mila lui Dumnezeu domn.

29-30. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
172 FARA. LOC SI DATA (1431-1436) Nr. 64

Original pergament, pecete atdrnatd, cdzutd. Arhive Stat, sect. ist., 1/37.
cu traducen i de G. Pesacov (1843) si St. Nieolaescu. Publicat de St. Nico-
laescu, Alexandru Aldea, p. 266-270 cu data 6942 (1434). Regest. Florescu,
Divan°, p. 22. Indictionul, ca i la celdlalt hrisov al lui Alexandru Aldea
5 (mai sus Nr. 58) este gresit (trebuia, 14). Docan, Elemente cronologice, p.
37 (389) admite, dupd indiction, data 6942, dar ultima cifrA A (4), este foarte
lizibild.

63.
Färd loc i data (1431-1436).
10 Alexandru Aldea poruncefte seitenilor din Borufi set' fie a,scul-
tatori pro prietarului lor, jupetn Voicu, din casa domnului.
MIELIEHAp% KOIKOM H POCHOAFIWK Kl10EH 3fA1AH OVTOOKMKTHCKOH,
HEMET rOCHOACTKO-MH AO &4C, ROIR3Wil[H1t T1JKO3H KH tufHICSET
OCHOACTKO-AUI, MKO H[01H1T6H0MS] H MHWPO HOCASHCHK1HOMS HO K4II1H
15 rocrioAcTsa-m-i], Nt8rkiii8 goHKS, MKO AA A1S C[T6 HOC/1811111H.
OHEHC6 A18 CTE CT4N1 WIEHHA, *AKA , HOCA8]W4m6 H HO4HTATE,
KOAHKO . HHO AA H*CT HO WpH3MS POCHOACTKA-M[H].
Iw KOEKOAA, [MHAOCTLR soaatia rocnoHukl.
t Io Alexandru voevoda i domn a toata tara Ungrovlahiei,
20 serie domnia mea cdtre voi, Boruanilor , astfel va porun-
ce§te domnia mea ca cinstitului, celui ce mi-a slujit mult, din casa
domniei mele, jupanului Voicu, sa-i ascultatori , p en-
truca-i santeti veche mo§ie dreaptä , sag ascultati
cat ; altfel sa nu fie, dupa porunca domniei mele.

25 t Io Alexandru voevod din mila lui Dumnezeu domn.


Original hârtie, deteriorat. Pecete aplicatd, cdzutd. Arhive ordsenesti
Brasov, Nr. 309. Publicat de I. Bogdan, Relatiile, p. 54; St. Nicolaescu,
Dornnia lui Alexandru Aldea, p. 41; Gr. Tocilescu, 534 documente, p. 38.
Intregirile sunt Licute de noi; câteva se aflau i in editiile precedente.

30 64.
Färáloc f i datei (1431-1436).
Alexandru Aldea poruncefte lui Bratul al lui Sumarin
poieze calul pe care l-a luat deba Lalu.
flAfadilAfrh KOEK0A4 H rOCE10Allilk K'KCEH 36MAH XrpoKna-
35 rTHCKOH, KOEKOAS EMMET rOCHOACTKO-A111 EpATVAIr G&W-
pHHOKIr U T1KO3H TH WpHCICET POCHOACTKO-MH: TVK.% WO CH 83/AA

www.dacoromanica.ro
Nr. 65 TARGOVWTE, 20 IANUARIE 1437 173

KWH Ada, HOCK0110 AA A18 PO KpATHW, HHAKO AA Hi CM*61111tIPIHHHTH,


HO wptismy POCHOACTKA-AW.
t hk, flAlaAHAPk KWEKWAA, MHAOCTIA ROMYEA rocnomink.
t Ion Alexandru voevod §i domn a toat5. tara Ungrovlahiei,
fiul lui Mircea voevod, serie domnia mea lui Bratul al lui Sumarin 5
tl.'i astfel 1ti porunce§te domnia mea: calul lui Lalu pe care 1-ai
luat de aci, 1ndatà s'a' i-1 inapoiezi, altf el sà nu cutezi s'a' faci, dupà
porunca domniei mele.
t Io Alexandru voevod, din -mila lui Dumnezeu domn.
Original hArtie, pecete aplicatd. Acad. Rom., XXI/201. Publicat de D. A. 10
Sturdza, Documente la Wiesbaden, p. 9 (245) (traducere de B. P. Hasdeu si
facsimil, Nr. 3) ; I. Bogdan, Relafiile, p. 49; Tocilescu, 534 documente, p. 29;
St. Nicolaescu, Domnia lui Alexandru Aldea, p. 40-41.

65.
Teirgovive, 20 Ianuarie 1437. 15

Vlad Dracul inteirefte slugii sale, lui Roman, nepotul boierului


Stanciu satele din rara Feigcirafului, Voivodeni f i Seisciori-Lovivea
fi partea lui Baicu fi a lui Vlad din Seimbeita de sus, ca muntele
Moful f i apa Feigeirafului, scutindu-i de toate deirile fi presta(iile
mire cari $i dijma oilor de peste Olt. 20

Egy igaz Istenben Cristusban igaz hittel lév5, és Christust


szeret5 Joan Vlad Isten keghelméb51 vajvoda, és az Istent61 fel
kenetetett egyediil ur, isteni j6 akaratbol, és birája az egész Oláll
Országnak az havasokon, az Omlásnak, és Fogarasnak herczege,
az én uraságom jo akaratjábol, és je, akaratombol, tiszta és igaz 25
szivemb51, világos elmémb61 ajándékoztam az én uraságombol,
ez egész ajándékozott, és igen tisztességes, és minden ajándékoknál
tisztességesseb uraságom levelét az én uraságom szolgájának
boer Sztancs öcsének Románnak, hogy legyen nekiek örökségek,
két falujok, ugy mint: Vajdafalva, és Sessori-Lovistyén, és Fels5 30
Szombatfalván a Bajkul, és Vlád része, a Mosul nevù havas, és a
Fogarasi viz ezek legyenek övék örökösen állandöképpen, gyerme-
keiké, fioké, unokájoké, és unokájoknak unokáié, senki 5ket ne
akadályozza, senki töllek el ne vegye, se az én uraságomnak
dejében, se az én els5-szület fiamnak idejében. Uraságomnak 35

www.dacoromanica.ro
174 TARGOVI$TE, 20 IANUARIE 1437 Nr. 65

végeig Myrcza és Vladul szekerességt61, és más mindenféle szolgá-


latoktol mentek legyenek, az Olt felett juhoknak, sertéseknek,
méheknek détmájátol mentek legyenek, csendességek, és nyugo-
dalmak legyen a köbölnek fizetésétöl, bor dézmátol, széna fize-
5 tést61, posta 16 adástol, mindenféle szolgálattól, és adózdstól,
minden nagyoktól, és minden kicsinyekt61, amik lesznek, a mi
töllünk birand6 országunk birodalmába, és az én urasdgom
idejében, vagy uraságomban ne legyen bántódások, se tisztekt61,
se valami hatalmasaktól, se adoszed6kt61, egy szoval senkit61,
10 kik az én uraságom szolgálatjába kiildetnek, mert valaki meg-
probálna, hogy er6szakos lenne rajtok, csak egy hajszálokat is
illetné, az olyan nagy nehézséget vészen, és haragját az én
uraságomnak, mint egy tökéletlen, és meg nem becsiiiöje az én
uraságom levelének. De ugyan halála után az én urságomnak,
15 a kit az Ur Isten választ, hogy az Oláh országnak Ura legyen,
az én uraságom szives törzsökéböl, vagy az atyafiak köziil, vagy
a mi biineinkért más féle nemzet, ha megbecszilli, és megujitja,
6teteis megtisztelje meg is or6sitse az Isten az 6 Uraságában. De
ha felbontya, és meg nem becsiili, az Uy Isten verje meg, és sebe-
20 sitse meg itt, és a jövend6 életben, és legyen átkozott az 318
szent atjáktól a kik Nycaeban öszve gyiiltek volt, és Judással s
Ariussal legyen öröksége, és azokkal kik kiáltoztdk az Isten
Christusnak, az ii vére legyen rajtok, és az 6 fiain, a mely meg
vagyon és leszen mind örökké. Amen.
25 Ezen dologban bizonysAgok: Vajkul vornik ur, Thodor ur,
Nán ur, Sztancsul, és Myrcza-bátja, Rau Tatul, Pratya, és Sztán-
csul Honoj, Kojka vijsztyr, Szémen asztalnok, Mányok pohdrnok,
Badea lovdszmester, Stefan az iródedk, és Mikaila. Datum Tar-
goviste mense Ianuario die 20, anno 6945.
so En Vlád Vajda Isten kegyelméb61 valo ur.
Intru Hristos Dumnezeu adevärat, credincios adevärat qi de
Hristos iubitor, loan Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu auto-
crat §i. unsul lui Dumnezeu, din bunävointa lui Dumnezeu std.-
pánitorul a toga Tara Româneasc6 §i al pärtilor de peste
35 munti, Arnlaplui §i Fägäraplui herteg, am &Arta din bunävoia
domniei mele §i cu bun'ävointa mea, cu Mima curata §i adeväratà,
cu mintea luminatà, dä domnia mea aceastä scrisoare a domniei
26. bátja, Racz Tatul/bátja RAcztatul. 28. Badea/Bagyo. 29. 6945/6940.

www.dacoromanica.ro
Nr. 65 TARGOVI$TE, 20 IANUARIE 1437 175

mele daruitä deplin i foarte .cinstita 0 mai cinstita decat toate


darurile, slugii domniei mele, lui Roman, nepotul boierului Stan-
ciul, A' le fie lor mo§tenire doua sate, anume Voivodeni i in
Sasciorii-Lovi§tea 0 in Sambäta de Sus partea lui Baicul 0 a lui
Vlad, muntele cu numele Mo§ul i apa Fagära§ului. Sa fie lor 5
acestea in veci statornice, lor i copiiilor lor, nepotilor i stràne-
poilor sa nu-i prigoneasca nimeni, &a nu le ia nimeni ceva
dela ei, nici in vremea domniei mele, Oda' la sfar0tul domniei
mele, nici in vremea fiilor mei primi nascuti, Mircea §i Vladul.
Sä fie scutiti de caraqie 0 de toate celelalte slujbe, sa fie scutiti 10
de dijma oilor peste Olt, de a porcilor, albinelor, sá aiba parte 0
odihna de plata galeatei, de dijma vinului, de plata fanului, de
darea de cai pentru po§ta, de tot felul de slujbe §i däri, atat de
cele mari, cat 0 de cele mici, cari vor fi in Ora stäpanita de noi
§i In vremea domniei mele, adica in domnia mea. SA nu fie suparati 15
nici de slujba0 nici de dregatori, nici de strângatorii de dare, cu
un cuvant de nimeni dintre cei cari sant trimi0 in slujba domniei
mele, 6.'ci de va incerca cineva sa-i prigoneasca i le-ar atinge
chiar numai un fir de par, acela va lua mare suparare 0 mania
domniei mele, ca un necredincios i necinstitor al scrisorii dom- 20
niei mele.
Inca §i dupá moartea domniei mele, pe cine-1 alege Dumnezeu
sa fie domnul Tarii Române§ti, din neamul iubit al domniei mele
sau dintre rudenii sau pentru pacatele noastre din alt neam,
daca o cinste§te §i o innoie§te, sa-1 cinsteasca i sa-1 intareasca 25
0 pe el Dumnezeu in domnia lui. Dar daca o strica 0 n'o cinste§te,
sa-1 bata Dumnezeu i sa-1 nimiceasca. aici 0 In viata viitoare
sa fie blestemat de cei 318 sfinti 0'60 cari se adunasera la Nikeia
sa-i fie mo§tenirea cu luda i cu Arie i Cu acei cari au strigat
asupra lui Isus Hristos, ca sangele lui sä fie asupra lor i asupra 30
fiilor lor, ceea ce este i va fi pang in toti vecii. Amin.
Marturii al acestui lucru: jupan Voico vornic, jupan Todor,
jupan Nan, Stanciul i Mircea fratele mai mare, Tatul Sarbul,
Pratea i Stanciul Honoi, Coica vistier, Semen stolnic, Manioc
paharnic, Badea comis, stefan grämatic i Mihaila. 35
S'a dat In Targovi§te, luna Ianuarie, ziva 20, anul 6945 (1437).
Eu, Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.

30-31. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
176 TARGOVISTE, 15 IULIE 1437 Nr. 66

Reprodus dupd I. Puscariu, Fragmente istorice, IV, p. 50-52. Publicat


In Transilvania, 1873, p. 5 si in Hurmuzalti, Documente, 11/2, p. 572. Tra-
ducerea ungureasca din 1727 e datoritd protopopului Toma Szviridovici,
evident dupd un original slay. Nota traducdtorului arata ca originalul era
5 scris cu litere sarbesti, pe pergament i Cu pecete atarnatä. Originalul se
afla in arhiva mAndstirii din Cluj. Datoresc traducerea romaneascd amabili-
tAtii profesorului A. P. Todor. Toate editiile precedente dau data 6940 (1432).
Ea trebue corectatd din cauza omiterii cifrei unitdtilor: 6945 (1437), data
care corespunde cu divanul i Cu domnia lui Vlad Dracul ; cf. Al. Al. Vasilescu,
10 Urmasii lui Mircea, p. 45 si G. D. Florescu, Divane, p. 25.

66.

Teirgovifte, 15 lulie 1437.


Vlad Dracul "inteirefte mai multor momeni satul Meirgineni
Tara Feigärafului, ca moarei, scutindu-i de toate deirile ci presta(iile.
15 Intru Hristos bine credincios §i binecinstit §i iubitoriu de
Hristos, Io Vlad voevod, cu mila lui Dumnezeu §i Cu darul dum-
nezeiesc domn §i stApAnitoriu a toatà tara UngroromAnA §i a
plaiurilor §i domn herteg la Amla§ §i la FIgAra§, bine am voit
domnia mea cu vointà curatA §i luminat.ä, cu inimA bunä, c5." am
20 däruit acest cinstit §i prea cinstit de acum Incolo hrisov, slugilor
meale, Stan sin Tatul §i Ursul §i Radul Stan sin BAra §i Godea,
intru stApAnirea satului Märgineni, cebra §i fiilor lor §i nepoldlor
lor §i prea nepotilor lor, pan In viata prea nepotilor fiilor lor, le
dgm In MArgineni Cu ocinà, cu moarà, cu pAmAnt de ardturà,
25 de cosit, cu pAdure, cu munti. BA' fie scutiti], IncepAnd dela
go§tinit, dela oierit, dela vierit, dela mute sau albine, dela gloabe,
dela di§m6, dela fAnatie, dela poianA, dela pote, dela slu§be
mari §i mici, dela cAte se afla Intru stäpAnirea domniei meale,
din acestea toate d'Am In Margineni. Pentru aceasta s'ä nu Indraz-
30 niti sA faceti Imperechere, nici sA-i globiti, nice nimica s'ä nu luati
dela slugile lor carii sA vor trimite dupà milostenie sau dupà alte
slujbe. Darà de s'ar trivia cineva ca sà-i zAboveascA, acela mare
rdu §i platA va lua, ca un necredincios.
dupA moartea domniei mele, iatä Dumnezeu bine au voit
35 ca BA fie domn Tdrii RumAne§ti, sau din roada inimii, sau din
34. domniei mele/domniilor.

www.dacoromanica.ro
Nr. 67 TARGOVISTE, 1 AUGUST 1437 177

rudenii, sau pentru pAcatele noastre din alt neam sau semintia,
de va rädica Dumnezeu domn, de va intäri si va cinsti aceasta,
s4-1 Intäreascd Dumnezeu intru domnia lui. Iarä de-1 va strica,
sd-1 strice Dumnezeu i s4-1 batà aicea trupeste si In veacul cel
viitoriu sufleteste i sà aibà impärtäsire cu luda i cu Aria, cu fär 5
de legiuitorii Jidovi cari au strigat pentru rästignirea lui Hristos,
sängele lui spre ei i spre feciorii lor. Amin.
Märturie pentru hrisovul acesta a fost: jupan Voicul, jup an
Tudor, jupan Nanul, jupan Stan, jupan Radul Borce, jupan
Nan Pascal, jupan Dimitrie spdtar, jupan Stoica postelnic, jupan to
Simeon stolnic, Miclea pdharnic, Badea comis, stefan logofät.
Scris in orasul domnii, Tärgoviste, meseata Iulie, zile 18, vleat
6945 (1437). Io Vlad voevod.
Reprodus dupd I. PuFariu, Fragmente Istorice, IV, p. 55-57, care pu-
blicA traducerea romdneascd din 1752, fdcutd in Bucure0i la coala din 15
Sfantul Gheorghe-Vechiu, dupä originalul slavon pierdut, precum §i o tra-
ducere ungureascd din 1758, ambele in posesia familiei Urs. Pentru data,
cf. G. D. Florescu, Divane, p. 26-27.

67.
Teirgovifte, 1 August 1437. 20

Vlad Dracul inteirefte boierilor Rutaf, Coica, Novac Stra(imir


satele Dobru,sa, Mamul, Cord Pfti, Urbuefti ci lonefti.
Fiji acestor boieri, Cornea, Dragomir qi Stan, vor avea parte de sta.-
peinire numai asupra celor trei din urmei sate. Satele seint scutite de
toate deirile ci preslafille. 25

Intru Hristos Dumnezeu, binecredinciosul i iubitorul de


Hristos insumi stäpanitor, Io Vladul Voevod i domn, eu mila
lui Dumnezeu stäpanind i domnind toatà Tara Rumaneasca
laturilor plaiurilor Almasului i Fägdrasului herteg, bine am
voit domnia mea, cu a mea bunävointä i cu curatà i luminatd 30
inirra si am däruit domnia mea acest intru tot cinstit hrisov
slugilor i boierilor domnii mele, Ruta i Coicai i lui Novae i 1 ui
Stratimir, sä le fie lor satele anume zise: Dobrusa i erbänestii
Mamul i Coräestii i Urbuestii i Ionestii. Asa si fe'eorilor lor,
Cornei i lui Dragomir i lui Stan sä le fie preste aceste trei locuri, 35

1. Matei, 27, 25.


12

www.dacoromanica.ro
1 78 TARGOV1STE, 1 AUGUST 1437 Nr. 68

care mai la urmä am zis, intru mostenire i ohabnice lor i fe'eorilor


lor, nepotilor i stränepotilor lor, panä in vieata domnii mele si
p and In vieata fiilor domnii mele, Mircea i Vladu.
sä fie In pace de vama oilor si de vama porcilor si de albi-
närit si de gäleatà si de vinäri'ee si de cositul fänului si de pod-
voaze si de toate slujbele i däjdiile mari i mici, care sant si se
gäsesc in insusi stäpänirea Värii domnii mele, i s'ä nu-i bantuiascà
nici judecätori, nici globniò, nici birari i niminea altii din boerii
si din slugile domnii mele, carii vor fi trimis dup'ä mile si lucru-
io rile domnii mele.
C'äci cine sä va ispiti a le face supärare, mäcar si un pär, unul
ca acela va avea a lua mare räutate i urgie dela domnia mea,
ca un necredigos i rusinätor hrisovului domniei mele.
Inca' si dupà moartea domniei mele, pre carele va alege Dom-
15 nul Dumnezeu a fi domn färii Rumanesti, din rodul inimii dom.-
niei mele sau din neamul domniei mele sau, dupà päcatele noastre,
din alte neamuri, de va cinsti si va intäri acest hrisov, pre acela
Domnul Dumnezeu sa-1 cinsteascä i sa-1 intäreasc6 in domniea
lui; iar de-1 va strica i nu-1 va cinsti, pre acela s5.-1 batä Dum-
20 nezeu Domnul aici i In veacul ce va sä fie, si sä fie blestemat
de 318 sf[in]ti pärinti dela Nicheea i sà aibä parte cu luda i cu
Anca i cu cei ce au zis: sängele lui asupra lor i asupra fgorilor
lor, care iaste si va fi In veci, amin.
märturii la gasta: jupan Ianco dvornicu i jupan Tudor
25 i jupan Nanul i Stanciul, fratele Mircei, i VlAcsan al Florei
si Nan Facal i Stanciu Honoi i Dumitru spätariul i Coica
vistierul i Seman stolnicul i Miclea paharnicvl si Badea comisul
tefan logof.
am scris eu, Mihail, in Tärgoviste, In luna lui Avgust 1 din
30 väleat 6845 (= 1437).
Io Vladul voevod. L.P
Traducere de Dionisie Eclisiarhul In anul 1 812 In Condica
yS'erbanefti-Marunglavu, f. 1, la Eforia Spitalelor Civile, comunicat de prof.
I. Iona§cu.

35 68.
Targovifte, 1 August 1437.
Vlad Dracul confirma slugilor sale, Nan, Tatul ci Stanciul
saint lor Ratefti, scutindu-1 de toate impozitele ci prestafille.

www.dacoromanica.ro
Nr. 68 TARGOVISTE, 1 AUGUST 1437 179

t (13% MICE Kl% XpHCTA KAAPOIrkpl110 H 6AM011/ACTHKhl H XpHCTW-


110KHKkl, 1w HAAA KOHKOM H rocnomurb. It'kCEH SEWN XrrpOKAAKNHC-
KOH 11 SAHAANIFINCKHM fIMAAWS H (DarpawS Kgmer, KAAP011110H3KOAH
rOCHOACTKO-M11 CKOHM 11p0H3K0ANFINEM, LINCTHM H CK*TAHM
WI&ARM% H MOVILIX CEH H Hp*HOHHTAFIld H EAAP0WEpA3Hhl 5

pincogSrt rocnoAcTisa-mn cavram rOCHOACTKA-MH, HANS H TATSAS H


GTAH,110103, MK* AA HAM ECT rOKH311 CEAO P4TS4111 Kh WLINFINA H Irk
WKA6/1., T'kArh H T'krk A*11,AM, KFISLIATOM. 11042h11111H WT
KAM, WT CKNFIFir KAM, WT nq %VKCTKA, WT Kl&KAApl&CTKA, WT C*110-
KOCHM, WT HOCAAH, WT HOAKOAH, WT HOKO3A, WT T-krk tvb,cnxM 10
NM% ECT it wpsx. H AA HM HE CAI*ETH 1103AKAKFITH NH C'hAEH FIH
rAOKIIHK, NH KH111111, NH AlISPHHIE FIFIXTO WT ciutrax. HAN OT 60A*p'h
rOCHOACTKA-M11 flOCHAAEMH)C no MHAOCTEX H 110 cmpfS6AX rOCHOACTKA-M11,
110110KE KTO HM EH 11034EAKHA alpe H W KAAC EANN, TO TAKOKkl HMATil
nouRTn KEAHKO 3A0 ii ¡MIKA& wprux WT rOCHOACTKA-MH, tAKOME 116- 15
'kpIIHK H I1p*CAVI111111K H 110CpAMIITEA cHemy xpilcoisymr rOCHOACTKA-MH.
IDEALIE>K6 H 110 CAp'hTH rOCHOACTKA-MH, KOrONCE 11p0H3K0AHT%
Focno,A,K Rork 6HTH rOCHOAHNk ELAAWKOH SEAM, HAH WT IMOM Cp'11-
Armaro rOCHOACTKA-MH, HAH WT rhp0AIIIIK rOCHOACTKA-MH, TA AllIf
110110KHT H STitxp,A,HT, Toro Focno,vh Bork Aa STKxpAnT 11 AA 20
SKAIIHT KK VOCHOACTK* Er*, 411E AH p430()HT H Toro rocnoxh Bork
Aa p830pHT H M SHHET'h 3AE Vk40M, 4 It% BAANalltiM K*11,* AINIEK110
AA HAUT StIACTHE ci HAM% H C'h flpFlEArk, EHIE ECT H EXAM 11%
*101. flAwn.
GlVkA*TfAlif : )KSHAH HONK° AKOVIHK, )1(811411 TIrAOrk, ;KIrIlAN 25
ncynan GT411III04 1111113HEK EpAT'h, HINMAN Hark IIACKAA11, ,KSHAN
GT4FP-110A XOFIOH, ;MOW] PAAVA'h HOpHEK, AHMI1Tplr CHATArk, BOHKA
KHCTIllark, GIA101 CTOAHHK'k, 111HKA* nappninc, ILIA* KOMHC, GTE4S4H
4010*ET. HHKOAA FIFICAX.
RA*T S11,ME, MEC*11,4 filtrIrCT A Malik, 30
t ¡HI BAAA KwEittvAd, MHA0CTT/i1 60HtiERt rOCHOAHNk.

t Eu cel lntru Hristos binecredincios i binecinstitor 0 de


Hristos iubitor, Io Vlad voevod i domn a toatà lara Ungrovla-
hiei 0 al pärtilor de peste munti, Amlawlui i Fág6ra§ului
a binevoit domnia mea, cu a sa bunälvointä, Cu inim6 curat6 0 35

12. grrOBAdXHHCKOH I SrIVFMAXHHCKOH. 15-16. HIKtPIIHK HilitritpHHK.


1 24. GPM.

speri. 29. 11HC41 I WIC. 30. flyrycT I fly.


12*

www.dacoromanica.ro
180 TARGOVIOE, 10 AUGUST 1437 Nr. 69

luminata 0 am daruit acest prea cinstit §i a tot cinstit 0 cu fru-


moasa fata hrisovul domniei mele slugilor domniei mele, lui Nan
0 lui Tatul qi lui Stanciul, ca sa le fie satul lor Rate§ti de ocing
0 de ohaba, lor 0 copiilor 0 nepotilor lor. Incepänd dela vama
5 oilor, de vama porcilor, de albinarit de galetärit, de gloabe, de
cositul fânului, de posade, de transporturi, de caläuze, de toate
acestea sa le fie de ohaba §i sa nu cuteze sä-i dauneze nici jude-
cator, nici globnic, nici biercei, nici allii nimeni dintre slugile sau
dintre boierii domniei mele trimi0 pentru milostenii 0 pentru
10 prestatiile domniei mele, pentruca cine le-ar dauna, chiar 0 cu
un fir de par, unul ca acela va primi mare rail §i mare urgie dela
domnia mea, ca un necredincios 0 calcator 0 violator al acestui
hrisov al domniei mele.
Inca 0 dupä moartea domniei mele, cine binevoie0e Dum-
15 nezeu sa fie domn al Tarii Române§ti, sau din rodul inimii dom-
niei mele, sau din rudele domniei mele, dacá innoie§te §i intare§te,
0 pe acela Dumnezeu sa-1 intareasca §i sä-1 confirme In domnia
lui, daca strica §i pe acela Dumnezeu sa-1 loveascä §i sa-1 ucida
aici cu trupul, iar In veacul viitor cu sufletul §i sa aiba parte cu
20 luda 0 cu Arie, ceea ce este §i va fi in veci. Amin.
Martorii: jupän Voico dvornic, jupan Tudor, jupän Nanul,
jupiin Stanciul fratele lui Mircea, jupan Nan Pascal, jupän Stan-
ciul Honoi, jupän Radul al lui Borcea, Dimitru spatar, Coica
vistier, Semen stolnic, Miclea paharnic, Badea comis, stefan
25 logofät. Nicola a scris. In anul 6945 (1437). Luna August 1 zi,
In Targovi§te.
t Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, sect. ist. IJ38 (Snagov, XXXI), cu o
traducere de Pesacov (1848) si alta de St. Nicolaescu. Pecete atärnatà, cAzutit
30 Regest. Cronologia Tabelard, p. 24 (Nr. 22).

69.
Teirgovifte, 10 August 1437.
Vlad Dracul inteirefte boierilor Stoilei, Rada, Petru, Bratul,
Radul, Neagul, Bucur, qeirban fi, Stan satul Luciianii, scutindu-'
35 de toate deirile fi prestafiile.
Vlad vodd pentru boierii Stoilei, Rada, Petra, Bratul, Radul,
Neagul, Bucuru, qarban, «preste Luciiani intru mo0e 0 Intru

www.dacoromanica.ro
Nr. 70 TARGOVISTE, 13 AUGUST 1437 181

ohabnicie, lor fgorilor lor, nepotilor §i stränepotilor Ora In


viiata domniei meale §i pan in viiata celor intAiu ndscuti fiii
domniei meale, Mircea §i Vladul, i A' fie in pace de vama de oi
§i de vama de rimälori §i de dijm6rit §i de vingriè §i de gäleatà,
de dijrnA, de gloabg, de cal* de podvoade §i de cositul ranului 5
§i de toate slujbele §i dàjdile mici §i mari, câte vá vor afla Intru
singura stäpanirea domniei meale. $i sä nu indräzneasc6 a-i
bantui pre dan§ii, nici judetii, nici globnicii, nici birarii, nici
altii nimenea din boiarii sau din slugile domniei meale ce 86 vor
tri[mite] dupä trebile §i slujbele domniei meale, cA, ispitindu-se io
a-i supgra pre ei, mä'car de un Or, va lila mare rdutate §i urgie
dela domniia mea, ca un necredinCos §i defdim6toriu hrisovului
domniei me[le]». Blestem pentru cine ar ceilca dania. <4. iatà
màrturii: jupan Voico dvornic, jupan Tudor, jupan Nanul, jupan
Stanciul fratele Mircii, jupan Nan Pascale, jupAn Stanciul Hanoi, 15
Dumitru spatar, Coica vistiiariul, Semen stolnec, Miclea pahar-
nec, Badea comis, [tefan] logothet. i Badea care am scris ».
Ttirgovifte, 10 August 6945 (1437).
Copie (fragment) in N. Iorga, Studii .,si Documente, VII, p. 46.47, dupà
traducerea lui Lupp dascAl. Fost proprietatea lui G. Ionescu revizor colar. 2.0
Regest, Florescu, Divane, p. 28. Pasajele in cursive sunt rezumate de d-I
N. Iorga.

70.

Teirgovifte, 13 August 1437.


Vlad Dracul inteirefte boierilor Voinea, Radul, Dragomir, Albul, 25
Vdlcsan fi Vlaicu satele lor: Leinjefti pe Argef (jumeitate), Gornii,
Aninoasa, Rugul, Balotefti fi Gäureni, scutindu-le de bate ddrile si
prestafiile.
t Kit Xl1HCTA flora CAelrOKECIAKIH H gAtIrCol'hCTHKKIH, ItV &IAA, KOE-
130AA H rocno,s,Huh, MHAOCTLY. 607KTEdl& H RONCTE VI gilaritlAt 11p0HBKOAEHTfA1 30
WEA4c1AUIllr-MH IMCEH BiallitH OlfrPC,KAAVHCliC,H, fiMAAWIr H tImrpanur
rFilikEr, CAAPOHP0H3KOAH rOCHOACTKO-61111 H AAPOKAK ChH KlaftHaTHIJ
HAACTOARIPH XPHCOK8A% POCHOACTKA51H gon-kpwm rOCHOACTKA-%H, RO-
HXHE H PeimoS n Aproarip H fiARSA H KAltICCAHIr H RAAHKI[A, Ii1K0 M

X '
33-34. BOHXHI I ROHM.

www.dacoromanica.ro
182 TARGOVISTE, 13 AUGUST 1437 Nr. 70

HM OCT 110A WT IFKHaCftIJH WT 111)1111U H rOpHk1 H 114111HOCA H P8r8A


fiAAOTELIFFE H rldrAHE. MR 'Vile* AA HM CXT Rit WiLIHHM H Kk
WK46Ai AO 1KHKOT4 T*K KH8011ATWM H FIAKFISHATOM Hrk, noingwn
WT OVEN KAM, WT CKHHHKI [UM, WT HHEA KAM, WT K'KBAAfICTKA, WT
5 KHHAfICTKA, WT AHNSMH, WT C*HOKOC, WT TMflhI, WT HOAKOA H WT
HOK0a, pEKWkl, WT MAAKIK11 H KOAliKkIrk CArK6Ark, fAHKA CE HAKOAAT
Kit C4MOAWKAKHOA1 BOMAN H WEAACTH POCHOACTKA-MH, H M HM HE
CM*OT 6411T8K4TH 11HC.RAEll HH PAOSHWK, IFH 6HIPITA Hl NH HFIXTO
WT soirkwk KEAHKKIK H M44111X, HOFIGKE )(TO Ali KW 110.34C4KkIA Alp! H
10 W KAAC EAHH, TO TAKOKW HMAT HOTATH KOAHKO 3A0 H worYm wT roc-
HOACTKO-M11, MICO 11(1*CTAFIHMK CTEMIr X1MECOK848 POCHOACTKA-MH.
OKAHOKE H FIO CM(PKTH POCHOACTI34-MH, Koro H369ETk l'ocnoAk
Rork 6WTH rocnoAnnk KAAWKOH SOMME, HAH WT C'hpArIFIOIPA [MOM
POCHOACTKA-MH, H4H WT C14WAHFIK POCHOACTKA-MH HMI HO l`p*XWAVIt
15 I14UIHM WT HHOHAEMEHWK, AA 41111 110411TET H OPTKrIlAFIT CldH 1COFICO-
Kirn POCHOACTKA-MH H TOP° l'ocnoAk Rork A4 STKfrhAHT Kit POC-
HOACTKE Gro, Alp itH 4301)11T H HO OrTitirkAHT, H TOPO 110CHOAk Bork
M HOI1I3HT H 8GYET 3,1,1 T*AWM, A KO WH KOK ASWEA H AA ECT HO-
AOKOH IIOAX H flp110 H Crk WHEMH pEKUJHK; KPItK Gro 114 HkIK H HA
20 %%AMC HK, IME OCT H K1KAET Kk K*Kkl K*KWM.
GEM! CROArrkm: MOTHAFI KOHKO AKOOHKIK, HaHAN T8AWQ,
NAHOIrA, Harm GTAHLIOVA 11.1111111EK spaT, ;Kornai Hati ITACKLIA,
GT4H4SA XOHOH, AHMHTprk CHATAO, KOHKA FlpOTOKHCTIMfrk, GOMM
CTOMIWK, flAplpHkIK, EAA* KOMHC, GTE$AH &WONT, Aak KOHKA
25 11HCAK it% TrkroKiitini, flyrycTa rT, KA*T xS11,ME.
t IW EAAA KWEKWAA, MHAOCTUA soNaGia rocnoAnnk.

t Intru Hristos Dumnezeu binecredincios i bine cinstitor §i de


Hristos iubitor, Io Vlad voevod i domn, din mila lui Dumnezeu
cu buiavointa lui Dumnezeu stäpanind intreaga tail a Ungro-
30 vlahiei, herteg al Amlaplui i F'ág6ra§ului, am binevoit domnia
mea qi am däruit acest atotcinstit prezentul hrisov al domniei
mele boierilor domniei mele, Voinea i Radul i Dragomir i Albul
1. Hrotund adaus pe margine. om. Venelin. PSrSnI Parrywk. Venelin. 2. nano.
-rapid fionoTupti. Mileti6. 5. WT TdAH61 om. Venelin §.1 Miletie. 7. irk I no.
Mileti6. 8. GAHTSINITH GiIHTORATH. Mileti6 i Venelin. 13. Eon. om. Miletic.
20. qa,s,ox I vao,om. Mileti6. s-kKwm rkina. Mileti6. &um I G1.
I 22. 11411rA I HANSA.
Mileti6, Haw, Venelin, HaR MICK4A t Haua Hactwaa. Venelin..

www.dacoromanica.ro
Nr. 71 TARGOV/STE, 23 AUGUST 1437 183

§i Valcsan §i Viaicul, ca sa le fie jumatate din Lanje§ti pe Arge§


§i Gornii §i Aninoasa §i Rugul §i Balote§ti §i Gaureni. Acestea
toate s. le fie de ocina §i de ohabä cat va trai domnia mea §i cat
vor trai fiii domniei mele §i cat vor trai nepotii lor §i stranepotii
lor, lncepand dela vama oilor, de vama porcilor, de vama stupilor, 5
de galetarit, de vinarici, de dijme, de cositul fanului, de talpe, de
cälauze §i transporturi, adica de prestatiile mici §i mari, cate se
afla In tara autocrata §i In stapânirea domniei mele §i BA nu cuteze
sa-i prigoneascà nici judecator, nici globnic, nici bircei, nici altul
nimeni dintre boierii mari §i mici, pentruca cine le-ar (Mina macar
cu un fir de par, unul ca acela va primi mare rail §i urgie dela
domnia mea, ca un calcator al acestui hrisov al domniei mele.
Inca §i dupa moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu
sa fie domn al Tärii Romane§ti, sau din rodul inimii mele, sau
din rudele domniei mele, sau, pentru pacatele noastre, din alt 15
neam, daca cinste§te §i Intäre§te acest hrisov al domniei mele §i
pe acela Dumnezeu sa-1 intäreasca In domnia lui, daca strica §i
nu intare§te §i pe acela Dumnezeu sa-1 nimiceasca §i sa-1 ucida
aici cu trupul, iar In cel veac cu sufletul i sa fie asemenea lui Iuda
§i lui Arie §i cu acei cari au spus, sangele lui asupra lor §i asupra 20
copiilor lor, ceea ce este §i va fi In vecii vecilor. Amin.
Ace§tia sant martorii: jupan Voico dvornic, jupan Tudor,
jupan Nanul, jupan Stanciul fratele lui Mircea, jupan Nan Pascal,
jupan Stanciu Honoi, Dimitrie spatar, Coica protovistier, Semen
stolnic, Miele paharnic, Badea comis, stefan logofat. Eu Coica 25
am scris la Targovi§te, August 13, anul 6945 (1437).
t Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, sect. ist., 1/39, Mitrop. Bucureqti,
XCIV/1. Pecete atarnat6, cAzutd. Cu dou'd traducen: una de Lupp, dasal
slovenesc la *c. Sf. Saya §i una nouä din 1901. Publicat de Venelin, p. 30
77-80 §.1 de Miletié i Agura, p. 122-123. Trad. In Foaia soc. Rornd-
nismul, I (1870), 296. Regeste. Aricescu, Indice, Nr. 369 §i Florescu, Divane,
p. 28-29.

71.
Tdrgovifte, 23 August 1437. 35
Vlad Dracul inteirefte boierului Bodin satul Vlädeti, scutindu-1
de bate &Idle ci prestafille.
20. 21. Matei 27. 25.

www.dacoromanica.ro
184 TARGOVI$TE, 23 AUGUST 1437 Nr. 71

t g'h XplICTI1 JELOPLI 611ell'OrkpHk1 H KAAPO(VhCTHKIIIH Fl XPFICTOMOKHKKI,


IW ELAAA KOEKOAA H POCIIOAHHk, MHAOCTYM 60)KYOM H 60,KTEA1 SAarkIM
11(10H3KOAEHTFM WSAAAAMIIIV-MH KhCIFI SEMAH OrPOOKAAKiHCKOH, flmmunr
4:LoArpatint XE1111,Er, SAAPOI1P0H3KOMI FOC110,1,CTKO-A111, CKOHA1 EAArhIA1
5 Hp0H3KOAEHYEM, H mooKar ChIF KICEMICTHk1 H HAACTOIUIIHKI1HCOKVA
OCHOACTIlil-A1F1 CA1r3E H Eoirkontnr POCHOACTKA-MH, sKynanoy EoAnnor
C'h ChIFIOKH CH, IJKO AA MI( CAT EAtIAELIJH Kit W4HHM H Kit WKA6/1.,
AO )KHKOTA POCEIOACTKA-MH H AO ,KHKOTA CIIIHOKk POCHOACTKA-AH,
&WWII H gnki, H MYKOTA 11)Ç, II04EKillH WT WKLIH KAM, WT CKHHH
10 KAM, WT WWI KAM, WT Kl&KAAfICTKA, WT KHHAOCI.KA, WT AtottAnti, wr
rkHOKIVC, WT AAK, WT C*HOKOS, WT 110A4WA, WT H01403, pEK11111 WT
MAAkIK H KEAHKKIK CAVICKArk, EMMA CE naKoAiwr Kit BEMAH rocnort,cr-
KA-MH H ri,A HM HE CM*ET EMITIrKATH, HH PAOSHKIK.,
snotaa, ta HH IFFIXTO WT 6011-k3'h HAH flAGOTHVAK FOCHO,A,CTKA-MH, no-
15 HONE KTO AHM 1103,1E4%111A AWE H W KAAC EAHH, TO TAKOKkl HMAT H0TATH
MARIO SAW H wiarYF WT POCHOACTKO-M11, KAKO IFEK*011k1K H 11111*CAVW-
HbJK cTFAur X0HCOKSAIr rocnoArrita-mn.
elpi H no cmfriern rocnoAcTga-Aut, Koro H36EPET FocnoAk Gork
shrtql rocnoAturk E.MUIKOH 3EMAH, HAVI WT CO'h,A,PEIIAPO HA0,5,,A roe-
20 110ACTISA-Mii, HAH WT C'h0WAHhl't POCFIOACTKA-MH, HAH no rirkKoM
WT HHOHAIMEHWK, AA AIIIE 1104kTET H STKIrkAHT C'ItH KIHICO-
KOVA POCHOACTKA-MH, H Toro FOCHOAk fiOrk AA IrTWIIAIET K'h POC-
IIOACTKO FPO, AWE AH PABOOHT H nocpamtrr, H TOPO rOCHOAk Rork M
1100113HTIL H HOCOAMHT SAE T*AWM, Kk WEE K-kint prinex ti AA ECT
25 HOWIECTIMIK II0,1,* U 110140 H C'h wn-Lun PEKIIIFIX : KfIkK FPO HA indr
HA tuitAwK nx, ECT H RASAFT Kit K*Kitl. flA11111.
Git*A*TEAE : ,K1rHAH RONK° AKOPHHK, Har11411 TIrAW0, MOrfliH Ha-
NOVA, ,KVIIAH GTAIDIVA 1111414M SPAT, aCtrIlAH Han llac,a, GTAHLIOVA
X0H0F1, 11(YkKE, CHAT4h, KOHKA HOOTOKHCTTAO'h, GE-
30 MEH CTOAHKIK, 111HKAE HAKAKHLIK, Bart,* KOMHC, GTE4SAH AWPWOET. flak
ROHKA HHCAX K'h Tp"hrOKHIpt, MEC'kika flIrryCTA Kt' ,A,614/4, KA*T SRME.
t
LwRAJA, KWEtWAA, MHAOCTIR KOMTA VOCHOAHHh.

t Intru Hristos Dumnezeu binecredincios i binecinstitor si de


Hristos iubitor, Io Vlad voevod i domn, d:n mila lui Dumnezeu
35 si din bunävointa lui Dumnezeu s'apânind toat6 tara Ungro-
vlahiei, herteg al Amlasului si al FAgArasului, a binevoit domnia
At
15. AH %t (contras din AN HM) I AH.

www.dacoromanica.ro
Nr. 72 TARGOVISTE, 23 AUGUST 1437 185

mea cu a sa bunävointa 0 am ddruit acest atotcinstit 0 prezent


hrisov al domniei mele slugii 0 boierului domniei mele, jupanului
Bodin cu fiii lui, ca sä-i fie VlAdeátii de ocinä 0 de ohabd, cat
va trdi domnia mea ái cat vor träi fiii domniei mele, Mircea 0 Vlad,
0 cat vor träi ei, incepand dela vama oilor, de vama porcilor, de 5
vama stupilor, de gäletärit, de vinArit, de dijme, de cositul fanului,
de copaci, de transportul fânului, de transporturi, de cäTäuze,
adic6 de slujbele mari 0 mici, cate se afld in tara domniei mele
0 s'ä nu cuteze sä"-i prigoneasc6 nici judeator, nici globnic, nici
bircei, nici nimeni dintre boierii sau functionarii domniei mele, 10
pentrucd cine le-ar däuna chiar cu un fir de pär, unul ca acela va
primi mare räu 0 urgie dela domnia mea, ca un necredincios 0
neascultätor al acestui hrisov al domniei mele.
Inch' 0 dupà moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu
sä" fie domnul färii Romaneáti, sau din rodul inimii mele, sau din 15
rudele domniei mele, sau, pentru päcatele noastre, din alt neam,
dacä cinsteáte 0 int6reáte acest hrisov al domniei mele 0 pe acela
Dumnezeu sà-1 intäreasc6 in domnia lui, dac4 strica ái violeazd
0 pe acela Dumnezeu s4-1 loveasc6 0 sà-1 nimiceascä, aici cu trupul,
iar in cel veac cu sufletul 0 sä fie pärtaá cu luda 0 cu Arie 0 20
eu acei cari au spus, sangele lui asupra lor 0 asupra copiilor lor,
ceea ce este 0 va fi in veci. Amin.
Martori: jupan Voico dvornic, jupan Tudor, jupan Nanul,
jupan Stanciul fratele lui Mircea, jupan Nan Pascal, Stanciul
Honoi, jupan Parvu, Dimitrie spätar, Coica protovistiar, Semen 25
stolnic, Miele paharnic, Balea comis, stefan logorát. Eu Coica
am scris la Targoviáte, luna August 23 zile, anul 6945 (1437).
t Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, sect. ist. 1/40 (Mitrop. Bucure0i, pach.
XCIV-2). Pecete atArnatd, cdzutà. Cu douà traducen, una de Luppu, dascal 30
slovenesc (1745), cealaltd de St. Nicolaescu. Publicat in trad. in Foaia soc.
Itomcinismul, I, 1870, 295-296. Regest. Aricescu, Indice, Nr. 370.

72.
Thrgovifte, 23 August 1437.
Vlad Dracul inteirefte raineistirii Bolintinul mofia Bolintinul, 35
junuitate din satul Bolintinul.
21. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
186 ARGE$, 2 AUGUST 1439 Nr. 73

«1437 (6945) August 23. Hrisov a lui Vlad voievod, ce-1 dà


mgdästirii din pädurea cea mare, care este Sf. Blagove§tenie,
preste 11111 Arge§ului, Inpotriva Buc§anilor, ca sà-i fie satul ce s'ä
nume§te Bolintinul jum6tate, i proci » (a).
5 « 6945 (1437), August 23. Vlad voevod sin Mircea voevod,
madästirii Bolintinul, de moOia Bolintinul; s'au scris In Targo-
vi§te » (b).
Rezumat la Arhive Stat, M-rea Mihai-Voda, VII/70 (a). Cf. I. IonaFu
In Rev, 1st. Rom., 1937, p. 333. Alt rezumat in Cronologia Tabelard, p. 24
10 (Nr. 22). (b) O simplà indicatie§ila Brezoianu, VechileInstitutii, p. 234 (Cu data
6941), mentionând Condica meiniistirii Mihai-Vodd .

73.

Argef, 2 August 1439.


Vlad Dracul Enteirefte meinetstirii Tismana toate daniile bunicului
15 siiu, Rada voevod, ale unchiului seiu, Dan voevod, ale tatillui sau,
Mircea voevod, ale bunicii sale, doamna Calinichia fi ale lui Lucaci,
precum fi daniile unchiului tatalui siíu, Vladislav voevod, feicute
meinetstirii Vodi(a. De asemenea confirma cumpeireiturile Pechi ale
lui Nicodim fi obiceiul, läsat de acesta, ca egumenul sii fie ales de
20 alugeíri, Pira amestecul domnului.
t HNS1 A3 k 11111 XIMICTA flora EAArOK'kpHkIH H HA4P0111.CTHK11111 H
XfHICTOMORHKI111, IlY RAAA KOEKOA4 H rOCHOAHHh, A1HAOCTTA BONSTEA
KAArKIM KOMTEM 11110H3KOAEHTE4 WEAAAA2M118-M11 11 l'OCHOACTKOVAC1118-
Mk1 K'hCEH MANAN OrrrOOKAAKTHCKOH, 11MAA1118 H CDAPIJAWIr KE(111,11',

25 KAAPOIVONSKOAH POCHOACTKO-M11, CKOHM SAArkIM 11(10113KOAEHTEM, LINCTILIM


CK*TAILIM Cp'hAll,EM H MpOKAK ChN KliCEW1tCTHIk111 H K44POWKWHIIII1,
11)111 HAA KKIC*MK1 1111CTMILI H Aapwg, HAACTOAH Xf1HCOKO1rA rocno,k-
cTga-mn, M0H4CT11(11! K'h SEMAH rOCHOACTKA-MH HA ArkCTO (11KOMEA1
THCMEHA, frO*1 CK*TWHOIIIIKU1H pWAHTfA MANTEA-Mil, inIlplA KOE-

30 KOAA, P4A1rAk KOEKOM, WT OCHOKAHTA K63AKIDKE H CATOHCAINKWH KflAT


pWAHTEA* MH, AMI KOEKOM, monthun KELUMH HOKAHH. GEPO pAAH,
6A4r0H3K0411 rocnoAcTgo-mn, MKONSE H rocnoAcTity, CHI1,1 H amor CHI1,1
KhCflpY1MHIIIK ENTH H WKHOKIITIII 01r60 nom-kii POAÏTMk POCHOACTKA-
MH H )101KOTANCE KV 11 CHACEIliA POCHOACTKA-MH, C111H XIIAM 11ACK-k-
35 Tia.% 'mamila-in" KoropoAnii" H npncno A*Khl IllApTE Oy'KAHHTkl

www.dacoromanica.ro
Nr. 73 ARGE$, 2 AUGUST 1439 187

KitrkKkIA111 14311A011t1 H H M HICitKplIWENTE HCHAkHHTkl,


AOXWAII,H
lirrit4LT. NCE CE, FM EMMA IIWAHTEA MOH H 6IMT ero flplIAONCHWA CEM8
XpAA11r, Kite* HOTIW1tAHT1t1 H 8KANI1Tkl CAAKhl (1AAT KON1YX., Kit KKAAS
]Iff H 411CTk HACK*TWAT. KAAAH4H11,X HALM lioropoAHH,X, MKO AA CTA
noHwsrkquic Kit 3111KOTE rocnoAcTita-mu 8101111TIA* H HOM0111111111", 5
Kit CT1Wlik1H Mint KOAATA1111,X.
1111'kK1k noTgfrhatm rocno,a,rnto-mH npuno,NEHA WT AM rocnoA-
CgTa-MH, PAAVAA KOEKOAA, coIA KVAIMICK111 11110A C TO1101111WM H Tac-
MENA, EAHKO k iHrAINECK0 H P8WEMCK0 H 6AATO KFICTINIVh. WT Tono-
AHlka AO 491301%1 r[rhAA 13111WE KOKA4H11" H 1101 HEM H CfAA XpitCOKA 10
3411TO WT MAAIWKOrA CXACTKA K'k6AOK
C'k G-11/1411111013WM H

itCtKO KAM AANSAH, CHpENIA ArkKOK T H CHI3WK ï H ArkOOK MEM


norrait rOlrH1-141H Ï H M 4firkAli 1111,HrANH.
H Kit CkIM 1111HAONCH pWAYTEA rOCHOACTKA-M11 ill11114* KOEKOM CIAO
H ASHHipH H KA0111HHA U KApKOKIII, C KOTOKWA1 G811111-111,76, 15
C'h KOKOCEAHM H NA KAATNH11,H CEA0 KECTH41110 1110 ECT flpHAONIHAA roc-
HONCAA KAAHFIHKT/A RAU rOCHOACTKA-MH H A8KA4 INNIAO?KH H CEAO
G'KrOHH 0 H IlpHAONIHA CTI51111,1t pwAYTervk mu, KAAAHCAAK KOEKOAA,
CK*T0A18 fillA01a10 HA KOAH11,14 CEAO XHAOKNIH11r H KOA*111111,M Kit
KHCTI11111,H H K1l CpEANkl KECT HA MEA'kallItIK KpAT H WT OCAVk Kirk- 20
11111111% AECETOK H A,811AKit WT GDAKOKE HAAHHE AO KOTArk PitWAKC-
Koro H rOirkAIA &ANNA WT MFIAKA C KarliHNOM CEAHN1OM C'k wprk-
wYtm H Cit AHKAAAMH, eAltKOKHRA KCA H "WOKEN:h. H 110H1I01111 (JO-

AHTEA rOCH0ACTKA-A111 NA KANTO, WT ION XANI11104A KOAA Ha EPATHAOK,


Y TOK. 25
111tCkl 1111HAArAK H rOCHOACTKO-MH H Oltiltfrk3CAA C'h KitC*KHA1
HOKEA*NTEM H OrTKIVIOKAENTEM, AA 6.MAMT HEHOAKHNIFIA H 1011p*A0?K114
AO ailiKOTA l'OCI1OACTKA-MH H AO N1HKOTA ChiNkrOCFICIACTKA Mil, MH114-k,
KAAA H PAA71, TAKON1A1 H CfAATA K'hrk, EWE H Gardghlt, ellt
K8HHA HON KHKOAHM WT LdI1 KOIKOAE, AA MT CKOSOAHA WT K'krk- 30
ItIrk fh160T H AAF1K0K H AOKOAKkl l'OCHOACTKA-MH.
11% CHM HOKEA*KAT rOCHOACTKO-A111 CAMOKAAACTHOM KHTkl HNOKOM
Kit 06010 moHacTHpy H no CA1pitTH HA4EACTK8AWAr0 1411M, HALIAANHKA
1411KTO M HE HOCTAKA*T, HI A3k CAM, &IAA KOEKOM, uT NH EIHKTO,
H3SE 110 A111*, T101.1.4 ErONSE CAMH KAAVOKOAAT, WOKE AA CE 13430f1HT 35
4HN H HAAANTE KHKOAHMOKO H MOE H014fA*HTf. KTO AH Apit3NET, MAUI)
CAMO rocnoAcTito-mH HAH WT Clt111011k rocnoAcHita-mH HAH 6MAH KOH
rOCHOAAfIll HMO KOLNET NACTATH no MOEM Tort; H 11011111ET paa0pHTH
CTE flOTKPUICAENTE H HOKIA*14YE rOCHOACTKA-MH H 41111 H HAAAFITO

www.dacoromanica.ro
188 ARGE$, 2 AUGUST 1439 Nr. 73

HIIKOAHMOKO, TAKOKAPO Ad 110(143HT rOCHOAk liOrik CTI3411111k141 HI 11(J4KEA-


11it14i CMAOM CKOHM Fi Ad My ECT rhillaT4THFill,4 flACK*Tddd gAdAH-
tiiill,d riOr0p0A1111,8 H M ECT HpOKAMT WT p1S-kTIOK H g'h.CIAEHCKhir 3
C'kE0(11 H Ad ECT HplitlECTEH C'h IIOAE H fifITS H rhCEM WTIEKILIHK CE
5 rOCHOAA H 110-kA4KIIIIIM WO lid CMfritT141.
GENIE CK'kr1,*TEAE : M81hill TsAwp, ;KSnail GTAHLISA, )KSHAH indlit
AKOPHHK, HiSiltili GT4N1I'4 MilliiifK SpdT., 3{8fhill TATSA Gp1+68A, ;NSEldli
LAIVISA, HO:1r1411 Grd11118A14 X011011 H KONICA HOOTOKHCTLIp'h, ASMHTIrk
ClidTdfl, AOPOHET GTE$AH, GEMEH CTWAHHK. HIE(IBM1 IiiiCTTap'h, illFiKA*
10 ild)Cd(11111K, ILIA* KO41HC. 113h KOHKd fifif 11HC.IK Kit flprunni, MEC*11,t1

fltirtiCTA 1-1 MOM, KAT xSII,MS, EHAIIKTW K.


t LW &AA KWEKWM, MHAOCTTA 14ON1YE4' POCHOAHHk.

t Eu, ce! Intru Hristos Dumnezeu binecredincios §i bine-


cinstitor §i de Hristos iubitor, Io Vlad voevod §i domn, din mila
15 lui Dumnezeu §i cu bundvointa lui Dumnezeu stapAnind dom- §.1

nind peste toatä tara Ungrovlahiei, herteg al Amla§ului §i


Fägära§ului, a binevoit domnia mea, cu a sa bunävoing, cu
inimä curatà §i luminatà §i am däruit acest atotcinstit §i cu fru-
moasä fa44, care este deasupra tuturor cinstelor §i darurilor, pre-
20 zentul hrisov al domniei mele, mänästirii din tara domniei mele
la locul numit Tismana, pe care sfant räposatul pärintele Orin-
telui meu Mircea voevod, Radul voevod, din temelie a ridicat-o
§i sfänt räposatul fratele pdrintelui meu, Dan voevod, cu multe
lucruri a Int'grit-o. Deci a binevoit domnia mea, precum In domnie,
25 a§a §i In aceasta sä le fiu urma§ §i sä innoiesc deci pomana Orin-
telui domniei mele pentru viata §i mäntuirea domniei mele, acest
hram al preasfintei stäpanei 1\16scRoare de Dumnezeu §i pururea
fecioarà Maria sd-1 int'äresc cu tot felul de daruri §i venituri §i cele
neisprävite s'ä le implinesc, nu numai aceasta, ci cAte au däruit
30 pArintele meu §i fratele lui acestui hram, pe toate sä le Intäresc
§i sä le confirm spre slava lui Dumnezeu §i spre lauda §i cinstea
preasfintei stäpänei noastre Näscätoare de Dumnezeu, ca s'o aflu
pe Ea Intäritoare §i ajutAtoare in viata domniei mele, iar In ziva
cea cumplità mijlocitoare.
35 Mai intAi Intäre§te domnia mea cele däruite de bunicul domniei
mele, Radul voevod: satul Vadul Cumanilor cu Toporna §i Tis-
mana, atd a fost Lig6§eascä §i Ru§easc6 §i balta Bistret dela
Topolita panä la Garla-Repede, mai sus de Covacita §i pe läng4

www.dacoromanica.ro
Nr. 73 ARGES, 2 AUGUST 1439 189

aceasta i satele Harsova cu Salcisoara i graul din judetul Jale-


sului, 400 de galeti, de cate ori e vremea dajdiei, 10 burdufe de
branza si 10 cascavale si 1.0 masuri de miere i 1.0 postavuri de
mantale si 40 de salase de Tigani.
pe langa aceasta a daruit parintele domniei mele, Mircea 5
voevod, satul Ceauri i Dusesti i Plostina i Jarcova% cu Potoc
Susita cu NovoselVi si la Blatnila, satul Pesticevo, pe care
1-a daruit doamna Calinichia, bunica domniei mele i Lucaci a
daruit i satul Sagoino si a däruit unchiul parintelui domniei
mele, Vladislav voevod, sfantului Andonie dela Vodita satul Jidov-
Oita i moara dela Bistrita i vartejul mijlociu intreg la Portile
de Fier si zeciuialä dela opt pescarii i Dunarea dela povarnisul
Oreahova pana la hotarul Rusavei i Vodita Mare dela Dunare
cu se1itiie Bahnei cu nucii i cu livezile i Elhovita toatä.
Tarovetul. i a daruit parintele domniei mele la mine, zeciuialä 15
dela roOe lui Ciop Hanes la Bratilov.
Acestea toate le-am daruit i domnia mea si le-am intarit cu
toatà porunca i intaritura ca sa fie nemiscate i neschimbate,
cat va trai domnia mea si cat vor trai fiii domniei mele, Mircea
Vlad i Radul. De asemenea i satele toate, inca. i Sagavatul, 20
pe care 1-a cumparat popa Nicodim dela Dan voevod, sa fie libere
de once presta0 i däjdii i venituri ale domniei mele.
pe 15110 aceasta porunceste domnia mea calugarilor sä fie
de sine statatori in amandouà manästirile i dupa moartea car-
muitorului lor, nimeni sa nu le aseze alt carmuitor, nici eu insumi, 25
Vlad voevod, nici altul nimeni de dup'ä mine, numai pe acela pe
care ei singuri 11 vor binevoi, nici sa se strice regula si ordinul
lui Nicodim i porunca mea. Cine ar indrazni, macar i insumi
domnia mea, sau dintre fiii domniei mele, sau oricare domn care
va sta pe urma mea si va strica aceasta intärire i porunca domniei 30
mele si regula si ordinul lui Nicodim, unul ca acela sa-1 loveascA
Dumnezeu cu strasnica i dreapta lui judecatà i sä-i fie potrivnica
preasfanta stapana Nascatoare de Dumnezeu i sa fie blestemat
de sfintele i ecumenicele 7 soboare i sa. fie socotit cu luda i Cu
Arie i cu toti cei ce s'au lepadat de Dumnezeu i 1-au dat pe el 35
mor%ii.
Acestia sant martorii: jupan Tudor, jupan Stanciu, jupan
Manea dvornic, jupan Stanciul fratele lui Mircea, jupan Tatul
Sarbul, jupan Iarciul, jupan Stanciul Honoi i Coica protovistier,

www.dacoromanica.ro
190 FARA LOC, 16 SEPTEMVRIE 1440 Nr. 74

Dimitru spatar, logofatul Stefan, Semen stolnic, Serban vistiar,


Miclea paharnic, Badea comis. Eu Coica care am scris la Argeq,
luna August 2 zile, anul 6947 (1439), indiction 2.
t Io Vlad voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
5 Original pergament. Arhive Stat. Peceti (Ist. 1/41). (Tismana). Pecete
atarnatLi pAstrata (lw emom . .) Traducere veche In arhiva md-
.

rastirii Tismana, cu mai multe greseli, publicatA de $tefulescu, Tismana,


p. 181-183. Trei alte traducen i vechi la Arhive Stat, una fArA datA, alta de
G. Pepcov (1845) i a treia de D. Pesacov (1862). Regeste, Cronologia Tabe-
lo larei, p. 24 (Nr. 23) §i Florescu, Divane, p. 23.

74.

Färäloc, 16 Septemvrie 1440.


Vlad Dracul inteirefte ieromonahului Dorotei local mcincistiresc
Licura fi fase vii, indiceind numele vdnzeitorilor fi preful in vedre
15 de vin. Apoi îi dä voie sä ridice o m'a* neistire la Licura, in hotarul
Rámnicului, care vi fie ctitorie domneascii, iar pe Dorotei Il numefte
egumen ca dreptul de a-fi numi fi moftenitor.

t .11311 H7RE Kk XplICTA BOTA 61.1FOrkpH61 11 RAAFOILIkeTH H Xf1HCTW-


AtO3H361 H 110F0A1k 110A143A1111111 H CAMOAp'11/HAKH61, 1wKi1AA KOHKOAA
20 H FOCHOAHHK K'KCEH BEAVII1 rpOKAAVHCKOH H AAM16 AO KEAHKAFO mopa
WHAA,A,86, H H4 X1116CK06 CTpAHEwcApioxo, fiMAAMS H (1)arapaw$
rfpgirk, 6AaronpousgoAR rocrioAcTito-mH, C140HA11% KAAFklA1 Hp0H3110AE-
HTIA16, tHICTHA1 11 CrkTAHM C6pA11,6M11 H motu FOCHOACTISO-A1H Chi
rkCELIECTHIll KOHCOKSA MOA661111K8 rOCHOACTKA-MF1 H CK*1116110HHOK8, 110118
25 Klirp A000T610, 1AKO M A11r ICT M*CTO WEHTIAHO 30304%10 illiKtipA 11 S
1111110F0A,V, tpo ICT nor.Snim, 0A,HH WT CIAHOK% IIETpOlt9C 3A S CTO
gfAf1A 101HO 11 ApSrii WT lIACAOKA flpOTOMEillEpa SA S CTO K6ApA H
Tp6TH WT Chino:4M HAAAHCAAKOKEr 34 0 CTO 13EMA H 46THpitTH WT
11F.Y.T6 3A A cTo goma H H6TH WT 111.41'011A 3/1 p KlApA H WICTH WT
30 111HKAHAA H WT R061 3A HET11 CTO 36Ap4. llo TW A1 my AaAo H roc-
110ACTKO-M11 AA HOAHHIT6 AIOHACTIVIL 1311 rOTilpti PHRH111-11C0A1 101
ilooKSpo, Kit KTHTopYm rocnoAcTKa-mH AA EXA6Tk, H AO AlEXA6T
,KH111% 11006 AkOpOTEH, AA 6CT TOM1r Ai*CTS HACTOATMIL H Er8AA6H11, HH
WT Kwromo 116110T6KHOK6H111. 110 CA1pliTI1K6 oro, AA ICT 110Al&HIL 110116
35 A0p0T6H AA HOCTAIlliTh. HA CK06 41/1-kCTO Koro 110 SHTIt H EpATTA

www.dacoromanica.ro
Nr. 74 FARA. LOO, 16 SEPTEMVRIE 1440 191

KitCAKOVO 110AIOSET1k. To AA mv ECT NEHOTKKHOKEHO AO 7KHKOTA rocnoA-


CTILA-AAH H AO NCHKOTA CkIHOK% VOCHOACTKA-MH, ifilipLIA H RMAtt H PAAll'AA.
rAKOMAE HATE UAWilik KI/111Kk NAN MAI% HMI WT CA8rk VOCHOACTKA-MH,
TA CE EH 110K8CHAk HOSACAIIHTH 110118 ,A,01)0T110 HA TWAA311 M*CTE, HAN
TOM8 Koro WHk HA CKOE AVkCTO WTCTAKI1T, AIIIE k HilAC HH11, TO 5

TAKOKH HAUT HOTATH KEMIKO SAO H worTx. rocno,A,cTKA, 1dKO HEAfl-


HkIKk H np-kcaumwk W111134%48 VOCHOACTA-MH.
61110KE H 110 CI%%MTH VOCHOACTKA-MH, Koro H3BE1ETk rOCHOAk Boris
ENTH VOCHOAHHk HAAWKOH SEWN, WT CjiltAENHAFO MOM VOCHOACTKA-AAH,
HAN WT C'140AHIIIKk POCHOACTKA-A111, HAN, HO rp-kicomk Hamm, wT lo
1111011A*MEHKIKit, AA Mill 11011kTETk Ckl KoHCOOM N WEHTfAk Ch% HOHOKHT
H STKIrkAIIT, H Twro focnoAk Rork AA HONKTET H 8TKjr11,A,FIT Kit
VOCHOACTK* Fro, Alin AH 110CpAMHT H p1t3118WHT'k, TO TAKOKAVO, r0C-

.
110Alt Rork M (1A3p8WHTk Kit rocnoArmk EVO 11 AA SKTETk SAE T*A0,
A KII 6MAAIIIH4WII K*11,1 A8W.T. H AA ECT 11pOK1tET WT XplICTA EWA H
WT THI CK*TkIK H EOVOHOCHMK WT11,k WISE it'k HHKEH H AA HALM
81FCTTf Ck H1OAX li Ck HOLY. H Ck W HE 31t01111CTHKHAIll HIOAE11, EN1E lilt-
15

31JIHWA HA XfN1CT4 BOVA, CHACA NAMPO, KAKI& Er0 HA IIHK H HA


el[A,A,]0K Hx., GKE ECT H 6dRAET1x K'k ft*K111. flAWIWk.
H um CK*AETEM I /KSILIH TS,A,Wrk H ,K8IlAtIk TATSA AK0(111111K H 20
?KSHAHlt HAHSAk H ?HSHAIlk ROMIG H ;KSHAHlt MAN* H ,K8114tih aTAH-
(I8A H NaF1AH TAT8Ak Grk68Ak H ;KSIIAllk HAkKCAnk 44i011EK'k H

Nt8IlAllk I4ptI8111% H P1tA1rAk HOptIEKli H GTE4S411 Awroorr H IIIFosaok


KHCTTE[111 H AFILMHTIlk CHATAp'h H GEMEH CTOAHKIK H IVIHKAE HAKAp
Hk1K fiAA-k Kowic
11 il IHNIANAk MICA, AlErkita GEHTEN11411H, 25

Si AI114k, KAT x311,MO.


t EV RAO, KIVEKWAA, INHAOCTTlit 60/fa1tt VOCIIOAHNk.

t Eu cel Intru Hristos Dumnezeu binecredincios §i bine-


cinstitor §i iubitor de Hristos §i unsul lui Dumnezeu §i autocrat,
Io Vlad voevod §i domn a toatä Ora Ungrovlahiei stäpAnind 30

§i panä* la marea cea mare §i stäpânind §i In partea ungureascg,


heqeg al Amla§ului §i Fägära§ului, a binevoit domnia mea cu a
sa bundvointà, cu inimä curatä §i luminata §i a (Limit domnia
mea acest atotcinstit hrisov rugätorului domniei mele §i ieromanah,
popa kir Dorotei, ca si-i fie locul de mänästire numit Licura §i 35

§ase vii, pe care le-a cumpärat, una dela fiii lui Petre pe 600 de
n
25. Omen%Rpm 1 ce.

www.dacoromanica.ro
192 FARA. LOC, 16 SEPTEMVRIE 1440 Nr. 74

vedre de vin §i a doua dela Laslau protome§ter pe 600 de vedre


§i a treia dela fiii lui Vladislav pe 900 de vedre §i a patra dela
Agata pe 400 de vedre §i a cincia dela Murgoci pe 100 de vedre
§i a §asea dela Mihail §i dela Bobe pe 500 de vedre. Dupa aceea
5 i-a dat §.1 domnia mea sa ridice o manastire in hotarul Ramnicului
la Licura, sa fie in ctitoria domniei mele, §i cat va fi viu popa
Dorotei sa fie carmuitor §i egumen al acelui Ice, de nimeni ne-
clintit. Iar popa Dorotei sa aiba voie sa a§eze In locul &au, dupä
moartea lui, pe cine-i place §i pe cine-1 vor place toti fratii. Aceasta
10 sä-i fie neclintit cat va trai domnia mea §i cat vor trai fiii domniei
mele, Mircea §i Vlad §i Radul. De asemenea sau boier mare sau
mic dintre slugile domniei mele, daca s'ar incumeta sa däuneze
popii Dorotei la acel loe sau aceluia pe care el 11 lasa In locul sail,
chiar §i cu un fir de par, unul ca acela va primi mare eau §i urgie
15 domneasca, ca un necredincios §i neascultator al poruncii dom-
niei mele.
Inca §i dui:4 moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu
sa fie domn al Tarii Române§ti, din rodul inimii mele sau din rudele
domniei mele sau, pentru päcatele noastre, din alt neam, daca
20 cinste§te acest hrisov §i Innoie§te §i intare§te acest loca i pe acela
Dumnezeu sa-1 cinsteasca §i sal Intäreasca in domnia lui, daca
violeaza §i distruge, pe unul ca acela Dumnezeu sa-1 distruga in
domnia lui §i sa-i ucidä aici trupul, iar in veacul viitor sufletul
§i sa fie blestemat de Hristos Dumnezeu §i de 318 sfinti §i parinti
25 purtatori de Dumnezeu dela Nicheia §.1 sa aiba parte cu Iuda §i
cu Arie §i cu acei eau cinstitori Iudei, cari au strigat asupra lui
Hristos Dumnezeu, mântuitorul nostru, sangele lui asupra lor §i
asupra copiilor lor, ceea ce este §i va fi In veci. Amin.
martorii pentru aceasta: jupan Tudor §i jupan Tatul dvornic
30 §i jupan Nanul §i jupan Voico §i jupan Manea §i jupan Stanciul
§i jupan Tatul Sarbul §i jupan Valcsan al lui Florea §i jupan
Iarciul si riadul al lui Borcea gi stefan logorät si erban vistier
§i Dumitru spator §i Semen stolnic §i Miele paharnic §i Badea
comis §i Mihail a scris In luna Septemvrie 16 zile, anul 6949 (1440).
35 t Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, Ist. 1/42 (Cozia 1), cu o traducere de
G. Pesacov (1843) si una de St. Nicolaescu. Pecete atArnatä, cilzutil. Regest.
Aricescu, Indice, Nr. 2208.
27-28. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 76 TARGOVISTE, 23 APRILIE 1441 193

Feirei loc, 1440.


Vlad Dracul numefte pe Mihail, preot catolic din Tcirgovifte,
abate al meinästirii Ceuta din Tara Feigeirafului.
« 1440. Michaelis abbatis de Kercz literae, ex quibus evenit, 5
quod vajvoda Transalpinus, quemdam Michaelem, qui se ple-
banum in Tergovistia asserit, ad monasterium in Kercz intru-
serit ».
Originalul pierdut. Rezumat reprodus din Hurmuzaki, Documente, 1-2,
p. 663, unde se afld fnsemnarea: Ex autographo instrumento notarii publici 10
edid. Fragm. Eder in Felmero, p. 56 lo. Acelasi rezumat i in Transilvania
(Brasov), 1873, P. 65.

Teirgovifte, 23 Aprilie 1441.


Vlad Dracul inteirefte boierului Stanciul Moenescu ca fiii 15
nepqii lui jumdtate ci a fasea parte din satul Voila in Tara Feigei-
rafului, areiteind hotarele. Le del' i loc de moarci, ca dreptul sä abatei
apa din Olt spre moara lor, muntele Jneapeinul, apoi 15 Tigani,
iar in Tara Romdneascei paqi din mofiile Cioruf, Mislea, Coco-
rafti Moenefti, mofia lor de ba,stinei. Toate rnociile seint scutite 20
de deiri ci presta W. Ei sunt declarati liberi boieri.

t Intru Hristos Dumnezdu buncredin6os i iubitoriu intru


Hristos, cre§tinul loan Vlad voivod i domnu, cu mila lui Dum-
nedz4u, cu buna tocmala lui Dumnezeu am biruit §i am domnit
toatà Tara RumAneascà i am fost biruitor Amlagiului §i Faga- 25
ra§ului §i am dAruit domniia mea cu a mea bundvoie acestui
cinstit i slug6 bund, cartea domnii meale, cu slugile §i cu boierii
domnii meale, jupAnului Stanciul Moenescul cu 5 fe6ori a lui:
Mojan §i Stoica, Sin §i Vlad §i Mihail. Mojan are fgori pe Aldea
§i pe Mojan i feate pe Stanca. Stoica are fdori pe Serban i pe 30
Coman §i pe Mihail. Si le-am dat lor jum6tate din Voila i din
hotar i din ceailaltd jurn6tate le-am mai dat lor §ia treia parte
28. Stanciul Moenescul/Stan Ciulmoenescul. Iorga. 29. Stoica Sin
..si/Stoica, sin (sic), si. Iorga.
13

www.dacoromanica.ro
194 TARGOVI$TE, 23 APRILIE 1441 Nr. 76

le-am dat locul loru din sat din para'u ce sa chiiama Cacacea si
Apa Morii pan in Raul cel Sec §i de ceiia parte de Apa Morii pana
In paraul cel tinos ce sa chiiama Matea §i din calea din sat Ora
In Oltu, ocolu hotarului din Oltu, pre Raul ce! Sec, in sus, pang
In gruiul Featelor si de acolo direptu preste dumbrava si preste
campu si preste dealuri, preste un cornu de dealu, pana in 'Aral'
ce sa chiamd Ludisorel si pre park' in jos pana in Oltu. i le-am
dat pe munte Jneaptinu si varful muntelui, a Pâraului, Oda' in
mijlocul Oltului, i le-am dat lor loe de moara in Olt, in Voila si
Apa Morii, apa de douà roate si i-am slobozit sä poata duce apa
din rail panä la moarä, pre unde ar vrea ei si sa fie slobozi In apa
lor a pascui si a mai face si alte mori si vartope si darste, iara nu
§i din sus de sat Ora in hotaru Voivodeanilor, si din jos
de sat, pana in Oltu. Si le-am dat lor sa fie boieri §i slobozi impreuna
15 cu boierii domnii meale. Si le-am dat lor Tigani 15: pre Manea
Tiganul cu 5 feCori ai lui si pre Pascul Tiganul cu 3 f gori ai luí
si pre Cazac Tiganul cu un feseor langa el si pre Micul Tiganul Cu
2 feeori langa el. Si le-am dat lor parte din °cilia, §i le-am dat lor
jurnatate din Cioru§ in Tara Rumaneasca si a treia parte din Mislea
20 si a treia parte dela Plopeani §i jurnatate din Cocoreasti si mosiia
lor dela Moenesti. Acestea toate le-am dat lor ca sa le fie ocinà
si mosie si boerisag, lor §i ramasitelor lor si a neam din neamul lor.
Si de aeasta am poruncit domniia mea, din nice un fealiu din
marha lor sa nu li s'á ia vama domneasca dintai, nice din oi, nice
25 din stupi, nice din porci, nice din galeata, nice din vinariciu, nice-
din dijma, nice din semanaturi, nice din livezi, nice din pomeate,
nice varna din targu si sa nu hie, nice inteo gloaba domneasca
Poruncit-am dela cei mici pana la cei maxi, carei au slujba, de it.
voru umbla in tara, birarii domnii meale, sä nu-si raza de dansii
30 si sa nu-i inv'äluiasca, pre acealea ocine sa nu puie judet, nice
gloaba, nice biru, pentru ce cà ce, cu ce-i vor invälui, vor dobandi
mare rautate i urgie dela domniia mea. Si Intealtu chipu sà nu
incearce preste cartea domnii meale.
Si Inca si dup'ä moartea domnii meale, pre cine II va darui
35 Domnul Dumnedzau sa fie domnu in Tara Rumaneasca si va
invoi si va intäri gasta carte, si pre acela Domnul Dumnedzau
11 va Intari intru domniia sa, iara cela ce o va sparge i o va strica
si nu o va invoi, si pre acela Domnul Dumnedzdu il va risipi si
11 va ucide. Aciasta iarài, pentru la acel loe luminat, a sufletelor

www.dacoromanica.ro
Nr. 77 TARGOVI$TE, 14 MAI 1441 195

celor curate, acela ce o ar strica sa fie so t Iudei §.1 Ariei §i BA fie


blestemat de Dumnedzdu §i de toti sfintii Apostoli §i de 300 §i 18
pärinti sfinti, carii au fostu la sdborulu ce! dintAi In Nicheia §i ase-
mene cu cine ce ziserd la rastignirea lui Hristos: sangele lui spre
noi §i spre fee'orii no§tri, Inteacestu veac ce iaste §i In cela ce va 5
sä fie, In veacii veacilor. Amin.
larà màrturii am pus intea6astà carte a domnii meale boerii
domnii meale: jupan Toder, jupan Nanul, jupan Tatul, Stane'ul
Honoi, jupan Voicul, jupan Manea vel dvornic, jupan Nan
Pascal, Radu Borcev, Dumitru spatar, jupan Stefan logofet, jupan
Serban vel visternic, jupan Semen stolnic, jupan Miclea vel
paharnic, jupan Badea vel comis. Eu Coica logofet am scris
gastä carte In cetate, in Targovi§te, in luna lui Aprilie 23 de zile
anul dela zidirea lunii 6949 (1441), Nede u Popa§tea [Duminec6
dupd 15
t Ion Vlad voevod, milostiia Bojia gospodin [din mila lui
Dumnezeu domn].
Reprodus dup. Iorga, Studii f i documente, XII, p. 276-278, care a pu-
blicat o traducere din sec. XVIII din posesia preotului din DrAgu§ (Fdgdra§).
Am corectat data din textul traducerii: 6945 (1437) in 6949 (1441), pentrucd 20
indicatia u Nede u Popastea. (Duminecä dupä Pa0i), se potrive§te, in
domnia lui Vlad Dracul, pentru data 23 Aprilie numai cu anul 1441, cAnd
PWile cad la 16 Aprilie; in 1437 aceastä särbdtoare cade la 31 Martie. Pe
de altd parte, divanul corespunde cu anul 1441 *i nu cu 1437. La aceastd din
urma datd avem in fruntea divanului pe Voico dvornicul, iar boierul Manea 25
nu apare incd intre sfetnici, precum nici Serban vistiernicul. In 1441, Toder
trece in fruntea divanului, Manea este dvornic in locul lui Voico, iar Serban
vistiernic, intocmai ca in prezentul hrisov. Adaug cd o confuzie intre datele
6945 §i 6949 este u§or explicabilä, din pricina asemänärii cifrei cirilice dela
urmd (i CU A). D-1 lorga a mentinut In editia d-sale data 1437, schimbAnd 30
insä data zilei In 21 Aprilie, ceea ce este rezultatul unui calcul gre§it, cdci
In 1437, 21 Aprilie cade trei sdptämâni dupd Pa§ti. .

77.
Tdrgovifte, 14 Mai 1441.
Vlad Dracul inteirefte meindstirii Glavacioc mofia lui Berilei pe 35
Neajloy, mofia lui Micul Bancal la Butefti fi Mirceftii la Teleor-
man, partea lui Radul banal, deiruind in aceste cloud din urmei
sate fi gäle(ile ohabnice domnefti. Scutefte satele de toate
Fi prestafiile.
4-5. Matei, 27, 25. 10. Pascal/Pascul. 11. Semen/Simen.
13*

www.dacoromanica.ro
196 TARG °VISITS, 14 MAL 1441 Nr. 77

t HME X11HCT4 &PA RAArOirkflHk1 H 6414104/ACTH[Kkl] u X1111CTW-


AlOKHKkl, 1w RAAA KO1KO3A H rOCHOAHIrk afAMI XIT1110KAAKHHC-
KOH H 3AHA4FIHN'1teK1tHM CTpANAM, fIMAAWS H 43arpauno rEpikErk, &Iwo-
111p0113KOAH rOCHOACTKO-MH CKOHM sAarkiwk H10H3KOAEHHEM'k, NHCTHM
5 H CK*TAHA1 CpitAltEArk rocnoAcTaa-.ne H AA110KAK CftI K'kCINKTFIkl H
sAarows,hasioti H HAHONFITAH111, ENCE }IAA KitC*MH ILIMCTMH H ANJWK
HAACTO2K111H KOHCOKSA rOCHOACTKA-A1H, MKO3CE AA ECT MOHACTF11110

13S1 Irk rAAKANEK, WKHT*AH fiA.1r011.*1111H111 rilrkeincTdr. Boropommx H


EpATHEM 1301 CACT Kit TOM Kf14M*, MKO AA HM C1 C4 HOHMEHH
10 lif*NCAOKlt WNFIFIA E.111HAOKA H 8 BX711.11H wuua IIIHKSAOKA EAFIKOKA,
T*ANwpmAN 11/111114111111, EWE ECT A*A'k PAAVA% Unit.
THM AA HM CA It% WKAGAS H WT Aa* WT EATElpH H WT
K71.6A1 mosen, IO ECT FOCIIOACTKA-MH H TA MAWK MONA-
CT111110. T*M IMAH, 116111 KTO K011.1ET &NTH K71.6.1411 M CH
15 KApIrET, F1.% CAF.A11,H .. WILMA H WT CKHNHEr0 KAM, WT 1141-
ANYItCTKA, WT rA06H, WT HOCAAH, WT noAtto,A,e, WT HOKO3A, (11K1111 WT
KEAHK1t1HK CASMKAK H AldAHX, EAHKO cAT Kit WKAACTH rocnoAcTica-Aul,
WT T*K K'ItCHK M HM ECT Kit WK46,1C H KTO CR RH HOKSCHA WT cnSrax
HAH WT GOirkplt rOCHOACTKA-MH M 1103A6AKHAlt HM, AWE H W KAAC
20 fAHH, SAO 111ET 111111N.TH H KUKT wpreAk WT rocnoAcTKA-Aui IAKONCE
NEK*11HHK rOCHOACTKA-MH.
H 11110KE H 110 CMfr1tTH FOCHOACTKA-MH, ErONCE Hp0113KOAHT rOCHOAk
&Or% CF1TH rOCHOAHIrk EAAIIIKOH 31M11, HAF1 WT flAOAA cokmquaro
rOCHOACTKA-MH, HAH AMilf H 110 rArkrh HA1.1111K H*KOH HHOHAEMEHHK,
25 TA A1111 110HOKHT H 8T11,4;41,3,11 T H Toro rOCH0,1,11 Bork AA STKAMFIT
it rocnoAcTa-k Er0, AWE AH 13.130pHT, H Toro rocnoryk Rork AA paao-
pnT, IA AA 811HET A8111E11110 H T*A1C110 H AA HA1AT StuacTTe cit I-110A*
rit 1111111Arlt Kit K*K61. flM1111.
OK*A*TEAHE CH1A11r KOHCOK8/18: N{811411 TA[T1rAlt], N1811AN HANICA,
30 MAN* AKOMIHICIt, /KlrflAH OTA1140 XONOH, PaAvirk RWMIEK, HA,
AHMHTirk CHATA11%, IIIEOCAN H110TOKFI[CTHIArk], GEMEN CTOAHHK, 111HKA*
HEKA1IFITK, AWrOOET GTE4sawk. K AT xS11,A10, mic-ko,A AT ;

TWIWOISH tit&
t fw ELAA,A, [KWEKWA4], MFIAOCTiA KOKTEM rOCHOAHHb..

35 f
Cel intru Hristos Dumnezeu binecredincios 0 bine cinstitor
0 de Hristos iubitor, lo Vlad voevod i domn a toat'a Ora Ungro
0. H S ExTtipti... GANKOHA §ters Cu o Linie groasa de cernealti. 11. Dupà
64H1 doll& eanduri albe.

www.dacoromanica.ro
NI% 77 TARGOVISTE, 14 MAI 1441 197

vlahiei si al pärtilor de peste munti, herteg de Amla i F'ägäras,


a binevoit domnia mea cu a sa bunävointä, cu inimä curatä si
luminatà a domniei mele si am däruit acest a tot cinstit i cu
frumoasä fatà i prea cinstit, care este deasupra tuturor cinstelor
darurilor, prezentul hrisov al domniei mele, ca sä fie mänästirii care
este la Glavacev, 15.casul Bunei Vestiri a prea curatei Näsatoarei
de Dumnezeu i fratilor care sant fri acest Meal, ca sä le fie satele
anume: la Neajlov mosia lui Berilà si la Butesti mosia lui Micul
Bancul si la Teleorman Mircestii, care este partea luiRadul banul.
Acestea sà le fie de ohaba si dela douä sate, dela Butesti i dela 10
Mircesti, gäletile ohabnice, care grit ale domniei mele si pe acestea
le-am dat mänästirii. Deci ori cine va fi gäletar sa se fereascä,
iar judecatorii ocina de vama porcilor, de albinärit,
de dijme, de gloabe, de posade, de transporturi, de cäläuze, adicà
de prestatdile mari i mici, cate sant In stäpanirea domniei mele, 15
de acestea toate sà le fie de ohaba' si cine s'ar lncumeta dintre
slugile sau dintre boierii domniei mele, sà le dAuneze mäcar cu
un fir de pär, va primi räu i mare urgie dela domnia mea ca
un necredincios al domniei mele.
Si Inc6 i dupä moartea domniei mele, cine voieste Dumnezeu 20
sä fie domn al Prii Românesti, sau din rodul inimii domniei mele,
panä i, pentru pkatele noastre, oarecine din alt neam, daca
innoieste i intäreste si pe acela Dumnezeu sà-1 Intäreasc6 in domnia
lui, daca nimiceste, si pe acela Dumnezeu sä-I nimiceasc6 i sà-1
ucidd sufleteste i trupeste i sà 61)6 parte cu luda i cu Arie In 25
veci. Amin.
Martorii acestui hrisov : jupan Tatul, jupan Nanul, Manea
dvornic, jupan Stancio Honoi, Radul al lui Borcea, il, Di-

logofdt stefan.BO
mitrie spdtar, Serban protovistier, Semen stolnic, Miclea paharnic,

In anul 7949 (1441), luna Mai 14 zile, la Targoviste.


Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, foarte deteriorat. Arhive Stat, Ist./43 (Glavacioc,
I/1). Pecete atArnatA, cAzutä. Cu dotal traducen, una de G. Pesacov
(1843), alta de St. Nicolaescu. Rezumat cu extrase de I. Bogdan, Acad. 35
Rom. Ms. rom. 5236, f. 42, si traducere rom., ms. Acad. Rom. 1449 (condica
Glavacioc). Publicat de pr. I. Museteanu, Münästirea Glavacioc, Bucu-
resti, 1933, p. 43-44, in traducere románeasca de Damian P. Bogdan si
un facsimil putin lizibil, tot acolo, la p. 16. Regest. Florescu, Divane,
p. 29-30. 40

www.dacoromanica.ro
198 TARGOVI$TE, 30 IUNIE 1441 Nr. 78

78.

Tiirgovifte, 30 lunie 1441.


Vlad Dracul inteirefte mànástirii Snagov i egumenului Do-
mentian bate satele, muntii, bà4ile, fipotele $i 15 s'dlafe de Tigani,
pe care le avea meineistirea. De asemenea inteireqte dania lui Stan
speitarul, o bucatei de peimeint cu geirla Snagovului, partea lui Manea.
Toate stint scutite de dei jdii i prestafii. Domnul porunceVe sei
teased' birul i cei patru cnezi, areitati anume, din Izvoreni, ca
ceilalti siraci de acolo.
10 t Hi fAH11,H ASKWM 60)KTEM [KOA]XT-CA, CHH CkT ChlHOKE C0Nik1H,
ONE KOMECTKIJH MlOCTOAk, fAIrKE it% CAE,A, MAW/ HflE HPAKAE MOKH-
TEA* H HOAKHVWM Aosplim H0AKHS4M11111M-CA, NCIAAEMMIA K'hCHIIHMWM
;KH3Hk, BEMAltHIIK 3EMAH WCTAKA'KIHE H Kit MEECH flpHAEHHIllA C/A,
RAANCEHI1 WH rnAc PAAOKANTA CAHMAKWE, IVOME 14111CHOH CAH111dIST: BOH-
M AITO SAAVOCAOKflIH WT11,4 MOEVO, OVTOTOKAHO OCT KAM 11,413CTKO WT CAO-
MUHL ?KO 11 43k, SAAV011'itCTHKh111 H XOHCTOMOKHKKIH,
BAAA KOEKOAA H rOCHOAHF111, MHAOCT1111Qt KONCI.E1A H KOHafM AApOKAHTEM
WEAAA4Mtplr-M11 H VOCHOACTKIrMlillr-MH K'KCEH BEMAH V.VVOOKAAKTHCKOH,
3M1A41111HCKhlAA CTOAHAM H KitCEM IllYkA*AWM, (WART H gmvawy
20 repiker, H,KI Kit CHM CAAV0I11)0H3KOAH VOCHOACTKO-MH HOOCAAKHTH noo-
CAM/M[11dr° ME BOVA H HA np-krron* CK*T0110411KWHK p0AHTEA'h POC-
OACTKA-MH C'h CAAKOM It'h3HECE111A, H AAPOKAK Ch1H H

KAAVOWKOASHKIH H Hrk110WhT4HHKIH, H3tf HAA, K'hCIA1H itcw H AAPWK,


114CT0MH X(11-1C0KIrA rocrioAcTga-mn, cg*Tomy MONACTH010 Girkrw3,
25 WEHT*A np-kos-kTYia KAAAHLIHRZ, UMW% Eoropomiii" H 1111HCHOA*K/1
CK*T4A tIti CK*Thlr, Y grymgmr nony AOMEHTTAHlr, MK° AA HM
CNT CEAA SOKOMAA 43peurtuuntui KKCH H 110AOKHHA NA HIHAH11.11 HA PATHHI
HAAH11114 4mopeu HA ilp-kcion-k H Tirps.auji H ,A,ORK1IIE11111 H WT rfp-
MAHELHH, Agri AMA, H B3KOAHH, EfrhCEIPH H Cit WHAHlilEM HA EHKAfiCE
30 H C'h HAAHHHOM HA Ilfrh6OKE H Alil/T4 HA PAAOCAAKYEA% H inAaHArkHH
rhCH H 63E00 WT U IïA Crk 11111110TH H HATHAAECET 1111,11VA11%.

IIflpHANKH ,KICHAH GTali ME4OHOWA KOMATA C'h VrkAWAN GH*VOKCKHM,


,AAA MANWK.
174 K'hCA AA C'hT Kit MOHACTHIJIO H Kit 1111111A EONIECTIMMAI
35 HHOKWM, Kit KELIHOE K'kCHOAIHHAHTE DOAHTEA'k rocnoAcTga-mu, TA HOTOM

11. 114I I pi. 4110CTOAk I dlICAk. O. APrra 114 I Aparatia. Venelin.

www.dacoromanica.ro
Nr. 78 TA.RGOVI$TE, 30 IUNIE 1441 199

rocno,a,erKa-inn. WT WINN KAM, WT CKHHH KAM, WT


AAPCTKA, WT KliCAAPCTKA, WT KHHaptIll, WT AH,KMH, WT C*110, wT AphK,
WT AHOKOC, WT HOKOHA H WT nomoA, KUI1 WT C'hCAKrA CArK6111H
EAHKA cia HAXOAIAT Kit SEAM rOCHOACTKA-MH, WT IVILAK M
HM ECT Kit wpm.% H AA HI CMIT 1103AR1KHTH TTA3H CFAA, FIN CAAFII,k, 5
HH PAOEHHK, HII sum, HH KTO WT 60A*pl% H WT CAVT POCHOACTKA-M11
HOCHAAIMIIIIC no MFIAOCT'kX H no cinpEsax. POCHOACTKA-MII. AA AWE RH
11034GAKHA] H KAAC fAHH, TO TAKOKOWAW AA my OCT C'KHOCTATHF111,A
11A4HCTA lloropoAnn,a It% Cfli K*K H Kit RY1H H KotpeT ymorr Kit
wfw"fa POCHOACTKA-MII. 10
61111}116 H DO CM,INTH FOCIIOACTKA-MII,
Kwro H3Elp8T% TOCINO.%
BOP% &KITH POCROAlin KAAIIIKOH 3EMH, AA AWE Cia C'hAlrIET Cp`kAPIHH
CHFI rocnoAcTKa-mn, HAH WT C190AIIIHK POCIIOACTKA-MH, TA EH 11041ITAA
IrTKOAFIA CTA KHWIIIHCAH[HA Fl] TAKOKAAPO TOCII0A16 BOrk AA
TI'!' H IrTKIVI.AHT Kit OCHO,A,CTKE fro, 41.118 An pasolinT H HOCOAMHT, 15
TAKOKAPO TOCHOAk Bork Aa pita0finT H AA ySTET, SAI T*AW AA H K'h
EXAAIIIH It-kK ASUI8V H AA H WIT yq[acTk cit 10jAA H Cit flpTia H
Cit WHIMII 'FOAM 11,KE K'KBAHHWA HA XplICTA fiord H CHACA Hauler°,
KrkK [Er° HA HEW] H HA ILIAAOr HA', IJKOMI ECT H EAAIT Kit KtKhl gMHH
GEM CK'kA*TEAf : ¡RAH* AKOOHHK, TO,1,001t, PAA,IrA'h 20
EOptlIK, .NAlkKCAH (DAOpfK, MATTA GO'llEI(A, ;KSHAH Iaptuon, AFI-
MHTfilt CHATAIM, 1119E4H KHCTYArh, GEA1EH CTOAIIHK, t11HKVk FIAXAOHFIK,
OTI4St1H nwrweeT, KAA'40 HHCAK K'h Tplirogntint, 'own a, KirkT
KFIASOKKI WT H3KOAFill, Ifkroc, C.T.Inna n HAH H TpfHAA*HA, AA
ArIKAAT snp-k, MOM H HHH CHpAll,H Kit H3KOAHH, ,a,a CAT 25
HFICAr.
t IHY RAM [ICCIEKOAA], A1HAC,CTLIA 60,Kil8A POCHOAHHh.

t Cei call se poartà cu duhul lui Dumnezeu, ace§tia sant fiii


lui Dumnezeu, a spus dumnezeiescul apostol, cdruia pe urme
mergandu-i cei iubitori de dreptate i cei ce se stràduiese spre 30
cele bune, au dobándit viatia dorità; cele pgm'ante0i lAsandu-le
pdmantului §i alipindu-se de ceruri, au auzit acel fericit glas de
bucurie, pe care ve§nic li aud: « Ven4i blagosloviOi parintelui
meu, gnità este you'd' ImpgrAia dela intemeierea lumii ». Gärora
eu, binecinstitorul 0 de Hristos iubitorul, Io Vlad voevod qi 35

24-25. El frazd scrisl pe margine de grAmaticul actului,


om. Venelin. 28. Pavel. Romani, 8, 19. 31. Pavel. Romani, 2, 7. 33
34. Matei, 25, 34.

www.dacoromanica.ro
200 TARGOVISTE, 30 IUNIE t441 Nr. 78

domn, din mila lui Dumnezeu l Cu darul lui Dumnezeu stapa-


nind §i domnind peste toata Ora Ungrovlahiei, a partilor de peste
rnunti 0 a tuturor marginilor, herteg de Amla§ 0 Fagara§, care
cu putere a binevoit domnia mea sa proslävesc pe Dumnezeu,
5 care m'a proslavit pe mine §i m'a ridicat cu slava in scaunul
sfänt raposatilor pärintilor domniei mele, 0 am däruit acest atot
cinstit §i cu frumoasa fata i prea cinstit, care este deasupra
turor cinstelor i darurilor, prezentul hrisov al domniei mele, sfintei
manastiri Snagov, loca§ul prea sfintei stapanei noastre Nasa-
l(' toare de Dumnezeu i pururea fecioara Maria, sfantä intre sfinti
egumenului popa Domentian, ca sa le fie satele numite: Fren-
ghe§e§ti intregi i jumatate din locuinta dela Ratine i muntele
Florei la Presnop i Turbati i Dobru§e§ti 0 din Ghermane§ti
doua p'ärti i Izvoreni, Barse§ti §i Cu locuinta la Bibarsa i cu
15 muntele la Garbova i altul la Radosläviel i Maximeni intregi
lacul dela Stucia Cu §ipotele 0 15 sala§e de "; igani. i a daruit
jupan Stan purtatorul de sabie o bucata de pamant cu gana
Snagovului, partea lui Manea.
Acestea toate sa fie de ohaba manastirii §i pentru hrana dum-
20 nezee§tilor calugari, spre ve§nica pomenire a parintilor domniei
mele, apoi 0 a domniei mele. Incepand dela vama oilor, de vama
porcilor, de albinarit, de galetarit ,de vinarici, de dijme, de fanete,
de lemne, de cositul fanului, de transporturi 0 de alauze, adia
de toate prestatiile i dajdiile, cate se Etna in tara domniei mele,
25 de toate sa le fie de ()baba i sa nu cuteze sa dauneze acelor sate
nici judecator, nici globnic, nici bircei, nici nimeni dintre boerii
dintre slugile domniei mele trimi0 pentru milostenii i pentru
prestatiile domniei mele. Daa le-ar (Fauna i cu un fir de par,
unuia ca aceluia sa-i fie potrivnia prea curata Näscatoare de
30 Dumnezeu In acest veac i in cel viitor 0 va muri in urgia dom-
niei mele.
Ina 0 dupa moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu
sa fie domn al Tárii Romane§ti, daa se intampla sa fie fiu din
inima domniei mele, sau dintre rudele domniei mele, daa ar
35 cinsti §i ar intari aceste mai sus serse 0 pe acela Dumnezeu sa-1
cinsteasca i sa-1 Intareasca In domnia lui, daa nimice§te i vio-
leazä, pe unul ca acela Dumnezeu sa-1 nimiceasca i sa-1

4-5. loan, 13, 32.

www.dacoromanica.ro
Nr. 79 FARA LOC $1 DATA, 1441 201

aici Cu trupul i in veacul viitor cu sufletul i BA aibà parte cu luda


cu Arie i cu acei Iudei care au strigat asupra lui Hristos Dum-
nezeu §i mantuitorul nostru, sangele lui asupra lor i asupra co-
piiilor lor, ceea ce este i va fi In veci. Amin.
Ace§tia sAnt martorii: Manea dvornic, jupan Todor, Radul 5
al lui Borcea, jupAn VAlcsan al lui Florea, Tatul- Sarbul, jupAn
Iarciul, Dimitrie spatar, Serban vistiar, Semen stolnic, Miclea
paharnic, Stefan logofät, Calcio a scris la Targovi§te, Iunie 30,
anul 6949 (1441).
cnezii dela Izvoreni, Neagoe, Oncea §i Nan i Trandafil
dea bir, precum i ceilalti siraci la Izvoreni, sä" fie a scris.
t Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, Ist. 1/44 (Snagov). Cu traducen i de
St. Nicolaescu si G. Pefacov si o traducere veche romaneasca la Acad. Rom.,
Doc., pachet X X/268. Pecete atarnat5., cAzutà. Foarte deteriorat. Publicat 15
de Venelin, p. 85-89, cu unele omisiuni. Regeste. Cronologia Tab.larei, p. 24
(Nr. 24) i Florescu, Divane, p. 30.

79.
Kira loc ci data*, 1441.
Vlad Dracul scutege de deiri pe boierul din Tara Fdeirafului 20
Teodor fi pe cei doi frati ai lui.
« Vidi etiam literas in pergamena exaratas et ohm sigillo pen-
dente e filis bombycinis fuscis rubris munitas, quod abest. Cha-
racter est valachicus, sed voces nemo Valachorum intelligit.
Vicarius Valachorum disunitorum ait esse lingua moscovitica 25
exaratas anno 1.441 per Vlad Vayvodam Valachiae continere
collationem immunitatum nobilitarium pro quodam Theodoro
eiusque duobus fratribus ; ad calcem litterarum occurrunt cha-
racteres onciales, qui, ut item characteres quidam minusculi in
ipso contexti et initio literarum, rubro colore scripti sunt. Conatus 30
sum imitan. Ad latus sinistri legentis:
t ItV HAM KWWW,I,A. Ad latus dextrum legentis: intiAOCTM
COMA POCHOAHHk.
(Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn).
Original pierdut. Se reproduc observatiile lui Eder, Analecta, ms. la Mu- 35
zeul National Säsesc din Sibiu, apud Iorga, Studii documente, III, p. LXVII.
3-4. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
202 ARGE$, 9 IANUARIE 1443 Nr. 80

80.

Argef, 9 lanuarie 1443.


Bctsarab voevod inteirefte meineistirii Cozia toate satele arettate
anume, precum fi beiltile, 50 de setlafe de Tigani, loc de moarei pe
5 Prahova cu bisericii, vama dela Genune, strada dela Reimnic, moara
dela Cate'dui. Toate seint scutite de once ¡el de deiri fi presta(ii.

CA0 cu duhul lui Dumnezeu sa poväluesc, aceia sant fii lui


Dumnezeu, zis-au dumnezeescul apostol, carele alergand In urma
iubitorului de dreptate si cu buna nevointa nevoindu-se, ceale
10 ce au poftit au luat viiata, de pämant pamantului o au lasat si
cu ceale ceresti s'au Inpreunat, fericitul glas de bucurie auzindu-1,
carele pururea sa aude: « Veniti blagoslovitii parintelui mieu de
mosteni%i Inparatia cea gatita voao dela intemeierea lumii». Cu
care si eu buncredideosul si de bine cinstitorul si de liristos iubi-
15 toriul, Io Basarab voevod si domn, cu mila si cu darul lui Dum-
nezeu, domnitoriu si stapanitoriu a toata Tara Rumâneasca,
Inca" si despre laturile plaiurilor, Amlas, Fagaras, herteg, cat Intru
puteare bine am voit domniia mea a proslavi pre Dumnezeu cel
ce m'au proslavit si pre scaunul raposatilor parintilor domniei
20 meale m'au pus. Daruit-am acest lntru tot cinstit hrisov al dom-
niei meale sfintei mänastiri, hramul sfanta si de viiata incepa-
toare Troita, ca sa-i fie satele anume: Calimanestii si Jiblea si
Braduteanii si Seaca si Bogdanestii si Lunceanii si Hinatestii
si Bucurestii si Vadästrita si Micleusul si ararea si Curila si
25 Gardanul si Ciocanestii si Stancestii si 50 de salase de Tigani
si loe de moara la apa Praovei si besearica si vamä la Öànune si
balta Mamina dela Orlea de sus, toata balta, Sapatul si Cäbalul
si '613eragul si Podna, Buceaciul si Tiganii dela ulita din Ramnic
si satele dela balta, Cardreanii si Lumineanii si Cornul si moara
30 dela Catalui si cu satul.
Acestea toate sa fie sfintei manastiri si dumnezeestilor calu-
gari 1ntru hrana, iar parintilor domniei meale vea'enica pomenire.
Drept aceaia si domniia mea Inca i-am ertat de oerit si de gorsti-
narit si de dijm'arit si de vinariciu, de g4leatä, de dijma de leamne,

7. Pavel. Romani, 2, 7. 10. Pavel. Romani, 8, 9. 12-13. Matei, 2,5, 34.


29. baltà/ban, cf. dccumentele precedente pentru Cozia.

www.dacoromanica.ro
Nr. 81 ORSOVA, 20 OCTOMVRIE 1444 203

de fan, de povarde, de podvoade §i de toate däjdiile, cate vor


mai fi In tara domniei meale. Sa n'aiba nimeni a-i supara, nici
judet, nici globnic, nici birari, pentru ca cine s'ar ispiti a lua dela
aceaste sate macar un par, aceluia sa-i fie pizma§a sfanta i de
viiata Incepatoare Troita §i In urgia domniei meale va muri, ca 5
un necredin'eos i ru§inatoriu acestui hrisov al domniei meale.
Aqijderea i dupä petrecerea domniei meale, pre care va aleage
Domnul a fi domn Tarii Rumane§ti, care va cinsti §i va Intäri
acest hrisov, pre acela Domnul Dumnezeu sa-1 cinsteasca §.1
päzeasca In domniia lui. Iar carele va scrica 04 va sparge, pre 10
acela Domnul Dumnezeu sa-i uciga aici trupul lui §i In veacul
cel viitoriu sufletul lui i sa aiba parte cu luda i cu Ariia i cu
alti necredin'eo§i Jidovi, ca sa fie In veaci. Amin.
lata qi marturii am pus domnia mea, boiarii divanului domniei
meale. 15
au scris Caiota, In cetatea cea domneasca a Arge§ului, In
luna lui Ghenarie 9, vleat 6951 [14431
Traducere in condica veche a Coziei (Nr. 18), la Arhivele Statului, 1. 132.

81.

Orfova 20 Octomvrie 1444. 20

loan Colvin de Hunedioara inteirege meineistirilor Vodita ci Tis-


mana ci staretului Gherasim toate proprieteitile lor din Ord, precum
fi cele din Serbia, acordate de cneazul Lazar. Acordei deplind liber-
tate credintei lor ortodoxe qi (id voie ceilugeirilor sá facei negot in Un-
garia, feirei sà pleiteascei nici o vamel, confirmad privilegiul 25
ratului Sigismund.

t IA1114111k WT X8114Ad KOIKWAA 613M1CKKI H 11111411 CEICSAWAM H


Y1MHWKA(18 H KorIAEKCTKA Xrrhocorit K'ItrkA1 KWHCKAM H4HK111111H KAHN-
TANK, AAKAMO 114 SHAHTE WKEM HAMEM WTKOpEHEM AHCTOM
HAMM 11,01.K0KHHKWM CT4rkl1WHII4M H It'ke*M KAACTEAWM H R1S4HOKWM 30
110pKOA4K0M H KAAMMEM H ClipOKWM 11'14C*K0M8 tIAOK*K8 KTO
11

MEN* CAOrIlla. EltediCkl (MOK*Ith A4 CE K4p88 H AA trk 504116 HH oy


110344KHTH MOHACTItIpIVM 110114 rEpACHMA, CK*TOM8 IIHAWFITS HA Rom-
gar H HACE*TOH BOrOp0AH11,H THCAUNCK011, SA pAAT 11Ç CM6 IAA Or3EAlt
110A C11010 poIfK.m iq wupsEmo WT KC4KOr0 114OK*K4 H MOWM wkpom 35

www.dacoromanica.ro
204 OR$OVA, 20 OCTOMVRIE 1444 ,Nr, 81

HOEK, MAE WO fCT110{0 T-kr MONACTILIpH, H rkrd Ad E


CAWROANO, H CEAA H KILCH KWT41111 ll0 HMAIO H KHHOIVAAH H KOAEFIHRE
WiltCH H ANKAAI
1IAH3S MONACTILI(Li GIttTAr0 HHAWNYA HOAPPLIKOrA: CMO XHAOK111111A
5 H 0811111R4 H HAKAPIEKII,H H HOTOKk H XidpKoiskik; H HA ROAHR11,
HAKIIHH111 H HAATHH4K0 CSACTKO, HA ASNAKS, KS-
AULICKkIll EpwA; H S EAATHFIII,H; GdrEK1t11, H !kWh] G4ri8tk111 H HECT11-
(IMO H Twno¡mo H 0WrOHNO; H 11(10THKA 11U1p4, EAATO 30KWA100 HIECTI1k11,
11(111 111EM AKt Mt, WEOH HAASrEpOKII,H; H S MAAEWKO CSACTSO,
io Ilnognma H qfpEllIEKW H TS(141/10K11,H H ilifSpAA; H S KSt%l81, HEKAAEWH
WT H &ME ilapra H OTpSMTA; H HA XSAH, TLIAS1111

H HA TFICM*HA,
XHrSfIEH H AS111611111H ; THCA11HA H Gpk61110pH;
HA H3K110H11, HWAtHH; H NA XAMUIS, HOKANH H TAMAWEL1111 H HA-
AMIN N PACOKIL. H flpf Harox IFCTHNS KAKO I H [1(11010 HIECTIM1101 1131%-
15 KOKHAA H 3A FMK MOAEHTE H 11(1AKS H ickiS H TO HH41 WCA0E0A11K, HOHS
l'todeimS H MONACTILIMM, AA ICT oir gminnis H AA HM h ECT S (1SKAK C'h
KrkA1H lO AirkaaH H EFICT(11111,K11 OTA H TrILNINA H HIJOKOWANA HAMRA
Ad KT HOHS rffIACHMS H Kaarqnvdd KwA,114KIAA H THCA1tHCKHA1, Aa
KOAHH HAA KetA1 A,OKOAILKWA1 WO ¡CT Or Bin
20 TAKOMAE H 110K1LCOTA8, KOAHKO HAAMO CEAA CH KIIIHE HHCANNA H KOTAllE
FI /MUM H KOAENHKE H oy G.kitEpHHS H 011' HIICTpHII,H H HA KCAKOM
AVkCTS WO I FINK MOHACThUiEM H WO K HHMIL AfrIL>KH, KhCE AA HM
ECTk CAOGwAHO H HA Sp11K, WA C'hrA N AO KtKA H AA HAUL Nt KOANk
MIKTO 1103ASAKHTH NH Olt 46M. TKO HE KOKIE CKOEMS SAS, TON CKAKOMS
25 roicoo; H C'hrAIIINHM H 110CAt KOH KOTE EILITH MOE CASTE H 110 HAC H AO
KtKA, Ad HM Irk KOANk HURTO HO34RAKIETI1 NH S 48M, NH HFIK 11A0KtKS
HH 11K AORIFTKS. H IjIO KSI1S10 H IjIO 1410A410, H HA CS)CS, H HA KOAt H
KSAt KOAf HHK Al0A7E lU FINK AORHTKOM, NH HA EAHNOM MtCTS KAAMS
AA NI HAATE, NIL AA KOM CAORWANO. H WO HA1410 191.111H1114 H
30 HA ASHAKS, !Oaf Ad E HHK CAOEWANO, KAKO f H HfikKO EILIAO, TA :0 H
AO KiiKA AA ECT MONACTILIpWM 11011A 11414CHMA H KOH KOTI riO NIEM MATH
HlfrOKtA1 KA4SVI(IWA1, KOH KOTE MUTH S T.kr moNwrilp-kx, T-kx. pem
oycorda EflaTTA, WO Hr CAIOAULI 838All, AA HK A1k1 11.13HMO H KNINHA10,
SA NH)C C101pRES H IVAKSKtlIS, WO HAM cnorHe Rialto H K.kpoo.
35 H WHH 8 CKOWEI Ktfrk AA CH HASILIKAIO H CKOH 34KW11 AA CH
A(1110KI Olt CKOHK 411'hKKAK H AA HM NNTKO HIC KOANIL 11034EAKHTH HAN
RANTOKATH 3A 11Hr 34KWN, HA TON CkM AAAK HHAUL CK010 Kt1118 H CKfrA
wpcard Xrp-kocord, Hd [ToH AdAwk WKHIS HAWK OTKONNUI AFICTk. Toro
34110KtAAMO CKAKOMS HAMEMS cAtIrk, KOf CS c.krd H KOE TI EILITH

www.dacoromanica.ro
gr. 81 ORSOVA, 20 OCTOMVRIE 1444 205

HA 1111*A, KAKO HHO WIKTO m HE CM*Ak SHNHHT, TKO HE KOKE !MOMS


3A8 WI' r0C110ACTKA-A111, /IWO CKAK111H Ad HK HE W6410KAAk H 10 TOMk
AA HK HE A(110KAAk, 14A wo HiWI ChM MA AMk A1011 ANCTk H K4K0 HM
ArkHdil 10111ra CKET0110411KWEra Hil¡A
lIlKl H3HAPOK HCTI1118 KAKO E WTE11& AECHOTA OTEZISAHA, 4A3Al1k 5

KHESh, HOHANKHA TtA1E11 11,111.KKAA1 CEA4 Olr GpliECKOH 3EMAH, 34 CK010


Aoywoy, 1111*CK*T0N BOr0(10A1111,11 THCArklICK011 H CK*TOMS wT11,0V
ilHAWHYS ELOAHHKOM8, CUM HA HIM, KHCOAHEKO Trkr H C'h HAIN-MOM El
C KHHOIVAAH 11 C ANKAMMH H C'k KrkM KOTAOOM H AOKWAKOM CA0E0A110,
TAKONIAE H ApSrAA CEA4: HOHOKII,H H ¡HAMM H ,k(rhA111H HA itiAAK* H 10

EAHHEKhlt Ud ASH4KH. H ThH CEAA MAE C KHNOrpAAH H C NHKTEA1 H


C*NOKOCH H C KOAE111111,4MH H KliCkAW roTaliki, Ad EcT CAOSWAHO, AA
ECT 11,11'hKK4A1k nIrken-kTon 110r0p0AH11,11 THCA1HICKOH H CK*TOMS armoy
fluAwrat; KomqicoittS. H TON rkra WCAOGArlaMO non$ PEpJCHiUS H VkA1fli
KOH TE no 1111A 6ItITH H rhra 11 AO K*KA. 15

TAKOH rWKOpli POCHOACTKO-Mli CKEM NAWHM irkonfm cnoyram H


WHAHOKWM H H0(1KAAAKWAVk H KAMEWEA1 H rapnHRENI, KCAKH AA Cl
KApSET WT rfpACHMOKH KAA8r4111 H WT lDOKd HAOK*KH H WT HErOKA
EAATA H WT KCAKOrA MirOKA AOENTKA H wo HOCH 14 1110 K03.141, AA A18
I H HO KOKk H no cSKS H no n-ncoyAs, CAOKWANO AA KOAE H WirAk1 20
AA HE HAATE KAMA, WT c.kra H AO K*KA H 1111KTO M HM H*CT KOAnk
HOSARAKNTH NH oy HEM, TKO HE KH KOT*All WT FOCHOACTKA-MH SAO
TON K1iCAKOA18 HAOK*KS r0140p8, H Cill'AWNEM MOEM cnoyram,
11 HA 1111*,1 KOH TE 61.1TH.
KTO Flp0HhTE WKSH A1010 MIPS, 114KbJ AA 10 IE KOATHA, TOM811 25

11AOK*K8, KOHIO If KM AA WPAEMTH.


_ MAE CE WKAH Klaira roactimS 8 613111AKii, no XoncTS pontAkcTKS,
H 8MA A*TO, A1[FC*1A OrromKpinal K 00AFIFICANTIO, CAM'k
rocnoAnHh KOEKWM

t Ian6§ de Huniade voevodul Ardealului §i §panul Secuilor 30


§i al Timi§oarei §i càpitan suprem al tuturor o§tirilor regatului
Unguresc, dau de §tire cu aceastà a noasträ scrisoare deschig
tuturor frunta§ilor no§tri biserice§ti §i tuturor demnitarilor §i
§panilor §i pâralabilor i vame§ilor §i birarilor §i oricàrui om
care ascultà de mine Once om sä se fereasca §i nu are voie sà dAu- 35
neze cu nimic mAn6stirilor popii Gherasim, sfantul Andonie dela
17. Ii noononoswm. om. *tefulescu. xopninnem Isapntnnim. *tefulescu. 20. no
mcorAS I acorAt. *tefulescu. 21. HM HiCT I Hrs. *tefulescu.

www.dacoromanica.ro
206 0 R$OVA, 20 OCTOMVRIE 1444 Nr. 81

Vodita §i prea sfânta Nascatoare de Dumnezeu dela Tismana,


pentruca le-am luat sub mana mea sä le aparam de once om §i
le-am primit in credinta mea, !neat ceea ce a fost mai intai al
acelor manastiri §i acum sa le fie liber, §i sate §i toate hotarele
5 pe cari le au §i vii §i mori §i nuci §i livezi biserice§ti.
Langa manästirea sfantului Andonie dela Vodita
neasca: satul Jidov§tita §i Su§ita §i Preclecevat §i Potoc §i Jar-
covät ; §i pe Vodita, Bahniniti §i Elhovita; §i in judetul de Balta,
la Dunare, Vadul Cumanilor ; §i la Blatnita, Saghevatul §i al
10 doilea Saghevat §i Pesticevo §i Toporno §i Sogoiul §i in fata Tibrei,
balta numita Bistre t §i pe langd ea douà sate, amandoua Calu-
gareni; §i in judetul Jale, satul Plo§tina §i Cere§evo §i Turcine§ti
§i Leurda; §i la Jili, Pecale§ti §i dela Baiale§ti §i Valea-Larga.
§i Stramptä ; §i la Jiu, satul Ceauri §i Ungurei §.1 Du§e§ti; §i la
15 Tismana, satul Tismana §i Sarbi§ori; §i la Izverna, Podeni; §i la
Jale, Arcani §i Täma§e§ti §i Bäle§ti §i Rasova. i inch' am aflat
adevarul ca mai inainte §i Bistrita a fost bisericeasca §i pentru
rugamintea lor §i dreapta credintA §i aceasta le-am liberat-o,
popii Gherasim §i manastirilor, ca sa fie de ba§tin5 §i sa le fie in
20 maini cu tot ce se tine de ea §i hotarul Bistritei §i vama de mar-
furi §i de trecere sa fie a popii Gherasim §i a calugarilor dela Vodita
§i dela Tismana, ca sa fie liberi asupra intregului venit care este
la Bisitrita.
De asemenea §i, peste tot, ori cate sate au mai sus serse §i
25 hotare §i livezi §i mori §i la Severin §i la Bistrita §i in once loe
care este al mänastirilor lor §i care tine de ele, toate sa le fie libere
§i uric de acum §i in veci. i sa nu aibä voie nimeni sa le dätineze
cu nimic, cine nu vrea 1.6111 sàu. Aceasta o spun fiecaruia §i celor
de acum §i cui vor fi mai tarziu slugile mele §i dupa noi §i in veci,
30 ca nimeni nu are voie sa le dauneze intru nimic, nici omului lor,
nici vitelor lor. i ce cumpara §i ce vand, §i pe uscat §i pe apa §i
pe unde umbra oamenii lor cu vitele lor, in nici un loe sa nu pia-
teasca vama, ci sa umble liberi. i vartejuri §i pescariile ce au la
Dunare, toate sà le fie libere, precum au fost §i mai lnainte §i in
35 veci, sa fie mänästirilor popii Gherasim §i cui va fi dupa dansul
§i calugarilor lui cari vor fi in acele mänästiri, fratii saraci ai
acelui ordin, pe care noi i-am luat ca sa-i pazim §i sa-i aparam
pentru slujba §i dreapta lor credinta, cu care ne-au slujit drept
§i credincios.

www.dacoromanica.ro
Nr. 81 OR$OVA, 20 OCTOMVRIE 1444 207

ei sd rdmaie in credinta lor §i legea lor sd o ie in bisericele


lor bi n:meni sd nu aibd voe sd le dduneze sau prigoneascd
pentru legea lor, pentru aceasta le-am dat credinta mea 0 a in-
tregei àri Ungure§ti, pentru aceasta am dat aceastd scrisoare
deschisd a noastrd. De aceea poruncim tuturor slugilor noastre, 5
care sânt acuma 0 care vor fi de acum inainte, ca nimeni 86
nu cuteze sd facd altfel, cine nu-0 vrea rdul dela domnia mea,
ci tori sd-i apere 0 intru aceasta sà %ie, pentru care le-am dat
scrisoarea mea 0 precum le sine cartea sfânt rdposatului impdrat
Sigismund. lo
*i inc'd am aflat adevdrat cà pdrintele despotului *tefan,
cneazul Lazgr, a d'druit acelor biserici satele din Iara Sarbeascd
pentru sufletul sgu, prea sfintei Näscatoare de Dumnezeu dela
Tismana i sfântului pàrinte Andonie dela Vodita, satele anume,
tArgul Kiselievo i cu vama i cu viile §i cu livezile i cu toate 15
hotarele i veniturile liber, deasemenea i alte sate: Popovti
§i Mariane i DrAmni pe Mlava i Cliceväl pe Dungre. *i acele sate
le a dat cu vii i cu ogoare i cositul fânului §i cu mori i cu toate
hotarele, ca sd fie liberi, s'd fie ale bisericelor prea sfintei N'dsc'd-
toare de Dumnezeu dela Tismana 0 ale sfântului pdrinte Andonie 20
dela Vodita. i acestea acum le libeedm popii Gherasim i celor
ce vor fi dupd dânsul i acum i in veci.
Si astfel spune domnia mea tuturor credincioaselor noastre
slugi i panilor §i parc6labilor i vame0lor i harmildlor, fiecare
sd se fereascd de c'dluggrii lui Gherasim §i de oamenii lui 0 de 25
bd4ile lui 0 de once dobitoc al lui §i ceea ce poartä i ceiace card
sd aibà credintà, §i pe apà 0 pe uscat 0 peste tot SA umble liber
§i nicderi sd nu pläteascd vamd, de acum i in veci i nimeni sä
nu aibd voie &A le dduneze intru nimic, cine nu vrea sä primeascd
rdu dela domnia mea. Aceasta o spun oric'drui om, §i slugilor mele 30
de acum §i celor care vor fi in viitor.
cine va citi aceastd carte a mea, iar'd0 s'o inapoieze acelui
om care i-a dat-o s'o vadd.
S'a dat aceastä carte popii Gherasim la Olova, dupd na§terea
lui Hristos, anul 1444, luna Octomvrie, 20 zile. Pentru iscdlire, 35
insu0 domnul voevod.
Copie veche "'Artie. Arhive Stat, 1st. 1/45 (Män. Tismana) Cu o traducere
de Dionisie eclisiarh. Publicat de Ceda Mijatovié, p. 27-29, si de Stefulescu,
Tismana, p. 184-189. Pentru data lunii, cf. Mijatovié, 1. c.

www.dacoromanica.ro
208 TAROovME, 7 AuGu`sT 1445 Nr. 82

82.
Thrgovi,ste, 7 August 1445.
Vlad Dracul tnteirefte lui Badea Ciutin, Badea, Slavul, Radul,
Neacfu fi Branioslav cu fiii lor o funie de mofie la Malul de Sus,
5 cumpeiratei pe trei cai dela Radu din Turci, precum fi, alte ;Willi
de mo#e la Zlotefti. 0 parte de mo$ie e cumpeiratù de insufi domnul
pe doi cai. Toate aceste cumpäreituri sunt scutite de once deiri fi
prestatii.
t Kit XIINCTA Kora EAAFOK'kflHbJ, KAAINAIECTHKhl N XOPICTOAIOENKM,
10 ¡IV BAAA KOEKOAA H VOCIIOAHIrk, MHAOCTTA EONCTElit H EONaEM MOOKAFIYEA1,
WSAAA1X111S-A111 H rocnoArric8.15111S-mt1 K'h KM SEMAN XrrptvlinagYif H
SAHAAHHHCKkIM CTpAHHAM, !Imams 11 (DarApAIIIS X4111,Er, SAAronponsitomi
rOCHOACTISO-MH, CKOHA1 6AArk1A1 HpONSKOAEHTEM, 1111CTKIA1 N CK*TAkIM
CO%ARM H AA(104ÇAK Clal K1kCE4ECTHIJ N EAhrowspnanki H Hfrk11041TAH,
15 PUKE HAA K'hC*A111 41ECTItl H molt, HavroAn rpHcoKSA rOCHOACTKA-MH,
RAA'k 1110THH C'k CHHOKH CH EAA'k, GAAKSA, PA,A,OVA, 11*mm, Epafflo-
cAmiy H CNN fro BAA'k, IAKO AA HM ECT A SME S AIM WT Fop, 11011EME
ECT HOKSHEH SA r WT PAAS WT TSf11111, AEA IllepsdHOIS 11
HT TS(1411 WT 3AOTE11141 N A'k WE KOHN. ... KSHFIX'h CAM roc-
20 HOACTKO-MH SA AKA KOHN.
Twrw %Au, ,.1,,A HM ECT K-h. W41411AF. H Kit WKAEA, T*A1 II A*11,1K
HX, KH8WATWA1 11 11(i*KFIS4IdaTOA1 HK, ,1,0 ?KHKOTA rOCHOACTKA-MH H
AO NCHKOTA Hp'kK0110AHFir CHHOK rOCHOACTKA-AAH, ithip4110 H K(tAAOrA'k
11 PA,A,ovit-h. llotifg WT OIStair0 KAMA, WT CKFINklEr0 KAMA, WT 1110EAAOCTEA,
25 WT K'kKAAOCTKA, WT 141111111114, WT AIDKA161, WT nocki,H, WT rnoski, WT
All'hga, WT TAM111, WT C*HOKOCTA, WT HOKOSA, WT 110AKOA H WT IVIIC*X
CASMEAK 11 AA?KAA): KEAHK11); H MAAHK, EANKO CE HAXOAET K'k SIMAH roc-
00ACTKA-0111. H AA II HE CAOET1 EAHTSKAT11, HH GRAM, HH rAOSHHK,
1111 E14141TH, H11 FINKTO WT COA'kp H [WT] 11160THHK rOCHOACTKA-MH
30 HOCHAAEMH 110 A1HAOCTEK H p4KOTAK rOCHOACTKA-A1H. KT[0 CA% Elti
HOKSCHA 1102,16(1E11TH AltIE 0 KAAC IAHH, TO TAKOK HAUT 11[0,11TH] KEAHKO
SAO H WOrTE WT FOCHO,A,CTKA-MH, I3K0 HE'S*(11111K H HACT[XEIHNK 14
HOCIJAMHTEA CTEMS] VHCOKSAS rOCHOACTKA-M11.
6111E NU [11 HO CA1(11TH rOCHOACTKA-A1H, Koro] H3641ET rocnoAik Rork
35 MUTH [rOCII0A1111k KAA111K011 SEMAH, HAH WT Cp'kAELIHA]r0 11A0A4 roc-

lecturd nesigurd [I. Bogdan]. 17-18. feTTI SAO....


16. 9110THH. 414, scris
Cu cernealà nouà peste cea veche stearsA [I. Bogdan].

www.dacoromanica.ro
Nr, 82 TARGOVISTE, 7 AUGUST 1445 209

HOACTI14-A111, NAN WT C'14WAH1lK rOCHOACTISA-A111, HAH [no rirkrkx-]


HMIJH WT litIOHAEMEHNK, TA Alin HONKTET H HOHOICHT II rh)C(1.1[111111
STIVkAHT, Torw rOCHOAk Bork Ad notiTgT H 11OHOKHT H C'hpA[HHT]
STKfl'hAtiT Kit rocnoAcTivk gro. flIIE AH HE notikTrr 11 HE HOHOKHT
HE rhXpANIIT H HE STKIIMANT, liNt ACEIHET H nopSiturr, Torw l'OCHOAk 5
fiOrk AA SnYET El'O SAE TiiAWM, 5 K'l& KAA.,fignim rkivk ASWEISHO
AA NAIAT StUACTTE ISAR% H C'k 1111TIO H C'h HI11MH 111K11111A111
HA rOC110A.1 llora, CHACA tunifro ICI(CA XHCTA, KYltK ero HA H1.1)C N HA
(11/0,0X- 11, EME ECT H 6.T.AET Kit ilMF1H.
GFace CK*A'kTEAf : ,K8FIAH AK0(11111K H KSHAH 1IAHA H MS11.171 10
PaAorA ENINEK, ;KSHAN T011K4 H MSHAN ANA111Tp'k, 11-kroe CHATAIrk,
KA3AH AWI'WNET, PAAOrArk KHCT.1.1ap, IFkr 1IArA(1111K, GOMEL! CTOA1IF1K,
PaAorn.k [H] A3'h Aparomiip, EME PICHHCAKllt 113'hl'OK1111111,
fiVr1rCT 3 Kit A*TO [xsu]tir EHANKTY011 H.
t LW KAAA, KWEKWAA, A11110CTTA SOMYEA rocnoAinik. 15

Intru Hristos Dumnezeu bine credinciosul, bine cinstitorul


de Hristos iubitorul, Io Vlad voevod i domn, din mila lui Dum-
nezeu i cu darul lui Dumnezeu stapanind i domnind in toata
tara Ungrovlahiei si al partilor de peste munti, Amlasului si
Fagarasului herteg, a binevoit domnia mea cu a sa bunavointä, 20
Cu inim4 curatä i lumina-Ca si am daruit acest atotcinstit i cu
frumoasä fatä i prea cinstit, care este deasupra tuturor cinstelor
darurilor, prezentul hrisov al domniei mele lui Badea Ciutin
cu fiii sai, lui Badea, Slavul, Radul, Neacsu, Branioslav i fiului
säu Badea, ca sà le fie o funie la Malul de Sus, pentruca este 25
cumparata pe trei cai dela Radu din Turci, partea lui erban
partea Turci din Zlotesti i partea cai a cum-
parat Insumi domnia mea pe doi cai.
De aceea sa le fie de ()cilia si de ohabä, lor i copiilor, nepotilor
stranepotilor lor, ca't va trai domnia mea si cat vor träi primii 30
nascuti fii ai domniei mele, Mircea i Vladul i Radul, Incepand
dela vama oilor, de vama porcilor, de albinarit, de galetarit, de
vinärici, de dijme, de posade, de gloabe, de copaci, de talpe, de
cositul fanului, de transporturi, de calauze si de toate slujbele
däjdiile mari i mici, cate se aflä In tara domniei mele. i sä nu 35
cuteze sa-i prigoneasca nici judecator, nici globnic, nici bircei,
14. FT% lecturg nesigurà [I. Bogdan].
14

www.dacoromanica.ro
210 TARGOVISTE, 8 AUGUST i447 Nr. 83

nici nimeni dintre boierii si dintre slujbasii domniei mele trimisi


dupa milostenii si trebile domniei mele. Cine s'ar incumeta sa le
dauneze chiar Cu un fir de par, unul ca acela va primi mare rail
si urgie dela domnia mea, ca un necredincios si calcator si violator
5 al acestui hrisov al domniei mele.
Inca si dupa moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu
sa fie domn al färii Românesti, sau din rodul inimii domniei mele,
sau din ruda domniei mele, sau pentru pacatele noastre din alt
neam, daca cinsteste si Innoeste si pazeste si lntareste, pe acela
io Dumnezeu sa-1 cinsteasca si sa-1 lnnoiasca si sa-1 pazeasca si sa-1
1ntareasca In domnia lui. Daca Insa nu cinsteste si nu Innoieste
si nu pazeste si nu lntareste, ci risipeste si strica, pe acela Dum-
nezeu sa-1 ucida aici Cu trupul, lar in veacul viitor sufleteste si
BA aiba parte cu luda si cu Arie s'i cu acei cari au strigat lui Dum-
15 nezeu, Mantuitorul nostru, Isus Hristos, sangele lui asupra lor
si asupra copiilor lor, ceea ce este si va fi In veci. Amin.
Acestia sant martorii: jupan Manea dvornic si jupan Nanul
si jupan Radul al lui Borcea si jupan Stoica si jupan Dimitru,
Neagoe spatar, Cazan logofat, Radul vistier, Neagu paharnic,
20 Semen stolnic, Radul comis si eu Dragomir care am scris la Tar-
goviste, August 7, In anul 6953 (1445), indiction 8.
t Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Copie de Ion Bogdan, la Acad. Rom., Ms. Nr. 5236, f. 45-48, dupà ori-
ginalul, azi pierdut, din colectia prof. *apcaliu, Campulung. Pergament,
25 pecete atArnatà, cazutà. Decalc incomplet la Acad. Rom., Doc. pachet XLV,
148, fAr6 &AA.

83.

Teirgovifte, 8 August 1447.


Vlad-Vodei fiul lui Vlad inteirefte slugilor lui, Tae-in-co$, Stan
30 fi Coltea mofia lor din satul Coteana, pentru care s'au infrätit. Se
indiat fi hotarele.
t Io Vladul voevod, domnul Tarai Rumanesti, fee'orul marelui
si prea bunului crestin Vladu voevod, dat-au porunca domnii sale
slugii domnii sale, The-in-cos si Stan si CoItii si fi'eorilor lui, cat
15-16. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 84 TARGOVI$TE, 5 IANUARIE 1450 211

Dumnez'au le va da, ca s`a le fie lor ocina in satul Coteana Cu tot


hotaru, pentruca iaste a lor batrana 0 dreapta ocina de mo§ie.
lar dupa aceea venit-au Tae-in co§ 0 Stan 0 Co11,ea, ei sanguri,
innaintea domnii sale de s'au infra-tit pre a lor bucate 0 dobitoace
0 pre ocine 0 pre Tigani 0 pre toate ale lor, ca A' §tie sa fie trei 5

frati nedespartiti, 0 a§a s'au tocmit ei de a lor buna voe 0 ea §tie


0 hotaru: Din Piscul Lungu, pan in valceaoa Corna%elului 0 pan
In lacu Fataciunii 0 pan in magura cea mare §i pan in lacu tefa-
riului 0 pre Scovarda in valceaoa Sac'arenilor 0 pan in Poiana
Targului 0 pan In lacu de miezu 0 pan in calea Topologului 0 io
pan In Ogrezele 0 pan In drumul Slatinii 0 pan In raspantiile
Paraului 0 pan in Piscu Urdii 0 peste obar§ia Maloveanului 0
pan in dealul Oltului. Ca sa le fie lor ocing ohabnica 0 intealt chip
sa nu fie preste zisa domnii sale.
marturii i-au pus domniia sa: jup. Tudor 0 jup. Nanul 0 15
jup. Stanciul 0 jup. Pashalie 0 jup. Radul Borcea 0 jup. Dumitru
spatar i Stoica vist. i Seman stolnic i Badea comis i stefan logofat.
In Targovi§te, Aug. 8 dni, 6955 (1447).
Traducere, probabil din secolul XVIII, pe verso: Coteana, 32. Arhiva
principelui Basarab-Brâncoveanu. Publicat (incomplet) de N. Iorga, Studii V)
f i Documente, V, p. 169 §i de Ghibänescu, in Teodor Codrescu, II (1933), p.
129 (cu data 18 August). Boierii sunt ai lui Vlad Dracul, dar acesta era fiul
lui Mircea, nu al lui Vlad. Cf. §i G. D. Florescu, Divane, p. 32.

84.
Thrgotifte, 5 Ianuarie 1450. 25

Vladislav II inteirefte meíneistirii Cozia dania lui Cazan logofeit


fi a fratelui seiu Radu, anume moara cleiditei de deinfii leingei casa lor
la Teirgovifte, afarei de moara lui Manea Udrifte care este in aceeafi
casei. Cazan logofiit mai deiruefte f i un loc de chilie leingei moarei,
ca invoiala fiicutet de egumenul Coziei losif, ca donatorii sii fie scrifi 30
in pomelnicul meindstirii impreuncl cu peiriniii lor, Rada f i Stana
fi fratele lor raposat Sahac, pentru cari sic' se facei In fiecare an po-
menire fi colivii la meineistire.
t git XpHCTA fiora 6AdrOrk4llibl H 6AdrOtrikeTHI1ld H XIIHCT0J110-
6HKKIH, NY RA4,1,HCAMS H rOCHOAHHk, AIHAOCTTA 60>falat H
KOEK0,1,i1 35
60)KTEM RAAPHM 11(10H3g0AEHTfMk, WRAilAitAllIJir-MH H rOCHOACT1301fX4101r-
MH rh KOH 3E/MN Ovrrpoisiwiticim, BAH54HHHCICHM CTAIHANI H IVICEM
14*

www.dacoromanica.ro
212 TARGOVI3TE, 5 IANUARIE 1450 Nr. 84

nprkA.knwm, fiA4AdWiru cbarapdiur KEP1Er, 6AdrOflp0H3K0/111 rOCHOACTKO-


M11 CKOHM 644111M Hp0H3KOAEHTEM, 13KO HpOCAAKHK HpOCAAKA-kuuro ME BOI'd
HA nACTOrrk C11*TO FlOtIAK11111X pOATTEA rOCHOACTIM-MH Cit CA4130X,
ll'haHECE1114, H Adp0K4K Ch1H KitCEl1'ItCTHI1 H RAIWOWRp43HH H n1-knotrk-
5 TaF1H111, VICE H4A KitCEMHThl H AAp[WK], HAA[CTOArtH )41HC0KOI1A
rOCHOACTKA MF1 CrkTOMOIr mo]nacTnpio H CK-kT011 WRHT*All CIAT0.11t
,EHKOHALIAAHOH Tponn,x Hi HapIPIET C111 K0318, (MAT 1100111EHi4 KEpHIIK
110,WitT5HHK 60A'kp l'OCIIOACTKA-M11 K53411 AWrWOETk H ENT fro Par\vnk,
ISKO TpovAom HKOHO HOCTAKHKX. H CitTKOpHXA RAHR CKOHK
10 KAL111S, CKOHX' AM WT TiA3H KommmA, ilpHAGHCHKA MOHACT11(110 frA4
ECT HACT,IKHHK Kit KO3TM, non Kvp hyoids, pa,kii orcontnaitro poATTEAt
moynana Pa,kyna. fi TT4 K0AEH1111,41 CitTKOpEHA Kit TpltrOK11141H, EAU
ECT KOAE1HR4 1111411* OtrApH1114, A ApovrA ¡CT KA3AH4 AWrOHETA, AKE
lIttAlbY. KM1.11Art. TWITO parn,T, npnAomn ILI3411 CKOH MA M0H1CTHp10,
15 TARO H C'h M*CT0A1 WT KEAY4 [no ECT SAH3k KOAEHHII,H, A4 ECT Kit
KelHOE rhCHOMHIMIliE H Kit minim COMECTKEHTM HHOKWM WRpETAX.11111M-CAN
Kit rpm% Tponn,m. H TaKo flpHACEHX'N. H OVTOKAU1KM Clt erov-
MEHOM, 11011 KIrp I0CH45, 13K0 AA 3411HLHET Kit H0ME1114K MWHACTIMCKWrO,
lifrbICAE 310V11t1H4 PaAlrAd pOATTEA* HK, H flOTOM MI4Tpf HK, NISHAHHII,AC
20 GTAHAS, H KA3AHA AWPWOETA H ROTA fro P4AVA4 H spaTa
waaro 04K4Kti.,
H TARO H0CTAK11111Nt WKEIpAHTel, 13KO HO cmplerki erovsmin IwcH4sa,
KOMIKO Erormenti CT4HET Kit MOHACTHp, A4 OyTKpitAHTh T4KOKAtik 34-
HOKEA Kit RAKOHHK H K'h MOHACT111111, la.t'0 HA KitCAK,Ttia rpEARtipmm
25 rOAHHArt K'hCHOMPIHAHTE H KOAFIKO AA Cl TKOpHT11 pdAT Sconwaro &NITA
11X 04p1K4 H T*41 KitC-kM Kit pWA H pWA. 114111H.
GORE CKEAETIAhl: movnan dlawk 01rApH1111 H »ovum nano AKO01111K
NCOIr11411 TOA0ph H GT,111%1 fliIROIMWK H Grit11 ifirpeK U wrweeT
)101/114H ,A,ovKa H KA3411 K'hApaK11 H nArvA-k KHCTIap H farm
11111r4HA,
30 eTOmanc, KAA* HAKAPHHK, 111411* KOMHC. 1-1 /13'It Kp'hrrk HME HHCA,C,
Kit IlykroKnipn merkRa l'enaping K KAT xfi[1HH TEKOV]111[11Kit]
EHAFIKTHWH n.
t1w RAAATCA4K KWEKOAd, MHAOCTLA GO,KTEM rocnomink.

t Intru Hristos Dumnezeu bine credincios i bine cinstitor i de


35 Hristos iubitor, Io Vladislav voevod i domn, din mila lui Dui-a

29. KApasii, completat dupà Condica Branc. 30. II a.... idem.


32. g, idem.

www.dacoromanica.ro
Nr. 84 TARGOVISTE, 5 IANUARIE 1450 213

nezeu §i Cu bunAvointa lui Dumnezeu, stäpanind §i domnind in


toatá Ora Ungrovlahiei, pártilor de peste mun%i §i tuturor latu-
rilor, herteg al Amla§ului §i FlgAra§ului, a binevoit domnia mea
cu a sa bunävoinVä ca sá proslävesc pe Dumnezeu, care m'a pro-
slAvit pe mine §i m'a ridicat cu slavä in scaunul sfánt räposatilor 5
pärinidlor domniei mele §i am dáruit acest atotcinstit §i cu fru-
moasá fatá §i prea cinstit, care este deasupra tuturor cinstelor §i
darurilor, prezentul hrisov al domniei mele sfintei m'änástiri §.1
sfântului loca § al sfintei §i de viatá incepátoarei Troite care se
chiamA Cozia pentru rugAmintea credincio§ilor §i cinstiilor boieri 10
ai domniei mele, Cazan logofdtul §i fratele säu Radul, ca moara
pe care au infiintat-o §i au fäcut-o cu truda lor lâng6 casa lor,
partea lor din acea moarà au dAruit-o mAnAstirii unde este car-
muitor la Cozia popa kir Iosif, pentru fäposatul lor pärinte, jupan
Radul. lar acele mori fäcute la Tárgovi§te, una este moara lui 15
Manea Udri§te, iar cealaltä este a lui Cazan logorátul, douä
inteo casà.
Deci a ddruit Cazan partea lui mängstirii, precum §i cu un loo
de chilie care este 14110 moarä, sa fie spre ve§nicA pomenire
spre hrana dumnezee§tilor cälugäri cari petrec in hramul sfintei 20
Troite. i astfel au ddruit §i s'au intocmit cu egumenul, popa kir
Iosif, ca sä scrie in pomelnicul mänästiresc mai intai pe jupán
Radul, pärintele lor, §i apoi pe mama ion, jup"án4a Stana qi pe
Cazan logofdtul §i pe fratele säu Radul §i pe fratele lor räposat
Sahae. 25
astfel au a§ezat fägkluialà, ca, dupà moartea egumenului
Iosif, once egumeni vor sta in mänästire sá intdreascá aceastä
MgAduialà in zaconic §i in mánästire, ca pe fiecare an ce se va scurge
sä se facä pomenire §i colivä pentru räposatul lor frate Sahac §i 30
Ion §i tuturor din neam in neam. Amin.
Ace§tia skit martorii: jupán Manea Udri§te §i jupan Papa
dvornic §i jupan Todor §i Stancea al lui Albul §i Stan al lui Negre
§i logorät Mihail, jupán Duca §i Cazan Cretul §i Pahulea vistier
§i Neagoe stolnic, Balea paharnic, Manea comis.
35
eu Cárstea care am scris in Tárgovi§te, luna Ianuarie 8 zile,
anul 6958 (1450) curgätor, indiction 13.
t Io Vladislav voevod, din mila lui Dumnezeu domn.

4. loan 13, 32.

www.dacoromanica.ro
214 FA.RA. LOC, 28 MARTIE 1451 Nr. 85

Original pergament foarte sters. Arhive Stat, Doc. istorice, 1/52 (man.
Cozia). Pecete atárnatd, cazuta. Insotit de o traducere româneasca de D. Pe-
sacov din 1857. Copie slava si traducere româneasca in Condica Brdncove-
neascd, Nr. 266, f. 254 v.-255 r. (la Arhivele Statului), cu data 6960 (1452).
5 Indictionul 13 corespunde in domnia lui Vladislav II (1448-1456) cu anul
1450 (6958), astfel s'a putut completa anul ilizibil.

85.

Fdrei loc, 28 Martie 1451.


Vladislay II intilrefte mäneistirii Dealului f i egumenului Sisoe
10 dania lui Radul, nepotul lui Rascal, care a ldsat dupd moartea lui
miineistirii satele Jugoreni, jumeitatea de jos, Cerefani, Mdiceinefti
jumdtate §.i muntele Brateiul, viile fi casa lui, insei cu dreptul de a
se folosi de ele, dit va träi.
t II, KAAAIICAAK KOEKOM H rOCHOAHHk KkCWH 3IM5H Xrr110KAAKTH-
15 CKOH, AAKAT rOCHOACTKO-MH CTE Wp1i3M0 c5*Tomv x-pamy H CK*TOH
WEHT*AH c5*Toro WT11,4 HAWEr0 HHKOAH, MOHACT111110 WT A*A H Fr5-
meny H HACTAKIIIIKIr CHEA WKIIT*AH TOM, 110111r GHCOIJ H VIICEM CHI
W XOPICTE EpATTAM, MICO Ad HM cAr Zirrogrkun, Aomnd HOAOKIIHA H
III116111[AHHI H MAHKA11111111 110AOKHH4 H HAAHHHA qfpEllIEHOA1 BpAT*10A,
20 H0101111 1111THAE 1111*A rOCHOACTKO-MH NAVA% AHI1IfEH [P]ACK A AA H
np*A KItCH son*pe r0CH0ACTK4-A1H, TA CH np*Aam A5w5 M0HACT11100
H Cf AA CH H KHHOrpAAH CH, 1110 MI( ECT S [W,111118] H KAII1X CH H 11-11CI
TOrOKO HMEHTI, KAKO AOKAI ICT ailiK ,a,A Cat rpallilT HA CELIA CH H Clt HMF-
HTEM CH, A no CkAipkTH, rkCJA AA ICT MOHACTH010, A HHk IIIIKTO M HE
25 CH METErAT. Toro HAY HM MM H rOCHOACTKO-MH, AA HM ECT 14%
WtHillik H Kit WK AgA'. H HH WT KOrONCE HEHOTkKHOK1110, no wpnamt;
rocnoArrita-mn.
GKIAITEM : ,KSHAH 111411* XAOHIVEK KIAHKH AKOpHHK, ,KSHAH AH-
MHTplk CflAT Ap, NS8I14H inHKAHA A0r0131T, Nivnau MICA, wynan KARAH
30 A0r0EIET, myntui LiKog, 31811AH IIIpIIKOH, OTOFIKA RSOKMA3. Aparomnp
WT E54HEI1111 H HETEK EARVIHHH WT Alt11ÏAH14, T411,18A CHATMi, li*roe
CTOAHHK, fiAA* IlErApHIIK, IlIAH* KOM11C, inlIK4E1r111k CTOATOpliHK H 43k
KOCTAHAHH HHCA)C, merkga lfiApT4 KH, KA*T xSt1/10.
t IW BAAAHCAAK KWIKWAA, MHAOCTVA CONSTA rOCHOAHHk.

15. xpamy repetat de doua ori.

www.dacoromanica.ro
Nr. 86 TARGOVI$TE, IULIE 1451 215

t Io Vladislav voevod §i domn a toat6 tara Ungrovlahiei, dà


domnia mea aceastd porunc6 sfântului hram §i sfântului loca§ al
sfantului pärintelui nostru Nicolae, mänästirii dela Deal ci egu-
menului c carmuitorului acestui loca§, popii Sisoe §i tuturor
intru Hristos frati, ca sa le fie Jugorenii, jum6tatea de jos §i Cere- 5
§ani §i Käicàne§ti jum6tate §i muntele Cere§anilor, Brateiul,
pentruca a venit lnaintea domniei mele Radul, nepotul lui Rascal,
§i In fata tuturor boierilor domniei mele, astfel §i-a dat sufletul
mAnästirii §i satele lui §i viile lui, cat are mo§tenire ci cu casa lui
§i toatà averea lui, frig panà este viu, sA se hilneasc6 la acele
sate ale lui §i cu averea lui, iar dupä moarte, toate sä.' fie ale m6-
iar altul nimeni sá nu se amestece. Deci, le-am dat ci dom-
nia mea sä" le fie de ocin6 §i de ohab6 ci de nimeni neatinse dupà
porunca domniei mele.
Matorii: jupan Manea al lui Udri§te mare dvornic, jupAn Di- 15
mitrie spg.tar, jupan Mihail logoilt, jupan Duca, jupAn Cazan
logofät, jupan Iacov, jupan Berivoi, Stoica Curcmaz, Dragomir
din Brane§ti ci Petec Babu§in din Luciani, Stanciul spAtar, Nea-
goe stolnic, Balea paharnic, Manea comis, Micleu§ stratornic ci
eu Costandin am scris in luna Martie 28, anul 6959 (1451). 20
t Io Vladislav voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, foarte deteriorat. Arhive Stat, Ist. 1/46 (Dealul).
cu o traducere de G. Pesacov (1844). Pecete atarnatà, cazutä. O traducere
româneascä din 1852, In Condica Dealului, Acad. Rom., Ms. rom., Nr. 1447,
f. 46, dupà care s'au fäcut unele completäri. Regeste, Cronologia Tabelarii, 25
p. 24-25 (Nr. 26) si Florescu, Divane, p. 33-34.

86.
Targovifte, Iulie 1451.
Vladislav II intdrefte boierilor ci slugilor domnefti Dragomir
Ruhat, fiilor lui, Ion fi Vdlcu, nepotului sdu, Dragomir ci lui Tatu, 30

Micu ci Bora cu fiii lor, satele Gura Deplui fi Saseni, iar primilor
patru, Boioara fi Gdojani, apoi mun¡ii Mdndileasa, Stdna-Mare,
Zdnoaga, Prislop, Intre-Boile, Arsura i Bavi, scutindu-le de bate
ddrile $i prestatiile.
t El& XplICTA BOrA SAArOrkOHH H6AArOLIKCTHK111H H XplICTWAIO 611K11, 35
KilAAPICAAK KWEKOAA H rOCHOAHH6, A111AOCTHRt SONCHEX H COMM%

www.dacoromanica.ro
216 TARGOVI*TE, 'ELIE 1451 Nr. 86

ORAAAAA[WS-MH rocnoAcTmr,vaint-mn Kit KUM 3EMAH


XrrOOKAAXTHCKOH H HAMLIN HHCKHIH CTpelHAM, 11MA41111r H 4oarAp41111r
pon,er, [sAAP01100]113110AH rOCHOACTKO-MH, CKOHM KAAPHMk HSOH3KOAI-
HUM, 111aT1141k H CK*TAH111 Cp'kA11,611 H A aoyita rocnoAcTito.ntn
5 K'ItC1-11ECT/111 H E1111rOOKPA3H11 H FIA110,1ETA11H., FINCE !FAA KlafA111 ilECTH H
A,4001{, HAACTOAH roncomo rOCHOACTKA-MH C11r11M H soirkooin rocnori,-
CTKA-MH, APArOMHOIr PSXAT 11 CkIFIOKOM Fro, IONIr H KAitKIrA H MU-
%Pao Fro, Aoaromnp H CWHOKE CH Fl MHKIN1 Cit CltIHOKE CH H
E0f14 Cit C111110KE CH, 110, XCTI1 AEWIr H GAK*HH. H EWE Aonrontnor
ioPt3pir n C111111t WO HON H K H ApA rOMHP F1AA KOH111011A It
rAW,K41111 MENSAIr EOHIHOPE. H HAM1111125 1HAFIATA*CA H roA*Mil GTANA
3Anoro u Iloncnon, H VIITOE ROHM, floorox. 11 KAAH.
THA Kite* AA HM CAT Kit OtIHNA H Kit OXAGA, T*A1 H T'kX AE11,4A1,
KIIIrtIETOM H Flp*KHICFETOM HX, HOINKH111 WT OK4HEHK KAMA, WT CKHHHEHK
KAMA, WT 11111AApCTK4, WT KAKAAOCTKA H KFIN11pH11, WT AWKA111, WT
rnosn, WT HOCAAH, WT pitKd, WT TAAHH, WT C*110KOCH11, WT HOK034,
WT HOAKOA H WT KitC*X CIT7S6EIK H AelN<A4K KOAHKHX}KE H MAAHX,
EAFIKO CE HAKOAAT Kit CA4%%OA(110K11KNO1I 31441li H OKAACTH FOCFIOACTKA-MH.
II M HK HE CMET KANTIrKATH NH CAER, 1111 PAOKFIFIK, 1111 6110,11111, Ha
20 HIlk FIFIXTO WT SO11*01. HMI WT ptICOTHHKk YOCHOACTKA-A111 HOCHAAEAMK
HO MHAOCTEK H no odEOTAX H HO cint.ncsar rOCIIOACTK11-A1H. KTO CE 61i
HOKIrCHA F1034KHTH HM, AWE H W KAAC EAFIN, TW TAKOKkl KOWET
11011ATH KfAHKO SAO 11 [Wp]rilA WT rocnoAcTito-mn, laKONCE 11111.tPHHK H
Hp'hCTAF11111K /1 11000AMHTE1I CHEM1r KOHCOKVAIr POC110ACTKA-MH.
25 6141E KE H BAKAHHAHHE HOCTAKA*T POCHOACTKO-MH, HO cmo.hTH roc-
110ACTIS11-115H, Kwrw H3KE41ET rOCHOAk Rork RHTH rOCHOAHNIt KA11WK011
3EMAY, HAN WT CpitAELINAr0 11110AA rOCHOACTKA-A1H, HAH WT C'1410,5,F1HK
rOCHOACTKA-MH, HMI FIO ro.kc-kr FIAWFIX WT HHOHAEMENHK, TA AWE HOLNTET
II HONOKHT H IrTKP'hAHT CAN XrpiliCOKVA rOCHOACTKA-MH, H Twrw
30 FOCHOAk Rork M HOLIETET H C1tp11UHT H IrTKPItAFIT Kit rOCHOACTK4
Fro. film AH HE HVIETET H HE IrTKp`kAHT, HA F10111pfT H HONWHT H
pACHHET, H Torw roam». Eorh M 110Cp4MHT H HOHEOET H y6HErk FPO-
3AI T*A0M, 4 Kit HF1k K-kK AlrWA Fro H A4 HMAT y'IECrHE C'k IlrAA
Cit HpHEM H Cit 011*Mii IO1rAEHE 11KE Kit3101141111 1111 rOCHOAA E0rA,
35 CHited H11IIIEro, Icyc4 XpHCTA, KpItK 11'0 HA ItHr H H11 Er1,0K HX, KT
KAAET Kit K-kKH. HMTFIk.

12. Eami, lectura nesigurA. Cf. Balul, sat In Lovistea. 14. npiatirtirront,
de doua

www.dacoromanica.ro
Nr. 86 TARGOVI$TE, IULIE 1451 217

Geme CK*AATI/1f : »MIMI iLLAWk VA,0111111, ruu Ty-Aop,


laT411,16 AKOpHHK, HISH.111 MHXMIA AWPWOET, Har1141 AHMHTI1M, ,K810i1H
Aviva,,K11.D1 Grall HerpOKHil, GTMILIVA cnaTap, ITAKVA* KHCTI1M11,
Edit* 119C4IIHHK, Hiroo CTOAH[HK, Il4liK]AE1011 CTILITO(11-111K, 'Hawk KOMHC.
f131% H-kr ONCE IIHCAK, 'OATH [AhNk, [MATO] xS11,110 K'h TrhrOKIllpH. 5
t 1w KAAAHCAtiK KWEKWA4 MI1AOCTTA 60,KTERt rOCEIGAHHk

t Intru Hristos Dumnezeu bine credinciosul si bine cinstitorul


si de Hristos iubitorul, Io Vladislav voevod i domn, din mila
lui Dumnezeu i cu darul lui Dumnezeu stapanind i domnind
in toata tara Ungrovlahiei i partile de peste munti, Amlasului
Fagärasului herteg, a binevoit domnia mea cu a sa bunavointA,
cu inimä curata i luminata si a daruit domnia mea acest atot-
cinstit i cu frumoasa fata i preacinstit, care este deasupra tuturor
cinstelor i darurilor, prezentul hrisov al domniei mele slugilor
boierilor domniei mele, lui Dragomir Ruhat i fiilor lui, Ion si 15
Valcul i nepotului &au Dragomir i lui Tatul cu fiii sai i lui Micul
Cu fiii &Ai si Bora cu fiii sai, peste Gura Desului i Säseni.. i inca
lui Dragomir Ruhat i fiilor lui Ion si Valcul i Dragomir peste
Boisoara i Graojani, Intre Boisoare. i muntele Manaileasa
Stana Mare si Zanoaga si Prislop i Intre Boile i Arsura si Bali. 20
Acestea toate sa le fie de ocina si de ohaba, lor i copiilor lor,
nepotilor i stranepotilor lor, incepand dela vama oilor, de vama
porcilor, de albinarit, de galetärit i vinarici, de dijme, de gloabe,
de posade, de copaci, de talpe, de cositul fanului, de transporturi,
de calauze si de toate slujbele i däjdiile mari i mici, cate se aflä 25
in tara i stapanirea autocrata a domniei mele. i ea nu cuteze
sä-i prigoneasca nici judecator, nici globnic, nici bircei, nici nimeni
altul dintre boierii sau dintre dregatorii domniei mele
dupà milostenii i dupa trebile i dupä slujbele domniei mele. Cine
s'ar Incumeta sä le dauneze, chiar i cu un fir de par, unul ca acela 30
va primi mare rail i urgie dela domnia mea, ca un necredincios
si calcator si violator al acestui hrisov al domniei mele.
Inca i blestem aseaza domnia mea, dupa moartea domniei
mele pe cine alege Dumnezeu sa fie domn al farii Romanesti,
sau din rodul inimii domniei mele, sau din ruda domniei mele, 35
sau pentru pacatele noastre din alt neam, daca cinsteste i innoeste

5. iouI J.

www.dacoromanica.ro
218 TARGOVISTE, 1 AU GUST 1451 Nr. 87

intare§te acest hrisov al domniei mele, 0 pe acela Dumnezeu


sä-1 cinsteasca i sa-1 pazeasca i sa-1 intareasca in domnia lui.
Daca Insa nu cinste§te 0 nu intare§te, ci calcä i schimba
risipe§te, 0 pe acela Dumnezeu sä-1 loveasca i sä-1 nimiceasca
5 sa-1 ucida aici cu trupul, iar In celalalt veac sufletul sat' 0 sa aiba
parte cu Iuda i cu Arie i cu acei Iudei cari au strigat asupra lui
Dumnezeu, mantuitorul nostru, Isus Hristos, sangele lui asupra
lor i asupra copiilor lor, ceea ce este 0 va fi In veci. Amin.
Ace§tia sant martorii: jupan Manea Udri§te, jupan Tudor,
lo jupan Stance dvornic, jupan Mihail logofat, jupan Dimitru, jupan
Duca, jupan Stan al lui Negru, Stanciul spa-tar, Pahulea vistier,
Balea paharnic, Neagoe stolnic, Micleu§ stratornic, Manea comis.
Eu Neagu care am scris, Iulie... zile, anul 6959 (1451), In
Targovi§te.
15 t Io Vladislav, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete atärnatà, cdzutà. Arhive Stat, depuneri par-
ticulare, proprietatea I. si N. Popescu. Cu o traducere de Stoica Nicolaescu,
Un rezumat incomplet lute° hotarnicie din 1867 citat de I. Conea, Tara
Lovistei, Bucuresti, 1935, p. 140-141 si notele.

20 87.

Teirgovifte, 1 August 1451.


Vladislav II inteirege boierului Mihail f i fiului seiu Stanciul
satele : Rucii, Vodnovul, Racovita, Tatare ci Racova ci siliftea
Amara f i hoteirlifte ca locuitorii din Rufi sei nu dea vamei la Teir-
25 govifte. Scutefte satele de toate prestafille i
t E:k XPIICTA 110r4 EA4 rOlVkfIN H RAtIr0 trkeTHR kJ H XVICTOMO-
UKIAH, itY KAM HCA411 g0610,804 H Cd410Apk3SAKHKIH r0C110,8,HHk, MHAO-
CTrEA 603CTEX H &AA mom BIÏM IIPOH3110AEHTM, WCAtIA(1,151111r-MH H
r 0C110CTI101rA Ir-A111 IrkCEH 3EMAH OIrrrPOKAtIVHCK OH, flomutnr H 4oar-
30 paw'. mum-, 6A.11'01410H3gOAH r0010ACTIO-A111 MONA% 6AArklAt flp0H3-
K011811.14.11, Cg'rAhIM H 4 F1CTKI 111 CritAU,EA4 H AdPOKilK CkH Intel 'UCH kl H
6AtIr006PA3HH, Hflh HAA KIsCEA1k1,111CTAULI H AtIPOK, HrIACTOAilpH WHCOKSA
rOCHOACTIttl-MH ChM, HOLITANCPAAS 60A1k3li H l'OCHOACTIU-A111, HISEIMIS
iiiHrelHAV H CWHOKWAI WO, GTAA4K)A, iaio ,8,4 my cAyr CE/1.1 30 KOAIA

7-8. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 87 TARGOVI$TE, 1 ALTGUST 1451 219

Poywn n ROAHORSA H PAKOKH1d H TaTdill H IldK PdKOKkl H SKNAHWE


WT ilmilpd. H WT P1(11/11 Kit TpltrOKHLIII K4A1.1i Ad HE AdKMT.
Tiok KlIC'k AA HM ECT Kit ONHHM H Kit WX'WA KHO1r1aATOA1 11 Hrk-
KIISLIATOM HK, 1104EKWH WT WVIIIX' K4A1, WT CKHIINX KAM, WT INEAFIX
KAMli, WT KAEA4I1CTIS4, WT KIIHdOCTKA, wT AtiNtAlkl, wT C*HOKWC, WT 5
Apilli, WT HOAKOAd, WT HOK03, jlEK1111 WT HilkIr cArnnax KEANKk1K »SE
MAANK, MIMA CA HA)COAXT K11, CdMOM310K4KHOM BEMH H OKAACTH
FOCHOACTK4-M11 H M HM HE CMET 1103AK4KHTH, 1111 rhAfil 11H rnonnwt,
11H 611111101, H11 11W11 HHKTW WT p4C0T11I1JK HAN AKOOHNK HAH K4Mk1H,
noto:4u KTO AH 6 H 110344KHA AWE H W 1144C EAHH, TO TAKOKkIll HMAT 10
WITATH KEANKO BAO H KEM1K4 worTx WT POCHOACTKO-A1H, KAKO HEKEOVINK
110C(14MHTEA c18458 iconcoakin$ rOCHOACTKA-MH, A HHO H*CT.
B4KM111400 HOCTAKAT rocnoAcTko-mn, 14K0 110 CA11110111 rocnoA-
CTILI-AW, Kwro H366111T FocnoAk Boris KIIThl rocnoAnnk KAAWKOH
nEMAH, HAN WT ClrhAELM4r0 HAOAd rocnoAcraa-mn, HAII WT C1410AHNK, 15
HAH, 110 rsykrom HAWFIM, WT HHOHAEMEHHK, Ad AWE HOHOKHT H HOLIIITET
Ck11 KOHCOKVA l'OCIIOACT114-A111 N Twro rOCHOAk KOrk Ad 11011kTIT H
01/"KrhAVIT Kit POCHOACTKO Er0, ALIJE AH 0430j1HT H HE OyTKIl'hANT H Toro
rocuoAk liork AA nocpamuT N ,A,4 IrETET 3,1,6 VkAW .ti, 4 11% Wil KEKit

ASIIIEKHO H Ad gi&AET flpHNECTHFIK LOA* H flpTio H C'h 01111pi flEK11111X 20


'MAME EN1E K'k3101Hplii HA rocnoAa hora H CHACA Hawero, KfikK gro H4
Hk1K H HA NatAWK Hr, ENtE ECT H 61tAET Kit K*Kkl K*KWM. .14A1TH,
GENO CKEASTEAE : 'RIMAN 113411* XAph11.11E, NCSHMI T8A0p, SicSnitio
GTantli AKWOHNK, ,K81l411 illIVAHA AWrO*ET, Nt$114H KA3411 G4VIC011.
NO311411 GTAH KEIVEK, NiSHAH ASMHTfrk ClidTdp, KA3411 Kpf11,1%, GT411410,1 25
C1IaT4011, 114)('SAE KIICTYWk, iltroe CTOAHHK, LIA-k EldKAPHHIC, indH*
KOMHC H 4311 KOHKd 1111C4)( Kli TIrkrOKHLpf, Kit ATO xSH,110, filirOVCTA
MIC*11,A -4- AkIrk, EHATKTT011 AT
t ItV KAdAiCAAK KWEKWM, MHAOCTTA nomTeia rocnoAnnk.

t Intru Hristos Dumnezeu bine credincios §i binecinstitor §i. de 30


Hristos iubitor, Io Vladislav voevod §i domn autocrat, din mila
lui Dumnezeu §i din bunävointa lui Dumnezeu, stAphnind §i. dom-
nind peste toatà Ora Ungrovlahiei, herteg al Amlaplui §i. al FI-
Oraplui, a binevoit domnia mea cu a sa bunAvoin14, cu inima
luminatà §i curatà, li am d'a'ruit acest atotcinstit §i cu frumoag 35
fatà, care este deasupra tuturor cinstelor §i darurilor, prezentul
acest hrisov al domniei mele, cinstitului boier al domniei mele
jupan Mihail §i cu fiul gil Stanciul, ca sà-i fie satele numite:

www.dacoromanica.ro
220 TARGOVIFTE, 1 AUGUST 1451 Nr. 87

Ru§ii §i Vodnovul §i Racovita §i Tatare §i iar Racova §i locuinta


dela Amara. i dela Ru§ii 8à nu dea vama la Targovi§te.
Acestea toata sa le fie de ocina §i de ohabil lor, nepotilor §i
stranepotilor lor, Incepand dela vama oilor, de vama porcilor, de
5 vama stupilor, de galetarit, de vinarici de dijme, de cositul fanului,
de lemne, de cälauze, de transport, adica §i de celelalte prestatii
mari §i mici, cate se gäsesc In tara §i stapanirea autocrata a dom-
niei mele §i sa nu cuteze BA* le dauneze, nici judecator, nici globnic,
nici bircei, nici altul nimeni dintre functionari sau dvornic sau
lo vame§, pentruca cine le-ar däuna chiar cu un fir de par, unul ca acela
va primi mare rail §i mare urgie dela domnia mea, ca un necredin-
cios §i violator al acestui hrisov al domniei mele li altfel sa nu fie.
Blestem apaza domnia mea, ca dupa moartea domniei mele,
pe cine alege Dumnezeu A' fie domn al Prii Romane§ti, sau din
15 rodul inimii domniei mele, sau dintre rude, sau, pentru pacateld
noastre, din alt neam, daca Innoie§te §i cinste§te acest hrisov al
domniei mele §i pe acela Dumnezeu sä-1 cinsteasca §i sa-1 inta-
reasca in domnia lui, daca strica §i nu Intäre§te, §.1 pe acela Dum-
nezeu AA loveasca §i 844 ucida aici cu trupul, iar in cel veac su-
20 flete§te §i sa fie Oita§ lui luda §i lui Arie §i cu acei zi§i Iudei,
cari au strigat asupra lui Dumnezeu §i a mantuitorului nostru,
sangele lui asupra lor §i a copiilor lor, ceea ce este §i va fi in vecii
vecilor. Amin.
Ace§tia sant martorii: jupan Manea Udri§te, jupan Tudor,
25 jupan Stance dvornic, jupan Mihail logorát, jupan Cazan al lui
Sahac, jupan Stan al lui Negrea, jupan Dimitru spatar, Cazan
Cretul, Stanciul spatar, Pahulea vistiar, Neagoe stolnic, Balea
paharnic, Manea comis §i eu Coica am scris in Targovi§te, in anul
6959 (1451), luna August 1 zi, indiction 14.
30 t Io Vladislav, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat. Peceti, Ist. 1/47 (Mitr. Bucure0i),
cu o traducere de D. Pe§acov (1863). Copie 0 traducere româneascg, Acad.
Rom., Doc. pachet XI/249 0 tot acolo Mss. no. 1322, f. 18-19. Rezumat in
Cronologia Tabelarei, p. 24-25. Pecete atarnatà intactä, stema tarii cu
35 vulturul §i inscriptia: t hv rodAtICAME HIAIHKH HOI80,0 H rOCHHAHHk HUM HIMAH
Xrroomaxmocori .. (Io Vladislav mare voevod 0 doma a toat6 tara Ungrovla-
hiei). Regest. Florescu, Divane, p. 34. Un rezumat la I. C. Filitti, Arhiva
Cantacuzino, p. 16.
22-23. Matei, 27-25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 88 TARGOVISTE, 5 AU GUST 1451 221

88.

Teirgovi$te, 5 August 1451.


Vladislav II intarefte lui Barbul cu fiii nepo(ii sài satele
Ma'r$a, Ohaba, Peftioni i Gaveinefti In Teleorman, lui Danciul
fiului salt, Danciul, fatal' tale din Mcir$a qi Scheid., lui Costea Cu 5
fiii lui, Manea $i Radul, Bora $i lui Mean, Tatul, ,,S'erban, Neagoe
Muqat, Uiefti pe Deimbrovnic $i Uiegi pe Ba(cov i jumatate
din Ciefti pe Codmeana, scutindu-i de toate presta(iile $i
t Xlmivra Eord CAAPOK-kplikl H CAArOtlICTHKEd u XpliCTWAIOGHKKI,
KAAMICAAli KWEKW,A,A H rocnoAHHk. MHAOCTTIA COMTE/A H CONSTEM 10
A5110K4NTEMk WCAAAATall 01:-MH H rocrioArrisovraia-mu Kit KCE11 MALIN
OrrIVWKAAKTHCKWH H SMIAA HFICKKIM CT111 11 HAM, 14 A1M11123 H (D4rapau03
K11111,11', EAArOf1p0113K0/111 rOCHOACTKO-A111 CKOHM CALll'hIHM 11130113K011111YE
tINCTWA1 H CK*TAk111A1 Cfrk,.1,11,EA1, H A411WK1 roeno,ACTKO-MH C'1111 11"hCE -
11ECTI1h1 H CAArOW 611413111d H 111AHOLIHTAIIIIkl, HNif NAA K'hC*41.111 gkeTH H 15
,21,ApWK, IILIACTOMH xpictokovil rOCHOACTKA-MH RA1168AS C'h ChIHOKE-CH
11 5FIEHC11 CH ILIA II0A IV' 111.1114 [H CiaiKAgt1 Iiw,8, itiiHHHX. HEIL1H-
WAHH H 11111 E/1116SA WCECk C'k ChINOKE CH 11A,A, LIKAF4111H WT [TEAHI-
WOMAN H Elpf 44H1-110A H Chi/1k fro AMPHOA ILIA BOA H

OcT1 Cit CkINOKE CF1, LH1 H Parkynk H% H girhK,111 H TATSA 20


111106AFF H f1kro H MSwrr HA IIIH WT A.T.A1611WKHHKk H NEI1111
WT 11/111,KOK H 110A 4.111111H WT KwAmatia, Kit WHHY H Kit MORN.,
H ,3,*111,4 HK, ISFIStIATWM H 111AKIIS,I4\TWAI HK, 110115K H WT
WIPITErW KdA141 H WT CKHN IWO KAMA, WT 111-1141ApCTKA H WT KR.EAAp-
CTKA H WT KHHA11114k H WT AFINCAUt H WT rAWChl H WT HOC4,i,k1 H WT 25
Airklitt H WT TAAHM H WT C*NOKWCYA H WT flOKO3A H WT 11W,A,KWA Fi
WT K'krkK CA 01pCSAK 11 ,(OKRAK KEAHK klpftE H MAAKIK, EAHKA CRtNap
AIAT Kit CAMO,A,p'KMAli HON 31M1tH H WCAACTH rOCHOACTK A-A1H H HK
111 CMET CM1TSK5TH NH CAM11,11, NH PAW MINK, NH 6111111TA, NH FIHKTW
WT ROAt 11111 HAH WT paCOTHHKII POCHOACTIth-MH HOCH/I/UMW HO MHAOCTEK 30
p41601%1K VOCHOACTICA-MH. RTW CI CH HOKSCHA 1103ACMHTH, dfl W
Kittle fAHH, TW TAKOKIII FIMAT 1113HATH KEAHKO SAW H W1111.1 WT roc-
110ACTILVAIII, 14K0 NEK'k1311 kIK H FlptCTAFIFIKIK H FlOCOMHTEA CTEMS KpH-
COKIM rOCHOACTKA-AH.

19. non Mrkwm, §ters Cu rop i adaus deasupra: 113MMEHK a3 XAmic HACTS-
nourbiTem lw MaelA ROMA& (Am §ters eu Udri§te /slasturel
PIA lit0p61 A oroerr
al doilea logofät, din porunca lui Io Matei voevod).

www.dacoromanica.ro
222 TARGOVISTE, 5 AUGUST 1451 Nr. 88

34KAHHAHTE HOCTAKET rocnoAcTito-4%H : H 110 C'hAapTH POCNOACTKA-


AM, Ktvro 1136EINT I'OCHOAK liOrk BKITH F0C110A11111a BAAWKOH 3EMAN
HAN wT CIVkAPHIAAPO 11A0A4 POCHOACTILA-MH, NAH WT Crit(JOANHK POCH0A-
CTK4-A111, NAN 110 rActx HAL1111K WT 1111011AEMEHHK, AA Alpf notikTrr
5 N HOHOMIT H C'h)(pANFIT H OrTKIMANT CiEM8 x1lIC0KS/18 POC110ACTKA-A111,
TtVP0 1'0C110Ak 110115. AA HOlikTIT H C14(14NHT H 01rTrhpAHT rh roc-
noArrit.k oro. fhlie AH 110ilEpET H 110011111T 11 pACHHET, Twro 1'0C110Ak
EiOrh M 86.1"E'rk Fro 3M T*AWA1, A rh sArt,,ItuntAt K.kii,* AtlwA gro H
11A14T Sq/ACTI.1 Crk LOAN. N C'h 11111YEA1 II C'h HH*A111 11EK111HMH HA r0C-
10 HOAA Hora 11 auca HAIHEPO ICIrCA XfitiCTA, Kil'hK oro HA Un' N HA NIAAOK
HX, EME ECT II C;KAET 13'1% K*Kkl, flA11111.
GrkrIATEATE : ,K811411 alAN* XApitipe, NCSNAH TwAwith, NiS11/111GT411111
AK0111111K, HISHAH irillpliA AWPOOET, ;KSI1111 KASAH GAXAKWK, HISHAN GTAH
liErpEK, GTAINIOA CflATAtIlk, HAKSA* KHCTI4(11i, fiAirk napptunc, Ifkroe
15 CTOAHHK,
_ iliAll* KOMIC. 113k Ap4P0M1ipli rpLIMATHK EME PICHHCAK, merkika
111(PIrCT E, K'h HACTOAHH WilAW TIVIWORI11,111, KA*T xS11,110, EHAYKT7tVH AT,
t ItV BAAAFICAAK KWEKWA, AtHAOCTTA BONCTE/it POC110,A,11Hk.

1- Intru Hristos Dumnezeu binecredincios §i. bine cinstitor §i de

Hristos iubitor, Io Vladislav voevod §i domn, din mila lui Dum-


20 nezeu §i Cu darul lui Dumnezeu, stäpanind §i domnind In toatà
tara Ungrovlahiei qi al pArtilor de peste munti, Amla§ului §i FA-
gára§ului herteg, a binevoit domnia mea cu a sa bun6vointa, cu
inim4 curatá §i luminat6 §i a dáruit domnia mea acest atotcinstit
§i ca frumoas6 fatà §i. prea cinstit, care este deasupra tuturor
25 cinstelor §i darurilor, prezentul hrisov al domniei mele, lui Barbul
cu fiii fli §.1 nepotii s'ái peste jumältate din Mana, Ohaba sub munte
§i Pe§ti§ani qi iarg§i lui Barbul osebit cu fiii sä'i asupra Gáväne-
§tilor din Teleorman qi Incá Danciul §i. fiul sáu Danciul peste
jumätate din MAr§a §i chei, Costea cu fiii s'al, Manea §i Radul
30 peste Rota, §i. \ralean li Tatul §i erban §i. Neagoe §i Mu§at peste
Uie§ti pe Dambrovnic §i Uie0i pe Batcov §i. jumatate din Cie§ti
pe Codmeana, de ocin6 §i de ohabg, lor §i copiilor lor, nepotilor
§i stránepotilor lor, Incepand dela vama oilor §i. de vama porcilor,
de albin6rit §i de gáletárit §i de vin6rici §i de dijme §i de gloabe
35 qi de posade §i. de copaci §i de talpe §i. de cositul fânului §i de trans-
porturi §i de cáräuz6 §i de toate prestatiile §i dkjdiile mari qi mici
r
9. HIltAili 1 ONtAtH. Miletié. 14. ndork I ilaxsAt. Mileti6. 16. fly-ry-n- 1 fly-.

www.dacoromanica.ro
Nr. 89 TARGOV/STE, 7 AUGUST 1451 223

cate se aflà in tara i stApanirea autocrata a domniei mele.


nu cuteze sa-i prigoneasca nici judecator, nici globnic, nici bircei,
nici nimeni dintre boierii sau dintre functionarii domniei mele
trimii dupa milostenii i trebile domniei mele.
Cine s'ar incumeta sa le d'auneze chiar cu un fir de par, unul 5
ca acela va primi mare ram §i urgie dela domnia mea, ca un ne-
credincios i calcator i violator al acestui hrisov al domniei mele.
Blestem a§eaza domnia mea dupa moartea domniei mele, pe
cine alege Dumnezeu sä fie domn al Tarii Române§ti, sau din rodul
inimii domniei mele, sau din rudele domniei mele, sau, pentru
.pacatele noastre, din alt neam, dacà cinste§te i innoie§te i pdze§te
inta're§te acest hrisov al domniei mele, pe acela Dumnezeu sa-1
cinsteasca §i sa-1 pazeasca i sa-1 intareasc6 In domnia lui. Daca
nimice§te i schimba i risipe§te, pe acela Dumnezeu ucida
aici cu trupul, iar in veacul viitor sufletuI Iui i sa aiba parte cu 15
luda i cu Arie i cu ceilatti cari au spus asupra lui Dumnezeu
Mantuitorul nostru Isus Hristos, sangele lui asupra lor i asupra
copiilor lor, ceea ce este §i va fi in veci. Amin.
Martori: jupan Udr4te, jupan Todor, jupan Stance dvornic,
jupan Mihail logofat, jupan Cazan al lui Sahac, jupan Stan al lui 20
Negrea, Stanciul spä'tar, Pahulea vistiar, Balea paharnic, Neagoe
stolnic, Manea comis. Eu Dragomir gramatic, care am scris, in
luna August 5, In ora§ul de scaun Targovi§te, anul 6959 (1451),
indiction 14.
t Io Vladislav voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 25

Original pergament. Arhive Stat, 1st. 1/48 (episc. Argq, LII, 1). Tradu-
ceri de St. Nicolaescu i Lupu dascAl (1753), pecete atArnatA, cAzutA. Pu-
blicat de Miletiò i AgurA, p. 123-124, Cu foarte multe grepli de tran-
scriere. Regeste. Aricescu, Indice, Nr. 1011 i 1085 0 Florescu, Divane, p. 35.

89. 30

Tdrgovifte, 7 August 1451.


Vladislav II inteirefte mdneistirii Cozia egumenului losif toate
satele mänästirii ariitate anume, precum ci bà4ile, vama dintre munfi,
morile i riganii, scutind toate aceste averi de once deiri fi prestatii.
t Cat cu duhul lui Dumnezeu sa povatuesc, aceia sant fii lui 35
[Dumnezeu, precum zice] dumnezeescul apostol, caruia urmaoriu
17-18. Matei, 27, 25. 35-36. Pavel. Romani, 8, 19.

www.dacoromanica.ro
224 TARGOIWE, 7 AUGUST 1451 Nr. 89

fiind cei iubitori de dreptate i Cu nevoirrtä Mina s'au nevoit,


viiata acea dorita au ca§tigat, ceale pamante§ti pre parnântu
läsandu-le, &Ara ceale cere§ti s'au alaturat i fericitul acela glas
auzind, pre carele deapururea Il aud: « Veniti blagoslovitii parin-
5 telui mieu de mo§teniti inparatia carea iaste gatita voao dela
intemeiarea lumii *. Si eu binecredine'osul §i de Hristos iubitoriul,
Io Vladislav voevod i domn, cu mila lui Dumnezeu §i cu buna
vointa lui Dumnezeu, stapanind i domnind toata Tara Ungro-
vlahiei i partile de peste munti i tuturor imprejurimilor, a Alma-
1.1) §ului §i a F'ägara§ului herteg, bine am voit domniia mea, cu
a mea Mina vointä i cu luminata i curata inima domniei meale,
ca sà proslavesc pre Dumnezeu, cel ce m'au proslavit 0 pre scaunul
celuia ce intru sfanta odihna s'au pristavit, pärintelui domniei
meale, cu slava m'au Inältat 0 am daruit acest cinstit i prea
cinstit, carele iaste preste toate cinstele i darurile, acest hrisov
al domniei meale, sfintei manastiri §i sfantului idea al sfintei §i
incepatoarei de viiata Troita dela Coziia i nastavnicului acelui
laca, popei chir Iosif, ca sa fie lor satele ce sä numesc: Calimäne§tii
0 Jiblea §i Braditeanii i Seaca i Bogddne§tii i Lunceanii
20 Hinate§tii i Bucure§tii i Bojoreanii §i Olteanii, Vädastrita
Micleu§ul i Cararea i Curila §i Gardanul, eocane§tii i Stance§tii
§i 50 säla§a de Tigani i loo la apa Praovei i biserica i moara
vama dintre munti §i balta Mamina dela Orlea in sus cu toate
Sapatul i Malul iSeperigul i Bucenul i Tiganii dupa
25 ulita dela Minnie. Inca 0 la balta, satele Carareanii i Lumineanii
§i Cornul la Jägov i moara dela Catalui cu satul. Acestea toate
sa fie mo§ii ohabnice sfintei manästiri i dumnezee§tilor calugari
spre slujba i spre hrana, iar celuia ce intru sfanta odihna
s'au pristavit, parintelui domniei meale, vea6nica pomenire, iar
30 dupa aceaia §i domniei meale.
Incepand dela vama de oi 0 de ramatori 0 de stupi 0 de gdleata
§i de dijma, mai vartos din judetul Valcii 0 de poväri 0 de pod-
voade 0 de lemn 0 de cosit de fan 0 de globnici 0 de poclon, ce
sa zice de toate slujbele §i dajdile, cate vor e§i in tara §i intru
35 stapanirea domniei rneale, de toate sa fie slobozi in veaci. Si sa
nu aiba a supara pre aceale sate, nici judecatori, nici globnici,

1. Pavel. Romani, 2, 7. 4-5. Matei, 25, 34. 12. loan, 13, 32. 22. bise-
rica/acherica.

www.dacoromanica.ro
Nr. 90 TARGOVISTE, 7 AUGUST 1451 225

nici birnic si niminea din boiarii domniei meale, carii s'a* trimit
dupa trebile si slujbele domniei meale. Iar carele va Indrazni a
supara pana la un par, aceluia sä-i fie protivnic'ä d'anta Troil,a
si va muri in urgiia domniei meale, ca un necredinseos si cälcatoriu
hrisovului domniei meale. 5
< Iar blestemele si marturiile le-am lasat, ca destule sant la alte
hrisoave > .
au scris Cal'eul, In Targoviste, In luna lui August 7, vleat
< 6959 > (1451), indictul 14.
Traducere la Arhive Stat, Condica Peche a Coziei (Nr. 18), f. 127. Pentru lo
data Docan, Elernentele cronologice, p. 38 (390). Anul din copie 6954 1446
nu corespunde niel Cu domnia lui Vladislav II, nici cu indictionul. Data
exacta a fost restabilità pe baza acestuia.

90.

Ta'rgovifte, 7 August 1451. 15

Vladislav II scutefte ceirutele manästirii Cozia fi, ale stareplui


losif de a plati vaina la teirguri, la vaduri qi pe drumurile mun(ilor,
once miírfuri ar transporta, ar vinde, sau ar cumpeira ccIlugeirii.
t El+ XpliCTA fiord RAAr0K-kplitl H 611t1rOilkCTHIllt1 El XpliCTOAIOKHKid,
ItV RAAATCAAK KOEKOAA H rocnommt, A1HAOCTiat KOMYERt H ROKTENI 20
AtillOKAHTEA1 WEAWN.1111r-A111 li rocnoAcTistr.vapy-mn 111% KCE11 SEMAII
irrpOKAAKTIECKOH, BAHAAHHHCKHAI CTPAHAM H 111CEM IllYkA*AWA1, flmnawy
cDarpaunt xfpn,Fr, snaronpoliatIOAH rocnoACTKO-MH, CIMA% sitarum
Hi10H3K4MEHTEMIs, CKETAKIHA1 H MECTHAI CIYKAREM rocnoACTKA-MH, N
Ad11011AX CkIH RlsCELlitCTHEJ H HirkHOLMTAHHKI, H;EI HAA rhCEMH tHICTM 25
AripW11, »JACTO/AH IIHECOKVA rocnoAcTisa-mn, ctrkTomy monarrnoto,
CK*TOH WCHTtAH CK*TER If MEMO HALIAAHIRt TIVIHIA EME WT KoRiA1
HACTAKHIEKIr WRIET*M1 TOH, non Klip IWCH4S, KAKO Twro AIGHACTH(IA
TE1111H Ad IOAET CACNEOAHO H AA KyntnpuT, firkHOE COA HA WKILIK,
H}KE larElyKATH, KAM AA HE AAKAART, HEME WT KOSEAHHH,H KHHWM, HHRZE 30
WT plighl, HH>KE WT HI10,15 KlrHAE, HF1rAE KANUK AA HE AAKAART HO K`kCE
TAPOKH H DO 111+CH KI10,1,011H, WT GEKVEHE AANCE H AO RI)AH/1011, MINO
no HATH HAAHHHAK, HHrAl KAAtik AA HE AAKAXT, HOHEME HpHAO/KH POC-
OACTKO-A111 CTE ~OMITE C-11 il'hCfAi IrCirhAiEAA, IAKO AA CE 1CpAllkT
,C11-kT111 H 60/KECTKEHH HHOIE,H Kit KELIHOE K1ial0A1HH4HiE CIAT0110,11111WHK 35

15

www.dacoromanica.ro
226 TARGOVISTE, 7 AUGUST 1451 Nr. 90

p0AHTFAk POCHOACTKA-MH, TA HOTWM H rocnoAcTmr-mti. GEPO M


NE CAAET HOBARAKHT TEAM KLIAOrfpWA1, min 6H KOTIAH Hp0A8KATH WINN
11 CKIIII/A, HAH HOCTAK, HAH )10EA130, HMI KOCKAR, HAH SAAH WO, HA,A,

KAMM, &MAN MIN H ECT H riporkaAria, Ewe Kama M HM CE HE 11%31-4%Iar


5 HH AA HM FIE 1103AKAKNT NH CMA11,H, 11H PAOK111111,H, 11.1pKAAA611

110 wpawor NAME C'ItT TphrOKH, IIHME AKO(H1H11,H, 1111)KI &MELON, NH


NH WT cm*" rocnoAcTita-mti HMI WT cnyr rOCHOACTKA-MH, TA KH
1103ASAK1M KAAOrfpCKHM TIAEPAM, AWE KAAC EAHN, TO TAKOKOWMIr M
FCT ClillOCTATFINK CK*TAA H HOMO HAHIAAHAA Tp0H1A H Aa HMAT KA*TKM
10 TNT CIATHM H Korotiomm WT11,FM 11 rip-kgkrrTia BOV0110A1111,X H
CKtTlir H Ih wprTia rOCHOACTKA-MH KOINET ymor, KAKO HErkplINK H
nirkolSuinto: cTimir Aapoisauito rOCHOACTKA-MH.
H CEN KKICT TOltr01111111H, ilKrIrCT 3, KA*T xS11,119, ENAKIKTYWN
Ai H KAA110 111AM4THK 11?Kf 1:HCA.
15 t Kv RAAATCAAK KOEKOAA, MHACTiÌ 0Iia rOCHOAHlik

t Intru Hristos Dumnezeu binecredincios §.1 binecinstitor §i de


Hristos iubitor, Io Vladislav voevod §i domn, din mila lui Dum-
nezeu §i cu darul lui Dumnezeu stäpânind §i domnind In toatä
tare Ungrovlahiei, al pärtilor de peste munti §i al tuturor margi-
20 nelor, Amla§ului i Fägära§ului herteg, a binevoit domnia mea
cu a sa bun'ávointä, cu inimä luminatä §i curatà a domniei mele
§i am d'äruit acest atotcinstit §i prea cinstit, care este deasupra
tuturor cinstelor §i darurilor, prezentul hrisov al domniei mele,
sfintei mänästiri §i sfântului Mee§ al sfintei §i de viatä incepätoare
25 Troite dela Cozia §i carmuitorului acelui loca, popii kir Iosif, ca
sà umble cä'rutele mänästirii libere §i 5 cumpere, mai Intai sare
la ocne, pe care cumphränd-o, vamä s'ä nu dea, nici dela butoaiele
cu vin, nici dela pe§te, nici dela alte cumpäräturi, nicdieri 86 nu
dea vamä la toate tärgurile §i la toate vadurile, dela Severin panà
zo la Brae, nici pe drumurile muntdlor, nicäieri &A nu dea vamä,
pentrucà am ddruit domnia mea aceastà danie cu toatä osärdia,
ca sä se hr'äneascä sfinii i dumnezee§tii cAlugäri spre ve§nicg.
pomenire a sfänt räposatilor pärinti ai domniei mele, apoi §i a
domniei mele.
35 Deci sä nu cuteze sà dguneze acelor csálugäri, dacä vor vinde
oi §i porci, sau postav, sau fier, sau ceark sau once lucru peste
A
13. IHAWICTIWII j OW.

www.dacoromanica.ro
Nr. 91 GHERGHITA, 30 SEPTEMVRIE 1451 227

chiar dacA este vandutà, Incà vanfd sä" nu li se ja i s6 nu


le dduneze nici judecaori, nici globnici, nici pArc6labi de ora§e,
uncle sânt tArguri, nici dvornici, nici vame0, nici altul dintre
boierii domniei mele sau dintre slugile domniei mele.
Cine ar dä'una càrutelor calug6re§ti, chiar i un fir de pdr, 5
unuia ca aceluia s5.-i fie potrivnic6 sfânta §i de viatà incepätoare
Troità i sä" aibà blestemul celor 318 sfinti i pdrinti purt6tori de
Dumnezeu §i al preacuratei Näsc6toare de Dumnezeu i al tuturor
sfintilor §i va muri In urgia domniei mele ca un necredincios
neascultätor al acestei danii a domniei mele.
aceasta a fost la Thrgovi§te, August 7, anul 6959 (1451),
indiction 14, §i Calcea gramatic care a scris.
Io Vladislav voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, Ist. 1/49 (Gozia), Cu o traducere de St.
Nicolaescu. Pecete atArnatd, crtzutá'. Rezumat la N. Docan, Elemente crono- 15
logice, p. 38-39 si in Cronologia Tabelarcl, p. 25.

91.

Gherghita, 30 Septemprie 1451.


Vladislau II intarefte lui Dragomir, qerb, Coman, Stan 0 loan
mofia cumpeiratel la Negoefti dela Tudor, Badea 0 Oancea pe 680 20
aspri, indictindu-se ci hotarele. Domnului i se del un cal.
t 1tV BAAAPICAAK KOEKOAA H POCHOAHHk BEM54 XPPOOKAAKIHCKOH,
AAKAT rocnoAcTito-Aul CT* wpnamo POCHOACTKA-MH cnSram rocnoA-
CTKA-MH AparonuipS C'h ChlHOKH-CH H 11141ES C'h CKIHOKKII-CH H ROMAN
Ch CkIHOKH-CH H GT1110 CT CHHOKH-CH H ItVHH I C'h CHHOKH CH, MKONCE 25
AA HM ECT tV4HHS WT HEr011j1H, A*A TSAOfht H RAAEK H Caning, KapH
KOAHKO HSCOAT K'hCA wT 110 KCOAS, AAH WT MM AOIIH AO 13111.311 11 AO
SAMSA, MATKA KAA*K, AO W64rkW1H KAA*EK, TWEE AO HHCKS WT 3A0A0,
A0HAEN11 ECT Ftrin 14 AO KOT,111S llISTAiI4 H AO AKA, HOHENCE WHH HO-
KSHHUIE BA S CTO 11 17 4CH(111 wT TSAOlkt H tvT BA,1,* H WT GDH4A H 36
OCHOACTKO-A111 AAAOHIE KOHk Aospia. Toro pAri,F1 M HM ECT K'h W4HHX
131. WpIEA H H*A/ H AERAM H Il HE wT KOrONCE HEHOT*KHOKENO HO
wInfamo rocnoAcTRA-noi.

26. Ad I MM. 27. scos I am.

1541

www.dacoromanica.ro
228 TARGOVISTE, 5 AUGUST 1452 Nr. 92

GIS*A*TON: HaSHAH Man* <H> XA(11-1111,E HS8F1Al1 GTAH(110A ,A,Ii0pHHK


H H 11/111K4HA AGrOdSET, I1MHTp8 CHATArk, KABAH GA)CA[KO]g, GTAH
Hgrpgit, KMIIICT* CTOAHHK, HAKApHHK, 11A)C8A-k KHCTÏVh, MAN*
KO MHC'k, pwrA CTOATOpHHK H A3E rpAMATHK KOMAH, tK Hcruicag
5 r Epr H111,1, GEHTEAtt9HH -A-, A It'lyrkT
t IW KAAAHCAAK ISOEKOAA, AAHAOCTIO 808110 rocnomm.

t Io Vladislav voevod i domn al färii Ungrovlahiei, dà domnia


mea aceastä poruncä a domniei mele slugilor domniei mele, lui
Dragomir cu fiii sài, i lui erbu cu fiii säi i lui Coman cu fiii
io säi i lui Stan cu fiii säi i lui Ion cu fiii säi, ca sà le fie mo0e
la Negoe§ti, partea lui Tudor 0 a lui Badea 0 a lui Oancea, oricatà
s'ar alege toatä de peste tot, dar dela mal pänä" la sälcii i Odd
la ulmul, pänä la matca vàii, Oda' la obar0a väii, de aici Oda'
la piscul de jos, pänä unde este Guia i Ora la hotarul lui
15 i p'änä la räu, pentruca au cumpärat pe 680 de aspri dela Tudor
0 dela .0ancea i domniei mele i-au dat un cal bun. Deci sä le
fie de ocinä §i de ohabä, lor i copiilor lor 0 de nimeni neatinse,
dupä porunca domniei mele.
Martorii: jupttn Manea Udri0e, jupän Stanciul dvornic i jupän
20 Mihail logofät, Dimitru spätar, Cazan al lui Sahac, Stan al lui
Negre, arstea stolnic, Badea paharnic, Pahulea vistiar, Manea
comis, Radul stratornic, i eu grämäticul Coman care am scris
la Gherghita, Septemvrie 30 0 In anul 6960 (1451).
t Io Vladislav voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
25 Copie slavä cu traducere româneasca din 1839 la Acad. Rom., doc. pachet
LXXVI/23, cu 1nsemnarea: Traducerea hrisovului adus de d-1 Diamandi
Gheorghiu... dupà a sa cerere. G. Pesacov Regest. Florescu, Divane, p. 35.

92.
Tdrgovigte, ,5 August 1452.
80 Vladislav II inteiregte boierilor Badea, Vlaicu i Radu satele
Cotegti, jurneitate din .5'teleinegti, Ceirstianegti, jumeitate din Tebegti
gi jumeitate din Jugorul, partea lui Boe, scutindu-le de toate
fi prestqiile.

5. 01111111MIEMH I CC.

www.dacoromanica.ro
Nr. 92 TARGOVISTE, 5 AUGUST 1452 229

t B'h XiancTa Flora Emrog-koino H6AlIPCNECTlighl H X01CTOMOCHKkl


CANIOArIONAKHKI, 1w BAAAHCAAK KIANKhl KOEKOAA u rocnoAnith, MHAOC-
11A CONala H KOKTEM AapOKAlliEM, WEAA,I,AX11.18-AUI H P0C110ACTKOIrM-
1115-Mli Klani 3EMAFI OVIIIWKAAKilICKOH H SAHAAHHHCKWA1 CTIIAH HAM,
fiMAAIHS H cloarapaui$ icFpiker, SAAPOHOOH3K0A11 POCHOACTKO-MH, CKOHNI 5
SAArklAl 1100113KOAEHTfArk, qHCTKLM H CK*TAKINI cfrhAn,FmH AApWKA
0CHOACTKO-M11 Chl VhCELIECTH6111, 6A4P0WCpA3Hk1H, 1111*110411T1HIEhl, IINCE
HA,, KitC*A111 tIkCTI1 F1 AA(IWK HAACTOMH VHCOKOIrA POCHOACTKA-M11
CAOIrrAMH KOA*(1WA1 POCIIOACTKA-M11, HAA10 u HAAHKSA HPAAOTAk,
IJKO AA NM CXT CEAA DO HME1111 KOTElpill 11 110A ilikiS4HE11111 H TOAE14.1111 10
HIICTTAIIIIIIN1 11 non TERE11111 H 110A X5P0135A A*A HOEK, Kit WHOM 11
IcitWKAB.11, T*MH A-kikant H morn rom 11 Hp*1C11011',1*TWAI, 110(1EKIHE

WT WK(114EPO KAMA, WT CKHHHEPW KAMA, WT IPIEAAI1CTKA, WT K'hBAap-


CTKA, WT KHHAPHq, WT AkINSMkl, WT rAOICbJ, WT HOCAAhl, WT AfrkKA,
WT TAAHhl, WT C*HOKOCTA, WT HOKOSA, WT HOAKOA H WT Whet( CAOrKRAX 15
A431,3,]Abd, KEMIghlr NU 11 MAAkIX', MIMI CE NAKOAET K'h CAMOAIrk-
NSAKHOH SMAH H WRAACTH POCHOACTKA-A111. H Aa HA" HE CAIET CANTO-
RATH 1111 CMAEll,k, NH PAWEHNKh, FIN glifItITA, 1111 HFIXTW WT BOA*p'h
HAH WT pAKOTHHK rocnoAcTisa-nui 110CHAMA1111 HO AIHAOCTEr H flAKOTA)C
OCHOACTKA-MH. HTO CE 611 HOKSCHA HO3AK4KHTH AWE W KAAC EAHH, TO 20
TAKwKhl HAUT 111111*TH KEMIKO 3AW H witrTe WT rOCHOACTKA-M11, 13110
HEK*IINIIK H Hp*CTMIIHIIK H HOCpAMHTElk CTENIIS JOHCOKOIrAOIr rocn0A-
CTKA-MH.
3AKAHHAHTE HOCTAKEM F0CH0ACTKO-A111, 110 C1tAIrkT11 POCHOACTKA-MH,
K WrW 113WET rOCHOAk HOrk MUTH POCHOAHHh HAAIHK011 3EMAII 11A11, 25
WT co-kAmaro nntvAa POCHOACTKA-MH, HMI WT ClipIVAFINK rocnoA-
CTKA-Mii, HAH HO ro-kc-kx. naintix- [wr] HHOHA*MEHNK, AA Al116 HONT[ET
110HOKHT H rkDIMIHT H [110T41141,11T CItHKOHCOKSA POCIIOACTKA-MH,
TWPW l'ocnoA,k Bork AA 1101411TE r H C'h)COAHHT H OrritfrhANT K'h roc-
110,A,CTK* Fro. 11 awe AH nocoanuiT H HOIlEiNT H pACHEIET, Twrw l'OCHOAk 30
nor& AA SEHiET EPW 3,14 T*AONI, A Kit BT,äLl1HM K*K ASHIA oro
HAIAT oriecTYF C'h L°M H C'h glITFM'h H C'h HH*MH pEKWIIMH HA
rOCHOAA Eora ti CHACA HAWEPO, Icovca XpticTa: KirkK Fro HA FINK H HA
LIAAOr 11K, E3SE ECTk H 6M,A,ET It 6*Kkl. nA111H.
GENCE CK*A*'PEA[il] efentS ritticottovn$ rocnoAcTga-na : NCOVIIMI 35
XAI311111E, 3101/11,111 TWAWA, 7KS11AF1 GTAFP1E AKOPHHIC, movnan MHXAHA
nwroorr, )1101tHAH ¿TAN BEITEK 31SHAH HABAH GAXAKOK, NtOlplAH
Ni5114111 HA3d11 Hilf11,5A, ?K511,111 KOHKO XTME1110K, 3101rflAN GTAH-
(110A, GTOMF1 CHATA(1, BAK011'A* KHCTÏAIt, HAM FlArApHliK, H*P01 CTOA-

www.dacoromanica.ro
230 TARGOVISTE, 5 AUGUST 1452 Nr. 92

1111K, MAN* KOMHC, d3k Aparomrip 1>K6 EICHHCdr, MEC*14 ilktrSCTd


E Akuk, Itrk FideTOAHli wpaw Tnroniirk, ISAT xso, 1-11.41,11KTTJH 1E.
t [Itv RsIdAHCAAIS ISWEKWAA, MHAOCTLA 605Kii9N rOCEIOAffilk].

t Intru Hristos Dumnezeu bine credinciosul si bine cinstitorul


5 §i de Hristos iubitorul si autocrat, Io Vladislav marele voevod
domn, din mila lui Dumnezeu i cu darul lui Dumnezeu, stapa-
nind i domnind peste toata tara Ungrovlahiei si al partilor de
peste munti, Amlasului i Fagarasului herteg, a binevoit domnia
mea cu a sa bunavointa, cu inimä curatä i luminatà si a daruit
10 domnia mea acest atotcinstit, cu frumoasa fata, prea cinstit, care
este deasupra tuturor cinstelor i darurilor, prezentul hrisov al
domniei mele slugilor i boierilor domniei mele Badea si Vlaicul
Radul, ca sa le fie satele anume Cotestii çi jumatate din tefä'-
nesti i Golestii i Carstianestii i jumatate din Tebesti i jumatate
15 din Jugorul partea lui Boe, de ocina si de ohaba, lor i copiilor
nepotilor i stranepotilor, incepand dela vama oilor, de vama
porcilor, de albinarit, de galetarit, de dijme, de gloabe, de posade,
de copaci, de talpe, de cositul fanului, de transporturi, de ealäuze
si de toate slujbele i dajdiile, mari si mici, cate se aflä In tara
20 In stapanirea autocratà a domniei mele. i sa nu cuteze pri-
goneasca nici judecator, nici globnic, nici bircei, nici nimeni dintre
boierii sau dintre slujbasii domniei mele. Cine s'ar incumeta A' le
islauneze chiar i cu un fir de par, unul ca acela va primi mare au
urgie dela domnia mea, ca un necredincios i calcator si violator
25 al acestui hrisov al domniei mele.
Blestem wag domnia mea, dupa moartea domniei mele, pe
cine va alege Dumnezeu sa fie domn al Tärii Romanesti, sau din
rodul domniei mele, sau din ruda domniei mele, sau pentru pa-
catele noastre din alt neam, daca cinsteste i innoieste i pazeste
30 i Intareste acest hrisov al'domniei mele, pe acela Dumnezeu sa-1
1ntareascä. In domnia lui. Iar daca violeaza i nimiceste i risipeste,
pe acela Dumnezeu s'a-1 ucida aici cu trupul, iar in veacul viitor
sufletul lui i sà aibà parte cu luda §i. cu Arie i cu acei cari au
strigat asupra Domnului i mantuitorului nostru, Isus Hristos,
35 sangele lui asupra lor i asupra copiilor lor, ceea ce este si va fi
In veci. Amin.

2. WIH, I. Bogdan, Insotit de (?). Am restabilit indictionul dupà datd.

www.dacoromanica.ro
Nr. 93 TARGOVI*TE, 29 APRILIE 1453 231

Acestia sant martorii acestui hrisov al domniei mele: jupan


Manea Udriste, jupan Todor, jupan Stance dvornic, jupan Mihail
logofat, jupan Stan al lui Negre, jupan Cazan al lui Sahac, jupan
Dimitru, jupan Cazan Cre/ul, jupan Cojeo al lui Utmes, jupan
Stanciu, Stoian spätar, Pahulea vistier, Bade paharnic, Neagoe 5
stolnic, Manea comis, eu Dragomir care am scris, luna August
5 zile, In orasul de scaun Targoviste, anal 6960 (1452), indiction 15.
t Io Vladislav voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Copie de I. Bogdan In Ms. Nr. 5236, Acad. Rom., f. 54-56, dupà origi-
nalul din co/ectia prof. Mihail Vlädescu. Originalul pergement, cernealA foarte 10
stearsà, literele intArite ulterior. Pecete atarnatà cu legenda: lw E _AaA.CA4B
BW1SOM, MHAOCTLA SONSTAI rocnoorik. (I0 Vladislav voevod, din mila lui Dum-
nezeu domn).

93.

Teirgovifte, 29 Aprilie 1453. 15

Vladislav 11 intärefte mánóstinii Bolintinul din padurea mare


mofia Bolintinul, moara la Neajlov, via la Reizvad, inchinatei de
Pilea logo fát, via la Aninoasa, jumlitate din Buepni, ddruiti de
domn, Dragomireftii dciruifi de boieri, Bucfani pe Argef ci pitru
slilafe de Tigani. 20

« 6961 (1453), Aprilie 29. Vladislav voevod manästirii


tinul pentru mosiia Bolintinul ; seria In Targoviste r).
« 1453 (6961), Aprilie 29. Hrisov lui Vlad marele voievod,
ce-I dà sf. manastiri din padurea cea mare la Bolintin, ca sa-i fie
satul Bolintinul i moara care au cumparat-o Pavel dela Stoica 25
la Neajlovu i Cu loo de fan. Si via dela Razvad, care a Inchinat-o
Pilea logofatu i alta vie la Aninoasa. Si au cumparat domniea
mea jumatate din Bucsani si am inchinat-o manastirii. i 'Inca
au Inchinat Stoica si Dan si Pätru, Dragomiresti dela Dambovita
si 4 sälase de Tigani i Bucsani la Arges, i proci » b). 30

Original pierdut. Rezumat In Cronologia Tabelard, p. 25 (Nr. 27) (a).


O indicatie la Brezoianu, Vechile institutii, p. 236, cu insemnarea cg domnul
era fiul lui Dan si cd documentul este extras din Condica mánástirii Mihai-
Vodd, p. 210. Alt rezumat la Arhive Stat, M-rea Mihai-Voda, VIII/70
(inventar de documente) (b). Cf. I. Ionascu, In Revista Istoricd Ronidnet, VII 35
(1937), p. 333.

www.dacoromanica.ro
232 GHERGHITA, 2 AUGUST 1453 Nr. 94

94.

Gherghita, 2 August 1453.


Vladislav II inteirege boierilor Stan, Vladimir fratele seiu,
Utmef fiul seiu fi lui Radu peirtile din Zeitreni cumpeirate dela Vlad,
5 Sto ian fi Dan in zilele lui Basarab voevod, pentru care se aduc mar-
turii, precum $i satele Pei u$efti, Vladimirefti, Folefti, Copni fi
Coprozi, cu scutire de toate dei jdiile fi prestafille.
t E.'h XIINCTA fiOrt1 6/1APOK*1111k1/1 li KAAPOil'ELCTFIKKI li XPICTOM0-
611Kkili, ill/ RAAAHCAMS KOEKO,A,A 11 CA4tOAWK/K4KIIII1 rOCHO,A,1111k, M11110CTIM
10 60/KTEA 11 EtkirklIWIt 60/KTEM Hp01-1311011ENTEM WEAAAaimpS-mil 11 rocrioA-
cTgotoui,$-AuF KitCE11 3EMMI 0yrrpOKA1KIIICKON, IIMAAINS /1 434rp4tior
KE011,fr, 61111r0Hp0/13110411 POCHOACTKO-Mil, CliOliM RAtIrkIM 11(10/13KOM1afM,
tIFICTIiIM 11 CII*TAIIMk CfrhAll,EAVh, N AANKAK CW1 ritCE'Ll'IICTIlki N KAA1'0-
W611A311h1, WISE HAA K'14"kMil tiliCTNIN II AAISOK% HAACTONM KilliCOKE111
15 rOCIWACTI34-4%H, CAGIIT4A1 11 60/11kPO 11 POCH0ACTK4-M11, GTAHIr 11 EAAAH-
MHPIr CIIATy Fro u Ckitly fro OvTmewr li PAAIrd1y, IMO AA NM CM
MA 30130M4 BATptillf, Afi1 Kili1A4 /I GTo4nt3 N 110118, HOFIEHSE FiX
HOKyfili EWE WT ANN BACANIEE li AAAF BACAPACE A KW11 11 HMV, HOTOM
113KAA11 K'h ANN rOCHOACTK4-M11 mairriroo KAKO ECT Toroko KyHENO, li
20 LI40y111611111
11 1AAANAINPE11111 ti 4:13011611111 11 KOWAIlli li Konposu. TuM
KlICA AA HM CM 611 WHIllly if K'h WX116.%, TEA% 11 Aeu,am Fro, KNIrlatTOM
lirh 11 nplittusuATom, AO >KIIKOT rocrioAcTisa-mu /1 ClillIOKk POCHOA-
CTKA-M11, 1104E11111E WT WittINK KAMIx, urr CKNNIIK KAM, WT IPIEMIX KAM,
WT KMM1ApCTK4, WT KFINAIACTKA, WT AfikKk, WT C*110KOC, WT HOAKOAA,
25 WT 110K03, flEKIllf WT 1111111K CA 'X', KFAFFiaux-au 11 MAItkIK, EMIKA Ciit
HAKOAAT it'k 3EMM1 rOCHOACTKA-M11 AA 11X HE CAAE 1103414IIIIT, WI
CM,A,E11 Nil ri1061111K. FIN 6111111.1.A, 11/1 Illik 1111KTO WT E011*Il'h NMI
P41OI1111K%rOCHOACTKA-AAN. XTO All'M 1103464KII4, mug 11 W KAU*
EANOM, TO TAKOKkl 11M4T% HPYATP1 KEM1KO 340 N tviirt% WT r0cuoA-
30 CTKO-M11, A 11116 H*CT.
3AKMI1IA1ITE HOCTAKAT rOCHOACTKO-M11, IJKO HO CMIrkTil rocnoA-
CTECA-MH, KOPO 113KEIIET rOCHOAk EOrk 6kiTil rOCHOAHHk EAAWKON BEMM1
NMI WT CIMAEHHArO IltIOAA rOCHOACTKA-M11, NMI OT CNIOANIIK, NMI,
HO rp-kKom HAINIIM WT 1111011MMENIIK, AA 41l11 HOLIkTET 11 HOHOKKIT
35 C1111 xpucoKSA rOCHOACTKA-MN, 11 Toro rocuoAk Bork AA 11011kTET 11 M

hi
17. C-roacs I Stoica. C. Giurescu. 28. AFI'M i MI.

www.dacoromanica.ro
Nr. 94 GHERGHITA, 2 AUGUST 1453 233

0171SIYKAHT Kit rOCHOACTIVk frO, p43OpHT H rKfl'hAHT, H


Twro rocnoAk Bork Aa 1101143HT H 110CPAMHT 14 WIT HAI VkAOAVIt,
d Kit WHit KEK ASUJEKHO H AA ECT Clif1pHt1RiCTFIHK II0A* H flaw H C'h
WHEA111 pficunir, Ktikk fro HA Hkir H HA 11/7AOKHit, EME ECT H 67fiAIT
K11 KEKkl 13*KWAL 11A1.1.1111. 5
GI CKFMTfilf : HOMAN ¡BAH* 01[A1111111E, NtS11411 T$A0Irk, NcSnavi
GTatitrk AKoinniK, itHWW4IT AlitHHTIrk crinTap, KASAI" Gard-
KOK, °TAU Ihrpfit, GT AH4811 MfillplOWA, KASAI. 141E11V, KA3AFI &AMP
HEW'h, KArINIE IlfIGTOKHCTTArk, GTOAH'h criaTap, 111roe CTOAHHK, MA*
HAVIHIHK, ¡RAH* KOMHC'h, H 413'h KOHKA ENCE HCHHCAK Kit rEpH11,11, 10
merkika flitrScra K AtT xS11,11.
t IVO BildATCAAK 14WfKOM, MHAOCTYia COMT/A rocnommk.

t Intru Hristos Dumnezeu bine credincios §i binecinstitor §i de


Hristos iubitor, Io Vladislav voevod §i domn autocrat, din mila
lui Dumnezeu §i cu bunavointa lui Dumnezeu stapanind §i dom- 15
nind peste toga tara Ungrovlahiei, herteg de Amla§ §i Fagara§,
a binevoit domnia mea, cu a sa bunavointa, cu inima curata §i
luminatä, §i am daruit acest atotcinstit §i cu frumoasa fata, care
este deasupra tuturor cinstelor §i darurilor, prezentului hrisov al
domniei mele, slugilor §i boierilor domniei mele, lui Stan §i lui 20
Vladimir, fratelui &au §i fiului sàu Utme§ §i lui Radu, ca
le fie satele numite Zatreni, pärtile lui Vlad §i ale lui Stoian
§i Dan, pentruca le-au cumparat Inca din zilele lui Basarab
§i au dat lui Basarab un cal §i o cupä, dupa aceea au aratat
in zilele domniei mele marturie cum ea le-au cumpärat, §i 25
Pau§e§ti §i Vladimire§ti §i Fole§ti §i Co§ani §i Coprozi. Acestea
toate sa le fie de ocina §i de ohaba, lor §i copiilor lor, nepo-
tilor §i stränepotilor, cat va trai domnia mea §i fiii domniei
mele, incepand dela vama oilor, de vama porcilor, de vama stu-
pilor, de galetarit, de vinarit, de copaci, de cositul fanului, de 30
transporturi, de &Maud, precum §i de celelalte prestatii mari §i
mici, cate se OA in tara domniei mele §i sa nu cuteze sa le däuneze,
nici judecator, nici globnic, nici bircei, nici altul nimeni dintre
boierii sau functionarii domniei mele. Cine le-ar dauna, chiar §i
cu un fir de par, unul ca acela va primi mare rail §i urgia dela dom- 35
nia mea §.1 altfel nu este.
Blestem apaza domnia mea, ca dupa moartea domniei mele,
pe cine alege Dumnezeu sa fie domn al Tarii Romane§ti, sau din

www.dacoromanica.ro
234 TARGOVI$TE, 15 APRILIE 1456 Nr. 95

rodul inimii domniei mele, sau din ruda, sau, pentru pacatele
noastre, din alt neam, dacä cinste§te i innoie§te acest hrisov al
domniei mele, §i pe acela Dumnezeu si-1 cinsteasca §i sa-1 inta-
reasca in domnia lui, daca stricà i nu intare§te i pe acela Dum-
b nezeu sa-1 loveasca §i sa-1 nimiceasca i sa.-1 ucida aici cu trupul,
iar in cel veac suflete§te i sa fie 'Arta§ cu luda i cu Arie §i cu
acei cari au spus, sangele lui asupra lor i asupra copiilor lor,
ceea ce este §i va fi in vecii vecilor. Amin.
Ace§tia sant martorii: jupan Manea Udri§te, jupan Tudor,
10 jupan Stancea dvornic, logofat Mihail, Dimitru spa-tar, Cazan al
lui Sahac, Stan al lui Negrea, Stanciul purtätorul de sabie, Cazan
Cretul, Cazan Bilbanel Pahulea protovistier, Stoian spatar
Neagoe stolnic, Balea paharnic, Manea comis §i eu Coica care
am scris la Gherghita, luna August 2 zile, anul 6961 (1453).
15 t Io Vladislav voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, 1st. 1/50 (M-rea Dintr'un lemn), cu
traducere de N. Nenovici (1859). Pecete atArnatil', cäzutä. Un rezumat
la C. Giurescu, Despre boeri, p. 28.

95.
20 Teirgovifte, 15 Aprilie 1456.
Vladislav II intiireVe lui juptin Mogof qi copiilor lui satele lui,
ce le are de moftenire: Corbii pe Arge$, Corbii la Piatra, ocina din
Micefti cu vaduri de moarei ci Mälureni jumeitate. Satele seint feícute
ohabn ice.

25 t 11111AOCTYWAA CONSTWM ItV B/41,1,11CAAK KOHKOikil H rOCHOAHHk


3IMAH OIrrpORAAKTHCKOH. Ckalk A4H4 KEAHKdrO KOHKO,A,I, ALUM'
rOCHOACTKO-MH CTE noitiANYE rOCHOACTKA-MH 60irlipHHS rOCHOACTKtl-
21111AHS llilorowt; Ck CkIHOKH MS H C'k Al&lilffif MS, KOAHKO MS
BOrk NUT CkIHOKI HAH A'kli1E011, MICO Ail MS CST MA HO HM: K013661
30 lil&CH, HO H KO(36H WT KAMM KKCH, H WINHHA WT
cit spoAom WT K0AIHH11,1 H DOA WT 1UMSHH, nouface cST acSnmit;
alorowS CTA(11 H [Wit! Wt11111, MAHHI. Toro NAY MS H roc..
HOACTKO-MH MICO ,A,a MS CX,T K11 WHOM. H K91 MOSS H 11H WT KOrONCI
HIHOTAKHOKEHO, HO pEtal rOCHOACTU-MH.

7. Matei 272.

www.dacoromanica.ro
Nr. 96 TA.RGOVI$TE, 16 APRILIE 1457 235

GISI,A,ETiATE CST : MSHAH Aparo.uip OvApinpe H MSHitH eTLIH,00A


ABOIHMK, ;NSHAH 111HK1HA A0r04W, NV:06m GTAII thrH4, HSU"' KONICA
XTMfillOtt, )fCSHAH 1143AH GAKAKOK, }KSHAFI KA3M1 KrIERSA, AHAIHTOS H
GT01311 CHATailH, IIAKSA* KHCTY14(1, &AA* FHXdpHHK, KlYkCT-k CTOAHHI,
Mark KOMHC, Pd,A,VAk CTIlaT0OHHIC. IIHC S CTOAHH upow TIJArOKEHIlf, 5
ANICtiktl flh1iH Y AkHk, .50A.
t It0 KAJAHCAAIS KWEKWAil, MHAOCTT/A 6o:taiia rocnomffik.
t Din mila lui Dumnezeu Io Vladislav voevod §i domn a toatä
Tara Ungrovlahiei, fiul lui Dan, marele voevod, dd domnia mea
aceastä porunc6 a domniei mele boierului domniei mele, jup"anului io
Mogo § cu fiii lui §i cu fiicele lui, cati fii sau fiice li va da Dum-
nezeu, ca sä-i fie satele anume: Corbii intregi, pe valea Arge§ului
§i Corbii dela Piatra intregi §i ocina dela Mice§ti §i cu vaduri de
moarä §i jumätate din Mälureni, pentru cä" sant vechi §i drepte
mo§ii §i stilmo§ii ale lui Mogo. De aceea i-am dat domnia mea 15
ca sä-i fie de ocinä §i de ohabä §i de nimeni ne atinse, dupà spusa
domniei mele.
Martorii sant: jupan Dragomir Udri§te §i jupan Stanciul
dvornic, jupan Mihail logorát, jupan Stan al lui Negre, jupan
Coica al lui Utme§, jupan Cazan al lui Sahac, jupan Cazan Cretul, 20
Dimitrie §i Stoian spätari, Pahulea vistiar, Balea paharnic, Car-
stea stolnic, Manea comis, Radul stratornic. S'a scris in cetatea
de scaun Targovi§te, luna April 15 zile, anul 6964 [1456].
t Io Vladislav voevoda, din mila lui Dumnezeu domn.
Originalul pergament, pecete aplicatd, cAzutd. Arhive Stat, 1st. 1/51 25
(episc. Arges), cu o traducere veche nesemnatd si una noud de Stoica Nico-
laescu. Hasdeu, Arh. 1st., I-1, p. 142, Regest. Florescu, Divane, p. 38.

96.
Targovifte, 16 Aprilie 1457.
Vlad Tepe $ inteireve mànàstirii Cozia egumenului losif satul 30
Troienefti pe ambele maluri ale Oltului, cumpeirat de ceilugari dela
Dreigoi, fiul lui Drilgoi pe 50 de florini, iar domnului i se del un
cal. Satul este scutit de toate darile fi prestatille.
t Ha litH11,H ASKWM HONCTEM K0,11,1&T Cia CH C6T CKIHOKE &MTH,
IIPHT RONCECTKEHHH AHOCTOAk, OfC tKCAfti, TIKX1.11i HMI HpAltAf 35

www.dacoromanica.ro
236 TARGovI$TE, 16 APRILIE 1457 Nr. 96

H HOAKIWW41 A0661NM 110AKHS4AlpH111 Ci MEA4EMA4


11rITAIlk%aH3Hk, MAU/MINX' SOMAH wCT4KA'hIllf H 114 NE64 flpHANJIHWX
CE, RA4>KEN11 WH r4dc 4,3OI8H4 C4H1114KIlli, erom HONCHO H CAHNIXT:
.,1111THAETE 644rOC4OKEHH WT11,4 MOWO, HAACAEACTKOVITE, 01/TOTOK4H0
5 ECT KAM 14fICTKit WT C kAOMEHid MVP. 1111ME H 43k, 6/181'064111k1H H
RAdrOglaTHKkIllH XVICT0i110611Kk111, ItV EndA KOEKOAd H rOCEIOAHHk
K'kC.11 SEMAN 0yrrooKnax1tic1oti, ckink crnonro 11.AdA4 KORLOAd, cfro
fMAT 6/411'0f100H3K0i111 rOCHOACTKO-M11, CKO11A1 658WN111 14101136011611Th11,

CKETAHM H (INCTHM CrhAll,EM rOCHOACTKA-MH, flpOCAAKNTH noocnarkmaro


10 111E Horn H 114 IlACTOAE CK*T0-110(1NKINRIX 130ANThlk rocooAcTKA-Atu Cit
CAMS0,16, 1{16311f1114 H A4110K4r eft rkC6 LIKCTFlOg A4flOK4H4 H WKCTHIII H
INrkf1011'hT411116111, 11)KE HdA K'kCiA111 H A4f1W14, 114CTO.R111H X1111-
COKOIrA rocnoAcTKa-nui CK*T0,11011' MON4CTH510 H CIATON WRIITEM1
Tklik H NINKOHAWANTM Tp01111A, K03h1 11 EVOIrMEHOIr H 114CT4KNH1OIr TON.
15 WEHTh111. 11011 two MKO AA ECT Ch10 TonEq1H, WROHX" CT(MH
COATOr C'h K'kCEA1 XOT4f1FA1, 1'411110 TIIOEHEII1WA1, 110110E ROKItfiliplk
K4A04111 TO3H CEMILRE WT AparoTa CklHa ANWOEKA 34 7I $40(11111H H
l'OCHOACTKOr-MH KOH Aonrh. Ad ECT A10114CT111310 Kit WqHFhY. H Kit nag.%
Kit cArKs.rx H 1111111.1: CrkTk1A1 11 ROMIECTKEFIN HHOKOM H rocrioA-
20 CTKOlt-Mil Kit KE,IHOE W1tC1101111114Flif. 1101145KWE WT 134111 H WT
CKNFIN KaM, WT IP1EA, lVT KX6114, WT ,A,11}KA111, WT KI1FIApHtl, WT AirkK
WT CENOKOC, WT 1101{03, WT NOAKOA, oe.:111H WT 13'kCEX CAM:AMAX" H
A4,K6a)C, fAHKA CE HaKOAET Kit 3EM11H rOCHOACTK4-A111, wT K'kCEK Ad HM
¡CT Kit WK4KN.. II AA HE CAIET 1103464KHT Kit TOM CEAF T(10M1FIROM,
25 MI MARL, 11H rilORHHK, 1111 611(1,11.4, 1111 HH FINKTO son-kp H WT
C110111' rOCHOACTK4-4411 HOCHAAEMHX' HO MHAOCT'VH RO IMBOTAX r0cnoA-
CTK4-115H. T4 KU 00346 4KI141 4111E H KAAC ¡Anil, TO TAKOKOWAW, AA M°V.
ECT C klIOCT4THNK Cli*Te14 Tpoulka K'k CAN KEK H K'k KAAAREpH
rocnoAcTKA-nuti An 01111ET, MKO HEKONIIK U 111Y*CTAHHIJK
30 COKOIMS POCROACTKA-MH
C.064,10KE H HO CAMMTH rOCHOACTK4-M11, Kwro H3641ET l'ocnoAk fiOrk
Rh1TH rocnomiok R114111KOH 3FM11H, HAN WT rk110ANIIK l'OCROACTKA- 1111,
AWE 111 HO IVICEK H411111K H voT HHOHAEMEHNK, At1 41116 no rhTET 11 017-
Kfl'hAF1T C14 Kh111111111CANALI, H TOPO FocnoAk Bork AA 01rTKfrhAliT Kit
35 r0CIIOACTA6 frO, 41.11E 1111 1143011HT H flOCIMMIIT, H Twro rocnoAk Bork Ad
(1430(1NT H AA 01:6YET SAE T'k4WA1 11 Kit 6AA.16,1111H li*K AS WV& H
HAUT Oirti*CTIE C'k H C'h Í1p1191 H C'h WHEM11 boAni HME

o
4. 01(rOTOIGINO I ovroTomnio. 28, Tooliu,4

www.dacoromanica.ro
Nr. 96 TARGOVI$TE, 16 APRILIE 1457 237

111,1111A HA XpfICTA BOPA H CHACA HAWEPO, KplIK Er0 HA HHX H HA tlia,A,Or


Hx-, MKOME ECT H 6.1k41,ET K'h KEK111. finfiti.
GKWTIAE: ¡HAN* 01rApHNIE H KoAp* AKOIIHNK H ApArOMHp 11*411,
HONK° vi3O6(111114, H GTAII HErpEK, 3101rHAN AOVICA, K13AN GAXAKWK, GINA
AWFWOET, 1110A,A,OK*F1 CHATAO, Eov.,A CTOMINK, IHNA* HAKApHFIK, IWKA 5
KOMHC H A3'It KAMIO HliCAK K'll TpkrOKHINH, Kl% CK-kTMR N KEANKARt
GAgoTA, finpm SI, KAT x511,5E, EH,A,NKTYWH'It 7.
t IW &AA, KWEKWA,A, MHAOCTLA BON(TEA rOCHOAHHk.

f Acei ati se poartà Cu duhul lui Dumnezeu, aceia skit fiii


lui Dumnezeu, spune dumnezeescul apostol, cälruia pe urme mer- lo
gandu-i cei iubitori de dreptate si cei ce se strkluesc spre cele
bune, au dobandit viata dorità, cele pämântesti Idsandu-le IA-
mantului si alipindu-se de cer, auzind acel fericit glas de bucurie,
pe care vesnic 11 aud: o Veniti blagoslovitii parintelui meu, sà
mosteniti imp6rdtia gälit6 Irma' dela intemeierea lumii ». Cdrora 15
si eu, binecredinciosul si binecinstitorul si de Hristos iubitorul,
Io Vlad voevod si domn a toat6 tara Ungrovlahiei, fiul batrAnului
Vlad voevod, de aceea a binevoit domnia mea, cu a sa bunàvoint'ä,
cu inina luminatà si curatà a domniei mele, sä" proslavesc pe
Dumnezeu, care m'a proslàvit pe mine si m'a ridicat cu slav6 20
In scaunul sfânt rAposatilor pArinti ai domniei mele si am däruit
aceastà a tot cinstità danie si cinstit si prea cinstit, care este
deasupra tuturor cinstelor si darurilor, prezentul hrisov al dom-
niei mele, sfintei män6stiri si sfântului locas al sfintei si de viatà
incep6toarei Troite, Cozia si egumenului si carmuitorului acelui 25
locas, popa chir Iosif, ca A' le fie satul Troianesti, pe ambele pärti
ale Oltului, cu tot hotarul, cat este al Troianestilor, pentruch" au
cump6rat alug6rii acea seliste dela Deägoi fiul lui Deágoi, pe
50 de florini s'i domniei mele i-au dat un cal bun, sä." fie mä'n'ästirii
de ocinä si de ohabä" si in slujba si pentru hrana sfintilor si dum- 30
nezeestilor càlug6ri, iar domniei mele spre vesnicà pomenire.
Incepand dela vama oilor, si de vama porcilor, de stupi, de gäleti,
de dijm6, de vin6rici, de copaci si de cositul f Anului, de trans-
porturi, de csáráuzà, adicA de toate prestatiile si dàjdiile, ate se
g6sesc in tara domniei mele, de toate A' le fie de ohaba si s5. nu 35

n A
7. iirpnA I 11. IHANKTIMEk I 9-10. Pavel. Romani, 8, 19.
(NH. 12. Pavel.
Romani, 2, 7. 14-15. Matei, 25, 34. 19. loan, 13, 32.

www.dacoromanica.ro
238 mANAsTIREA TISMANA, 5 MARTIE 1458 Nr. 97

cuteze sä le dauneze in acel sat Troiane§ti, nici judecator, nici


globnic, nici bircei, nici nimeni altul dintre boerii §i dintre slugile
domniei mele trimese dupa, milostenii §i dupä prestatiile domniei
mele. Cine le-ar (Fauna chiar §i cu un fir de par, unuia ca acela
5 sa-i fie potrivnica sfanta Troita in acest veac §i in ce! viitor §i sa
moara in urgia domniei mele, ca un necredincios i calcator al
hrisovului domniei mele.
Inca §i dupa moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu
sa fie domn al Tarii Romane§ti, sau dintre rudele domniei mele,
lo sau, pentru päcatele noastre i din alt neam, daca cinste§te §i
intare§te acestea mai sus serse, §i pe acela Dumnezeu sa-1 inta-
reasca in domnia lui, daca nimice§te §i violeaza §i pe acela Dum-
nezeu sä-1 nimiceasca §i sa-1 ucidä aici cu trupul §i in veacul viitor
Cu sufletul §i eS ail:4 parte cu luda §i cu Arie §i Cu acei Iudei care
15 au strigat asupra lui Hristos Dumnezeu §i Mäntuitorul nostru,
sangele lui asupra lor §i asupra copiilor lor, ceea ce este §i va fi
In veci. Amin.
Martori: Manea Udri§te §.1 Codrea dvornic §i Dragomir Taca',
Voico Dobrita §i Stan al lui Negrea, jupan Duca, Cazan al lui
20 Sahac, Oprea logofat, Moldovean spatar, Buda stolnic, Milea
paharnic, Tova comis §i eu Calcea am scris la Targovi§te, in sfânta
§i marea Sambata, Aprilie 16, anul 6965 [1457], indiction 5.
t Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat. list. II/1 (Cozia). Pecete atarnatä,
25 cdzutil. Insotit de trei traducen: a) 1751, Ghenadie arhimandrit de Râmnic,
b) G. Pe§acov, 1849, c) St. Nicolaescu, 1912. Rezumat in Cronologia Ta-
belard, ed. Iorga, p. 25. Regest. Aricescu, Indice, Nr. 2210.

97.
Meineistirea Tismana, 5 Martie 1458.
30 Vlad Tepe f confirmei mànástirii Tismana toed averea ei, satele
morile, peidurile fi iganii, ap cum au fost in zilele tatiilui
silu, Vlad Dracul, scutindu-le de toate dàrile i prestatiile.
t Itv KALIA KOEKOÀ,1 H r0CHCAHHK IMCH1 BEMAH rpOISAAVHCK OH ,
Chink KAflKIFO gM,d KOEKOM, MK4T rOCHO,..\,CTIO-A111 CIE W(1H3A10
35 WEHT*AH CK*Titld% HOPC110AHH,E, MOI1ACTH1110 POCHOACTRA-MH, THCAMIft

15, 16. Matei 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 97 MANASTIREA TISMANA, 5 MARTIE 1458 239

laK0 Ad HM CST fANKO CS HAWN H ArKMAH K11 AH11 CK*T01101111KWII


p0AHTEA rOCHOACTK4-MH, BA4A4 KOEKOM, MICO HAH CST MA, NAN EA4T4
filiCT0111 HAN HIM EAATA, HAN gHrallti, HAti KOAEHH11,4, HAN }coTap, HAN
/10314, HMI 11110 lilO AllE0, HAN E muoro, HAN MAO, qio CT MON4CT11OCK0
AA HM ECT IK wILIFIHM H K11 MOUE H KK K*(11101 K'KCHOMHHANTE (WAN- 5
TFAIO POCHOACTKA-MH H EIHE 34 NiliKOTA H sApmag r0CHOACTK4-MH Ft FIN WT
KOPONCE HfIlOT'KKHOKENO 110 WOH3A11r rOCHOACTKA-MH. GfrO ¡MAT AA HE
CMET EANTIrKATH C144 M0N4CTHOCK4, HAN Min' 4, HAN X0T4I1H, HAN
HHH,4, HAN A0314, HMI HAH LjJO AHEO, FM CAAEll NH rAOKIINK,
NH EtiptITA, IIH KAMEUIH WT I11114, NH KR.E1140, NH KHE3 1111,11PANCKFI, 14H 10
KAMM WT EAATAX, HH HN HHXTO WT son-koti rocnoAcTita-nua HOCH-
AAEMNX HO CAVKKAX H p4E0T4X rOCHOACTKII-MH, nommi KTO Hf SH
HOC41(11144 woismy POCHOACTR4-A1N, TA HM EH EANTOKAA, TAKOKH
smogT [K'hl C'K HptiltiCTOA B0r0jI0AH1N. H IlffrATH 3A0 H
wprtx WT POCHOACTKO-MH, IC4KO NEK'kptIFIK H HACTX11111-1K WpH3MIr 15
rOCHOACTKA-.H.
GENCE CK*A*TEAHE : myrhin Aparomip 10K411, ,ISItIldli BoKK0 A06-
01111,4, MSEILIH GT411 IhrOK MOM-1K, IWKii KIICTHI3p, 4,1,4 CTOAFINK,
rEprH114 KOMHC, GTOHKA H4X4j1FIliK, ll'KTOS CTDATOptitiK, KA3411 AWFW-
OET, H 43k PAAIr IVAMATHK, EICI HCHHCAX 1110114CTHI1 THCMEHH, 20
¡MARA i1140THH E, KAT 511,3S IHAHKTYWH S.
t 1w E.110, KWEKwAri, MHAOCTYR KOHaat rOCHOAHHk.

t TO Vlad voevod §i. domn a toatä. - ara Ungrovlahiei, fiul


marelui Vlad voevod, dà domnia mea aceastä porunc6 loca§ului
sfintei 1\16scgoare de Dumnezeu, mänästirii domniei mele, Tis- 25
mana, ca sa le fie cate au avut §i. au tinut In zilele sfant raposa-
tului parintelui domniei mele, Vlad voevod, fie ca sant sate, fie
bàlile Bistrq, fie alte balti, fie Tigani, fie moarà, fie hotar, fie
vii, fie once altceva, fie mult, fie pqin, cat este al mänästirii
sä le fie de °Gina §i de ohab'ä i spre ve§nicà pomenire a pärintelui 30
domniei mele §i. Inca' pentru viata §i. sänatatea domniei mele §i.
de nimeni neatinse dupa porunca domniei mele. Deci sä nu cuteze
sä prigoneascä satele mänästire§ti sau bältile sau hotarele sau
morile sau viile sau Tiganii sau once, nici judecätor, nici globnic,
nici bircei, nici vame§ii de stupi, nici gäletari, nici cnez de Tigani, 35
nici vame§i de MO, nici nimeni altul dintre boerii domniei mele,

13 A
20. rp4M4TH1C 1 rpant4. 21. AilepTHHI M. 1111,1,HICTIWU J 111H.

www.dacoromanica.ro
240 BUCURE$TI, 20 SEPTE5IVRIE 1459 Nr. 98

trimii pentru slujbele §i prestatiile domniei mele, pentruca


cine nu ar asculta porunca domniei mele §i i-ar prigoni, unul ca
acela va muri potrivnic al prea curatei Nascatoare de Dumnezeu
§i va primi ràu i urgie dela domnia mea ca un necredincios §i
5 calcator al poruncii domniei mele.
Ace§tia sant martorii: jupan Dragomir Tacal, jupan Voico
Dobrita, jupan Stan al lui Negrea dvornic, Iova vistiar, Buda
stolnic, Gherghina comis, Stoica paharnic, Pätru stratornic, Cazan
logofat i eu Radu gramatic, care am scris in manastirea Tismana,
o luna Martie 5, anul 6966 (1458), indiction 6.
t Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original hârtie. Arhive Stat, 1st. 11/2 (Tismana, IX191). Pecete aplicat6
chuta. Cu douà traducen: a) G. Pe,acov, 1847 (traduce Klies ilu,uraucto.i Cu
zapciu figänesc), b) St. Nicolaescu, 1912. Regest. Florescu, Divane, p. 39.

15 98.

Bucurefti, 20 Septemvrte 1459.


Vlad Tepe $ "intdrefte lui Andrei cu fui lui Poiana lui Stem fi
fi a patra parte din Ponor, iar lui Iova ci lui Drag a treia parte din
Ponor, partea lui a treia parte din mo§.ia lui Petre de acolo,
20 cumpeiratei pe 12 fiorini. Domnului i se dei un cal. Preidalica sit' nu
fie. Mo§iile stint scutite de toate deirile fi prestatiile.
KOMTERt, itontom H POCHOAHH% H CklIlla
KENIKAPO KAAAA KOEKWAA, WEAAAAAW0y-MH HPOCHOACTKOltArapirMH
3M11 OltrrPOKAAriliCK011, fiMAAWS H 43arpawir r11311,11', SAAr011110113KOAN

25 rOCHOACTKO-MF1, CKOHAI Stlarkm 11110Hal11OAEOMAlt,C1'li1A1 11 CK[*TAHM


C]v%AREA% H AAPOKArit Chill It'KCE (16CTHIUN H SAAPOOKOA31111 H HAA
K'KCE[M11 (IECTHN[ MINK, HAACTO.T.WH rptiCOKIrA rOCHO,A,CTKA-M11 flart,oto
C11 C61110KWM [CH, 13K0 AA HM ICTI Homily GTEKA. H IOKER H Apart]
1K11, AA HM ECT ila1011 TOE[TH AEA], 1410 ECT 611110
.

30 H 'rpm AEA W7 ii0H011 u Wt111HA HETPOKA WT i10[110(1], TOET11 AM,


.--
110111;11E HOMO-MINE WT HETPA SA ta 4S110P1111 H POCNOACTKS-MH AtiWE KWH,
H KTO WT HH SMPET, at WNW/1 AA CS WCTAKWHM, HNr RYKAAANKA
M H*CT,
22. MHAOCTTA. monograma.

www.dacoromanica.ro
NI% 08 BUCURIWI, 20 SEPTEMVRIE i459 241

fi HAK &Apo° CI& AtRA CH HA (IETKrKTH AEA WT g011011.


TILIG Kl.CLI ALI HAI CA. Kit 01111Mr H Kit KARA, TM H AERLIM HX,
KIESLIATOM H HptKEISIIATOM Hr'll, riogetswil WT WK4Fir KAM, WT CKH1111
KaM, WT EMI KAM, WT KASALIpCTKO, WT KHileHICTISLI, w r AFIMMH, WT
cemoeco[cYtab WT FlOCAAH, WT HOAKOA, H WT 00K03, IlEK[11111 WT MAAH])C'h 5
H KELIFIKFIX carecsar. 1-1 Aa HM [HE CMEET 110]346LIKNTH NH CAA111,91, NH
rAOKFIHK, [NH SHINFil, FIT HIE FIFEKTO [WT COAtilli H CASr rOCHOACTKLI]-
MH., EIONEME x-ro [CI EH HOKIICHA AA 1103,16e1KHT HM, AWE H WI KAAC EAHH,
T[0 7%11:0MAN HAUT K'hellpYLITN KEAHKO RAO H MINN. WT rOCHOACTKLI-
Mid. 6[141E)KI H 110 C'hitHrhTH rOCHOACTKA-MH, Koro 113KOMIT rOCHOAK 10
KEITH rocnoAmek KAAWKOH
110111 MAH, HAN WT Cp'11,a4LIElar0 HAOM
rOCHOACTKLI-MH, HAH WT rkp0A1111;., HAH HO rp-krkx FIAWHr WT 1411110
FIAEMENHK, LII.HE AH STKIMAHT H rhX1IdEIHT H 110110KHT C11111 DIHCOKSA
rOCHOACTKA-MH, Toro rocnoAk Rork Aa IrTdirkAHT It% rocnoAcTwk
Er0. IIIHE AH NEFIONOKHT H FU OlfTKIrh[AHT, 11M HOFIEIHT H fhICHHET. TOPO 15
rOCHOAk BOrld M HONISHT H SKTET 3AI TtA0M, A Kit KAAX1IIHM K-kK
ASwa Fro H Aa Err Ilf1HP4ACTFI1lK C'h HIOAAI Fl fipTIO H rk MUM' pEKWIEK :
1:1311K ero FiLl FIHr H Fla LIAAOX' Hit, E[ME ECT H KARAM K'h K]kKH. 11M1111.
GgEAeTEA: : JIMMIE AflarOMH13 gaKL1A, Ht SHAN BO[HKO AOgilH110:1],
1S11/111 GTAII AKOIIFIFIK'h, ,KSElall GTHIMI Ttiptum, aSSElall Clarip-k, ;Wiwi] 20
H EpaTSA WT IIIHAKOK H MOAA0It1l1 CHLITO H 'OCA
KFICTHWI'h H [. . .. . CHa]Tafrh H TOKCAU CTOMEHK, GTOHKa HEX'ap-
FIFiK, rE,WHFIA KOLHHC HNC GEHTEMKOH i, K'll rpaA
fivitypeque, KATO .511,aH.
[t ¡IV] EALIA KWEKWALI, MHAOCTTA somTeia rocnoAmik. 25

t Din mila lui Dumnezeu, Io Vlad voevod 0 domn i fiul


marelui Vlad voevod, stäpanind 0 domnind peste toatä tara
Ungrovlahiei, Amla§ului 0 Fägàra§ului herteg, a binevoit dom-
nia mea cu a sa bunavoint'ä, cu inina curatà 0 luminatä 0 am
dAruit acest a tot cinstit 0 cu frumoasii NO 0 deasupra tuturor 30
cinstitelor daruri, prezentul hrisov al domniei mele, lui Andrei
0 Cu fiii s6i, ca s6 le fie Poiana lui Stevu. Si lui Tova 0 lui Drag
0 lui av sd le fie la Ponor a treia parte, care a fost a lui Sipin
0 a treia parte din Ponor 0 mo0a lui Petre dela Ponor, a treia
parte, pentrucà au cump6rat dela Petre pe 12 florini 0 domniei 35
mele au dat un cal. Si cine dintre dân0i moare, iar mo0ile sä fie
celor rdma0, la dan0i pradalica sä nu fie. Si iarg0 lui Andrei cu
copiii gi peste. a patra parte din Ponor.
16

www.dacoromanica.ro
242 TARGOVI$TE, (1459-1460) Nr. 99

Acestea toate sä" le fie de ocinä §i de ohab6, lor i copiilor lor,


nepotilor i stednepotilor lor, incepand dela vama oilor, de vama
porcilor, de albinArit, de gAletArit, de vingrici, de dijme, de cositul
fanului, de posade, de transporturi §i de càläuze, adicg de slujbele
5 mari r}i mici. i sà nu cuteze sä le däuneze nici judecätor, nici
globnic, nici bircei, nici nimeni altul dintre boierii i slugile dom-
niei mele, pentruca cine s'ar incumeta 86 le dAuneze, chiar i cu un
fir de Or, unul ca acela va primi mare fäu i urgie dela domnia mea.
Inca §i dupà moartea domniei mele, pe cine vrea Dumnezeu
io Bà fie domn al I Arii Române§ti, sau din rodul inimii domniei mele,
sau din rudà, sau pentru Ocatele noastre din alt neam, dac6 inta-
re§te i pàze§te i innoie§te acest hrisov al domniei mele, pe acela
Dumnezeu sa-1 intareasca In domnia lui. lar dac6 nu Innoie§te
nu intare§te, ci nimice§te i risipe§te, pe acela Dumnezeu sa-1
15 loveasch' i sä*-1 ucida aici cu trupul, iar in veacul viitor sufletul
lui i s6 fie p'ärta cu luda i cu Arie i cu ceilalti cari au spus,
sangele lui asupra lor i asupra copiilor lor, ceea ce este §i va fi
In veci. Amin.
Martorii: jupan Dragomir Tacal, jupAn Voico Dobrita, jupan
20 Stan dvornic, jupan Stepan Turcul, jupAn Oprea, jupAn
Bratul dela Milcov i Moldovean spnar §i Iova vistier
BO-tar i Toxaba stolnic, Stoica paharnic, Gherghina comis
S'a scris in Septemvrie 20, In cetatea Bucure§ti, anul 6968 (1459).
Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
25 Original pergament, foarte deteriorat, peccte atarnatà, cAzutä. Acad.
Rom., acte necatalogate, mapa 132 (CreVeri, 1908, p. 125). Fost al lui Alex.
Bunceanu invtitätor Busesti, Mehedinti. Fost la Expozilia din 1906. Copie
incompletil de I. Bogdan, Acad. Rom., Ms. Nr. 5236, f. 160-161.

99.
30 TeirgoQiste, (1459-1460).
Vlad Tepes inteireste meinastirii Buna-Vestire dela Cotmeana
satele Bcirbeitesti, Budesti si Ciocdnesti, deiruit de un boier
si le scuteste de bate därile ci prestatille.
t Ctiti cu duhul lui Dumnezeu sä pov4tuesc, aceia sânt fii
35 lui Dumnezeu, dupre cum zice dumnezeescul apostol, c'gruia
16, 17. Maiei. 27, 25. 34-35. Pavel. Romani, 2, 7.

www.dacoromanica.ro
Nr. 99 TARGOVI$M (1459-1460) 243

urmand cei iubitori de dreptate §.1 cu nevointa 'mina s'au nevoit,


viiata cea dorità au ca§tigat §i cele pamânte§ti pre pàmânt 16-
sandu-le, cgtrà cele cere§ti s'au lipit, glasul cel fericit auzind, pre
carele apururea 11 aud: « Veniti blagoslovitii parintelui mieu de
mo§teniti Impàeätiia carea iaste voao dela intemeerea lumii ». 5
Pentru aceia §i eu, binecredin6osul §i binecinstitorul §i de Hris-
tos iubitoriul, Io Vlad voevod §i domn, cu mila lui Dumnezeu
§i cu darul lui Dumnezeu, st'äpanitoriul §i domnitoriul a toata
tara Ungrovlahiei §i pArtile de peste munti, Alma§ului, FAggra-
§ului herteg, pentru aceia bine am voit domniia [mea] cu a mea 10
'Nina vointä, cu luminat6 §i curatà inimà, ca sa proslAvesc pre
Dumnezeu, cel ce m'au prosrävit §i pre scaunul celuia ce Intru
sfânta odihnä s'au mutat, p6rintelui domnii mele, cu slav4 m'au
in4ltat §i am da'ruit acest cinstit §i prea cinstit, carele iaste peste
toate cinstile §i darurile, acest hrisov al domnii mele, sfintei inä"- 15
astiri §i sfântului Idea§ al sfintei Bunei Vestiri, prea curatei
stäpAnei noastre, 1\16scAtoarei de Dumnezeu, ca s6 fie satele ce
sä numesc Bàrbäte§tii §i Bude§tii §i Oocäne§tii, pre carele 1-au
d4ruit jupan Pentru aceia §i domniia mea am adaos §i am
IntArit, ca acele sate s6 fie pentru slujba §i pre hrana dumne- 20
zee§tilor càluggri ohabnice §i spre veCnic'el pomenire domnii mele.
Incepand dela oerit §i dela dijmArit de stupi §i de railatori, de
gàleatà §i de dijrra §i de vinerici §i de podvoadele, de lemne §i
de gloabe §i de cositul fânului, ce sa zice de toate slujbele §.1 dijmile
cAte vor e§i In tara domnii mele, de toate sä fie slobozi. i A nu 26
Indrazneasa a-i sup6ra, nici judecAtori, nici pArc6labi, nici birari
§i nici alicineva§i din boierii domniei meale. lar carii vor IndrAzni
a sup6ra satele rran6stirii, mkar Ora' la un Or din cap, unuia
ca aceluia sa-i fie Inpotrivire prea sfânta NascRoare de Dum-
nezeu §i va muri intru pedeapsa domnii mele ca un necrediaos 80
§i neascultätor §.1 ru§iratoriu hrisovului domniei mele.
Inc6 §i dupà moartea domniei meale, pre carele va alege Dom-
nul Dumnezeu a fi domn 'Ilrii Rumane§ti, sau dintru iubitii fiii
domnii meale, sau din rudele domnii meale, de va cinsti §i va
Intäri aceste mai sus scrise, pre acela Domnul Dumnezeu sà-1 35
cinsteasca §i 64-1 IntAreasc6 intru domnia lui. Iar de va strica §i
va ruina, pre acela Domnul Dumnezeu sà-1 uciga, aicea trupul
1-2. Papel, Romani, 8, 19. 4-5. Matei, 25, 34. 11, 12. loan, 13,32.
19. Dupà japan loc alb.
16*

www.dacoromanica.ro
244 BUCURR$TI, 10 .FEBRUARIE 1461 Nr. 100

lui, iar In veacul viitoriu sufletul lui i sä" aiba parte cu luda
eu Ariia i cu ceila1i necrediaosi Jidovi, carii au strigat asupra
Domnului nostru Isus Hristos, sangele lui asupra fe6ori1or lor
asupra lor, carele iaste i va fi in veci. Amin.
5 MIA i màrturii am pus domniia mea: jupan Manea Udriste
frate sàu Stoica i jupan Nanul, Vlaicul dvornicu, Radul Gorcea
si Wean al Florii i Dumitrul spatar i Radul spatar i Radul
vistiiar i Simion stolnic i Radul paharnic si Cazan logofn
CaIcea carele am scris la Targoviste, la leat 7968 [1459-1460].
10 Arhive Stat. Condica veche a man. Cotmeana (Nr. 25), f. 32.

Bucuregi, 10 Februarie 1461.


Vlad Tepe f inteirefte slugilor sale Beira fi lui Bode, fratele seiu,
satul Godeni, din care jumeitate le era veche mo,cie, iar cealaltei jumei-
15 tate au cumpeirat-o pe 30 de florini dela Radu Grama. Domnului
i se dei un cal. Satul este scutit de toate &wile i prestaliile.
t illHAOCTHX. 60>KifA, 1w 1MAKOEKOM H POCHOAHHh, CkIIIk 'If/111-
.10rd HAW KOEKOrIA, WRAWAIII[SMH] H rocnorkmaxiiis-Auf K'hCEH
SEMAH 01/TpKAAKTHCKOH H SAHAAHMICKHM CTp4II4M, lMA41118 H (1).w14wS
20 xeph,er, C44r011110H3KOAH POCHOACTKO-MH, CKOHM snarkm 111.1011SKOAEHTEM,
tHICTHM H CKETAk1M Cp'hAll,FM POC110,3,CTK4-MH, H ri,4110K4r Chi Klirk
['IECTHid] H 644rOWKp43H111, H2KE H1,3 WhCIA111 [11ECT]ll H Mpg HACTOAH
p11m684 rocnoAcTit4 MN, caram roco.Avrza-mii, RAM H KNITS MS
[1]o IJKO ,1,4 HM CMT rO,AAHH K'kCH, HOHOEI HOAOKHFIA WT rOAAHH
25 ECT HHr WILMA CT404, [4] ApSr8 110A0KHHS WT rO,A,tHH KSHHUIE [WT]
134,4,01rA rpdAil SA A 21SANIHFIH, rocnoAcT58 MH MAOWI KWH.
Toro pitAY HM Amg rocnoAcTito-mu, Att HM ECT K'h WIIF1HA% H K'h
Kasx, T'kArk H T'kr AERAM, ISHStl*TOM H HAKFIStIETWAA, 11041KWE WT
wittiffro I44%4, WT CKHFliErO KAMA, WT HtlE[A4pC]TKA, WT KWApCTKA,
30 WT AFOKMH, WT [M] Hr HH[rTO HE CM*ET KA]ITOKATH, HH
C.Y.,21,111 HH PAOEFIHK, HH 6[HptITH, HH] HHk KTO WT cn8r H WT son-kp
rocnoAcTiLi-myt [HOCHA1r1EMHX- HO MHAOCTEr H pASOTAX" POCHOACTKA-MH,
11101111aa KTO HM 11034K4KHAl 41116 [11 1,0] KArlIC EAF111, TO T4KOK1.11
HpÏkTH KIAHKO SAO H wort% wT [rocnoAcT54-Am].

3-4. Matei, 27, 25. 30. Rupt.

www.dacoromanica.ro
Nr. 100 BUCURE$TI, 10 IEBRUARIE 1461 245

GKEMTEATE: fC1h1H RONICO Mg(111111,A, ,ICSEIAH rAi1EW AKOOHHK, MISHAH


GTEM111 TSOKSA, *SHAH KA38H AOr**ET, MOTS CHAT MI, HOISA KHCT"Mpli,
CDElp1111111 HEXAWIHK, 1WE/41T% CTOAHHK, Forim K0ME1C, P4A01rAlt CIA-
n A3k KOCTAFIA1111 EME HC1111CAX110 pm rocrio,kium KOEKOA*,
rpaA ESKSpequi, Awcrkika (Nicol:m1h-1 TAktik, turkT, xaikao, 111,1,11KTHWIE 17, 5
t ¡IV FiMA KWEISIVAA, MHAGCTTitt COMYES rocnomulk.

t Din mila lui Dumnezeu, Io Vlad voevod i domn, fiul ma-


relui Vlad voevod, stdpanind §i domnind peste toatà tara Ungro-
vlahiei §i al Ortilor de peste munti, Amlaplui i Fägdrasului
herteg, a binevoit domnia mea cu a sa bunAvointà, Cu inima io
curatd i luminatà a domniei mele i am dAruit acest a tot cinstit
§i cu frumoas6 fat,ä, care este deasupra tuturor cinstelor i daru-
rilor, prezentul hrisov al domniei mele, slugilor domniei mele,
Bâra i fratelui gu Boda, ca sA le fie Godenii toti, pentrucA
jumgate din Godeni le este veche mo§ie, iar cealaltà jumhtate 15
din Godeni au cump6rat-o dela Radul Grama pe 30 de florini,
domniei mele au dat un cal.
De aceia le-a dat domnia mea ca sà le fie de ocina i de ohabà,
lor i copiiilor lor, neputilor i strAnepotilor, incepAnd dela vama
oilor, dela vama porcilor, de albin6rit, de .ggletarit, de dijme, 20
de
Nimeni sà nu cuteze sà-i prigoneascg, nici judecAtor, nici globnic
nici bircei, nici nimeni altul dintre slugile i dintre boierii dom-
niei mele trimi§i dupäl milosteniile i trebile domniei mele, pentru
ca cine le-ar dduna chiar i cu un fir de Or, unul ca acela va 25
primi mare rä'u §i urgie dela domnia mea.
Martorii: jupAn Voico Dobrita, jupan Galq dvornic, jupan
Stepan Turcul, jupan Cazan logordt, Buriu spätar, Tova vistier,
Oprisa paharnic, Linart stolnic, Gherghina comis, Radul stra-
tornic i eu Constandin care am scris dupà spusa domnului voevod 30
in cetatea Bucure§ti, luna Februarie 1.0 zile, anul 6969 (1461),
indiction 9.
t Io Vlad voevod din mila lui Dumnezeu domn.
Copie de I. Bogdan, Acad. Rom., Ms. Nr. 5236, f. 64-65, dupli originalul
pierdut, fost In colectia prof. *apcaliu, Campulung. Pergament, pecete apli- 35
catà chutd.
3. AHHOTI, lecturà nesiguei.

www.dacoromanica.ro
246 BUCURESTI, 12 NOEMVRIE 1463 Nr. 101

101.

Bucuregi, 12 Noemvrie 1463.


Radu cel Frumos intiz'refte lui Radoslav Fi lui Stanciul ci fiicelor
lui Radoslay, Marina fi Staia infreifirea asupra mofillor lor dela
5 Supt Coasta i jumatate din Deidilefti. Mociile vor ramane celor
cloud fiice, care vor fi in loc de fii. Preidalica sa nu fie. Domnului
i se da un cal.
t HAOCTTA KONaf/A, ¡IV P4Alrffk KOIKOAA H POCEIOAHWk K'1tCIF1

3FMAH 01rPOOKAAKTHCKOH, Ck11111 LIAM KfAHKOPA KOOKOA*, AAKAT roe-


lo noAcTito-mee CÏ 110KfAftaf cAyram POCHOACTKA-Mil PaAoCAAKIf H GTAH-
ILISAS H AMLIlfpfAl PaAoCAMSOKM, H eT4f, 14K0 Ad HM ICT
WkINHA P4AOCA4KOKA, GlrflTk KOCTX, H Will1114 GTMitlyA0g.i, HOAOKNHA
WT AkAHLinlIu, HOHFSKI HplaAf HAA POCHOACTKO-Mli PAAOCALIK H GTAII-
tly/1, TA CH CMICEIHE W4111111 II W411114 PAAOCAAKOKA GyfiTk KOCTA H
15 WLIMI4 GTAIPTAOKA 110/10Kti HA WT AkAHAfII1H, AA CS n1 EAHHO. H
PAAOCAAKOKF, ¡MIMI HA N GTAM Ai cy Kit M*CTO Chl HOKE HAA
Will111H H H4A Intel HAM-1TE. Komy Cf WT FMK 111311MrkINT C'hMirkT,
04111111 H 11M111.4 AA f CT WCTAKUHIM, cl flfrhAAANKA MENSAIr H HAM At1
H*CT. H rocno,A,cTity-mie AaAome KWH. TOPO paAT, tent Ame H roc-
20 HOACTKO-MH AA HM fCT K1 WM.% H Kk OKAKM, 11 NH WT KOPO;KI 146110-
TkKHOKIH HO flftlli POCHOACTKA-MH.
GKEMTEATe: ,K1r114H ApAPOMIlp AKOPIIHK,Mlf HAN AVKA, »WIWI KA3AH
G4KAKOK, Nar11411 GTOHKA KHHTHAOK, /KSHAH AHMHTINL 401.0*fT,
KHCTÏI, ,kkTKO CT0/11111K, HUH FlfplpHHK, 1Fkro KOMPIC H EpATil
25 Gywrk KOCT.% 11 MN H EflATA WT Komonie H )1,,tAyri H 1IIHXctH WT
114A1111 H,A,aAy WT PAK011,11 11 43k KOCTAHAHH HcHHcc%XOÇ rikiA Ercy-
pine, MEC*11,4 II0fMKpla KI, EAT ß1OI H IHANKTYWII
t h4/ PaAyn KWEKWA4, MHAOCTTA KONSHRt POCHOMIllk.

t Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod i domn a toatà


$0 Tara Ungrovlahiei, fiul lui Vlad marele voevod, dà domnia mea
aceastä porunc6 slugilor domniei mele, lui Radoslav i lui Stan-
ciul i fiicelor lui Radoslav, Marinei i Staiei, ca sä le fie mo§ia
lui Radoslav, Supt Coastä, i mo§ia lui Stanciul, jumätate din
Dàdile§ti, pentruc4 au venit lnaintea domniei mele Radoslav

27. notmspia I H06.

www.dacoromanica.ro
Nr. 102 BUCURE$TI, 30 MAI 1464 247

Stanciul, astfel 0-au amestecat ocinele, mo0a lui Radoslav Supt


Coasta i mo§ia lui Stanciul, jum'atate din Dàdile§ti, sa fie una.
fiicele lui Radoslav, Marina §i Staia s'a' le fie in loe de fii asupra
mo§iilor i asupra intregii averi. Cui dintre dânii i se va intampla
moarte, iar mo§iile i averea 86 fie celor ranna§i, iar pr'adalica 5
intre dân§ii s'a nu fie. Iar domniei mele i-au dat un cal. Deci le-am
dat §i domnia mea ca O.' le fie de °cilia §i de ohaba. §i de nimeni
neatinse, dup.-a spusa domniei mele.
Martorii: jupan Dragomir dvornic, jupan Duca, jupan Cazan
al lui Sahac, jupan Stoica al lui Vintilà, jupan Dimitru logorät, 10
Lal vistier, Deatco stolnic, Ivan paharnic, Neagoe comis i Bratu
Supt Coastà 0 Dan 0 Brata dela Cojopi i Dadul i Mihai dela
Pade i Dadul dela Racoti i eu Costandin am scris in cetatea
Bucure§ti, luna Noemvrie 12, anul 6972 (1463) 0 indiction 11.
t Io Radu voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 15

Original pergament. Acad. Rom., CVIII/26. Pecete aplicata, cAzutä.

102.

Bucuregi, 30 Mai 1464.


Radu cel Frumos inaireste mänästirii Cozia f i egumenului Simon
satul Sevestreani, cumparat jumeitate dela ,,Solda ci cealaltei jumeitate 20
dela Stoica pe dite 1600 de aspri fiecare.
t llitiAOCTY/A 60NaE/A, 1w PAAIrirk KOEKOM H rocnomnik 1VhCfli
BOMAN 0SrrpOltAAXMCK011, ChiNk BAAAA KfAliKAr0 110EKOA*, MgAT roc-
HOACTIO-MH cli HOKEAENHE rocnoAcTiu-mii C1t*TOMIt' V1A11( H CrkTOH
WENTEAll Cg*T11111 14 NIEHIONAIIEMITX Tpoimm, M0NACTH010 rocnoAcTu- 25

AM HIi ECT Koaï u NACTAKIMar Cg*TKIM W611T*M1 TWA, Frymguy


tarp GHMOHIr H It'hCfMNCE W XpliCTE CpATMA% WEATAX1.1111M CatIK
CII*TON WRHT*AH TON, MICO AA HM CART GEKICT0101 9tCH, HOHENIE
110A0311111r 1101WHIIIIII WT 1110 ,,4 SA XTAYAAirII WECTk CTO CIFIjill H Apyry
110A01111111r nompuune WT GTOHICE SA KT/ITAAIr H WECTk CTO 4CF11111. Toro 30
HAT HM ,A,AM H r0CH0ACT11.0-MH, M FCT CIATOMIr MON4CTIIIII0 Kit
WHIN.% H gi KAKI% H NH WT Koroace NEHOT6101031110, HO pEtIll roc-
HOACTKA-MH.
GRF,A,rmag Hisnm Aim-mm{1 ,amopiam, »c8nau KA3.111 GAFIKWK,
Haut] AyKa, ,fflphiN GTOFIKA EVINTHAWII, )4tynAH Wkrot 1300(161{, »Wm" 35

www.dacoromanica.ro
248 BUCURE$TI, 10 IULIE 1404 Nr. 103

AllitiliT" A01'02ISET, Ep1T1rA CHATA!, ditli MUTUO, A*TKO dTOMIIIK,


HKAH HIKA01111K, 11-kroe KOA111C, H ASK ROCTAHAHH, ONCE HCHHCAK Ir 111A,1,
EIrK1r0E4111, MANA MAYA 71., KAT xS11,0K, THAPIKTO KY.
f IlV PA,1,10 KWUCW,A,A, A111/10CTTA RONTIA rOCH0A11146.

5 t Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod, §i domn a toatä


rara Ungrovlahiei, fiul lui Vlad marele voevod, dd domnia mea
aceastä poruncä a domniei mele sfäntului hram §i sfäntul loca
al sfintei §i de viatà incepdtoarei Troite, mAnästirii domniei mele
care este Cozia §i cArmuitorului acelui sfânt loca, egumenului
10 chir Simon §i tuturor intru Hristos frati cari petrec In acel sfänt
loca, ca s'a' le fie Sevestrenii Intregi, pentrucd jumätate au cum-
pärat-o dela solda pe o mie §ase sute de aspri §i a doua jurnä-
tate au cumpärat-o dela Stoica pe o mie §ase sute de aspri.
Deci, le-am dat §i domnia mea sd fie sfintei mängstiri de ocinä
15 §i de ohabä §i de nimeni neating, dupà spusa domniei mele.
Martorii: j upan Dragomir dvornic, jupän Cazan al lui Sahac,
jupAn Duca, jupän Stoica alqui Vintilà, jupän Neagoe al lui Bor-
cea, jupan Dimitrie logofät, Bratul s'Atar, Lal vistiar, Deatco
stolnic, Ivan paharnic, Neagoe comis §i eu Costandin care am
20 scris in cetatea Bucure§ti, luna Mai 30, anul 6972 (1464), indic-
tion 12.
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, 1st. 11/3 (Cozia, XIV/1) si o copie in
Condica Brdncoveneascd, Nr. 266, f. 399. Pecete aplicatA, cAzutà. Cu o tradu-
25 cere de G. Pesacov, 1843. Regest. Aricescu, Indice, Nr. 2213.

103.

Bucurefti, 10 lulie 1464.


Radu cel Frumos intdrefte meindstirii Tismana toate privilegale
acord ate de stramo§ii lui, addugind fi satele Feircilmti la Dundre
30 fi Veitiifefti, zece galeti de grdu f i doud butoaie de ()in. Intiírefte
dreptul cel vechiu al calugdrilor de ali alege singuri egumenul fi
scutefte bate proprietd Ole miindstira de once ddri fi prestqa.
f E'lk X0HCTA ROPA BAAr0K*0HKIII H KAArONKCTliKkill H XpHrro-
AIOEHKW N CANIOAIMMAKFIK111 H nuipwm ENKTEA1 HOMA3AH11111, ILY PAAIrtrh.
35 KOEKO,A,A H l'0CHOA,11116 H Chlilk RAAM KOEK0,1,S, MHAOCTY10 6000 H GAA-
rkim EONCTEM 1100H34OAIHTIA1 WEAAM.Y.1118-AAH 11 rOCHOACTKOrdlkIlllf-MN

www.dacoromanica.ro
Nr. 103 BUCURE5TI, 10 IULIE 1464 249

EVKCEN BOMAN XrrpoitAtiKiHCK011 H flMAAMIr H 4:0arpaunr rfp11,fr, KAaro-


1100H3KOAH rocnoAcTito-inn, CISOHM nnantim Hp0H3KOAEHTFM, LikCTHM H
CKITAHM CrhAll,EM, H AAflOKAK ChM KliCfL11hCT11111H H CAArOW1414311k111,
Miff HAA Whr1M11 LlhCTMIA H AelpWK, 11ACTO/A11111 K(111COKOVA'h rocn0A-
CTKA-Mil MSK II WEHT*AH np-ktrkrrnio KAAAHLIHH" 11A111011 Eoropo- 5

A1111,H H 1111HCHOA*KKI u1api H MON4CTHp10 POC110CTK4-MN SOKOMOE


THCMOIA, FAME p0AHTEME PWAHTEA rOCHOACTRA-M11, KAAAA
KOFKOAA, mnorntnn KUIJMH H0KA1111. Gero pilAT H rOCHOACTKO-M11 EAA-
r0Hp0li3lt0AHK H cimS, CHU IK rOCI10,1,CTK*, [C'h11011EMFINK RHT11]
WROOKI1TH 01:60 DOMEN pwATTEn-k POCHOACTKA-Mil H 71CHKOTANCE paAT H 10
CI1ACHIYA l'OCHOACTKA-MH, Chili XpAM HAUFICThIEH KAAA,11,11111" KOWEA1

01r[NAHHTH1 ANNE li EAHKOME no um*, fAHKO HGAHTM rOCNOACTK4-A111


.20POKA K1. LI/ACT H XKAAA nlykot-kTwat KAAMILIH1A, IAKO AA nomoin-
Finn" MN KAAfT Kit CTI1AWH6111 Afint CAAA
1111'hrk NOTKWKAA l'OCNOACTKO-M11 H KOMM1CKH 15
BIWA C TO11011110M H THCAIrkHA, fANKO AHrALIEIHKA H PSIIIEIHKO
SAATO EFICTM11, WT TOEIOARA AO BEilOrri rPlIAA, MBE KOK4L11111.1( H FIf111 NfA1
Clitt XACOKA CitCGdAtIH1110110M.
H Kit CHM 11(111AOMPIA AEA, rOCHOACTKA-M11, KOIKOAA,
MAIr1111 H urSpH H FIA01111iNA H MAI1KOKF11, C HOTOKWA1 H Gywnnsv. C'h 20
HOK0CIAI1,11 H 11A fiAATH1111,11, CIAO ilfCTIILIfKO, 1110 fcr 111:111A0WHAA roc-
IloNCAtt KAAHNIIKYA, RARA flWATTfAIO rOCNOACTKA-MH, KAAAlf KOHKOAI, 11
CEItOGOrOPINO IJI CT 1111HA0KIIA ASKALI. H CT(11111, pWAHTIA10 MN, KAAAIr
KOHKO,A,f, BildATCAellt KOHKOAA, 111111A0MHA cit*Tomoy IIFIT011i10 NA FLOAN11,11
CUlO MiA0K111H11,A 11 Ep1tEHH11,4 H ENCTpHII,A 11 KUYK CpfAH11 KitCT NA 25
XfA*31111)C CflAT H OCAVI1 141%11111111"k AICETOK HAlrHAlt WT*KOKO
11AAHlif AO XOTApA P-KWAKCKOrA H rOAtNIA RoAn[no] HA ASHAKA
EAKIN-1110M CfM11110A1 rh Wp*11111fA1 H rh AHKAAAMH H eAKOKH1i1 CISA
ItApogen,-K. H ni H 1141 KAHN WT pion XA11011114 KOAA HA fipaTnnoK T TOK.
GYti IckC1 noTKploitAa H11011AAKAT rOCIPACTKO-MH, 41%.CTII Kit LIkeThl, 30
taK0 M C'hykET CAOK0 IJOATTE1110 rocnoAcTita-mn 11,111AltHINO H liffISWHMO,
MK° AA Flif1.11A1A 6AArOCAOKENTfp a lif KAITKS.
TAKONtAfflf H CUit TAA K'hrk II EllICKI H GArAK'h11, Face [s-k] HOKIrEHIA
IIHKOAHM WT CTApOrA PHA KOHKOAf, AA CAT Kit CAOEOAA WT K'brkKPIX
A.I>KSAKH CASMEAX, EAHK4 CE HAVVIAT [K% CLIA10]010KaKHOM BEMAH 35
WKAACT11 rOCI1OACTKA-MH.
H HOTWA1 Aa HM FCT II1H, LIITKpATH AfA H (I)AfIKA111011111
WT HAA ASHAKH H EtITACE11111. H HM AAKAA1 rOCHOACTKO-MH HA
Kite*Kir IVAHHIr HO 7 KASAI! 3CHTA 11 IT KO3NAHH11,11 KHHA.

www.dacoromanica.ro
250 BUCL3 RESTI, 10 IULIE 1464 Nr. 103

II ape HM CT HOTKO'hAliA WKIIIIMIii WT HACTOMIYA TOM"' orkToaur


MO1I4CT111110 11, [EWE] II HOTKplOKAEHO FCT WT rkykr rocnompk, IJKO
1111 1,1,1111 POCHOAArk, 1111 ApriffliA, AA H*CT KOAFH HOCTA4A*T11 OPIrAiEHA
TOM1r MOH4CTI1plf, T'hICA10 KAASrioN CAMII Ad HOCTAKA*10T [IPIrAIEHA
5 Koro HOMOKXT] Ad FlOCTA4A*10T... TOA1 Fir, AA [flOdTAKA*T 11 l'OC-
110ACTKO-M11, A 11110 Ad H*CT.
Toro paAn [Hal Amoy( 11 POCH0ACTKO-A111 IMO] KkCE 141t1WE 1111C4HO,
AA ECT MOIIACTIVIr It% WIINHAS 11 It% WKAUfi If Kit IMHOF Kl.C1104111H4Hif
H Kit 1111111M CK-kTOM 11 KONSICTKEHOM HHOK041, 110111K11111 WT WK,IFIX KAMIt,
10 WT CK111111 KAM, WT ntun KAM, WT KNHApCTKA, WT KXGAApCTKA, WT
HOCAA11, WT rkHOKOCiA, WT TAMIH, WT flOAKOAA, WT HOK03, peKl1111 WT
FMK AANICAX N CAVERAX 11 Ad NM HE CM*T 11034MIKHT T*M Man,
NH CAAE11,, NH 6411 THCAUFICKH, HY rTO WT glifitITE, 110110KE XTO Ali'M
HOURAKFIA, Min 11 KAU EAHH, TO TAKOKH 1144T noiwrn KFAHKO 340 11
15 Wfillrf WT rocnoAcTgo-mn, A NHO HI II1FT RIITH, no pfti POCHOACTR4-A111.
34KAIIHAFlif NOCTAKA'kT POCHOACTKO-A111, IJKO HO cmp-krn rocnook-
CTKA-M11, Koro 11366pET rocnoAk Bork gliTH POCHOANFIk KAAWKOH 3EM4H,
NMI wT CO'llAFLINAPO 1140AA POCHOACTKA-Mil, NAH wr chpwrI,Func, Him,
no rp-krkrk naunix, HAACTAIIFT WT 11110H4EA1EHHK, Ad Mile HONOKFIT 11
20 01rTKWIIANT 11 111311A4CT tliACT Kit tH&CTkl rocnoAcTga-ain, 11 Toro Foc-
noAk Bork AA 11011kTIT N OVTK(311,1,11T Kit rocnoAcTKo ero, awe An p43OOHT
11 110111/11111T, FI Toro rocnoAk Bork m 110(183HT F1 Ad IrdIT BAE T*A0A1
11 Kli WHIM K*11,* AMEKHO 11 ,A,A HA14T IrIECTTE C'h bOA0A1 11 C'h
iloYgat 11 C'h wHEMN pEKWHX, 19'11K FPO HA HIIX II HA 1.110,EX HX, VISI ECT 11
25 6liAET K'6 K*K11, 11A111H. Il Aa FPO FCT C'h11116111111,4 CIATAA ROPO(10A1111,4.
GENCI CKt,VkTEATE CTFAW Koncogray: MrHAFI A paromilp AK001111K il
;maw BOBO A 060H11,4, HIVIL111 K43411 AOPO*FT, 7Kyn4il GTOHKA BIM-
THAlt, 2K1/114H II-kroe Bootleg, NarflAll Arta, HIVIAH PA, A01'0*fT AN-
MHTpk, BpATIO CHATAp, kkTKO CTOMINK, MAN% NEXAIIIIIIK, ilvkrol
Ko KO4II1C. 110HKA liCHHCAX K'11 rpm [EIrKlr]iEltill, MIC*11,4 101114 f, KA*T ,SL1,OK.
i' 1w PAAIrA KWiKWAA, MIMOCTT/A m0E/a rocnoAnnk.

t Intru Hristos Dumnezeu bine credincios 9i bine cinstitor §i de


Hristos iubitor §i autocrat §i cu mirul lui Dumnezeu uns, Io
Radul voevod §i domn §i fiul marelui Vlad voevod, din mila lui
xi
13. AH'M prescurtat din AH HM 1 AH. 16. CAWILTH rocnoArrea-nui 1 CMpiTH
A A
C C

MIAMI MINH.

www.dacoromanica.ro
Nr. 103 BUCUREUL 10 IULIE 1464 251

Dumnezeu §i Cu bunävointa lui Dumnezeu stäpAnind §i domnind


peste toatä -tara Ungrovlahiei i herteg al Amla§ului §i Fägära-
§ului, a binevoit domnia mea, Cu a sa bunävointä, cu inimä curata
§i luminatà §i am däruit acest atotcinstit §i Cu frumoasä fatà,
care este deasupra tuturor cinstelor §i darurilor, prezentul 5
hrisov al domniei mele, hramului si locaplui preacuratei stäpânei
noastre Näsatoare de Dumnezeu §i pururea fecioarà Maria §i
märastirei domniei mele numite Tismana, pe care sfânt r'äposatii
pärintii pärintelui domniei mele, Vlad voevod, Cu multe lucruri
au intärit-o. Deci §i domnia mea am binevoit sä le fiu urma§ §i 10
intru aceasta, ca §i In domnie §i sä innoiesc deci pomana Orin-
telui domniei mele §i pentru viata §i mäntuirea domniei mele,
acest hram al preacuratei stäpane vrem sä-I intärim pänä §i cAt
ne este puterea, dupä cum a däruit pärintele domniei mele pentru
cinstea §i lauda preasfintei stapâne, ca sä-mi fie ajutätoare in 15
ziva cumplità a judecätii.
Mai intai intäre§te domnia mea §i däruesc satul Vadul Cuma-
nilor cu Toporna §i Tismana, catà a fost LigdceascA §i Ru§easca
§i balta Bistre t dela Toplita Oda' la Gärla All* mai sus de Cova-
cita §i pe läng'ä ea satul flarsova cu Sälcipara. 20
pe 16110 aceasta, a däruit bunicul domniei mele, Mircea
voevod, satul Ceauri §i Ungurei §i Plo§tina i Jarcovät cu Potoc
§i Su§ita cu Novoselti §i la Blatnita, satul Pesticevo, pe care 1-a
däruit doamna Calinichia, bunica pärintelui domniei mele, Vlad
voevod, §i satul Sogoino, pe care 1-a däruit Lucaci. 8i unchiul 25
pärintelui meu Vlad voevod, Vladislav voevod, a däruit sfântului
Antonie dela Vodita satul Jidov§tita §i Vräbita §i Bistrita §i
vartejul dela mijloc intreg la Portile de Fier i zeciuialä dela
8 pescärii §i Dundrea dela povarni§ul Oreahova Oa la hotarul
Ru§avei §i Vodita Mare la Durare §i seli§tea Bahnei cu nucii §i
cu livezile §i Elhovita §i Tarovälul. i Inch' §i la minä, dela carele
lui Ciop Hano§ dela Bratilov, zeciuialä.
Acestea toate le intäre§te §i le adaugä domnia mea, cinste
pentru cinste, ca sä fie cuvántul pärintelui domniei mele Implinit
§i neschimbat, ca sä primesc binecuvântare, iar nu blestem. 35
De asemenea §i satele acestea toate §i incA §i Sagavsátul, pe
care 1-a cumpärat Nicodim dela batränul Dan voevod, sà fíe
libere de toate därile §i prestatiile, câte se aflä In Ora i stäpânirea
autocratà a domniei mele.

www.dacoromanica.ro
252 BUCURE3TL 10 IULIE 1464 Nr. 103

$i dupd aceea sd le fie 0 satul 0,i, a patra parte §i Fdr-


eär0i dela Dundre 0 Vatase§ti. $i incd le dau domnia mea pe
fiecare an cAte 10 gdleti de gill.' §i doud butoaie de vin.
$i incd le-am intdrit 0 rágdduiala dela intemeierea acestei
5 sfinte indnastiri, care este intdrità 0 de toti domnii, ca niciun domn,
nici arhiereu, sd n'aibd voie sd arze egumenul acestei mdndstiri,
numai cälugdrii singuri sd arze pe egumen. [Pe cine le va place lol]
sd arze s4-1 arze §i domnia mea, 0 altfel sd nu fie.
Deci le-am dat 0 domnia mea ca toate cele mai sus scrise sd
io fie mdndstirii de ocinä 0 de ohab'ä 0 spre veried pomenire 0
pentru hrana sfintilor 0 dumnezee0ilor cAlugdri, incepänd dela
vama oilor, de vama porcilor, de vama stupilor, de vindrici, de gd-
letdrit, de posade, de cositul Mnului, de talpe, de cdlduze, de trans-
porturi, precum 0 de celelalte dä.ri 0 prestatii 0 sd nu cuteze sd
15 le dduneze acelor sate, nici judecdtor, nici banul Tismanei, nici
vreunul dintre bircei, pentrucd cine le-ar &Anna, chiar 0 cu un
fie de pdr, unul ea acela va primi mare rdu 0 urgie dela domnia
mea, iar altfel nu va fi, dupd spusa domniei mele.
Blestem arazd domnia mea, ca dupd moartea domniei mele,
20 pe cine alege Dumnezeu sd fie domn al Tdrii Române0i, sau din
rodul inimii domniei mele, sau din rude, sau, pentru pdcatele noa-
stre, ar sta din alt neam, dacä innoie0e §i intdre0e §i adaogd
cinste la cinstea domniei mele, §i pe acela Dumnezeu sd-I cin-
steascä 0 sä-1 intdreascd in domnia lui, dacd nimice0e 0 schimbd,
25 3i pe acela Dumnezeu sd-1 loveascd 0 sd-1 ucidä, aici cu trupul,
iar in cel veac suflete§te, 0 sd aibd parte cu luda §i cu Arie 0 cu
acei cari au spus, sängele lui asupra lor 0 asupra copiilor lor, ceea
ce este 0 va fi in veci. Amin. $i sd-i fie potrivnicd sfânta Ndscd-
toare de Dumnezeu.
30 Ace§tia skit martorii acestui hrisov: jupan Dragomir dvornic
§i jupän Voico Dobrita, jupan Cazan logoMt, jupän Stoica al lui
Vintild, jupan Neagoe al lui Borcea, jupän Duca, jupän Diia,
logofdt Dimitru, Bratul spdtar, Deatco stolnic, Ivan paharnic,
Neagoe comis. Coica a scris in cetatea Bucure0i, luna Iulie 10,
35 anul 6972 (1464).
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.

7. Pe cine le va place lor, conjectural, in locul rupt. 27. Matei,


27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 104 BUCURE$TI, 12 AUGUST 1461 253

Original pergament. Arhive Stat, 1st. 11/4 (Tismana, pachet 7, doc. 164).
Pecete atârnata, cdzuta. Cu trei traducen: a) G. Pe§acov, 1845, b) D. Fe§acov,
1862, c) St. Nicolaescu, 1912. Regeste. Cronologia iabelarei, p. 25 (Nr. 30) ;
Florescu, Divane, p. 41.

104. 5

Bucurefti, 12 August 1464.


Rada cel Frunzos intärefte fratilor Tudor, Nicula, Stan, Mircea,
Nenciul, Rada f i Nicula cel mic apte peirfi din jumcitate din .1afi
dela Curteni fi a treia parte din Bulgari, iar lui Andrei, Tatul $i
Badea Mena intregi, scutindu-i de toate &wile fi prestatille. 10

t Kit Xpiirra E0r41 GAAVOKkpflhl H BAArOillaTHKhl H XpHCTOMOSKIKhl


CAA10A13"kHCM11161, IW NAVA% KOEKOM H rOCHOAHIllt, MIN% E.AdAt1
KEANKOPA KOEKOA*, MHAOCTTA somatia ti COMIEA1 AOOKANTEM WEAAAA-
A1118-MH K1. KlCEN SEMAN OrrpOKAAKTIICKOH H SAHAMIPHICKHA1 crpAnam
figuilawS H 40ArimunS pomp, KAArONIOHSKOAN rOCHOACTKO-MH, CKOHM 15
EAAPKIM 1111WN3K0AENNEA1, 4HCTHA1 H CKETAKIM CIVKAREM rOCHOACTKA-MH
mpoitax Chi IVKCE4KCTHEI H EAAP0WS11ASNH H LUKE 11AA K*KCEMH tHICTH
Aapwg, HAAcrwmai nincoKSA POCHOACTKA-MH caram rOCNOACTKA-A1H,
TSA0118 H EpATTAM gro, IIHKSAE H 4TANS N it1111341 H 11-6148AS H NAVAS
&MOMS IIHKSAE, talc° AA HM ECT or IAWH WT KSpr-knn WT 110A0- 20
KHNA, CEAA1k AEAWK, H WT EXhrAIICKE Ti1ETH ,A,*A, oak fInApgt03 H
EpATTAM gro, TATSAS H fiam, AA HM CAT B'hil-klIN KlICH.
TOA Kite* Ad HM CAT Kit 441,11.11A H Kit Wp16.11, T.kM H T*X A01,441,
131181-1ATWA1 H 1113-kKIISH1TWA1, AO 1KHKOTA BOCHOACT34-A1H. 110tIAKWE
WT WINHEBO KAMA, WT CKHIITEPO KAMA, WT IPIEAM1CTKA, WT KAKAApCTKA, 25
WT ANHOIMH, WT KHHAIMBI, WT ctnoKocYA, WT TAMIN, WT HOCAAH, WT
noAKwA, WT HOKOS, HALIENSE WT KivCEK CASNMAX H AANCAAX, SANK° CE
NAKOAAT Kit CAMOA(110KAKH0H SEMAH POCHOACTKA-MH. H Aa 111( HE CMET
EANTWKAT NH CAAEll NN PAOK1111K, NN SH(BITH, NY H/411 KTW WT gorvkp H
WT car POCHOACTKA-AiN NOCHAAIMHIC HO MHAOCTEK H HO pAEOTAK roc- 30
110ACTK4-A111, HONENCE KTO RT HM 1103AEAKHA, AWE N KAU EAHN, TAKOKItl
HMAT 1111TATH KIMIKO SAW H worTm WT BOCHOACTKA-MH, 1AKO FIEK*(114HK
np*CT,RnHIIK H HOCOAMHTEA CTEMS XpHCOKSAS TOCHOACTKA-MH.
6111E3CE HO CltANYKTH POCHOACTKA-MN, KOF0 HSKOET POCHOAlk EOM
ENTH rOCHOAPHIll HAMMON 3IMAYI, HMI WT CIMAEIMAr0 [mom VOCHOA- 35
CTKA-MH, HAN WT C'hpWANNK FOCHOACTKA-MH, HAH no rp.kxwm HAWHM,

www.dacoromanica.ro
254 BUCURESTI, 12 AUGUST 1464 Nr. 104

WT HHOHAEMEHHK, TA AWE 110%TM H HOOKUP H OyTKprkAHT Ora


HHCAHHA, H TOrW rOCHOAk llOrk AA SnirkonT t4It rOCHOACTKO fro, Mpg AH
HOHOKHT H 111 STKp%AHT, 4118 pA3WO1T, H Twro rocnoAk Boni AA
01rKTIT ro 3A* T*AWAA, A Kit KdRA/M11H K*K ASMUA H AA [MAT 01111/ACTTE
rk 'MA.% H rk HOTIM H rk OH*41H pfKWHAVI HA rOCHOAA BOrA H CHACA
tumor*, IHCSCA XpHCTA, !cots WO HA FINK H H4 tliaAOK {HK, iNCE] ICT
H EdRAfT. 11A1HH.
GKIAETEATE : 7KSEI4H Apromnp AKOpHHK, ;KSHAH ASKA, ,K8H4H HA3AH
GAKAKWK, [>K8HAH OT]OHK4 KIHITHAOK, )KSHAII 1Hro B0p4E4, ENTSA
10 CHATAN AHA1HTp% A0r04SET, 1M KHCTYMp, ,A,*TKO CTOAHHK, HKAH 1o4p-
H*VOE KOMHC H 43k HOCTAHAHH HCHHCAK 8 rpm &lamp',
111114,

M*CERA r1(r8cT, KT AkHk, KA*T S10K.


t NAVA KWOKWAA, A1HAOCTTIA COMTE/Pt rOCHOAHHk.

intru Hristos Dumnezeu bine credincios si bine cinstitor si de


15 Hristos iubitor si autocrat, Io Radul voevod ci domn, fiul lui
Vlad marele voevod, din mila lui Dumnezeu ci cu darul lui Dum-
nezeu stapanind i domnind In toatä. tara Ungrovlahiei si al
partilor de peste munti, herteg al Amlasului si Fagarasului, a
binevoit domnia mea cu a sa bunavoiata, cu inima curata ci lumi-
20 nata a domniei mele si am daruit acest atotcinstit ci Cu frumoasa
fata si care este deasupra tuturor cinstelor ci darurilor, prezentul
hrisov al domniei mele slugilor domniei mele, Tudor cu fratii sai:
Nicula si Stan si Mircea c Nenciul ci Radul ci Nicula cel Mic, ca
sa le fie la Iasi dela Curteni din jumätate, sapte parti si din Bul-
gari a treia parte. Iarasi lui Andrei si fratilor lui, Tatul ci Ba-
dea sa le fie Mend Intregi.
Acestea toate BA" le fie de mina si de ohaba, lor ci copiilor lor,
nepotilor ci stranepotilor, cat va träi domnia mea, incepand dela
vama oilor, de vama porcilor, de albinarit, de galetarit, de dijme,
30 de vinarici, de cositul fanului, de talpe, de posade, de calauze, de
transporturi, Inca si de toate prestatiile si &Aldine, cate se an'
In tara autocrata a domniei mele. i sA nu cuteze prigoneasca
nici judecator, nici globnic, nici bircei, nici nimeni altul dintre
boierii ci dintre slugile domniei mele trimici dupa milostenii si
35 dupa trebile domniei mele, pentruca cine le-ar dauna chiar ci cu
un fir de par, unul ca acela va primi mare rau ci urgie dela domnia
mea, ca un necredincios si calcator si violator al acestui hrisov al
domniei mele.

www.dacoromanica.ro
Nr. 105 BUCURE$TI, 28 OCTOMVRIE 1464 255

Inca' i dupà moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu


sá fie domn al Tärii Romàneti, sau din rodul inimii domniei mele,
sau, pentru päcatele noastre, din alt neam, dacà cinste§te i innoie§te
intäre§te acestea mai sus scrise, i pe acela Dumnezeu sà-1 intä-
reasca in domnia lui, dacä nu innoie§te §i nu intäreqte, ci
§i pe acela Dumnezeu 86-1 ucidà aci cu trupul, iar in veacul viitor
Cu sufletul i sà aibä parte cu luda i cu Arie i cu acei cari au
zis asupra lui Dumnezeu §i a Mäntuitorului nostru Isus Hristos
sängele lui asupra lor i asupra copiilor lor, ceea ce este qi va fi. Amin.
Martorii: jupän Dragomir dvornic, jupän Duca, jupän Cazan 3.o

al lui Sahac, jupän Stoica al lui Vintilà, jupfin Neagoe al lui Bor-
cea, Bratul spätar, Dimitru logofät, Lal vistiar, Deatco stolnic,
Ivan paharnic, Neagoe comis §.1 eu Costandin am scris in cetatea
Bucure§ti, luna August 12 zile, anul 6972 (146;).
t Io Radul voevod, din mila lui Dumneue domn. 15

Original pergament. Acad. Rom., Doc. pachet CC/I. Pecete atarnatd,


cdzutä. Colectia Cantacuzino Rafoveanu. PubHeat, cu multe gre§eli, de Gh.
Ghibanescu, In Teodor Codrescu, II (1934), p. 145-147.

105.
Bucuregi, 28 Octomvrie 1464. 20

Rada cel Frumos intarege mánàstirii Snagov ci egumenului


Veniamin satele Fringhifeqti, Dobru,segi, hvoreni, Ghermanegi,
Gradiftea, Bdrsefti ( a patra parte), Babeni, muntele Gdrbova ( a patra
parte), par(i din Straofti, Calugeireni, Floreiul, muntele Manii,
vale dela Tdrgovifte ci Podgorie, 20 de salqe de Tigani patru 25
mori la Didrih, vama dela Tdrgovifte jumatate fi via dela Stoloveni.
Satele care pazeau morile pe cdnd erau domnefti sa le pazeasca
sa le dreaga i acum. Domnul are dreptul sa numeasca egumen de
oriunde, dar dupa moartea domnului, urmafii lui nu mai au acest
drept, ci calugarii vor alege pe egumen dintre ddnyii, nu din alta 30
meinastire, lard sa-1 poata schimba pana la moarte. Salde mana-
stirii sunt scutite de bate &wile ci prestatiile, (tiara de bir, de posada
fi de oaste.
t MEE Ed11111,11 ri,8)0.11 1iNKTIA1 KOAAT-CA, Cid CAT MIME liO3CiH,
H?Kf[WIIT30)KICTUHIti AllOCTOAlt, EMS>111 lilt CAM THUM11H nomfirwm 35

8-9. Matei 27, 25.

www.dacoromanica.ro
256 BUCURE$TI, 28 OCTOMVRIE 1464 Nr..105

AOGIMM II Hat.TLpH% CRt,MEAdEM,Rat KitC111311/A111a4 KH3Hk, BEMA%-


HkIX 3EMAH WCTAKKIIIM H Kit 11E6ECH 11(111A*11111111 CE, 6A4IKEIlk wuit HIKE
['AU 114AOKANTA CA111114K1111, ErO/KE 1111HCH0 CAlt1WART nlipMAATE &taro-
CAOKEliti OT11,4 mow°, HAACMACTKSHTEC MKO orroTotimio ECT 11,AfICTKT4
5 W'r CAO/KEHTI MINA li 43"k KAArOKiptlh1H H RA1r04kCTHl4k1H H X11H-
CT0M0RHKIII H CAMOM'IONAKH1d, Itr PAA1rAk KOEKOAA H r0CflOAHHk, ChlHk
RAdAd KEAHKAr0 KOEKOAE, MIMOCTila 603CTElA H KOIKTIAA AAOOKAHTEM
WKAAAAM1111r-M11 H rOCIIOACTKSAS1111r-MH Kit KCEH SEMAH OltrrpOKAAVHCKOH
H 3MIAMIHHCKHM CT11411HAM, 11%1441E1V H (baralininy rEpRir, H/KE Kit
10 CHirk EAAr0111101-13KOAH rOCHOACTKO-MH, CKOHM 6AArklM 11110113KOAEHYEM,

111HCTKIM H CK*T11141 cfrhAlkem, taro 11110CAAKHTH ElflOCA4KAW44r0 MIA


110r4 HA norkcTo i CK*T0-110LIHK1HHK QW,A,TTEATI VOCHOACTKA-MH H
CA4KOM GEIKE K'ItCHOM*1.1.15 H rocitoAcTtio-mn, [Mico]
AAHOSH 11,41)YE Kit 1111CTKYA CH WhCfAHRIE CE, HM MAAk1 menhir° 11,ApCTKL1
15 HACA*AOIKAIRE, CHK NAT] T"k111,15 [60 CE H 136 HE T'101Y,16, CTE IINCTKO]
01111AKIITH, HA woo H W ASIHM COGM C'hA1OTP*TH, T*A1 pAAT MOOKA
rOCIIOACTKO-MH C'hH K'hCftl'hC[rHOE 11] SAArO[WK1h13HOf H 1111*HOLIHTA-
HOE, H]SKE HAA 1I'hrkAIH 11hCThl
H Anowk HAACTOM HOKEA*HTIO roc-
flOACTKA-A111, H OEHT*AH CK*TOMOIr [MOHACT1100d WT elrkrIVK
20 E[IKE ECT E erv]tat tift-kck-k-rkii KAAAIPIHI1M HAIIIEH lioropomilkit
titICTIVkl-11110My HIKE Kit CK*111EHHO-HHOKWX, HAC'FAKIIHIVit H [OrIHTEA10
CAO[KICHAr0 craA,i NoticToKa], CTA1111f HMI( BuuTrluV, 110TOM
111MTLIM EAHKO CMT O XIMICT'k Kit i OH4CT1111. MKO A4 [HM ECT CEAd HA
NM-k] 411114HrH1111111H, HAWCOVWELIIH H H3KOrk1111 H TS11GAII,H li rEpA14-
25 HE11111 H 111JAT111* H BitPCuIjJH H KirktIMA11H tIETKp'kTH H filt6tH11
H klETIWILTH WT HAAHHHi Iiirk6OKA H WT GT1h1W111HHK AM H WT
KAAIrrArk1111 MIX AM H (131101)*10A H HAAHHHA H WT . .....
cti,totty H KFIN0r1h1A WT TIrlyrOKH1110 H KH1-10r111A WT lloArooti 11K
(HAAN fihl,Hr%H11 H LIETHIlli KOAEHHII,H HA AllApkIr H K4111 K04 MA CS 1143
30 HAH KOA"k11HRE AO KOAt CS RHAf FOCHOACKA, TL6 AA 1.1)C 1M311T H HA1104-
KHT ErAA CiA 11A3K1A*T, H KA WT IIIMXWKA 110A0K1111.1 H KHHOIVAA
WT GTOAOK1cHF1 1110 ECT rOCHOACKO. Bit ANN (TEO rOCIIOACTKA-MH,
AA ECT KOAE11 rOCHOACTKO-MH SMAH WT KOE Al*CTO AOK*CTH H HOCTA-
KHTH ErlfMEHA. 11 HO CMplITH rOCIIOACTKA-MH, 6MAH Kit AHH KOHM
35 rOCHOAAPEM, M HE GAGAET KOAE11 rOCHOAAÇYk HOCTAKHTH ErSMEHA WT
HHAX" CTpAHHAX, RH KAAVTE111 HOCTAKHTH minutia WT HHEK MOHACTHOEK,

6. rantoppiacalond I C4,01741413H1d. 24-25. Completat tiupà lista satelor ce se


X
repet'a mai jos. 31. 11pwa I npasi.

www.dacoromanica.ro
Nr. 105 BUCURE$TI, 28 OCTONIVRIE 1464 257

FIX AA CH flOCTAKfT IPSAIMA WT 604TYA WT MOHACTklp, KAN KOH AlOCHT


WT WI K'kCH H M EXAfT AO rkitip'kTH M1r, AA HE RAMP BOAHH
Ad PO HOMIHIabilT WT Twro 4AC 4TO ro flOCTAKfT) AA Frio 8A111fT'k H NH
AA CX ROANH HHOPO flOCT.AKHTH HA TY/ASH MA A1ONACTHpCKYA, 4:0pHrii-
WFIIIH 11 A,06138111M1H H HSKO0AHH H T80EA1H [H rEpAUHflpH NI roa,A,Hiwk 5

ENICill1H H Efl1t4A14011 H E'kEtHH H WT GTglawHif H S EAASPA0YHt


HH fAHH 141AKHTIA POCHOACK61 AA HECT [KOM11 CAHTSKATH] THtSH
cflta, 11H K'h6AA0, Hil INFAApf, HH ANNIAApf, 11F1 HHKTO 4TO 14li3ITH WT
I MICA ICT rocnoAcKe4 AOCTAHYA, TAKOiNIAlpf WT] KHHOIVAA KOAH CXT
MO11ACTH1110, KHHA(1114 Ad HM Cift 'if KkaMIT. fi 6110 ,A,A 11/411114T H flOCAAS 10
KOHCKIr AA 41111HT.
TYX K'hrk AA CXT CKtTOAW MON4CTW110 Kit KtKkl IS% W4HHS H
it WKAGAR H S0NIECTKIHKIA1 11110KWAI Kit fitHilH H Kit K1411011 K'kCF10AW-
HA/1TE CKtT01104HWHK 00ANTEA POCHOACTKO-MH, HOTOA1 H POCHOACTKA-AW,
flOW/Hf KTO CE SH HOKIrCHA flOSASAKHTli ALM W KAAC EMU', TO TAKOKkl 15

WTfT 1101/41TH KfAHKO SAO 11 wprYF WT POCHOACTKA-AW, MO IffittpHliK


110tCT`hI1Hk1K H 110C0AMHTIA efFnly DOUAI-MO POCI1OACTKA-MH. 3aKAH-
thief 110CTAKAUT POCHOACTKO-A1H, flO C'hAV'kTH rocno,s,cTKa-AHH Koro
HSKtLilfT rOCH0A-k BOP% 6HTH rOCFIOAHlik EAAWKOH BEAMH, HAN WT
CirkAftWAPO 11A0AA POCEIOACTKA-AW, HAN WT C'hp0AHHK PWCHOACTKA-A1H, 20
HAH 110 rirk[ctic HAIHHr WT] HHOHAFAIEMIK, M Afllf 1104TIT H 110110KFIT N
C'kX0AFINT H 01(TKp'kAHT cTe 110KfAtHYE POCEIOACTKA-MH, Twro [FocnoAk
Rork Ad 017K(PhAHT H AA] Cit)C0AHHT H AA OIrKptIlHT wit rocnoAcTK-k
frO. 11111f AH rocpanorr H flOflfpfT H pACHMT, Twro l'ocn.,0 Bork rn,a
OlrgflfT Fro HAF TtAWA% H It% KAAXLI1HM KtK ASWA FPO H AA HAUT 25
orwacTYF rk 'OA.% H C'h 110Ifin H C'k HHtAiti PEKWHAU1 HA rOCHOAA
BOP& CflaCA NAMPO, II(CIrCel X0HCTA, Kfl'hKit WO HA HkIK H HA 41AAOK
HX, OKI fCT H &RAFT Kit gtKkl. 11A1F1H.
GK-kAtTeATF: All1Ti10110ANT OttrpoKAarThcKhi Kvp IWCH*, HOTOM
1Kirrhui Aparowp AKOMINK, ?fly-nail RORK° 4,06(1H1A, /KIrflAil AvKa, ,KIrflail 30
&MAN OAKAKOK, ;Whim] GTOliKA EHHTHAOK, [HtSrmil Wkro]f liopHFK,
)K1/11411 AHAfliTlrh AWPW*fT, kkTKO CTOAHHK, EpATIO cnaTali, ILIA
KHCTYA0, /kW Ilf)(4011111{, H-krol KOAWC. [E0114K0 IlliCAK, CaKTOKIH1 KH
ft'k rpa,A, ByKylught, KirkT x3H,or. iti,e,HKTimi Al.
t Ity Pamo KW1KWAA, MHAOCTY/A CONCYA rocnomink. 35

t Acei cati se poarta cu duhul lui Dumnezeu aceia sant fiii


lui Dumnezeu precum spune dumnezeescul apostol, caruia pe
36-37. Pavel. Romani, 8, 19.
17

www.dacoromanica.ro
258 BUCURE$T1, 28 OCTOMVRIE 1464 Nr. 105

urmä mergandu-i cei ce se sträduesc spre cele bune, au dobandit


viata dorità, cele pämantesti läsandu-le pämantului §i de ceruri
alipindu-se au auzit acel glas fericit de bucurie, pe care ve§nic
Il aud: o Veniti blagoslovitii pärintelui meu, sä mo§teniti imparätia
5 care este gätità vouä. dela Intemeierea lumii ». Care §i eu binecre-
dinciosul §i binecinstitorul §i de Hristos iubitorul si autocrat,
Io Radul voevod §i domn fiul lui Vlad marele voevod, din mila
lui Dumnezeu §i cu darul lui Dumnezeu stápanind §i domnind
toatà tara Ungrovlahiei §i a pärtilor de peste munti, herteg al
io Amlasului §i Fägärasului, care cu putere a binevoit domnia mea
cu a sa bun'avointä, cu inimä curatä si luminatà ca sà proslävesc
pe Dumnezeu care m'a proslävit pe mine si m'a ridicat cu slavä
pe scaunul sfânt räposatilor pärintilor domniei mele. Aceasta
amintindu-mi §i domnia mea c'd multi impärati au stat in 'papa"-
15 rätia lor, dar putini au mostenit Impärätia cerurilor, deci m'am
gräbit §i eu, nu numai sá carmuiesc aceastä impärätie, ci pururea
sà privesc §i la sufletul meu, de aceea am ddruit domnia mea
aceastä atotcinstitä si cu frumoasä fatä §i preacinstitä, care este
deasupra tuturor cinstelor §i darurilor, prezenta porunc6 a dom-
20 niei mele hramului §i l'aca§ului sfintei mänästiri dela Snagov care
este Intrarea In Biseric6 a preasfintei stäpanei noastre Näscäloare
de Dumnezeu §i preacinstitului intre ieromonahi, carmuitorului
§i inväTätorului turmei cuvantätoare a lui Hristos, staretului popii
Viniamin dupg aceea tuturor fratilor câi sant intru Hristos in
25 mänästire, ca sä' le fie satele anume: Fringhi§e§ti §.1 Dobrusesti
§i Izvoreni §i Turbati §i Ghermäne§ti §i GrAdi§tea §i Barse§ti §i
Crkimari a patra parte §i Bäbeni si a patra parte din muntele
Garbova §i din p'ärtile Straostilor §i din Cälugäreni partea lor §i
Floreiul si muntele Manii si din silov §i via dela Targovi§te
30 i via dela podgorie §i 20 de s'ala§e de Tigani §i patru mori la
Didrih. Si oricate sate au pait acele mori cat timp au fost dom-
nesti, acelea sä le pdzeasa §i sä le dreagä cand se stricä, §i vama
dela Prahova jumätate §i via dela Stoloveni care este domneascä.
Tar in zilele domniei mele sà aibä voe domnia mea din once
35 loe sä aducä §i sà numeascä pe egumen. lar dupä moartea dom-
niei mele, in zilele oricArui domn, sä n'aibä voie domnul s'a numeascä
pe egumen din alte pärti, nici calugärii sà numeasc6 pe egumen

2-3. Papel. Romani, 2, 7. 4-5. Matei, 25, 34. 11-12. loan 13, 32.

www.dacoromanica.ro
Nr. 105 BUCURE*TI, 28 OCTOMVRIE 1464 259

din alte mänastiri, ci numeasca egumen dintre fratii din


manastire, pe cine le va place dintre dânii toti i sal fie Ora la
moartea lui, sa nu OA voie sa-1 schimbe din ceasul and 1-au
asezat, Oda' ce va muri. i nici sa aiba voie sa aseze pe altul asupra
acelor sate manastiresti: Fringhisesti i Dobrusesti i Izvorani çi 5
Turbati j Ghermanesti i Gradistea i Barsesti i Cracimari
Babeni si din Straosti si la Calugareni. i niciun dregator dom-
nesc &a nu aiba voie sà prigoneasca acele sate, nici galetar, nici
albinari, nici dijmari, nici nimeni sa nu ja ceva din cat este venitul
domnesc, de asemenea din viile care sant ale manastirii sa nu li
se ja vinarici, iar birul sa*-1 plateasca i posadä i oaste sa faca.
Acestea toate fa fie sfintei manastiri In veci de ocinà si de
ohaba i dumnezeestilor calugari de hrana i spre vesnica pomenire
a sfânt raposatilor parinti ai domniei mele, apoi i domniei mele,
pentruca cine s'ar incumeta sa le dauneze chiar i cu un fir de par, 15
unul ca acela va primi mare rau i urgie dela domnia mea, ca un
necredincios i calcator si un violator al acestei porunci a dom-
niei mele.
Blestem aseaza domnia mea, dupa moartea domniei mele, pe
cine va vrea Dumnezeu sa fie domn farii Romanesti, sau din 20
rodul inimii domniei mele sau din rudele domniei mele sau, pentru
pacatele noastre, din alt neam, daca cinsteste i Innoieste i pazeste
Intareste aceasta porunca a domniei mele, pe acela Dumnezeu
sa-1 Intareasca i sa-1 pazeascà i sa-1 confirme In dornnia lui.
Dac6 violeaza i nimiceste i risipeste, pe acela Dumnezeu sa-1 25
ucida aici cu trupul i In veacul viitor sufletul sau i sá OA parte
cu luda i cu Arie i cu ceilalti cari au strigat asupra lui Dumnezeu,
mantuitorul nostru, Isus Hristos, sangele lui asupra lor si a co-
piilor lor, ceea ce este i va fi In veci. Amin.
Martorii: mitropolitul Ungrovlahiei kir Iosif, dupa aceea jupan 30
Dragomir dvornic, jupan Voico Dobrita, jupan Duca, jupan Cazan
al lui Sahac, jupan Stoica al lui Vintila, jupan Neagoe al lui Bor-
cea, jupan Dimitrie logofat, Deatco stolnic, Bratul spatar, Lal
vistiar, Ivan paharnic, Neagoe comis.
Coico a scris, Octomvrie 28, In cetatea Bucuresti, anul 6973 35
(1464), indiction 14.
Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.

28, 29. Matei, 27, 25.


170

www.dacoromanica.ro
260 BUCURESTE, 14 OCTOMVR1E 1465 Nr. 106

Original pergament, foarte deteriorat. Pecete atarnatil, cdzutd. Arhive


Stat, 1st. 11/54 (Snagov, I), cu o traducere româneascd de G. Pesacov (1843),
cu multe lacune. Insemnare pe verso: carie de ocol a meincisiirii. Regest. Crono-
logia Tabelard, p. 25-26 (Nr. 31), cu data Aprilie 28.

5 106.

Bucurefti, 14 Octomvrie 1465.


Rada cel Frumos scutefte de vamei la thrguri, la vaduri fi la
munti douei din* ale meineistirii Cozia, care pot aduce sare dela
ocne, butoaie ca vin ci pefte, peste tot, dela Severin la
10 t IIIHAOCTTIO COMTE/0, ILV PMivit KOEKOAd H POCH0A1111%
BEMMI VrrpOKAArTHCKOH, ChiNk KEMIKOril BAL1,1,t1 KOEKOAE, AAKAT VOCI10A-
CTKO-MH CTE HOKEAtliTi rOCHOACTK4-A111 CK*TOMIf rpAMIr H WEHTEAH
CrkT*H fi ,KIIKOH4111111-kii Tpoinkii H CK*TOMIr MOIUCTHIllf EME ECT BO3Td
CTdAdi XpliCTOKA, ErvAiEny inri)
H N4CT4KHI1K1( H lirLIHTEA10 CAOKECHdr0
Cli*T0A1 MOHACTHA EME
GHA10111t H K'KCEM CpATT4M, EA1111,11 CMT ICK
W XpliCT*, MKO Twro MOH4CTH(1A AKE TEAErli AA rOAHT C40E0A110 H
AA KIrIPIVKAIT Hp'kKON COA HA WKIldr, EME KI[HOKATH, KdAM Ad HE AdKd r,
HHME WT KO3HAH1111,H KHHOM, HHME WT pHCkl, MIME WT HHO/fi
mirm KdA1X AA HE AdKAT DO KKCF1 TpltrOKH H 110 K'kCH 600AOKE WT
20 C-EKE41111 AANCE H A* BpdHA, HHME no lidMar HAAHHHCKdr, HHrAf KdA1M
M 111 AdKAXT, HOHEME HpHAOM11 rOCHOACTKO-A111 CTE MpOKAHTE
ircfrk,A,Ygm, MKO Ad CE KOMIHT CrkTkl H KOMECTKEHH 1111011,11, lUit K*(1110E
KlICHOMHFUHTE CK*TOHOtITKIIIIir pWATTEA VOCHOACTIU-A1H, 110T0M H roc-
noAcTsa-Nui. HM HE CM'kET 1103dSdKIIT THr3H AKE TEAEPH, HH
25 HHME IldliKdAdC11 DO WpAUJOr HAEME CMT Tp'kr0101, HHME AK00111111,H,
HHME IUMEW11, HHrTO WT son.kp H WT cm/1- POCHOACTIU-MH, HOHENCE
KTO AH HM CH 110346411114A H KAAC EAHH, TO TAKOKH HAUT HilTETH
KEMIKO 340 H wprTe WT rOCHOACTKO-MH, KdKO HAC41[1111111K u FIEK*01111K
CTEMlf HOKEA*11T10 POCHOACTIU-MH, 4 UNO H*CT, DO pEt1 rOCHOACTKA-MH,
30 IIHCAJC il411,1(0, ebrTOKpTH AT, HACTOAHH rpaA IiVKVPftIJH, KlrkT
x511,°A.
t IW PA,A,Ir A KWEKWAA MHAOCTTA COMTIM rOCI1OA11Hk.
t Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod i domn a toat4
tara Ungrovlahiei, fiul marelui Vlad voevod, dà domnia mea
35 aceast6 porunc6 a domniei mele sfAntului hram i locas al sfintei

www.dacoromanica.ro
Nr. 107 BUCURE$TI, 5 NOEMVRIE 1465 261

§i de viata Incepatoarei Troite i sfintei manastiri care este Cozia


carmuitorului i Invatátorului turmei cuvantätoare a lui Hristos
egumenului kir Simon §i tuturor fratilor cati sant In sfanta
nastire Intru Hristos, ca douä carute ale acelei mdnastiri s'A mearga
libere §i sa cumpere, mai Intai sare la ocne, pe care cumparand-o 5
s'a nu dea vaina, nici de/a butoaiele cu vin, nici de/a peqti, nici
dela alta cumparatura, nicaieri sa nu dea vaina la toate targurile
§i la toate vadurile dela Severin pana la Braila, nici la vamile
muntilor, nicaieri sa nu dea vaina, pentruca am adaugat domnia
mea aceasta danie cu toata osardia, ca s'a se hräneasca sfintii
dumnezee§tii calugari, spre ve§nica pomenire a sfant raposatilor
parintilor domniei mele, apoi i domniei mele. i sä nu cuteze
s'a le dauneze acelor douà carute, nici judecator, nici parcalabi
de ora§e unde sant targuri, nici dvornici, nici vame§i, niciunul
dintre boierii §i dintre slugile domniei mele, pentruca cine le-ar 15
(Fauna chiar i un fir de par, unul ca acela va primi mare rau
urgie dela domnia mea, ca un neascultator i necredincios al acestei
porunci a domniei mele i altfel nu este, dupa spusa domniei mele.
A scris Lasco, Octomvrie 14, In cetatea de scaun Bucure§ti,
anul 6974 (1465). 20
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, Ist. 11/55 (Cozia, netrebnice, 1V), cu
o traducere de St. Nicolaescu. Pecete atArnatti, cAzutg. Publicat de Mileti6
Agura, p. 124-125. Regest. Aricescu, Ind ce, Nr. 2252 si 2275 si In Crono-
logia Tabelarci, p. 26 (Nr. 22). 25

107.

Bucurefti, 5 Noemprie 1465.


Radu cel Frumos inteireVe lui Vrabe ci frafilor sài, Dragomir,
Nicula, Gheorghe f i Melnea satele Pademl de Sus, a treia parte din
Rofia lui . 'tirb4, a treia parte din Ro$ia lui Lctslo, a treia parte 30
din Piscupi cu bate prcIdalicele, jumlitate din Bujorefti, Beripoefti,
jumeitate din Vaduri i Sláilecti, scutindu-le de toate Urde f i pre-
sta(iile.
tF.i1 XpHCTA ROPA BiblrIMI*(311111 H 3/141'04kCTHIKH H XpHCTOMOCKH
H CaN10,..4,11'113CtiltHH, Pi1,A,1p114 BOEKOM H rOCHOM11111, Ch1/16 31/111KOra 35
L141,4 KOEISOAE, MI1i1OCTria COWYGIS H KOW1G11 AdillOgtilITEM;WCA1,11,4,MIlr-11111

www.dacoromanica.ro
262 1312CURE3TI, 5 NOEMVRIE 1465 Nr. 107

H POCHOACTKIrMlia-MH K'kefli REMAH XrpORAAKTFICKOH H BAHAMIHNCKH A1


CTpAHAM, fiA1AAIIIS H (114PpA Illy r 4111r, 6AAP011p0HBKOAH POCIIOACTKO-MH,
CKOHM RAArkiM Hp0H3KOMNYIA1, CEPkTAkIA1 11 4kCTFIA1 Cp'hARM, H Aapo-
gar CkIH 11%0 WitCTIIH H CAAPOW 60311H H np*notrranii 113if HAA ItitC*MH
5 41KCT'h H AnpoK, FIACTOAH 110KfA*114 POCNOACTKA-MH, cmrrant rocnoA-
CTKA-A1112. . . . AS gpasgui, H spirrYam WO, ApAromnpv H BlIKSAf H
.

Floprs H IThlt[Irk] C'h CHHOKI CH, MO AA HM OCT BAMW rOp[11H 11] .. .


H WT PO MTh 111.19KNI,0K4 TOTH AlA H WT P[0111 la]
ilACKAWKA TpfTH AM H [TAKO]KAEPE . . . H TPITH AfA WT BlICKSH11,
III Kam KOAHKO WhpAAAHKF CX H WT BrICOpflpH HOA H EIPHKOElpH H WT
BAASpii HOA H GA'10111Af ill H.
TWPO PAAT Ti /A K'hC'k M HM ECT 11% W4HFIS 11 WrAKS, TtA1 11

AfItAM Fir, stiSiWront H 11P*KHSiNTOM, 1104EK WU WT witmuro KAM, WT


CKHFIHWO KAM, WT HilfAdOCTKA, WT KAKANICTKA, WT AIIN4A1H, WT KH NA-
15 plill, WT rnosH, WT H01403, WT norsoA, pEK MN lVT 1111Cfr CAlp KKAr H
AANCEAX KEAHMIX ;NE H MAMIX, f AHKA Cf IlArOAHT K'k CA 110ArkNIAKI1 OH
SEWN H WCAACTH POCHOACTKA-A1H. II AA HA1 HI CA1PECT SANTOKATH NH
MARL, NH PAORNHK, HH 6/1114ï4, 11H HHX-TO WT 60A-kp 11 WT HpAKHTFA
rocnoAcTKa-mH, H0CHAAIA1Hr HO MHAOCTfr H 110 pAgOTAX POCIIOACTK4-A1H,
20 HOHOKl KTO AH HM EH 1103A 6AKHA awl H KAAC AH11, IN+ TAKOKII H MAT
IlliTATH KfAHKO RAO H WOPTE WT POCHOACTKO-A1H, KAKO nirkcT,YouniK H
11611*(1NIIK 11011fANTO POCH0ACTK4-111H.
etpoNg H HO CMp'itTH POCHOACTKA-A111, Koro 1100113140AHT romp.
fiork [skrrH] rOCHOAHHk BAA MOH 3FM4II, HMI WT CP'kAPIIIAPO HAOM
25 POCH0ACTK4-A111, HAH [WT ri1poAKHK] rocnoAcTKa-nw, HAH HO PAKOA1
[HAMM% WT H1101HAFMOIHK, mpg 110411TOT] H FIONOKH H STKpkAH
al HOW* Of POCHOACTKA-MH, H TWPO rOCHOAk fiork Aa [STitlykl-
/or H AA C'hrPANHT Kit rocnoAcTs* gro, A illf AH Ilf HO4kTfT H NI
110110KHT H HE STKIMAHT C.14 HOW* Of, [NA pas]wpwg, H pACHHET,
So H TWPO rocnoAk Rork AA 110pA3HT H AA SOFT 3Al Tyk40A1, A Kit
KAAmtplir KvkIC AS WA WO H AA HMAT SgarrYi C'h II0A0A1 H C'h
Agent H Cit WIIHA111 II0Aftif VICE K'kaltfIH Rif HA XpHCTA flora CH4C4
Hauggro, K (MK% gro NA 1111r H HA 'if AOr Fir, f;Kf f CT H W'hAfT 111%
6*Kkl. flAmi H.
35 GrkA*TEMI : NISIIAN Aparoamp AKORIHK, )KSILIN BOHKO AORpHILA,
NiS11411 MICA WT rpf4H, /KSHAII OTOHKA BlIFITHAOK, RiSHAN ii*POI ROPLIFK,
INMAN AHMIITp% AOPOikT, liPATIrAlt CHATAP, AAA ISHCTHIAP, kkTKO

11. BaAtSpu. lect. nesigurA.

www.dacoromanica.ro
Nr. 107 BUCURE$TI, 5 NOEMVRIE 1465 263

CTOAHHK, HUH HEK,ipHHIC, ifkrOf KOMHC. flsi ..... FIHCAK, HOEKAS


E, PHA MI:801pH, KAtT xS10,&,.
t NASA Ktvemm, MHAOCTTA EONCTEA rOCHOAHHk.

t Intru Hristos Dumnezeu bine -credincios 0 bine cinstitor


§i de Hristos iubitor 0 autocrat, Io Radul voevod §i domn, fiul 5
marelui Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu i cu darul lui Dum-
nezeu stgpAnind i domnind peste toata tara Ungrovlahiei 0 al
pärtilor de peste munti, herteg al Amla§ului i Flgära§ului, a
binevoit domnia mea cu a sa buravointa, cu inima luminatà §i
curatd §i am däruit acest a tot cinstit §i cu frumoasä fatä i prea
cinstit, care este deasupra tuturor cinstelor i darurilor, prezenta
poruncd a domniei mele, slugilor domniei mele, Vrabet
fratilor säi, Dragomir §i Nicula i Gheorghe i Mânea cu fiii lor,
ca sá le fie Pade§ul de Sus 0 0 dela Ro§ia a lui Stirbet a
treia parte 0 dela Ro§ia a lui Laslo a treia parte 0 de asemenea 15
0 a treia pa' te din Piscupi, oricAte prädalice sänt 0 din Bujore§ti
jumätate §i Berivoe§ti 0 din Vaduri jumAtate si
Deci acestea toate sá le fie de ocind 0 de ohabä, lor i copiiilor
lor, nepotilor i stränepotilor, incepand dela vama oilor, de vama
porcilor, de albinärit, de gäletärit, de dijme, de vinarici, de gloabe, 20
de transporturi, de cäläuze, adicä de toate prestatiile i dAjdiile
mari i mici, cAte se 016 In tara i In stäpanirea autocratà a dom-
niei mele. Si sä nu cuteze sä-i prigoneascä, nici judecätor, nici
globnic, nici bircei, nici nimeni dintre boerii i dintre dreggorii
domniei mele trimi§i dupä milostenii i dupä prestatiile domniei 25
mele, pentru eh' cine le-ar däuna i Cu un fir de Or, unul ca acela
va primi mare Mu i urgie dela domnia mea, ca un calcator §i
necredincios al poruncii domniei mele.
Inc4 i dupä moartea domniei mele, pe cine voie§te Dumnezeu
sä fie domn al Tárii Române§ti, sau din rodul inimii domniei 30
mele, sau din rudele domniei mele, sau pentru päcatele noastre,
din alt neam, dac4 cinste§te i innoe§te i Intäre§te aceastä poruncä
a domniei mele, 0 pe acela Dumnezeu sà-1 Intäreasc6 ì sa-1 pä-
zeasc6 In domnia lui, daca nu cinste§te 0 nu Innoe§te 0 nu intä-
re§te aceastä porunck ci nimice§te i risipe§te, 0 pe acela Dum- 35
nezeu sà-1 nimiceasc6 i sà-1 ucidà aici Cu trupul, iar In veacul
viitor sufletul lui, i sä alba parte cu luda i cu Arie i cu acei
Iudei cari au strigat asupra lui Hristos Dumnezeu, mäntuitorul

www.dacoromanica.ro
264 BucuRWI, 15 IANUARIE 1467 Nr. 109

nostru, sAngele lui asupra lor 0 a copiilor lor, ceea ce este 0 va


fi In veci. Amin.
Martori: jupan Dragomir dvornic, jupan Voico Dobrita, jupan
Duca din Greci, jupan Stoica al lui Vintilà, jupan Neagoe al lui
5 Borcea, jupan Dimitru logorát, Bratul spätar, Lal vistier, Deatco
stolnic, Ivan paharnic, Neagoe comis. Eu am scris, Noem-
brie 5, In cetatea Bucureqti, anul 6974 (1465).
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Acad. Rom., Doc. pachet CXXXIV/12. Pecete
10 atArnatri, cAzutd. Mentionat de I. C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 17 nota 3.
Regest. Florescu, Divane, p. 43.

Fdrei loc, 12 Decemvrie 1466.


Rada cel Frurnos dei un hrisov.
15 « 6975 (1466), Decemvre 12. Chrisobul lui Radu duce §i domn,
fiiul lui Vladu duce 0 domnu».
Original pierdut. Rezumat in Brezoianu, Vechile Institurii, p. 238, cu in-
dicatia Monastirea Mihaiu \Todd *.

20 BucureVi, 15 Ianuarie 1467.


Rada cel Frumos inteirefte mlíneistirii Cozia bate beilfile dela
Dundre, dela Seipatul peinei la gura lalomitii fi pune hotarnici pe
Dragoi fi Goe din Faceiieni, Gum din Frcifilefti, Petre pargarul fi
Budufloy dela Floci. PorunceVe peirceilabilor dela Floci fi breinif-
25 tarilor sei nu se amestece; Flocenii sä nu impiedice ca veitafii meinds-
tirii sei ja 'ama f i perperul, unde se incarcei carele ca pefte,la Steinca,
Bordu§.ani, Feiccliani, Vleideni, Blagodefti sau la Corneni.

+ IIIHAOCT.1.10 60MTHO, ILO Pg1,3,1frl'h KNEW II r0C110,..\HIrk ritCfli


3fA1AH aírrpOKAAXIIICKOH, Milk BAtIrk4 ISEAHK01'41 KOHKO,..Vk, MEAT l'OC-
30 HOACTKO-Nili CTE HOKEAHHYI rOCHOACTKA-MH Cit*TOA11( X041AIS H C111kTOH
WCHT*Alt1 CK*Tk1N. H 7EFIK01.1446AWkH TOOFM,11, MWHACTH(110 WT 1103Y6 H

1. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
Nr. 109 BUCURE$T1, 15 IANUAEIE 1467 265

a-trimly H HACTAKHHKy CK*TItIM WIEHT*Ak1 TOM, Kyp GHMOH, H 111tClAA


GpATHAM 11A/KE W Xpncrk wsp*Taxiinim C Kit CK*TOH WSIIT*A111
ToA, mt:o AA HM C.11,T 6AATA H rpltAA WT GitHATI(AA flOAKO HA AyHAK,
AAH no itorky 11 HO AyHAKy, AGA*, ,A,0 yrrnTa GAOK111111,0, CKE 110 KOMI'.
HOHE;KE I/pTHAf flpfA rOCIIOACTKO-41111 EryMEH GHMOH, TA as Aw roc- 5
FIOACTKO-MH CAyr61 rOCHOACTKA-M11, Aparom H Fouo WT 4:11+KI6E11H H
rypEllIA WT 441-1sM,HAELMI H WT (1)a01111, HETOA np.krAlia H hyAyllIAWKA,
TA HM cy MAIA KOTAp no goAy, KHHrA rOCHOACTKA-MH.
Toro paAm AA HM ECT KK W1IHHN. H Kl WXARX. H o ECT AOXO,A,
T*A1 KAATWM H 11111AWAA, KAMA WT pHEE, KrKCE M ECT CK*TOH 111611- 10
T*AH TOH. 11 HHK HIIKTO AA HE METEXAT, 1111 11111tKAA4CH CDA011fM, HH
EpANHWApH, ni HWIt KTW WT HO/1*p H WT /IpAKI1T*A rOCEIOACTKA-MH,
HOHENSE KTO HM CH 1103416AKHA AinE H KAAC FAHH, TAKOKH SAO WET HATHT
WT rOCIIOACTKA-MH.
H naK, Kid 113/10114HH, TAKO KH roltopum rocnoArrito-mn, m CAT
KOAIIH KAAIrrEpH AA HOAArAXT K4T4CII1 H 171111 HpAKHTEATE HO MIX' 6AATA,
A KH pasoTy Ati HE MATE. 11 KAM rtio CE HATOKAOHT KOAA 11111y WT
HH)C KAATA, HAN y GT*FiKE, HAH OIf 11013,1,1rWAH11, HAH If(1).1kKAR4Ilkl,
HAN OIfRA'ItA*H111 H oy RAArOAHHH, HAH Oy HOpH*H1J, AA CAT KOAHH
KAAyrEpH AA Kit311MAXT KAMy HEIMER', A HH'It HPIKTO ,A,A HE AlfTEXAT. 20
KApl KTO 6h1 HACTAFIHA CTE HOK1A-ktat FOCIIOACTKA-MH, TAKOKKI
HAUT 110TIATIA KfAHKO SAW H worTe wT rocnoAcTita-mn, flO pitni roc-
nOACTISA-M11.
GKEAETEATE CTEMy flOKEirkHTIO rOCIIOACTKA-MH: 11-kr AKOpHliK,
,KrIAH ASKA, /K1r114111 Apronuip IrApnipeit, NIVHAH &BAH A0r02PT, 25
myna' Mkroe HOVIEK, ,tcynan GTANtHOA Illoomyn AIAAki AKOpHHK,
A*TKO CTOAHliK, EpATICA CIlATAp, AAA KHCTHRO, HKAH
KOMHC, GTAH H NAVA CTOATOpHHII,H H43% GTAH IIHCAX Ifrpo,
ByKyvElpH, MEC*1A rEHAIITH 717, KAT xS11,00, IHATICTTWH
t 1W PAAVA KWEKWAA, MHAOCTT/A 60/KTE/A rocnorivinik. 30

t Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod §i domn a toatà


Tara Ungrovlahiei, fiul lui Vlad mare voevod, dà domnia mea
aceastd porunca a domniei mele sfântului hram §i sfantului loca§
al sfintei §i de viatà incepdtoarei Troite, mânästirei dela Cozia
§i eguinenului §i carmuitorului acelui sfant loca, chir Simon, 35
§1 tuturor fratilor cari petrec Intru Hristos In acel sfant loca, ca

28. RHCAX I mi. 29. I n.

www.dacoromanica.ro
266 BUCURE$T1, 18 MAI 1468 Nr. 110

sg le fie bgltile 0 garlele dela Sgpatul, drept la Dungre, dar pe apg


0 pe Dunäre In jos, pang la gura Ialomitii, peste tot pe apg. Pen-
trucg a venit lnaintea domniei mele egumenul Simon, i-a dat
domnia mea pe slugile domniei mele, Dragoi 0 Goe din Fgegieni 0
5 Gure§ din Fratile§ti 0 dela Floci, Petre pargarul 0 Budu§lov, de
le-au dat hotar pe apg, pe unde serie cartea domniei mele. Deci
fig le fie de (mina' 0 de ohabg. i °Heat este venitul acelor MO
0 garle, vama dela pe§te, totul sa fie al acelui sfant loca.
nimeni altul sa nu se amestece, nici parcglabii Flocilor, nici bra-
10 ni§tari, nici nimeni altul dintre boierii 0 dintre dreggtorii dom-
niei mele, pentruca cine le-ar dguna 0 cu un fir de par, acela va
pkti räu dela domnia mea.
*i iarg§i, -you'd Flocenilor, astfel va vorbe§te domnia mea, SA
fie liberi cgluggrii sg-§i a§eze vatafii si alti dregatori la bgltile
10 lor, iar voi sg nu aveti treabg. i oriunde se Incarcg carele cu
pe§te dela baltile lor, sau la Stanca, sau la Bordu§ani, sau la Fa-
calani, sau la Vladeni 0 la Blagode§ti, sau la Corneni, sa fie liberi
cgluggrii sg ia vamä 0 perperul, iar altul nimeni sa nu se amestece.
i oricine ar calca aceasta poruncg a domniei mele, acela va
20 primi mare rdu 0 urgie dela domnia mea, dupg spusa domniei mele.
Martorii acestei porunci a domniei mele: jupan Neagoe dvornic,
jupan Duca, jupan Dragomir al lui Udri§te, jupan Cazan logorät,
jupan Neagoe al lui Borcea, jupan Stanciul oimul dvornic mic,
Deatco stolnic, Bratul spgtar, Lal vistier, Ivan paharnic, Mircea
25 comis, Stan 0 Radul stratornici 0 eu Stan am scris In cetatea
Bucure§ti, luna Ianuarie 15, anul 6975 (1467), indiction 15.
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, 1st. 11/56 (Cozia, XL), cu o traducere
de G. Pe§acov (1849). Pecete aplicata, cgzutd. Un extras, continând numai
80 divanul, la Mileti6 0 Agura, p. 125. Regeste. Aricescu, Indice, Nr. 2247 si
Florescu, Divane, p. 43. 0 traducere româneascd tArzie publicata de Dan
Iliescu, Cetatea de Floci, Bucuresti, 1930, p. 21-22.

110.
Bucurefti, 18 Mai 1468.
36 Radu cel Frumos intdrefte lui Dalban jumcItate din nzuntele
Andrian, cumpei rat dela Jitian pe 330 de aspri. Domnului i se dei
un cal.

www.dacoromanica.ro
Nr. Ilt BUCURE5TI, 17 IA.NUARIE 1460 267

t 1LINAOCTTWAt ROMTWM, Iw PdAyAk KOEKOAA H FOC110,4,11116


BMiHXrpOKAAKTHCK01-1, Mtn. KEAHKOrd HAW KOEKOA*, AAKAT roc-
flOACTKO-M11 CTE 11011EA*NTE ,A,AligANS Clk Ck11101111 MS, laKO M MS ECT
11AM111114 WT IINAOTAN 110A, 110110KE 110K81111 WT IKTTTAN Sd TA AC11014 N
rocnoArrKS-Am KON. Giro paAT AA MS CT Kk W411115 n Kk KARS N 5
NH WT KOPONCAE HENOTVCNOKENO 110 p1104 rOCHOACTKA-A111.
Gg-kA*Thita : HISHM1 Ifkr Aitoputhc H ,K811411 MICA H ;KS11AN Aparo-
mup gApillpfit H 7K81141.1 Ki1301 AWrO*ET, fipATyAk CEIATAO, ,A,-kTKO
CTOMIHK H KAAA KliCTTIa11, EHNTHAO HAVONHK, (1111p4A KOM11C.
ElliCdr, IRMA HT, y rpaA fiSKSpiqui, KAT xS11,0S. 10
110 PdAyAk KIVIKWAd, A111AOCTTA KOKTRi rocnoAinni.

t Din mile lui Dumnezeu, Io Radul voevod i domn a toat6


Tara Ungrovlahiei, fiul marelui Vlad voevod, d domnia mea
aceastà porunca lui DAlban cu fiii lui, ca s4 le fie muntele dela
Andrian jumälate, pentrucA a cump6rat dela Jitian pe 330 de 15
aspri i domniei mele au dat un cal. De aceea sä-i fie de ocing §i de
ohabä §i de nimeni neatins, dupá spusa domniei mele.
Martorii: jupAn Neagu dvornic i jupAn Duca §i jupAn Dra-
gomir al lui Udri§te i jupan Cazan logofdt, Bratul spaar, Deatco
stolnic §i Vlad vistier, Vintilä paharnic, Mircea comis, Late° am 20
scris, Mai 18, in cetatea Bucure§ti, in anul 6976 (1468).
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete aplicatà, cAzutd. Muzeul TArgu-Jiului (Liga
femeilor romäne). Fotografie, la Nicolaescu-Plopsor, Documente oltenefti
(album), Craiova, 1933, pl. Nr. 1. Publicat de *tefulescu, Doc. slavo-romcine, 25
p. 18, Gh. Ghibänescu, Surete, I, p. 283; Amicul Poporului (Tg.-Jiu), III,
1901, p. 70-71. Regest, Florescu, Divane, p. 44; Noua Revista Romdnei,
1900, p. 377.

111.
Bucuregi, 17 Ianuarie 1469. 80

Radu cel Frumos inteireve lui Opri$ ca fraçii$i ca verii lui »i-
mitate din satul Vdrloni. Opri$ cu fra0i lui veniserd in fafa clom-
nului $ili fcicuserd pe cei trei veri ai lor fra0 peste aceastei mo$ie.
Preidalica sei nu fie. Domnului i se dei un cal.
t ILLHAOCTHA 60)KTEM, IW NAVA% KOEKOAA H POCEIOAHIrk K-6C111 85
BEMAH OrpOKAAKTHCKOH, C61116. RAW KEATKAPO KOEKWAt, AAKAT r0C-
rOACTKO-MH CTE 110KEA-ktaf POCIWACTKA-MH CASPAM rocnoAcTsa-mH,

www.dacoromanica.ro
268 BUCURE5TI, 17 IANUARIE 1469 Nr. 111

Gkipinne C'h sotITHIaal H Cit pATICLIEAOM 11K GTMPISA H AMMAN H


litkrk, 14KO Ad HM ECT Olf Rp'hAOHH 110, HOHEME 1111ThAEWWI Cit
Gpt1T1114 CH ripEA rOCEIOACTKO-MH, TA CF1 0rA03111 611ATICI1ATI4 CH, GTM1-
410 H AMMAN H BAA* 114A 0040KHHIr WT E.pltAOHH, Ael CH CS CNITil4
5 HE113AEAEHH Ç.KK'kKkl. H KAN KOMV CE WT ElliK HOHAVHHT CrkMpkTk,
HIMMAHKA K'h HHKM H*CT, Hy AA ICT W4HH4 WCTAKWHM. H roc-
110ACTKIr MU MA01111 KOH. Toro NAT Aa HM ECT ICit W111111.15 H WK4K
H HIE WT Koro HEHOTItKHOKEHO, 110pEtIH rOCHOACTKA-A1H
GKEAFTME: myna!" livkr AKOIIIIHK, mynan AyKa, )fC1(H4H Apr0411413
10 V-Apnwis, myna' Kasai' AWPW4SET, )10f11411 111krol ROVIEK, A*TKO
CTOMIHK, EfItITIrAlt CHAT4f1, Mlip(14 KON1HC, EAkKItA KHCTHI4(1, E.HHTHAN%
Eldp11111HK, GT4I1 H ILIA* CT(14T013HH111H H 43k 1111114K0 LINK, rpaA
srtypitilli, rough' 3T, 114*T xS11,03.
t1wPamo KWEKtVAt1, MHAOCTTA 1602fatit rOCHOAHHh.

15 t Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod i domn a toath


Tara Ungrovlahiei, fiul lui Vlad marele voevod, dà domnia mea
aceasth poruncä a domniei mele slugilor domniei mele, lui Opris
cu fratii shi i cu verii lor, Stanciul, Dusman i Balea, ca sä le fie
la Värloni jumhtate, pentruch a venit Opris cu fratii säi In fata
20 domniei mele, astf el si-a asezat pe verii shi, Stanciul i Dusman
Balea, peste jumätate din Varloni, ca sh-i fie frati nedespartiti
In veci. Si orichruia dintre dänsii s'ar Intampla moarte, prhdalica
la dänsii sh nu fie, ci sh fie mosiile celor rhmasi. i domniei mele
au dat un cal. De aceea sh le fie de ocing si de °hag si de nimeni
25 neatins, duph spusa domniei mele.
Martorii:. jupan Neagu dvornic, jupän Duca, jupan Dragomir
al lui Udriste, jupan Cazan logofht, jupän Neagoe al lui Borcea,
Deatco stolnic, Bratul sphtar, Mircea comis, Välcul vistier,
paharnic, Stan si Badea stratornici i eu Milco am scris In ce-
30 tatea Bucuresti, Ianuarie 17, anul 6977 (1469).
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete aplicatk cAzutk Acad. Rom., acte necatalogate
(Mapa Nr. 132). Fost proprietatea V. A. Popa, Gràdistea, jud. VAlcea, fost
la expozitia din 1906. Copie de I. Bogdam Acad. Rom., Ms. 5236, f. 162.
35 Regest In Acad. Rom., Cresteri 1908, p. 125.

12. 11HCAX I rri. 13. l'enaptH I rt.

www.dacoromanica.ro
Nr. 112 BUCURE$T1, 28 IUNIE 1469 269

112.

Bucurefti, 28 lunie 1469.


Radu cel Frumos inteirefte unei cete de proprietari, slugi ale
domnului, seliftele Murteifeftilor, Meianti, a Becilor, Radofelul i
Bdrbofii dela Jilfi. 5

iiIIMOCTHA SONIrfA, 1w PAAVA 11061{0,A,A H r0CII0AH1116 KitCiFI3fMAH


017pOliAAKTHCKOH, CklHk ELAZIAd KGAHKAr0 K0EK0A-k, MRAT rocnoArrKo-
MU CYI 110gfA*HTE rocnoAcnu-Alui cmirant rocnoAcTKa-A11-1, Apar8n C'h
RpATHIA CH, fiorAdu UGTEHAH H PAAVA'h H ,A,OROOTN. H GTA11U HKAH
XACAH Ck ChlHOKH U KI(MHAT oro, fpliT8A U HOHKA C'11 6134THIA 10
CH, Piy1cii n ,t1,(1APOTAk H PAAVA'h H 11141Ek C'h Ch1110111 CH GTAH H
GT.151lHAR H 1{11H,1,A, 13160 AA HM ECT CEMilirk
CIAH111* inE131111,H H 11Ns)160WH WT XHAH,11 H CEM1111* EitIOM U muy,*
PaAommsn. Giro PAAH AA HM fCT KitW,11111.% H WKAB.Y. H 1111 tv'T
KOPORE HEHOT'hKHOKEHO, 110 pm rOCHOACTKA-MH. 15
Hile S rpar ESKSpipH, IOHTH KH, ISAT xS10S
ItV NAVA KWEKWAA, MHAOCTLA RosKTAt rocnommk.

t Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod i domn a toatà


tara Ungrovlahiei, fiul lui Vlad marele voevod, dä domnia mea
aceastä poruncä a domniei mele slugilor domniei mele, lui Dragul 20
cu fratii säi, Bogdan si Stepan si Radul i Dobrotà si Stan i Ivan
Hasan cu fiii lui i cumnatul lui, Fätul i lui Boica cu fratii säi,
Rädei si Dragad i Radul i 5erb cu fiii säi, Stan si Stänild
Canda, ca sä le fie selistea Murtäsestilor toatä i selistea Meianti
Bärbosii dela Jiltu si selistea Becilor i selistea Radoselul. De 25
aceea sd le fie de ocind si de ohabä" si de nimeni neatins, dupä
spusa domniei mele.
S'a scris la Bucure§ti, 28 Iunie, anul 6977 (1469).
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament, pecete aplicatá, camita. Arhive Stat, Craiova, 1/1. 30
Foto. la Nicolaescu-Plopsor, Documente Oltenesti, I, pl. 1. Publicat in Arhi vele
Oltcniei, II, p. 301-302 (de G. Fotino si N. G. Dinculescu).

16.

www.dacoromanica.ro
270 BUCURE$TI, 25 AUGUST 1469 Nr. 113

113.

Bucurefti, 25 August 1469.


Rada cel Frumos intarefte lui Mihai din Rufi, fiului seiu Stan
fi lui Chirtop, bate satele fi rignaii areitati anume, scutindu-i de
5 toate därile fi prestatiile. Tofi boierii fi dregeitorii sei se fereascei
de satele fi de rumeinii aces'or boieri.

-I- Intru Hristos Dumnezeu bunul credidéos 0 blagocistivul 0


de Hristos iubitor 0 insu0 Iiitoru, cre0inu1 Radul voivod, Innq
fiind domnu fdorul marelui Vlad voivod, mila lui Dumnezeu
lo Cu domniia d'äruindu-1 ca sä domneascd §i s'ä st4pAnesc6 tot
pämântul färdi Rumâne0i, Ina §i de ceaialaltà partea, Amla§ul
0 Fagarapl hert,eg, bine au voit cu a lui Mina' vreare 0 cu a
lui bunAtate 0 cinstea Mg§ au luminat inima domniei lui cu darul
cel cinstit 0 cu bun chip 1-au däruit, intru carele 0 cu toatà
15 d'äruirea lui 1-au däruit, data-au domniia lui geastà porunca a
domnii lui credinCosului boiarului domnii meale, jupanului Mi-
hailu ot Ru0 0 fiiu-säu lui jupan Stan, care s'au tras din neam
mare §i statornic 0 batrAnului Chirtop pentruca-s fie lor satul
Ru0i toti §i Mu§ate0ii 0 Hile§ti 0 Racovita 0 Tätäräi de l'Ang6
20 Coréac 0 sili§te dela Amza 0 toatà sili§tea *ente0ilor 0 Grecii
toti, pentrucä i-au fost cump'ärat dela domniia mea drept un cal
bun turcescu, Insä 0 Mule0ii, iar drept un cal bun, 0 Cernä-
te0ii, iar au fost cump6rati dela domniia mea, iar pentru un
cal domnescu 0 Sturzenii toll. 0 Brana §i iar Ru0i dän Tar-
25 govi0e toll, care i-am dat *i Tiganii pre anume: Badea cu tot
sala§ul 0 frate säu Costea cu toti feCorii lui 0 Nästurel cu toti
feCorii, Necea cu tot säla§ul 0 Dad6u1 cu toti feCorii lui 0 Fis-
truia cu fiiu-s6u Slab i Sima cu told fee'orii §i Colan 0 Colan
cu fi'eorii 0 frate-s'äu Stoica, pentru cd i-au fost cumpArati dela
30 jupaneasa Voica Päròulovoaie drept dou6sprezeace sute de flo-
rinti ungure§ti, 0 Dima tigan cu tot glapl lui §i Costinca cu
tot säla§ul lui 0 Stan cu tot sala§ul lui 0 tot neamul acistor
"1 igani, i-am datu, ca s'd fie ocina ohabnic 0 statornici cu toti
fie'orii lor §i cu toate featele lor §i toti nepotii lor 0 tati
35 str'änepotii lor. Drept aceiaia i-am dat domniia mea ca-s fie numai

11, Amlapl I Abla§ul.

www.dacoromanica.ro
Nr. 113 BUCURE$TI, 25 AUGUST 1469 271

de slujba statornicului §i credinnosului boiarului domnii meale,


celui mai sus zis Iar ei sa fie in pace §i. ertati ace§ti boieri de
oerit §i de vama targului §i de dijmarit, de stupi qi de ram'atori,
de mertice, de conace, de cai de olac §i. vinarici, de podvode, de
vaci grase, de ceard domneasca, de miiare §i. de alte dajdii, ori- 5
cate ar e§i in tara domnii meale, de nici unile valu sau bantuiala
id nu aiba acestu statornic §i credinCos boiar ce iaste mai sus
zis. A§a sa §tie ea mare urgie va petrece de catra domniia mea,
pentruca m'am milostivit domniia mea celui sus zis jupan Mihail
§i domniia mea vä dam poruncd voua tuturorea boerilor care is)
vet umbla cu ver cea slujba in tara domnii meale iar voi sa
aveti a va feri de toate bucatele lor §i de toti Rumanii lor, in-
teaceaia Ira dam §tirea §i. you'd', parcalabilor domne§ti §i. vame§ilor
sa aveti a va feri de a luare de vaina, nici vorniceascd, nici ea-
manarit, ci toti sa aveti a va" feri, pa cum v'am §i poruncit 15
domniia mea, ca intelegand domniia mea cä veri care din boiari
ar face vre un val au bantuiala, a§a am miluit pa acestu batran
bojar al domnii meale, ce iaste mai sus zis, w.sa §tie ca mare
urgiia va petrece de catre domniia mea, pentru ca m'am milos-
tivit domniia mea de am ertat pe acest boiar, ce este mai sus 20
zis, de toate Siintealt chip 86 nu fie peste zisa domnii meale,
pentruca am pus domniia mea §i blestem: Dupa moartea domnii
meale, pre carele 11 va alege Domnul Dumnezeu ca sa fie domnu
färii Rumane§ti, or din neamul domnii meale, ori din alta rude-
nie din sangele domnii meale, ori din pacatele noastre (sic), aciia 25
de vor vedea §i sa vor feri §i vor intari aCasta porunca, pre acela
Domnul Dumnezeu sal fereasca i sa-1 intareasca §i sa-1 cinsteasca
Intru domniia lui, lar carele nu va feri, ci va strica §i. va sfararna,
pre acela Domnul Dumnezeu sa-1 surpe §i. pe elu §i. tot trupul lui
sa stea intreg §i. 0, aibd parte cu luda EA cu afurisitul Aria §i cu 30
spurcatii ovrei, care au indraznitu a striga asupra Domnului Dum-
nezeu §i spasitoriul nostru, Isus Hristos care au zis, sangele lui
asupra noastra §i asupra fi6orilor no§tri §i a§a sa fie in veacii,
amin, amin
Drept aceia am spus domniia mea §i marturii, pe jupan Neagul 35
vornic i jupan Duca i jupan Dragomir i Udri§te i jupan Cazan i
jupan Neagoe i jupan Diia fie'orul lui vel stolnic i Bratul i Fur-
duiu spatariu i Vâncul vistiiar i Vintila pabarnic i Mircea comis
i Badea cel batran i Furca clu'ear. i am scris eu Stan gramatic,

www.dacoromanica.ro
272 DIDRIH, 28 FUME 1470 Nr. 114

In oras In Bucuresti meseata Avgust 25 dni tecusti (curg6toare


vleat 6977. (1469 . indiction 2
Traducerea veche romaneasca intitulatd: Izvod din cartea Radului
voivod, cel de demult .. Arhiva G. Gr. Cantacuzino (in posesia d-lui C. M.
5 Cantacuzino). Publicat fragmentar de I. C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 16,
cu data 1468 Octomvrie 2. Regeste la N. Iorga, Cronica lui Constantin
Cdpitanul, p. 24, nota 25, cu data lunii exacta, Cronologia tabelard, p. 26,
(Nr. 33), cu data 6976 si G. D. Florescu, Divane, p. 44 (dupa Filitti). In
traducere cifra zecimilor din data este A, care se poate usor confunda cu
10 0,(70) ; de altfel data astfel reconstituita corespunde cu indictionul si cu
divanul.

114.

Didrih, 28 Iulie 1470.


Radu cel Frumos inteírefte meindstirii Tismana vechii mun0 ai
15 metal' stirii: Para' ngul, Ostea, Sorbele qi, Bout, poruncind ca nimeni
sei nu se alined de ei, nici boier, nici cnez, nici siromah. Ttiranii
cari vor set umble pe acei munti set pleiteascei meineistirii ce este legea
romtineascei.

t Iw 13,N4Vik KOHKOAA H rocnorviiik K'kCWH 31111/111 OrrIllwKAAVIIC-


20 KOH, C11111k R.[AAAA] KEANKAArW KOEKOAA, AAKAT rocnoArrno-mn cTi
flOKEA*FITE r0CHOACTKA-A111 EllA11111( THCA1EHCKOA18 II IMC-kM KpATHMA1
MME W Xptici-k, MKO ,A,A HA 1 ECT T'k)C CTAI11 HAAHHHH MAHACTIFIICKH
HA HAW 111111X.Hr8A H MCA* H GOOKEAE H &or% MKO AA HK HFIKTO HE
CA1E*T K4HT1rK4TH HAA THMA111 IIAAHHFI4M11, FIN B0A*1111H, FIN 10163, HI1
25 CH1101114, A Hy m Komi,' MAHACTIIIICKH AOCHTARK Wit CAWSwAHO, HOHENIE
KTO HK KH 1103ACAKHT, TON tIAOK*K% HA1AT HATHTI1 KEANKO BAW H
WW1'S WT rOCHOACTKA-A1H. H HAIM KOH XTET rOAH rn WT ropani no
T*(113H HAAHHHAA1H AUFIACTHOCKH, WHH AA HAAINAIOT K4AVE,10A1 L110 ECT
SAKOH KAAIIIKH, no poi l'OCHOACTKA-A1H, HHO A,A H-kCT.
30 ... KH, KA*T ,SU,OH.
'INC It% ,/!1,11A0HK, LOATH
t IW NAVA KM:MA(1, AINAOCTTA noaaist POCIFOAHHk.

t Io Radul voevod si domn a toatà Ora Ungrovlahiei, fiul lui


Vlad marele voevod, dä domnia mea aceastà porunc6 a domniei
A

28. T1A1311 I -Flx. tefulescu. WHH 1 WH. *tefulescu. 30. 'GAN 1 io.

www.dacoromanica.ro
Nr..115 GHERGHITA, 25 IANEARIE 1471 273

mete egumenului dela Tismana i tuturor fratilor celor Intru


Hristos, ca 86 le fie lor acei vechi mun0 ai mAnAstirii, anume:
Parangul si Oslea- i Sorbele i Boul, ca nimeni sa nu cuteze
prigoneasc6 la acei mun%i, nici boer, nici cnez, nici siromah, ci
s5." umble libere vitele mansástiresti, pentruc6 cine le-ar d5una, 5
acel om va 0'0 mare rdu i urgie dela domnia mea. i iar5si cine
va umbla dintre 1,6rani pe acei munti mânàstiresti, ei sà pl5teasc6
càlugärilor ce este legea romaneascà, dup5 spusa domniei mele,
altfel sà nu fie.
S'a scris la Didrih, Iulie 28, anul 6978 (1470). 10
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original hdrtie. Arhive Stat, Ist. 11/57 (Tismana, LXIX), doc. 1). Pecete
aplicatk cazutà. Traducere de G. Pesacov (1846) Publicat de Stefulescu, Doc.
Slavo-Romdne, p. 19. i GhibPinescu, Surete, I, p. 284. 0 traducere romaneasa
din 1785 publica V. A. Ureche, Memoriu despre i.storia Romdnilor dela 1774 15
1786, Acad. Rom., Mem. sect. ist., ser. IL XII, p. 1084-1085 (cu data
gresità 6970).

115.

Gherghita, 25 lanuarie 1471.


Rada cel Frumos inteirege lui Oanea cu fiii seii Stan, Masan 20
ci Stancul nepotii seii, Nan, Tatul pärlile din Ghighiu
fi din Ungheni cumparate dela Leipcidat fizz/ lui Maxim qi dela
Vlad ci Vlaicu, fiii lui Stan, pe 1000 de aspri. Domnului i se dei
un cal.
t dtHAOCTTIM KOHSTMAR, KOHKOAA H rOCHOAH1111 1311CH1 25
3EAMbJ NrrpOKAAKTHCKOH, CWIIk RM,I,5 KMHKAAr0 110H110,4*, AAKAT
rocrioAcTio-mu CÏ 11011fil*HHI rocnoAcTita-mu CONOSH Crk Ch11101111 My,
GTA118 H girliKCANS H GTANKSAS HIfirlH MS HAN8 u TATIrA8 H
1114168, MICO AA HM ¡CT WT Pkrf8 AM GTA111r4011 H AM didalictiwg
WT Xlir-k1111 MA GTANSAOIS H AM illAaHMWK, 11011031f K8HHLUI WT 30
11'101KAAT, H WTlitAlrAk H WT CKIHOKf
GT51100H BA x-; 4CHI3H H l'OCHOACT118-M11 Aaowe K011 A06111%.
Toro NAT HM AAAf H rOCEIOACTKO-A111 MKO Ail HM OCT Kit W9H1114
Kit MORI. H NH WT KOr0>K1 Nf110T6101110KEHO HO WI rOCIIOACTKA-MH.
OKEAETIATO: NCIfflAN .11-kr AK0f111HK, H N1811411 ApAr0Mlip IFIMUK H 35
)KSHAH 1143,1H Gar AKWK H )K1r114H H-kroe &VIM, H NCS1MH AHMHT(111.

18

www.dacoromanica.ro
274 BUCIIRE$TI, 12 DECEMVRIE 1471 Nr. 116:

/10r09ET H nauGTAHtlIfil MAAli Alt011HHK, 431rpAlrH CHATtip,IliKS/S


1311CTTIO, 1111119 CTOAHHIC, ELHHTHA% Hip1pHHK, KOMHC. Aparim
CPtTOHHK H dB% GTAHKO IIHCAr, MEC*11,A rEHAIIIE KE AkHk, ktlarEprHKE,
IMT xS11,00
5 t It%) PAAVA KIVEISHIM, MHAOCT11/i1 ROHCYERt POCHOAHNk.

t Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod §i domn a toat6


tara Ungravlahiei, fiul lui Vlad marele voevod, dà domnia mea
aceastä poruncä a domniei mele lui Oanea cu fiii &di, Stan 0
VAlcsan i Stancul i cu nepotii sal, Nan 0 Tatul i erbu, ca
io le fie dela Ghighiu partea lui Stan §i partea lui Maxim 0 dela
Ungheni, partea lui Stan §i partea lui Maxim, pentrucä le-au
cump6rat dela UpAdat fiul lui Maxim 0 dela Vladul 0 dela Vlaicul
fiii lui Stan pe 1000 de aspri §i domniei mele i-au dat un cal bun.
De aceea le-am dat §i domnia mea, ca sa le fie de ocina 0 de ohab6_
15 0 de nimeni neatinse, dupà spusa domniei mele.
Martorii: jupan Neagoe dvornic i jupan Dragomir al lui
Manea 0 jupan Cazan al lui Sal-me i jupan Neagoe al lui Borcea
jupan Dimitru logofàt i jupan Stanciul vornic mic, Furdui
spatar, Valcul vistiar, Piper stolnic, Vintilä paharnic, Mircea
20 comis, Dràghici stratornic i eu Staico am scris, luna Ianuarie-
25 zile, la Gherghita, anul 6979 (1471).
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Acad. Rom., Doc. pachet XC/1. Pecete aplicatk.
cdzutà. Publicat de Venelin, p. 95-96. Regeste: *t. Grecianu, Genealogii,.
25 II, p. 171-172, Florescu, Divane, p. 45.

116.

Bucurefti, 12 Decemvrie 1471.


Radu cel Frumos inteireve lui Stanciu cu fiii seii si fiastrii
Beirbat $i Ion, jumeitate din lurcani in Lovifte, cumparatei dela
30 Veilcan pe o mie de aspri. Domnului i se dei un cal..S'atul este scutit
de bate deijdiile i prestafiile.
XIIHCT4 Bore 6/14r03*(311111 H 6/41r0HkCTHithl H XIHICTOAIORHKki
H Ct1ANOAP1OKLIKHki, PStk KOEKOM H OCIIIGAHHIt
OltrrpOKAAKMICKOH,CWHk RAW KEAHKiWO KOH1i0A*, InHAOCTilia RONCTIA.

www.dacoromanica.ro
Nr. 116 BUCURESTI, 12 DECEMITRIE 1471 275

gONCÏEM mptvgauTem WEAAAA/ATS-MH H rOCHOACTKSX1118-MH It'kC611


S6A1AH 01700KA4XHHCKOH H 3AHAANIINCKHA1 CTOANAM, (bArApawS
X4111,6r, snaronpousgorut VOCHOACTKO-MH, 01011A1 KilArkl it Elp0113KOMHYEA1,
411CTWA11% H CKiTAHA1 C(111A11,6M H Aapottax CKH Kla646CHW H KAarwos-
palm li 141-k1104HTANNkl, 1.17K6 114,1 11"krki1111 411CTItl H Ai1p0K, HAACTO/A, 5
CTEA18 flOKM*Hil0 rOCHOACTSA-MH GTAN48.4 CK Ch1HOKH MS H ri41H13CTIN1
CH, BARnSAT U Ilwu, MKO AA HM 6CT HOA 1[0(1KAHH S 40K111111, HONEME
OKSHHW6 WT EA'KKAII SA eAut; )(HAS AMIN H rOCHOACTKS MHAAAOWE
KOH. Toro pAAT AA HM C/AT K'h WIIHNS U wX'ARS H NH WT KOrO7h6
HEHOT'hKNOKENO, no (164 rOCHOACTKA-MH, T*111 H A*11A1 HX, KFISLIETOM 10
nrkituStieTom HX, 11046.1WE WT wgimero KAM, WT CKIIIIHEr0 KAM, WT
1146i1AnCTKA, wT K'h641CTKA, WT KHHA(111414, wT AWKMH, WT 1I0K03, WT
HOAKOA, WT Ina*); caSicca uAmiC,SMC WANK ic H KEAHKHX, EAHKA
CE NAXOAET Kit mom"' rOCHOACTKA-MH. 1-1 AA 11X NE CiWkfT KAHTSKATH
HH CAM% HH PAORHHK, NH 611(14H14, HH HHXTO WT car H WT flIptigHTEA 15
rOCHOACTItil-MH, HOCHAI1EMHX HO MHAOCTEX H no0,160TAX rOCHOACTKA-MH,
HONE7K6 KTO C6 EH HOKSCHA CANTSKATH HX, A416 H 'MAC 6AFIN, TO TAKOKK
HMAT noileTH UMW° 3/10 H WprH, MKO 11611*(111HK H HACT4Y11111K
CTIMS HOKEA*11110 rOCHOACTKA-MH.
3AA'AHHANY6 flOCTAK6X rocnoAcTgo-mil, tatco no ClOWItTH rocnoAcTga- 20
MH, Koro H3K6nET rOCHOAk liOrk CHTH rOCHOAH1111 KAAWKO HAH
WT CpliA6411Ar0 HAOAA rocnoAcTu-nrin HAN WT C11.110AIIHK, HAN no
rirkc*x- th111111X WT HH0/1 111611.161111HK, A.% AWE 11046T6T H HOHOKHT H
OrTK(l'hAHT CHI Toro rocnoAk Liork AA 11046TkT H
KHWE IlHCttIItt H
C'hXpOIHT H 0171WhAHT g'k rocnori,cns* ero. f1416 AH pasoptiT H Iii 25
Clq(JAHHT, MIN STISfYkAHT, H Toro l'ocnoAk llork SsHeT frO BM
T*A0A1, A K'h KihAX4111M K*11,* AA HAUT SMECTHE ch HOVAA H
MAIM ISA6116 iKi 1{113..611H1116 Na rOCHOAA flora H CHACA Hamer° ICIrCil
X1111CTA,Kn'hit'll Fro NA 1111X H HA 4EAOX HX, 1>106 ECT 11 EXAET Krk
KtK11. gA1H11. 80
GKEAETGlif demS HOKEirkla6 rOCHOACTRA-MH : OKSHAN 11*r AKOnlIHK,
NC8I1All Apron%not I/bunt, 7K8HAN KASAH GAKAKWK, NSSHAH Htroe lion-
46K, 7NSHAN AIIMHT(1-15, 110r04SET, ,NSH4H RAH A1AAH AK011HK, GPM'
CIIATAIJ, E.HFITHA CrOAFIF1K, CAliKSA MICTHIgn, FLUIITH1O 11AXA(111HK, KM-
Ak KOMHC, ApArH4 H Hp'kCTHION CTOTOIINHII,H U A3'k MHAKO nucax 36
rpm fiSK81i4H-1, ,31,6KEMKOH Ki, KATO x$11,11.
ItV NAVA KtVEKWAA MHAOCTLA conciia rocnomuk.

7. lopKam I lectura nesigura. 35. :maxim. 36. AtiCfMRPIH IM.


18*

www.dacoromanica.ro
276 BUCURESTI, 12 DECEMVRIE 1471 Nr. 116

t Intru Hristos Dumnezeu binecredinciosul §i binecinstitorul


§i de Hristos iubitorul i autocrat, Io Radul voevod §i domn a
toatà tara Ungrovlahiei, fiul lui Vlad marele voevod, din mila lui
Dumnezeu §i Cu darul lui Dumnezeu stäpanind §i domnind peste
(5 toatà tara Ungrovlahiei §i al pärtilor de peste munti, Amla§ului
§i Fägära§ului herteg, a binevoit domnia mea cu a sa bunävointä,
Cu inimä curatä §i luminatà §i am däruit aceastá a tot cinstità qi
Cu frumoasä fatä §i prea cinstità care este deasupra tuturor cin-
stelor §i. darurilor, prezenta aceastä poruncá a domniei mele lui
io Stanciul cu fiii säi §i Cu fiastrii säi, Bärbat §i Ion, ca sä le fie jumd-
tate din Iurcani la Lovi§te, pentrucä au cumpärat dela VaIcan
pe o mie de aspri §i domniei mele i-au dat un cal. De aceea sä le
fie de ocinä §i de ohab'd §i de nimeni neatinsä, dupà zisa domniei
mele, lor §i copiilor lor, nepotilor §i stränepotilor lor, incepänd
15 dela vama oilor, de vama porcilor, de albinärit, de gäletärit, de
vinärici, de dijme, de transport, de cäTäuzä, de toate slujbele §i
dAjdiile mici §i mari, cate se aflä in tara domniei mele. i s'ä nu
cuteze sä."-i prigoneascg nici judecator, nici globnic, nici bircei,
nici nimeni dintre slugile §i dintre dregätorii domniei mele trimi§i
20 dupg milostenii §i dupä trebile domniei mele. PentrucA cine s'ar
incumeta sä-i prigoneascg, chiar §i un fir de Or, unul ca acela va
primi mare räu i urgie, ca un necredincios §i cglator al acestei
porunci a domniei mele.
Blestem a§eazä domnia mea, ca dupà moartea domniei mele,
25 pe cine alege Dumnezeu ea' fie domn al Tàrii Române§ti, sau din
rodul inimii domniei mele, sau din rude, sau perttru pAcatele
noastre din alt neam, dacä cinste§te §i innoe§te §i intäre§te aceste
tnai sus serse §i pe acela Dumnezeu sä-1 cinsteasc6 §i sä-1 päzeasa
§i sà-1 Intäreasc6 In domnia lui. Dacä. Insä stricä §i nu päize§te,
do nici intäre§te, si pe acela Dumnezeu sà-1 ucidà aici cu trupul, iar
In veacul viitor sä" aib4 parte cu luda §i cu ceilalti Iudei cari au
strigat asupra Domnului §i Mântuitorului nostru Isus Hristos,
8Angele lui asupra lor §i asupra copiilor lor, ceea ce este §i va fi
In veci. Amin.
d5 Martorii acestei porunci a domniei mele: jupän Neagu dvornic,
jupan Dragomir al lui Manea, jupan Cazan al lui Sahac, jupan
Neagoe al lui Borcea, jupan Dimitru logofal, jupän Nan
dvornic mite, Stan spätar, Vintilà stolnic, Välcul vistiar, Vin-
tilá Vladul comis, Dräghici .§i arstian stratornici §i

www.dacoromanica.ro
NI% 117 BUCURE$TI, 1? IUNIE 1472 277

eu Mico am scris in cetatea Bucure§ti, Decemvrie 1.2, anul


6980 (1471).
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Doua fotografii dupa pergamentul original executate de I. Niculescu
fotograf, Curtea-de-Arges; Acad. Rom., Fotografii, Nr. 29. Documentul 5
original era al locuitorului Mihai SlAniceanu, comuna S1Ante, jud. Muscel.

117.
Bucurefti, 12 lunie 1472.
Radu cel Frumos intilrefte unei cete de proprietari patru
din partea lui Mcinjea din Dufegi, pe care au dobeindit-o dela Vlad 10
Dracul, cumpeirdnd-o totdeodatei pe un cal. Proprietarii aduc fase
boieri in lata domnului sei meirturisectscd de aceasta. Prddalica
nu fie.
t MHAOCTHE 107KHE, [by] PAA01rAk KOEKOMu rOCHOAHHI,IÇKCEH 31MAH
OVTIIWKAAKTIICKOH, Cklilk RAMA KEMIK5APO KOHKOAt, AMU POCHOACTKO-
MH CTE nOKIA*HTI rOCHOACTKA-MH EdI1tIC(1W; H Cit ¡MOWER ero BAHKO
EirrhlfdliS H GT0HK5 H GTAHS Cls, KpATTrd CH, PA,5,01rAk H RA5A01rAk H
P5A01rAS 011 Kp5TH4 CH, ApAr0CA5K H TaTSA H fritCHHS rit CkIHOKH
MS, PAO H /Arm H HANS, MO AA HM KT S MIBELpH, WT AEA
MI4H7KEK [AE]AOKE, n01167KE 10 cTiirowe S lioATTen* rOCHOACTK5-MH, 20
CT5pOra KA505,5 KOHKOA-k. fi flttKFI cs HOKSHHAH wT HEr5 35 a KOH 11
mum H3K5AHHIE I1E rocrioArrso-imi s COYkH, TA M5pTSpHCAW5,1101117KE
HM ICT CT5115 wtIHHA. Toro pa m HM MAE 11 rOCHOACTKO-MH, AA
HM ECT 1111 wEIHHA H Kit WX5sk H HH WT Koroacc HEHOT11KFIOKEHO,
nO p'kt1H rOcri0AcTKA-MH. 25
GKEAFTEATE: ?MAN II-kr KEAHKH AKO1HHK H KSflaI1 pohiromiliWm
H ,KSHAN Ke13411 GAJCAKOK H HISHAH [II'kr0E] EOptiEK [H] NtS11511 11511
[AUSAH] AKOpHHK, GTAH CH4T5p, liHnEp CTOAHHK, BArkKSA KHCTHap,
gHHTHAO nEX5pHHK, E.A5A01rAk KOMHC, H KpliCTHIati CTpa-
TOpHIIHM. 30
H 115KH wT wKH3H WO CS MICAHH MIME, HIMAAAHKA Kit H11X M
H*CT, A HS AA CS WINHHE wCT8K111[H54. HHO] ,5,4 H*CT.
1111C S rpm liSKSpfq1H, MARA II0H Ki AU-1k KAtT x511,11.
t Itv PAACArA KWEIMAA, MI1AOCTIM 640>KTEA, rocnomsk.

t Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod i domn a toatà 88


tara Ungrovlahiei, fiul lui V/ad marele voevod, dà domnia mea

www.dacoromanica.ro
278 GEERGHITA. 16 IULIE 1472 Nr. 118

aceastä porunnä a domniei mele lui Valcan si cu nepotii sä'i, Baico


si *Wean si Stoica si lui Stan cu fratii sai, Radul si Vladul si lui
Radul cu fratii säi, Dragoslav si Tatul si fäsina cu fiii lui,
lui Radu, lui Neagoe si lui Nan, ca sa le fie la Dusesti, din partea
5 lui Manjea patru pärti, pentruca au dobandit-o dela parintele
domniei mele, dela bätranul Vlad voevod. 5i iaräsi au cumpärat
dela dansul pe un cal. $i iarasi au scos In fata domniei mele 6
boieri, aceasta au märturisit, ca le este veche mosie. De aceia,
le-a dat si domnia mea ca sa le fie de mina si de ohab'ä si de ni-
l° meni neatins, dupa spusa domniei mele.
Martorii: jupan Neagu mare dvornic si jupan Dragomir al lui
Manea si jupan Cazan al lui Sahac si jupan Neagoe al lui Borcea
si jupan Nan dvornic mic, Stan spätar, Piper stolnic, Valcul
vistier, Vintilä paharnic, Vladul comis, Draghici si Carstian stra-
15 tornici.
i iarasi din aceia care sant scrisi mai sus, pradalica la ei sä
nu fie, ci sä fie mosiile celor rärnasi, altfel sa nu fie.
S'a scris In cetatea Bucuresti, luna Iunie 12 zile, anul 6980
(1472).
20 t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Copie de I. Bogdan, Acad. Rom., Ms. Nr. 3236, f. 74-75, dupa originalul
pierdut din colectia prof. *apcaliu, Câmpulung. Pergament, pecete rotunda
aplicata. Rezumat, cu un fragment, N. Iorga, Studii si Documente, VII,
p. 21 §i Florescu, Divane, p. 46.

Gherghip, 16 Julie 1472.


Rada cel Frumos inteirefte lui Lihul cu fratii seii, Dan, Creiciun
fi Mdnea, satele Murcefti fi Domnefti pe JUN.
t 111HAOCTHwM RONCHwM, IIV NAVA% KOHKOM H FOCHOAHHIL WhCEH
30 BOMAN OrpOKAAKTHCKOH, Cltaik &AM ItoHisoA-k, A AliaT rOCHOACTKO-MH
CTI HOKEAHTE rOCHOACTKA-MH Ann.Ay H Cl& EflATTia CH, PHIr H 'Irk-
tHrH8 H athwk H Cli ClaHOKH HM, MICO ,A,A HM ECT intrVIElpH CKH P
AWMHflpH CKH wT XHAH,H. Toro IIAAH HM MM rOCHOACTKO-MH ,As1 HM
OCT Kl wilHHM H It% wps% H HH WT KOMKE HEHOTASKHOKIHO, HO ppi
35 rOCHOACTga[-MH]. HNC 8 rgprHH,S, I0mH si AkHk, KAT xsU11.
t kV paAirA KW6KWAA, MHAOCTTA ENKTia rOCHO,S,HHk.

www.dacoromanica.ro
149. 119 GHERGUITA,. 213 IULIE 1472 279

t Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod i domn a toga


tara Ungrovlahiei, fiul lui Vlad marele voevod, da domnia mea
aceasta poruncä a domniei mele lui Lihul i cu fra/ii sai, Dan
Craciun i Manea i cu fiii lor, ca sa le fie Murcesti intregi
Domnesti intregi de la Jil/u. Deci le am dat domnia mea ca s'a 5
le fie de ocinä si de ohaba si de nimeni neatinse, dupa spusa dom-
niei mele. S'a scris la Gherghi/a, Iulie 16 zile, anul 6980 (1472).
t Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament. Arhive Stat, Sect. Ist. 11/9 (Episc. Rämnic, Cl/1).
Pecete aplicatä, cäzutd. Cu o traducere de Radu protopop de Craiova, 1793. 10
Regest. Aricescu, Indice, Nr. 1224.

119.

Gherghifa, 28 Iulie 1472.


Radu cel Frumos inteirefte slugii sale Voislav Cu fill lui fi cum-
natului seiu Stan satul Corcova cumpeirat pe 600 de aspri dela dia- 15

conul dornnului, Petre. Dornnul iartd calul.


t llIHAOCTHE BOSCHANX, ItY PAAOltirk KOHKOAA H l'OCHOAHHk
29MAH grpWKAiirYHCKOH, cinl crapora RAMA KOHKOA*, AAKAT rocnor\-
CTKO-A111 CY9 110KfAHY9 FOCHOACTKA-MH cAtirS rOCHOACTKA-MH KOHCAAKS
CK Clt1110KH MS, H KSMHATS CH GT1118, IiIKO AA HM ICT KOIAKOKA CKA, 20
nonEntE KSHH KOHCAAK WT AYMKOHA rOCHOACTKA-MH, WT MTN% 3A r ACHPH,
rocnoArrso-nui npocTnr KOH. Toro ficlAY HM AA,A,9 H l'OCHOACTKO-MH
AA HM iCT K'1% Wq1111Ar. H Kit MORN. H HH WT KOPOSCI NENOT,KKHOKENNW,
no 04 FOCHOACTKA-MH.
GKE,NETEATE: alSnau 11.kr AK0(111HK H NCSNAH Aparomnp XAOHLIIEK H 25
)KSHAll KASAI' GAXAKWK H NISFLAH H-krog BOINEK H »MAN 114/1 MAAH
AKOONHK, GTAH cur.% Bump CTWAHHK, KA'KKSA KHCTY411, KHHTHAO
111X44114HK, KAAAOIrAk KOA1HC, LVrH H KfritCTHMN CTIIATOPHIM,H
1INC MEC*11,A, IOMH KH, KAtT )(SRN.
t IN" P4,4,01fAk KWEKW,Nd iNNAOCTTA BONCTERt rOCHOAHHk. 30

t Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod i domn a toata


/ara Ungrovlahiei, fiul batranului Vlad voevod, da domnia mea
aceasta porunca a domniei mele slugii domniei mele lui Voislav
29. )(sum ar putea fi §i xstoa [I. Bogdan].

www.dacoromanica.ro
280 .BUDA, 29 IUNIE 1473 Nr. 120

cu fiii lui 0 cumnatului sau Stan, ca sa le fie Corcova toata, pen-


truca a cumparat Voislav dela diaconul domniei me/e, dela Petre,
pe 600 aspri 0 domnia mea am iertat calul. De aceia le-am dat
si domnia mea ca 86 le fie de ocina si de ohaba si de nimeni nea-
5 tins, dupa spusa domniei mele.
Martorii: jupan Neagu dvornic si jupan Dragomir al lui Udriste
si jupan Cazan al lui Sahac si jupan Neagoe al lui Borcea si jupan
Nan dvornic mic, Stan spatar, Piper stolnic, Valcul vistier, Vintilo
paharnic, Vladul comis, Draghici si Carstian stratornici. S'a scris
10 la Gherghita, luna Iulie 28, anul 6980 (1472).
t Jo Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Copie de I. Bogdan, Acad. Rom., Ms. Nr. 5235, f. 75-77, dupà originalul
din colectia Ana Odobescu. Pergament, pecete mijlocie aplicatd. Rezumat
cu extrase, la N. Iorga, Studii f i Documente, VII, p. 269, cu data 25 Iulie.
15 Regest. Florescu, Divane, p. 46.

120.

Buda, 29 lunie 1473.


Matei Colvin regele Ungariei dei voie ceilugeirilor dela miz'ncIstirea
Cozia sit- vie in Ardeal sei aducei de acolo bucate fi postavuri, precum
20 fi tot ce ar avea nevoie pentru meineistire fi poruncefte autoriteifilor
din aceastei provincie sei nu-i impiedice cu nimic fi sei nu-i supuie
la nici o cheltuialii.

t Matiia§i, din mila lui Dumnezeu crai al Tarii Unguresti,


Boiamiei, si altori mai multe, la told ai nostrii credinaosi §i tuturor
25 celor mai mari ai besericii 0 baronilor, contilor, castalonilor, celor
1nsemnati, care sant mai mari la tabere, Trorhi si al Turnului Rosul
si la boiarii lor, care sant a§ezati si ai lor ofiteri, iar si la cetati,
la orase si la sate si ispravnicilor lor la judete 0 la fonogi, iar si
zapciilor si celor ce sant oranduiti pentru dajdii si altor tuturor,
80 ori de ce cinste oamini, si altor ce sant insemnati la partea regnului
nostru, al tarii Ardealului, macar unde sa vor afla, &and vor vedea
aaasta carte a noastra, spunem sanatate si pace pre cum noi
fratele lui, sfant calugar si la altd frati, la manastirea Sf. Troite,
carea sa numeaste Cozia, In partea Tarii Rumanesti, care sa afla
35 §1 iaste facuta acolo 0 celor de acolo lacUitori. Voim ea adeca ei,

www.dacoromanica.ro
/111. 121 BIJCIIRESTI,, 16 SEPTEMVRIE 1473 281

ori cand vor vrea §i le vor fi lor indämana, sa mearga la partile


regnului nostru Ardealului, s'a fie slobozi or ce vor vrea s'a aduca
lucruri pentru hrana lor, adeca bucate i postavuri i alte lucruri
Inteajuns, care vor fi trebuinta §i de chiverniseala manastirii
care s'au zis mai sus, f ar de opreala s'A poata a aduce la locurile 5
lor. Pentru aceaia, la credinta voastra §i la fiecine din rândul
vostru, tare poruncim, cand vor veni de acum 1nainte ace§ti
frati, oamenii lor cand s'a vor arata cu ce feli de chiverniseala
cu alte lucruri, cand vor mearge pe pamantul §i pan starea
voastra, au prin alte locuri ale voastre, pretutindeni läsati
s'A treaca slobozi cu pace §i fárá nici o frica §i s'a nu-i aupar.*
de nici un feli de caltuiale, au pentru alte mancaturi s'a nu-i im-
piedecati i sa-i nacajiti, ca sá poatä. merge §i s'a vie. Inca pohtind
cautand vre o ajutorinta, ca sà poata mearge far de frica i cu
pace, sá le dati ajutor, pana vor ajunge la locuri bune. i gasta 15
s'A o faceti pentru porunca noastra i intr'alt chip pentru mila
noastra sa nu facqi, cand veti ceti gasta carte, carea iaste de
faVa, carea s'au scris in cetatea Buda, la ziva lui Sveati Petru,
la anul dela na§terea lui Hristos 1.473 i stapanirea a noasträ,
Tarii Ungure§ti la 15 ani i dupa incuranare ani noao §'al stapa- 20
nirii al Boiamiei la 4 ani.
Traducere in Condica veche a Coziei (Nr. 18), la Arhivele Statului, f. 438.
Publicat de D. Z. Furnick Documente privitoare la come:vi românesc, Bucu-
resti, 1931, p. 1-2, cu unele omisiuni. Trorhi este probabil Törcz, adica Bran.

121. 25

Bucure,sti, 16 Septemvrie 1473.


Radu cel Frumos intdreVe boierului jupcin Mihail fi fiului seiu
Stan mara splitar mocia Bucovei lângá Colceac, cumpetratei dela
domn pe un cal turcesc. Domnul o scuteVe de vineiriciul domnesc.
Ii mai tnta'refte siliftea Cocofarii junzeitate, cumpi-tra dela Neagu 30
quia $i dela Amza pe 300 aspri fi un cal fi a treia parte din Cucuteni,
,cumpäratcl dela Orla fi dela Voinea pe 1000 de aspri.
t Cu mila lui Dumnezeu i cre§tinul Radul voivodä. cel Mare,
feéorul Vladului voivoda, dat-au domniia lui gasta Invalturà
a domniei lui preacinstitului i crediggului boiarinului donmiei 85

www.dacoromanica.ro
282 FARA LOO, 14.74 Nr 122

meale, jupan Mihail §i fiiä säu, lui Stan marele spatar i lui Chirtop
toti fee'orii lor, chti. Dumnezeu le va därui, pentru ca s'a' fie lor
ocind Bucovei, dà lang6 Coreac, pentru c'ä i-au cumpärat boiariul
domniei meale, ce e mai sus zis, jupan Mihail, dela domniia mea,
5 drept un cal bun turcescu. Pentru aceaia, domniia mea am ertat
pe acest boiariu §i de vinäriciä domnescu pe pämänt cu otavali.
iar s'a' fie boiariului domniei meale, lui jupan Mihail, säle§tea
Coco§arii jurratate, pentru cä o au fost cumpärat dela Neagul
ula§i dela frate sàu, Amza, za aspri 300 §i iar drept un cal bun.
3.o i iar ca s'a' fie lui jupan Mihail ocinä in Cucuteani, a treia parte,
de la Orla §i dela Voinea fgorul Manughevi, za aspri 1.000 gata.
am dat domniia mea aceasta ocine, ce s'änt mai sus zise,
acestui boiariu, ca sä-i fie ocine ohabnece §i statornece in veacii
§.1 de nimini nemirate. i am pus domniia mea §.1 boiari marturii:
is pe jupan Dragomir fgorul lui Udri§te i jupan Neagul vornec i
jupan Cazan Sahacov i jupan Neagoi snä Borcii i jupan Furdui
vel logorät i Nan vornic i Piper stolnic, Välcol vistier i Stoica spatar
i Vintilà peharnic i Vlad comis i Crästiian medelni'ear i Jitiian
am scris eu, Theodor logofät, in ora, in Bucure§ti, SAp-
20 tembrie 16 dni, väleat 6982 (1473).
Copie din veacul al XVIII-lea a traducerii din slavoneste, in posesia
d-lui G. D. Florescu, acte privitoare la mosia Lazuri (Dâmbovita). Regest,
la G. D. Florescu, Divane, p. 46-47.

122.

25 Feirei loc, 1474.


Radu cel Frumos inteireyte Mänästirii Dealului bällile Camnip
yi, Saltava, ayezdnd hotarul lor peinei la Duneire. Deirueyte
zeciuiala domneascei dela peyte dela stupi depe cuprinsul acestor
bálli; deasemenea suhatul de reimeítori ci oi, precum duyegubinele
30 f i alte amenzi ce s'ar lace în acele locuri.
Inceí sei-s ytie balta meineístirii carea au fost datei de repeíosatul
Radul voevod fe&rul lui Vlad voevod cum serie in hrisovul ata
aya: Ca s'A fie sfintei mänästiri balta Camnita i hotarul mänästirii,
din gura CamniIii §i apa Saltava cu toate drumurile Saltavei,
16. Sahacov/Sahacop.

www.dacoromanica.ro
Nr. 123 PARA LOC $1 DATA (1462-1474) 283

Inca Saltava In sus, pan In Dunare, pan In Obreajie, pentru ea


o am dat domnia mea, ca sä fie volnici calugarii sa ja zeèuiala
din pea§te i din stupi, ce va fi partea domneasca. i sà ja suhat din
ramatori i i din oi. i ori ce s'ar Intampla pe acel hotar, ori
§ugubina, ori dada, ori sange, ori jäfuiri, sa fie volnici calugarii a 5
lua. Drept aceaia, sd-i fie de ba§tina i ohabnica i dumnezeeqtilor
calugäri de hrana i spre vegnica pomenire. 5i de nimenea
nu sa clateasca dupa zisa domniei meale. [Si aseasta balta de cand
iaste data de mai sus numitul domn, are 140 de oi .= 1474].
Extras din hrisovul lui Radu Mihnea, 10 Iulie 7122 (1614), pentru mdn, 10
Dealului. Traducere la Arhivele Statului. Condica Train. Dealului (Nr.80).
f. 14.

123.

Fárä loc f i datei (1462-1474).


Rada cel Frumos intdrefte lui jupdn larciul mo§.ia sa. a treia 15

parte din Osica. Cdt va treli el î,ci va steipdni singur mo§ia, iar dupei
moarte, dacd se vor nafte intre timp fii, mofia va fi a lor, dacei nu,
va reimeine a fiicelor, care vor fi in loc de fu. Domnului i se dei un
cal. Preidalica sei nu fie. Mo0a este scutitel de toate ddrile f i presta-
tide. 20

f [dInnorrYwm91 GOMPH, IWH NAVA% KOHKOM, MIN% KEAHIWO H


AosparogAAAA KO/110,M, WEAdAtIAIDH-MF1 H rocnoACTKOir[M4118-MH K'KCEH
SELMAN OrrpOKAAKYHCKOH H SA1141HHHCK61M CTPAHAAI, 11%11141118 11 43tira-
paw8 mum', 6Adr01100H3KOAH rOCHOACTKO-MH, CKOH Vt [M1,11111AVh npona-
110AEHTEM1t, tniCTKIMit H CrkTAHMit Cfrh]All,EM rOCHOACTKA-MH, H ,A,Apogax 25
l'OCF1OACTIL4-MH Cid It'KCE lIECTHWH, 6AAPOW6pA311k1H H niatil0P-111TAHMH,
HICE HAA 5IIC*M11 411,CT11 H AtI)WItit, HilACTOA41111 rpHCOKOVA rocrioA-
CTKA-MN, crtSram, mt3n4nov Iiw118A C'h Cit1HOKH MS H Cit Arnwepe CH,
no NM* [EAHRH &or% Ant; OpH11]41rCTHT, HAH CidHOICH, HAH
A11411(111, MICO Ad HM ECT WT COCHK4 TOTH Mirk, KApE [KOAHKO CE 30
H3EVET'k, 11WHVKI HM ECT CT,11141 11] HP.11L1 W4H114, A'kAHIL1. 11 noTwm
['gum WSW' ItiptISA npeA rOCHOACTKA-MH, TA SAOHCH [CMHOKOAVIk H
AlapEpEM11, CH] H EWE KOAHKO HM Bon& flpH1101(CTHT, HAN ClilHOKE, HAH
AlopEpe, TA OrAONCif AltlpfilE CH [HAA, CK010 W(WHOy, Ad CAT A1411.1EpH

www.dacoromanica.ro
284 FARA LOC $1 DATA (1462-1474) N. i23

HA MKT° Ck1HOKH. 11ijD pWAHT Ck1HOKH, CAMH AA WC44A0IfIT


Alti-ligPF [41] AOKA1 RUTH >11811411 LipHSA HUM, CAMk
WKAAACTET MIMS CH, A 110 CmpKTH oro ..... rocuoAcTito-mH1
MAOFHE KOH Aoslirk. Giro NAY HAM H rocnoArrHo-mH MAOK, MKO Aa
5 HM ECT Kit W,111H8 [H Kit WK46S, HHM H CkIHOKOM% Hrk, KHOrIE]TOMV
HirkKHOIrilETOMIC Hr, Kit K*Kkl. H Hapo KOMS CE WT HHr HpHAOlinIHT
[CM1YhTH HAMM, A Kit Wirk IlfrkAAAHKA AA] H*CT, Hoy AA ECT
WCTAKWiHM H HH WT Horome FIEHOVIIKHOKEHO 110 wpfmno [rocnoAma-
MN, FlOtIAKEHE WT WINTEr0 KAMA] H WT HilfilapCTKA H WT CK1-10Er0 KAMA,
10 H WT KR.RANICTKA H WT CEHOKOCHM [H WT AHHCM1i1 H WT HOK03% H
WT HOAKOA16, mum WT KitrkK CAS,KKAK H AWKAArh], EMMA CE wHp-k-
'NWT Kit CAMOAfrk)KAKFIFIK SEMAH rOCHOACTKA-MH, FIFIKTO M HK HE
CAirkT SAHTOKATH.
[GWENCE H BAKAHHAFITE HOCTAKA'kET] rOCHOACTKA-MH, Horo HssopeT
15 FOCHOAk EOM no CMpliTkl rOCHOACTKAMH 6HTH rOCHOAHH% KAAWKOH
[EMAII]. ..... .

1- Din mila lui Dumnezeu, Ion Radul voevod, fiul marelui


§i bunului Vlad voevod, stapanind §i domnind peste toata tara
Ungrovlahiei §i al partilor de peste munti, Amla§ului §i Faga-
20 ra§ului herteg, a binevoit domnia mea cu a sa bunavointa, cu inima
curata §i luminata a domniei mele §.1 am daruit domnia mea acest
a tot cinstit, cu frumoasa fata §i prea cinstit, care este de-asupra
tuturor cinste lor darurilor, prezentul hrisov al domniei mele, slugilor
§.1

domniei mele, jupanului Iarciul cu fiii lui si cu fiicele lui, anume...,


25 cati Dumnezeu Ii va rasa, sau fii sau fiice, ca BA le fie din Osica
a treia parte, oricat s'ar alege, pentruca le este veche §i dreapta
mo§ie §i stramo§ie. lar dupd aceia, a venit jupan Iarciul in fata
domniei mele, a,stfel a a§ezat fiilor §i fiicelor sale qi Inca cati Dum-
nezeu ii va läsa, sau fii sau fiice, astfel fiicelor sale asupra mo§iei
30 sale, ca sa fie fiicele in loe de fii. Daca se nasc fii, singuri sa sta-
paneasca mo§ia, iar fiicele Iar cat va fi viu jupan
Iarciul, singur stapaneasca mo§ia sa, iar dupa moartea lui
§i domniei mele i-au dat un cal bun.
Deci le-am dat §i domnia mea ca sa le fie de ocina §i de ohaba,
35 lor §i fiilor lor §i nepotilor §i stranepotilor lor, In veci. i oricui
dintre dan§ii i s'ar Intampla moarte mai inainte, iar la ei pradalica
sa nu fie, ci sa fie celor rama§i §i de nimeni neatinse dupa porunca
domniei mele.

www.dacoromanica.ro
Nr. 124 FARA LOC, 4 SRPTEMVRIE 1474 285

5i s'A fie scutiti de vama oilor si de albindrit si de vama por-


cilor si de gdletdrit si de cositul ranului si de dijme si de transpor-
turi si de cdlduze, adicd de toate prestatiiile i ddrile, cate se afld
In tdrile autocrate ale domniei mele. Nimeni s'A nu cuteze
prigoneascd. 5
Incd i blestem aseazd domnia mea, pe cine alege Dumnezeu
dupd moartea domniei mele sd fie domnul Tdrii Romanesti
Original pergament. Acad. Rom., Peceti, 274. Se pdstreazA numai un frag-
ment. Radu intitulându-se fiul lui Vlad, este Radu ce! Frumos (cu vremea
cdruia concordä documentul i ca ortografie i diplomatica). Fost al lui 10
Paul Gore.

124.
Feird loe, 4 Septemvrie 1474.
Basarab cel Beitrein inteirefte memetstirii Bolintinul din peidurea
cea mare, satul Bolintin, moara pe Neajlov, vide la Aninoasa ci 15
Bucfani pe Arge§., impreunei ca T iganii.
« 1474 (6983) Septemvrie 4, Hrisovul lui Basarab voievod, cu
care d'A porunca igumenului a mdridstirii din pddurea mare la
Bolintin, ca sd-i fie satul Bolintinul i moara la Neajlovu, cu loe
de fan i viile la Aninoasa i Bucsani la Arge i cu Tiganii anume, 20
s'd fie sfintei mandstiri ohabnici ».
Rezumat la Arhive Stat, M-rea Mihai-Vodd, VIII/70. I. Ionascu, In
Revista Istoricei Ronainei, VII, 1937, p. 333. 0 indicalie sumara la Brezoianu,
Vechile Institu4i, p. 238, cu mentiunea:

125. 25

Feírä loe, 1 lunie 1475.


Basarab cel Beitrdn ingrefte boierilor Staneiul fi Badea cu
copiii lor satele Feicefelul, Cerureni (jumeitate), Cerafeni (numai al
lui Badea) cumpeirat pe 2500 de aspri in zilele lui Radu
Mufutefti, o treime peche mofie, douii treimi cumpeirate pe 2.000 30
de aspri dela Carapnin ci Dragomir. Se acordef scutire de toate d'arde
ci prestafille. Domnului i se del' un cal.
t K'h XplieTtl llora CAdrOgfplin H gildr00kCTFIKH H XpliCTOMOSKIKH
H CtIMOApitHCMIHH, ItV NAC.:Vaga KOHKOM H rOCHQAH Hit KCH 3EMAH

www.dacoromanica.ro
286 FARA. LOC, 1 IUNIE 1475 Nr. 125

X111WKAAKiliCKOH,CkhHk 01,4H4 KEAFIK4r0 KOHKOAE, MHAOCTYWM KOMTWA1 H


SONCTEM A4pOK41I1IEA1 WK44A4Ell1S-MH H r0CHOACTK811118-MH K'hC111 SEMAH
XrrpOKAAKYFICKOH, ElpESSE H SAHAAAHHHCKHAI CTIJANAM, 11MAAWF; H (bard-
pawS H11,603, KAAr0F11110H3KOAH rocnoAcTito-mT CKOHM RA4rHA1 ['OOH3-
5 KOAENTI41, '1HCTHu% H CKETAHM CrKAII,EM roctooAcTita-mir H AdpOILIXCIH
K'ItCE LlItCTHH H KAArWSIIASFIN H HAF1011*TI1Ili, HME HAA olkCTH
[HAACTON41 rpHCOKSA rOCHOACTKA-]MH, IOYkpHH8 rOCHOACTKA-
MH )KSHAN GTAFILIE C'h AI11,4Alli CH 11 KNITS MS &FA* Cit AE11,4A1H CH,
14K° AA HM [CAT] ill'h4111,EAlr K'hCT H TIEIMSANFI HOA H IINARIEHH
10 M All'IOKHT BA.211c, d GTAWIE HIFIFIO MET'kX" M HE HMAT, o noKtinto
it AHH PAAIrAlt KOHKOAE WT H . . d SA K* [ACIlpH] H dittruaTowto
K'kCIO, 11011E,KE HM ECT TflETFH IAA WILMA CTApA, A AKA AMA HOKSI1HRIE
WT KANIIFINHA H WT AildrOA1Hp4 4CF111H H rOCHOACTKS-MH AdA0111E
KWH. Toro p4,4,1 HM ,4,4i4,01111 H rOCHOACTKO-MH MKO Ad H.0 ECT Wit W011118
15 H Kit KARS. HM H ChlHOKWA1 HM 11 KHSLIETWM HM H FIAKNSLIETWM,
11001K11111 WT WINEr0 KAMA, H WT CKHHHEr0 KAMA, H WT INEAdfICTKA H
WT KiiRAA(ICTKA H WT AFOKMA H WT C-kNOKOCY14, H WT KFIFI4I1H0 H WT
110K03 H WT 110A140A, [fIEK1116 WT KrkKFIX' C4SS<46K H AAMMX1, EAFIKA CO
WEATAFT Kit C4A10A1310K4K1ION SEMAli H WE44CT11 rOCHOACTKA-MH H AA
20 HM HE CMEET HOSASAKHTH, NH [CMAE1], HIF rA0611i1K, FiN KlipLIHE, 11H NH
HNKTO WT 60414p H 11134KFITEA rO[CHOACTKA-MH HOCHAAEM]KIX 110 MHAOCTH
DO pAROT rOCHOACTKA-MH, 110110KE KTO CE 611 HOKSCHA 1103A144[KHTH
HM, Al W KAAC EAFIFF, TO TAKOKLIN H[MAT'h 11(11/ATI1 KEANKO SAW 11]
KEAHKO WIIrTE WT rOCHOACTKA-MH, [MO] NEKtplIFIK u HACTSMINK
25 110CII4MHTE4 CMS HOKEA*H110 rOCHOACTKA-MH.
ellIEDKE H SAKAHHAllid HOCTAKA*IT rOCHOACTKO-MH, 110C'h/19'11.TH
rOCF1OACTK4-A111, HAH Citp0AHNK rOCHOACTKA-MH, HAN WT [cfrkAoq-
ioaro omo,A,a] rOCHOACTKA-MH HAN WT 11110H4EMEHIIKEt dtpH TA HOLIKTET
FI0NOKFIT H STK(l'hAHT dra [ISKIWEHH]CdFilid, Toro l'oclioAk liorit A4
30 C'hKpAFFHT H Ad STKI3'1tAFIT Kit rocnoAcTwk oro, AWE AH [HIFIOHOKFIT 11]
FIESTKIMANT, H1:3 il430f1HT H FlOCpAMHT, Fi Toro rocnoAk Eon M pa[ao-
H AA] 110(34311T H SHIFT SAE T*AOM 11 Kit WhAlapHM KERE ASWEX
AA H41 ECT C'11[110CT4THHII,4 HACK*TAA] KAAAHLIFIRA B.Or0p0AH1.101 Kit
CTpAIIIHOM H HE8MHTHEM CAAH11111 H AA HMAT 84ECTKTE H C'h [1110AA]
35 H C'h flOYA H C'h HH*MH l'hOAEH GEE Kli3'111111116 HA 110010,1,A BOrA H
CHACA tumor° HcSca XPHCTA H oro HA HkIK'h H] HA 4MAOK Hx.
HAESKE ECT H 6"hAET H'1% K*101. 1141HH.

1 O. m mrsmorr.... Hmat, adaus pe margine.

www.dacoromanica.ro
Nr. 125 FARA LOC, f IUNIE 1475 287

Gï5K ChT CAAITMHE CHININ EXpHCORNAS rOCII0MCTILI-MH ,NNHAN


kfutromup íllau, NCSMIN 11134N GAXAKWK, NiSNAN 11-kr H NSFUN 11-krof
ROONIN, [acsrhui Ad11% AKO]NINK, ;Krim] GT414410/11t. ;KStimi [Wk]rog WT
RNIANSA, >K8114H BM* NEVIONHIC: NSSElan TSAOK,
EHNTNAls, I1çapnuK,TNA,011 AOrOENT, MAN* H ,A,PAPHN 5
POINtifl CTOMINK, A*TKO Illp111HHK, MI6% . CTI14-
TOONNK H T8A01) IMICA)C NAT xsior, iwkrkika ISNYA AkHk,
t INY Bacapag% KWENWAtl, [ANIAOCTTIA] 603<iat rocnommk:

t Intru Hristos Dumnezeu bine credincios 0 bine cinstitor


0 de Hristos iubitor 0 autocrat, Io Basaraba voevoda i domn
a tOatä Ora Ungrovlahiei, fiul lui Dan marele voevod, din mila
lui Dumnezeu cu darul lui Dumnezeu stäpânind §i domnind
peste toatä tara Ungrovlahiei, Inc6 §i peste pärtile de peste munti,
Am1aului§i Fägära§ului i Hertegului, a binevoit domnia mea
cu a sa bunävoint'ä, cu inimä curatà i luminatà a domniei mele 15
0 am däruit acest a tot cinstit cu frumoasä fatà i prea cinstit,
care este de-asupra tuturor cinstelor i darurilor, prezentul hrisov
al domniei mele, boierului domniei mele, jupänului Stance cu copiii
lui §i fratelui säu Badea cu copiii lui, ca sä-i fie Fäcetelul tot §i
Cerurenii jumälate i Cera§eni told, sä tie Badea, iar Stanciu 20
nici un amestec sä nu aibd, pe care 1-a cumpärat In zilele lui
Radul voevod dela N...., pe 2500 de aspri i Mu§ute0i toti,
pentrucä a treia parte le este veche mo0e, iar douà pärti le-au
cumpdrat dela Carapnin §i dela Dragomir pe 2000 de aspri §i dom-
niei mele i-au dat un cal. Deci le-am dat i domnia mea ca sä le 25
fie de (wing 0 de ohabg, lor i fiilor lor §i nepotilor lor i sträne-
potilor, incepand dela vama oilor §i de vama porcilor i de albi-
närit 0 de gäletärit §i de dijmä 0 de cositul fänului 0 de vinärici
0 de transporturi 0 de cAläuzä, adicä de toate slujbele i däjdiile,
eke se afld In tara §i stäpanirea autocratä a domniei mele §i sä 30
nu cuteze sä-i prigoneascä, nici judecAtor, nici globnic, nici bircei,
nici nimeni altul dintre boierii i dregnorii domniei mele trimi0
dupd mile 0 prestatiile domniei mele, pentrucA cine s'ar incumeta
sä le dAuneze chiar i cu un fir de Or, unul ca acela va primi
mare rgu 0 mare urgie dela domnia mea, ca un necredincios i 35.
cälcdtor §i violator al acestei porunci a domniei meie.

4-5. thouA Rt114TMA. lecturA nesigur5. 6. A*Tgo, lecturA nesigurA.

www.dacoromanica.ro
288 BUCURE$TI, 5 IsUNI.E 1475 Nr. 126

Inc6 §i blestem a§eazä domnia mea, dup6 moartea domniei


mele, sau din rudele domniei mele, sau din rodul inimii domniei
mele, sau din alt ,neam, dac6 cinste§te §i innoie0e i Intgre§te
acestea mai sus serse, pe acela Dumnezeu s5.-1 päzeasa. §i sg.-1
5 intäreascA in domnia lui, dacäi nu innoe0e 0 nu int6re0e, ci nimi-
ce0e i violeazA 0 pe acela Dumnezeu sà-1 risipeasc6 i sa-1 nimi-
ceased §i sà-1 ucidà aici Cu trupul i in veacul viitor cu sufletul §i
s6-i fie potrivnic6 prea Sfanta Stäpara 1\16scRoare de Dumnezeu
la judecata cea cumplità i fgrà fäVärie §i s'd ailYä parte 0 cu luda
io i cu Arie §i cu eei1ali Iudei care au strigat asupra Domnului
Mantuitorului nostru Isus Hristos, sangele lui asupra lor
asupra copiilor lor, ceiace este 0 va fi In veci. Amin.
Ace§tia skit martorii acestui hrisov al domniei mele: jup"an
Dragomir al lui Manea, jupAn Cazan al lui Sahac, jupan Neagu,
15 jupan Neagoe al lui Borcea, jupAn Dan dvornic, jupAn Stanciul,
jupan Neagoe dela Craiova, jupAn Balea paharnic, jupAn al
lui ... tul, jupAn V6sie, i Vintilà paharnic, Tudor logofäl, Manea
DrAghici spAari, Dragomir stolnic, Deatco paharnic ... Alb...
Dimitrie stratornic §i eu Tudor, care a scris in anul 6983 (1475),
20 luna Iunie 1 zile.
t Io Basarab voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original pergament foarte deteriorat. Arhive Stat, 1st. 11/59 (Glavacioc,
XVI/1), cu o traducere incompleta i gresita de G. Pesacov, 1844. Regest,
Cronologia Tabelarii, p. 26 (Nr. 34), cu data Iulie 8.

25 126.

Bucure§li, 5 Iunie 1475.


Basarab cel Beitretn inteirefte fiilor lui Ion cu fiii lor satele Cergeni
Comeine,sti, care erau vechile lor
MHAOCTYWM KOWYWM, IW EACANIEtt KOHKOM H rocuomuk K*C111
30 3IMAH 01(1110KAdKHCKOH, Milk PHA KEAHKOrA KOHKOM, MEAT rocnoA-
CTKO-Aill CY6 110K*AEHY6 rOCHOMTKO-M11 caraAA r0C110MTKA-MH CKIHOISIA1
HWHO111M, PAAVAIru Lore H PAA0A11101ru MHKSits H Ch CbJHOKOM CH
PAA1rAlr, 16K0 A Ha CT 11101AHH It*CH H KOM1011111H KÌtCH. HOHENSe
HM CAT CT LIN %MHO H nomtg. Tormi (MAY HM M,A,Or H rocnoAcmo-mi
11-12. Matei, 27, 25. 32. HwHogim I H wHoitem, *tefulescu.

www.dacoromanica.ro
Nr. 127 TARGOVI$TE, 15 IULIE 1175 289

HA% ECT I% WUHHY. H 1.11 WD16AH WT 1111K0rONIE HEHOT'KKNOKEHO,


DO Ate rOCHOACTIt4.411-1.
1111C IONif ANIIK kit !LACTO/11111 rfiAM E8IC8ON1H, Kit ATO
illIATKTH1VH H. H Ci1N1 ORE l'OCrIOACTKO-MH.
INY HUANGA 110fK0À/1 MHAOCTTA KONITA r0C110,A,HHII. 5

t Din mila lui Dumnezeu, Io Basarab voevod i domn a toga'


tara Ungrovlahiei, fiul lui Dan marele voevod, da domnia mea
aceasta porunca a domniei mele slugilor domniei mele fiilor lui
Ion, lui Radul i lui Iuga §i lui Radomir i lui Micul i cu fiul sau
Radul, ca s'a le fie Cergenii toti i Comanestii toti, pentruca le
sant vechi i drepte mo§ii. De aceia le-am dat i domnia mea
ca s'a le fie de ocina qi de °haba' §i de nimeni neatinse, dupà spusa
domniei mele.
S'a scris in Iunie 5 zile, In cetatea de scaun Bucure§ti, In anul
6983 (1475), indiction 8. i Insumi a sptis domnia mea. 15
t Io Basarab voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Copie slavá' in ms. Acad. Rom., Nr. 5221, f. 46 (copie scoasd de Al. *te-
fulescu, pentru I. Bogdan). Pe verso: lionrkini KG, COITNAHILI. (Cergeni lângd
Oteteli§.) Pergament, pecete cdzutd. Publicat de Al. *tefuleseu, Amicul
Poporului, III, 1901, p. 72 §i de Gh. Ghiba'nescu, Surete f i lzvoade, VI, p. 20
162-163.

127.
Tdrgovifte, 15 Iulie 1475.
Basarab cel Beitrein inteírefte ninàstirii Cozia ci egumenului
Macarie, satele: Jiblea, sS'erbeineVi, Breidäteni, Seaca, Cálimäneti, 25
Lungiani, Bogdeinefti, Hineitefti, Bucurefti, Troenefti, Giurgeni
(cumpeirat dela Dragoi pe 50 de florini ci un cal), Sil veistreni (cum-
pärat dela yS'olda pe 1600 de aspri fi dela Stoica ci Ceirstea pe 1600
aspri), Vodastrip, Cioceinegi, Steinefti, Ceilugeireni, Ceirdreni, Lu-
mineni, Petseni (cumpärat dela Neagoe Taurul pe 650 de aspri), 30
o stradä la Rdmnic, 300 seilam de Tigani, geiletäritul din judetul
Vdlcea, vama dela Genune, balta Mamino i toate billfile dela Seipatul
pdnei la gura Ialomitii, scutindu-le de toate därile çi prestatiile.
t Hace E/11111,H ,I,SKWIH EONZTHAA ISONT CA, Cid CAT C1.1110KELIONCY, talSONCE
mire' ROMECTKEFIKIN AflOCTOAk, EA1SHCE 11'1% CA*,1, THCAINE HNIE flpi1KAE- 35
AIOEHTEA H nomecrwm Anime 110,1,g113c1A11111A1 CIS, NifA4EMArtii1
N<I13116, 31A1A6N111K EMAH WCTMIMtUIx. H Kit 11E6ECN Ilf1HAEFINIBA CE,

19

www.dacoromanica.ro
290 TARGONITE, 15 IULIE 1475 Nr. 127

6/14,6611k1H WH PAAC 161A0K5HTA CAk11161K1116, I'Gf FIHCF10H CAkIlllAT:


,,1111THA*TE CALWOCAOKENH WT11,4 MOW°, HAACAE,A,CTKSHTE OVTOTOKAHOE KAM
1A(1CT11TE WT CitAO;KENTA MHOS". Cero paAT 11011E11H0114K WISE eqvkac,a,e.
MEF1E 611K111.1.11r rocrioAapT H 436 KA4r01-16,CTIlKk111 H XpliCTOA106Hi1Ïll
5 CAMOAirkNIAKIITH, LW 164c4pas KWEKWAA u r0CHOA,H116, Chink PHA KEAN-
unro KOEKOAE, A1H4OCTTWM 60;ETW4 H 60,KTEM 11110113KOAIHTEM, WKAAA4-
A1118-MH H roclioAcTitrAupS-mte, It'kCEA sentex Xrrpoloax-TtecKom, NUM
34H44FIli HM CT4U4.%, IIMAA1111r H durapatur KE1111,Er, cero pT
64Arorip0113110411 rOCHOACTKO-411 CKOHM 64ark141 111)011311O4EHTEM
10 H CK*TAFIAI Cp'kAll,EM VOCHOACTICA-Aili, 1JKO 11110C44KHTH FINGE ici T1101111,11

CAAKHMOMS lloros, HNSE H A1EFIE flpOCAAK4*1114r0 H 114 HACTOAE np1 MA*


HOIIHK111HM 110ATTEA rOCNOACTK4-M11 C'h CAAKOE Ith3F1E111r0 ME. OfiKE
K'kcnomt HA H rocitoAcTito-Atie, IJKO M110311 11,ApTE 611 11,MICTKYA C11

K'kCE411111E-CE, NA MAAH HE6ECH4r0 11,411CTKY4 H4CAAH111E, CHA" 1J4AT


15 60 CE H 8311 HE PIMA CTI 11,411CTKO Witil'hAtliTH, HA H W 11pEAAGEE111111C
CliMATATH, laKONCE K'11311ACT snararo K01161114HCH*11111H 11A0A npeneocuTie.
GieK latIAT AAIJOKAK Ckl K'kCE1111,CTHk111 H IlArIONTA1116H, MEE Hark
K'hrkA111 t1kCTH H ,A,AflOK H4ACTOA111H, CTEMS KoHCOKSA POCHOACTKA-MH
CK*TOMS MONACT1108, p8S H W6HT*AH TplirkCTAKHOMS BOMECTKS,.
20 CK*TTA HNIIIKOHALIMAHL% Tp0HH,X, MOHACTHpS wT 1103T10 11 H8CT4KIIIIK8
lEpOMOFIAKS MAKAIITIO, H K'kCEN1 riKE W X(111CT* 6114TYla, MKO Ail HM Err
30110M4 ;RAGA* H 111416A1011111 11 110AAA11,*H11 H e'kKA H
M1016111H H ASH1J4NH H liorAmeeque H XHH8TEL11H H ESKSpeulle i Tpoeempir
H 1,1Spirkeue, qio noKSInelue WT Aparota sa H 454011111111 H 34 EAHH KOH,
25 ,,Ar
H G'1161hCTrk1111 K'ItCH, NOWISE HOKSH111116 WT 11104A4 110A0131111S 341
ACRIH, A ApSra HOAOKHHS KI1l1IUE WT CTOHKEH WT 111116CT* 3A xAr
4CH(111, H HAIWOHN H OV41111,4 WT PHKIIHK II T IlfirkAH 1Jll,Hr41111 H

KOA4CTI31114 H 110K1016111/1 H GT8H111111 H K84Sr'hirk1111 H K-KrItpkHHIt


4SMHFItH11 11 ll'hC*HH, 1110 HK HOKSHHUlf WT Itkr TASAI SA ACElpH
30 H K'It64df1CTKO K'k CSACTKO gAittlE H KAMA HA iiifFISHE H SAATO ¡HAMM° N
EAATA K'krkX" WT G'hIlATSA A0118 AO SCTIlld IAAOKH111E, EAHKO CE WEATA,
TAKO H Cit K'kCEM KOT4p0A1 T'kM CEMVM H GAATWM.
Giro paAT Aa HM CAT Kit WNFIFIA H K'k WKARA CK*TOMS MONAC-
THOS H 6026ECTKE11klA1 HHOKWA1 Kit 11H111A H K-11 CASNIGM H Kit rkt1110E-
35 K'kellOMIIHAFITE 110AHT:4E1 rOCHOACTK4-A111, noTwaa H rOCEIOACTKS-MH.
110,11AK11111 WT WKLITEr0 KAMA, WT CM-1HW° KAMA, WT WT
KA1148pCT114, WT AHWAIH, WT K1111411H11, tVT noAgoA, WT 110AKO3 W7'

29. acuipti I ac.

www.dacoromanica.ro
Nr. 127 TARGOVIPE, 15 IULIE 1475 291

WT C*HOKOC, WT raos, WT FlOKA011, PEKI1M WT Ki&CEK CASMSAK


Aa7KA4K, EANKA CE NaKOAET Kit Ca410ArkMAKH011 SEMAH H WKAACTH
rOCI10CTKA-MH, WT It'hCEK M 11M ECT Kit wrasx.. H M HM HE CM*ET
1103.111aKHTH NH MA6111,, NH r4OKIIHK, HH R11(1,1Ya FIlI till HHKTO WT soa-kp
Hall WT caSr rocnoACTKA-MH HOANC4EMFIKHO MHAOCT6K 11 110 pAKOTAK 5
rocnoAcTga-am HOHEMI Kr1116 KTO HM 11034641111T Aim H O KAAC
TO TAKOKiH 14,10K*Kk M MS ECT C'ItHOCTATIIHK CK*Taa H MHK011.111EMIA
TP01111,11 H HAMT 110TETH KEAHKO 3A0 H wprTE WT rOCI1Ort,CTKA-M11, laK0 HE-
K'kfINHK 11 11(111CT.Y.F11111K H flOCN1AINTEA CYEMS 110K6A*HTIO r0C110,4,CTK4-MH.
6111E7M H 34101111411Y6 HOCTAIIA*ET l'OC110,CTKO-MH, HO CMIrkTH roc- lo
rioAcTga-am, Koro H3gfpET 110C110,4,k Bork EHTH rocriomink EA4111K011
3EMMI, Hal WT C(11.A64114r0 fl4O.,4 r0010,4,CTKA-MH, HA/1 WT C'1410ANHK
rOCHOACTKa-MH, HAH, HO rp*C*K H4111HK, WT H11011AEMENHK, AA 41116
IFICArkT6T 11 HONOKHT H STItirkAHT CTA KHUJE HHCallNd, Toro FocnoAk
ork C'kTKOONISTH NEKW u BMW M SKAHHT IK rocnoAcTrk erw 15
fl 41116 411 HiSTKIrk,A,HT H HE HOHOKHT, A Hir pt1300HT H flOCOaMHT 11
'men FIAT, A Toro rocnoAk Bork Xi SEYET Fro 3,4,6 T*AWM, âKit
KAR111.WO K*11,* ASuJEY H M MS ECT C1dlOCTaTHH11,4 ellATAA Tpomo
111YkCK*T4.1 BONITA ilLITH HA cTpaumom n HISMHTHWAI CX,4,11111E H
11,4,1M6 41111,641*(1TE H*CT H HAUT Sql4CTYE Cit II0A010 H C'k Tp.k- zo
KAITHM fhITEM H C'h HIAMN ISAEHNIN HME ll'hald1H111g Htt FOC110,401 Bora
CHACA H.1111Er0 ICIrCA XpHCT4 ti p-kKwe, KVKI4 Fro Ha 1111K H Ha tNA*K
HK, EMU ECT H gX.MT Kit K*K11.
H en AT CKEMTEATE CYEMS NOKEA*NTIO rOCIIOACTILd-MH: MOHAN
ArldrOMIII 111411611, H*r qio G*IHE AK0f1HHK, HOMAN KASAN GAKA- 25
KWK, M811.111 11-kroe Bowing, MSN4H AaN KEAHKH ,11,KOPFIHK, 7KSHAH
WT KNIAEKA, MS11411 BM*, MAN* 11 A(lartiq CHATAOH, BaAk KFICTHM(1,
A*TK0 HEK411111K, Aparomms CTOANNK, ("Imp* KOMHC, ,A,SMHTP% CTP4-
TOONHK H aak KAAOMILL EME HC1111CaK Kit Tp.krottumF, mickga
El, KirkT xsul,nr, HHA,NKTIWII, H. 30
t IW lidCaPAK KWEKW,I,a, MH4OCTT/71 soacTia rocnommk.

t Acei cAti se poartà cu duhul lui Dumnezeu, aceia grit fiii


lui Dumnezeu, precum spune dumnezeescul apostol, cgruia pe
urrn4 mergandu-i cei iubitori de dreptate i cei ce se strAduiesc
spre cele bune, au dobandit viata dorità, cele p4mantWi 16san- 35
du-le pämantului 0 de ceruri alipindu-se, acel glas fericit de bucurie
A
29. IoAiH ro. 32-33. Pavel. Romani, 8, 19. 35. Pavel. Romani, 2, 7.

19*

www.dacoromanica.ro
292 TARGOVI3TE, 15 IULIE 1475 Nr. 127

auzind, pe care vesnic 11 aud: « Veniti blagoslovitii pArintelui


meu sà mosteniti impArAtia Otità voila' dela intemeierea lumii ».
Deci imitand pe domnii care an fost inaintea mea, si eu bine cin-
stitorul si de Hristos iubitorul si autocrat, Io Basarab voevod
5 domn, fiul lui Dan marele voevod, din mila lui Dumnezeu i cu
voia lui Dumnezeu stApanind i domnind peste toatà Ora Ungro-
vlahiei, inc6 si a Ortilor de peste munti, herteg al Amlasului
Faggrasului, deci a binevoit domnia mea cu a sa bunàvointà
cu inima curatd i luminatà a domniei mele ca sä proslävesc pe
10 Dumnezeu ce! lute° Treime sldvit, care si pe mine m'a proslävit
si m'a ridicat cu slav6 In scaunul dinainte fäposatilor p'ärinti ai
domniei mele. Aceasta amintindu-mi i domnia mea c6 multi
ImpArati au stat in impärdtia lor, dar putini au mostenit impArà-
tia cerurilor, de aceia m'am grdbit i eu, nu numai BA' armuiesc
15 aceastà impàrgtie, dar s'a" i caut pentru cel viitoare, precum
cresterea rAdkinii bune aduce rod mai curat.
De aceia am d6ruit acest a tot cinstit i prea cinstit, care este
de-asupra tuturor cinstelor i darurilor, acest hrisov al domniei
mele sfintei ma'n6stiri, hramului i locasului dumnezeiirii celei cu
20 trei sfânta si de viat6 incep6toare Treime, manAstirii
dela Cozia i carmuitorului, ieromonahului Macarie i tuturor
celor intru Hristos frati, ca sA le fie satele numite: Jiblea i ser-
bàneØi i Bradäteni i Seaca i Cglimgnesti i Lungiani i Bogdà-
nesti i Hinàtesti i Bucuresti i Troenesti i Giurgeni, pe care
25 1-au cump6rat dela Dragoi pe 50 de florini i un cal, si SAvastreni
intregi, pentruc'd 1-am cump6rat jumAtate dela solda pe 1600
aspri i cealaltà jumatate au cumpärat-o dela Stoica si dela CArstea
pe 1600 aspri i Plesoiu i strada din Râmnic si 300 de sälase de
Tigani i Vodastrita i CiocAnesti i Stänesti i Calug6reni i Card-
30 reni i Lumineni i PAseni, pe care 1-au cump6rat dela Neagoe
Taurul pe 650 de aspri i gàletäritul din judetul Valcea i vama
dela Genune i balta Mamino i bàlile toate dela Sdpatul 'And
la gura Ialomitii, câte se elk precum i cu tot hotarul acelor sate

35 Deci sà-i fie de ocinä si de ohaba sfintei mânästiri i dumne-


zeestilor cdlug6ri de hran4 si de slujb6 si spre vesnicà amintire

1-2. Matei, 25, 34. 9-10. loan, 13, 32. 14. Sirah. 11. 5.
16. Matei. 7. 17.

www.dacoromanica.ro
Nr. 127 TARGOVI$TE, 15 IULIE 1475 293

a parintilor domniei mele, apoi 0 domniei mele, incepand dela


vama oilor, de vama porcilor, de stupi, de gAletarit, de dijme,
de vinarici, de calàuze, de transporturi, de copaci, de cositul
fanului, de gloabe, de pocloane, adica de toate prestatiile 0 &Al-
dine, cate se AA in tara §i stäpanirea autocrata a domniei mele, de 5
toate sa le fie de ohabä. Si BA nu cuteze sa le dauneze nici judecator,
nici globnic, nici bircei, nici nimeni altul dintre boerii sau dintre
slugile domniei mele trimi0 dupa milostenii 0 dupa prestatiile
domniei mele, pentruca oricine le-ar dAuna chiar §i cu un fir de
par, unui om ca aceluia sa-i fie potrivnica sfanta 0 de viata Incepà- io
toare Treime 0 va primi mare ralu 0 urgie dela domnia mea, ca
un necredincios 0 calcator 0 violator al acestei porunci a dom-
niei mele.
Inca 0 blestem wag domnia mea, dupa moartea domniei mele,
pe cine alege Dumnezeu WA' fie domn al Tarn Romane§ti, sau din 15
rodul inimii domniei mele, sau din rudele domniei mele, sau, pentru
pacatele noastre, din alt neam, daca cinste§te 0 innoe0e 0 inta-
re§te acestea mai sus scrise, pe acela Dumnezeu facatorul cerului
0 al pamantului sa.-1 intAreascA in domnia lui. lar dacä" nu Ina-
re§te 0 nu innoe§te, ci strica 0 violeazA 0 risipe§te, iar pe acela 20
Dumnezeu sa-1 ucidä aici Cu trupul, lar in veacul viitor cu sufletul
§i sa-i fie potrivnicA sfanta Treime 0 prea sfanta Maica Domnului
la cumplita §i. neinduplecata judecata, unde nu este fAtarie 0
sa aiba parte cu luda §i cu cel de trei ori blestemat Arie §i cu
ceilalti Iudei, care au strigat asupra lui Dumnezeu 0 mantuito- 25
rului nostru Isus Hristos §i au spus, sangele lui asupra lor 10 a
copiilor lor, ceiace este 0 va fi in veci. Amin.
Si ace§tia sant martorii acestei porunci a domniei mele: jupan
Dragomir al lui Manea, jupan Neagoe care a fost dvornic, jupan
Cazan al lui Sahac, jupan Neagoe al lui Borcea, jupan Dan mare 30
dvornic, jupan Neagoe dela Craiova, jupan Balea, Manea §i Dra-
ghici spAtari, Badea vistier, Deatco paharnic, Dragomir stolnic,
Macrea comis, Dimitru stratornic 0 eu Caloiana, care am scris la
Targovi§te, luna Iulie 15, anul 6983 (1475), indiction 8.
t Io Basarab voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 35

Originalul pergament. Arhive Stat, Ist. 11/60 (Cozia, nr. 6). Pecete atAr-
natà cAzutA. Cu o traducere de Stoica Nicolaescu.

26-27. Matei, 27, 25.

www.dacoromanica.ro
294 BUCURE3TI, 8 MAI 1476 Nr. 128

128.

Bucuregi, 8 Mai 1476.


Basarab cel B &rein intd refte lui ,,Serban boier din (ara F 'Odra-
fului fi fratelui seiu Aldea, satul ,5'inca Cu mun(ii Nemaia cumpeirat
5 dela Budea, jumettate din Ohaba cu muntele, Lud4or cu muntele
Lud4or qi, Tiganii ardta(i anume, scutindu-i de toate dajdiile f i
prestatiile.

t Rit Xf1FICTA ROMI KAArOK*pHH H KA5r0F1kCT1IKH H Xf1HCTOMOKHKH H


CAMOAIVIOKAKFM, itV BACApiig KOHKOM H rOCHOAHHk, Chink Atilla KEAHKAr0
10 KOHKOA*, A1FIAOCTHWM 607KTWM H swaaeot AapwicaoYEm wadummattS-mo
H rOCHOACTKSAII1S-Mil 1110E BEA1A11 OrrpWKAAKTHCKOH H 3AHAAHHHCKHA1
CTIMNAM, flAmatoy 11 43ar1pit1ll8 A-Foggr, sAaroopotimonti rocnoAcToo-out,
CK0HA1 CAArhIM 111110113KOAEHTEM H FIKCTIAM 11 CK*TAHA1 Cp'141,11,EA1k H Aapw-
lux CH11 KlICE NECTHH H CAArOW611A31JK1 11 fIrkflONHTAHM, HMI Hl A K1tC*A1H
15 1114CTH II moults, HACTOA CTEMS 110131A*N1IO rOCEIOACTKA-MH, KOA-kputiS
rocooAcT3a-m11 WT 43ArANIBCKOH SEWN FKSHAHS 11141CAF1118 II C'h RpATOM
CH F1AA'k H C'h CILIHOKIA HM, MO M HM CXT MA HO HMEHH : 110AOKHH8
WT 111FIFIKA H WT HAAHHHOM CH 30KOMOM HEMAM H AliSrS IMAHHFIS,
TAKOMAEOE HEMAM, WO ECT K8HFIA WT ESA* H HOAOKHHS WT CFDKAKA
20 C'h HAAHHNOM WT ASAHL11011 H C'h IMAM-MOM 410 CE
30KET 1liA11111011 H IIII,HrAF111 HO HMEFIH PAAVAk C'h ClilHOKE CH H ILIA
C'h CILIHOKIE CH H Pamptik C'h C111110KH C11 H KSotc-k C'h CINHOKE CH H
111SMA CIF, CKIHOKE CH H KWCT* C'h C111NOKE CH II SET PGA* C'h CINHOKE CH.
(ro paAT THA K'hrk AA HA1 CAN K'h WWII.% H WKAKM, T*M H
25 Afill,AIN IIK, KHSNETOM H INAKFISFIETOM HK H AA F1K HE CMEET EMITS-
KATH T'kK CEAA, NH C'hAEll FIN rA061111K, NH CH(IFITM, NH IIIIKTO WT
cntir 11 WT HpAKFITEA rOCHOACTKA-M11 NOCHAdEAFFIK 110 MHAOCTEK H HO
IIAROTAK rOCIIOACTKA-MH, fl:SAKAKHTH FIK
110111>KE KTO Cl EH HOKSCHA
mpg H KAAC EA,F111, TO TAKOKHK HAUT IIIITETH KEAFIKW 3410 H wort% wT
30 rocnoAcTito-mui, MKO NEK*131114K H 11(1*CTAKIIHHK CTEMS 110K1A1110 roc-
110,A,CTKA-MH.
IIWNEK11111 WT WKFIHEI'0 KAM, ounaero KAM, WT IPLIMAOCTKA, WT AHNCMH,
WT K'kEMIICTKA, WT KHHAIMIN, WT AHOKOCTIJ, WT 00140311, WT HOAKOA
Il WT K'krkK CAlpfCgLIX H AAFKAAK KEAHKEK H MAAF1K, EMIKA Cl HAKOAET
35 1114 C1A10,1,11142K4KII011 31M11II rocnoAcTga-mu.

16. Illosatinti I ear putea citi §i. Illonmumti.

www.dacoromanica.ro
NI% 128 BUCURE$TI, 8 MAI 1476 295

3tIKAHHANYE FlOCTAKA'kE'r rOCHOACTKO-M11 CHEMS 110110A*1110 rocnoA,-


(TKa-mu, taK0 00 vkntoTH rocnoAcTKa-mu, Kwro H3KEK1 l'OCHOAk
Rork CHT14 rOCR011111s, RA411111011 3EMAH, HMI w'r CO'hAftlfiAr0 HAO AA
TOCI1OACTKA-A111, HAH WT r1t110ANIIK l'OCHOACTKA-MH, HMI, 110 rfrkc-k)Ç
immix, WT 111100AEMEHIIK, Ad MVO HOLIETET H 00110KHT H STKO'hAFIT 5
cTra KIIIIJEFIFICAlid., Toro rocnoAk Rork ,3it 110,1ETET H C"1931dHliT H STKII'h-
AHT Kit rocrioAcTivk gro, awe AH pri3001T H HOCNIMHT, A HEOIrTKp'k-
AHT, H Toro rocnoAk Rork ,e,a SCHET ero sAg T*A0A1, A Kit KARAK-
11111A1 K*11,* ASHIES. [Er0] H AA ECT flpOKAET WT FOCII0Ad C'KTKOpHIIILWO
HERO 11 MAMA H Ad ro TIIECHET KI CK*ThIK 141110KIIHr 11HOCTOML 11 WT 10
THY CK*ThIK H 60rONOCHHK WT11,11 H ri,a HAUT SLIECTTE C'h IOICAA II C'h
flpim H C'h HH*A111 IOrAllE EME Kit3'h1111111E HA r0C110A4 Rol-A H CIIdCA
HAWE170 ICIrCA XIIFICTA, KrhK Fro lid HHX" II HA 41,1,Or HX, EME ECT H
EXAET Kit K-kKH. (IMF!.
GKEAETEATE cTemS noKFA-knYg rocnoAcTKa-mee : NiSHAFI ANWOA1110 iiitt 15
liEK, MSEIMI &BAH GdpIKOK, MSFIMI larog Helium, )iltillitH GTMINA0
RACTEK, MS11,111 AdH KEMIKII AK0111111K. MS11All TS,A,013 A010ET, 11,14H*
ligrOn N ApArHtl C0AT4111, ApdrOMHp CTOMIHK, fidAii KtICTHIJii, kkTKO
naKapnuK, AHAIHTpS CTp4T0111111K, [iiiAli]p* KOMHC H .13h illHAKO HC11/1-
.CdX K'h rpart, E.SKSpetpu, ithfia u, K'hA*T [x$11,11],d,. 20

t ILV lidCApdS KWEKWAd, MIIAOCTLA KOMYEM r0C1-10AIIHIs..

f Intru Hristos Dumnezeu binecredincios si bine cinstitor si


de Hristos iubitor si autocrat, Io Basarab voevod si domn, fiul
lui Dan marele voevod, din mila lui Dumnezeu si cu darul lui
Dumnezeu stApanind si domnind peste toatd tara Ungrovlahiei 25
§i al pArtilor de peste munti, herteg al Amlasului si Fág6rasului,
a binevoit domnia mea, cu a sa bungvointà si cu inima curatà si
luminatà si am ddruit aceastd a tot cinstità si cu frumoasii fata
prea cinstità care este de-asupra tuturor cinstelor si darurilor,
aceastd de NO poruncd a domniei mele, boerului domniei mele 30
din tara Fägdrasului, jupanului *erban si cu fratele sdu Aldea si
cu fiii lor, ca sa le fie satele anume: jumAtate din inca si cu
muntele sdu numit Nemaia si alt munte, deasemenea Nemaia,
pe care l-a cumpärat dela Budea si jumAtate din Ohaba si cu mun-
tele din Ludisor si cu muntele care se cheam6 Ludisor 35
.§i T iganii anume Radul cu fii sbli si Lal cu fiii sal si Radul cu fiii
säi si Curchea cu fiii sAi si Muja cu fiii sai si Costea cu fiii sài si
ginerele Rodea cu fiii s6i.

www.dacoromanica.ro
296 BUCURE$T1, 8 MAI 1476 Nr. 128

Deci acestea toate sa le fie de 'mina §i de ohaba, lor i copiilor


lor, nepotilor §i stranepotilor lor §i sa nu cuteze sa prigoneasca
acele sate nici judecator; nici globnic, nici bircei, nici nimeni
dintre slugile sau dregätorii domniei mele trirnii dupa milostenii
5 i prestatiile domniei mele, pentru cà cine s'ar incumeta BA' le
dauneze chiar i cu un fir de par, unul ca acela va primi mare
urgie dela domnia mea, ca un necredincios i calcator al
acestei porunci a domniei mele.
SA fie scutiti, incepand dela vama oilor, de vama porcilor, de
10 albinarit, de dijme, de galetarit, de vinarici, de cositul fanului,
de transporturi, de calauze §i de toate prestatiile §i dajdiile mari
mici, cate se gasesc in tara autocrata a domniei mele.
Blestem a§eazd domnia mea la aceasta porunca a domniei
mele, ca dupa moartea domniei mele, pe cine alege Dumnezeu sa
15 fie domn al färii Romane§ti, sau din rodul inimei domniei mele,
sau din rudele domniei mele, sau, pentru pacatele noastre, din
alt neam, daca cinste§te i innoe§te i intare§te acestea mai sus
scrise, pe acela Dumnezeu sa-1 cinsteasca §i sa-1 pazeasca
Intareasca in domnia lui, daca insa nimice§te §i violeaza §i nu
20 intare§te, §i pe acela Dumnezeu sa-1 ucida aici cu trupul, iar in
veacul viitor Cu sufletul lui, i BA fie blestemat de Domnul WA-
torul cerului §i al pamântului §.1 sa-1 trasneascd 12 sfinti varhov-
nici apostoli i de 318 sfinti i parinti purtatori de Dumnezeu
sa aiba parte cu luda i cu Arie §i cu ceilali Iudei care au strigat
25 asupra lui Dumnezeu §i a mantuitorului nostru Isus Hristos,
sangele lui asupra lor i a copiilor lor, ceiace este §i va fi in veci.
Amin.
Martorii acestei porunci a domniei mele: jupan Dragomir at
lui Manea, jupan Cazan al lui Sahac, jupan Neagoe al lui Borcea,
30 jupan Stanila al lui Vasie, jupan Dan mare dvornic, jupan Tudor
logorät, Manea Negrul i Draghici spatari, Dragomir stolnic,
Badea vistier, Deatco paharnic, Dimitru stratornic, Manea comis
§i eu Milco am scris in cetatea Bucure§ti, Mai 8, anul 6984 (1476).
t Io Basarab voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
35 Original pergament. Acad. Rom., Doc. pachet CXXXIV/47. Pecete
atarnatil, cazutd. O transcriere modernl In Ms. ron. Acad. Rom., Nr. 5152,
f. 120.

26. Matei, 27, 25

www.dacoromanica.ro
Nr. i29 GHERGHITA, 4 IULIE t476 297

129.

Gherghita, 4 lulie 1476.

Basarab cel Batrdn intarefte slugilor lui, lui Ona ca /Eh lui,
partea lui Corlat f i a lui Nan din Barcanefti cumparata de cei
dintdi ca 500 de aspri. Domnului i se da un cal. 5

t MHAOCTTWArk 6.0?tCYWM'h, LAY RAC4IpaK4 KOEK0,501 H rOCIIGANWh


K'hCOH SEMAH irrrpOKAtIrTHCK011, Crill'h AMU KEAHKAPO KOEKOAE, ,1,AKAT
rOCHOACTKO-MH CHI HOKEAHHE rOCHOACTKA-MH cnyrAnyi. FOCITOACTKA-
MH, GNU H Cll. CHHOKH CH, OTMElt H GTMEKIrit'h, IiIKO M HAM ECT'h
y B-h4in11ell1H, KAM KOAHKO ECTk Ap-K,KAA'it, KOirhAAT11. H HME'h, 110HEME 10
noicynn we WT'it KOprhAATA H WT'h NAHA, SA HETk CTO ACIlpH H rocnoA-
cTsy AM AAA01.1.11 KOH. TEM paAn HM AdAE H rOCHOACTKO-MH, M HM
ECTk Kit W4H11AS H K'h Wp1K.IC H NH WT KOPOKE HEHOTKHOKEHO, no pf4H
rOCHOACTKA-MH.
11 cemy C.I&Tit CKEAETEAHO: ,K1/114111. AptirOMHO'Is. MAHEK'h, )farfhtfl 15
KAMM GAX,11:01{%, avinnie II-kroe Homes:It, Ht8f141111 okairk AKOrKHFIK'h,
atIrfhlifh TIrAO" AOr4ET'11, Apill'OAIHply CTOMEHK'h, RA,A,* KHCTLIA,
¡BAH* Herpyn-h H AptIPH4k CHATilpH, MAU* KOMHC, AHMHTrh rH3M-
KEIVh c-rpaT00111141C1t. fiBli IIWKA rp4A14THKIt, OM HCHHCArh Kit
11111,f, MEC*11,4 IOAiH A NUM, KlurkTO xS11,[1,.k. 20

t Din mila lui Dumnezeu, Io Basarab voevod §i domn a toata


tara Ungrovlahiei, fiul lui Dan marele voevod, da domnia mea
aceasta porunca a domniei mele slugilor domniei mele lui Ona
qi cu fiii sal, Stan §i Stancul, ca sa le fie la Barcane0i oricat au
tinut Corlat §i Nan, pentruca au cumparat dela Corlat §i dela Nan 25
pe 500 de aspri §i domniei mele au dat un. cal. De aceea le-am
dat §i domnia mea ca sa le fie de ocina §i de ohaba §i de nimeni
neatins, dupa spusa domniei mele.
i martorii acesteia sant: jupan Dragomir al lui Manea, jupan
Cazan al lui Sahac, jupan Neagoe al lui Borcea, jupan Dan dvornic, 30
jupan Tudor logorát, Dragomir stolnic, Badea vistier, Manea
Negrul §i Draghici spatari, Manea comis, Dimitru Ghizdavet

16. K43411 GJX4K0111 1 K030H1 Captors. Venelin. 20. loniii I 104.

www.dacoromanica.ro
298 FL0RE3TI, 30 IUNIE 1477 Nr. 130

stratornic. Eu Iova gramatic care am scris la Gherghita, luna


Iulie 4 zile, anul 6984 (1476).
Reprodus dupd Venelin, p. 118-119, Cu ortografia lui. Venelin nu indicd
locul unde se and originalul; In depozitele publice el nu se afld. Regest, Flo-
5 rescu, Divane, p. 48. Venelin transcrie In caractere civile rusesti.

130.

Floretti, 30 lunie 1477.


Basarab cel Beitrân inteirefte lui Badea fi lui Ivan satele Neinei-
fetti, partea lui Brätilá, Miriletti al lui Sprinten fi alt Miriletti
10 al lui Tiimpeanu fi Urfi, partea lui Sprinten. Domnului i se
un cal.
t ilitinorrTwm soaawnt, Itv lincapas KOHKOA,t1 H FOCHOAFINk K'ItC111
BMlFl OVITI1OKMXTHCKOH, AAKAIT FOCIIOACTKO-MH CTE HOKM*11.14 rocnoA-
CTKa-Mil CASNIM rocnoArrita-nui, lit1A* H HIs%Uk, MKO Ac1 MS C.RT CGIO
15 MEHMOII1111H,, AM fillt1THAil, H 1111101/1111111 GROHNTEHOKFI H WT Apsril
T'ItM11-kHOKH, TOTH AM, 11 VLItH, AM GfipliNTEHOKS. TOPO
paATMV Anm rOCHOACTKO-M11 [MK0]At1 MS CdET K'h WNHF1.1 H lUKWX.16,1
H 1111K0r0M1 111110T,EKH0KENO, DO MN POCHOACTK4-M11. U AZIA01111 MHO
KWH, HOFIEDE11 MS CS CHAN CTilpH Wt1HHH.
20 1111C )(SKIN, MEC*11,4 'Olin, AK'lk A, 1411 (Dno
Itv EAC.11146 KIVEKWAA, M11A0CTTM 60/KTM POCHOANFIK.

t Din mila lui Dumnezeu, Io Basarab voevod §i domn a toatd


Ora Ungrovlahiei, dá domnia mea aceastä poruncä a domniei
mele slugilor domniei mele, lui Badea i lui Ivan ca sá le fie satul
25 1\länä§e§ti, partea lui Brätilä §i Mirile§ti .al lui Spirinten qi din
alt Mirile§ti al lui Tampeanu, a treia parte §i Ur§i, partea lui
Sprinten. Deci le-am dat domnia mea ca sà le fie de ocinä §i de
ohabä §i de nimeni neatinse, dupd spusa domniei mele. i mi-au
dat un cal, pentrucd le-au fost vechi mo§ii.
30 S'a scris la 6985 (1477), luna Iunie, zile 30, la Flore§ti.
t Io Basarab voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Original hârtie. Arhive Stat, Ist. II/12 (Govora, VII). Pecete aplicat'd,
cdzutà. Cu doud traducen: a) Dionisie eclisiarh, 1732; b) G. Pesacov, 1843.
13. MASAN de cloud ori.

www.dacoromanica.ro
Nr. 131 BUCURESTI, 9 IANUARIE 1478 299

131.

Bucuregi, 9 lanuarie 1478.


Basarab cel Pinar schimbd cu mänd,stirea Cozia qi ca egumenul
Ilarion moara domneascd dela Rdmnic, pe care o dei in schimbul
morilor mandstirii dela Thrgopifte.
f IIIHAOCTTIO COMTIO, 11V ASAAA,H EACAOAK KOEKWA H rOCHOAHWIt
K'ItCE11 SEMAH XIVOKAIIKTIICKOH, CkIll'h AOSpelr0 Bacapas4 KOEKWA11, CTE

HOKEAEHTE ,V1K4T rOCNOACTKO-MH wEHTEAH CK*TOMS MONACTHp$ KoSin


CK'kT*H T1110H11,8 KOAMOMS, H nowranomS MOHACTHOS FINCE Kis. BEMAH
POCHOACTKA-MH i ErSMENS Klip nonS InivnivnS wspeTmowomS CE K'h 10
CK*TOM MOHACT11(1 H IMCEM MICE ENTTIaM, MKO AA HAVI% ECT KOAEEIH11,4
l'OCHOACTKA-MH OWE ECT K'h T'141r8 P'h611HK Hd MATS, flOHEME MEHH
rocnoArnto-M11 C'hC irSimnom, TA AilAH rOCHOACTKS-%H Komium,S qio
CS K'h PhprOK111111, AA cS rocnort,ckw. Toro (MAY HM MAE r0C110.4."
CTKO-MH OHM, Ad HM CS KOAHH1411 WT P1h61111K, K'h wquuS H wKAGS, 15
ANIN WET EHTH CK*T'kH MOHACTHil, HEN0T'hK11OKE11110, no ¡IMO rocnoA-
CTK4-M11.
BE CK*AHTEAiE: H(SHAH ,A41drOM1111 iltlIAK, H NtS11,1H ,A,4H KEMIKTH
AKO(111HK, }KS11111 EMITHAlt noro$'kT H grSmgn WT GH*rOK, NONA
6K9HMYE H ENSAlfli lVT A'kil, 110114 IWCH*. nEIC K'h ATO xS11113, MErkilit1 20
rEHAIlif 6- AkHk, K'h EISKSpelitT, HCHN1KFINK IM1E111 AiH 141111.

f Din mila lui Dumnezeu, Io Basarab cel TanAr voevod 0


domn a toata tara Ungrovlahiei, fiul bunului Basarab voevod,
aceasta poruncd dä domnia mea locmului sfintei mkastiri Cozia,
hramului sfintei Troite 0 cinstitei manastiri care este in tara 25
domniei mele gi egumenului chir popa Ilarion §i tuturor fratilor
ce se afla in sfanta manästire, ca sä" le fie moara domniei mele
care este in targul Ramnic la Olt, pentruca a schimbat domnia
mea cu egumenul, de au dat domniei mele morile care sant la Tar-
gov4te, ca sa" fie domne0i. De aceia le-am dat domnia mea lor 30
ca sa le fie. moara dela Ramnic de ocira 0 de ohabA, cat va fi
sfânta manastire, neating dupä spusa domniei mele.
Si martorii: jupan Dragomir al lui Manea 0 jupan Dan
mare dvornic, jupan Vintil6 logoMt 0 egumenul dela Snagov,
A
6. Ainami I BMW.

www.dacoromanica.ro
300 BUCURESTI, 3 APRILIE 1478 Nr. 132

popa Evtimie §i egumenul dela Deal, popa Iosif. S'a scris In anul
6986 (1478), luna Ianuarie 9 zile, in Bucure0i, ispravnic Ianq
din Ia§i.
Copie la Arhive Stat, Condica Brdncoveneascd, Nr. 266, f. 463; traducere,
5 tot acolo, condica veche a Coziei, Nr. 18, f. 73-74.

132.

Bucurefti, 3 Aprilie 1478.


Basarab cel Tdneir inteirefte lui Creiciun din Slatina, lui Manea
fi lui Petru cu fii fi frafii lor peirtile lui Ba,sait, Neagomir f i Oancea
10 din satul Strelhaef cumpeirate pe 460 de aspri. Domnului i se dei
un cal bun.
i' diliAOCTYWA1 60,KTWAI IIV BAC41186 allAilAT KOEKOAd H rOCHOAHHk
K'hCEH SEMAH NITIIOKANCHNCKOH, CHHk ,A,osparo Bacapasi KOIKOM, AMA"
rOCHOACTKO-Mil CYf 110KEA*HTE r0C110ACTIS4-MH cnSram rOCHOACTICA-MH
15 K4iI(110118 WT GMTHFIS H C'h CHHOKH CH H MAH* H C'h COTHWM CH
H C'h CHHOKE HM H HITOS C'h CHHOKE C11 MO AA HM FCT WT GTIYII.-
VEIL AEA EuillIAHTSIS H WkrOMHOOK H MA ex3HtlEK, HOHENCE HOKSEIHUll
H WT IfkrOMIIII H WT C.01111* SA 11.4 ACHOTI, H rocnoA-
WT 11,1111,1HT
CTKO-MH AAA0111f eAHH KOH AOGrk. Giro NIAT HM MAOrrOCH0ACTK0-
20 MH MICO M IIM ECT Kit WLIIIHM. H K'h WrACM H WT HHKOrONCI HOW-
T'IIKHOKEHO HO Mil roCIIOACTMI-MH.
GE/HE H CK*A*TfATE: ?fC8lh1H Aphr0A111(1 &LIM, mitimiti H.kr, mitimin
11-krOf HOVIEK, HallAH rEVIINA, NalfkIH PH KEAHKH AKOpIIHK, ?ICSIIAH
EHUTHAlt KEAHKH ANCO$ET, 11,13AH KliCTHIap, PaAvn HfplpHHK, lliTp$
25 CTOMIIIK, Gwitto KOMHC, H lifTplr CTOATOpHHII,H II 43'h
1111-ItAIIT8A
ilAC11 IllICAK Kit HACTOAHH roo, fiSiitiptini firlpHAFIH r, KA*T xsikns.
t Iw RACAOAS iiImAT KWEKWM MHAOCT.I.1A Koxeria rocnomnik.

t Din mila lui Dumnezeu, Io Basarab ce! TanAr voevod §i


domn a toat6 tara Ungrovlahiei, fiul bunului Basamb voevod,
30 clà domnia mea aceastä porunc6 a domniei mele slugilor domniei
mele, lui CrAciun dela Slatina §i cu fiii lui §i lui Manea §i cu fratii
sh'i §i cu fiii lor §i lui Petru cu fiii gi ca s'd le fie din Stràhaet partea
lui Ba§ait §i a lui Neagomir §i partea lui Oancea, pentrucA le-an
cumpdrat dela Ba§ait §i dela Neagomir §i dela Oancea pe 470

www.dacoromanica.ro
Nr. 133 ARGES, 3 IUNIE 1478 301

de aspri §i domniei mele i-au dat un cal bun. De aceia le-am dat
domnia mea ca sä le fie de ocia. 0 de ohabä §i de nimeni neatins
dupà zisa domniei mele.
Ace§tia s'Ara martorii: jupAn Dragomir al lui Manea, jupAn
Neagu, jupAn Neagoe al lui Borcea, jupAn Gherghina, jupAn 5

Dan mare dvornic, jupan Vintilà mare logollt, Cazan vistier,


Radul paharnic, Petru stolnic, Staico comis, PArlitul §i. Petru
stratornici §i eu Alb, am scris In cetatea de scaun Bucure§ti,
Aprilie 3, In anul 6986 (1478).
t Io Basarab ce! Tânàr voevod, din mila lui Dumnezeu domn. lo

Original hartie, pecete aplicatd. Arhive Stat, 1st. 11/62 (Mitropolia 13ucu-
resti, CXLIX/1), cu o traducere veche româneascd nesemnatä. Venelin,
p. 112-113 (cu data gre§itd 1472). Regest, Florescu, Divane, p. 50.

133.

Argel., 3 lunie 1478. 15

Basarab cel Temar inteírefte slugilor sale, ,Folea, .Ferban, Dra-


gomir qi i.5'erban a treia parte din Jugorul f i a treia parte din partea
lui Pashale tot de acolo, vechea lor mofie. De asemenea, le intarefte
jumátate din Zeivideni, pe care ei o aratii, mdrturisind cu 12 boieri
di este mo#e domneascii. Domnul le-o rinde pe un cal de 800 de 20
aspri. Satele scint scutite de toate deírile .5 i prestafiile. Prädalica
sci nu fie.

t F1'1% XI:111CW ROPA CAM'OldipliTH H CAd1r0111+CTliall 11 XpliCTO-


AIOEPIKTH H camoAgliNSMUITII, Iw 11LL1,A,T 1i(1CLIflAg.1110EK0A,i1 11 POC110,HHh,
CINHk A06(111'0 BrIC4161 g0E140,i,E, MHAOCTYWM KONCI.WM H EONSTEM ,A,t1i1tV- 25
ISMITOM, WEIM,.1,4dINII1r-MH H POCHOACTKVAUI1V- Mil 11'110E.T. NEM4111 Nrrpiv-
111)011CKOH, EIIIENCE N 34HAMIliFICKHIN CTI1.111t1M, f1ANA.1WIr FI 4211rL11111111(

rECIII,Er, Et1r1r011110H3140/111 POCH0CTKO-M11, CKOHM 6Atir HM 11p0H3110t1f1ITEM,


NIXTHM H CIVk'r11111 C1310,11,1,18 rocnoArrttn-mii H ,A,(1110KAK ChIll K'ItCE
1-114CT1411 11 EAtlrOWEp431114 H 110E11011TENTH, IIHIE F1i1,1, 14-19.C*A114 11kCTif H 30
AAI1014, HiICTOEM CYEMS 11014EAk11.11) r0C110,1,CTIO-MH, cmrrAm rOCHOACTKA-
MH 1110M H citunr ms IIIEVAIIIr N C'h ChltIOKI1 HM 11 C'h LI1iE1IrEil HM,
,A4111011111(11r H 11141E41B( H GT011.4 H C'h Ch11101411 HM, 1-41Z0 AA H M ECT

25. Atimorritum I MHAOCTILV. copia.

www.dacoromanica.ro
302 ARGE$, 3 IUNIE 1478 Nr. 133

CIAA HA HMI HiIrr0111rA TOTH AfA H HAKH y }1{1700, WT AEA 11ACKAAEK,


TOT). AfA, toe HM fCT W4HFIA CTA0A, N noA WT 311KHA*1111, 110110Kf
H311.111,1,0111f AKA HA lerre KOAtpH H MAPTIr0HC3Wf HIM l'OCHOACTKA-
MH, KAKO FCT W411114 l'OCHOACKA. TAKO Fir npoAaAe rOCHOACTKO-MH SA
5 A KON Aonfrk WT W 4C11011.
Gero luAT wai r1,4,14 H rOCHOACTKO-MH, IJKO AA HM KT Kit W411118
H Kit wrantr, T*A1 H Af1101M Hr, KH8,11T0A1 H nwknnyneTom HM. H KAOE
KOFMV CE CltAlrWiT WT HHr npentAt Cit.%10'hT, 4 WIIHHA AA fCT WCTAK-
WHM, 11WKA8AHK4 Kli FMK Aa IliiCT H NH WT KOPONCE HEHOT'hICHOKEHO,
10 HO (Yk1411 rocnoAcTnn-Aff. IlWill141116 WT WILLIYf KAMA, WT CKHHYWO KAMA,
WT IINEANICTKA, WT AH7KMA, WT [KHHAI1114], WT TAAHH, WT CFNO[KOCYtA],
WT K03, WT noAnoA, p