Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

163
CERERE
de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/
unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

I. Date de identificare a entității/unității de cult

Denumire

Cod de identificare fiscală

Domiciliul fiscal

II. Date de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal

Denumire/Nume, Prenume

Cod de identificare fiscală

Domiciliul fiscal

În temeiul art.25 alin.(41) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
subsemnatul, ................................................................................, în calitate de ............................................................................................................., solicit:

înscrierea entității/unității de cult pe care o reprezint în Registrul entităților/unităților de cult;

Declar pe propria răspundere că, la data depunerii prezentei cereri, entitatea/unitatea de cult își desfășoară activitatea în domeniul
pentru care a fost constituită.

radierea entității/unității de cult din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Data Semnătura