Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECŢIE

Data: 29 martie 2019


Clasa: a –IV- a A
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială nr. 1 Toflea
Învățătoare: Lăbuș Daniela
Disciplina de bază: Matematică
Discipline integrate: Joc și mișcare
Unitatea tematică : Prieteni pe viață
Subiectul: Adunarea fracțiilor cu același numitor
Tipul lecţiei: Consolidare
Durata: 45 minute

Competențe specifice :
Matematică
1.4.Să efectueze operaţii de adunare și scădere cu numere fracționare;
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 000, respectiv a
fracţiilor care au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
sau numitor egal cu 100
2.6.Să rezolve, să compună probleme și să utilizeze semnificația operațiilor
aritmetice în rezolvarea unor situații problemă;

Joc și mișcare
1.1.Utilizarea deprinderilor locomotorii în condiții variate;

Obiective operaţionale :
Matematică
O1.4.1 – să utilizeze limbajul matematic adecvat;
O1.4.2 –să efectueze operații de adunare a fracțiilor cu același numitor ;
O1.4.3 –să scrie fracții ca o sumă de două fracții cu același numitor;
O2.2.1 –să compare fracții ordinare, respectând regulile de comparare a
fracțiilor ;
O2.6.1 – să rezolve probleme cu fracții;
O2.6.2 – să compună probleme care conțin unități fracționare;

Resurse :
A.Procedurale :
*Metode si procedee :conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea,
cubul, Știu/ vreau să știu/ am învățat, caruselul;
B.Materiale : material Power Point cu mesajul trimis de Pippi Șosețica, cubul,
fișe de lucru, bilețele , planșă cu textul problemei ”Știu/Vreau să știu/Am aflat
C.Forme de organizare : frontal, individual, pe grupe;
Forme și instrumente de evaluare:
 observarea sistematică, evaluarea orală, analiza răspunsurilor, evaluarea
scrisă, aprecieri verbale

Bibliografie :
1.Programa şcolară pentru disciplina Matematică , clasele a III-a și a IV-a,
aprobată prin ordin al ministrului Nr. nr. 5003 /02.12.2014;
2.Pacearcă, Șt.,Mogoș, M., Matematică, cls.a IV-a, Ed. Aramis, Bucureşti, 2006;
3.Călugăriţa, A., Exerciţii şi probleme de matematică – cls. I-IV, Ed. Dor,
Bucureşti,1998;
OB ETAPELE CONȚINUL INFORMAȚIONAL RESURSE EVALUA
OP LECȚIEI Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor A B C RE
0 1 2 3 4 5 6 7
1)Moment Asigurarea climatului necesar desfășurării ....se pregătesc pentru oră.
organizatoric orei de matematică.
1 min.
2)Verificarea -Ce ați avut de pregătit pentru astăzi? ...lecția „ Adunarea
temei și fracțiilor cu același frontal
reactualizarea -Ce temă ați avut de scris? numitor” conversația
cunoștințelor ...exercițiile 5 și 6 de la Observarea
7 min. pagina 79. sistematică
În timp ce verific tema, elevii vor rezolva
sarcina de lucru din fișa de muncă ...rezolvă fișa. fișă de indivi-
independentă. (Anexa 1, 2). exercițiul lucru dual
Verific fișa – cer elevilor să citească
răspunsurile de pe fișă; Evaluare
Verific tema – cer elevilor să citească scrisă
răspunsuri din temă; ...citesc tema.
- Cum se numesc numerele folosite pentru
exprimarea unor fracții? ...numărător și numitor;
- Ce arată numărătorul? Dar numitorul? ... numărătorul arată
O1.4.1 numărul părților luate în
considerare dintr-un conversația
întreg, iar numitorul arată Evaluare
-Cum adunăm două sau mai multe fracții cu în câte părți egale a fost orală
același numitor? împărțit întregul. frontal
- Le propun câteva exerciții de calcul oral -efectuăm suma
(operații de adunare cu fracții). numărătorilor și păstrăm
- Aflați o doime din : 40, 100, 420! numitorul neschimbat.
- Aflați o treime din 15!

Propun elevilor să urmărească un material ...20, 50, 210;


3)Captarea PPT în care apare un personaj îndrăgit și ... 5; jocul didactic Material
atenției studiat la limba și literatura română-Pippi PPT
3 min. Șosețica. Acest personaj este interesat de
operațiile matematice pentru a –i putea ajuta ...participă la joc, observația frontal
pe Tommy și Annika să participe la un rezolvând operațiile. exercițiul
concurs important de matematică .Le
propune elevilor câteva jocuri.
Jocul : Musafirii nepoftiți(Anexa 3) Observarea
sistematică
4) Anunțarea Astăzi, la ora de matematică, vom rezolva frontal
temei și a exerciții și probleme care presupun operația ...ascultă cu atenție. expunerea
obiectivelor de adunare a fracțiilor cu același numitor.
operaționale Să fiți atenți ca până la sfârșitul orei să
1 min. dovediți că știți să rezolvați exerciții și
probleme care presupun operația de adunare
a fracțiilor cu același numitor, să aflați manualul
numerele necunoscute și să compuneți
probleme după un exercițiu dat;

5)Dirijarea Scriu titlul la tablă. frontal


învățării Vom juca un joc „Rostogolește și rezolvă!
25 min. ” problema- bilețele cu
...scriu titlul în caiete. tizarea exerciții
1) Alcătuieşte o problemă după
O2.6.2 exerciţiul:
1+3+2
8 8 8
O1.4.2 8
2) Compară: conversația
4 + 3.....1 +5
8 8 8 8
frontal
O2.2.1 ...rezolvă exercițiile; exercițiul
3) Asociază fracțiile care prin adunare
formează fracții echiunitare:
planșă
- 6 7
9 8
- 3 3
8 9
O1.4.3 - 1 5 Știu/ vreau să fișe
8 8 știu/am aflat Observarea
pe grupe sistematică
4) Analizează propozițiile de mai jos
și bifează-le pe cele adevărate:
O1.4.2 a) Pentru a aduna două sau mai multe fracții, ... scriu și rezolvă
ele trebuie sa aibă același numitor ; problema; explicația
b)4 +14 = 14 +4;
15 15 15 15
c) 8+8 = 8;
7 2 9 frontal
fișe
5) Află numărul necunoscut: caruselul
O1.4.2 a - 5 = 25
30 30
6) Reprezintă prin desen următoarea
adunare:
2 + 1 +3 =
6 6 6
aprecierea
În final, Pippi Șosețica le propune elevilor verbală
să rezolve o problemă pe care ea și prietenii
ei nu au putut să o rezolve.
O2.6.1 Textul problemei se află scris și pe o
planșă. Se folosește metoda ” Știu/ vreau să
știu/ am învățat.(Anexa 4)
Se completează datele problemei în tabel
și se rezolvă problema.
6) Fixarea
cunoștințelor Pentru a vedea cât de bine stăpâniți
6 min. adunarea și fracțiilor, vom juca un joc :
Caruselul ( Anexa 5); -rezolvă problema Evaluarea
Se amintesc regulile și comenzile jocului; scrisă
Rezolvă în perechi câte o operație de pe
fișă, iar la comanda Caruselul se învârte !,
elevii își mută locul spre dreapta.
7)Concluzii
și aprecieri Ce am învățat astăzi?
1 min.
Voi evidenţia elevii care au fost foarte
activi (ca aspecte pozitive), dar şi pe ...participă la joc;
8)Tema eventualii neatenţi ( ca aspecte negative). ...rezolvă cerințele de pe Aprecieri
pentru acasă fișă; verbale
1 min.
Exercițiul 1 și 2 de la pagina 80.
Anexa 1
Numele și prenumele…………………………… 29 martie 2019

Fișă de muncă independentă

1) Scrieţi exemple de operaţii de adunare care să aibă ca rezultat fracţia din centrul florii:

10
12
ANEXA 2

Numele și prenumele…………………………… 29 martie 2019

Fișă de muncă independentă

1) Unește prin săgeți operația cu rezultatul potrivit:

8 + 2 30
4 4 50

5 + 2 10
100 100 4

20 + 10 7
50 50 100

6
4
Anexa 3

Musafirii nepoftiți
• Găsiţi intrușii care s-au ascuns printre personajele textului!

Ș O S E Ț I C A A I
I A D U N A R E A O
A N N I K A T A T A
F R A C Ț I I L O R
I Y J U P I P P I E
I N G E R M O T M G
P A C E L A Ș I Y E
O H Y N U M I T O R
C Ă P I T A N G R R
Anexa 4

Problemă

Este ziua de naștere a lui Pippi. Ea cumpără o pizza și o împarte astfel :


Annika primește 3 din pizza, Tommy primește 3 din pizza, iar Pippi restul.
8 8
Ce parte din pizza îi revine lui Pippi ?

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM AFLAT


Anexa 5

CARUSELUL

Calculați:
1) 4 + 2 =
7 7
2) 3 + 4 + 7 =
10 10 10

3) 3 + 3+ 2 +1 =
5 5 5 5

4) 10 + 4 =
11 11

5) 7 + 3 + 6 =
7 7 7

6) 15 + ( 2 + 5) =
20 20 20

7) (12 + 11 )+ 5 =
30 30 30