Sunteți pe pagina 1din 21

(EVHOLOGIU)

Edi]ia a 2−a, ;mbog\]it\ [i revizuit\

Tip\rit cu binecuv=ntarea
Î.P.S. Vlasie Arhiepiscop [i Mitropolit
al Bisericii Ortodoxe de R\s\rit din România

Editura Adormirea Maicii Domnului


Bucure[ti ˘ 2017
RÂNDUIALA SFIN}IRII APEI {I
RUG|CIUNILE CE SE CITESC ÎN ZIUA
ÎNTÂI LA FEMEIA LEHUZ|

Îndat\ ce femeia na[te pruncul, moa[a aduce


într−un vas ap\ preg\tit\ spre sfin]ire [i preotul o
sfin]e[te, începând a[a>

B inecuvântat este Dumnezeul nostru


totdeauna, acum [i pururea [i ;n vecii ve−
cilor. Amin.
Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\ }ie!
:mp\rate ceresc, Mângâietorule, Duhul
adev\rului, Carele pretutindenea e[ti [i toate
le pline[ti, vistierul bun\t\]ilor [i D\t\toru−
6 RUG|CIUNILE CE SE CITESC :N ZIUA
le de via]\, vino [i Te s\l\[luie[te întru noi
[i ne cur\]e[te pre noi de toat\ spurc\ciu-
nea [i mântuie[te, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
f\r\ de moarte, miluie[te−ne pre noi. (de 3 ori)
Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh.
[i acum [i pururea [i în vecii vecilor. Amin.

Preasfânt\ Treime, miluie[te−ne pre noi.


Doamne, cur\]e[te p\catele noastre. St\-
pâne, iart\ f\r\delegile noastre. Sfinte,
cerceteaz\ [i vindec\ neputin]ele noastre,
pentru numele T\u.
Doamne miluie[te. (de 3 ori) Slav\... {i acum...

T at\l nostru Carele e[ti în ceruri, sfin−


]easc\−se numele T\u, vie :mp\r\]ia Ta,
fie voia Ta, precum în cer, [i pre p\mânt.
Pâinea noastr\ cea spre fiin]\ d\−ne−o nou\
ast\zi [i ne iart\ nou\ gre[alele noastre,
precum [i noi iert\m gre[i]ilor no[tri. {i
nu ne duce pre noi în ispit\, ci ne izb\−
ve[te de cel viclean.
:NT+I LA FEMEIA LEHUZ| 7
Ecfonis> C\ a Ta este :mp\r\]ia, puterea
[i slava, a Tat\lui [i a Fiului, [i a Sf=ntului
Duh, acum [i pururea [i ;n vecii vecilor.
Amin.
Apoi aceste tropare de umilin]\, glasul al 6−lea>
Miluie[te−ne pre noi, Doamne, miluie[−
te−ne pre noi, c\, nepricepându−ne de nici
un r\spuns, aceast\ rug\ciune aducem }ie
ca unui St\pân noi, p\c\to[ii robii T\i,
miluie[te−ne pre noi.
Slav\...
Doamne, miluie[te−ne pre noi, c\ întru
Tine am n\d\jduit, nu Te mânia pre noi
foarte, nici pomeni f\r\delegile noastre, ci
caut\ [i acum ca un milostiv [i ne izb\−
ve[te pre noi de vr\jma[ii no[tri, c\ Tu e[ti
Dumnezeul nostru [i noi suntem norodul
T\u, to]i lucrurile mâinilor Tale [i numele
T\u chem\m.
{i acum...
U[a milostivirii deschide−o nou\, bine−
cuvântat\ N\sc\toare de Dumnezeu, ca s\
nu pierim cei ce n\d\jduim întru tine, ci
RUG|CIUNEA LA :NSEMNAREA
PRUNCULUI CÂND I SE PUNE NUMELE
A OPTA ZI DUP| NA{TEREA LUI

Se cade a [ti c\, a opta zi dup\ na[tere, se aduce


de moa[\ pruncul la Biseric\ [i st\ înaintea u[ilor
Bisericii< iar preotul face începutul, zicând>
Binecuvântat este Dumnezeul nostru... Sfinte
Dumnezeule... Preasfânt\ Treime... Tat\l nostru...
C\ a Ta este :mp\r\]ia...
Apoi troparul zilei sau al sfântului al c\ruia
este hramul. Preotul însemneaz\ fruntea, gura [i
pieptul pruncului, binecuvântându−l cu mâna, apoi
zice rug\ciunea aceasta>
Domnului s\ ne rug\m.

D oamne Dumnezeul nostru, }ie ne ru−


g\m [i pre Tine Te chem\m, s\ se însemneze
39

R+NDUIALA SF+NTULUI BOTEZ


Intrând preotul în Biseric\, se îmbrac\ în sfit\,
[i aprinzând toate lumân\rile în sfe[nice, ia c\del−
ni]a [i vine la colimvitr\ t\mâind împrejur [i, dând
c\delni]a, se închin\. Apoi zice diaconul>

B inecuvinteaz\, St\pâne.
Iar preotul, f\când semnul sfintei Cruci cu
Evanghelia deasupra colimvitrei, zice cu glas>

B inecuvântat\ este :mp\r\]ia, a Tat\−


lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i
pururea [i în vecii vecilor. Amin.
R+NDUIALA SF+NTULUI BOTEZ
PRE SCURT

Cuvine−se a [ti c\, de va fi pruncul atât de slab,


cât s\ fie primejdie [i îndoial\ c\ nu va tr\i pân\
ce se va plini toat\ rânduiala Botezului, precum
mai sus s−a a[ezat, la o astfel de întâmplare, preote,
adu ap\ [i las\ acea lung\ rânduial\ [i f\ dup\
cum aici te înva]\, începând a[a>

B inecuvântat\ este :mp\r\]ia, a Tat\lui


[i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i pu−
rurea [i în vecii vecilor. Amin.
Apoi> Sfinte Dumnezeule... (de trei ori), Prea−
sfânt\ Treime... {i dup\> Tat\l nostru... C\ a Ta
este :mp\r\]ia... Apoi>
ÎNV|}|TUR|
PENTRU M|RTURISIRE (SPOVEDANIE)

Dup\ Botez, care este începutul mântuirii tuturor cre−


dincio[ilor, M\rturisirea este a doua cur\]ire [i ca al doi−
lea Botez. Pentru aceea, se cuvine ca noi to]i s\ ne poc\−
im, mireni [i monahi, clerici, preo]i [i arhierei [i nici unul
din noi s\ nu ne dep\rt\m de la aceasta, c\ to]i am gre[it
[i p\c\tuim, [i Mântuitorul [i Judec\torul vine, drept
care [i Apostolul zice> @S\ lep\d\m dar lucrurile întune−
ricului [i s\ ne îmbr\c\m în armele luminii.# {i cum c\
tuturor este de trebuin]\ M\rturisirea sau Poc\in]a, însu[i
Apostolul înt\re[te, zicând> @M\rturisi]i−v\ unul altuia
p\catele [i v\ ruga]i unul pentru altul ca s\ v\ vindeca]i.#
R+NDUIALA CE SE FACE LA LOGODN|
Dup\ dumnezeiasca Liturghie, preotul, g\tind
tetrapodul (sau masa) în mijlocul Bisericii, pune
Crucea [i sfânta Evanghelie pre dânsul, aprinzând
[i f\cliile în sfe[nice, [i, venind cei ce vor s\ se lo−
godeasc\, stau în mijlocul Bisericii, înaintea tetra−
podului< preotul, luându−le inelele lor, le pune pre
sfânta Evanghelie> al b\rbatului la dreapta, iar al
femeii la stânga, dând na[ilor f\clii aprinse [i binecu−
vântând de trei ori capetele celor ce se logodesc,
c\de[te biserica dup\ obicei [i, fiind diacon, zice>
Binecuvinteaz\, St\pâne.

B
Iar preotul zice cu glas>
inecuvântat este Dumnezeul nostru
totdeauna, acum [i pururea [i în vecii veci−
lor. Amin.
R+NDUIALA SF+NTULUI MASLU

Binecuvântat este Dumnezeul nostru... apoi>


Slav\ }ie, Dumnezeul nostru... Împ\rate ceresc...
Sfinte Dumnezeule... {i dup\ Tat\l nostru... C\ a
Ta este :mp\r\]ia... (vezi pag. 5). Apoi> Doamne
miluie[te (de 12 ori). Slav\... {i acum...

V eni]i s\ ne ;nchin\m :mp\ratului


nostru Dumnezeu.
Veni]i s\ ne ;nchin\m [i s\ c\dem la
Hristos, :mp\ratul nostru Dumnezeu.
Veni]i s\ ne ;nchin\m [i s\ c\dem la :n−
su[i Hristos, :mp\ratul [i Dumnezeul nostru.
(cu trei ;nchin\ciuni)
NOMOCANONUL MARELUI VASILIE 181
Pentru locul care se cheam\ mistuitoare
91. În jertfelnic s\ ai locul nec\lcat, potrivit, deosebit
într−un col], ca s\ te speli dup\ dumnezeiasca Liturghie
[i ia seama ca sp\l\tura aceea s\ nu cad\ afar\ [i s\ nu
fie c\lcat\.
92. A[ijderea iar\[i s\ aib\ loc nec\lcat, unde s\ se
verse aghiazma cea mare, care r\mâne de la Botezul
pruncului, c\ci mare este aghiazma.
Cum se cuvine a boteza
93. Când o s\ botezi pruncul, s\ ai cristelni]\, sau
scaf\, sau blid, adic\ strachin\, sau alt vas deosebit, [i
când vei turna untdelemn în cristelni]\, precum porun−
ce[te rânduiala Botezului, ia din untdelemn cu 3 degete
[i unge pe prunc la toate m\dularele, cum zice rânduiala
[i dup\ aceasta s\−l iei gol [i stând drept s\−l botezi pe
el în 3 afund\ri, zicând a[a> Boteaz\−se robul lui Dum−
nezeu (cutare) în numele Tat\lui, Amin. {i s\−l pogori
pre el în cristelni]\ [i s\−l afunzi adic\, s\−l moi pe
dânsul cu totul. Apoi a doua oar\> [i a Fiului, Amin. {i
iar\[i s\ stai drept, [i s\−l pogori a treia oar\, [i s\−l
afunzi, asemenea zicând> [i al Sfântului Duh, Amin. {i
s\−l moi cu afundarea cea de pre urm\. Deci, luându−l
din cristelni]\, s\−l dai na[ului. Dup\ aceasta zi molitva
sfântului Mir, [i s\−l miruie[ti pe el pe la toate m\dula−
rele, precum zice rânduiala. Iar în cristelni]\ s\ nu în−
dr\zneasc\ na[ul a întinde mâna sa, ca s\ boteze pe
prunc, c\ aceasta este un lucru c\lc\tor de lege, numai
s\−l primeasc\ pe el din mâinile preotului. Pentru aceasta
se [i nume[te primitor, c\ îl prime[te pe el din sfântul
Botez [i se face lui fiu ca s\−l înve]e pe el buna credin]\.
182 NOMOCANONUL MARELUI VASILIE
94. Zice canonul 49 al sfin]ilor Apostoli> preotul care
nu va boteza în 3 afund\ri, precum s−a scris mai ;nainte,
una a Tat\lui, a doua a Fiului, [i a treia a Sfântului Duh
[i de nu va face a[a într−o tain\, s\ i se ia darul.
Care iar\[i se boteaz\ a doua oar\
95. Care nu [tiu de s−au botezat, pentru c\ au fost în
robie, sau pentru alt\ oarecare nedumerire [i de nu este
nimeni ca s\−i încredin]eze pe dân[ii cu adev\rat, s\ se
boteze iar\[i, dup\ canonul 72 al sfântului Sobor celui
de la Cartagina.
96. Fiii agarenilor, care fiind într−o vreme boteza]i de
cineva, au crescut în legea p\rin]ilor lor, pe urm\ de se
vor întoarce de bun\ voie la adev\r, iar\[i s\ se boteze
[i aceia.
97. Asemenea se boteaz\ de al doilea [i care s−au
botezat de cei nesfin]i]i, adic\ de mireni, dup\ canonul
3, stih V, cea din Matei. Îns\ nu se boteaz\ de a doua
oar\ cei ce au fost boteza]i de la clerici sau de la
monahul cel prost, sau de la diacon, sau de tat\l s\u, sau
de vreun cre[tin pravoslavnic, de nevoie, nefiind preot
numai de nu a fost mâna ereticului cea întâia.
98. Iar pentru ereticii care iar\[i se boteaz\ [i care
numai cu Mir se ung, caut\ la Matei, pentru c\ sunt
mul]i, cap. 2, stih A. Iar la sfâr[itul pravilelor de acolo,
ca într−un cap al tuturor pravilelor, este scris cum c\
to]i ereticii care se boteaz\ numai într−o afundare, iar\[i
s\ se boteze.
99. Preotul dac\ a mâncat, s\ nu boteze, pentru c\ [i
aceasta este slujba lui Dumnezeu, îns\ fiind nevoie s\
boteze.
184 NOMOCANONUL MARELUI VASILIE
Pentru sf=nta proscomidie [i
c=te prescuri dator e[ti s\ le ai
106. La sfânta proscomidie a dumnezeie[tii Liturghii,
cinci prescuri s\ ai. Întâia, pentru pâinea Domneasc\, a
doua, a Preasfintei N\sc\toarei de Dumnezeu, a treia,
pentru sfin]i, a patra, pentru oamenii cei vii, pe care vrei
s\−i pomene[ti, a cincea pentru cei mor]i, unul în preajma
altuia deosebit fiecare cu rânduiala sa, precum în cartea
Liturghiei s−a ar\tat [i s−a închipuit. Îns\ prescura cea
întâi s\ fie mare ca s\ scoat\ pâinea Domneasc\, sau cum
vei socoti, ca s\ ajung\ ]ie pentru anafor\, iar celelalte s\
fie mici numai. Iar de este mult norod [i nu este destul
o prescur\ pentru anafur\, pune [i a Preasfintei de Dum−
nezeu N\sc\toarei prescur\ mare, iar celelalte s\ fie mici.
107. De va sluji cu tine Liturghia diaconul, el s\ nu
scoat\ p\rticele, ci numai preotul, dup\ ar\tarea Apos−
toleasc\, cea de la al doilea canon al lui Petru [i Pavel.
108. Se cade a [ti [i aceasta, c\ nu binecuvinteaz\ pre−
otul la sfânta proscomidie, când zice molitva proscomi−
diei, adic\> Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce pâi−
nea cea cereasc\, dup\ canonul 12 al sfântului Nichifor.
Pentru sf=nta patruzecime [i pentru toate miercurile
[i vinerile. Canonul 69 al Sfin]ilor Apostoli
109. Dac\ vreun episcop, sau presbiter, sau diacon,
sau cite]ul, sau cânt\re]ul, nu va posti patruzecimea
sfintelor Pa[ti [i în toate Miercurile [i Vinerile peste tot
anul, numai afar\ de boal\, s\ i se ia darul, iar mireanul
s\ se afuriseasc\.
NOMOCANONUL MARELUI VASILIE 185
T=lcuirea
110. Ia seama, c\ canonul sfin]ilor Apostoli a legiuit
ca în sfânta patruzecime [i în toate Miercurile [i Vine−
rile preste tot anul, s\ fie postul întocmai, dup\ cum
mânc\m în sfânta patruzecime, a[a s\ mânc\m [i în
Miercurile [i Vinerile peste tot anul, afar\ de boal\ [i de
praznice. C\ci zice pravila> Cine nu va posti întru acele
vremi, preotul s\ se lipseasc\ de dar, iar mireanul s\ se
afuriseasc\, adic\, s\ se dep\rteze de sfânta tain\ o
vreme, adic\, s\ se canoniseasc\.
111. Iar Nichifor, patriarhul }arigradului, la pravila 8
a sa zice> de la preotul care nu poste[te Miercurile [i
Vinerile peste an, nu se cade s\ ne împ\rt\[im de la
dânsul, c\ci lucrul necuvios este, de o parte a p\zi buna
credin]\, iar de alt\ parte a face p\gân\tate.
112. Iar marele Atanasie zice> Cela ce dezleag\ Mier−
curile [i Vinerile, unul ca acesta r\stigne[te pe Domnul,
precum [i jidovii, pentru c\ Miercurea s−au vândut, iar
Vinerea s−au r\stignit, afar\ numai de cele ce sunt în
s\pt\mâna Ar\t\rii dumnezeie[ti [i în Penticostie, c\ci
dezlegând întru acestea, f\r\ de vin\ este.
113. Iar c\lug\rii [i Lunea s\ p\zeasc\ peste tot anul
ca [i Miercurile [i Vinerile, precum am luat de la sfin]ii
p\rin]i. C\ci ce iertare va fi c\lug\rului, de nu va prisosi
postul lui, mai vârtos când [i mirenii cei cu bun\ cucer−
nicie p\zesc aceasta. Iar sfântul Simeon f\c\torul de mi−
nuni zice întru via]a lui> S\ posteasc\ c\lug\rul în toate
zilele [i afar\ de posturile cele de ob[te, numai pu]in de
al nou\lea ceas, a[ijderea zic [i to]i p\rin]ii. Iar pentru
posturile cele de ob[te sfântul Sobor de la Gangra, la
SINAXAR PRESTE TOT ANUL
Explicarea semnelor puse ;naintea zilelor anului
pentru ar\tarea Praznicelor :mp\r\te[ti, ale N\s−
c\toarei de Dumnezeu [i ale Sfin]ilor.
Praznicele sunt ;mp\r]ite ;n> Praznice mari,
de mijloc [i mici.
($) − arat\ praznicele mari ;nchinate> Sfintei
Treimi, M=ntuitorului, Sf=ntului Duh, N\sc\toarei
de Dumnezeu, Înaintemerg\torului, dou\> Na[te−
rea [i T\ierea capului Sf=ntului Ioan Botez\torul
[i Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel, la care se face
priveghere mare.
$) − arat\ praznicele de mijloc ale Sfin]ilor, la
care se face priveghere.
$ − arat\ praznicele de mijloc, la care nu se
face priveghere, ci se cânt\ numai polieleu.
* − arat\ praznicele mici, care au slavoslovie
mare.
CUPRINS
Botezul
Rânduiala în ziua întâi la femeia lehuz\ ..................... 5
Rug\ciunea la însemnarea pruncului când i se pune
numele a opta zi de la na[terea lui ....... 15
Rug\ciunea c=nd leap\d\ femeia ............................. 18
Canoanele sfin]ilor pentru sf=ntul Botez ................... 20
R=nduiala la facerea catehumenului .......................... 24
Scurt\ ;nv\]\tur\ despre sf=ntului Botez .................. 38
R=nduiala sf=ntului Botez .......................................... 39
R=nduiala sf=ntului Botez pre scurt .......................... 63
Rug\ciunea ce se cite[te dup\ 40 de zile
la femeia ce a n\scut ........ 66
R=nduiala ungerii cu sf=ntul [i Marele Mir
pre schismaticii (cei care ]in pre stilul nou −
calendarul gregorian) care vin la sf=nta [i
dreapta−credin]\ ortodox\ a R\s\ritului .... .. 73
Rânduiala cum se cuvine s\ primim pre
eretici, adic\ pre lutherani [i pre calvini .......... 106
Formularul m\rturisirii credin]ei de c\tre
ei converti]i de la schism\ sau eres .......... 118
Rug\ciuni de cur\]enie pentru cei ce se întorc
la adev\rata credin]\ de care se lep\daser\ ..... 126
M\rturisirea (spovedania)
:nv\]\tur\ pentru m\rturisire ................................... 136
:nv\]\tur\ c\tre preotul ce va s\ se fac\ duhovnic . 142
R=nduiala m\rturisirii ............................................... 144
Cele zece porunci dumnezeie[ti .............................. 156
Nomocanonul marelui Vasilie [i al sfintelor soboare .166
CUPRINS 765
Alt nomocanon al sfin]ilor apostoli,
al marelui Vasilie [i al sfintelor soboare.......... 189
Nunta
R=nduiala ce se face la logodn\ ............................... 210
R=nduiala cununiei .................................................... 219
Rug\ciune la a opta zi dup\ cununie ....................... 242
R=nduiala la a doua nunt\ ......................................... 244
Maslul
R=nduiala Sf=ntului Maslu ...................................... 259
Împ\rt\[irea
R=nduiala ce se face când se va întâmpla foarte
grabnic a se da celui bolnav împ\rt\[irea .......... 327
R=nduiala la ie[irea cu greu a sufletului .................. 335
Rug\ciunea pentru sufletul cel osândit ................... 344
Alt\ rug\ciune pentru cel ce greu se lupt\ cu moartea . 345
Canon de rug\ciune c\tre Preasf=nta de Dumnezeu
N\sc\toare de la fa]a omului ce se desparte
de trup [i nu poate vorbi ........... 348
Sfe[tania
R=nduiala sfin]irii apei celei mici ............................ 361
R=nduiala binecuvânt\rii casei noi întru care
voie[te a locui cineva întâia oar\ ....................... 387
R=nduiala pentru Aghiasma mic\ dup\
Sfintele Pa[ti, p=n\ la Duminica Tomei ............ 397
Slujba ;nmorm=nt\rii
R=nduiala înmormânt\rii mirenilor ......................... 399
R=nduiala înmormânt\rii pruncilor ......................... 458
766 CUPRINS
Înv\]\tur\ cum se face înmormântarea la Sfintele
Pa[ti [i preste toat\ s\pt\mâna cea luminat\ .... 477
Evanghelii ce se citesc la st=lpi> Evangheliile :nvierii .. 495
Alte evanghelii care pot fi citite ca adaos
de podoab\ la stâlpi, precum [i în drum
spre locul de înmormântare .................................513
R=nduiala parastasului .............................................. 531
Rug\ciunea ce se cite[te la hainele ce se împart de
poman\ dup\ încetarea din via]\ a fiec\rui om .. 562
R=nduiala sfin]irii Crucii ce se a[az\ la mormânt ... 563
Molitfe
Molitfele Sf=ntului Vasilie cel Mare ...................... 567
Molitfele Sf=ntului Ioan Hrisostom ......................... 577
Rug\ciuni [i dezleg\ri la felurite
neputin]e [i boli
Rug\ciunea la toat\ neputin]a .................................. 585
Rug\ciune pentru chemarea milei lui
Dumnezeu la toat\ litia [i neputin]a .................. 586
Rug\ciunea pentru cei ce sunt întru blestemuri
[i pre sine−[i cu jur\mânt s−au legat ................. 591
Rug\ciunea la dezlegarea de blestem ..................... 592
Rug\ciunea la împ\carea celor ce au fost învr\jbi]i ... 593
Rug\ciunea Sf. Sfin]itului Mucenic Chiprian,
de dezlegare de farmece, vr\ji, magie,
[i a tot felul de lucr\ri satanice ............................ 594
Rug\ciunea pentru deochi ........................................ 597
Rug\ciuni pentru n\jit ............................................... 600
Rug\ciune la bolnavul care nu poate dormi ........... 601
CUPRINS 767
R=nduieli [i rug\ciuni la felurite trebuin]e
Rug\ciunea la sfin]irea a tot lucrul .......................... 605
Rug\ciunea la temelia casei ..................................... 606
Rug\ciune pentru casa ce este sup\rat\ de duhuri rele 607
Rânduiala care se face la casa sau locul ce se
sup\r\ de farmece sau de descântece ................. 609
Rânduiala cu rug\ciuni pentru cei ce se tul−
bur\ [i se sup\r\ de duhuri necurate .................. 616
Rug\ciune la s\parea fântânii .................................. 636
Rug\ciunea dup\ terminarea fântânii ..................... 636
R=nduiala care se face când se va întâmpla s\
caz\ ceva spurcat în fântâna cu ap\ ................... 637
Rug\ciunea Sf. Modest care se zice la dobitoace . 640
Alt\ rug\ciune a Sf=ntului Modest ....................... 641
Rug\ciune care se face când se ;mboln\vesc
orice fel de dobitoace ........ 645
R=nduiala binecuvânt\rii colivei .......................... 647
Rug\ciune la vasul cel spurcat ............................. 649
Rug\ciunea pentru cei ce au m=ncat ceva spurcat .. 649
R=nduiala binecuvânt\rii cor\biei celei noi
sau a luntrei ............................ 651
Rug\ciune pentru cei ce c\l\toresc ......................... 656
Rug\ciunea de mul]umire pentru toat\ facerea
de bine primit\ de la Dumnezeu ....................... 658
R=nduiala preotului ce se ispite[te în vis ............ 660
Rug\ciunea care se face mai ;nainte de a adormi
[i pentru cel ce se ispite[te ;n vis ...................... 674
Rug\ciunea la lupta cu patima curviei .................. 675
Rug\ciunea la gândurile cele de ru[ine ................. 675
768 CUPRINS
Rug\ciune când merge copilul s\ înve]e carte ...... 677
Rug\ciuni pentru copiii ce nu pot lesne înv\]a ..... 678
R=nduielile tunderii ;n monahism
Rânduiala la facerea rasoforului .............................. 681
Rânduiala schimei sau a chipului celui mic .......... 686
R=nduieli [i rug\ciuni
la sfin]irea obiectelor de cult
Rânduiala la sfin]irea ilitonului ................................ 710
R=nduiala la binecuvântarea chivotului nou
sau alt vas, f\cut spre p\strarea sfintelor moa[te .. 714
Rânduiala binecuvânt\rii noului chivot
;n care se vor p\stra dumnezeie[tile Taine .... 722
R=nduiala binecuvânt\rii îmbr\c\mintelor [i
acoper\mintelor dumnezeiescului Prestol [i
ale Jertfelnicului ................................................... 728
Rânduiala la binecuvântarea [i sfin]irea vaselor
de slujb\> discul, potirul, zveazda, linguri]a,
procove]ele, fiecare deosebi ..........................732
Rânduiala la binecuvântarea [i sfin]irea
ve[mintelor celor noi> a stiharului, a epitrahilului,
a felonului, a cing\torii [i a rocavi]elor ............. 739
Binecuv=ntarea crucii ce se poart\ pre piept ........... 743
Rânduiala binecuvânt\rii vaselor noi ale bisericii>
c\delni]a, c\]uia, blidul de anafur\, copia,
vasele pentru aducerea vinului [i a apei ........... 747
Sinaxar preste tot anul .......................................... 751
Cuprins ................................................................ 764

S-ar putea să vă placă și