Sunteți pe pagina 1din 3

SC XXX SRL

FISA DE POST MEDIC STOMATOLOG

1. Denumirea compartimentului:
CABINET MEDICAL DENTAR

2. Denumirea postului – cod COR:


MEDIC STOMATOLOG - 226101

3. Numele si prenumele salariatului:


NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
forurile ierarhice superioare

5. Numele sefului ierarhic:


NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
asistenta medicala, tehnician dentar, femeie de serviciu

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Furnizorii de servicii, furnizorii de produse si materiale de uz stomatologic, cu laboratorul de tehnica
dentara, cu pacientii care se prezinta la consultatie si tratament.

9. Pregatirea si experienta:
- Pregatire scolara si de specialitate: posesor al diplomei de stomatolog, eliberata de o institutie de
invatamant de specialitate din Romania
- Limbi straine: engleza, italiana, franceza
- Cunostinte de operare/programare pe calculator ( necesitate si nivel) : cunostinte de operare nivel ridicat
- Cerinte specifice : participare la cursuri de perfectionare in cadrul EMC, cu deplasare in tara

10. Autoritate si libertate organizatorica:


Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:


Atributii :
1. Sa acorde servicii medicale stomatologice si sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice in
cazul urgentei medicale (durere, infectie sau hemoragie), ori de cate ori acestea se solicita. In schimb, are
dreptul de a refuza un pacient din motive personale sau profesionale;
2. Sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in
Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman conform reglementarilor in vigoare;
3. Sa ofere relatii pacientilor despre serviciile acordate precum si despre modul in care vor fi furnizate
acestea si sa acorde consilierea in scopul prevenirii patologiei stomatologice;
4. Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la pacient, precum si intimitatea si
demnitatea acestora;
1/3
5. Sa respecte normele de raportare a boliilor conform prevederilor legale in vigoare;
6. Sa respecte dreptul la libera alegere de catre pacient a medicului dentist si a unitatii sanitare, in limitele de
calitate impuse de activitatea medicala;
7. Sa-si asume responsabilitatea tratamentelor efectuate, fara sa garanteze direct sau indirect reusita
tratamentelor efectuate;
8. Sa stabileasca programul de activitate si sarciniile de serviciu pentru personalul angajat;
9. Sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului medical cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare.

Responsabilitati:
1. Efectuarea si notificarea controlului periodic a pacientilor inscrisi;
2. Consemnarea in fisa personala a tuturor actelor profilactice;
3. Punerea la punct a evidentei primare (electronica sau registru de consultatii, fisa);
4. Reinstruirea personalului mediu sanitar privind competentele in activitatea curenta, inclusiv asigurarea
sterilizarii si circuitele functionale ale instrumentarului;
5. Instruirea personalului privind profilaxia si protectia profesionala individuala;
6. Instruirea persoanelor care il asista in exercitiul profesional ca sa se conformeze in ceea ce priveste
secretul profesional. De asemenea sa aiba grija ca nici o persoana din anturajul sau sa nu aduca prejudicii
secretului professional sau asociat corespondentei medicale;
7. Cererea consimtamantul pacientului in scris pentru orice manopera de diagnostic si tratament.
8. Afisarea si respectarea programului de lucru al cabinetului. Schimbarea programului se anunta in
prealabil;
9. Afisarea la nivelul cabinetului a listei cu tarifele practicate.

Fisa sarcini medic


1. Fisa medicala pacient - planul complet de tratament; de asemenea este trecuta in fisa orice operatiune
efectuata in cabinet si luata in evidenta; de mentionat data in cazul in care se modifica planul de tratament;
2. Citirea fiselor inainte de inceperea programului;
3. Respectarea tratamentului si a timpilor de programare (exceptie - interventii medicale neprevazute);
4. Verificarea fiselor ;
5. Corectitudinea operatiilor medicale si evitarea durerii ;
6. Solicitarea semnaturii pacientului care cere o interventie pe care medicul nu o considera corecta din punct
de vedere medical, dar nu pune in pericol viata pacientului;
7. Asigurarea primului ajutor in cazuri speciale, accidente, chiar daca nu e vorba de urgente stomatologice;
8. Participa la stabilirea codului de procedura a sistemului de gestionare a deseurilor periculoase;
9. Participa la buna functionare a sistemului de gestionare a deseurilor periculoase;
10. Supravegheaza activitatea personalului implicat in gestionarea deseurilor periculoase;
11. Raspunde de educarea si formarea continua a personalului;
12. Elaboreaza si aplica planul de educare si formare continua;
13. Participa la coordonarea investigatiei-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de
deseuri, in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor.

Atributiile si Raspunderile in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca


1. Salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si a respecta cu strictete prevederile Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sanatatii si
securitatii in munca (H.G. nr. 1425/2006), precum si a Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in
munca aferente postului ocupat.
De asemenea, este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea
in domeniul protectiei civile, precum si ale celorlalte acte normative in domeniul PSI si situatiilor de
urgenta.
2. Salariatul isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului si a superiorilor directi, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

2/3
3. In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la alineatul precedent, salariatul are
urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte
mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il
puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au
motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila
realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora; sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatia privind PSI / situatiile
de urgenta
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Ordine interioara
a) Medicul nu se implica si nu solicita programari;
b) Respectarea programului;
c) Tinuta deosebit de ingrijita si curata ;
d) Urmarirea curateniei si dezinfectarii (masa de lucru si pardoseala dupa fiecare pacient)
e) Semnarea sterilizarii;
f) Nici o neintelegere de ordin interior nu se rezolva in prezenta pacientului;
g) Respectarea eticii medicale prin neacceptarea comentariilor negative ale pacietilor fata de alti medici din
alte cabinete (private sau de stat);
h) Tratament egal fata de toti pacientii;
i) Confidentialitate fata de declaratiile medicale din cabinet;
j) Respectarea normelor de functionare corecta a aparaturii si instrumentarului si anuntarea imediata a
defectiunilor;
k) Nu se discuta probleme personale in prezenta pacientului (atentie si telefonul) si nu se rezolva probleme
personale in timpul programului.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

3/3