Sunteți pe pagina 1din 22

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2 : PĂMÂNTUL ŞI POVEŞTILE SALE

PERIOADA: S2-S5 19.09-14.10.2016

DISCIPLINA COMPETENTE DETALIERI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA


SPECIFICE DE MATERIALE ŞI
CONTINUT PROCEDURALE
LLR 1.4. Manifestarea Textul literar - lectura - realizarea în grup a unui ciorchine ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
curiozităţii faţă textului pentru a organiza manual, dicționar, clasă: alcătuirea de
de diverse tipuri informații/idei/cuvinte potrivite minge, creioane propoziții
de mesaje în pornind de la cuvântul carte ; colorate, coli albe și utilizând cuvintele
nou învățate în
contexte - citirea individuală, în gând, a colorate
text
familiare textului suport;
Rolul ilustraţiilor - stabilirea sensului cuvintelor Text suport:
3.1. Extragerea necunoscute prin raportare la Spiridușul cel bun  Proba orală:
unor informaţii Text suport: Spiridușul contextul în care apar şi confruntarea al cărții, după Ada formulare de
de detaliu din cel bun al cărții, după cu sensurile oferite de dicţionar; Teodorescu răspunsuri la
texte informative Ada Teodorescu întrebări
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în ● Resurse
sau literare referitoare la
enunţuri proprii; procedurale: conţinutul textului
4.5. Manifestarea - citirea în forme variate a unor exercițiul,  Observare
disponibilităţii enunţuri din text - în lanţ, ştafetă; conversaţia, sistematică a
pentru - joc: Găseşte şi citeşte! - citirea explicaţia, procedee calității
selectivă a textului pe baza unor de citire activă, actului citirii:
transmiterea în
repere date de învățător; brainstorming-ul,  Lista de
scris a unor idei control/
- formularea de răspunsuri la întrebări metoda Ciorchinele,
verificare:
ce vizează informaţiile esenţiale sau RAÎ (Răspunde,  citirea părţilor
de detaliu desprinse din textul citit; aruncă, întreabă), dintr-o
- realizarea corespondenţei dintre jocul didactic. naraţiune
mesajul transmis de ilustraţie şi cel folosind tonul
transmis de texte; adecvat celor
- asocierea unor ilustrații cu povestite;
 adaptarea
momentele corespunzătoare dintr-o
naraţiune; volumului
- selectarea ilustrațiilor potrivite vocii şi a
pentru anumite texte date, referitoare ritmului
vorbirii la
la animale care trăiesc pe uscat sau în
atmosfera
apă; povestirii;
- selectarea unor cărți din biblioteca  citirea cu
amenajată în sala de clasă intonația
- activitate în perechi de recunoaștere impusă de
a unei povești pe baza informațiilor semnele de
oferite de coleg/ă, pornind de la punctuație;
demonstrarea
imaginea care însoțește textul;
înțelegerii logicii
- realizarea unor desene pentru a
textului
ilustra ceea ce a înţeles din textul
lecturat;
participarea, alături de colegi şi de
învățător, la realizarea scenariului
unei dramatizări în care intervin
personaje din mai multe povești
cunoscute.
1.1. Extragerea Povestirea orală după un - audierea unei povești folosind  Resurse  Tema pentru
unor informaţii șir de ilustrații computerul ; materiale: manual, acasă
de detaliu dintr- - ordonarea unor ilustraţii date, CD, imagini care
un text conform succesiunii întâmplărilor ilustrează momente
 Observarea
informativ sau petrecute în textul audiat; ale acțiunii din sistematică:
literar accesibil - completarea unor enunțuri cu povestea audiată, comportamentul
informații din textul audiat; creioane colorate, de ascultător
1.4. Manifestarea - jocuri de cuvinte: Silabe încurcate; activ
coli albe și colorate.
curiozităţii faţă - integrarea cuvintelor în enunțuri  Lista de
text suport:
de diverse tipuri proprii; verificare (da,
Pescarul și delfinii,
de mesaje în nu):
- realizarea unor desene/scheme după Gheorghe
contexte  manifestarea
pentru a ilustra ceea ce a înţeles din Onea interesului față
familiare textul audiat; ● Resurse de mesaje
relatarea de întâmplări pe baza unor procedurale: audiate cu
2.2. Povestirea ilustrații care sugerează începutul, exercițiul, ajutorul
unei întâmplări continuarea și sfârșitul acțiunii (în conversaţia computerului;
cunoscute pe grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare euristică, explicaţia,  concentrare
asupra sarcinii;
baza unui suport membru al grupului povestește un metoda Cercul
 formularea de
adecvat din anumit moment al acțiunii). (povestirea orală în răspunsuri
partea grup) adecvate la
profesorului întrebări;
executarea unor
3.5. Sesizarea sarcini conform
unor regularităţi comenzilor
ale limbii pe baza primite.
textului citit

1.1. Extragerea Textul literar - identificarea enunţurilor  Resurse materiale:  Tema pentru
unor informaţii –lectura textului adevărate/false referitoare la textul manual, acasă
de detaliu dintr- audiat (lecturat de învățător); text suport:  Observarea
un text -interpretarea textului - alegerea răspunsurilor corecte la Povestea sistematică:
comportament
informativ sau întrebări legate de mesajul textului pământului și a
ul de cititor:
literar accesibil Text suport: Povestea audiat, dintr-o pereche/serie de muncii (din volumul  Scara de
pământului și a muncii variante date; Legende populare clasificare
2.2. Povestirea - citirea textului cu voce tare, în românești) (întotdeauna,
unei întâmplări şoaptă, în gând; citire în lanţ, citire frecvent,
 Resurse
cunoscute pe ştafetă; rar):
procedurale: lectura
baza unui suport - joc: Găseşte şi citeşte! - citirea  deprinderi
explicativă,
adecvat din de citire
selectivă, în funcţie de anumite conversaţia,
partea (suficient de
repere: un detaliu, o idee din text; explicaţia,
profesorului tare,
- formularea de enunţuri după exerciţiul,
3.1. Extragerea ilustraţii sau folosind cuvinte date; problematizarea. astfel încât să
unor informaţii - formularea, în scris, a răspunsurilor jocul de rol, jurnalul fie
de detaliu din la întrebări pe baza textului citit; cu dublă intrare
- citirea în ritm propriu a textului, cu auzit);
texte informative
sau literare adaptarea intonaţiei impusă de  respectarea
4.5. Manifestarea semnele de punctuaţie. poziției
disponibilităţii - citirea selectivă a textului în funcţie corecte a
pentru de repere date de învățător/colegi corpului și a
transmiterea în (Citește enunțul/pasajul din text care
cărții;
scris a unor idei te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit
etc.;  pronunțare
- citirea textului cu reglarea a clară și
intensităţii şi volumului vocii precum accentuarea
şi a ritmului vorbirii, corespunzător corectă a
încărcăturii afective a mesajului;
cuvintelor
- transcrierea unui pasaj din text care
intrigă/uimeşte/stârneşte
interesul/impresionează;
- realizarea în scris a unui scurt text în
care se comentează paragraful ales;
- exprimarea orală a mai multor opinii
în legătură cu întâmplările prezentate
în unul dintre pasajele selectate,
încheiată cu comentariul celui care a
ales pasajul;
- raportarea propriei experiențe la cea
a personajelor: Dacă aş fi... m-aş
simţi/aş fi ...;
joc de rol în diverse situaţii de
comunicare, cu respectarea regulilor
stabilite (elevii întruchipează diferite
elemente/personaje din textul
lecturat).
1.4. Manifestarea Textul literar în versuri - realizarea în grup a unui ciorchine  Resurse  Tema pentru
curiozităţii faţă Text suport: Cu nasul în pentru a organiza materiale: manual, acasă
de diverse tipuri carte, după Nina Cassian informații/idei/cuvinte potrivite, dicționar, minge.
de mesaje în pornind de la cuvântul școlar; text suport: Cu
 Tema de lucru
contexte - citirea individuală, în gând, a nasul în carte, după
familiare textului suport; Nina Cassian în
- stabilirea sensului cuvintelor ● Resurse clasă: alcătuirea de
3.1. Extragerea necunoscute prin raportare la procedurale: propoziții
unor informaţii contextul în care apar şi confruntarea exercițiul, utilizând cuvintele
de detaliu din cu sensurile oferite de dicţionar; conversaţia, nou învățate în
texte informative - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în explicaţia, procedee text.
sau literare enunţuri proprii; de citire activă,
 Proba orală:
3.6. Aprecierea - citirea în ritm propriu a textului, cu brainstorming-ul,
formulare
valorii cărţilor adaptarea intonaţiei impuse de metoda Ciorchinele,
semnele de punctuaţie; RAÎ (Răspunde, de răspunsuri la
4.5. Manifestarea - formularea de răspunsuri la întrebări aruncă, întreabă), întrebări
disponibilităţii ce vizează informaţiile esenţiale sau jocul didactic. referitoare la
pentru de detaliu desprinse din textul citit; conţinutul textului
transmiterea în - activitate la biblioteca clasei:
scris a unor idei selectarea de cărți în care se regăsesc
texte în versuri; observarea diferitelor
moduri de așezare în pagină a textului
tipărit;
crearea de rime pe tema Pământul
(uscat, apă, aer).
3.1. Extragerea Silaba. Cuvântul. - identificarea în text a unor cuvinte  Resurse  Tema pentru
unor informaţii Despărțirea cuvintelor în care îndeplinesc cerințe date (număr materiale: manual, , acasă
de detaliu din silabe la capăt de rând de silabe, număr de vocale); coli albe, carton,  Evaluarea după
texte informative - completarea unor cuvinte cu creioane colorate rezolvarea
sarcinilor de
sau literare Aşezarea textului în litere/grupuri de litere care lipsesc; ● Resurse
învățare:
pagina caietului - formarea de cuvinte din silabe date procedurale: Tehnica „Fără
3.5. Sesizarea sau prin derivare cu prefixe; exercițiul,
unor regularităţi mâini ridicate” -
- identificarea diferitelor variante de conversaţia,
ale limbii pe baza se aşteaptă
despărțire a unui cuvânt la capătul explicaţia, lectura
textului citit răspunsuri la
rândului; explicativă, jurnalul
anumite solicitări
4.1. Aplicarea - transcrierea unor fragmente din cu dublă intrare
ale cadrului
regulilor de textul suport, exersând încadrarea în didactic; se lasă
spaţiul paginii, respectarea regulilor
despărţire în de despărțire la capătul rândului. elevilor timp de
silabe la capăt de - antrenament de scriere creativă: gândire, apoi pot
rând, de completarea unei liste de activități pe discuta în perechi
ortografie şi de care elevii le-ar putea desfășura la sau în grupuri
punctuaţie în școală, în timpul pauzelor; mici; atenţia
redactarea de text - redactarea unui scurt text în care se învățătorului se
prezintă o activitate preferată, poate muta către
desfășurată la școală; anumiţi elevi,
- scrierea textului redactat pe o coală
albă de hârtie, respectând încadrarea oferindu-se şi
în spaţiul paginii, regulile de celor timizi,
despărțire la capătul rândului; posibilitatea de a
- realizarea în grup a unei cărți din se exprima.
lucrările realizate anterior și
expunerea acesteia.
1.4. Manifestarea Jurnalul de lectură - folosirea unor simboluri specifice  Resurse  Tema pentru
curiozităţii faţă (Cum se completează o eficientizării lecturii (SINELG) în materiale: manual, , acasă
de diverse tipuri pagină din jurnalul de timpul citirii unui scurt text în care se cărți din biblioteca
de mesaje în lectură al clasei?) prezintă informații despre jurnalul de clasei/personal
 Tema de lucru
contexte lectură; text suport: Jurnalul în clasă:
familiare - formularea unor răspunsuri orale la de lectură, după formularea
întrebări despre conţinutul textului Vlad Zografi răspunsurilor la
2.2. Povestirea citit; întrebări adresate
text suport: Cum se
unei întâmplări - realizarea unui desen/scheme pentru de învățător (pe
scrie o carte, după
cunoscute pe a ilustra ce înțeleg prin Jurnalul de baza lucrului cu
Petre Ghelmez
baza unui suport textul)
lectură –cufăr de impresii ; ● Resurse
adecvat din Autoevaluarea -
- antrenament de scriere creativă în procedurale:
partea interesul pentru
grup: Drepturile cititorului; exercițiul,
profesorului lectură
- observarea și discutarea modului în conversaţia,
3.1. Extragerea care se expun opinii, impresii, în care se explicaţia, lectura
unor informaţii relatează întâmplări într-un jurnal de explicativă, tehnica
de detaliu din lectură; SINELG, jocul
prezentarea orală a unor fapte, gânduri, didactic
texte informative impresii, opinii ce pot fi consemnate
sau literare într-un jurnal de lectură, pornind de la un
text cunoscut de elevi și cu ajutorul
4.4. Povestirea pe întrebărilor formulate de învățător.
scurt a unei - joc: Găseşte şi citeşte! - citirea
întâmplări selectivă, în funcţie de anumite
imaginate/trăite repere: un detaliu, o idee din text;
- consemnarea impresiilor, opiniilor în
urma lecturării textului și realizarea
unui jurnal de lectură al clasei din
lucrările tuturor elevilor;
activitate la biblioteca clasei:
selectarea, unei cărți preferate cu tema
Pământul, în scopul lecturării acesteia
în timpul liber, urmată de completarea
jurnalului personal de lectură.
2.2. Povestirea Cum se organizează un - utilizarea tehnicii S.V.Î. (Știu, Vreau  Resurse  Observarea
unei întâmplări portofoliu? să știu, Am învățat) în contextul citirii materiale: manual, sistematică:
cunoscute pe unui scurt text în care se prezintă text suport despre atitudinea elevilor
baza unui suport informații despre cum se organizează modul în care se faţă de sarcina
adecvat din un portofoliu; organizează un dată
partea - formularea unor răspunsuri orale la portofoliu, mapă de
 Lista de
profesorului întrebări despre conţinutul textului plastic, coli albe, verificare (da/ nu):
citit; creioane colorate  concentrarea
3.1. Extragerea - prezentarea pașilor de parcurs în ● Resurse asupra sarcinii de
unor informaţii organizarea unui portofoliu, având ca procedurale: rezolvat;
de detaliu din sprijin întrebările formulate de implicarea activă
exercițiul,
texte informative învățător (Ce? Unde? Când? Cum? în rezolvarea
conversaţia,
sau literare De ce? Cu cine?); sarcinii.
explicaţia, lectura
4.5. Manifestarea realizarea paginii de gardă a explicativă, tehnica
disponibilităţii propriului portofoliu și a unei pagini S.V.Î
pentru în care elevul face o scurtă prezentare
referitoare la conținutul portofoliului
transmiterea în său.
scris a unor idei

3.2. Formularea  Recapitulare - citirea unor poezii-numărători cu  Resurse materiale: Interevaluarea:


unui răspuns – Textul literar (în proză reglarea intensităţii şi volumului vocii manual, prezentarea unor
emoţional faţă de și în versuri) precum şi a ritmului vorbirii, text suport: În lucrări personale
textul literar citit – Așezarea textului în corespunzător încărcăturii afective a bibliotecă, după Ana
pagina caietului mesajului; Blandiana
4.1. Aplicarea - Scrierea - exprimarea reacţiilor faţă de cele
regulilor de imaginativă (texte citite folosind modalităţi diverse:  Resurse
despărţire în scurte), pe baza unui ritm/melodie; procedurale:
silabe la capăt de suport vizual - antrenament de scriere creativă: conversaţia,
rând, de continuarea unor versuri date, cu tema explicaţia,
ortografie şi de Pământul; exerciţiul, jocul
punctuaţie în - redactarea unui scurt text pe baza didactic
redactarea de text unei ilustrații;
4.4. Povestirea pe scrierea pe caiet a textului, respectând
scurt a unei încadrarea în spaţiul paginii, regulile
întâmplări de despărțire la capătul rândului.
imaginate/trăite
3.1. Extragerea Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
unor informaţii - Textul literar (în proză – identificarea de informații explicit fişe de evaluare
de detaliu din și în versuri) formulate, dintr-un text citit la prima
texte informative - Scrierea imaginativă vedere;  Resurse
sau literare (texte scurte), pe – formularea de concluzii directe pe procedurale:
baza unui suport baza informațiilor din textul citit; conversaţia,
3.2. Formularea vizual – raportarea propriei experiențe la cea exerciţiul;
unui răspuns - Despărțirea cuvintelor a personajelor: Dacă aş fi... m-aş
emoţional faţă de în silabe la capăt de simţi/aş fi ...;
textul literar citit rând – folosirea jurnalului cu dublă intrare;
4.1. Aplicarea – aplicarea regulilor de despărţire în
regulilor de silabe la capăt de rând.
despărţire în
silabe la capăt de
rând, de
ortografie şi de
punctuaţie în
redactarea de text
MATEMATICA 1.1. Observarea Formarea, citirea și identificarea situațiilor în care  Resurse  Tema de lucru
unor modele/ scrierea numerelor întâlnesc numere în viața cotidiană, materiale: manualul, în clasă:
regularităţi din naturale (ex.-joc: Călătorie pe Pământ printre numărătoarea de  formare de
cotidian, pentru numere
0 – 10 000 numere); poziționare, fișe de
crearea de 0 – 10 000
raţionamente - citirea unui număr şi scrierea lucru; imagini care
folosind
proprii numerelor de la 0 la 10 000 cu cifre/ ilustrează folosirea
2.1. litere; numerelor în viața numărătoarea
Recunoaşterea - identificarea, într-un număr, a cifrei cotidian, de
numerelor unităţilor/zecilor/sutelor/miilor;  Resurse
naturale din - formarea la numărătoare a unor procedurale: poziționare;
concentrul numere date; conversaţia,  scrierea
- identificarea regulii de construcţie a explicaţia, numerelor
0 – 10 000 şi a unui şir de numere; exerciţiul, jocul 0 – 10 000 cu
fracţiilor - compunerea şi descompunerea didactic cifre și
subunitare sau numerelor în/din mii, sute, zeci şi
echiunitare, cu unităţi. cu litere;
numitori mai - generarea/completarea unor şiruri de
mici sau egali cu  scrierea unor
de numere folosind o regulă dată; numere,
10 - numărare crescătoare şi respectând
descrescătoare din 1 în 1, din 2 în 2,
din 3 în 3, cu precizarea limitelor condiții date
intervalului (de la .... până la ...., mai
mic decât .... dar mai mare decât ....);
- generarea unor numere mai mici
decât 10 000, ale căror cifre
îndeplinesc condiţii date;
- imaginarea unei călătorii cu un
mijloc de transport și precizarea unor
numere pe care „le văd” în călătoria
lor.
2.2. Compararea Compararea și compararea a două numere mai mici  Resurse materiale:  Evaluarea
numerelor ordonarea numerelor decât 10 000 folosind numărătoarea manualul, după
naturale în naturale poziţională sau reprezentări; numărătoarea de rezolvarea
concentrul sarcinilor de
0 – 10 000 - compararea unor numere mai mici poziționare, jetoane
0 – 10 000, învățare:
respectiv a sau egale cu 10 000 utilizând cu numere, fișe de
fracţiilor algoritmul de comparare; lucru, Tehnica
subunitare sau - utilizarea semnelor <, >, = în  Resurse semaforului: se
echiunitare care compararea numerelor cu ajutorul procedurale: pune la dispoziţia
au acelaşi unor exemple concrete şi a unor conversaţia,
numitor, mai mic elevilor un set de
reprezentări grafice; explicaţia,
sau egal cu 10 trei cartonaşe
- completarea unor numere cu cifre demonstrația, colorate în culorile
potrivite astfel încât relațiile date să exerciţiul, semaforului, iar la
fie adevărate; problematizarea. solicitarea
precizarea succesorului şi a
învățătorului, ei
predecesorului unui număr;
ridică un cartonaş
- ordonarea crescătoare/descrescătoare
corespunzător:
a unor numere mai mici sau egale cu
verde dacă înţeleg,
10 000;
galben dacă nu
sunt siguri şi roşu
dacă nu înţeleg.
2.3. Ordonarea Rotunjirea numerelor rotunjirea numerelor în contexte  Resurse materiale: Tema de lucru în
numerelor naturale mai mici similare unor situaţii din viaţa manual, jetoane cu clasă: rotunjirea la
naturale în decât 10 000 cotidiană; numere, fișe de zeci/sute/mii a
concentrul
- rotunjirea la zeci/sute/mii a unui lucru, unui număr dat pe
0 – 10 000 şi
respectiv a număr dat pe baza regulilor de  Resurse baza regulilor de
fracţiilor rotunjire; procedurale: rotunjire.
subunitare sau - gruparea unor numere date în funcție conversaţia
echiunitare care de numărul la care se rotunjesc; euristică, explicaţia,
au acelaşi - utilizarea, în exprimare, a rotunjirii demonstrația,
numitor, mai mic
sau egal cu 10 unor numere date; exerciţiul, jocul
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea didactic.
lor pentru a compune un mesaj
accesibil ascultătorilor despre distanțe
pe suprafața Pământului.
2.1. Formarea, citirea, formarea, scrierea şi citirea numerelor  Resurse  Observarea
Recunoaşterea scrierea numerelor cu folosind cifrele romane (I, V, X); materiale: manualul, sistematică:
numerelor cifrele romane I, V, X - asocierea unor numere scrise cu cifre imagini, atitudinea față
naturale din de sarcina de
romane cu numerele corespunzătoare  Resurse
concentrul învățare
0 – 10 000 şi a scrise cu cifre arabe; procedurale:  Listă de
fracţiilor - utilizarea cifrelor romane în situaţii conversaţia, verificare (da, nu):
subunitare sau uzuale (exemplu: scrierea datei); exerciţiul, jocul respectarea
echiunitare, cu - ex.-joc – Refă operațiile! – didactic, instrucțiunilor;
numitori mai efectuarea/refacerea unor calcule în problematizarea.
mici sau egali cu care numerele sunt scrise cu cifre finalizarea
10 sarcinii.
romane folosind bețișoare.
. 3.1. Localizarea Organizarea și realizarea şi completarea unor tabele  Resurse Tema de lucru în
unor obiecte în reprezentarea datelor respectând instrucţiuni în care se materiale: manualul, clasă: completarea
spaţiu şi în folosesc cuvintele „rând” şi obiecte diverse: unui text lacunar
reprezentări, în
„coloană”; nasturi, dopuri de folosind
situaţii familiare
5.2. Înregistrarea - stabilirea coordonatelor unui obiect sticlă, boabe de informațiile dintr-
în tabele a unor într-o reprezentare grafică sub formă porumb, jetoane un tabel dat
date observate de reţea; etc.; fișe de lucru,
din cotidian - extragerea şi sortarea de numere imagini cu diverse
dintr-un tabel, pe baza unor criterii tabele,
date;  Resurse
- selectarea şi gruparea unor numere procedurale:
după mai multe criterii date şi conversaţia,
înregistrarea datelor într-un tabel. exerciţiul, jocul
didactic,
problematizarea
1.2. Aplicarea Recapitulare generarea unor numere mai mici  Resurse materiale:  Tema de
unei reguli pentru – Formarea, citirea și decât 10 000, ale căror cifre manual lucru în clasă:
continuarea unor scrierea numerelor îndeplinesc condiţii date; tipărit/digital,  ordonarea
modele repetitive crescătoare sau
naturale 0 – 10 000; - generarea/completarea unor şiruri de imagini, fișe de
2.1. descrescătoare a
de numere folosind o regulă dată; lucru,
Recunoaşterea numerelor
– Compararea și - compararea unor numere mai mici naturale 0 -100;
numerelor
ordonarea numerelor sau egale cu 10 000 utilizând  Resurse identificarea
naturale din
naturale 0 – 10 000; algoritmul de comparare; procedurale: numerelor naturale
concentrul
- ordonarea crescătoare/descrescătoare conversaţia, 0 -100, respectând
0 – 10 000 – Rotunjirea numerelor a unor numere mai mici sau egale cu exerciţiul, condiții date.
naturale 10 000 ; problematizarea,
2.2. Compararea 0 – 10 000; - formarea, scrierea şi citirea jocul didactic.
numerelor
numerelor folosind cifrele romane I,
naturale în
concentrul – Organizarea și V, X ;
0 – 10 000, reprezentarea datelor; - extragerea şi sortarea de numere
2.3. Ordonarea dintr-un tabel, pe baza unor criterii
numerelor – Formarea, citirea, date.
naturale în scrierea numerelor cu
concentrul cifrele romane I, V, X

0 – 10 000

5.2. Înregistrarea
în tabele a unor
date observate
din cotidian

1.2. Aplicarea Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
unei reguli pentru – Formarea, citirea și – Scrierea cu cifre/litere a numerelor fișe de lucru,
continuarea unor scrierea numerelor 0 – 10 000;  Resurse
modele repetitive
naturale – Descoperirea și aplicarea unei reguli procedurale:
2.1.
Recunoaşterea 0 – 10 000; pentru continuarea unor modele conversaţia,
numerelor – Compararea și repetitive; exerciţiul
naturale din ordonarea numerelor – Compararea și ordonarea numerelor
concentrul naturale 0 – 10 000;
0 – 10 000 0 – 10 000; – Rotunjirea numerelor naturale
2.2. Compararea
– Rotunjirea 0 – 10 000;
numerelor
naturale în numerelor naturale – Formarea, citirea, scrierea
concentrul 0 – 10 000; numerelor cu cifrele romane I, V, X.
0 – 10 000, – Organizarea și
2.3. Ordonarea reprezentarea datelor;
numerelor – Formarea, citirea,
naturale în scrierea numerelor cu
concentrul
cifrele romane I, V, X
0 – 10 000
ŞTIINTELE 1.1. Identificarea Resurse naturale - tipuri, observarea unor corpuri și clasificarea  Resurse Tema de lucru în
NATURII unor folosire responsabilă acestora în funcție de diverse criterii; materiale: imagini, clasă: realizarea
caracteristici ale - stabilirea valorii de adevăr a unor filme care prezintă unor afișe care să
corpurilor vii și propoziții referitoare la resurse naturale, ilustreze măsuri de
nevii caracterisiticile unor corpuri; laptop, coli economisire a
- identificarea comportamentelor , creioane colorate. resurselor naturale
3.2. Observarea distructive ale omului față de mediu
consecințelor prin jocuri de rol, simulări,  Resurse
propriului chestionare; procedurale:
comportament - citirea unor grafice care ilustrează conversaţia,
asupra mediului exploatarea resurselor naturale; explicaţia, exerciţiul
înconjurător - stabilirea unor măsuri de
economisire a resurselor naturale.
1.1. Identificarea Apa, aerul, solul. Surse utilizarea unor hărți pentru observarea  Resurse  Portofoliul:
unor de apă – tipuri, utilizări suprafețelor de apă și uscat; materiale: realizarea unei
caracteristici ale - efectuarea unor experimente pentru apă potabilă, pahare pagini de
corpurilor vii și evidențierea proprietăților apei; de unică folosință, portofoliu care să
nevii - efectuarea unor experimente pentru linguriță, zahăr, cuprindă activități
evidențierea însușirilor solului; sare, mostre de sol, de protejare a
2.2. Aplicarea - identificarea surselor de apă prin solului, apei,
lupă, fișe de
planului dat valorificarea experienței personale a aerului și
experiment
pentru efectuarea elevilor.  Resurse imagini/desene
unei investigații a procedurale: reprezentative
mediului conversaţia,
înconjurător explicaţia,  Autoevaluarea:
autoevaluarea
exerciţiul, paginii de
experimentul, portofoliu prin
demonstrația raportare la
criterii date.

1.1. Identificarea Mișcarea apei pe observarea dirijată a unor desene  Resurse  Portofoliul:
unor suprafața Pământului pentru identificarea tipurilor de ape materiale: realizarea unei
caracteristici ale Schimbări ale stării de curgătoare de pe suprafața vase de sticlă, apă pagini de
corpurilor vii și agregare a apei Pământului; potabilă, cerneală, portofoliu care să
nevii - efectuarea unor experimente pentru plante cu flori albe, cuprindă a
evidențierea mișcării apei; imagini, surse de prezentarea unei
2.2. Aplicarea Circuitul apei în natură - descrierea unei ape curgătoare din ape curgătoare din
căldură, cuburi de
planului dat țara noastră țara noastră: izvor,
gheaţă
pentru efectuarea - identificarea cauzelor inundațiilor și lungimea cursului,
 Resurse
unei investigații a a posibilelor măsuri de protejare importanța,
procedurale:
mediului împotriva inundațiilor. fotografii.
conversaţia,
înconjurător efectuarea unor experimente pentru explicaţia,
3.2. Observarea evidențierea schimbării stării de exerciţiul,
consecințelor agregare a apei; experimentul,
propriului - completarea unor fișe de observații demonstrația,
comportament în urma efectuării experimentelor; Știu/Vreau să
asupra mediului - completarea, într-un tabel, a stărilor știu/Am învățat,
înconjurător de agregare a unor corpuri date; problematizarea
- observarea dirijată a unor scheme
simple, desene pentru identificarea
circuitului apei în natură;
- realizarea unui desen care să
ilustreze circuitul apei în natură;
- joc de rol: De vorbă cu o picătură
de apă.
ED.CIVICA 1.3. Ce inseamna sa fim - recunoașterea, în situații date, a  Resurse evaluare orală
2.1. personae? grupurilor mici din care face parte materiale: evaluarea emoțiilor
elevul (familia, grupul de joacă, fişa de lucru, caiet, și a atitudinii cu
grupul de învățare) ajutorul observației
- discuții despre grupurile mici din  Resurse sistematice
care elevul face parte și despre procedurale:
regulile grupului, pornind de la conversaţia,
imagini, texte, cazuri date explicaţia,
- realizarea, în grupuri mici, la exerciţiul, munca
alegerea elevilor, a unor povestiri, independentă,
dialoguri, dramatizări privind învăţarea prin
activitățile grupurilor din care fac descoperire, jocul
parte elevii
- realizarea, în grupuri mici, a unei
liste de lucruri utile într-o situație dată
(de exemplu, pentru o oră de curs, o
drumeție, o insulă pustie) și discutarea
atitudinilor posibile față de lucrurile
menționate
- recunoașterea unor atitudini față de
lucruri, față de plante și animale,
pornind de la imagini date, lectura
unor povești, fabule, vizionarea unor
desene animate sau filme adecvate
vârstei elevilor, observarea unor
comportamente ale copiilor și ale
adulților în contexte familiare de viață
etc.
- activitate independentă de
completare a unor enunțuri referitoare
la lucruri, plante, animale (de
exemplu, privind lucruri care îi
reprezintă, preferințe, atitudini,
comportamente față de lucruri, plante,
animale)
2.2. Persoana mea - imaginarea unor povestiri privind  Resurse evaluare orală
raporturile persoanei cu lucrurile, cu materiale: evaluarea emoțiilor
plantele și animalele, care valorizează fişa de lucru, caiet, și a atitudinii cu
atitudini pozitive față de acestea ajutorul observației
- realizarea, în perechi, la alegerea  Resurse sistematice
elevilor, a unor scurte compuneri, procedurale:
dialoguri, scheme, desene, referitoare conversaţia,
la cum anume cred elevii că le-ar explicaţia,
plăcea lucrurilor, plantelor și exerciţiul, munca
animalelor să se comporte oamenii cu independentă
acestea
- punerea elevilor în situația de a-și
exprima gânduri, sentimente, atitudini
față de lucruri, plante, animale și de a
susține nevoia de lucruri, plante,
animale (pornind, de exemplu, de la
imagini, texte, desene animate, filme
adecvate vârstei elevilor)
1.1 Persoana lui/ei -exerciții de colorare, în  Resurse evaluare orală
1.2 Recapitulare desene/contururi date, a imaginilor materiale: evaluarea emoțiilor
Evaluare care înfățișează persoane fişa de lucru, caiet, și a atitudinii cu
- exerciții de prezentare, în perechi, a planşe ajutorul observației
propriei persoane (a unor aspecte  Resurse sistematice
relevante pentru identitatea proprie) procedurale:
- realizarea și discutarea, în perechi, a conversaţia,
portretului colegului de bancă explicaţia,
- discuții referitoare la asemănările și exerciţiul, munca
deosebirile dintre persoane independentă
- recunoașterea, în situații diferite, a
trăsăturilor unor personaje (de
exemplu, prezentate în povești, fabule,
desene animate familiare elevilor)
- exerciții de identificare a trăsăturilor
persoanei manifestate în contexte
familiare elevilor (la școală, în
familie, în grupul de prieteni, în locuri
publice)
- discutarea, în grupuri mici, a moralei
unor fabule, a unor proverbe care
ilustrează trăsături ale persoanei
- exerciții de apreciere a propriilor
trăsături manifestate în contexte
familiare
- ilustrarea prin desen, pictură,
modelaj a unor comportamente
morale/imorale ale unor personaje
AVAP 1.1. Trusa micului artist - Familiarizarea cu materialele observare
1.2. Materiale şi instrumente şi instrumentele de lucru  Resurse sistematică
1.3. necesare pentru orele de - Exemplificarea utilizării materiale: evaluare frontală
2.2. Arte vizuale şi abilităţi diverselor materiale şi tehnici, pe bloc de desen, şi individuala
2.3. practice reproduceri şi pe lucrările elevilor pensule, acuarele,
AMII- Fabrica de hârtie - Exerciţii cu diferite materiale pahar cu apă, planşe
(pastile, tuburi, pensule, vasul de apă, model,
carioca, pastel, hârtie colorată) şi
tehnici de lucru (acuarelă, guaşă,  Resurse
tempera, colaj, mixte) procedurale:
- Aplicarea culorilor pe suport exerciţiul,
umed sau uscat cu diferite instrumente conversaţia,
- Asocierea tehnicilor adecvate demonstraţia,
materialelor selectate (tehnici ale observaţia,
culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici explicaţia
ale colajului, ale modelajului)
- Exerciţii de organizare a
suprafeţei sau a spaţiului plastic în
tehnica acuarelei
1.1. Ce este arta? Identificarea rolului mesajelor vizuale observare
1.2. Comunicarea prin prin studierea de broșuri, pliante,  Resurse sistematică
1.3. imagini albume de artă, vizionarea de filme, materiale: evaluare frontală
2.2. Tricoul surpriză documentare, clipuri, reclame bloc de desen, şi individuală
2.3. Mesaje exprimate prin publicitatea pensule, acuarele, -atitudinea elevilor
stradală pahar cu apă, planşe faţă de sarcina
model, dată
 Resurse
procedurale:
exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia,
observaţia,
explicaţia

1.1. Cum percepi lumea din Discuţii despre importanţa cunoaşterii  Resurse observare
1.2. jurul tău? ochiului uman materiale: sistematică
1.3. Cum funcţionează Participarea la discuţii despre bloc de desen, evaluare frontală
2.2. ochiul? diferenţierea luminozităţii, pensule, acuarele, şi individuală
2.3. Iluzii optice - AMII recunoaşterea formei, perceperea pahar cu apă, planşe proiect
culorii obiectelor, orientarea în spaţiu, model,
Aplicaţie: Unde este menţinerea atenţiei şi echilibrului.  Resurse
gândăcelul? Observarea formelor naturale procedurale: Observarea
(elemente de morfologie vizuală) exerciţiul, sistematică:
Exerciţii de modulare a liniei în conversaţia, atitudinea elevilor
faţă de sarcina
Recapitulare.Evaluare vederea obţinerii unor efecte vizuale demonstraţia, dată
1.1. Proiect:,,Cum te observaţia,
1.2. comporti intr-un explicaţia
1.3. muzeu?,,
2.2.
MM 2.1. Hai, cântaţi cu toţi în cor, -cântarea individuală, în mici grupuri,  Resurse evaluare continuă
3.1. cu solist şi dirijor! în colectiv, cu asocierea unor materiale: observarea
elemente de mişcare şi a manualul de muzică, sistematică a
acompaniamentului instrumental CD, calculator, caiet elevilor:
- jocuri interpretative muzicale - muzică comportamentul
dialog solist/cor sau între grupuri,  Resurse de ascultător activ
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi procedurale:
diferenţierea mişcărilor (cântarea exerciţiul,
melodiei/ acompaniament, ritmul conversaţia,
melodiei/măsură) demonstraţia,
-legătura dintre text și melodie - observaţia,
strofa/ refre-nul explicaţia, jocul
Cântec: Trei pisoi muzical

2.1. Corect respirăm, bine -poziție, emisie naturală, ascultarea și  Resurse evaluare continuă
3.1. cântăm! preluarea tonului, semnal de debut, materiale: observarea
dicție, sin-cronizare cu colegii și/sau manualul de muzică, sistematică a
acompaniamentul CD, calculator, caiet elevilor
Cântece: Mare bal, În clasă muzică :comportamentul
 Resurse de ascultător activ
procedurale:
exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia,
observaţia,
explicaţia, jocul
muzical

2.1. Vocalizăm, apoi cântăm! -interpretarea vocală a cântecelor, cu  Resurse evaluare continuă
3.1. utilizarea percuţiei corporale - a materiale: observarea
aplauzelor ritmice, a bătutului din manualul de muzică, sistematică a
picior CD, calculator, caiet elevilor:
- jocuri interpretative muzicale - comportamentul
dialog solist/cor sau între grupuri, muzică de ascultător
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi  Resurse active
diferenţierea mişcărilor (cântarea procedurale:
melodiei/ acompaniament, ritmul exerciţiul,
melodiei/măsură) conversaţia,
- acompanierea cântecelor cu demonstraţia,
orchestra de jucării muzicale, percuţie observaţia,
corporală explicaţia, jocul
Cântece: Vulpea şi raţa, Acum e muzical
toamnă, da!

2.1. cântarea individuală, în mici grupuri, în


3.1. Evaluare.Cantare vocala colectiv, cu asocierea unor elemente de evaluare continuă
mişcare şi a acompaniamentului  Resurse observarea
instrumental sistematică a
materiale:
manualul de muzică, elevilor:
CD, calculator, caiet comportamentul
muzică de ascultător activ
 Resurse
procedurale:
exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia,
observaţia,
explicaţia, jocul
muzical

JM 2.1. DOMENIUL : - participarea la stabilirea rolurilor şi  Resurse ● observare


2.2. CAPACITATE PSIHO- sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, materiale: sistematică
MOTRICĂ starter, arbitru, scorer etc.) obiecte ● evaluare orală
- participare la tragerea la sorţi, la  Resurse ● temă de lucru în
Jocuri de miscare constituirea echipelor
cuprinzând variante de - felicitarea coechipierilor/adversarilor procedurale: clasă
mers, cu purtări de - autoanaliza randamentului propriu conversaţia, ● inter-evaluare
obiecte - analiza randamentului echipelor explicaţia,
●auto-evaluare
-acţiuni în perechi, grupuri mici, cu demonstraţia,
schimbarea rolurilor la fiecare exerciţiul, jocul
execuţie
Jocuri: ,, Buchețelele ‘’

,,Acul cu ata ‘’

2.1. Jocuri de miscare si - participarea la ștafete și jocuri cu  Resurse ● observare


2.2. stafete cuprinzând utilizarea unor deprinderi de materiale: sistematică
variante de alergare : manipulare obiecte ● evaluare orală
-realizarea unor sarcini motrice de ● temă de lucru în
manipulare a diferitelor obiecte, în  Resurse
- în zig-zag clasă
cadrul unui grup procedurale:
● inter-evaluare
- cu ocolire de obstacole - implicarea în jocuri de mișcare cu conversaţia,
manevrarea obiectelor, desfășurate explicaţia, ●auto-evaluare
- cu trecere peste între echipe, sub formă de întrecere demonstraţia,
obstacole - realizarea unor sarcini de colaborare exerciţiul, jocul
în practicarea activităților de joc și
- cu transport si punere mișcare
de obiecte - implicarea activă în evitarea/
medierea conflictelor în activitățile de
joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și
sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la
constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
Jocul: Vizitiul și căluțul

Jocuri :Troica, Semănatul și culesul


cartofilor, Cursa vocalelor