Sunteți pe pagina 1din 6

Instrucţiune program

În urma adaptării programului REVSPAS la raportarea lunară, începind cu 1


ianuarie 2015, acesta va putea fi utilizat pentru introducerea atît declaraţiilor lunare cît
şi a celor anuale.

Programul informaţional se copie pe discul „C” sau „D”. Din mapa REVSPAS
se accesează prin dublu clic fişierul „REVSPAS.exe” (desen verde).

Meniul principal al programului constă din:


Revspas – se face conexiunea cu programul pentru a începe completarea.
Date – este destinat pentru completarea datelor agentului economic şi a
declaraţiilor persoanelor asigurate.
Clasificatoare – se actualizează atît clasificatorul tarifelor, cît şi a profesiilor în
conformitate cu clasificatorul elaborat de CNAS (site-ul www.cnas.md) accesînd
submeniul „Actualizare tarife”/ „Actualizare profesii”/, după care „OK”.
Import – se utilizează doar dacă este necesar de a transfera datele personale ale
angajaţilor din programul REVIND (fişierul BDREV. GDB) în baza de date
REVSPAS. Pentru a transfera baza de date din programul vechi „REVIND” se copie
fişierul „BDREV” şi se instalează în programul „REVSPAS”. După aceasta,
conectînd programul, apăsăm butonul „Import”.
Aplicaţie – se foloseşte în cazul în care la conexiunea programului apare eroare
(ex. „Midas.dll” nu poate fi încărcată).
Pentru completarea declaraţiilor persoanelor asigurate în programul dat, din
meniul principal alegem „Revspas”, „Conectare” şi apăsăm butonul „OK”.
Selectăm „Date” după care „Agentul economic”. Introducem datele despre
întreprindere şi apăsăm butonul „OK”. Următorul pas: selectăm „Date”, după care
„Persoane asigurate”. În consecinţă se deschide fereastra de introducere a declaraţiilor
Rev-5.
În programul dat pot fi introduse declaraţiile persoanelor asigurate începînd cu
anul 1999.
Pentru introducerea declaraţiilor este necesar de selectat anul de referinţă, care se
află în partea de sus a ecranului.
Partea de sus a ecranului este destinată vizualizării şi căutării declaraţiilor
persoanelor introduse anterior. Pentru afişarea la ecran a tuturor persoanelor introduse,
se plasează cursorul în unul din cîmpurile propuse (Nume, Prenume, CPAS sau IDNP)
şi se accesează butonul „Căutare” sau butonul „Enter” de pe tastieră. Căutarea poate fi
efectuată după următoarele criterii: Nume, Prenume, CPAS şi IDNP. După
introducerea criteriului de căutare necesar, se accesează butonul „Căutare”.

Programul informaţional „REVSPAS” constă din 1 fereastră şi 3 pagini.


Trecerea de la o pagină la alta se efectuează cu ajutorul tastelor de pe tastieră:
 „Page Down” - trecerea la pagina următoare;
1
 „Page Up” - pentru a reveni la pagina anterioară.

Pagina nr. 1 „Date” Cu ajutorul acestui ecran are loc înregistrarea datelor despre
persoana asigurată. În cazul când persoana dispune de cod personal de asigurări
sociale (CPAS) se indică doar codul CPAS, numele, prenumele şi patronimicul
persoanei. La introducerea declaraţiilor, toate persoanele trebuie să deţină codul
CPAS. Ştergerea datelor personale are loc cu ajutorul tastei „Esc” de pe tastieră.
După introducerea datelor în această pagină putem trece la următoarea cu ajutorul
tastei „Page Down”.

Pagina nr. 2 „Declaraţia” Tipul formularului se completează obligatoriu. Acesta se


selectează din cîmpul „Tip formular” în dependenţă de caz..
Cîmpul „Completare automată” se bifează în cazul cînd este necesară
completarea automată a rubricilor (coloanelor) din pagina Salariul (luna, perioada de
muncă, zilele lucrătoare în săptămînă, categoria persoanei asigurate şi codul funcţiei).
Dacă a fost dată comanda completarea automată, perioada „de la”, „pînă la” poate fi
modificată în dependenţă de data angajării sau eliberării persoanei.
În cîmpul „Perioada de muncă prestată în anul de gestiune” în pagina
Declaraţia se va indica perioada în care a activat persoana pe parcursul anului. În
declaraţiile lunare se va indica perioda începînd cu data angajării pînă la sfîrşitul
anului. În cazul concedierii pe parcursul anului, rîndurile cu „0” în declaraţie după
concediere se vor şterge, apăsînd din bara de meniuri de sus „salariul” butonul
„ştergere”.
„Categoria persoanei asigurate” şi „funcţia persoanei asigurate”* se vor selecta
din clasificator. Pentru facilitarea procesului de căutare în clasificator, se plasează
cursorul în prima rubrică, după care se accesează butonul F9 (de pe tastieră). În
rezultat, apare o fereastră de căutare în care se introduce cuvîntul cheie şi se accesează
butonul „Căutare” pentru afişarea rezultatelor.
„Serviciul public” se bifează pentru persoanele angajate în funcţie de stat. Se
indică data numirii în funcţie pentru persoanele care au devenit funcţionari de stat pe
parcursul anului.

Pagina nr. 3 „Salariul”. Include date despre salariu şi alte recompense (venit) ale
persoanei asigurate, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pe
fiecare lună a perioadei de gestiune, precum şi cuantumul indemnizaţiei pentru
incapacitate temporară de muncă, reflectat cu categorie separată, fiind indicat atît în
rubrica „Fondul de retribuire a muncii şi concediul medical”, cît şi în rubrica
„Inclusiv concediul medical”.

*Începînd cu 1 ianuarie 2015 a fost actualizat Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova
(CORM 006-14) care a fost adus în concordanţa cu pct.2 al Hotărîrii Guvernului nr.461 din 2 iulie
2013, privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova.

2
Contribuţiile individuale de asigurări sociale cît şi contribuţiile datorate de angajator
se vor calcula automat conform tarifului stabilit pentru anul respectiv, după
completarea rubricii „Fondul de retribuire a muncii şi concediul medical” şi accesarea
butonului „ ” (de pe tastieră).
La necesitate, vor fi create rînduri noi prin completarea manuală a tuturor
rubricilor necesare, după cum urmează:
- crearea unui rînd nou între rîndurile reflectate automat, are loc prin utilizarea
butonului „Insert” (de pe tastieră).
- crearea unui rînd nou după ultimul rînd completat automat, are loc prin
accesarea butonului „ ” (de pe tastieră). Odată cu trecerea la altă pagină, rîndurile
adăugate manual la sfîrşitul tabelului, vor fi plasate automat de către program la
perioada corespunzătoare.

Unele aspecte la indeplnirea declaraţiilor lunare.


În declaraţiile lunare nu se admit sume negative la fondul de retribuire a muncii,
concediul medical şi contribuţiile de asigurări sociale. Corectările permise anterior cu
minus pentru raportarea trimestrială sunt interzise la declaraţiile lunare. Dacă sunt
efectuate corectări în raportul lunar pentru perioada anterioară, atunci este necesar de
prezentat declaraţiile REV-5 „De corectare” şi corectările în raportul BASS pentru
perioada corespunzătoare.

În declaraţiile lunare pe perioadele anterioare se admite reflectarea numai


sumelor pentru concediul medical (categoria 153). Datorită faptului că angajatul are
dreptul de a înainta spre achitare angajatorului foaia de boală pe parcursul întregului
an, din momentul eliberării lui de către instituţia medicală, se permite reflectarea
sumei cu categoria 153 pentru ultimele 12 luni. În cazul corectării sumelor calculate
anterior pentru foile de boală cu perioade anterioare sau modificarea perioadei
concediului de boală, este necesar de prezentat declaraţia REV-5 de corectare şi
raportul BASS de corectare.

În cazul raportării lunare, sumele se vor introduce în declaraţie în continuare,


astfel informaţia pentru luna februarie se introduce după rîndul lunii ianuarie, după
care vor urma şi celelalte luni. Astfel, la ecran va fi vizualizată declaraţia pentru tot
anul de referinţă, iar formarea arhivei electronice are loc pentru fiecare lună separat.
Menţionăm că în „Pagina Salariul” a fost adăugată coloana „Declaraţie”, care vă
permite, la necesitate, să formaţi atît declaraţia REV-5 de tipul „Primară”, cît şi REV-
5 „De corectare”. Acest lucru poate fi realizat executînd clic de dreapta a mousului în
ultima coloana a lunii necesare. Pentru a putea fi realizată modificarea declaraţiei este
nevoie ca pachetul electronic creat anterior pentru perioada respectivă să fie anulat.
Pentru reflectarea manuală a contribuţiilor sau corectarea cuantumului
contribuţiilor calculate automat de către programul informaţional, din bara de meniuri
din partea de sus „Procente” se scoate bifa de la comanda „Calcularea automată”.
Totodată, programul informaţional permite completarea manuală a rubricilor în
„Pagina Salariul”, dacă nu va fi indicată bifa la „Completare automată” din „Pagina
3
Declaraţie”. La fel, toată informaţia completată automat în „Pagina Declaraţie” poate
fi corectată în „Pagina Salariul”.
Completarea manuală a rubricilor:
1. luna - se indică lunile în care persoana asigurată a avut calcule la fondul de
retribuire a muncii şi alte recompense. Dacă au fost luni în care persoana s-a
aflat în raporturi de serviciu cu angajatorul, dar lipsesc calculele salariale, lunile
respective vor fi reflectate cu „0” (zero).
2. perioada de muncă – se indică data începerii şi încheierii activităţii de muncă pe
parcursul lunii.
3. zile lucrătoare în săptămînă – se indică numărul de zile lucrătoare în săptămînă,
5 sau 6.
4. categoria persoanei asigurate – se înscrie codul categoriei în conformitate cu
clasificatorul elaborat de CNAS. Pentru a selecta categoria tastăm F9 indicăm
categoria persoanei asigurate şi apăsăm butonul „Căutare”.
5. codul funcţiei – se înscrie codul funcţiei în conformitate cu clasificatorul
ocupaţiilor din Republica Moldova. Pentru a selecta codul tastăm F9 indicăm
funcţia persoanei asigurate şi apăsăm butonul „Căutare”.

Fereastra de completare a declaraţiilor constă din următoarele meniuri (bara de


meniuri, amplasată în partea de sus a ferestrei/ecranului):

Meniul „Date” are următoarele 5 funcţii :


nou - înregistrarea (adăugirea) unei persoane noi în baza de date.
memorizare - memorizarea datelor introduse pe pagina respectivă (memorizarea se
efectuează automat, odată cu trecerea la o altă pagină).
revocare - anulează corectările şi restabileşte informaţia anterioară.
ştergere - elimină datele de identificare introduse pentru o anumită persoană.
Ştergerea datelor personale din meniul „Date” este posibilă doar după ştergerea
datelor despre declaraţie din meniul „Declaraţia”.
tiparul registrului - se tipăreşte registrul lucrătorilor.

Meniul „Declaraţia” are 4 funcţii:


Tipărire declaraţie lunară – afişarea la ecran a declaraţiei pentru persoana selectată
din lista persoanelor angajate, cu posibilitatea tipăririi acesteia. În fereastra ulterior
apărută se va selecta luna care trebuie tipărită. Ca urmare va fi afişată declaraţia
lunară care acum poate fi tipărită.
memorizare - salvarea datelor introduse pe pagina respectivă (memorizarea se
efectuează automat, odată cu trecerea la o altă pagină).
revocare - anulează corectările şi restabileşte informaţia anterioară.
ştergere - elimină datele despre declaraţie („Pagina Salariul” şi „Pagina Declaraţie”)
introduse pentru o anumită persoană. Ştergerea datelor despre declaraţie este posibilă
doar după anularea pachetului electronic pentru perioada necesară.

4
Meniul „Salariul” are 6 funcţii:
nou - adaugă un rînd nou.
memorizarea - salvarea datelor introduse pe pagina respectivă (memorizarea se
efectuează automat, odată cu trecerea la o altă pagină).
modificare declaraţie lunară- cu subfuncţiile primară şi de corectare, se utilizează
în cazul în care este nevoie de modificat statutul declaraţiei din „primară” în „de
corectare”.
revocare - anulează corectările şi completările pentru ultimul rînd creat, restabilind
informaţia anterioară.
recalcul - calculează din nou contribuţiile individuale de asigurări sociale, conform
tarifelor stabilite.
ştergere - elimină întreg rîndul selectat.

Meniul „Pachete” are 4 funcţii:


Formarea pachetelor a cîte 50 declaraţii. Această funcţie se va accesa, în mod
obligatoriu, după introducerea informaţiei pe toate persoanele în „Pagina Salariul”
pentru fiecare lună (corespunzător termenelor de prezentare conform legislaţiei în
vigoare) şi după verificarea sumelor totale pe perioada de raportare cu cele din forma
BASS.
Menţionăm că după formarea pachetelor în mapa de lucru vor fi create arhive separate
pentru declaraţiile de corectare şi cele primare, care concomitent vor fi înscrise în
mapele „Primară” sau „De corectare”.
Tiparul formularelor.
Lunar se vor prezenta doar documentele electronice. Documentele pe suportul de
hîrtie se vor depune o dată în an (la sfîrşitul anului de gestiune) şi doar de către agenţii
economici care nu deţin semnătura digitală.
Apăsînd butonul „Lista pachetelor”, pe ecran apare lista pachetelor formate. Butonul
„Pachete” permite modificarea numărului de înregistrare a pachetului. Pentru
formarea raportului pe pachete cu datele necesare pentru completarea formularului
REV-2 apăsăm butonul „Raport pe pachete” şi apar totalurile pe pachete. Butonul
„Raport pe luni” se utilizează pentru control, în scopul verificării corectitudinii
introducerii sumelor.
După alegerea pachetului apăsaţi butonul „Lista persoanelor din pachet”. Pentru
tiparul tuturor declaraţiilor din pachetul selectat se aplică bifa la comanda „Tipar”,
după care se accesează butonul „Pachet”. Pentru vizualizarea la ecran sau tipărirea
unei declaraţii din lista totală a declaraţiilor din pachet, se indică bifa la comanda
corespunzătoare „Vedere” sau „Tipar”, se selectează declaraţia necesară, după care se
accesează butonul „Declaraţie”.
Formarea pachetului electronic - pregăteşte pachetele pentru export pe suport
electronic. Pentru declaraţiile lunare se va selecta luna necesară din rubrica „Pachet
electronic cu declaraţiile pentru luna”, iar pentru declaraţiile anuale selectăm opţiunea
“anul întreg”.

5
Anularea pachetului electronic - permite vizualizarea listei pachetelor electronice
deja formate şi anularea pachetului electronic, la necesitate.
După formarea pachetului electronic pentru o anumită perioadă (lună), nu va fi
posibilă efectuarea corectărilor în declaraţiile pentru perioada respectivă.
Pentru efectuarea corectărilor este necesar de a anula pachetul electronic respectiv,
apăsînd butonul „Anularea pachetului”. În cazul în care pentru o careva lună nu au
fost prezentate declaraţiile la CTAS, se vor forma pachete electronice pentru fiecare
următoare lună separat.
Meniul „Procente” - are funcţia de a selecta, la alegere, calcularea automată a
tarifului sau introducerea manuală a acestuia. La selectarea calculării automate,
programul calculează automat contribuţiile de asigurări sociale reieşind din tariful
stabilit, şi plafonează contribuţia individuală reieşind din plafonul de 5 salarii medii
pe economie.

Relaţii la telefoanele 257-639, 641, 645, 642, 643

S-ar putea să vă placă și