Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de lecție

Profesor: Filip Cosmin Ionuț


Unitatea de invatamant: Școala Gimnazială Odobești- Crovu
Clasa: a V-a
Data: 1.04.2019
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: Sărbătorile în viața omului
Subiectul lecției: Învierea Domnului
Tipul lecției: recapitulare și consolidare
Scopul lecției: consolidarea cunoștințelor despre Învierea Mântuitorului Iisus Hristos și a trăirii bucuriei Învierii cu tradiții românești.

Competențe generale:
CG3 Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente ;
CG5 Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii

Competențe specifice:
CS3.3 Prezentarea modului de pregǎtire a credincioşilor pentru trǎirea sǎrbǎtorilor creştine;
CS5.1 Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității.

1
Competențe derivate:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
CD1 - să descrie evenimentul Învierii Domnului;
CD2- să explice importanţa Învierii Domnului pentru creştini;
CD3- să prezinte modul de pregătire al creştinilor pentru Sfintele Paşti;
CD4 - să enumere tradițiile și obiceiurile creștine românești ;
CD5- să încondeieze un ou de Paşti;
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, metoda audio-vizuală, cântarea, ciorchinele;
2.Metode și tehnici de evaluare: observarea curentă, conversația examinatoare, aprecierea verbală;
3. Forme de organizare a activitătilor: activitate individuală, frontală, pe grupe.
Resurse:
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V-a;
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a;
Proiectarea unităţii de învăţare: Sărbătorile în viața omului
2.Temporale: 50'
3. Umane: elevii clase a V-a;
4. Materiale/mijloace de învățământ: fișe de lucru, laptop, videoproiector, markere, prezentare ppt despre Învierea Domnului, ouă,.
5. Locul desfășurării: sala de clasă.

2
Bibliografie:
1. Biblia sau Sfanta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti 1982.
2. Cucos, Constantin, Eductia religioasa, Editura „Polirom”, Iasi, 1999.
3. Cucos, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", Iasi, 1998.
5. Sebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opris, Dorin, Opris, Monica, Metodica predarii religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie crestin-ortodox pentru clasa a IV - a, Editura „Sf. Mina", Iasi, 2009.
7. Opris, Dorin, Opris, Monica, Metode active de predare învatare. Modele şi aplicatii la religie , Editura „Sf. Mina”, Iasi, 2009.

3
DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Etapele lecției C.D Timp Conținutul instructiv-educativ Metode Mijloace de Forme de
crt. (min.) si procedee învaţamant organizare Evaluare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Salutul,
1. Momentul 3' - Rugăciunea, Activitate
organizatoric - Notarea absențelor, frontală
- elevii raspund la salut, spun rugăciunea și se pregătesc pentru începerea orei;

Se adresează elevilor urmatoarele întrebări: Activitate Aprecieri


Pregătirea -Ce sărbătoare mare se apropie? Conversația frontală verbale
elevilor pentru 2' -Învierea Domnului
2. recapitularea -Cum se mai numește această sărbătoare?
cunoștințelor -Paștele
-Cum ne pregatim ca să întâmpinăm această sărbătoare?
-prin post, rugăciune, fapte bune, mărturisire, împărtașire.
-De ce credeți că a fost necesar ca Iisus Hristos să fie răstignit Hristos? Explicația
- pentru a ne elibera de sub robia pacătului (pentru mântuirea noastră).

Precizarea Se anunță și se scrie pe tablă titlul lecției:


3. titlului si a 1' Învierea Domnului Activitate
competentelor Se precizează competențele lecției. Explicația frontală
lectiei
Elevii notează data și titlul în caiete.

4
Se vizioneză prezentarea ppt: Învierea Domnului pentru ca elevii să-și reamintească Metoda audio- Laptop Activitate
succesiunea evenimentelor . vizuală Video- frontală
Elevii urmărsc prezentareacu atenție. proiector
Explicația
Se propun o serie de fișe pe care elevii le vor completa într-un timp dat.
C1
Recapitulare, 20' Se dă fiecărui elev spre completare fișa nr.1 Exercițiul Anexa 1. Activitate
4. consolidare, Elevii completează fișa nr.1. fisa de lucru individuală
sistematizare Aprecieri
C2 Fișele vor fi corectate oral. verbale
Exercitiul Anexa 2 Activitate pe
Elevii vor fi împărțiți în patru echipe și fiecărei echipe li se va da spre rezolvare fișa grupe
nr. 2:
Fiecare echipă încercă să rezolve fișa primită.

Se cere fiecărei echipe să așeze în succesiune logică, evenimentele de la Învierea Exercitiul Anexa 3 Activitate pe
5. Asocierea si C3 20' Domnului prin realizarea unui afiș în care sunt prezentate evenimentele de la fisa de lucru echipe
generalizarea Învierea Domnului.
Elevii așează evenimentele în succesiune logică.
C4 Conversatia Ouă
Li se adresează elevilor următoarea întrebare: Activitate
-Ce tradiții și obiceiuri creștine cunosteți de Paște? Markere frontala Aprecieri
Elevii răspund:tăierea mielului, încondeierea ouălelor, se cântă Hristos a Cantarea Carioci verbale
C5 Înviat. Activitate
Se cere elevilor să încondeieze ouă și să cânte Hristos a Înviat. frontala
Elevii încondeiază ouă și cântă Hristos a Înviat.

Aprecierea Se fac aprecieri generale și individuale privind atât pregatirea elevilor și implicarea
6. activitatii lor în consolidarea cunoștințelor. Aprecieri
2' Se notează elevii care au participat la lecție. verbale
- elevii ascultă aprecierile făcute de profesor ;

Precizarea 1' Se anuntață si explică tema pentru acasă:


7. temei pentru „ Notați ideile principale ale lecției și participați la slujba de Crăciun spre a canta Explicația Activitate
acasa colinde și a primi daruri” frontală

5
8. Încheierea 1' - Se rosteste rugaciunea împreuna cu elevii,
activității -Se salută elevii,
- elevii rostesc rugaciunea și raspund la salut.

6
Învierea Domnului

Duminică dimineaţa, a treia zi de la punerea în mormânt a Domnului Iisus, când se lumina de ziuă, un mare cutremur a zguduit pământul.
Îngerul Domnului s-a coborât din cer, a ridicat piatra de pe uşa mormântului, a răsturnat-o la pământ şi a şezut deasupra ei. Înfăţişarea lui era ca
fulgerul, iar îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.
De frică, soldaţii care păzeau mormântul au căzut la pământ ca morţi.
Se petrecuse cea mai mare minune: Iisus biruise moartea şi înviase din morţi, iar mormântul era gol.
În aceeaşi zi, când încă mai era întuneric, Maria Magdalena şi alte femei credincioase care-L urmaseră pe Domnul Iisus au venit ca să-I ungă
trupul cu miresme. Dar mormântul era gol. Un înger le-a vestit pe acestea că Iisus a înviat şi le-a poruncit să ducă această veste şi ucenicilor Săi.
Uimiţi de această veste neaşteptată, Apostolii Petru şi Ioan au mers mai repede la mormânt. Găsindu-l gol, ei au crezut în Învierea lui Iisus.
Maria Magdalena s-a întors şi ea la mormânt şi acolo, iată Iisus i S-a arătat înviat şi i-a spus să meargă la Apostoli ca să le spună că li se va arăta
şi lor.
Domnul Iisus Hristos li S-a arătat apoi şi celorlalte femei cărora le-a spus: „Bucuraţi-vă!”. Iar ele I s-au închinat.
Pline de bucurie, Maria Magdalena şi celelalte femei au venit în grabă la Apostoli şi le-au spus că L-au văzut pe Domnul.
Dimineaţa, soldaţii care au păzit mormântul lui Iisus au venit la arhierei şi le-au relatat tot ce s-a întâmplat. Aceştia, adunându-se împreună cu
bătrânii poporului şi ţinând sfat, au dat bani mulţi soldaţilor ca să spună că, pe când dormeau, Apostolii au venit şi au furat trupul lui Iisus. Soldaţii,
luând banii, au spus cum au fost învăţaţi.
Domnul Cel Înviat S-a arătat mai apoi, de mai multe ori, vreme de patruzeci de zile, Sfinţilor Apostoli, şi altora dintre cei ce-L cunoscuseră.
Astfel, vestea Învierea Domnului s-a răspândit în tot Ierusalimul şi tot mai mulţi au crezut în dumnezeirea Lui.

Tradiţii

Învierea Domnului se sărbătoreşte în fiecare primăvară, la Paşti, la o săptămână după Florii.


În noaptea de Înviere, creştinii merg la biserică. Fiecare poartă în mână o lumânare pe care o va aprinde din lumina pe care preotul o va
aduce de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra
întunericului păcatului.
În familiile creştine există tradiţia să se mănânce de Paşti, carne de miel şi să se ciocnească ouă roşii.

7
ANEXA 1

FIŞA nr .1

Completeazã corespunzãtor:

Învierea Domnului este cea mai mare..................................creștină.


Mântuitorul .....................................a înviat........................... zi de la punerea sa în mormânt.
Iisus Hristors a biruit....................... .
Vreme de .....................de zile, Iisus S-a arătat Sfinţilor Apostoli şi altora dintre cei ce-L cunoscuseră.
Învierea Domnului se sărbătoreşte în anotimpul..................................., în zi de ................................... .

FIŞA nr .1

Completeazã corespunzãtor:

Învierea Domnului este cea mai mare..................................creștină.


Mântuitorul .....................................a înviat........................... zi de la punerea sa în mormânt.
Iisus Hristors a biruit....................... .
Vreme de .....................de zile, Iisus S-a arătat Sfinţilor Apostoli şi altora dintre cei ce-L cunoscuseră.
Învierea Domnului se sărbătoreşte în anotimpul..................................., în zi de ................................... .

8
Anexa 2

9
Anexa3

AȘEAZĂ ÎN ORDINE CRONOLOGICĂ EVENIMENTELE PETRECUTE LA ÎNVIEREA DOMNULUI

NUMEROTEAZĂ DEASUPRA LINIILOR

___ Apostolii Petru şi Ioan au mers mai repede la mormânt. Găsindu-l gol, ei au crezut în Învierea lui Iisus.

___ Duminică dimineaţa, a treia zi de la punerea în mormânt a Domnului Iisus, când se lumina de ziuă, un mare cutremur a zguduit pământul.

___ Maria Magdalena şi alte femei credincioase care-L urmaseră pe Domnul Iisus au venit ca să-I ungă trupul cu miresme.

___ Dimineaţa, soldaţii care au păzit mormântul lui Iisus au venit la arhierei şi le-au relatat tot ce s-a întâmplat.

___ Domnul Cel Înviat S-a arătat mai apoi, de mai multe ori, vreme de patruzeci de zile, Sfinţilor Apostoli, şi altora dintre cei ce-L cunoscuseră.

___ Îngerul Domnului s-a coborât din cer, a ridicat piatra de pe uşa mormântului, a răsturnat-o la pământ şi a şezut deasupra ei.

___ Vestea Învierea Domnului s-a răspândit în tot Ierusalimul şi tot mai mulţi au crezut în dumnezeirea Lui.

___ Un înger le-a vestit pe acestea că Iisus a înviat şi le-a poruncit să ducă această veste şi ucenicilor Săi.

___ Se petrecuse cea mai mare minune: Iisus biruise moartea şi înviase din morţi, iar mormântul era gol.

___ Arhiereii au dat bani mulţi soldaţilor ca să spună că, pe când dormeau, Apostolii au venit şi au furat trupul lui Iisus.

10

S-ar putea să vă placă și