Sunteți pe pagina 1din 6

Prezentarea SC UCM Reşiţa SA

UCM Reşiţa SA, companie situată în partea de sud-vest a României, a fost fondată în 3
iulie 1771 prin darea în exploatare a primelor furnale şi forje, astfel că reprezintă cea mai veche
unitate industrială din România şi una din cele mai vechi din Europa. Dacă începutul a fost
consacrat sectorului metalurgic, treptat s-a constituit şi s-a dezvoltat sectorul construcţiei de
maşini ajungând ca în ultimul sfert al secolului XIX, acest sector să devină preponderent. Cele
două sectoare au coexistat vreme îndelungată completându-se reciproc în cadrul aceleiaşi
unităţi complet integrate.1

1
http://www.ucmr.ro/
Domeniul principal în care îşi desfăşoară activitatea, conform Clasificării Activităţilor din
Economia Naţională (CAEN), este “fabricarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea
energiei mecanice (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) – Cod
281. Societatea furnizează de asemenea şi servicii de asistenţă tehnică reabilitare şi
îmbunătăţire a soluţiilor constructive existente, inginerie specializată pentru domeniile legate
de obiectul său principal de activitate.

SC UCM Reşiţa SA, este rezultatul a mulţi ani de experienţă în construcţia de maşini, în
transporturi, energie, industrie metalurgică şi chimică. Din anul 1960 şi până în prezent a
proiectat şi construit peste 90% din echipamentele aferente sistemului hidroenergetic naţional,
punând în funcţiune peste 6.325 MW putere instalată, reprezentând 326 hidroagregate. Uzina a
acumulat în timp, o cultură aparte şi a ajuns, atât în ţară, cât şi în străinătate, la o reputaţie
deosebită bazată pe tradiţie, competenţă şi calitate. În 1991 conform Hotărârii de Guvern nr.
1296/1990, UCM Reşiţa devine societate comercială de stat pe acţiuni şi este listată la Bursa de
Valori Bucureşti începând cu anul 1997.

UCM Reşiţa SA a fost privatizată în anul 2003, prin încheierea contractului de vânzare
cumpărare de acţiuni între Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor
Statului (APAPS), în calitate de vânzător şi consorţiul format din societatea elveţiană INET AG şi
Asociaţia Salariaţilor UCM Reşiţa SA, în calitate de cumpărători. Valoarea tranzacţiei a fost de
13,1 milioane euro, pentru pachetul de acţiuni reprezentând 60,67% din capitalul social al
societăţii. În prezent INET AG deţine 96,7889% din capitalul social al UCM Reşiţa.

La sfârşitul anului 2017 compania avea un număr de, aproximativ, 10.324 acţionari,
persoane fizice şi juridice. Valoarea capitalului social este de 10.993.390,40 lei, reprezentând
109.933.904 acţiuni. Toate acţiunile sunt comune şi dau acelaşi drept de vot ,având o valoare
nominală de 0,1 lei/acţiune. Acţiunile Societăţii sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti. Listarea
acţiunilor companiei la BVB a început în data de 25.07.1998, până atunci acţiunile companiei
fiind tranzacţionate pe piaţa extrabursieră RASDAQ.

O dată cu intrarea în insolvenţă, acţiunile societăţii au fost suspendate de la


tranzacţionare. Societatea deţine o suprafaţă totală de 75,74 hectare şi este amplasată pe trei
platforme industriale ( ABC, Câlnicel şi Mociur) situate în trei zone diferite ale oraşului Reşiţa.
Acţiunile Societăţii sunt nominative, se administrează prin DEPOZITARUL CENTRAL Bucureşti.
Acţiunile sunt egale ca valoare şi acordă posesorilor drepturi egale. Fiecare acţiune conferă
titularului dreptul la dividende, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele Societăţii, dreptul
de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de preferinţă la subscrierea acţiunilor
nominative emise pentru majorarea capitalului social, dreptul de informare, dreptul de a
participa la împărţirea activului net în cazul lichidării societăţii, precum şi alte drepturi, conform
prevederilor Actului constitutiv şi legislaţiei în vigoare.

2
De asemenea, societatea deţine numeroase active din afara sferei de producţie actuale,
atât în Reşiţa ( Casa de cultură, Grădiniţa cu Program Prelungit “Semenic”, denumită anterior
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7, blocuri de locuinţe - foste cămine de nefamilişti, terenuri
etc.), cât şi în Anina ( Fabrica de Şuruburi) şi un teren în Râmnicu Vâlcea.

Activitatea de producţie a Societăţii poate fi structurată pe următoarele secţii de


producţie: Secţia Turbine şi Piese Schimb (fosta Secţie Navale), Secţia Mecanică Grea, Secţia
Maşini Electrice I, Secţia Maşini Electrice II, Secţia Sculărie (aflată în conservare), Secţia
Ansamble Sudate şi Prelucrări Mecanice, Secţia Tratamente Termice, Secţia Diesel locomotive
(aflată în conservare).

Conform Încheierii de şedinţă din 06.12.2011, Tribunalul Bucureşti a dispus admiterea


cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei asupra UCM Reşiţa, lăsând societăţii dreptul
de conducere a activităţii, de administrare a bunurilor, drepturi menţinute sub supravegherea
administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic – consorţiul format din practicienii în
insolvenţă EURO INSOL SPRL şi VF INSOLVENŢA SPRL. Conform art. 18 din Legea 85/2006,
privind procedura insolvenţei, după data deschiderii procedurii, Adunarea Generală a
Acţionarilor întrunită în data de 12.11.2012 a desemnat un Consorţiu de Administratori speciali
care să reprezinte, pe de o parte, interesele societăţii şi ale acţionarilor şi să participe la
derularea procedurii.

3
Declaraţia nefinanciară
Entităţile de interes public care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr
mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o
declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru
înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii
privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului,
combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;


b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a
procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv,
atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile
sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care
entitatea gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a
entităţii.2

UCM Reşiţa SA are la finalul anului 2017 un număr de 836 angajaţi, dintre care 608 fac parte din
categoria de producţie şi 228 fac parte din ramura administrativă. Declaraţia nefinanciară pentru acest
exerciţiu se găseşte în Raportul Anual al Administratorilor Speciali. Pentru anul 2018 nu au fost
prezentate date cu privire la numărul exact al angajaţilor, şi nu este întocmită nici declaraţia
nefinanciară, ultimele date fiind publicate pe data de 30 iunie 2018. Astfel, datele pe care le voi prezenta
în continuare fac referire la perioada 2017.

În ceea ce priveşte aspectele de mediu, nu se găsesc date privind impactul pe care îl poate avea
activitatea firmei asupra mediului, ci sunt prezentate modalităţile prin care se evită poluarea de diferite
tipuri. Sub supravegherea unui management certificate de organismul de certificare Lloyd’s Register
(România) SRL, se asigură conformitatea cu cerinţele legale privind autorizaţiile de mediu şi de
gospodărire a apelor, fiind monitorizat fiecare compartiment de activitate.

Printre procedeele adoptate de entitate pentru a-şi atinge politica şi obiectivele de mediu, sunt
menţionate în raport următoarele:

 Gestionarea deşeurilor rezultate din procesul de producţie se realizează selectiv,


personalul fiind instruit în acest sens. Firma deţine o infrastructură corespunzătoare
pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor până în momentul predării către colectori
autorizaţi.

2
ORDIN Nr. 1938/2016 din 17 august 2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile,
publicat în: MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 2 septembrie 2016, ART. I

4
 Substanţele chimice periculoase utilizate în procesele productive sunt depozitate în
condiţii de siguranţă iar spaţiile de depozitare a substanţelor/preparatelor chimice au
pardoseli betonate, dispun de aerisire naturală sau forţată şi sunt dotate cu mijloace de
intervenţie în cazul apariţiei unei poluări accidentale/situaţii de urgenţă.
 Prevenirea şi intervenţia în cazul producerii unei situaţii de urgenţă o realizează
personalul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă al Companiei.
 Verificarea conformării cu cerinţele de monitorizare ale factorilor de mediu aer (emisii,
imisii), apă uzată, apă de foraj/subterană, nivel de zgomot echivalent, se face periodic,
pe baza rezultatelor cuprinse în rapoartele de încercare emise de laboratorul Companiei
şi de către laboratorul extern autorizat şi acreditat.
 Lunar se monitorizează calitatea apelor uzate industriale şi pluviale deversate în emisari
naturali, prin colectoarele de evacuare existente pe toate punctele de lucru.
 Semestrial se monitorizează calitatea aerului (imisiile şi emisiile) pe platforma
industrială ABC şi Câlnicel.
 Anual se monitorizează nivelul de zgomot echivalent pe platforma industrială ABC şi
Câlnicel.

Ca urmare a activităţilor desfăşurate în ultimii ani, ţinând cont de faptul că personalul este
instruit şi conştient că trebuie să protejeze mediul, concluzia stabilită prin monitorizarea/măsurarea
calităţii factorilor de mediu este că nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor admisibile, conform
legislaţiei în vigoare.

În parte raportului ce cuprinde aspectele sociale şi de personal, nu se prezintă informaţii despre


acţiuni întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, sau informaţii exacte despre lupta împotriva
discriminării şi a promovării diversităţii.

Cei 836 de angajaţi se impart în: 586 de muncitori, 22 de maiştri şi 228 TESA. Gradul de
sindicalizare în decembrie 2016 a fost de 67,82%. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt stabilite prin
Contractul Colectiv de Muncă, încheiat între reprezentanţii angajatorului şi reprezentanţii salariaţilor la
11.08.2015, dar şi prin Regulamentul Intern, anexă şi parte integrantă a Contractului Colectiv de Muncă
aplicabil. În cursul anului 2017 nu s-au înregistrat conflicte de muncă, sindicatele având chiar un rol activ
în susţinerea intereselor Societăţii, în condiţiile dificile ale perioadei de insolvenţă. Pentru sanatatea şi
siguranţa la locul de muncă, UCM Resita asigura servicii medicale prin intermediul Cabinetului Medicina
Muncii -Doctor Viorel Tataru, conform Contract prestari servicii. Salariatii sunt consultati de catre
medical de medicina muncii din cadrul cabinetului medical.

În raport nu se găsesc informaţii despre combaterea corupţiei şi dării de mită.


UCM Reşiţa are implementat şi operează un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-
Sănătate şi Securitate Operaţională, deţine numeroase certificări, atestări, autorizări şi licenţe în
domenii de inginerie, mecanică, producţie, fizico-chimice, instalaţii, distribuţie energie electrică.
În ceea ce priveşte riscurile aferente operaţiunile societăţii, au fost identificate , evaluate şi
analizate 49 de riscuri pentru care au fost implementate acţiuni de tratare de către Comisia de
gestionare a riscurilor.

5
Principalul client al echipamentelor hidroenergetice este HIDROELECTRICA SA, lider în producţia
de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic
Naţional. Principalii concurenţi sunt: VOITH HYDRO GmbH & Co. KG, care stabileşte standarde în pieţele
de energie, petrol şi gaze, hârtie, materii prime, transport şi automotive la nivel European, ANDRITZ
HYDRO GmbH, cu sediul central în Viena, Austria şi peste 175 de ani de experienţă , are mai mult de 50
de locaţii în peste de 25 de ţări din întreaga lume şi ALSTOM POWER HYDRO, cu sediul central în Franţa
şi filiale tehnologice şi de fabricatie în Franţa, India, Canada şi Elvetia şi doar de fabricaţie în China,
Spania şi Brazilia, Alstom poate livra soluţii şi servicii hidroelectrice, în timp util şi eficient în întreaga
lume.
Ca o concluzie în urma studierii Raportului nefinanciar, putem spune că firma se luptă cu
ameninţări precum progresul tehologic, lipsa disponibilităţilor financiare şi legislaţia şi are ca puncte
slabe media ridicată de vârstă a angajaţilor şi lipsa personalului calificat de pe piaţa forţei de muncă.
Trebuie precizate şi punctele tari, respective faptul că a construit peste 90% din sistemul hidroenergetic
din România. Atât în anul 2017 cât şi în 2018, firma înregistrează un rezultat al exerciţiului negativ,
având pierdere de 23.154.777 lei în 2017 respectiv de 6.992.687 lei în 2018. Pierderile s-au înregistrat pe
baza creşterii costurilor vânzărilor, a cheltuielilor administrative şi a celor financiare, cheltuieli ce nu au
putut fi acoperite de veniturile obţinute în cursul periaodei.