Sunteți pe pagina 1din 7

AVIZAT:

Director: Prof. CHIȘ Ambrozie


Resp. Comisie metodica: SÎNGEREAN Diana
Disciplina: Consiliere şi orientare
Clasa: a XI-a J
Nr. ore/săptămână: 1
An şcolar: 2018- 2019
Prof. STAN Dorina
CONSILIERE SI ORIENTARE
PLANIFICARE ANUALĂ ŞI SEMESTRIALĂ

Total săptămâni an şcolar: 37 săptămâni


Total săptămâni semestrul I: 18 săptămâni - 3 săptămâni practică comasată = 15 săptămâni*1ore = 15 ore
Total săptămâni semestrul II: 19 săptămâni - 4 săptămâni practică comasată – 1 săptămână SA = 14 săptămâni *1oră = 14 ore
Nr ore/săpt: 1 oră
Nr.ore/an: 29 săpt.*1oră = 29 ore
Sem I: Practică comasată: S4, S11, S15.
Sem. II: „Şcoala Altfel”: S10;
Practică comasată: S4, S7, S17, S19.

Programa şcolară MEN aprobată prin ordin al ministrului Nr. 4437/29.08.2014, Curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani
COMPETENŢE GENERALE
1. Explorarea resurselor personale în vederea planificării şi dezvoltării
carierei
2. Utilizarea instrumentelor necesare pentru învăţare şi muncă
3. Elaborarea proiectului personal de educaţie şi carieră
4. Manifestarea unui stil de viaţă favorabil schimbării şi adaptării la noi
5. contexte de învăţare şi de muncă

VALORI ŞI ATITUDINI
Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin studiul disciplinei Consiliere şi
orientare au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini:
încredere în potenţialul personal;
respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
gestionarea cu succes a emoţiilor;
valorificare critică şi selectivă a informaţiilor;
adaptare la noile tipuri şi tehnologii de învăţare;
optimism în abordarea învăţării permanente într-o lume a schimbării;
adaptare şi deschidere la cerinţele pieţei muncii;
responsabilitate în luarea deciziilor legate de carieră;
realism în construirea planului de carieră;
independenţă în gândire şi acţiune;
motivaţie şi flexibilitate în configurarea traseului educaţional şi profesional;
orientare către un stil de viaţă de calitate.
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1. Stabilirea unei strategii de optimizare a resurselor personale pe Autocunoaştere şi management personal
termen scurt, mediu şi lung, pe baza autoevaluării caracteristicilor Strategia de optimizare a resurselor personale
personale Motivaţia pentru succesul şcolar şi profesional.Tehnici motivaţionale
2.1. Utilizarea reţelelor de socializare în accesarea eficientă a resurselor Comunicare interpersonală
de învăţare şi muncă Comunicarea on-line. Reţele de socializare. Reţele de suport. Avantaje
2.2. Valorificarea informaţiilor dobândite în contexte formale, non- şi dezavantaje
formale şi informale în vederea dezvoltării carierei A învăţa să înveţi
Managementul informaţiilor în contexte de învăţare formală,
nonformală şi informală
Modalităţi de analiză şi selecţie a informaţiilor (corectitudine,
veridicitate, certificare, credibilitate, relevanţă) utile în muncă şi
învăţare
3.1. Explorarea oportunităţilor de continuare a studiilor şi/sau de Planificarea şi dezvoltarea carierei
dezvoltare a carierei Traiectorii de educaţie şi profesionale. Opţiuni pentru dezvoltarea
3.2. Construirea planului personal de educaţie şi carieră pe termen scurt, carierei: continuarea studiilor la liceu, angajarea, iniţierea unei afaceri.
mediu şi lung prin valorificarea resurselor personale şi a informaţiilor Avantaje şi dezavantaje
despre piaţa muncii Planul de educaţie şi/sau carieră: scop, obiective, strategii de realizare,
resurse, obstacole, rezultate. Rolul resurselor personale şi informaţiilor
despre piaţa muncii în elaborarea planului de educaţie şi/sau carieră
Piaţa muncii
Drepturile şi obligaţiile angajatorului/angajatului. Munca la negru.
Munca în
străinătate. Exploatarea prin muncă. Şomaj şi protecţie socială
4.1. Aprecierea importanţei implicării comunitare şi a voluntariatului în Stil de viaţă şi muncă
dezvoltarea carierei Implicare comunitară şi voluntariat: modalităţi de dezvoltare a propriei
4.2. Manifestarea unei atitudini pozitive în planificarea carierei şi în cariere
construirea unui stil de viaţă de calitate pe baza principiului egalităţii de Managementul diversităţii în dezvoltarea carierei: categorii de persoane
şanse defavorizate. Dimensiunea de gen în carieră. Oportunităţi şi
constrângeri pe piaţa muncii
Conţinuturi Competenţe Tema / activitatea Nr. ore Săpt Metode Mijloace Modalităţi
specifice de evaluare
SEM I 1.1. Cum mă prezint 1 S1 -exerciţii individuale şi de grup •Fişe de lucru poster, pliant,
Autocunoaştere celorlalţi?, pentru exersarea abilităţilor de •Fişe de autoevaluare carte de
şi management Ce îmi place să fac? 1 S2 prezentare personală: •Teste de vizită, colaj
personal -organizarea unor interviuri autocunoaştere • Realizarea
1 S3 adresate colegilor despre cum se •Chestionare portretului
6ore Ce-mi doresc? pregătesc pentru succes •Autoportret • Răspunsuri
1 S5 şcolar şi profesional •Jocuri de la chestionare
Ce vreau să fac? - realizarea prezentării resurselor autocunoaştere / •Argumentare
1 S6 personale în forme creative intercunoaştere a propriului
Pe ce mă bazez? -exerciţii de conştientizare a •Lectura unor texte- sistem
resurselor personale: completarea premisă axiologic
Ce rezultate îmi 1 S7 unor fraze lacunare: activităţile •Activitate pe grupe • Fişe de
propun să obţin? mele favorite şi domeniile mele •Statistici, imagini autoevaluare
de interes •Casete video • Fişe de
-crearea şi selectarea unor •Modele de documente evaluare
ecusoane cu scopurile şi personale
obiectivele de viaţă/de carieră, •Prezentare de caz
potrivit formulării unor priorităţi •Prezentarea personală
-exerciţii de autocunoaştere şi într-un pliant-reclamă,
management personal referitoare linia vieţii, capitolele
la contractul personal, importante din viaţă
agenda de viitor •Autoevaluare
•Chestionarul de
interese
•Portofoliul
•Grila de observaţie
•Testele de aptitudini şi
performanţă
•Simularea
Comunicare Comunicarea 1 S8 exerciţii de exprimare a stărilor -fişe de lucru, mimă fişe de lucru
interpersonală 2.1. asertivă emoţionale în situaţii variate: •Autoevaluare postere,
4 ore. Recunoaşterea 1 S9
emoţiilor
Gestionarea furiei 1 S10 (exprimarea emoţiilor •Chestionarul de
Faţa tristă/faţa 1 S12 verbal/nonverbal/paraverbal), interese
veselă - jocuri de rol •Portofoliul
-studii de caz referitoare stări •Grila de observaţie
emoţionale în situaţii profesionale •Testele de aptitudini şi
şi de viaţă performanţă
- brainstorming despre situaţii •Simularea
care implică emoţii puternice:
câştigarea sau pierderea unei
competiţii, schimbări în familie,
eşec şcolar
A învăţa să 2.2 Cât de creativ sunt? 1 S13 -prezentări individuale despre tehnici art-creative, fişe de lucru
înveţi Profilul 1 S14 traseul educaţional sau de carieră TIC, multimedia •Realizarea
5 ore persoanei creative -chestionare de investigare a •Chestionare cu privire portretului
nivelului de creativitate: la relaţia dintre •Răspunsuri
Stiluri de învăţare 1 S16 -dezbatere pe tema importanţei performanţele şcolare la chestionare
planificării învăţării pentru reuşita şi succes •Argumentare
Luarea notiţelor, 1 S17 profesională •Teste de a propriului
-exersarea unor tehnici de învăţare autocunoaştere sistem
Timpul liber într-o zi 1 S18 eficientă: mnemotehnici, •Internet axiologic
/ pe săptămână. Ce reprezentări grafice, planificarea •Activităţi interactive •Fişe de
faci în timpul tău învăţării •Conversaţia autoevaluare
liber? -fişe de lucru cu sarcini de •Exerciţiul stimulativ •Fişe de
rezolvat pentru planul evaluare
personalizat de învăţare/ pregătire
profesională/ regulile
învăţării/motivaţia învăţării
-dezbatere despre echilibrul
activităţi de învăţare – activităţi
de timp liber în orarul
zilnic
-crearea programului unei zile de
şcoală / unei zile de vacanţă
SEM II 3.1. CV EUROPASS 2 S1, S2 Multimedia
Planificarea şi Vizitarea site-ului 1 S3 Elaborarea unui CV european şi a Site-uri de profil CV-uri
dezvoltarea Europass unei scrisori de intenţie •Utilizarea personale
carierei Marketingul 1 S5 -simularea participării la un dicţionarelor, biblioteca Cărţi de vizită
5 ore personal interviu de angajare •Conversaţia Comentarii
Interviul de angajare 1 S6 -vizite la cabinetul de consiliere •Teste de Analize
din şcoală pe tema marketingului autocunoaştere Expozeuri
personal •Chestionare Fişe de
-explorarea site-ului Europass •Aprobarea autoevaluare
pentru identificarea modalităţilor •Exerciţiul stimulativ
de utilizare a •Afişe
instrumentelor Europass •Reviste
-jocuri de rol cu referire la •Internet
utilizarea instrumentelor de •Profiluri ocupaţionale
marketing personal •Conversaţia
•Chestionare
Piaţa muncii 3.2. Ce este piaţa muncii 1 S8 -consultarea online a unor Serviciul electronic Expozitii
6 ore Portofoliul 1 S9 profiluri ocupaţionale pentru de medierea muncii postere
candidatului / identificarea cerinţelor şi www.semm.roEures
portofoliu tematic competenţelor necesare exercitării http://www.eures.anof
unei profesii m.ro/, Ploteus
Caut un loc de 1 S11 -discuţii, interviuri cu persoane https://ec.europa.eu/plot
muncă. Cerinţele angajate, oameni de succes despre eus/en,
unui loc de muncă cerinţele şi Ghidul ocupaţiilor:
competenţele necesare exercitării http://www.go.ise.ro/
Informarea on-line 1 S12 unei profesii
despre angajare - crearea unor portofolii tematice
despre profesiile dorite, în relaţie
Vizităm o 1 S13 cu planurile şi
întreprindere / firmă scopurile carierei
-realizarea proiectului Vizite în
Carnavalul 1 S14
întreprinderi/companii/firme, pasi
profesiilor
expoziţii organizate de elevi
- dezvoltarea unui eveniment cu
tema Carnavalul profesiilor prin
prezentarea profesiilor solicitate,
actuale, tradiţionale, de viitor etc.
Stil de viaţă şi 4.1. Stresul şi factorii de 1 S15 -elaborarea hărţii conceptuale teste grilă, postere,
muncă 4.2. stres. Planul meu despre sănătatea ocupaţională •Materiale informative mesaje,
3 ore antistres -exerciţii de identificare a •Colaborarea cu centre desene,
Sondaj de opinie 1 S16 factorilor de stres prin fraze de sănătate, nutriţie fotografii etc.
despre stresul din lacunare, interviu etc. •Teste de proiecte
şcoală -evaluarea raportului dintre autocunoaştere antistres
Raportul dintre 1 S18 muncă şi viaţă personală prin •Chestionar de Programe de
muncă şi viaţă analiza activităţilor realizate într- identificare a stilului de dezvoltare
personală.Ce ne o zi viaţă preferat şi personală
învaţă specialiştii - iniţierea unui plan de acţiune profesiile asociate Fişe de
care să reflecte echilibrul dintre acestuia autoevaluare
muncă şi viaţă personală •Discuţii de grup pe
-dezvoltarea unor proiecte tema implicării în
antistres atât în şcoală cât şi acţiuni comunitare şi în
carieră, acţiuni de voluntariat
-crearea unui newsletter •Reactivarea grupului
electronic despre sănătatea de voluntari al clasei
ocupaţională noastre
-întâlniri cu specialişti în sănătate •Joc de rol
ocupaţională (psihologi, consilieri •Proiecte individuale şi
şcolari, medici de grup
-organizarea unui sondaj de •Discuţii de grup pe
opinie despre stresul în şcoală tema influenţei
stereotipiilor de gen în
planificarea şi
dezvoltarea carierei
unei fete/femei şi a unui
ăiat/bărbat

S-ar putea să vă placă și