Sunteți pe pagina 1din 7

Aria curriculară: Consiliere și orientare

Disciplina : Dirigenție
Clasa: a VII-a A
Profesor: Vass Angela Maria
Data/Nr. Ore: 04.12.2014/2
Componenta: Planificarea carierei
Subcomponenta: Explorarea carierei
Tema lecţiei: Profesie, ocupaţie, meserie, carieră. Cum îmi aleg meseria?

PROIECT DIDACTIC
SCOPUL LECŢIEI:
 Identificarea abilităţilor/aptitudinilor personale necesare practicării unei meserii
CONCEPTE CHEIE:
 Aptitudini, profesie, ocupație, meserie, carieră

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :


O1: să definească și să folosească corect termeni specifici (profesie, ocupație, meserie, carieră) din domeniul
profesional;
O2: să cunoască diferența dintre profesie / ocupație / meserie / carieră;
O3: să cunoască criterii simple de alegere a unei meserii;
O4: să-şi conştientizeze aptitudinile şi să le canalizeze către alegerea unei profesii;
O5: să cunoască propriile interese și aspirații;
O6: să afle ce meserii li se potrivesc în urma completării unor chestionare de aptitudini și interese;
O7: să coreleze abilităţile și aspiraţiile cu cerinţele meseriei preferate;
O8: să identifice o serie de meserii și să cunoască detalii despre acestea.

Competențe specifice
La sfârșitul acestei lecții, elevul va dobândi următoarele competențe:

 diferențierea noțiunilor de profesie / ocupație / meserie / carieră;


 fixarea și utilizarea termenilor specifici domeniilor profesionale;
 identificarea unor meserii ce li se potrivesc din punctul de vedere al aptitudinilor și intereselor.

RESURSE:

Resurse umane: părinți

Resurse materiale: fişe de lucru, scheme, dicţionarul limbii române, computer, conexiune Internet,
videoproiector, videoclipuri, coli

Resurse procedurale: conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, rezolvare de probleme, expunerea,


problematizare, studiul de caz, interviul.

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, grupe mici

BIBLIOGRAFIE ȘI RESURSE INTERNET:


1. Eliza Constantin și alții, Educație tehnologică, Manual pentru clasa a 8-a, Editura Sigma, 2001;
2. Marinela Mocanu și alții, Educație tehnologică, modulul Domenii profesionale, clasa a VIII-a – auxiliar curricular, Suceava, 2013 ;
3. http://softeduc.ro/LECTII/domenii%20profesionale1/index.html;
4. http://kids.usa.gov/teens/watch-videos/jobs/index.shtml;
5. http://www.go.ise.ro (Ghidul ocupațiilor);
6. http://studentabil.ro/wp-content/uploads/2011/11/Testul-Holland.pdf.

1
SCENARIUL PROPRIU–ZIS AL ACTIVITĂŢII

I. Moment organizatoric – 1 min

Dirigintele asigură materialele şi atmosfera corespunzătoare, apoi prezintă pe toţi participanţii la această
activitate.

II. Motivarea elevilor – 1 min

Până anul trecut, la sfârșitul catalogului exista o rubrică în care trebuia să fie scrise ocupațiile părinților. Ce mă
frapa era faptul că mulți părinți erau „patroni”, o ocupație plină de mister, care nu spune nimic, dar dă
bine. Probabil că anul acesta cineva a realizat inutilitatea rubricii respective, fiindcă a dispărut din
cataloage. Oricum, în cariera mea de diriginte, am constatat că atât copiii, cât și adulții erau puși în
dificultate când trebuiau să vorbească despre ocupații, profesii și meserii. Pentru unii, toate însemnau
același lucru, alții simțeau o diferență, dar nu o depistau etc. Lecția de azi vine cu definirea acestor
termeni și cu ilustrarea lor prin exemple concrete pentru a evita situații de genul:
- Ce sunt părinții tăi, Bulă?
- Mama e gladiatoare și tata procuror!
- Cum așa?
- Păi mama vinde gladiole și tata le procură!

III. Anunțarea temei și obiectivelor – 1 min

Dirigintele scrie titlul lecției și anunță obiectivele O1-O8, precizând importanţa cunoaşterii a cât mai
multe profile ocupaţionale pentru o mai bună orientare şcolară şi profesională a elevilor.

IV. Derularea activităţii

Activitatea 1. Experții sau jocul definițiilor – 7 min


Elevii sunt organizaţi în echipe de câte 4 elevi. Elevii discută și stabilesc de comun acord câte o definiție pentru
cele patru noțiuni din domeniul profesional profesie / ocupație / meserie / carieră, iar liderul grupei le notează
pe o foaie.
Obiectiv vizat: definirea și folosirea corectă a noțiunilor de profesie / ocupație / meserie / carieră;
Concluzii: Liderii grupelor prezintă definițiile în faţa colegilor, iar dirigintele notează cuvintele-cheie din fiecare
definiție la tablă.

Ocupaţia este activitatea pe care o desfăşoară o persoană într-o unitate economico-socială, aducătoare de venit
şi care constituie pentru acesta o sursă de existenţă.
Meseria reprezintă totalitatea cunoştinţelor obţinute prin școlarizare și practică; acestea îi permit celui care le
posedă să execute anumite operaţii de transformare și prelucrare a obiectelor muncii sau să presteze anumite
servicii.
Profesia este calificarea obţinută prin studii, iar ocupaţia este cea exercitată efectiv la locul de muncă.

Activitatea 2. Diferențierea noţiunilor: profesie, ocupaţie, meserie, carieră – 10 min


Se prezintă elevilor cu ajutorul videoproiectorului materialul cu definirea noţiunilor și studiile de caz (vezi
PPP/slide-urile 2 și 3). Este discutat fiecare aspect. Se înmânează fișa de lucru echipelor de elevi.
Obiectiv vizat: cunoaşterea noţiunilor ocupaţie, meserie, carieră
Concluzii: Exemplificarea concretă, deosebirea dintre profesie, ocupație, meserie, carieră. Evaluarea elevilor.

Activitatea 3. După ce criterii ne alegem meseria? – 15 min


Dirigintele spune elevilor că pentru alegerea unei meserii trebuie să ne cunoaștem în primul rând pe noi.
2
 APTITUDINI: Ce calități și defecte am?
 ASPIRAȚII: Ce activități și discipline școlare mă atrag?
 VALORI: Ce valori sunt importante în alegerea profesiei sau meseriei? (satisfacția muncii, prestigiul
domeniului ; retribuția (remunerație, salariu); tradiția familială; cererea forței de muncă ; posibilitățile
de perfecționare profesională, de îmbogățire a cunostințelor, de ridicare a nivelului personalității;
cerințele profesiei corespund cu aptitudinile mele; oferă relații apropiate cu colegii de serviciu; oferă
mai multă libertate în programul de lucru decât alte profesiuni; conținutul muncii este atractiv etc.)
 STIL: Ce fel de loc de muncă îți dorești, ce tip de îmbrăcăminte vrei să porți? Etc.

Elevii răspund la cele două chestionare de aptitudini și de interese de pe http://www.go.ise.ro sau fac testul lui
Holland http://studentabil.ro/wp-content/uploads/2011/11/Testul-Holland.pdf.
Psihologul John HOLLAND consideră că oamenii manifestă interese diferite pentru a lucra cu oamenii, cu
obiectele, cu ideile, în funcţie de tipul lor de personalitate și identifică șase tipuri de personalitate: realist
(motor), intelectual (investigativ), artistic (estetic), social (de susținere), întreprinzător (persuasiv),
convențional (conformist). Holland a descoperit şi legătura dintre tipurile de personalitate şi interese, activităţi,
abilităţi. http://studentabil.ro/cum-ne-alegem-cariera.html

REALIST
Posedă aptitudini manuale, mecanice sau tehnice, cu înclinaţii spre a face, manifestă interes pentru activităţi ce
necesită coordonare motorie şi abilitate manuală, este un individ stabil emoţional şi evită relaţiile interpersonale prea
strânse. Profesii potrivite: inginer mecanic, optician, polițist, constructor, arheolog, tâmplar, tehnician dentar, electrician,
bijutier, instalator.

INVESTIGATIV
Este curios, metodic, cu înclinaţii spre a gândi, spre cercetare, îi place să vehiculeze idei, are nevoie să descopere
şi să înţeleagă. Are simţ critic, abilităţi matematice, are o atitudine rezervată. Profesii potrivite: informatician, economist,
consultant management, chimist, biolog, fizician, antropolog, farmacist, psiholog, inginer de sistem, geograf, geolog.

ARTISTIC
Este înclinat spre a crea, a fi original. Are multă imaginaţie, intuitiv, impulsiv, manifestă atracţie pentru activităţi
mai puţin structurate, care presupun o rezolvare creativă. Este nonconformist. Profesii potrivite: actor, arhitect, fotograf,
profesor de teatru, dans, designer în publicitate, designer de modă, designer de interioare, editor, journalist.

SOCIAL
Este generos, prietenos, amabil, sensibil, simte nevoia să îi ajute şi să-i înţeleagă pe ceilalţi, manifestă interes
pentru activităţi care urmăresc să ajute, să educe, să îngrijească. Este cald, responsabil, idealist, evită abordările prea
abstracte şi se axează pe verbul a ajuta. Profesii potrivite: profesor, psiholog, asistent medical, medic, asistent social,
logoped, polițist, jurnalist.

ÎNTREPRINZĂTOR
Îi place să organizeze, să convingă, să vândă, să conducă. Caută puterea, este sigur de sine, se exprimă cu
uşurinţă, este ambiţios, energic, extrovertit, optimist. Preferă să lucreze în echipă cu scopul de a conduce, a dirija. Evită
activităţile ştiinţifice sau domeniile care implică o muncă foarte grea, preferându-le pe acelea în care poate manipula şi
domina, care îi pun în valoare abilităţile oratorice şi manageriale. Profesii potrivite: manager, procuror, avocat, PR,
jurnalist, agent de turism.

CONVENŢIONAL
Este conştiincios, ordonat, respectă regulile. Îi plac ordinea şi situaţiile structurate, în care relaţiile interpersonale
sunt bine definite, manifestă interes pentru activităţile administrative, cu abilităţi secretariale şi matematice. Este
conformist și uneori inflexibil, se adaptează cu greu la situaţiile cu grad ridicat de ambiguitate şi care nu au descrise
cerinţele clare. Profesii potrivite: contabil, casier, analist financiar, secretară, bibliotecar, operator telefonie, operator
calculator, asistent administrativ.

3
Tipul de Interese Activităţi Abilităţi
personalitate
Realist Pentru maşini, pentru munca în Lucru cu echipamente, cu Ingeniozitate tehnică, dexteritate
aer liber unelte, construcţii, coordonare motorie
reparaţii
Investigativ Pentru ştiinţă, idei, teorii Lucru în laborator, Operaţii cu cifre, calcule, analiză
rezolvare de probleme
Artistic Pentru autoexprimare, artă şi Compoziţii artistice, scris Creativitate, talent, expresivitat
aprecierea ei artistică
Social Pentru oameni, lucru în echipă, Educaţie, consiliere De comunicare, verbale, de ascultare
servicii în folosul comunităţii, înţelegere, orientare
bunăstarea oamenilor
Întreprinzător Pentru afaceri, conducere, Comerţ, negociere, Abilităţi verbale, de a-i motiva ş
politică management conduce pe ceilalţi
Convenţional Pentru organizare, finanţe, De organizare, operare pe Calcule matematice, analiza datelor
pentru lucrul cu date calculator , aplicare de înregistrarea informaţiilor, atenţi
proceduri pentru detalii

Obiective vizate: conştientizarea aptitudinilor, propriilor interese și aspirații şi corelarea acestora cu meserii ce li
se potrivesc în urma completării unor chestionare de aptitudini și interese
Concluzii: Elevii identifică meserii ce li se potrivesc din punctul de vedere al aptitudinilor și intereselor.

Activitatea 4. Profesia mea (intervievarea părinților invitați) – 13 min


Dirigintele arată două videoclipuri http://kids.usa.gov/teens/watch-videos/jobs/index.shtml
Dresor de câini, pilot, biolog sau chimist, dentist...
Elevii intervievează părinții invitați.
Test de autocunoaștere respectiv cunoaștere fiu – mamă (George Petran și mama lui). Cei doi scriu la tabla
despărțită de un bodyguard.
1. Ce meserie îmi doresc?
2. Ce meserie mi s-ar potrivi?
3. Care e calitatea mea cea mai de preț?
4. Dar defectul cel mai mare?
5. Care e disciplina școlară preferată?
6. Prefer să lucrez singur sau în echipă?
7. Munca în aer liber sau în birou?
8. Leader sau subaltern?
9. Sunt atent la detalii?
10. Unde mă văd peste 20 ani?

Obiectiv vizat: implicarea elevilor în realizarea unui proces de autocunoaștere și cunoaştere a unor meserii.
Concluzii: pentru alegerea meseriei trebuie să ne informăm cu privire la fișa postului (atribuții), nivelul de studii
necesar, mediul și condițiile în care se desfășoară activitatea, echipament folosit...

V. Evaluarea activității – 2 min

Dirigintele întreabă elevii ce au învățat din lecție și care a fost activitatea ce le-a plăcut cel mai mult / de care își
vor aminti cu siguranță mai târziu.

4
Anexa 1. Definiții și studii de caz

PROFESIE OCUPAȚIE MESERIE CARIERĂ

Definiție Profesia este Ocupația este activitatea Meseria este Cariera este o
specialitatea utilă, aducătoare de venit (în complexul de succesiune de
(calificarea) obținută bani sau natură), pe care o cunoștințe obținute activităţi şi poziţii
prin studii desfășoară o persoană în prin școlarizare și profesionale pe care o
(școlarizare), mod obișnuit și care prin practică, persoană le atinge, ca
complexul de constituie pentru aceasta necesare pentru şi atitudinile,
cunoștințe și de sursa de existență. executarea cunoştinţele şi
deprinderi practice anumitor operații experiența care se
care definesc Ocupația este specialitatea de transformare și dezvoltă de-a lungul
pregătirea cuiva. (calificarea) exercitată prelucrare a timpului.
efectiv la locul de muncă obiectelor muncii
sau pentru
prestarea anumitor
servicii.

Exemple profesor, jurist, inginer, senator, secretar de strungar, tinichigiu,


medic, economist, stat, director de spital, dulgher, stilist,
conducător auto etc. bucătar etc. designer, cofetar
etc.

Studii de A. Vass am absolvit agent publicitar (după profesor de limba Profesor debutant –
caz domeniul filologie, absolvirea liceului) ; engleză profesor cu definitivat
specializarea lb si lit profesor de limba franceză (după 2 ani de
franceză – lb si lit (după absolvirea facultății), muncă) – profesor
engleza apoi de limba engleză gradul I (după 13 ani
de muncă)

Studii liceale –
universitare –
postuniversitare
Părinții invitați

5
Anexa 2. Fișa de lucru (pe echipe)

1. Completează spațiile punctate cu următoarele cuvinte: profesie, ocupație, meserie, funcție, carieră

A. …………………..….. este activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie administrativă (de


conducere sau execuție). Exemple : director, președinte de partid, comandant de navă etc.
B. …………………….. este calificarea obținută prin studii.
C. …………………….. este munca efectiv desfășurată pentru care suntem plătiți.
D. Diferențierea între ………………………... și ……………………..…. constă în diferența dintre ceea ce scrie pe
diploma unui absolvent al unei forme de învățământ și activitatea pe care acesta o practică pentru a
obține venituri.
E. " Ambiția ! Ăsta e unul dintre secretele ………………… fiecărui om. Nu este educația. Nu sunt talentele
ascunse cu care te naști. Ambiția! " ( Johnny Carson, prezentator TV de succes)
F. Din desenul de mai jos, înțelegem că ocupația unei persoane poate fi exprimată prin:
…………….………. sau ……………………… exercitată de acesta.

2. Privește cu atenție schema de mai jos și identifică: profesia, ocupația, funcția.

Profesia ………………………………… Ocupația…………………………………….


Funcția…………………………………………

Răspunsuri correcte:

1. A. funcția ; B. profesia ; C. ocupația; D. profesie și ocupație; E. carieră; F. funcție sau meserie ;

2. profesie – matematician, ocupație – profesor de matematică sau statistician, funcție: director

6
Anexa 3(opțional). Un alt test de evaluare a aptitudinilor și intereselor luat de pe:
http://softeduc.ro/LECTII/domenii%20profesionale1/evaluare.html

1. A. Imi place sa practic jocuri in echipă. F. Imi plac revistele de informatica.

B. Imi place să dezleg rebus. 4. A. Imi place mai mult afară decat in casă.

C. Imi place să fiu consultat de colegi. B. Scriu ordonat și citeț.

D. Imi place să vorbesc mult. C. Mi-ar plăcea să fiu director.

E. Desenez mereu pe caietele de notițe. D. Imi place să cer sfatul in rezolvarea unor
probleme.
F. Sunt curios să aflu cat mai multe lucruri
interesante. E. Prefer să fiu in mijlocul problemelor decat in
afara lor.
2. A. Imi place să lucrez manual.
F. Imi place să observ vremea, plantele și
B. Imi place să am ordine pe birou cand lucrez. animalele.

C. Imi place să iau singur hotărâri. 5. A. Prefer să merg cu bicicleta sau la plimbare decât să
mă uit la televizor.
D. Imi place să-i ajut pe alții.
B. Mi-ar plăcea/imi place să lucrez la un
computer.
E. Imi place să scriu povești, nuvele.

C. Dacă pot să aleg, prefer să lucrez in grup


F. Cel mai mult imi plac științele.
decat singur.
3. A. Imi place să meșteresc cu unelte.
D. Imi place să cunosc oameni noi si să-mi fac
prieteni.
B. Matematica este obiectul meu preferat.
E. Subiectul meu preferat este muzica, desenul
C. Aș putea fi un bun căpitan de echipă. sau arta.

D. Nu sunt timid cand imi susțin părerile. F. Imi place să desfac mecanismele, să văd cum
funcționează.
E. Mi-ar plăcea să-mi redecorez camera.

Interpretare test de autoevaluare

Verifică care este litera ce se regăsește de cele mai multe ori (litera ________) și identifică orientarea pentru o posibilă
profesie, folosind următoarele criterii:

A. Orientat către exterior: inginer constructor, pilot, medic veterinar, zidar, arhitect.

B. Orientat către detalii: programator, contabil, bibliotecar, tehnician medical.

C. Orientat spre influențe: avocat, politist, patron de firma.

D. Orientat spre oameni: profesor, medic, reporter, asistent social.

E. Orientat spre arte: actor, muzician, scriitor, designer.

F. Orientat catre cercetare: cercetator stiințific, inginer, detectiv, psihiatru.

Precizează, apoi, dacă acestea coincid cu ceea ce crezi despre tine.

____ DA ____ NU

S-ar putea să vă placă și