Sunteți pe pagina 1din 10

Elaborarea politicii de contabilitate în conformitate cu prevederile legii

contabilităţii şi
Standardelor Naţionale de Contabilitate
Politica de contabilitate constituie unul din elementele obligatorii ale contabilităţii
oricărei
entităţi.
Modul de elaborare şi dezvăluire a politicii de contabilitate este stabilit în
Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 (art. 13, 16), SNC 1 „Politica de
contabilitate" şi Comentariile privind aplicarea SNC 1.
Conform art. 3 din Legea contabilităţii, politica de contabilitate reprezintă
totalitatea convenţiilor, principiilor, regulilor, procedeelor şi metodelor acceptate de
întreprindere pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare.
Entitatea, cu excepţia instituţiilor publice, elaborează politica de contabilitate
de sine stătător (art. 16 alin. (1) din Legea contabilităţii).
Elaborarea politicii de contabilitate constă în alegerea unui procedeu din cele
propuse în fiecare , Standard de Contabilitate, în fundamentarea procedeului ales,
ţinîndu-se cont de particularităţile activităţii entităţii, şi în acceptarea acestuia în
calitate de bază pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare (art. 16
alin. (3) din Legea contabilităţii).
Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte metodele
de ţinere a contabilităţii referitor la o problemă concretă, entitatea este în drept să
elaboreze metoda respectivă de sine stătător sau cu atragerea firmei de consultanţă.
în acest caz, se aplică, în următoarea consecutivitate, prevederile:
a) Cadrului general pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare;
b) S.I.R.F. şi S.N.C., în care se examinează probleme similare;
c) altor acte normative prevăzute la art. 11 alin.(2) lit.a) privind problema
respectivă sau o problemă analogică (art. 16 alin. (4) din Legea contabilităţii).
La elaborarea politicii de contabilitate entitatea trebuie să ea în considerare
modificările operate de Legea contabilităţii nr. 113-XVI care în principal se referă
la: terminologia contabilă; modul de organizare a contabilităţii; organele şi
persoanele, responsabile pentru ţinerea contabilităţii şi raportare financiară;
sistemele de ţinerea contabilităţii; metodele de recunoaştere a elementelor
(obiectelor) contabile; modul de contabilizarea stocurilor; documentele primare;
planul de conturi de lucru; registrele contabile; durata perioadei de gestiune;
persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare; modul de păstrare a
documentelor contabile.
Structura politicii de contabilitate nu este reglementată sub aspect normativ.
Totodată, considerăm că politica de contabilitate trebuie să conţină ca minimum trei
compartimente:
1. Dispoziţii generale.
2. Procedee contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante.
3. Procedee contabile elaborate de entitate de sine stătător.
Pentru fiecare procedeu (metodă) de evidenţă este rezonabil să fie indicat actul
normativ care a servit drept bază de selectare (elaborare) a elementului respectiv din
politica de contabilitate.
Conform art. 13 alin. (1) din Legea contabilităţii politica de contabilitate
trebuie aprobată pentru fiecare an de gestiune de către organele (persoanele)
responsabile de ţinerea contabilităţii:
a) conducerea (organul executiv) - în entitatea cu răspundere limitată ;
1
b) partenerii - în entitatea ai cărei proprietari au răspundere nelimitată ;
2

1Entitatea cu răspundere nelimitată reprezintă entitatea ai cărei membri desfăşoară activitate în conformitate cu actul de
constituire în numele entităţii şi răspund pentru obligaţiile ce le revin cu1toate bunurile lor, cu excepţia bunurilor care, conform
c)proprietarul - pentru întreprinzătorii individuali;
d)conducătorului entităţii - în entităţile neprevăzute la lit.a)-c).
Mai jos este prezentat un model de politica de contabilitate a entităţii pentru
anul 2012, elaborat în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi
Standardele Naţionale de Contabilitate.
Aprobat: Directorul IMS

Dl. ___________________

(Numele prenumele)

„02" ianuarie 2012

Politica de contabilitate a Instituţiei medico-sanitare


1. Dispoziţii generale
1.1. Istituţia Medico-Sanitară ____(în continuare - Instituţie), număr de înregistrare
____ din _______ , înregistrată la Camera înregistrării de Stat, pe adresa juridica
1.2. Principalele tipuri de activităţi desfăşurate de Instituţie ţin de:
prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale
obligatorii în conformitate cu Programul Unic al asigurărilor obligatorii de
asistenta medicala;
prestarea serviciilor medicale contra plată conform
legislaţiei în vigoare; alte activităţii permise de legislaţia
în vigoare.
1.3. Contabilitatea în Instituţie se ţine de Serviciul contabil - subdiviziune
interioară condusă de contabilul-şef care se subordonează nemijlocit
conducătorului Instituţiei.
1.4. Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor
financiare revine conducătorului Instituţiei.
1.5. Instituţia aplică sistemul contabil complet în partidă dublă cu
prezentarea rapoartelor financiare complete.
1.6. Contabilitatea se ţine cu utilizarea tehnicii computerizate şi programului
1C conform:
- planului de conturi contabile de lucru al Instituţiei; v
1
- procedeelor interne privind contabilitatea de gestiune; (?« iu «-o-p - > J_
- formularelor documentelor primare aprobate de Guvern şi formularelor de
documente, aprobate de Insstituţie, cu respectarea elementelor obligatorii: t
t < 4 ■ i •
a) denumirea şi numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii în numele căreia este
întocmit documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar
pentru persoanele fizice . - codul personal;
e) conţinutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile de
efectuarea şi înregistrarea operaţiunilor economice;
- regulilor circulaţiei documentelor şi tehnologiei de prelucrare a informaţiei
contabile. 2
legislaţiei, nu pot fi urmărite (art. 3 din Legea contabilităţii). Acestea cuprind:
societăţile în nume colectiv, societăţile în ărăneşti (de fermier) etc.

3
1.7. Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte
metodele de ţinere a contabilităţii referitor la o problemă concretă, Instituţia
elaborează metoda respectivă de sine stătător sau cu atragerea firmei de
consultanţă. în acest caz, se aplică, în următoarea consecutivitate, prevederile:
a) Cadrului general pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare;
b) S.I.R.F. şi S.N.C., în care se examinează probleme similare;
4
c) altor acte normative prevăzute la art. 11 alin.(2) lit.a) privind problema
respectivă sau o problemă analogică.
1.8. Instituţia înregistrează activele, capitalul propriu, datoriile, consumurile,
cheltuielile, veniturile, rezultatele financiare şi tranzacţiile economice în baza
contabilităţii de angajamente (metoda de calcul).
1.9. Tranzacţiile economice se perfectează prin formulare de documente primare
cu regim special aprobate prin hotărîrea Guvernului 294 din 17.03.1998 cu
modificările şi completările ulterioare, precum
şi formulare elaborate de Instituţie de sine stătător, care sînt prezentate în anexa 1 la
prezentul Ordin, n ^ j e
1.10. Documentele primare se întocmesc pe suport de hîrtie. ^ ^ o^La, ^ * ^^ u '
1.11. Responsabilitatea pentru întocmirea şi semnarea documentelor primare o
poartă persoanele prevăzute în anexa 2 la prezentul Ordin.
1.12. Documentele de casă, bancare şi de decontare se semnează de către
conducătorul şi contabilul-şef al Instituţiei. (tcuu 'ii c/e a e / e pei^ca^e ~zj>. & /
1.13. Pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor se aplică
documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.
1.14. Instituţia utilizează planul de conturi de lucru (anexa 3) la prezentul Ordin,
elaborat în baza Planului de conturi, aprobat prin Ordinul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din < 25.12.1997, cu completările şi
modificările ulterioare. S<2 cu^exe,^ p c/^ eot*/,
1.15. Instituţia utilizează formularele registrelor contabile, în conformitate cu
Programa IC cu respectarea elementelor obligatorii prevăzute în art. 23 alin. (2)
din Legea contabilităţii:
a) denumirea registrului;
b) denumirea entităţii care a întocmit registrul;
c) data începerii şi finisării ţinerii registrului şi/sau perioada pentru care se întocmeşte
acesta;
d) data efectuării faptelor economice, grupate în ordine cronologică şi/sau sistemică;
e) etaloanele de evidenţă a faptelor economice;
f) funcţia, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea
registrului.

financiare
este Cartea mare.
1.18. Documentele primare se păstrează conform termenilor stabiliţi de Serviciul de Stat
de Arhivă.
1.19. Corectări în documentele primare care justifică operaţiumîeeâh
cSsa^ancaf^ ^^ilvrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor nu se
admit.
1.20. Contabilului-şef i se interzice să primească spre executare documente privind
operaţiunile . economice ce contravin actelor legislative şi altor acte normative,
informînd despre aceasta în scris conducătorul Instituţiei. Astfel de documente se
primesc spre executare numai cu indicaţiile suplimentare
în scris ale conducătorului Instituţiei căruia, ulterior, îi revine răspunderea pentru
aceasta.
1.21. Rapoartele financiare se semnează de către.(se indică persoanele responsabile
conform art. 36 alin. (l)lit.c) din Legea contabilităţii). aeUuUituAUA fcice
se^u^iia •■uxpsxji*
1.22. Inventarierea activelor şi datoriilor se efectuează în termenele prevăzute''în
ctnexa 4 la prezentul Ordin (art. 24 din Legea contabilităţii). l^eti je yPt
U^r % , p e v
1.23. Instituţia aplică normele de consum'al carSuranţilor^şiTulDrifianţilor şi
normele de parcurs şi de exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport
auto elaborate în baza normelor aprobate prin Ordinele Ministerului
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova nr. 172
din 09.12.2005 şi nr. 124 din 29.07.2005. Se Se^^ua^ iU^A /.

II. Reguli generale privind contabilitatea elementelor


patrimoniale
itt
fu^r"

5
2.1. Activele nemateriale se.înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, iar în
bilanţul contabil se reflectă Ia valoarea de intrareidii^înîîata^du suma amortizării
acumulate. (§ 20 din S.N.C. 13). Activele nemateriale includ programele
informaţionale, web site, autorizarea de acreditare eliberată pe un termen de 5 ani.
Activele nemateriale se reflecta în contabilitate la valoarea de intrare care cuprinde:
aarea de intrare care cuprinde: .■ ,,
valoarea de procurare a activelor nemateriale, V. dw. sla - ^^ ^oj/ucjiSv
• cheltuielile de aducere a activului nematerial în stare de lucru pentru
utilizarea acestuia dupa destinatie.
2.2. Amortizarea activelor nemateriale se calculează prin metoda liniară (§ 43 din
S.N.C. 13).
2.3. în componenta mijloacelor fixe sunt incluse obiecte cu valoarea unitara de
peste 6000 lei si durata de funcţionare utila mai mare de un an. J l a c a i
■Af.
Intrarea mijloacelor fixe în contabilitate se reflecta la valoarea de intrare. ^ JP"^
X4
i.zf ~P^ <~/<
Contabilizarea mijloacelor fixe se efectuează conform suselor de procurare, cu
divizarea mijloacelor fixe procurate pe seama rezervelor, aportului în capital
social, primite cu titlul gratuit: în forma de subvenţii sau ajutor umanitar. pv! hX
i
2.4. Uzura mijloacelor fixe se calculează prin metoda casării liniare, luîndu-se
ca baza durata de funcţionare utila a acestora determinată conform Catalogului
mijloacelor fixe aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003 la
momentul punerii lor în exploatare. La calcularea uzurii nu sau se determină
vajoarea ramasă(§ 47 din S.N.C. 16). ^ £&jul ^'W'Ux,
2.5. Consumurile aferente reparaţiei capitale a mijloacelor Tixe se
capitalizează, majorînd valoarea de intrare a acestora, iar cheltuielile aferente
reparaţiei curente se considera drept consumuri si/ sau cheltuielile perioadei în
care au fost efectuate lucrările de reparaţie (§ 17 din S.N.C. 16).
2.6. Mijloacele fixe se reflectă în bilanţul contabil la valoarea de intrare.
Reevaluarea mijloacelor fixe se va efectua la valoarea de intrare conform
situaţiei din 31 decembrie al anului de gestiune (§ 29-30 din S.N.C. 16). Sc
i'ccofseA) euUuit* fe M, j fi/ejjc Coc/ui) /W^
2.7. Contabilitatea stocurilor se ţine în expresie cantitativă şi valorică, cu
excepţia) jj^, medicamentelor care se ţin în expresie valorică (art. 17 alin. (5) din
Legea contabilităţii). LA
Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind materiale, medicamente, articolelor
parafarmaceuticei 'LHJ combustibil, OMVSD, ieşite (consumate) şi se evaluează la
costul mediu ponderat (§ 26 din S.N.C. 2).
Mişcarea interna a materialelor presupune transmiterea acestora de la de la depozit
la subdiviziunile Institutiei.
2.8. Procurarea carburanţilor se efectueaza în forma de tichete. Gâ z oi. ^ a//
Decontarea carburanţilor se efectueaza în baza normelor aprobate pentru
fiecare model, marcă de automobil exploatat şi pe perioade iarnă - vară. Drept
temei pentru decontarea carburanţilor servesc foile de parcurs cu indicaţiile
kilometragului.
2.9. Decontarea pieselor de schimb se efectuează în baza actului de decontare a
pieselor de schimb semnat de către comisie şi aprobat de către conducerea
Instituţiei. 6
2.10. Contabilizarea operaţiunilor de exploatare si decontare a anvelopelor şi a
acumulatoarelor se efectueaza în baza ordinului Ministerului Finanţelor nr. 87
din 23.12.04 „Cu privire la modul de contabilizare a cheltuielilor aferente
schimbului anvelopelor si acumulatoarelor la mijloacele de transport".
2.11. Obiecte de mica valoare si scurta durata sînt active valoarea unitara a
carora este mai mica decît plafonul stabilit de legislaţie, indiferent de durata de
exploatare sau cu o durata de serviciu mai mica de un an, indiferent de valoarea
unei unitati. în componenta obiectelor de mica valoare si scurta durata sînt
incluse instrumentele si dispozitivele cu destinatie generala si speciala, utilajul
de schimb, ambalajul

P'\VA. 6a IV^OUA- p-ÎUA dlt-7-

7
tehnologic, inventarul de producţie si de uz casnic, îmbracamintea si încălţămintea
specială si dispozitivele de producţie, lengeria.
2.12. în cazul livrării de la depozit în exploatare a Obiectelor de mică valoare
si scurtă durata, uzura se calculeaza în proporţie de 100% din valoarea
acestora. î&mS*/- uusfce^ -Ca. tYec*ccf<a
Uzura calculată se trece în componenţa cheltuielilor sau consumurilor Instituţiei în
funcţie de destinatia utilizării obiectelor de mica valoare si scurta durata.
2.13. Creanţele pe termen scurt sunt reflectate în contabilitate la valoarea
nominala. Contabilitatea analitica a creanţelor se tine pe fiecare debitor.
Creanţele compromise se decontează în mod direct la cheltuielile perioadei de
gestiune curente (§ 57 din S.N.C. 5). ( ^
Kntu-ef ef't* t&iZau/ ( C^tTţJ /)
2.14. Soldurile mijloacelor băneşti în casierie, în conturi curente în valuta
naţionala, în valuta străină în instituţia financiară sînt reflectate în bilanţ la
suma nominala.
Operaţiunile în casierie sînt efectuate conform prevederilor „Normelor
pentru efectuarea operaţiunilor de casa în economia naţionala a Republicii
Moldova" aprobate prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din
25.11.1992 cu modificările si completările ulterioare.
2.15. Dobînda aferentă mijloacelor băneşti din conturile bancare se
contabilizează în componenţa altor venituri operaţionale (§ 9 din S.N.C. 18).
2.16. Cheltuielile anticipate sînt reflectate în bilanţ în posturi distincte si se
trec la consumuri sau cheltuieli uniform în cursul perioadei la care acestea se
atribuie (§ 92 din Bazele conceptuale). Acestea includ:
- cheltuielile privind abonarea la ziare, reviste şi altă literatură periodica (pe
perioada de un an);
- cheltuielile privind valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor;
- alte cheltuieli (valoarea carnetelor de muncă, formularelor de strictă
evidenţă). <i>Aj ţo-tĂ, ^ II
Iţ^jQj
i QX)
2.17. Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele, profitul nerepartizat al
anilor precedenţi şi
a perioadei curente şi capitalul s e c u n d a r . — v <x .
,
Capitalul social este stabilit de către fondator cu indicarea valorii în statutul
Instituţiei. ? ( % ( /
Majorarea (micşorarea) capitalului social al Institutiei poate fi efectuata de către
fondator, f , ^ ^ //
2.18. Institutia creeaza rezerve din profitul anilor precedenţi şi din profitul
perioadei de gestiune ^^. conform deciziei fondatorului prin intermediul Consiliului
Administrativ şi le utilizează conform destinaţiei.
2.19. Capitalul secundar înregistrează valoarea activelor materiale pe termen
lung procurate pe seama subvenţiilor sau primite cu titlul gratuit.
2.20. Datoriile reprezintă obligaţiunile aferente facturilor comerciale,
bugetului, personalului si altor creditori şi se înregistrează în contabilitate în
baza contabilitatii de angajamente - atunci cînd au fost înregistrate conform
documentelor contabile.
2.21. Datoriile aferente facturilor comerciale se constata si se evalueaza la
suma nominala, inclusiv TVA si alte impozite si taxe.
2.22. Impozitele si taxele sunt plaţi obligatorii calculate în conformitate cu
prevederile Codului fiscal. Evidenta analitica a datoriilor privind decontările cu
bugetul se tine pe tipuri de taxe si impozite. *
. „ o 2.23. Finantari si încasari cu destinatie speciala se înregistrează în contabilitate
conform metodei (Ut^ spitalului şi metodei venitului. Metoda capitalului constată
subvenţiile sub formă de mijloace băneşti, ^ *" actTveluaferiale, nemateriale pe
termen lung, care vor fi materializate ca active materiale, nemateriale pe termen
lung mai întîi, ca mijloace speciale primite, iar după îndeplinirea condiţiilor ce ţin
nemijlocit de transmiterea centralizată sau cu titlul gratuit a activelor pe termen
lung, trecerea acestora la majorarea capitalului secundar. Pe măsura exploatării
activelor în cauză, valoarea acestora se va constata ca venit al
perioadelor în care au fost efectuate cheltuielile respective (uzura, amortizarea)
sau primit venitul (paragraful 24 al SNC 20).
Sumele utilizate ale finantarilor si încasarilor cu destinatie speciala se trec la
venituri, în funcţie de destinatie în perioada în care au fost efectuate cheltuielile.
2.24. Instituţia în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind
modul de formare si direcţiile de utilizare a rezervelor institutiilor
medico-sanitare publice", aprobat de Ministerul Sanatatii prin ordin nr. 9 din
17.01.2009 si Statutul institutiei,constituie provizioane aferente cheltuielilor şi
plăţilor preliminare (§ 58 din S.N.C. 5). % e <lcuvtJ e/i2<a m <u>^ofuce 'h^k.
Rezervele create pot fi utilizate:
• pentru reparaţia mijloacelor fixe, inclusiv reparaţia clădirilor;
• pentru fortificarea posibilităţilor tehnico-materiale;
• pentru implementarea tehnologiilor moderne (tratament, diagnostica);
• conform altor prevederi ale Regulamentului privind modul de formare si
direcţiile de utilizare a rezervelor institutiilor medico-sanitare publice.
2.25. Contabilitatea consumurilor aferente prestării serviciilor se ţine cu
aplicarea conturilor contabilităţii de gestiune - 811, 812 şi 813 (compartimentul 1
„Dispoziţii generale" din Planul de conturi).
în componenta consumurilor, care se includ în costul serviciilor se prevăd
următoarele articole: consumuri de materiale, consumuri privind remunerarea
muncii, consumuri indirecte de producţie.
Consumurile directe de materiale cuprind valoarea materialelor, utilizate în
procesul de prestare a serviciilor incluse în costul serviciilor finite, si anume:
• valoarea materialelor, inclusiv a medicamentelor, care constituie baza
serviciilor acordate (medicamente, reagenti, oxigen, produse alimentare et).
• valoarea combustibilului de toate tipurile, utilizat în scopul prestării serviciilor;
• valoarea energiei de toate tipurile (electrica, termica, aer comprimat, etc.),
consumate în scopul prestării serviciilor. şe cxu^ f> ofae* ^«J u -C ■
Consumurile privind retribuirea muncii cuprind salariul de baza si cel
suplimentar, diverse sporuri, adaosuri, premii calculate personalului care
lucreaza nemijlocit în domeniul prestării serviciilor.
Consumurile indirecte de producţie cuprind uzura mijloacelor fixe, cheltuielile de
întreţinere etc. (Este necesar de descris metoda de repartizare a consumurilor
indirecte), ^fţ®^'^^ * ^ 3 ^ -
9
2.26.Venituri se constata în baza contabilitatii de angajamente în perioada de
gestiune în care au fost obtinute, indiferent de momentul efectiv al intrării
mijloacelor băneşti sau altei forme de compensare.
Veniturile se înregistrează din prestarea serviciilor, iar costul serviciilor -
costul acestor servicii (§ 68 din Bazele conceptuale). Veniturile din prestarea
serviciilor se recunosc după finalizarea tranzacţiei (§ 20 din S.N.C. 18).
Venitul provenit din acordarea serviciilor de asistenta medicala se constata în
baza contabijitatii de angajamente, conform clauzelor stipulate în contract
(CNAM) la finele perioadei de gestiune si se reflecta la activitatea de baza a
Iinstitutiei. Venitul nu se constata pe baza plaţilor intermediare si a avansurilor
încasate de la beneficiari pîna la încheierea perioadei de gestiune.
Veniturile care apar în procesul desfasurarii activitatii de baza a Iinstitutiei, însa nu
se refera la clauzele contractului CNAM se inregistreazămla un subcont separat. ( C
JVA W j o m £ -
p ■ /
Veniturile înregistrate pe seama subvenţiilor se reflectă în componenţa altor venituri
operaţionale.
Veniturile din activitatea de investitii se tin pe tipurile lor, pe sursele de obţinere.
r

4 - g/i.
'Entitatea cu răspundere limitată reprezintă entitatea al cărei capital statutar este
divizat în părţi sociale, acţiuni, în conformitate cu actul de constituire, şi ale cărei
obligaţii sînt garantate cu activele nete ale entităţii (art. 3 din Legea contabilităţii). '
Acestea pot fi înregistrate sub următoarele forme: societăţi cu răspundere limitată,
societăţi pe acţiuni, birouri asociate de avocaţi, cooperative de întreprinzător,
cooperative de producţie, întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, organizaţii
necomerciale (asociaţii, fundaţii, instituţii) etc.