Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

BROŞURĂ CU SUBIECTE

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

COD BROŞURĂ

ATENŢIE!

NU DESCHIDEŢI CAIETUL DECÂT LA INDICAŢIA SUPRAVEGHETORULUI!

1. Caietul se predă la ieşirea din sala de examen!


2. Toate informaţiile necesare răspunsurilor corecte sunt conţinute în text.
3. Fiecare problemă are un singur răspuns corect.
4. La fiecare întrebare, marcaţi pe foaia de răspuns cercul corespunzător răspunsului pe care îl consideraţi
corect. Lăsaţi nemarcate cercurile care corespund răspunsurilor pe care le consideraţi greşite.
5. Puteţi rezolva problemele în orice ordine preferaţi.
6. Atunci când marcaţi răspunsul corect, atenţie la corespondenţa dintre numărul întrebării din această broşură şi
numărul întrebării de pe foaia de răspuns.

SUCCES!
Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos. După fiecare întrebare urmează cinci variante de răspuns, dintre care
doar una este corectă. Vă rugăm marcaţi pe foaia de răspuns varianta pe care o consideraţi corectă.

1. În modelul personalității dezvoltat de E. Erikson, crizele de 8. Potrivit teoriei inteligenţei formulată de Spearman,
dezvoltare reprezintă: factorul "s" reprezintă:
a. tulburări mintale a. factorul specific al inteligenţei
b. resurse formative deosebite b. capacitatea individului de a conserva proprietăţile fizice ale
c. perioade de boală obiectelor
d. doar cerințe ale societății c. factorul general al inteligenţei
e. doar cerințe educaționale d. cantitatea de cunoştinţe asimilate la şcoală
e. eficienţa proceselor de diferențiere senzorială
2. "Creșterea ... este proporțională cu intensificarea
motivație numai până la un punct, dincolo de care începe 9. Pentru a uşura reţinerea unor informaţii care scapă
stagnarea și chiar regresul." memoriei logice, în pofida eforturilor pe care le facem, în
a. aptitudinilor mod uzual folosim:
b. sinelui a. metoda repetării secvenţiale
c. emoțiilor b. memorarea involuntară
d. personalității c. repetiţia globală
e. performanței d. identificarea emoțiilor
e. procedeele mnemotehnice
3. Forma fundamentală a creativităţii, care nu este
condiţionată de nicio aptitudine şi este cel mai uşor de 10. „În absenţa proprietăţii numită .... am percepe mişcările
surprins în desenele copiilor este: sacadat".
a. creativitatea expresivă a. interpoziţie
b. creativitatea inovativă b. disparitate retiniană
c. creativitatea emergentă c. perspectivă liniară
d. creativitatea productivă d. persistenţă a imaginii retiniene
e. creativitatea inventivă e. convergenţă oculară

4. În piramida trebuințelor propusă de psihologul A. Maslow, 11. În tipologia propusă de fiziologul rus I.P. Pavlov, tipul
deasupra trebuințelor estetice, se află: puternic-neechilibrat-excitabil este corelat cu
a. trebuințele de siguranță temperamentul:
b. trebuințele de autorealizare a. flegmatic
c. trebuințele fiziologice b. sangvinic
d. trebuințele de iubire și apartenență la grup c. coleric
e. trebuințele de stimă de sine d. extravert
e. melancolic
5. Numărul stadiilor de dezvoltare a personalității
identificate de Erikson este: 12. Stocarea de durată a informaţiilor despre evenimente se
a. 3 realizează mai ales la nivelul:
b. 9 a. memoriei de lucru
c. 5 b. memoriei senzoriale
d. 8 c. memoriei episodice
e. 7 d. memoriei de scurtă durată
e. memoriei semantice
6. Cei trei factori fundamentali care stau la baza tipologiei
temperamentale a școlii franco-olandeze sunt: emotivitatea, 13. Intonația unei fraze poate exprima furie, ceea ce reflectă
activitatea, și: una dintre funcțiile de mai jos ale limbajului:
a. extraversiunea a. funcția de reprezentare
b. ambiția b. funcția reglatorie
c. cogniția c. funcția de percepţie
d. forța d. funcția de persuasiune
e. răsunetul e. funcția emotiv-expresivă

7. "… este dimensiunea dinamico-energetică a personalității 14. Conform tipologiei temperamentale a școlii franco-
care se exprimă cel mai pregnant în conduită". olandeze, persoanele cu combinația: emotiv, activ, primar,
a. Imaginația corespund tipului temperamental:
b. Identitatea a. nervos
c. Temperamentul b. coleric
d. Percepția c. apatic
e. Emoționalitatea d. sentimental
e. amorf

2
15. Care sunt elementele unui sistem de comunicare? 23. "Este necesar ca memoria să se sprijine pe ..., care are
a. foneme, semnificații și reguli gramaticale menirea să construiască, să rezolve şi să soluţioneze situaţii
b. comunicare, interpretare și decizie problematice noi."
c. comunicare, cod, limbă și limbaj a. imaginaţie
d. comunicare, vocabular, limbă și decizie b. reprezentare
e. comunicare, vocabular, limbă și limbaj c. inteligenţă
d. limbaj
16. Actele ideomotorii presupun: e. percepţie
a. percepţia mişcărilor prezente
b. reprezentarea mişcărilor trecute 24. Cărui grup de cercetători ai limbajului îi aparține
c. reprezentarea mişcărilor viitoare următorul argument: "timpul de învățare a limbajului este
d. exerciţii repetate pentru formarea schemelor perceptive mult prea scurt pentru a valida învățarea prin încercare și
e. percepţia mişcărilor trecute eroare"?
a. nativiști
17. Teoria nativistă a însușirii limbajului propune o distincție b. comportamentaliști
între: c. nativiști și comportamentaliști
a. aptitudini și capacități d. adepți ai teoriei sociale și comportamentaliști
b. structură de suprafață și structură de profunzime e. adepți ai teoriei sociale
c. memorie de scurtă durată și memorie de lungă durată
d. integritate personală și disperare 25. Care din următoarele criterii este utilizat pentru
e. senzații și percepții clasificarea senzaţiilor?
a. variabilitatea sensibilităţii
18. Care dintre următoarele funcții ale limbajului "vizează b. natura conţinutului informaţional
convingerea și incitarea interlocutorului la acțiune"? c. intensitatea stimulului
a. funcția persuasivă d. durata senzaţiilor
b. funcția de comunicare e. nivelul de conştientizare
c. funcția cathartică
d. funcția de reprezentare 26. În teoria lui E. Erikson, în perioada 12-18 ani, marcată
e. funcția reglatorie de dilema identitate versus confuzie, factorii sociali
determinanți sunt:
19. În modelul propus de E. Erikson, dilema identitară "Pot a. modelele și grupul celor de aceeași vârstă
să aleg?" corespunde următoarelor calități ale Eului ce se b. cadrul familial lărgit
dezvoltă (miza): c. părinții
a. încredere versus neîncredere d. îngrijirea maternă
b. competență versus inferioritate e. relațiile de cuplu
c. inițiativă versus culpabilitate
d. generativitate versus stagnare 27. "... reprezintă însușiri psihice și fizice relativ stabile,
e. integritate personală versus disperare care-i permit omului să efectueze cu succes anumite
activități."
20. "Ansamblul ... (emoții, dispoziții, sentimente, pasiuni) a. Limbajul
constituie afectivitatea." b. Procesele senzoriale
a. proceselor afective c. Aptitudinile
b. proceselor cognitive d. Temperamentul
c. tulburărilor de personalitate e. Procesele reglatorii
d. senzațiilor
e. scopurilor 28. Probele non-verbale de măsurare a inteligenței:
a. nu permit calculul coeficientului de inteligență
21. Pragul coeficientului de inteligenţă, dincolo de care b. includ și probe verbale
creşterea nivelului inteligenţei nu garantează o creştere c. sunt mai puțin dependente de mediul cultural al subiecților
concomitentă a creativităţii, a fost plasat între valorile: d. testează tipul de motivație a subiectului
a. 105-110 IQ e. măsoară și trăsăturile de personalitate
b. 100-110 IQ
c. 125-130 IQ 29. "... este definit drept standardul pe care o persoană se
d. 115-120 IQ așteaptă și speră să-l atingă într-o sarcină dată."
e. 130-145 IQ a. Locusul de control
b. Nivelul de aspirație
22. Potrivit teoriei piagetiene a inteligenței, care este etapa c. Temperamentul
de dezvoltare cognitivă caracterizată de egocentrism? d. Optimul motivațional
a. etapa senzorio-motorie e. Interesul
b. etapa operațiilor concrete
c. etapa operațiilor formale
d. etapa preoperațională
e. etapa raționamentului logico-matematic

3
30. Care dintre subtestele de mai jos, nu face parte din testul 38. Între modificările organice/ fiziologice, care au loc în
de inteligență Stanford-Binet (varianta a patra)? procesul emoțional NU se regăseşte:
a. testul de raționament verbal a. pantomimica
b. măsurarea timpului de reacție b. ritmul respirației
c. testul de raționament cantitativ c. ritmul cardiac
d. testul de raționament abstract / spațial d. diametrul pupilei
e. testul de memorie de scurtă durată e. pulsul

31. "Imaginaţia este procesul psihic care constă în obţinerea 39. Faţă de mărimea care se adaugă stimulului iniţial, pragul
unor imagini noi în plan ..." diferenţial:
a. motivaţional şi creativ a. se află într-un raport constant
b. cognitiv şi voliţional b. descreşte odată cu mărimea stimulului
c. atitudinal şi voliţional c. creşte în progresie aritmetică odată cu mărimea stimulului
d. atenţional şi motivaţional d. creşte în progresie geometrică odată cu mărimea stimulului
e. afectiv şi motor e. creşte direct proporţional cu mărimea stimulului

32. Care dintre următoarele instrumente de evaluare 40. Una dintre structurile fundamentale, propusă de C.G.
reprezintă un test de aptitudini? Jung, în modelul său psihanalitic al personalității, se
a. traducerea unor cuvinte într-o limbă străină centrează pe dihotomia:
b. extemporalul a. coleric-flegmatic
c. lucrarea de verificare a cunoștințelor b. autonomie-rușine
d. matricile progresive Raven c. identitate-confuzie
e. teza trimestrială d. comportament-emoție
e. extraversiune-introversiune
33. Fluența verbală, ca şi componentă a inteligenței,
reprezintă capacitatea de a:
a. opera cu numere
b. vizualiza raporturile formă-spațiu
c. reproduce formele obiectelor
d. înțelege semnificația cuvintelor
e. găsi rapid cuvinte în memorie

34. NU ne referim la rolul reglator al cuvântului în situaţia în


care:
a. organizăm elementele percepute într-un ansamblu unitar
b. înlănţuim unele serii de imagini
c. construim imagini mai bogate
d. organizăm şi transformăm imaginile
e. evocăm reprezentări deja formate

35. „În situaţia în care alţi indicatori ai adâncimii lipsesc,


creierul se foloseşte în ultimă instanţă de .... pentru a estima
distanţa până la obiect".
a. disparitatea retiniană
b. convergenţa oculară
c. interpoziţie
d. mărimea relativă
e. perspectiva liniară

36. Preconceptul este echivalent cu:


a. o imagine primară
b. un procedeu de tipizare
c. un proces afectiv
d. un concept figural
e. o paralaxă

37. Un om care: "Este, de obicei, deschis și se împrietenește


ușor. Cunoaște multă lume." corespunde tipului
temperamental:
a. flegmatic
b. impulsiv
c. inert
d. mobil
e. extravert

4
Grila raspunsuri corecte

septembrie 2005
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

BROŞURĂ CU SUBIECTE

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

COD BROŞURĂ

ATENŢIE!

NU DESCHIDEŢI CAIETUL DECÂT LA INDICAŢIA SUPRAVEGHETORULUI!

1. Caietul se predă la ieşirea din sala de examen!


2. Toate informaţiile necesare răspunsurilor corecte sunt conţinute în text.
3. Fiecare problemă are un singur răspuns corect.
4. La fiecare întrebare, marcaţi pe foaia de răspuns cercul corespunzător răspunsului pe care îl consideraţi
corect. Lăsaţi nemarcate cercurile care corespund răspunsurilor pe care le consideraţi greşite.
5. Puteţi rezolva problemele în orice ordine preferaţi.
6. Atunci când marcaţi răspunsul corect, atenţie la corespondenţa dintre numărul întrebării din această broşură şi
numărul întrebării de pe foaia de răspuns.

SUCCES!
Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos. După fiecare întrebare urmează cinci variante de răspuns, dintre care
doar una este corectă. Vă rugăm marcaţi pe foaia de răspuns varianta pe care o consideraţi corectă.

1. Stocarea de durată a informaţiilor despre evenimente se 8. "… este dimensiunea dinamico-energetică a personalității
realizează mai ales la nivelul: care se exprimă cel mai pregnant în conduită".
a. memoriei senzoriale a. Identitatea
b. memoriei episodice b. Imaginația
c. memoriei de scurtă durată c. Emoționalitatea
d. memoriei semantice d. Percepția
e. memoriei de lucru e. Temperamentul

2. Care dintre următoarele instrumente de evaluare 9. Intonația unei fraze poate exprima furie, ceea ce reflectă
reprezintă un test de aptitudini? una dintre funcțiile de mai jos ale limbajului:
a. extemporalul a. funcția de reprezentare
b. lucrarea de verificare a cunoștințelor b. funcția de percepţie
c. matricile progresive Raven c. funcția de persuasiune
d. traducerea unor cuvinte într-o limbă străină d. funcția emotiv-expresivă
e. teza trimestrială e. funcția reglatorie

3. "Imaginaţia este procesul psihic care constă în obţinerea 10. "... este definit drept standardul pe care o persoană se
unor imagini noi în plan ..." așteaptă și speră să-l atingă într-o sarcină dată."
a. cognitiv şi voliţional a. Temperamentul
b. motivaţional şi creativ b. Locusul de control
c. afectiv şi motor c. Nivelul de aspirație
d. atitudinal şi voliţional d. Optimul motivațional
e. atenţional şi motivaţional e. Interesul

4. Potrivit teoriei piagetiene a inteligenței, care este etapa de 11. Fluența verbală, ca și componentă a inteligenței,
dezvoltare cognitivă caracterizată de egocentrism? reprezintă capacitatea de a:
a. etapa preoperațională a. opera cu numere
b. etapa operațiilor formale b. înțelege semnificația cuvintelor
c. etapa senzorio-motorie c. reproduce formele obiectelor
d. etapa operațiilor concrete d. vizualiza raporturile formă-spațiu
e. etapa raționamentului logico-matematic e. găsi rapid cuvinte în memorie

5. NU ne referim la rolul reglator al cuvântului în situaţia în 12. Care din următoarele criterii este utilizat pentru
care: clasificarea senzaţiilor?
a. organizăm elementele percepute într-un ansamblu unitar a. intensitatea stimulului
b. construim imagini mai bogate b. natura conţinutului informaţional
c. evocăm reprezentări deja formate c. durata senzaţiilor
d. organizăm şi transformăm imaginile d. variabilitatea sensibilităţii
e. înlănţuim unele serii de imagini e. nivelul de conştientizare

6. "... reprezintă însușiri psihice și fizice relativ stabile, care-i 13. Numărul stadiilor de dezvoltare a personalității
permit omului să efectueze cu succes anumite activități." identificate de Erikson este:
a. Limbajul a. 9
b. Procesele reglatorii b. 7
c. Aptitudinile c. 8
d. Procesele senzoriale d. 5
e. Temperamentul e. 3

7. În modelul propus de E. Erikson, dilema identitară "Pot să 14. Forma fundamentală a creativităţii, care nu este
aleg?" corespunde următoarelor calități ale Eului ce se condiţionată de nicio aptitudine şi este cel mai uşor de
dezvoltă (miza): surprins în desenele copiilor este:
a. generativitate versus stagnare a. creativitatea expresivă
b. inițiativă versus culpabilitate b. creativitatea productivă
c. competență versus inferioritate c. creativitatea inovativă
d. integritate personală versus disperare d. creativitatea inventivă
e. încredere versus neîncredere e. creativitatea emergentă

2
15. Potrivit teoriei inteligenţei formulată de Spearman, 22. Un om care "Este, de obicei, deschis și se împrietenește
factorul "s" reprezintă: ușor. Cunoaște multă lume." corespunde tipului
a. factorul specific al inteligenţei temperamental:
b. eficienţa proceselor de diferențiere senzorială a. mobil
c. factorul general al inteligenţei b. flegmatic
d. cantitatea de cunoştinţe asimilate la şcoală c. inert
e. capacitatea individului de a conserva proprietăţile fizice ale d. impulsiv
obiectelor e. extravert

16. „În absenţa proprietăţii numită .... am percepe mişcările 23. Între modificările organice/ fiziologice care au loc în
sacadat". procesul emoțional NU se regăsește:
a. interpoziţie a. ritmul cardiac
b. disparitate retiniană b. pantomimica
c. convergenţă oculară c. pulsul
d. persistenţă a imaginii retiniene d. ritmul respirației
e. perspectivă liniară e. diametrul pupilei

17. Care dintre subtestele de mai jos, nu face parte din testul 24. Faţă de mărimea care se adaugă stimulului iniţial, pragul
de inteligență Stanford-Binet (varianta a patra)? diferenţial:
a. testul de raționament abstract / spațial a. se află într-un raport constant
b. testul de memorie de scurtă durată b. creşte în progresie aritmetică odată cu mărimea stimulului
c. testul de raționament verbal c. descreşte odată cu mărimea stimulului
d. testul de raționament cantitativ d. creşte direct proporţional cu mărimea stimulului
e. măsurarea timpului de reacție e. creşte în progresie geometrică odată cu mărimea stimulului

18. Cei trei factori fundamentali care stau la baza tipologiei 25. Care dintre următoarele funcții ale limbajului "vizează
temperamentale a școlii franco-olandeze sunt emotivitatea, convingerea și incitarea interlocutorului la acțiune"?
activitatea, și: a. funcția reglatorie
a. extraversiunea b. funcția de comunicare
b. cogniția c. funcția cathartică
c. ambiția d. funcția de reprezentare
d. forța e. funcția persuasivă
e. răsunetul
26. În modelul personalității dezvoltat de E. Erikson, crizele
19. În piramida trebuințelor propusă de psihologul A. de dezvoltare reprezintă:
Maslow, deasupra trebuințelor estetice, se află: a. doar cerințe ale societății
a. trebuințele de iubire și apartenență la grup b. perioade de boală
b. trebuințele de siguranță c. doar cerințe educaționale
c. trebuințele de stimă de sine d. tulburări mintale
d. trebuințele de autorealizare e. resurse formative deosebite
e. trebuințele fiziologice
27. Probele non-verbale de măsurare a inteligenței:
20. "Ansamblul ... (emoții, dispoziții, sentimente, pasiuni) a. testează tipul de motivație a subiectului
constituie afectivitatea." b. sunt mai puțin dependente de mediul cultural al subiecților
a. senzațiilor c. includ și probe verbale
b. scopurilor d. măsoară și trăsăturile de personalitate
c. proceselor cognitive e. nu permit calculul coeficientului de inteligență
d. proceselor afective
e. tulburărilor de personalitate 28. Conform tipologiei temperamentale a școlii franco-
olandeze, persoanele cu combinația emotiv, activ, primar,
21. Actele ideomotorii presupun: corespund tipului temperamental:
a. percepţia mişcărilor trecute a. nervos
b. reprezentarea mişcărilor trecute b. coleric
c. percepţia mişcărilor prezente c. apatic
d. exerciţii repetate pentru formarea schemelor perceptive d. sentimental
e. reprezentarea mişcărilor viitoare e. amorf

3
29. Pentru a uşura reţinerea unor informaţii care scapă 36. În teoria lui E. Erikson, în perioada 12-18 ani, marcată
memoriei logice, în pofida eforturilor pe care le facem, în de dilema identitate versus confuzie, factorii sociali
mod uzual folosim: determinanți sunt:
a. identificarea emoțiilor a. îngrijirea maternă
b. metoda repetării secvenţiale b. relațiile de cuplu
c. repetiţia globală c. cadrul familial lărgit
d. memorarea involuntară d. modelele și grupul celor de aceeași vârstă
e. procedeele mnemotehnice e. părinții

30. Care sunt elementele unui sistem de comunicare? 37. Una dintre structurile fundamentale, propusă de C.G.
a. comunicare, vocabular, limbă și decizie Jung în modelul său psihanalitic al personalității, se
b. comunicare, vocabular, limbă și limbaj centrează pe dihotomia:
c. comunicare, interpretare și decizie a. coleric-flegmatic
d. comunicare, cod, limbă și limbaj b. comportament-emoție
e. foneme, semnificații și reguli gramaticale c. autonomie-rușine
d. extraversiune-introversiune
31. "Este necesar ca memoria să se sprijine pe ..., care are e. identitate-confuzie
menirea să construiască, să rezolve şi să soluţioneze situaţii
problematice noi." 38. Cărui grup de cercetători ai limbajului îi aparține
a. inteligenţă următorul argument "timpul de învățare a limbajului este
b. limbaj mult prea scurt pentru a valida învățarea prin încercare și
c. imaginaţie eroare"?
d. reprezentare a. adepți ai teoriei sociale
e. percepţie b. adepți ai teoriei sociale și comportamentaliști
c. nativiști
32. „În situaţia în care alţi indicatori ai adâncimii lipsesc, d. nativiști și comportamentaliști
creierul se foloseşte în ultimă instanţă de .... pentru a estima e. comportamentaliști
distanţa până la obiect".
a. convergenţa oculară 39. Pragul coeficientului de inteligenţă, dincolo de care
b. interpoziţie creşterea nivelului inteligenţei nu garantează o creştere
c. disparitatea retiniană concomitentă a creativităţii, a fost plasat între valorile:
d. mărimea relativă a. 125-130 IQ
e. perspectiva liniară b. 105-110 IQ
c. 115-120 IQ
33. Teoria nativistă a însușirii limbajului propune o distincție d. 100-110 IQ
între: e. 130-145 IQ
a. senzații și percepții
b. integritate personală și disperare 40. "Creșterea ... este proporțională cu intensificarea
c. memorie de scurtă durată și memorie de lungă durată motivație numai până la un punct, dincolo de care începe
d. structură de suprafață și structură de profunzime stagnarea și chiar regresul."
e. aptitudini și capacități a. emoțiilor
b. sinelui
34. Preconceptul este echivalent cu: c. personalității
a. o paralaxă d. aptitudinilor
b. un proces afectiv e. performanței
c. un concept figural
d. o imagine primară
e. un procedeu de tipizare

35. În tipologia propusă de fiziologul rus I.P. Pavlov, tipul


puternic-neechilibrat-excitabil este corelat cu
temperamentul:
a. melancolic
b. sangvinic
c. coleric
d. extravert
e. flegmatic

4
Grila raspunsuri corecte

septembrie 2005
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

BROŞURĂ CU SUBIECTE

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

COD BROŞURĂ

ATENŢIE!

NU DESCHIDEŢI CAIETUL DECÂT LA INDICAŢIA SUPRAVEGHETORULUI!

1. Caietul se predă la ieşirea din sala de examen!


2. Toate informaţiile necesare răspunsurilor corecte sunt conţinute în text.
3. Fiecare problemă are un singur răspuns corect.
4. La fiecare întrebare, marcaţi pe foaia de răspuns cercul corespunzător răspunsului pe care îl consideraţi
corect. Lăsaţi nemarcate cercurile care corespund răspunsurilor pe care le consideraţi greşite.
5. Puteţi rezolva problemele în orice ordine preferaţi.
6. Atunci când marcaţi răspunsul corect, atenţie la corespondenţa dintre numărul întrebării din această broşură şi
numărul întrebării de pe foaia de răspuns.

SUCCES!
Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos. După fiecare întrebare urmează cinci variante de răspuns, dintre care
doar una este corectă. Vă rugăm marcaţi pe foaia de răspuns varianta pe care o consideraţi corectă.

1. "… este dimensiunea dinamico-energetică a personalității 9. Una dintre structurile fundamentale, propusă de C.G. Jung
care se exprimă cel mai pregnant în conduită". în modelul său psihanalitic al personalității, se centrează pe
a. Identitatea dihotomia:
b. Temperamentul a. extraversiune-introversiune
c. Percepția b. autonomie-rușine
d. Emoționalitatea c. identitate-confuzie
e. Imaginația d. comportament-emoție
e. coleric-flegmatic
2. Actele ideomotorii presupun:
a. reprezentarea mişcărilor trecute 10. Care dintre următoarele funcții ale limbajului "vizează
b. exerciţii repetate pentru formarea schemelor perceptive convingerea și incitarea interlocutorului la acțiune"?
c. percepţia mişcărilor prezente a. funcția de comunicare
d. percepţia mişcărilor trecute b. funcția cathartică
e. reprezentarea mişcărilor viitoare c. funcția reglatorie
d. funcția de reprezentare
3. Care sunt elementele unui sistem de comunicare? e. funcția persuasivă
a. comunicare, interpretare și decizie
b. comunicare, vocabular, limbă și decizie 11. Conform tipologiei temperamentale a școlii franco-
c. comunicare, vocabular, limbă și limbaj olandeze, persoanele cu combinația emotiv, activ, primar,
d. foneme, semnificații și reguli gramaticale corespund tipului temperamental:
e. comunicare, cod, limbă și limbaj a. sentimental
b. apatic
4. NU ne referim la rolul reglator al cuvântului în situaţia în c. coleric
care: d. amorf
a. organizăm şi transformăm imaginile e. nervos
b. evocăm reprezentări deja formate
c. organizăm elementele percepute într-un ansamblu unitar 12. Potrivit teoriei piagetiene a inteligenței, care este etapa
d. înlănţuim unele serii de imagini de dezvoltare cognitivă caracterizată de egocentrism?
e. construim imagini mai bogate a. etapa raționamentului logico-matematic
b. etapa operațiilor concrete
5. Probele non-verbale de măsurare a inteligenței: c. etapa operațiilor formale
a. sunt mai puțin dependente de mediul cultural al subiecților d. etapa senzorio-motorie
b. includ și probe verbale e. etapa preoperațională
c. nu permit calculul coeficientului de inteligență
d. măsoară și trăsăturile de personalitate 13. Stocarea de durată a informaţiilor despre evenimente se
e. testează tipul de motivație a subiectului realizează mai ales la nivelul:
a. memoriei de lucru
6. Numărul stadiilor de dezvoltare a personalității b. memoriei de scurtă durată
identificate de Erikson este: c. memoriei episodice
a. 8 d. memoriei senzoriale
b. 7 e. memoriei semantice
c. 5
d. 3 14. Cei trei factori fundamentali care stau la baza tipologiei
e. 9 temperamentale a școlii franco-olandeze sunt emotivitatea,
activitatea, și:
7. Preconceptul este echivalent cu: a. forța
a. un procedeu de tipizare b. extraversiunea
b. un proces afectiv c. cogniția
c. o paralaxă d. răsunetul
d. un concept figural e. ambiția
e. o imagine primară
15. "... este definit drept standardul pe care o persoană se
8. „În absenţa proprietăţii numită .... am percepe mişcările așteaptă și speră să-l atingă într-o sarcină dată."
sacadat". a. Optimul motivațional
a. perspectivă liniară b. Locusul de control
b. disparitate retiniană c. Interesul
c. convergenţă oculară d. Temperamentul
d. persistenţă a imaginii retiniene e. Nivelul de aspirație
e. interpoziţie

2
16. Pragul coeficientului de inteligenţă, dincolo de care 23. "Imaginaţia este procesul psihic care constă în obţinerea
creşterea nivelului inteligenţei nu garantează o creştere unor imagini noi în plan ..."
concomitentă a creativităţii, a fost plasat între valorile: a. atitudinal şi voliţional
a. 115-120 IQ b. cognitiv şi voliţional
b. 105-110 IQ c. atenţional şi motivaţional
c. 125-130 IQ d. motivaţional şi creativ
d. 100-110 IQ e. afectiv şi motor
e. 130-145 IQ
24. În modelul propus de E. Erikson, dilema identitară "Pot
17. În piramida trebuințelor propusă de psihologul A. să aleg?" corespunde următoarelor calități ale Eului ce se
Maslow, deasupra trebuințelor estetice, se află: dezvoltă (miza):
a. trebuințele de stimă de sine a. inițiativă versus culpabilitate
b. trebuințele de siguranță b. încredere versus neîncredere
c. trebuințele de autorealizare c. integritate personală versus disperare
d. trebuințele fiziologice d. competență versus inferioritate
e. trebuințele de iubire și apartenență la grup e. generativitate versus stagnare

18. Potrivit teoriei inteligenţei formulată de Spearman, 25. "... reprezintă însușiri psihice și fizice relativ stabile,
factorul "s" reprezintă: care-i permit omului să efectueze cu succes anumite
a. factorul general al inteligenţei activități."
b. cantitatea de cunoştinţe asimilate la şcoală a. Procesele senzoriale
c. capacitatea individului de a conserva proprietăţile fizice ale b. Temperamentul
obiectelor c. Aptitudinile
d. eficienţa proceselor de diferențiere senzorială d. Limbajul
e. factorul specific al inteligenţei e. Procesele reglatorii

19. Faţă de mărimea care se adaugă stimulului iniţial, pragul 26. Care dintre următoarele instrumente de evaluare
diferenţial: reprezintă un test de aptitudini?
a. creşte direct proporţional cu mărimea stimulului a. traducerea unor cuvinte într-o limbă străină
b. se află într-un raport constant b. lucrarea de verificare a cunoștințelor
c. creşte în progresie geometrică odată cu mărimea stimulului c. matricile progresive Raven
d. creşte în progresie aritmetică odată cu mărimea stimulului d. extemporalul
e. descreşte odată cu mărimea stimulului e. teza trimestrială

20. Între modificările organice/ fiziologice care au loc în 27. "Creșterea ... este proporțională cu intensificarea
procesul emoțional NU se regăsește: motivație numai până la un punct, dincolo de care începe
a. pulsul stagnarea și chiar regresul."
b. ritmul cardiac a. sinelui
c. pantomimica b. personalității
d. diametrul pupilei c. aptitudinilor
e. ritmul respirației d. emoțiilor
e. performanței
21. "Este necesar ca memoria să se sprijine pe ..., care are
menirea să construiască, să rezolve şi să soluţioneze situaţii 28. Care din următoarele criterii este utilizat pentru
problematice noi." clasificarea senzaţiilor?
a. inteligenţă a. durata senzaţiilor
b. reprezentare b. intensitatea stimulului
c. percepţie c. natura conţinutului informaţional
d. limbaj d. variabilitatea sensibilităţii
e. imaginaţie e. nivelul de conştientizare

22. Fluența verbală, ca și componentă a inteligenței, 29. "Ansamblul ... (emoții, dispoziții, sentimente, pasiuni)
reprezintă capacitatea de a: constituie afectivitatea."
a. înțelege semnificația cuvintelor a. scopurilor
b. opera cu numere b. proceselor cognitive
c. vizualiza raporturile formă-spațiu c. senzațiilor
d. reproduce formele obiectelor d. tulburărilor de personalitate
e. găsi rapid cuvinte în memorie e. proceselor afective

3
30. „În situaţia în care alţi indicatori ai adâncimii lipsesc, 37. Pentru a uşura reţinerea unor informaţii care scapă
creierul se foloseşte în ultimă instanţă de .... pentru a estima memoriei logice, în pofida eforturilor pe care le facem, în
distanţa până la obiect". mod uzual folosim:
a. disparitatea retiniană a. metoda repetării secvenţiale
b. perspectiva liniară b. memorarea involuntară
c. mărimea relativă c. procedeele mnemotehnice
d. convergenţa oculară d. repetiţia globală
e. interpoziţie e. identificarea emoțiilor

31. Teoria nativistă a însușirii limbajului propune o distincție 38. În tipologia propusă de fiziologul rus I.P. Pavlov, tipul
între: puternic-neechilibrat-excitabil este corelat cu
a. aptitudini și capacități temperamentul:
b. senzații și percepții a. flegmatic
c. integritate personală și disperare b. melancolic
d. structură de suprafață și structură de profunzime c. coleric
e. memorie de scurtă durată și memorie de lungă durată d. extravert
e. sangvinic
32. Care dintre subtestele de mai jos, nu face parte din testul
de inteligență Stanford-Binet (varianta a patra)? 39. Un om care "Este, de obicei, deschis și se împrietenește
a. testul de memorie de scurtă durată ușor. Cunoaște multă lume." corespunde tipului
b. testul de raționament verbal temperamental:
c. testul de raționament cantitativ a. flegmatic
d. măsurarea timpului de reacție b. extravert
e. testul de raționament abstract / spațial c. mobil
d. impulsiv
33. Intonația unei fraze poate exprima furie, ceea ce reflectă e. inert
una dintre funcțiile de mai jos ale limbajului:
a. funcția de persuasiune 40. Forma fundamentală a creativităţii, care nu este
b. funcția de percepţie condiţionată de nicio aptitudine şi este cel mai uşor de
c. funcția emotiv-expresivă surprins în desenele copiilor este:
d. funcția de reprezentare a. creativitatea emergentă
e. funcția reglatorie b. creativitatea productivă
c. creativitatea inovativă
34. În modelul personalității dezvoltat de E. Erikson, crizele d. creativitatea expresivă
de dezvoltare reprezintă: e. creativitatea inventivă
a. tulburări mintale
b. doar cerințe ale societății
c. doar cerințe educaționale
d. resurse formative deosebite
e. perioade de boală

35. Cărui grup de cercetători ai limbajului îi aparține


următorul argument "timpul de învățare a limbajului este
mult prea scurt pentru a valida învățarea prin încercare și
eroare"?
a. adepți ai teoriei sociale
b. nativiști
c. adepți ai teoriei sociale și comportamentaliști
d. comportamentaliști
e. nativiști și comportamentaliști

36. În teoria lui E. Erikson, în perioada 12-18 ani, marcată


de dilema identitate versus confuzie, factorii sociali
determinanți sunt:
a. modelele și grupul celor de aceeași vârstă
b. relațiile de cuplu
c. îngrijirea maternă
d. părinții
e. cadrul familial lărgit

4
Grila raspunsuri corecte

septembrie 2005
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

BROŞURĂ CU SUBIECTE

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

COD BROŞURĂ

ATENŢIE!

NU DESCHIDEŢI CAIETUL DECÂT LA INDICAŢIA SUPRAVEGHETORULUI!

1. Caietul se predă la ieşirea din sala de examen!


2. Toate informaţiile necesare răspunsurilor corecte sunt conţinute în text.
3. Fiecare problemă are un singur răspuns corect.
4. La fiecare întrebare, marcaţi pe foaia de răspuns cercul corespunzător răspunsului pe care îl consideraţi
corect. Lăsaţi nemarcate cercurile care corespund răspunsurilor pe care le consideraţi greşite.
5. Puteţi rezolva problemele în orice ordine preferaţi.
6. Atunci când marcaţi răspunsul corect, atenţie la corespondenţa dintre numărul întrebării din această broşură şi
numărul întrebării de pe foaia de răspuns.

SUCCES!
Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos. După fiecare întrebare urmează cinci variante de răspuns, dintre care
doar una este corectă. Vă rugăm marcaţi pe foaia de răspuns varianta pe care o consideraţi corectă.

1. Actele ideomotorii presupun: 8. Fluența verbală, ca și componentă a inteligenței,


a. percepţia mişcărilor trecute reprezintă capacitatea de a:
b. reprezentarea mişcărilor viitoare a. reproduce formele obiectelor
c. percepţia mişcărilor prezente b. înțelege semnificația cuvintelor
d. reprezentarea mişcărilor trecute c. opera cu numere
e. exerciţii repetate pentru formarea schemelor perceptive d. vizualiza raporturile formă-spațiu
e. găsi rapid cuvinte în memorie
2. Preconceptul este echivalent cu:
a. un proces afectiv 9. „În absenţa proprietăţii numită .... am percepe mişcările
b. o imagine primară sacadat".
c. un concept figural a. disparitate retiniană
d. un procedeu de tipizare b. perspectivă liniară
e. o paralaxă c. interpoziţie
d. persistenţă a imaginii retiniene
3. "... este definit drept standardul pe care o persoană se e. convergenţă oculară
așteaptă și speră să-l atingă într-o sarcină dată."
a. Temperamentul 10. Pragul coeficientului de inteligenţă, dincolo de care
b. Nivelul de aspirație creşterea nivelului inteligenţei nu garantează o creştere
c. Locusul de control concomitentă a creativităţii, a fost plasat între valorile:
d. Interesul a. 130-145 IQ
e. Optimul motivațional b. 105-110 IQ
c. 125-130 IQ
4. În teoria lui E. Erikson, în perioada 12-18 ani, marcată de d. 100-110 IQ
dilema identitate versus confuzie, factorii sociali e. 115-120 IQ
determinanți sunt:
a. modelele și grupul celor de aceeași vârstă 11. "... reprezintă însușiri psihice și fizice relativ stabile,
b. părinții care-i permit omului să efectueze cu succes anumite
c. cadrul familial lărgit activități."
d. relațiile de cuplu a. Limbajul
e. îngrijirea maternă b. Procesele reglatorii
c. Procesele senzoriale
5. „În situaţia în care alţi indicatori ai adâncimii lipsesc, d. Temperamentul
creierul se foloseşte în ultimă instanţă de .... pentru a estima e. Aptitudinile
distanţa până la obiect".
a. disparitatea retiniană 12. În tipologia propusă de fiziologul rus I.P. Pavlov, tipul
b. interpoziţie puternic-neechilibrat-excitabil este corelat cu
c. convergenţa oculară temperamentul:
d. mărimea relativă a. extravert
e. perspectiva liniară b. coleric
c. flegmatic
6. Numărul stadiilor de dezvoltare a personalității d. sangvinic
identificate de Erikson este: e. melancolic
a. 7
b. 8 13. Un om care "Este, de obicei, deschis și se împrietenește
c. 9 ușor. Cunoaște multă lume." corespunde tipului
d. 3 temperamental:
e. 5 a. extravert
b. mobil
7. Potrivit teoriei piagetiene a inteligenței, care este etapa de c. impulsiv
dezvoltare cognitivă caracterizată de egocentrism? d. flegmatic
a. etapa raționamentului logico-matematic e. inert
b. etapa preoperațională
c. etapa operațiilor concrete 14. Cărui grup de cercetători ai limbajului îi aparține
d. etapa operațiilor formale următorul argument "timpul de învățare a limbajului este
e. etapa senzorio-motorie mult prea scurt pentru a valida învățarea prin încercare și
eroare"?
a. adepți ai teoriei sociale și comportamentaliști
b. nativiști și comportamentaliști
c. adepți ai teoriei sociale
d. comportamentaliști
e. nativiști

2
15. Intonația unei fraze poate exprima furie, ceea ce reflectă 22. "Este necesar ca memoria să se sprijine pe ..., care are
una dintre funcțiile de mai jos ale limbajului: menirea să construiască, să rezolve şi să soluţioneze situaţii
a. funcția de reprezentare problematice noi."
b. funcția de persuasiune a. inteligenţă
c. funcția de percepţie b. reprezentare
d. funcția emotiv-expresivă c. limbaj
e. funcția reglatorie d. percepţie
e. imaginaţie
16. Cei trei factori fundamentali care stau la baza tipologiei
temperamentale a școlii franco-olandeze sunt emotivitatea, 23. Pentru a uşura reţinerea unor informaţii care scapă
activitatea, și: memoriei logice, în pofida eforturilor pe care le facem, în
a. extraversiunea mod uzual folosim:
b. cogniția a. repetiţia globală
c. ambiția b. memorarea involuntară
d. răsunetul c. identificarea emoțiilor
e. forța d. metoda repetării secvenţiale
e. procedeele mnemotehnice
17. Care dintre subtestele de mai jos, nu face parte din testul
de inteligență Stanford-Binet (varianta a patra)? 24. Stocarea de durată a informaţiilor despre evenimente se
a. testul de memorie de scurtă durată realizează mai ales la nivelul:
b. măsurarea timpului de reacție a. memoriei senzoriale
c. testul de raționament cantitativ b. memoriei semantice
d. testul de raționament abstract / spațial c. memoriei de lucru
e. testul de raționament verbal d. memoriei episodice
e. memoriei de scurtă durată
18. În piramida trebuințelor propusă de psihologul A.
Maslow, deasupra trebuințelor estetice, se află: 25. Forma fundamentală a creativităţii, care nu este
a. trebuințele de iubire și apartenență la grup condiţionată de nicio aptitudine şi este cel mai uşor de
b. trebuințele de siguranță surprins în desenele copiilor este:
c. trebuințele de autorealizare a. creativitatea expresivă
d. trebuințele de stimă de sine b. creativitatea emergentă
e. trebuințele fiziologice c. creativitatea productivă
d. creativitatea inovativă
19. În modelul personalității dezvoltat de E. Erikson, crizele e. creativitatea inventivă
de dezvoltare reprezintă:
a. perioade de boală 26. Care dintre următoarele funcții ale limbajului "vizează
b. doar cerințe educaționale convingerea și incitarea interlocutorului la acțiune"?
c. tulburări mintale a. funcția persuasivă
d. resurse formative deosebite b. funcția de reprezentare
e. doar cerințe ale societății c. funcția de comunicare
d. funcția cathartică
20. Între modificările organice/ fiziologice care au loc în e. funcția reglatorie
procesul emoțional NU se regăseşte:
a. pantomimica 27. Teoria nativistă a însușirii limbajului propune o distincție
b. pulsul între:
c. diametrul pupilei a. memorie de scurtă durată și memorie de lungă durată
d. ritmul respirației b. integritate personală și disperare
e. ritmul cardiac c. aptitudini și capacități
d. senzații și percepții
21. NU ne referim la rolul reglator al cuvântului în situaţia în e. structură de suprafață și structură de profunzime
care:
a. înlănţuim unele serii de imagini 28. Care dintre următoarele instrumente de evaluare
b. evocăm reprezentări deja formate reprezintă un test de aptitudini?
c. organizăm elementele percepute într-un ansamblu unitar a. traducerea unor cuvinte într-o limbă străină
d. organizăm şi transformăm imaginile b. extemporalul
e. construim imagini mai bogate c. lucrarea de verificare a cunoștințelor
d. matricile progresive Raven
e. teza trimestrială

3
29. "Imaginaţia este procesul psihic care constă în obţinerea 36. Potrivit teoriei inteligenţei formulată de Spearman,
unor imagini noi în plan ..." factorul "s" reprezintă:
a. atitudinal şi voliţional a. eficienţa proceselor de diferențiere senzorială
b. afectiv şi motor b. factorul general al inteligenţei
c. motivaţional şi creativ c. cantitatea de cunoştinţe asimilate la şcoală
d. cognitiv şi voliţional d. factorul specific al inteligenţei
e. atenţional şi motivaţional e. capacitatea individului de a conserva proprietăţile fizice ale
obiectelor
30. Care din următoarele criterii este utilizat pentru
clasificarea senzaţiilor? 37. Probele non-verbale de măsurare a inteligenței:
a. natura conţinutului informaţional a. măsoară și trăsăturile de personalitate
b. variabilitatea sensibilităţii b. nu permit calculul coeficientului de inteligență
c. nivelul de conştientizare c. testează tipul de motivație a subiectului
d. durata senzaţiilor d. sunt mai puțin dependente de mediul cultural al subiecților
e. intensitatea stimulului e. includ și probe verbale

31. "Ansamblul ... (emoții, dispoziții, sentimente, pasiuni) 38. "Creșterea ... este proporțională cu intensificarea
constituie afectivitatea." motivație numai până la un punct, dincolo de care începe
a. scopurilor stagnarea și chiar regresul."
b. tulburărilor de personalitate a. performanței
c. senzațiilor b. aptitudinilor
d. proceselor cognitive c. sinelui
e. proceselor afective d. emoțiilor
e. personalității
32. Faţă de mărimea care se adaugă stimulului iniţial, pragul
diferenţial: 39. Care sunt elementele unui sistem de comunicare?
a. se află într-un raport constant a. comunicare, vocabular, limbă și decizie
b. creşte direct proporţional cu mărimea stimulului b. comunicare, interpretare și decizie
c. descreşte odată cu mărimea stimulului c. comunicare, vocabular, limbă și limbaj
d. creşte în progresie geometrică odată cu mărimea stimulului d. foneme, semnificații și reguli gramaticale
e. creşte în progresie aritmetică odată cu mărimea stimulului e. comunicare, cod, limbă și limbaj

33. Conform tipologiei temperamentale a școlii franco- 40. Una dintre structurile fundamentale, propusă de C.G.
olandeze, persoanele cu combinația emotiv, activ, primar, Jung în modelul său psihanalitic al personalității, se
corespund tipului temperamental: centrează pe dihotomia:
a. amorf a. comportament-emoție
b. nervos b. identitate-confuzie
c. sentimental c. coleric-flegmatic
d. apatic d. extraversiune-introversiune
e. coleric e. autonomie-rușine

34. În modelul propus de E. Erikson, dilema identitară "Pot


să aleg?" corespunde următoarelor calități ale Eului ce se
dezvoltă (miza):
a. inițiativă versus culpabilitate
b. competență versus inferioritate
c. integritate personală versus disperare
d. încredere versus neîncredere
e. generativitate versus stagnare

35. "… este dimensiunea dinamico-energetică a personalității


care se exprimă cel mai pregnant în conduită".
a. Imaginația
b. Temperamentul
c. Identitatea
d. Emoționalitatea
e. Percepția

4
Grila raspunsuri corecte

septembrie 2005