Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris Kelas/Semester : IX / Ganjil

Alokasi Waktu : 4 jam / minggu Tahun Pelajaran : 2015/2016

Nomor KI
Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Ket
Alokasi
1 2 3 4
Waktu
Nomor KD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2.1, 2.2,
1.1 3.1 4.1 4 JP 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.2, 3.3 4.2, 4.3 12 JP 4 4 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.4, 3.5 4.4, 4.5 16 JP 4 4 4 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.6 4.6 8 JP 4 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.7 4.7, 4.8 16 JP 4 4 4 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.8 4.9 12 JP 4 4 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.15 4.17 4 JP 4
2.3
Cadangan 0P

Jumlah 72 JP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
…………………, 27 Juli 2015
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

………………………………….. …………………………………..
NIP . NIP.
PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran / Seri : Bahasa Inggris Kelas/Semester : IX/ Genap


Alokasi Waktu : 4 jam / minggu Tahun Pelajaran : 2015/2016
Nomor KI
Alokasi Januari Februari Maret April Mei Juni Ket
1 2 3 4
Waktu
Nomor KD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2.1, 2.2,
1.1 3.9 4.10 12 JP 4 4 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.10 4.11 8 JP 4 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.11 4.12 12 JP 4 4 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.12 4.13 8 JP 4 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.14 4.14, 4.15 16 JP 4 4 4 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.13 4.16 4 JP 4
2.3
2.1, 2.2,
1.1 3.15 4.17 4 JP 4
2.3
Cadangan 16 JP 4 4 4 4

JUMLAH 80 JP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

…………………, 27 Juli 2015

Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

………………………………….. …………………………………..
NIP . NIP.