Sunteți pe pagina 1din 105

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 851/2018

CADRUL BUGETAR PE TERMEN MEDIU (2019-2021)

I. PREZENTARE GENERALĂ

A. Introducere
Cadrul bugetar pe termen mediu (2019-2021) (în continuare – CBTM (2019-2021))
este documentul principal în baza căruia urmează a fi elaborat bugetul anual pentru 2019.
Scopul elaborării CBTM (2019-2021) este de a oferi o analiză în conformitate cu cadrul
macroeconomic al țării, stabilind astfel baza pentru planificarea bugetară pe următorii ani, în
conformitate cu prioritățile strategice ale Guvernului.
CBTM (2019-2021) reprezintă o actualizare a CBTM (2018-2020) aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 609/2017, cu extinderea prognozelor și analizei pentru anul 2021.
CBTM (2019-2021) a fost elaborat cu respectarea indicatorilor-țintă ai cadrului macrobugetar
agreat în timpul celei de-a treia evaluări (din perioada 15–27 martie 2018) a Programului de
reforme economice susținut prin acordul pe trei ani semnat cu Fondul Monetar Internațional
(FMI).
Astfel, în conformitate cu angajamentele asumate de către Guvern prin semnarea
Programului cu FMI, actualizarea CBTM (2019-2021) a avut loc în perioada martie-iunie,
reflectînd politicile și indicatorii bugetar-fiscali agreați cu misiunea FMI și nu reflectă
măsurile de politică fiscală adoptate de către Parlament la sfîrșitul lunii iulie 2018.
CBTM (2019-2021) urmărește promovarea unei politici bugetar-fiscale prudente și cu
un profil al datoriei precaut, în același timp concentrîndu-se pe alocarea resurselor necesare
pentru cheltuielile sociale și cheltuielile ce stimulează creșterea economică. Astfel, la
determinarea deficitului bugetului public național a fost aplicată clauza de derogare pentru
investițiile capitale publice finanțate din surse externe (în conformitate cu art.15 din Legea
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014).
Obiectivul principal pe termen scurt și mediu rămîne implementarea reformelor
structurale, consolidarea finanțelor publice și a stabilității financiare drept condiții primordiale
pentru atingerea durabilității bugetar-fiscale, prin menținerea unui deficit al bugetului public
național la nivel sustenabil, evitînd riscurile legate de șocurile interne și externe, precum și
dependența excesivă de asistența financiară externă.
Prin adoptarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
s-au introdus reguli pentru întărirea guvernanței bugetar-fiscale. Aplicarea și consolidarea
regulilor bugetar-fiscale instituite în legislația națională capătă o importanță de prim ordin în
contextul proiecției bugetare pe anul 2019 și perspectiva 2020-2021.
Unul dintre obiectivele de bază ale CBTM (2019-2021), care constituie și o premisă
pentru susținerea noilor inițiative de politică, este eficientizarea utilizării resurselor bugetare și
redirecționarea resurselor existente spre programele de importanță majoră.
Prioritățile în contextul CBTM (2019-2021) reflectă întocmai prioritățile de politici
sectoriale pe termen mediu (2019-2021), aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.350/2018 și
derivă din Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”, Programul de activitate al
Guvernului pentru anii 2016-2018, Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană. Prioritățile de politici pe sectoare se bazează, de asemenea, pe alte documente
strategice sectoriale, care oferă autorităților bugetare flexibilitatea de a determina structura cea
mai adecvată și nivelurile posibile de finanțare pentru realizarea acestor obiective.
În procesul de elaborare a CBTM au avut loc consultările politicilor publice cu
ministerele de ramură pe parcursul lunii iunie 2018. Ca urmare a acestor discuții cu autoritățile
2

publice, limitele de cheltuieli sectoriale au fost actualizate în conformitate cu prioritățile din


sectoare. Limitele respective și principalele priorități sectoriale sînt reflectate în capitolul IV și
în anexele nr.2 și nr.3.
În baza limitelor sectoriale de cheltuieli, autoritățile publice urmează să actualizeze
strategiile sectoriale de cheltuieli, cu plasarea lor ulterioară pe paginile web ale autorităților.
De asemenea, în baza limitelor sectoriale, se elaborează limitele de cheltuieli pe autorități
publice centrale finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2019-2021.

B. Îmbunătățirea performanței economice


Rezultatele macroeconomice recente au depășit așteptările. În anul 2017 s-a înregistrat
o creștere economică de 4,5%, care a fost determinată de cererea internă puternică și de mediul
extern pozitiv. Cererea internă a crescut brusc în mare parte datorită consumului privat și
creșterii volumului investițiilor, care a înregistrat valori pozitive după criza din anii precedenți.
Cererea internă mai puternică a fost adversă comerțului net, importurile crescînd într-un ritm
mai rapid decît exporturile. Inflația medie anuală s-a apropiat de ținta stabilită de Banca
Națională a Moldovei și a atins nivelul de 6,6 la sută. Deficitul bugetului public național a
înregistrat 0,8% din PIB (comparativ cu cifra prognozată de 3,0 la sută). Deficitul mai mic se
datorează subexecutării cheltuielilor din partea bugetelor locale, precum și incertitudinii
finanțării proiectelor finanțate din surse externe, executării lucrărilor, efectuării achizițiilor și
rezilierii contractelor pe unele proiecte.
Tendințele macroeconomice înregistrate în anul 2017 au avut o continuitate și în anul
2018, unele demonstrînd o tendință și mai pronunțată, cu un impact pozitiv asupra bugetului.
Pe termen mediu, prognoza nu prevede înrăutățirea condițiilor macroeconomice, iar reformele
structurale preconizate urmează să aibă efect benefic asupra situației macroeconomice.

C. Gestionarea provocărilor bugetare continue


Consolidarea poziției bugetar-fiscale și gestionarea responsabilă a finanțelor publice
continuă să fie obiectivul principal al Guvernului pentru perioada 2019-2021. În acest context,
planificarea și executarea bugetară vor fi în conformitate cu regula bugetar-fiscală, care
limitează deficitul bugetar la 2,5% din PIB, excluzînd granturile. Avînd în vedere că spațiul
fiscal existent este limitat, Guvernul intenționează să atingă obiectivele din documentele
strategice prin alocarea mai eficientă a resurselor, precum și prin realocarea celor deja
existente în cadrul sectoarelor.
Cu toate acestea, punerea în aplicare a clauzei de derogare permite Guvernului să
finanțeze proiecte de investiții capitale peste limita deficitului (fără granturi) de 2,5% din PIB,
cu condiția ca aceste proiecte să fie finanțate din surse externe, astfel avînd surse reale de
finanțare și capacități de implementare.
În contextul provocărilor curente, Guvernul urmează să își concentreze eforturile pe
promovarea unor politici macroeconomice orientate spre stabilitate și reforme care să
favorizeze creșterea economică, obiectivele principalele ale politicii bugetare pentru anul 2019
și orizontul 2020-2021 fiind:
1) consolidarea finanțelor publice prin implementarea regulii bugetar-fiscale care
limitează deficitul bugetului public național (fără granturi) la 2,5% din PIB, precum și
întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea structurii cheltuielilor bugetare prin reducerea
cheltuielilor curente neproductive și crearea spațiului pentru proiecte de dezvoltare;
2) consolidarea veniturilor, prin extinderea bazei fiscale, adoptarea măsurilor pentru
combaterea economiei tenebre și avansarea în implementarea reformei administrării fiscale și
conformării fiscale. De asemenea, urmează a fi revizuite și optimizate diverse scutiri și/sau
cote reduse la TVA, accize, impozitul pe venit al persoanelor fizice, impozitul pe venit al
persoanelor juridice și impozitele pe proprietate. Aceste eforturi vor contribui la reducerea
treptată a dependenței de granturile externe;
3

3) promovarea unei politici prudente privind ocuparea forței de muncă și în domeniul


salarizării. În acest context, Guvernul se angajează să restrîngă angajarea în măsura necesară
pentru furnizarea eficientă de bunuri și servicii publice;
4) eficientizarea cheltuielilor, inclusiv celor destinate cheltuielilor capitale, sporirea
eficienței cheltuielilor în învățămînt și îmbunătățirea performanței în domeniul ocrotirii
sănătății;
5) implementarea unei politici clare de protecție socială, care nu numai va susține
categoriile sensibile ale populației, ci și va încuraja ocuparea forței de muncă, asigurarea
sustenabilității fiscale și administrarea rapidă și eficientă a acestor cheltuieli. Astfel, Guvernul
intenționează să mențină baza stimulentelor necesare creșterii economice durabile și a ocupării
forței de muncă.
Aceste elemente vizează în mod egal toate autoritățile bugetare, prin urmare este
necesară avansarea cooperării la nivel guvernamental pentru a permite monitorizarea agendei
de dezvoltare economică a țării, menținînd în același timp stabilitatea macrofiscală.

D. Eficientizarea cheltuielilor publice


O provocare pe termen mediu constă în îmbunătățirea eficienței de cheltuire a
resurselor bugetare. Pentru a furniza măsuri mai bine țintite și durabile de economisire,
precum și cheltuieli de o calitate sporită este necesară introducerea unei analize de cheltuieli
pe termen mediu pentru a consolida livrarea serviciilor publice și pentru a identifica domenii
potențiale pentru economii sau cîștiguri la nivel de eficiență.
La prima etapă pot fi supuse raționalizării cheltuielile ministerelor care au înregistrat
cheltuieli mari sau sectoarele unde cheltuielile au demonstrat că există un potențial sporit de
cîștiguri de eficiență. De asemenea pot fi efectuate și analize ce au o țintă a cheltuielilor pe
sectoare sau programe specifice. Pe termen mediu se preconizează ca fiecare minister de
ramură să facă obiectul raționalizării cheltuielilor bugetare.
Astfel, în cadrul măsurilor de reformă bugetară introduse pentru prima dată de Guvern
în anul 2018, cheltuielile curente ale statului cu privire la furnizarea de servicii publice fac
obiectul unei revizuiri periodice. În scopul pilotării exercițiului de raționalizare a cheltuielilor
în anul 2018, a fost selectat sectorul educației, și anume învățămîntul superior și cel
vocațional/profesional tehnic. Scopul pilotării acestui exercițiu este sporirea eficienței utilizării
banilor în acest sector, cu determinarea unor eventuale economii/cheltuieli neprioritare, care,
ulterior, vor fi direcționate la implementarea unor noi politici din sectorul educației, cu
includerea în CBTM (2020-2022) și corespunzător în bugetul pentru anul 2020.
Procesul de elaborare a prognozelor de cheltuieli pentru perioada 2019-2021 se
bazează pe următoarele principii, care urmează a fi luate în considerare la evaluarea
propunerilor de buget în procesul de planificare bugetară, în care estimările de cheltuieli sînt
menținute în plafonul prevăzut în limitele sectoriale pentru anul 2019 din CBTM (2019-2021).
Alocarea resurselor în CBTM (2019-2021) urmărește:
1) corelarea strînsă cu prioritățile stabilite în documentele naționale de planificare
strategică – Hotărîrea Guvernului nr.350/2018 cu privire la aprobarea priorităților de politici
sectoriale pe termen mediu (2019-2021), Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”,
Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Programul de activitate
al Guvernului pentru anii 2016-2018;
2) alocarea resurselor pentru programele de cheltuieli care sînt mai eficiente și au un
impact mai mare în atingerea obiectivelor de politici ale Guvernului;
3) obținerea unui raport înalt de „valoare pentru bani”, prin direcționarea resurselor
spre prioritățile de nivel înalt;
4) corelarea cu finanțarea externă, oferită prin intermediul partenerilor de dezvoltare.
Aceste principii servesc drept orientare pentru noi inițiative de finanțare și pentru
repartizarea spațiului fiscal (cheltuielile bugetului asupra cărora Guvernul poate decide fără a
4

pune în pericol poziția bugetar-fiscală și stabilitatea economică). Toate inițiativele noi


acceptate sînt incluse în limitele de cheltuieli definitivate.
La elaborarea propunerilor de buget pentru 2019 și a estimărilor pe termen mediu
(2019-2021), autoritățile/instituțiile bugetare trebuie să demonstreze modul în care planurile
lor bugetare răspund priorităților politice ale Guvernului. Autoritățile/instituțiile bugetare sînt
încurajate să îmbunătățească eficiența cheltuielilor în raport cu prioritățile date, inclusiv prin
redistribuiri în cadrul limitelor existente de cheltuieli.

II. PERSPECTIVE ECONOMICE

A. Perspective economice globale


1. Evoluția economiei globale atestă consolidarea creșterii în contextul relansării
investițiilor, productivității și comerțului. Ținînd cont de conjunctura existentă, se presupune o
creștere economică moderată a economiilor avansate, în timp ce băncile centrale renunță
treptat la măsurile post-criză și ritmul investițiilor se stabilizează. În economiile emergente și
în cele aflate în dezvoltare, creșterea economică ar urma să se consolideze în contextul
continuării relansării activităților exportatorilor de produse de bază și al stabilizării prețurilor.
2. Economia mondială a crescut cu 3,2% în anul 2016 și cu 3,8% în 2017. Creșterea
economică este în recuperare în economiile dezvoltate, SUA și zona euro înregistrînd cîte
2,3% pentru anul 2017. Producția în Comunitatea Statelor Independente, care a înregistrat o
scădere cu 2,2% în anul 2015, a atestat creșteri cu 0,3% în 2016 și cu 2,1% în 2017. Pentru
aceeași perioadă, în China și India, producția a crescut cu 6,9% și, respectiv, 6,7%. Pentru anul
2018, FMI prevede accelerarea creșterii economice în toate țările, pe cînd pentru 2019 în
accelerare rămîne doar economia Indiei cu 7,8% și creșteri puțin mai temperate se așteaptă
pentru restul țărilor.
3. Se preconizează că prețurile de consum în economiile avansate vor crește de la 1,7%
în anul 2017 la 2,0% în 2018 și 1,9% în 2019. Inflația prognozată în economiile emergente și
cele în curs de dezvoltare se situează în intervalul 4,3%–4,6% pentru anii următori (tabelul
2.1).
4. Volumul comerțului mondial a înregistrat o creștere de 4,9% în anul 2017 și se
preconizează că va accelera pînă la 5,1% în 2018, iar pentru 2019 va crește cu 4,7%.
5. Riscurile prognozei includ posibile sistări ale comerțului global, ale fluxurilor de
capital și ale migrației, înăsprirea condițiilor economice și financiare și a incertitudinii, plus
factori noneconomici, cum ar fi riscurile geopolitice.

Tabelul 2.1
Prognoza creșterii globale și indicele prețurilor
de consum pentru 2017-2019
(%)
2017 2018 2019
Efectiv Prognozat Prognozat

Creșterea produsului global brut (PGB)


Produsul global brut 3,8 3,9 3,9
Statele Unite ale Americii 2,3 2,9 2,7
Zona euro 2,3 2,4 2,0
Germania 2,5 2,5 2,0
Franța 1,8 2,1 2,0
Italia 1,5 1,5 1,1
Comunitatea Statelor Independente 2,1 2,2 2,1
Federația Rusă 1,5 1,7 1,5
5

China 6,9 6,6 6,4


India 6,7 7,4 7,8

Prețurile de consum
Economiile avansate 1,7 2,0 1,9
Zona euro 1,5 1,5 1,6
Economiile în curs de dezvoltare 4,0 4,6 4,3
Sursa: Fondul Monetar Internațional, World Economic Outlook, aprilie, 2017

B. Economia Republicii Moldova – evoluții recente și perspective


6. Economia națională, conform estimărilor preliminare, a crescut cu aproximativ 4,5%
în 2017. Acest lucru se datorează ascensiunii înregistrate în majoritatea activităților
economice, creșteri fiind înregistrate în domenii ca investițiile, comerțul exterior, consumul
privat și public.
7. Rata medie a inflației în perioada 2015-2017 a fost volatilă, de la creșterea de 9,7%
în 2015 și reducere la 6,4% în 2016, urmînd o ușoară creștere pentru anul 2017 (6,6%). Valuta
națională s-a apreciat de la 19,92 lei pentru un dolar SUA în 2016 pînă la 18,49 lei în 2017. O
politică monetară restrictivă, susținută de stabilizarea monedei naționale, a dus la apropierea
inflației de intervalul-țintă 5% +/- 1,5%.
8. În urma scăderii volumului exporturilor constatate în anul 2015 cu 19,5%, acestea au
înregistrat o creștere de 4% în 2016 și 19% în 2017, iar importurile au înregistrat o scădere de
25% în 2015, urmată de o creștere cu 0,8% și 20% respectiv pentru următoarele perioade.
9. În Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020” și în Documentul de dezvoltare
economică a Moldovei, care evidențiază importanța sporirii productivității, atragerii
investițiilor și promovării dezvoltării umane, sînt formulate politici pentru asigurarea unei
creșteri economice durabile și incluzive. Documentul de dezvoltare economică specifică
domeniile prioritare pentru creșterea economică și eradicarea sărăciei, educație, sectorul
financiar, climatul de afaceri, energetică și eficiența energetică, sectorul agricol, agroprocesare
și diversificarea exporturilor (boxa 2.1).

Boxa 2.1. Competitivitatea globală a Republicii Moldova


Raportul competitivității globale 2017-2018, publicat de Forumul Economic Mondial, clasează
competitivitatea Moldovei pe poziția 89 din cele 137 de țări chestionate, urcînd de la poziția
100 deținută în anul precedent. Studiul utilizează 114 indicatori pe baza a 12 piloni.
Principalele provocări ale competitivității pentru Republica Moldova sînt instituțiile eficiente,
mediul macroeconomic, eficiența pieței, dezvoltarea piețelor financiare, dimensiunea pieței,
gradul de sofisticare și inovație a afacerilor.

10. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova pentru


perioada 2018-2021 (tabelul 2.2) se bazează pe o serie de ipoteze. Acestea includ menținerea
condițiilor internaționale favorabile, continuarea reformelor structurale, promovarea
exporturilor și sprijinul acordat sectorului privat prin eforturi de simplificare și liberalizare,
menținerea stabilității financiare, a prețurilor și a cursului de schimb.
11. În perioada 2018-2021:
1) se preconizează ca PIB-ul real să înregistreze o creștere medie anuală de
aproximativ 4,0%. Această creștere este condiționată de evoluția relativ bună a sectoarelor
economiei naționale;
2) structura PIB va suporta unele schimbări: pe categorii de resurse va scădea ponderea
valorii adăugate brute de la 84,6% (în 2017) pînă la 83% (în 2021) cu majorarea, respectiv, a
ponderii impozitelor nete pe produs datorită reformei administrării fiscale.
6

Graficul 2.1
Structura PIB pe categorii de resurse, %
Prognoză

Sursă: Biroul Național de Statistică

3) creșterea cererii externe se va datora, în mare parte, creșterii consumului privat, ceea
ce se va reflecta în structura PIB pe categorii de utilizări. Ponderea consumului final al
gospodăriilor casnice în PIB se va majora de la 86% în 2017 pînă la 87% în anul 2021.
Totodată, ponderea formării brute de capital fix va fi în descreștere, de la 22% pînă la 21%.
Ponderea exportului net va diminua de la circa 28% la 26% în PIB;

Graficul 2.2
Structura PIB pe categorii de utilizări, %

Prognoză

Sursă: Biroul Național de Statistică

4) politica monetară va continua să fie orientată spre menținerea ratei inflației în


intervalul de 5% ±1,5% pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu;
5) se preconizează o apreciere a ratei medii de schimb față de dolarul SUA de la 18,49
lei în 2017 pînă la 16,83 lei în 2018, urmată de deprecierea treptată pentru următorii ani pînă la
18,51 lei/dolar SUA în anul 2021;
7

6) exporturile vor înregistra niveluri de creștere regresive pentru perioada 2018-2021


de la 15,1% la 5,7% cu o modificare medie anuală de 9,1%;
7) pentru importuri se prognozează reducerea ratei de creștere de la 17,4% în 2018 pînă
la 5,0% în 2021 cu o medie anuală de 8,9%, ceea ce presupune aprecierea negativă, în
continuare, a soldului balanței comerciale. În baza estimărilor, comerțul exterior cu statele
membre ale UE va crește ca urmare a implementării depline a Acordului de liber schimb cu
UE.
12. Factorii de risc pentru prognoza macroeconomică rămîn a fi în continuare:
1) condițiile meteorologice nefavorabile, care afectează agricultura și sectoarele de
prelucrare ale produselor agricole;
2) instabilitatea regională, care ar spori gradul de incertitudine;
3) evoluțiile negative în economiile principalilor parteneri comerciali ai Republicii
Moldova și ale țărilor de destinație pentru emigranții moldoveni.

Tabelul 2.2
Indicatorii macroeconomici ai Republicii Moldova
Unitatea de 2016 2017 2018 2019 2020 2021
măsură
Efectiv Efectiv Prog. Estimat Prog. Prog. Prog.
1
Produsul intern brut
în prețuri curente mld lei 135,4 150,4 160,1 163,0 177,9 193,9 211,5
rata reală de creștere % 104,5 104,5 103,0 103,8 103,8 103,8 104,0
Indicele prețului de consum
mediu anual % 106,4 106,6 104,3 104,1 104,7 105,0 105,0
Cursul de schimb
mediu anual lei/dolari SUA 19,92 18,49 17,68 16,83 16,99 17,97 18,51
Export de bunuri și servicii
nominal mil. dolari SUA 2045,3 2425,0 2540,0 2790,0 3052,0 3245,0 3430,0
Import de bunuri și servicii
nominal mil. dolari SUA 4020,3 4831,0 5100,0 5670,0 6130,0 6480,0 6805,0
Balanța comercială
nominal mil. dolari SUA -1975 -2406 -2560 -2880 -3078 -3235 -3375
Salariul nominal mediu lunar
nominal lei 5084,0 5697,0 6150,0 6180,0 6650,0 7250,0 7950,0
Fondul de remunerare a muncii
nominal mld lei 35,6 40,0 42,6 43,2 46,7 50,7 55,5

13. Prognoza detaliată a indicatorilor macroeconomici care au stat la baza estimărilor


CBTM (2019-2021) se regăsește în anexa nr. 1.

1
Valorile Produsului Intern Brut sînt reflectate conform metodologiei SCN, ONU-1993/SEC-1995
8

III. POLITICA BUGETARĂ ȘI PROGNOZELE


CBTM (2019-2021)

A. Prezentarea generală a politicilor

14. În perioada 2019-2021, Guvernul își va consolida progresele în asigurarea


stabilității și sustenabilității finanțelor publice, protejînd, în același timp, alocările pentru
cheltuielile sociale și de capital. Măsurile-cheie care necesită a fi întreprinse sînt:
1) consolidarea bazei fiscale prin raționalizarea scutirilor fiscale, îmbunătățirea
raportării privind impozitul pe venit și consolidarea administrării fiscale;
2) finanțarea asigurărilor sociale și de sănătate pe o bază mai durabilă;
3) cheltuieli publice mai eficiente, restructurarea administrației publice centrale și
locale, o mai bună orientare a beneficiilor sociale, îmbunătățirea finanțării și gestionării
programului de investiții publice;
4) extinderea și aprofundarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat, inclusiv ca
răspuns la oportunitățile reduse de împrumuturi externe concesionale;
5) consolidarea monitorizării și gestionării riscurilor bugetar-fiscale.

Respectarea regulii bugetar-fiscale

15. Pe durata CBTM (2019-2021), se păstrează implementarea regulii bugetar-fiscale


stipulate în Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014. Regula
bugetar-fiscală impune ca deficitul bugetului public național, excluzînd granturile, să nu
depășească 2,5% din PIB.
16. Totodată, în condițiile existenței surselor reale de finanțare a proiectelor de
investiții capitale finanțate din surse externe, se permite depășirea nivelului-limită al
deficitului bugetului public național.
17. Soldul bugetar negativ al bugetului public național se estimează a fi 2,5% din PIB
în 2018, 2,3% – 2019, 1,5% – 2020 și 1,4% – 2021. Aplicarea clauzei de derogare pentru
cheltuielile capitale finanțate din surse externe, cu respectarea concomitentă a țintelor de
deficit stabilite în Memorandumul cu Fondul Monetar Internațional în perioada 2019-2021,
reflectă încadrarea soldului bugetar în regula bugetar-fiscală (tabelul 3.1).

Tabelul 3.1
Concordanța cu regula bugetar-fiscală
(%
din PIB)

2018 2019 2020 2021

1. Limita soldului* BPN, excluzînd granturile (Regula bugetar-fiscală) (informativ) 2,5 2,5 2,5 2,5
2. Soldul BPN, excluzînd granturile + cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe 2,5 2,3 1,5 1,4

3. Derogarea utilizată de la regula bugetar-fiscală 2,2 1,8 1,8 1,2


4. Soldul BPN excluzînd granturile + Derogarea (în condițiile legii) (2+3) 4,7 4,1 3,3 2,6
5. Granturile 1,8 0,9 0,5 0,3
6. Soldul BPN (de casă) (4-5) 2,9 3,2 2,8 2,3

Cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe, total 4317 3 863 4 313 3 209
cheltuieli PFSE în scopul acoperirii clauzei de derogare 3522 3 203 3 491 2 538
Sursa: Ministerul Finanțelor
9

Cadrul bugetar-fiscal în conformitate cu obiectivele Programului


Fondului Monetar Internațional

18. CBTM (2019-2021) a fost elaborat cu respectarea indicatorilor-țintă ai cadrului


macrobugetar agreat în timpul evaluării a treia (din perioada 15–27 martie 2018) a
Programului susținut de FMI prin mecanismele de finanțare EFF (mecanismul de finanțare
extinsă) și ECF (mecanismul extins de creditare), tabelul 3.1a.
Tabelul 3.1a
Concordanța cu indicatorii-țintă ai Programului
Fondului Monetar Internațional
(mil.lei)
2019 2020 2021
Deficit de casă 5 738,7 5 423,9 4 811,3
Recreditarea IS* - net 470,2 1 172,3 905,9
Recreditarea IS – debursare 550,1 1 328,3 1 111,9
Recreditarea IS - rambursare 79,9 156,0 206,0
Deficit augmentat net 6 208,9 6 596,2 5 717,2
* IS - Întreprinderi de Stat
Sursa: Ministerul Finanțelor

19. Aflîndu-se la jumătate de termen în realizarea programului pe trei ani (noiembrie


2016 – noiembrie 2019), susținut de FMI, Guvernul promovează în continuare programul
cuprinzător de reforme, elaborat în scopul consolidării economice și eliminării
vulnerabilităților-cheie. În general, condițiile programului se realizează cu respectarea
parametrilor conveniți, stabilitatea macroeconomică a fost asigurată și economia continuă să
se consolideze. Prin urmare, este esențial de menținut angajamentul ferm de a promova politici
eficiente și buna guvernanță economică, pentru a consolida progresul realizat și a îmbunătăți
perspectivele economice ale țării.

20. La 29 iunie curent, Consiliul de directori executivi al FMI a aprobat a treia evaluare
a programului Republicii Moldova, susținut prin mecanismul extins de creditare (ECF) și
mecanismul de finanțare extinsă (EFF), în urma căreia Republica Moldova a primit circa 33,8
milioane dolari SUA legate de politici, asumate în cadrul programului.
O perspectivă fiscală și bugetară restrînsă – spațiu fiscal limitat

21. Agregatele bugetare pentru perioada CBTM (2019-2021) confirmă faptul că


Republica Moldova se află în continuă redresare, dar încă într-un cadru bugetar-fiscal foarte
constrîns (tabelul 3.2).

Tabelul 3.2
Agregate bugetare
Mil. lei % din PIB
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Aproba Prognoza Prognoza Prognoza Aproba Prognoza Prognoza Prognoza
t t t t t t t t

Total venituri 57 000 62 157 66 960 72 611 35,6 34,9 34,5 34,3
Impozite și taxe 51 918 57 977 63 387 69 111 32,4 32,6 32,7 32,7
Alte venituri 2 252 2 687 2 615 2 780 1,4 1,5 1,3 1,3
Granturi 2 830 1 493 958 720 1,8 0,8 0,5 0,3
10

Total cheltuieli 61 714 67 896 72 384 77 422 38,5 38,2 37,3 36,6
Cheltuieli curente 53 737 59 331 62 740 66 814 33,5 33,4 32,3 31,6
Cheltuieli capitale 7 977 8 566 9 644 10 609 5,0 4,8 5,0 5,0

Soldul bugetar -4 714 -5 739 -5 424 -4 811 -2,9 -3,2 -2,8 -2,3
Finanțat din:
împrumuturi externe 5 598 3 519 3 373 2 035 3,5 2,0 1,7 1,0
împrumuturi interne -260 990 2 665 2 610 -0,2 0,6 1,4 1,2
1
alte surse de finanțare -624 230 -614 166 -0,4 0,7 -0,3 0,1
Sursa: Ministerul
Finanțelor

Acoperirea cheltuielilor curente din venituri, cu excepția granturilor

22. Pe durata CBTM (2019-2021), sustenabilitatea bugetară estimată prin acoperirea


cheltuielilor curente din venituri (cu excepția granturilor) se va îmbunătăți în mod constant,
excedentul bugetar majorîndu-se de la 0,8% în 2018 pînă la 1,1% în 2021. Aceasta denotă
faptul că Guvernul va fi în stare să acopere cheltuielile principale fără a recurge la
împrumuturi, ceea ce reprezintă un indicator important al revenirii pe o traiectorie sustenabilă.
Perspectivele bugetare însă sînt foarte restrînse pentru perioada CBTM. Veniturile încă
urmează a fi colectate, iar opțiunile de finanțare sînt limitate.

Diminuarea asistenței acordate sub formă de granturi externe


23. Începînd cu anul 2019, volumul granturilor externe va scădea considerabil,
primordial din contul diminuării suportului bugetar din partea UE. Acest fapt va fi parțial
compensat prin reducerea cheltuielilor recurente în perioada CBTM. Cu toate acestea, volumul
redus de sprijin bugetar va afecta în mod inevitabil spațiul bugetar-fiscal, în special pentru
cheltuielile de capital.

Cheltuieli limitate pentru investiții capitale


24. Ponderea cheltuielilor capitale în totalul cheltuielilor rămîne modestă și reprezintă
circa 10% din totalul cheltuielilor bugetare în 2017. Pe termen mediu, va fi necesar un volum
mai mare de investiții publice în infrastructură și în alte domenii importante. CBTM (2019-
2021) prevede majorarea cheltuielilor capitale la aproximativ 13,7% din totalul cheltuielilor
bugetare.

Problema angajamentelor nefinanțate


25. Unele angajamente asumate rămîn încă neasigurate financiar. Astfel, suma totală a
solicitărilor suplimentare de resurse bugetare înaintate de către autoritățile publice în cadrul
audierilor de politici în procesul de elaborare a CBTM este de 6,5 mld lei în 2019, 7,0 mld lei
în 2020 și circa 6,5 mld lei în 2021. Din aceste solicitări, în limita spațiului fiscal disponibil,
au fost acceptate măsuri/acțiuni preponderent cu caracter social la nivel de 36 la suta (anul
2019) și 45 la sută (anii 2020-2021) din CBTM. Măsurile/acțiunile propuse de autoritățile
publice centrale și susținute în urma audierilor de politici sînt reflectate în anexa nr.3.

B. Venituri
Performanța în 2017
26. În anul 2017 veniturile bugetului public național au înregistrat 53 378 mil. lei
(35,5% din PIB), comparativ cu 45 954 mil. lei (33,9% din PIB) în 2016. Față de anul
precedent, veniturile bugetului public național au crescut cu circa 7 424 mil. lei sau cu 1,6% în
11

PIB. Partea majoră care a determinat această creștere a constituit încasările din impozite și
taxe, care s-au majorat cu 5 245 mil. lei sau cu 1,3% în PIB.
27. Performanța grupurilor principale de venituri pentru anul 2017 poate fi sintetizată
în modul următor:
1) încasările din impozitele pe venit au crescut cu 18,0%, reflectînd o majorare a
profitului și, respectiv, a venitului impozabil obținut de către agenții economici, precum și a
veniturilor sub formă de salariu atît în sfera bugetară, cît și în sectorul real comparativ cu anul
2016;
2) încasările contribuțiilor de asigurări sociale de stat și ale primelor obligatorii și de
asigurare medicală au crescut cu 18,2% și, respectiv, 12,6% în 2017. Creșterea poate fi
atribuită creșterii fondului de remunerare a muncii;
3) încasările din impozite și taxe pe bunuri și servicii au crescut cu 18,2% în 2017.
28. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la veniturile din accize (30,9%), ca urmare
a creșterii ratelor accizelor și a volumelor de importuri ale produselor accizabile. Veniturile din
TVA au înregistrat la fel o creștere destul de ridicată (15,8%), ca urmare a creșterii consumului
privat și a volumelor de importuri.
Alte venituri s-au majorat cu 14,8% în 2017, în principal ca urmare a creșterii
încasărilor din amenzi, iar granturile externe pentru suport bugetar și pentru proiectele
finanțate din surse externe au scăzut cu 26,5% în 2017.
29. Conform deciziilor primite de către Comisia Europeană și alți donatori, precum și
fluctuația cursului de schimb valutar, granturile pentru suport bugetar au fost debursate în
sumă de 740 mil. lei (1,4% din veniturile totale). Totodată, a avut loc o scădere, de la 974 mil.
lei la 269 mil. lei, a granturilor pentru finanțarea proiectelor investiționale, ţinînd cont de
nivelul executării lucrărilor și efectuarea achizițiilor pe proiecte în curs de execuție și
fluctuația cursului de schimb valutar.

Perspective de venituri pe termen mediu


30. Proiecțiile bugetare pe anii 2019-2021 demonstrează efortul Guvernului de a
consolida veniturile. Pe termen mediu se estimează că veniturile bugetare vor crește în valori
nominale de la 57 000 mil. lei în 2018 la 72 611 mil. lei în 2021 sau cu 24,7 la sută (tabelul
3.3). Majorarea veniturilor va fi susținută de creșterea PIB, intensificarea comerțului exterior,
majorarea cotelor accizelor, precum și de măsurile luate pentru consolidarea administrării
fiscale.
12

Tabelul 3.3
Tabelul sumar al veniturilor

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
(mil. lei)
Total venituri și granturi 45 954 53 378 57 000 62 157 66 960 72 611
Impozite și taxe 42 507 49 988 51 918 57 977 63 387 69 111
Impozitul pe venitul persoanelor fizice 3 181 3 649 3 852 4 252 4 626 5 059
Impozitul pe venitul persoanelor juridice 3 363 4 074 4 481 5 137 5 761 6 439
TVA 14 564 16 870 17 230 19 611 21 584 23 423
Accize 4 546 5 950 5 903 6 667 7 236 7 981
Taxe asupra comerțului exterior 1 452 1 5981 1 598 1 848 2 062 2 165
Impozite pe proprietate 403 546 543 577 588 598
Contribuții de asigurări sociale de stat 10 036 11 864 12 546 13 816 15 059 16 509
Prime de asigurări obligatorii de asistență medicală 3 240 3 648 3 924 4 256 4 635 5 076
Alte impozite și taxe 1 722 1 796 1 841 1 813 1 836 1 861
Alte venituri 2 074 2 381 2 252 2 687 2 615 2 780
Granturi 1 373 1 009 2 830 1 493 958 720
% din PIB
Total venituri și granturi 33,9 35,5 35,6 34,9 34,5 34,3
Impozite și taxe 31,4 33,2 32,4 32,6 32,7 32,7
Impozitul pe venitul persoanelor fizice 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Impozitul pe venitul persoanelor juridice 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0
TVA 10,8 11,2 10,8 11,0 11,1 11,1
Accize 3,4 4,0 3,7 3,7 3,7 3,8
Taxe asupra comerțului exterior 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0
Impozite pe proprietate 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Contribuții de asigurări sociale de stat 7,4 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8
Prime de asigurări obligatorii de asistență medicală 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4
Alte impozite și taxe 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9
Alte venituri 1,5 1,6 1,4 1,5 1,3 1,3
Granturi 1,0 0,7 1,8 0,8 0,5 0,3

PIB, informativ, mil. lei 135 397 150 369 160 100 177 938 193 935 211 504
13

Granturi externe
31. Se estimează că debursările de granturi externe se vor majora de la 0,7% din PIB în
2017 la 1,8% în 2018. Totodată, pe termen mediu, accesul Republicii Moldova la finanțări
suplimentare sub formă de granturi pentru suport bugetar este incert. Previziunile CBTM
(2019-2021) presupun că finanțarea din contul granturilor se va reduce de la 0,8% în 2019
pînă la 0,3% din PIB la sfîrșitul perioadei.

Politica fiscală și vamală


32. La baza politicii fiscale și vamale pentru perioada 2019-2021 va sta Conceptul de
rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal (actualizat). Acest document strategic vizează
armonizarea cadrului legislativ național la prevederile directivelor Uniunii Europene și
perfecționarea cadrului legislativ existent în baza calendarului de armonizare agreat.
33. Măsurile de politică fiscală și vamală pentru perioada 2019-2021 se axează pe
următoarele obiective:
1) armonizarea politicilor și regulamentelor fiscale cu standardele Uniunii Europene
legate de punerea în aplicare a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană;
2) facilitarea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltare și creștere;
3) generarea unor venituri suficiente și stabile pentru finanțarea cheltuielilor publice;
4) contribuția la o distribuție corectă și echitabilă a veniturilor;
5) îmbunătățirea și simplificarea sistemului fiscal.
34. Rescrierea Codului fiscal se va realiza prin prisma revizuirii (elaborării și/sau
modificării) titlurilor din Codul fiscal, conform următorului calendar (tabelul 3.4), care își va
regăsi reflectarea în Conceptul de rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal (varianta
actualizată).
Tabelul 3.4
Calendarul aferent revizuirii titlurilor din Codul fiscal
Nr. Acțiuni Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020
crt.
1 Revizuirea titlului I din Codul fiscal privind dispozițiile generale
Notă Titlul I din Codul fiscal va fi ✓ ✓ ✓
modificat gradual, în funcție de
modificările parvenite în
procesul de revizuire a celorlalte
titluri ale Codului fiscal
2 Revizuirea titlurilor II și X din Codul fiscal
Elaborarea proiectului titlurilor corespunzătoare ale Codului fiscal
privind impozitul pe venit (impozitul pe profit și impozitul pe venit
aferent persoanelor fizice) și aferent regimurilor speciale
2.1. Proiect elaborat ✓
2.2. Consultarea publică a ✓
proiectului legii
2.3. Expertizarea și definitivarea ✓
2.4. Aprobarea de Guvern a ✓
proiectului legii
2.5. Adoptarea în lectură finală a ✓
proiectului legii
3. Actualizarea titlurilor III și IV din Codul fiscal
Elaborarea proiectului legii ce conține norme ca urmare a revizuirii
scutirilor aferente TVA și accizelor la importul/livrarea de mărfuri și
servicii, norme referitoare la obiectul și sfera de aplicare a TVA,
persoanele impozabile, livrările impozabile cu TVA, regimurile
speciale, examinarea impozitării produselor energetice și a
electricității prin prisma directivelor Uniunii Europene
3.1. Proiect elaborat ✓
14

Nr. Acțiuni Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020


crt.
3.2. Consultarea publică a ✓
proiectului legii
3.3. Expertizarea și definitivarea ✓
3.4. Aprobarea de Guvern a ✓
proiectului legii
3.5. Adoptarea în lectură finală a ✓
proiectului legii
Notă Titlurile III și IV din Codul ✓ ✓
fiscal vor fi revizuite gradual, în
conformitate cu prevederile
Acordului de Asociere Republica
Moldova-Uniunea Europeană
4. Revizuirea titlurilor V și VI1 din Codul fiscal
Elaborarea proiectului titlurilor corespunzătoare ale Codului fiscal
privind impozitul pe avere și procedurile fiscale
4.1. Proiect elaborat ✓ ✓
4.2. Consultarea publică a ✓
proiectului legii
4.3. Expertizarea și definitivarea ✓
4.4. Aprobarea de Guvern a ✓
proiectului legii
4.5. Adoptarea în lectură finală a ✓
proiectului legii
5. Revizuirea titlurilor VI, VII, VIII, IX din Codul fiscal
Elaborarea proiectelor titlurilor corespunzătoare ale Codului fiscal
privind impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale, taxele pentru
resursele naturale, taxele rutiere
5.1. Proiect elaborat ✓ ✓
5.2. Consultarea publică a ✓ ✓
proiectului legii
5.3. Expertizarea și definitivarea ✓ ✓
5.4. Aprobarea de Guvern a ✓
proiectului legii
5.5. Adoptarea în lectură finală a ✓
proiectului legii
6. Completarea Codului fiscal cu un nou titlu ce va cuprinde
reglementările ce țin de modul de aplicare a primelor de
asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii
6.1. Proiect elaborat ✓ ✓
6.2. Consultarea publică a ✓ ✓
proiectului legii
6.3. Expertizarea și definitivarea ✓
6.4. Aprobarea de Guvern a ✓
proiectului legii
6.5. Adoptarea în lectură finală a ✓
proiectului legii

Impozitul pe venit

35. Încasările din impozitul pe venitul persoanelor fizice și juridice reprezintă


aproximativ 16,1% din impozitele și taxele totale pentru anul 2018. Pentru perioada 2019-
2021, acest indicator a fost estimat ținînd cont de cotele impozitului pe venit pentru persoanele
fizice, care, în prezent, constituie 7% și 18% și cota impozitului pe venitul persoanelor
15

juridice, care în prezent constituie 12%. Vor fi luate măsuri pentru a reduce evaziunea fiscală,
în special prin intermediul diminuării fenomenului „salariului în plic”, cu accent pe prevenirea
„subdeclarării”/declarării evazive a veniturilor.

Taxa pe valoarea adăugată

36. Veniturile din taxa pe valoarea adăugată reprezintă aproximativ 33,2% din totalul
impozitelor și taxelor în 2018. Pentru perioada 2019-2021, acest indicator a fost estimat
pornind de la menținerea cotei standard a TVA în mărime de 20% și a cotei reduse de 8%.
37. Pe termen mediu se prevede revizuirea facilităților fiscale și vamale. În acest sens,
restricționarea facilităților fiscale aferente TVA urmează a fi concepută să acționeze pe trei căi.
Prima direcție va consta în aplicarea cotei standard a TVA pentru o serie de mărfuri și servicii
scutite anterior de TVA. A doua direcție presupune aplicarea cotei reduse a TVA în schimbul
scutirii de TVA, iar a treia direcție prevede reformularea facilităților fiscale, prin restrîngerea
acestora.
38. Astfel, scutirile de TVA aferente livrării locuinței, pămîntului, mărfurilor și
serviciilor livrate de instituțiile de învățămînt, mărfurilor și produselor alimentare pentru copii,
serviciilor legate de îngrijirea bolnavilor și bătrînilor, serviciilor medicale, serviciilor
financiare urmează a fi examinate și reformulate, în contextul în care prevederile directivelor
Uniunii Europene reglementează scutirea de TVA pentru mărfurile și serviciile în cauză sau
cota redusă a TVA.
39. Importul/livrarea pachetelor de servicii turistice și a biletelor de tratament și de
odihnă în stațiunile balneoclimaterice, a tractoarelor agricole și a tehnicii agricole, a lucrărilor
de construcție și montaj al parcurilor eoliene și al parcurilor fotovoltaice, a utilajului și tehnicii
pentru colectarea deșeurilor, a aeronavelor, locomotivelor și vagoanelor automotoare etc. nu își
găsește reflectare în prevederile directivelor Uniunii Europene aferent scutirii de TVA sau cel
puțin a cotei reduse a TVA, fapt pentru care acestea trebuie reexaminate din perspectiva
utilității sociale a acestora.

Accizele
40. În anul 2018, încasările din accize reprezintă 11,4% din impozitele și taxele totale.
În perioada 2019-2021 vor fi luate măsuri pentru armonizarea conceptelor, legislației și
reglementărilor privind accizele pentru a reflecta mai îndeaproape standardele UE. Cotele la
produsele din tutun, băuturi alcoolice și produse petroliere vor fi majorate, pentru a le aduce în
conformitate cu valorile minime stabilite în directivele UE, fiind stabilite, gradual, cotele
accizelor pentru anul 2021.

Impozitul pe bunurile imobiliare


41. În prezent, impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă 1% din totalul impozitelor și
taxelor încasate în anul 2018, însă constituie o sursă importantă de finanțare pentru
administrațiile publice locale. Ajustarea sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare se va
realiza în urma revizuirii complexe a proceselor de evaluare a bunurilor imobiliare.

Impozitul pe avere
42. Se propune menținerea sistemului existent de aplicare a impozitului pe avere.

Contribuțiile la asigurările sociale de stat și primele de asigurare obligatorie de


asistență medicală
43. Încasările din contribuțiile de asigurări sociale de stat și primele de asigurare
obligatorie de asistență medicală constituie 31,7% din veniturile totale din impozite și taxe în
16

anul 2018. Sustenabilitatea financiară a bugetului asigurărilor sociale de stat și ale fondurilor
obligatorii de asistență medicală este una dintre prioritățile de politici pe termen mediu.

Politica vamală
44. Pe termen mediu, măsurile de politică vamală se vor concentra pe raționalizarea
legislației vamale și punerea în aplicare a unui nou Cod vamal, aliniat la legislația vamală din
Uniunea Europeană și din țările din regiune. Spectrul de servicii vamale pentru care se achită
taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se propune a fi revizuit prin prisma noului Cod
vamal, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere, care
prevede ca această taxă să se poată aplica doar în afara programului de lucru și în alte locuri
decît birourile vamale și posturile vamale, iar valoarea acestei taxe să nu depășească costul
serviciilor prestate.
45. Noul Cod vamal va fi precedat de elaborarea, definitivarea și aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal.

Politica de administrare fiscală și vamală


46. Politica de administrare fiscală pe termen mediu 2019-2021 este orientată spre
asigurarea corectitudinii, coerenței și transparenței în administrarea fiscală. În acest sens vor fi
întreprinse măsuri pentru:
1) promovarea și dezvoltarea serviciilor fiscale acordate contribuabililor;
2) promovarea principiilor de conformare voluntară;
3) dezvoltarea sistemului de management al riscurilor de neconformare fiscală în
vederea eficientizării acțiunilor de control și de prevenire a evaziunii fiscale;
4) revizuirea sistemului de amenzi, cu excluderea unora din Codul fiscal și includerea
în Codul contravențional, ținînd cont de practica internațională;
5) elaborarea și implementarea sistemului „Monitorizarea electronică a vînzărilor”.
47. În vederea sporirii eficienței serviciilor de administrare fiscală și pentru
îmbunătățirea colectării impozitelor și taxelor, în perioada 2019-2021 vor fi întreprinse
următoarele măsuri:
1) gestionarea operațională consolidată (monitorizarea proceselor; controlul
conformității fiscale, controlul fiscal și gestionarea arieratelor);
2) întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea performanței Direcției generale a
contribuabililor mari și a programului individual pe averile/bunurile de lux, inclusiv a
conformării persoanelor fizice cu statut de contribuabil mare.
48. Politica de administrare vamală va fi consolidată prin intermediul următoarelor
măsuri:
1) promovarea conformării voluntare la plata drepturilor de import/export prin
implementarea procedurilor vamale moderne, care facilitează comerțul extern și asigură
securitatea lanțului de aprovizionare internațional;
2) sporirea nivelului de securitate economică a statului și de securizare a frontierei de
stat;
3) transpunerea standardelor internaționale de facilitare a comerțului în reglementările
vamale naționale;
4) formarea unui efectiv consolidat cu un nivel înalt de profesionalism și integritate,
capabil să realizeze eficient și în mod transparent misiunea Serviciului Vamal.

C. Cheltuieli
Performanța în 2017
17

49. Cheltuielile publice în valoare nominală au crescut de la 48462,6 mil. lei în anul
2016 pînă la 54522,4 mil. lei în anul 2017. De asemenea, s-a majorat ponderea acestora în PIB
cu 0,5 puncte procentuale, de la 35,8% în anul 2016 pînă la 36,3% în anul 2017.
50. Cheltuielile de personal s-au majorat în volum nominal și ca pondere în PIB de la
8,1% în anul 2016 pînă la 8,3% în anul 2017. De asemenea, s-au majorat cheltuielile pentru
subsidii de la 1,6% din PIB în anul 2016 pînă la 1,7% din PIB în anul 2017. Cheltuielile pentru
prestații sociale s-au majorat în volum nominal, însă s-au diminuat de la 12,1% din PIB în anul
2016 pînă la 11,9% din PIB în anul 2017.
Tabelul 3.5
Prognoza cheltuielilor pe categorii economice (Bugetul public național)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
(mil. lei)
Total cheltuieli 48463 54522 61714 67896 72384 77422
Cheltuieli curente 43781 49089 53738 59331 62740 66814
Cheltuieli de personal 10967 12505 13769 14947 16097 17343
Bunuri și servicii 9501 10589 11817 13101 13610 14415
Dobînzi 1812 1959 1886 2072 2201 2311
Subsidii 2134 2546 2215 2912 2834 2445
Prestații sociale 16404 17965 19833 21212 22440 23559
Alte 2963 3525 4218 5087 5558 6742
Cheltuieli capitale 4682 5433 7976 8566 9644 10609
(% din PIB)
Total cheltuieli 35,8 36,3 38,5 38,2 37,3 36,6
Cheltuieli curente 32,3 32,6 33,6 33,3 32,4 31,6
Cheltuieli de personal 8,1 8,3 8,6 8,4 8,3 8,2
Bunuri și servicii 7,0 7,0 7,4 7,4 7,0 6,8
Dobînzi 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
Subsidii 1,6 1,7 1,4 1,6 1,5 1,2
Prestații sociale 12,1 11,9 12,4 11,9 11,6 11,1
Alte 2,2 2,3 2,6 2,9 2,9 3,2
Cheltuieli capitale 3,5 3,6 5,0 4,8 5,0 5,0

PIB, informativ, mil. lei 135397 150369 160100 177938 193935 211504
Sursa: Ministerul Finanțelor

Politica și prognoza cheltuielilor: 2019-2021


Prioritățile politicii cheltuielilor
51. Ca și în anii precedenți, Guvernul își propune să rămînă prudent și să promoveze
utilizarea eficientă a resurselor publice alocate serviciilor publice, programelor de asistență
socială și dezvoltării și întreținerii infrastructurii. Aceste obiective vor fi atinse prin
intermediul următoarelor măsuri:
1) gestionarea eficientă a salarizării în sectorul public, în raport cu implementarea
restructurării administrației publice din Republica Moldova;
2) susținerea reformelor structurale în sectoare-cheie, precum educația și sănătatea,
pentru a asigura o prestare mai eficientă a serviciilor, în concordanță cu resursele bugetare
disponibile;
3) asigurarea unei finanțări adecvate pentru programele de protecție socială și o mai
bună orientare și gestionare a programelor;
18

4) prioritizarea cheltuielilor operaționale și de întreținere ale autorităților administrației


publice centrale, pentru a asigura o mai bună alocare a resurselor pentru serviciile publice;
5) consolidarea gestionării programului de investiții capitale.

Cheltuieli de personal
52. În domeniul salarizării angajaților din sectorul bugetar, CBTM (2019-2021) include
alocații pentru implementarea în continuare a măsurilor salariale prevăzute de legislația în
vigoare. Cheltuielile de personal pentru perioada 2019-2021, deși vor fi mai mari cu 26% în
termeni nominali, se așteaptă să se reducă de la 8,4% din PIB în 2019 la 8,2% în 2021.
Dinamica cheltuielilor de personal pe anii 2018-2021 se prezintă în tabelul 3.6.
Tabelul 3.6
Dinamica cheltuielilor de personal pe anii 2018-2021
2018 2019 2020 2021
Cheltuieli de personal din bugetul public național, mil. lei 13768,6 14946,8 16096,6 17343,3
Creșterea anuală, valoare absolută, mil. lei 1178,2 1149,8 1246,7
Creșterea anuală, % 8,6 7,7 7,7
PIB, mil. lei 160100,0 177900,0 193900,0 211500,0
% din PIB 8,6 8,4 8,3 8,2

53. În domeniul remunerării muncii, obiectivul primordial pe termen mediu îl


constituie fortificarea cadrului legislativ și normativ în domeniu, în scopul perfecționării și
eficientizării sistemului de salarizare a angajaților din economia națională, menite să asigure o
creștere sustenabilă a salariilor angajaților, corelată cu ritmurile de creștere a productivității
muncii.
54. În sectorul bugetar se preconizează implementarea noii legi privind sistemul unitar
de salarizare, care va veni cu o viziune conceptual nouă asupra modului de stabilire a
salariilor, transparent, echitabil, capabil să reflecte și să remunereze performanța profesională
în domeniul de activitate.
55. În scopul protejării de către stat a salariaților cu retribuție mică din unitățile cu
autonomie financiară se va reexamina anual cuantumul minim garantat al salariului în sectorul
real, în funcție de creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a
productivității muncii la nivel național.
56. Se va extinde aplicarea sistemelor netarifare ca modalități de diferențiere a
salariilor angajaților orientate spre rezultatele finale ale activității de producție și financiare ale
unităților.
57. Concomitent, în perioada de referință vor fi elaborate și realizate acțiuni în vederea
minimizării practicii de achitare a salariilor „în plic” și „muncii la negru”, precum și se va
examina posibilitatea schimbării modalității de stabilire a salariului minim garantat în țară.
58. În condițiile constrîngerilor financiare care au un caracter persistent, pentru
susținerea în continuare a reformelor sectoriale și administrative, este necesară constrîngerea și
raționalizarea cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, astfel încît o parte a costurilor
majorărilor salariale să fie acoperită din contul resurselor economisite în urma reorganizărilor
structurale și a optimizării numărului de personal din sectorul bugetar. În perioada 2019-2021
se preconizează reducerea numărului de unități de personal în instituțiile finanțate din bugetul
de stat cu peste 1300 de unități.
59. Nivelul înalt al cheltuielilor de personal (peste 20% din cheltuielile totale ale
bugetului public național) și deficiențele sistemului de salarizare în vigoare impun necesitatea
de monitorizare permanentă și control strict, precum și planificarea eficientă, în vederea
sporirii transparenței cheltuielilor de personal în sectorul bugetar.
19

60. Astfel, la elaborarea de către autoritățile administrației publice centrale și locale a


proiectului de buget pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021 urmează să se țină cont de
măsurile de majorări salariale aplicate în anul 2018, care au continuitate conform prevederilor
legislației în vigoare, ajustările structurale deja operate și reformele structurale planificate
pentru anii 2019-2021 pe domeniile respective, precum și de politicile noi acceptate pentru
anii 2019-2021 ce implică cheltuieli de personal.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii


61. Se va menține tendința de creștere în valoare nominală a cheltuielilor pentru bunuri
și servicii, însă raportate la PIB acestea se vor diminua de la 7,4% în anul 2018 pînă la 6,8% în
anul 2021. Majorarea acestor cheltuieli rezultă din specificul programelor de cheltuieli
implementate în sectoare și în final urmează să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor
publice.

Plata dobînzilor
62. Plățile aferente dobînzilor vor crește în valoare nominală, însă raportate la PIB se
vor reduce de la 1,2% în anul 2018 pînă la 1,1% în anul 2021. Politica și managementul
datoriei de stat sînt discutate mai detaliat în secțiunea D a prezentului capitol.

Subsidiile
63. Pentru anii 2019-2021 se estimează o diminuare a subsidiilor raportate la PIB pînă
la 1,2% în anul 2021. Cele mai importante programe de subsidii sînt direcționate gospodăriei
drumurilor, transporturilor și producătorilor agricoli. Pe termen mediu și lung se prevede de a
revizui programele majore de subvenționare pentru a determina eficacitatea și eficiența
acestora și pentru a identifica unde sînt necesare reforme.

Prestațiile sociale
64. Prestațiile sociale reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli economice și
includ trei grupuri de prestații sociale:
1) prestațiile de asigurări sociale, finanțate din veniturile proprii ale bugetului
asigurărilor sociale de stat;
2) prestațiile de asistență socială, achitate din mijloacele bugetului de stat;
3) prestațiile sociale ale angajatorilor, achitate la locul de muncă.
Prestațiile de asigurări sociale reprezintă 64,7% din totalul de prestații sociale, iar
prestațiile de asistență socială – 32,3% și prestațiile sociale ale angajatorilor – 0,3%. Bugetul
de stat acoperă, de asemenea, orice deficit al contribuțiilor de asigurări sociale necesare pentru
a acoperi plățile pentru prestațiile de asigurări sociale de stat.

Cheltuielile capitale
65. Se estimează că totalul cheltuielilor capitale va reveni la 4,8% din PIB în 2019 și
va avea tendința de creștere pînă la 5,0% din PIB în 2021 (tabelul 3.7). O prioritate de bază
pentru perioada 2019-2021 va fi îmbunătățirea calității planificării și gestionării investițiilor
publice.
66. O prioritate pe termen scurt este evaluarea portofoliului proiectelor investiționale și
selectarea celor viabile, care merită să fie continuate (portfolio cleaning). Astfel, urmează a fi
elaborată Metodologia de „curățare” a portofoliului, pentru identificarea și închiderea
proiectelor neperformante. Ulterior, se vor lua măsuri pentru implementarea progresivă a
procedurilor îmbunătățite stabilite în Ghidul pentru pregătirea și evaluarea proiectelor de
investiții capitale publice în sectorul public.
Tabelul 3.7kjkkj
Cheltuieli capitale
20

(% în PIB)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
Total cheltuieli bugetare 35,8 36,3 38,5 38,2 37,3 36,6

inclusiv
Cheltuieli capitale bugetare 3,5 3,6 5,0 4,8 5,0 5,0
Sursa: Ministerul Finanțelor

D. Finanțarea și datoria de stat

Obiectivele de gestionare a datoriei de stat

67. Obiectivul principal al managementului datoriei de stat este de a asigura


necesitățile de finanțare ale soldului (deficitului) bugetului de stat la nivel acceptabil de
cheltuieli pe termen mediu și lung, în condițiile limitării riscurilor implicate. În concordanță cu
acest obiectiv de politică, acțiunile în perioada 2019-2021 se vor concentra pe:
1) dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat;
2) contractarea împrumuturilor de stat externe, ținînd cont de raportul cost–risc;
3) managementul riscului operațional asociat datoriei de stat.
Tabelul 3.8

Soldul bugetar și sursele de finanțare pentru anii 2016-2021


(% din PIB)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efecti Efecti Aproba Prognoza Prognoza Prognoza
v v t t t t
Soldul
bugetului -1,9 -0,8 -2,9 -3,2 -2,8 2,3
public național
Surse de finanțare:
Împrumut extern net 2,6 1,6 3,5 2,0 1,7 1,0
din care: Susținerea bugetară 2,3 1,7 2,0 1,2 0,5 0,3
Proiecte finanțate din surse externe 1,1 0,7 3,1 2,3 2,8 2,1
Rambursarea creditelor externe -0,9 -0,9 -1,5 -1,5 -1,6 -1,5
Împrumut intern net 0,7 0,7 -0,2 0,6 1,4 1,2
Alte surse de finanțare -1,5 -1,5 -0,4 0,7 -0,3 0,1
participarea în
din care: 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
capital
Total surse de finanțare 1,9 0,8 2,9 3,2 2,8 2,3
Sursa: Ministerul Finanțelor

Finanțarea externă
68. Prognozele indică, pe termen mediu, un declin al finanțării soldului bugetului de
stat din surse externe, din cauza reducerii fluxurilor destinate susținerii bugetului, astfel
creditorii externi vor aloca surse preponderent pentru implementarea proiectelor de investiții
21

capitale. Se estimează că cei mai mari creditori externi ai Guvernului, pe termen mediu, vor
rămîne Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Fondul Internațional
pentru Dezvoltare Agricolă etc.
Finanțarea internă
69. Se estimează că finanțarea internă netă a bugetului de stat se va majora de la 0,6%
din PIB în 2019 la 1,3% din PIB în 2021. Acest fapt reflectă creșterea cerințelor de finanțare,
ca urmare a reducerii finanțării externe.
70. În prezent predomină finanțarea internă prin emisiunea de valori mobiliare de stat
cu scadența de pînă la 12 luni. Unul dintre obiectivele de gestionare a datoriei de stat în
perioada anilor 2019-2021 rămîne extinderea maturității valorilor mobiliare de stat și
dezvoltarea pieței valorilor mobiliare de stat. Acțiunile Ministerului Finanțelor, pe termen
mediu, întreprinse în scopul realizării acestui obiectiv se vor axa pe creșterea gradului de
transparență și predictibilitate a pieței valorilor mobiliare de stat, monitorizarea și evaluarea
performanțelor dealerilor primari.

Soldul și deservirea datoriei


71. Pe termen mediu, ponderea datoriei de stat în PIB se va diminua de la 38,6% la
sfîrșitul anului 2018 pînă la 36,7% la sfîrșitul anului 2021, fapt ce se explică prin ritmul de
creștere mai mare al PIB-ului prognozat comparativ cu ritmul de creștere al soldului datoriei
de stat. Astfel, soldul datoriei de stat va înregistra o majorare de la 61 729,5 mil. lei la sfîrșitul
anului 2018 pînă la 77 562,1 mil. lei la sfîrșitul anului 2021 (tabelul 3.9).
Tabelul 3.9
Soldul datoriei de stat pentru anii 2016-2021
(% din PIB)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
Total Soldul datoriei (la sfîrșitul
37,5 34,4 38,6 35,4 37,0 36,7
anului de gestiune)
Datoria externă 21,6 19,3 23,7 21,0 22,5 22,1
Datoria internă 15,9 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6
(mil. lei)
Total Soldul datoriei (la
50 785, 51 660,
sfîrșitul anului de gestiune) 61 729,5 62 939,4 71 763,5 77 562,1
8 3
29 266, 29 081,
Datoria externă 37 869,9 37 439,8 43 548,9 46 687,5
2 8
21 519, 22 578,
Datoria internă 23 859,6 25 499,6 28 214,6 30 874,6
6 5
Sursa: Ministerul Finanțelor

72. Se estimează că plățile dobînzilor și comisioanelor aferente datoriei de stat vor


crește mai lent decît în ultimii ani și vor rămîne în jur de 1,1% din PIB pe parcursul anilor
2019-2021. În această perioadă, pentru serviciul datoriei de stat externe se preconizează a se
utiliza mijloace în sumă de 1 442,2 mil. lei (23,2% din total), iar pentru serviciul datoriei de
stat interne – 4 764,5 mil. lei (76,8% din total). În fiecare din anii 2019, 2020 și 2021,
cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat interne vor oscila în legătură cu majorarea soldului
datoriei de stat interne în această perioadă, precum și în condițiile micșorării ratelor dobînzii la
valorile mobiliare de stat.
22

Tabelul 3.10

Serviciul datoriei de stat în anii 2016-2021


(% din PIB)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
Total serviciul datoriei
de stat 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0
Datoria externă 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2

Datoria internă 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8

Sursa: Ministerul
Finanțelor

Garanțiile de stat
73. Pe termen mediu, se estimează că soldul garanțiilor de stat va fi egal cu soldul
garanțiilor emise pentru creditele ipotecare în cadrul Programului „Prima casă”.

Recreditarea de stat
74. Recreditarea de stat în anul 2017 a însumat 783,21 mil. lei (0,5% din PIB) și se
preconizează că va ajunge la 1 667,0 mil. lei (0,8% din PIB) în anul 2021. În structura
mijloacelor financiare destinate recreditării în perioada 2019-2021 sub aspectul ramurilor
economiei naționale, ponderea majoră le revine sectorului energetic, complexului
agroindustrial și transportului.

Tabelul 3.11
Operațiuni de recreditare
(% din PIB)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
Recreditarea bugetului local 0,05 0,04 0,02 0,01 0,0 0,0
Recreditarea întreprinderilor de stat
0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5
(pentru proiecte de investiții)
Recreditarea sectorului privat 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

Total resurse recreditate 0,4 0,5 0,8 0,7 1,0 0,8


Sursa: Ministerul Finanțelor

Recreditarea directă a întreprinderilor de stat și a sectorului privat


75. Pe parcursul anilor 2019-2021 se evidențiază un trend ușor crescător al recreditării
întreprinderilor de stat (de la 0,4% PIB în 2018 pînă la 0,5% PIB în 2021) ca urmare a
implementării de către întreprinderile de stat a proiectelor de importanță majoră națională.
76. Viitoarele propuneri de împrumut ar trebui, prin urmare, să fie însoțite de:
1) studii de fezabilitate ample, care au fost supuse unei revizuiri independente, care
confirmă viabilitatea economică și financiară a proiectului;
23

2) un plan de afaceri pe termen mediu pentru întreprinderile de stat, care demonstrează


confirmarea viabilității operațiunilor sale de bază;
3) o evaluare independentă a riscului de credit care identifică măsurile necesare pentru
consolidarea administrării și gestionării întreprinderii.

Împrumuturile acordate prin intermediul sectorului bancar


77. Împrumuturile externe sînt canalizate sectorului privat prin intermediul sectorului
bancar. În acest caz băncile sînt responsabile de evaluarea cererilor de împrumut și aprobarea
împrumuturilor, precum și își asumă riscul de credit. Pe termen mediu și lung, această
modalitate rămîne prioritară. Pe parcursul anilor 2019-2021 se preconizează recreditarea
sectorului privat în sumă de 1 731,6 mil. lei.

Recreditarea unităților administrativ-teritoriale


78. În vederea implementării proiectelor finanțate din surse externe în teritoriu de către
autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor recreditează împrumuturi de stat externe. Prin
această modalitate sînt implementate proiecte în domeniul construcției locuințelor sociale,
dezvoltarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă.

IV. CADRUL DE CHELTUIELI PENTRU 2019-2021


A. Linia de bază și spațiul fiscal
79. Capitolul respectiv abordează prioritățile de cheltuieli și alocarea resurselor
bugetare în cadrul a 10 grupuri sectoriale, respectînd clasificarea internațională a funcțiilor
guvernamentale (CoFoG), aplicată de Ministerul Finanțelor pentru raportarea cheltuielilor
publice. Se face distincția între două elemente de bază ale cadrului de cheltuieli:
1) linia de bază: cheltuielile pe termen mediu pentru asigurarea financiară a volumului
actual de servicii publice în baza politicilor existente și actelor normative în vigoare (exclude
plățile aferente dobînzilor);
2) spațiul fiscal: finanțarea disponibilă pentru proiectele de investiții publice (în curs de
desfășurare și noi), precum și pentru noile inițiative de politică pentru perioada anilor 2019-
2021;
3) informația referitor la linia de bază și spațiul fiscal rezervat pentru CBTM (2019-
2021) se prezintă în tabelul 4.1.
80. Linia de bază a fost stabilită în conformitate cu cadrul bugetar restrîns și constituie
circa 92% din cheltuielile totale. Este necesar de a continua identificarea economiilor și
măsurilor de eficientizare a programelor în cadrul liniei de bază pentru a elibera resursele în
vederea menținerii și consolidării serviciilor și pentru satisfacerea cererilor de cheltuieli
nediscreționare.
81. Cheltuielile de bază în contextul CBTM (2019-2021) au fost determinate pe baza
analizei alocărilor bugetare din anul 2017, a alocațiilor aprobate pe anul 2018 și a unui
exercițiu de actualizare, ținînd cont de factorii tehnici, cum ar fi schimbările prognozate în
rîndul înmatriculărilor în instituțiile de învățămînt și numărul beneficiarilor de prestații
sociale. Ulterior, pornind de la cadrul estimat de resurse, a fost calculat spațiul fiscal total.

Tabelul 4.1
Linia de bază bugetară și spațiul fiscal
(mil. lei) (% din PIB)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Prognozat Prognozat Prognozat Prognozat Prognozat Prognozat
Total cheltuieli (exclusiv dobînzile) 65824 70183 75112 37,0 36,2 35,5
Total cheltuieli pentru linia de bază 62581 65027 64974 35,2 33,5 30,7
24

Total spațiu fiscal disponibil 3243 5156 10138 1,8 2,7 4,8
din care:

inițiative politice (cheltuieli curente) 2653 3488 7506 1,5 1,8 3,5
cheltuieli capitale 590 1668 2632 0,3 0,9 1,2
Sursa: Ministerul Finanțelor

82. Limitele de cheltuieli de bază pentru 2019-2021 s-au majorat comparativ cu


prognozele limitelor anuale din ultimii ani pentru CBTM (2018-2021). Obiectivul pe termen
mediu este de a asigura un buget viabil, oferind în același timp posibilități de finanțare pentru
noi măsuri de politică prioritare.
83. Un factor semnificativ în majorarea spațiului fiscal pentru cheltuielile de investiții
capitale sînt proiectele finanțate din surse externe, precum proiectele în domeniul drumurilor și
sistemul penitenciar.

B. Implicații și priorități ale cadrului de cheltuieli sectoriale

Tendințele recente
84. Alocările de cheltuieli pentru grupurile din sectorul social (sănătate, odihnă și
cultură, educație și protecție socială) au reprezentat 25,5% din PIB în bugetul anului 2018 și
68% din totalul cheltuielilor planificate ale bugetului public național (excluzînd plățile
aferente dobînzilor). Începînd cu anul 2016, cheltuielile totale raportate la PIB au înregistrat o
creștere, cu majorări în alocările pentru servicii în domeniul economiei (care includ
agricultura, sectorul energetic, dezvoltarea sectorului privat și sectorul transporturilor),
protecția socială, ocrotirea sănătății, învățămînt, serviciile publice generale.
Tabelul 4.2
Cheltuieli pe funcții (grupuri sectoriale) pe anii 2016-2018
(% din PIB)
2016 2017 2018
Efectiv Efectiv Aprobat
Servicii de stat cu destinație generală (excluzînd
plățile aferente dobînzilor) 2,5 2,5 2,7
Apărare națională 0,4 0,4 0,4
Ordine publică și securitate națională 2,5 2,7 2,8
Servicii în domeniul economiei 3,4 3,6 4,9
Protecția mediului 0,1 0,1 0,1
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor
comunale 0,8 0,9 1,0
Ocrotirea sănătății 4,8 4,8 5,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 0,9 0,9 0,9
Învățămînt 6,3 6,4 6,5
Protecție social 12,8 12,7 13,1
Total cheltuieli (excluzînd plățile aferente
dobînzilor) 34,5 35,0 37,4
Itemi Memo: PIB (mil.lei) 135400 150369 160100
Plăți aferente dobînzii (% din PIB) 1,3 1,3 1,2

Sursa: Ministerul Finanțelor

C. Politica și prioritățile privind cheltuielile


Perspectivele CBTM (2019-2021)
25

85. Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018, Strategia Națională


de Dezvoltare „Moldova-2020”, Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea
Euroepană și prioritățile de politici sectoriale pe termen mediu pentru anii 2019-2021,
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 350/2018, sînt principalele documente care au servit ca
bază pentru stabilirea priorităților de politici sectoriale în CBTM (2019-2021).
86. Prioritățile de politici pe sectoare se bazează, de asemenea, pe alte documente
strategice sectoriale care oferă autorităților bugetare flexibilitatea de a determina cea mai
adecvată structură a programelor de cheltuieli și nivelurile posibile de finanțare pentru
implementarea acestora.
87. La baza alocării resurselor pe sectoare în CBTM (2019-2021) au stat următoarele
priorități:
1) cheltuielile de investiții capitale în sectoarele infrastructurii economice;
2) asigurarea durabilității programelor în sectoarele sociale;
3) îmbunătățirea eficienței serviciilor publice/administrației publice generale.

Prognoza cheltuielilor pe grupuri sectoriale pentru anii 2019-2021


88. Tabelul 4.3 rezumă alocările prognozate pentru CBTM (2019-2021) pe categoriile
principale CoFoG.
Tabelul 4.3
Cheltuieli pe funcții pentru anii 2018-2021
(mil. lei) (% din PIB)
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Apro- Progno- Progno- Progno- Apro- Progno- Progno- Progno-
bat zat zat zat bat zat zat zat
Total cheltuieli
(excluzînd plățile
aferente dobînzilor) 59828 65824 70183 75112 37,4 37,0 36,2 35,5
Servicii de stat cu
destinație generală
(excluzînd plățile
aferente dobînzilor) 4372 4910 4875 4787 2,7 2,8 2,5 2,3
Apărare națională 628 772 893 988 0,4 0,4 0,5 0,5
Ordine publică și
securitate națională 4459 4997 5298 5207 2,8 2,8 2,7 2,5
Servicii în domeniul
economiei 7807 8571 9435 6967 4,9 4,8 4,9 3,3
Protecția mediului 184 267 273 253 0,1 0,1 0,1 0,1
Gospodăria de locuințe
și gospodăria
serviciilor comunale 1612 1582 1573 1603 1,0 0,9 0,8 0,8
Ocrotirea sănătății 7978 8531 8962 9503 5,0 4,8 4,6 4,5
Cultură, sport, tineret,
culte și odihnă 1406 1542 1578 1636 0,9 0,9 0,8 0,8
Învățămînt 10433 11196 11469 12007 6,5 6,3 5,9 5,7
Protecție socială 20949 22574 23835 25011 13,1 12,7 12,3 11,8
Sursa: Ministerul Finanțelor
89. Principalele provocări și priorități pe domenii sînt prezentate în continuare.

Servicii generale de stat


90. Unul dintre obiectivele Guvernului pe termen mediu este consolidarea
responsabilității autorităților administrației publice prin îmbunătățirea gestionării acestora și
asigurarea prestării unor servicii publice de calitate.
91. A fost inițiat de către Guvern procesul de elaborare a Strategiei naționale de
dezvoltare ,,Moldova 2030”, care are menirea de a identifica factorii fundamentali care au
26

influențat și vor continua să influențeze traiectoria de dezvoltare a țării în perioada de pînă în


anul 2030. În acest context, se va pune accent pe optimizarea și operaționalizarea unui sistem
de planificare strategică riguros, integrat și coerent, precum și corelat cu resursele financiare
disponibile.
92. Reforma administrației publice este o prioritate strategică a Guvernului, care, de
altfel, este prevăzută și în Agenda de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană,
pentru că aceasta este conexă cu multe alte reforme, care trebuie să fie realizate în Republica
Moldova. Sectorul public urmează să fie ajustat evoluțiilor socioeconomice, iar administrația
publică eficientă și profesionistă poate servi ca un avantaj competitiv pentru dezvoltarea țării.
Noul concept al sistemului administrativ public trebuie să fie bazat pe așa valori ca
transparența, predictibilitatea, responsabilitatea, adaptabilitatea și eficiența.
Planurile Guvernului sînt îndreptate spre continuarea procesului de reformă a
administrației publice în conformitate cu Strategia privind reforma administrației publice
pentru anii 2016-2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 911/2016) și pregătirea reformei
administrative teritoriale. Acest subiect necesită o abordare multidimensională, analize
aprofundate, inclusiv a experienței altor țări în acest domeniu, și dialog cu reprezentanții
autorităților publice locale, experți, alte părți interesate.
93. De asemenea, pe termen mediu va continua procesul modernizării serviciilor
publice în conformitate cu Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor
publice pentru anii 2017-2021 (Hotărîrea Guvernului nr. 966/2016) în scopul creșterii calității
și accesibilității serviciilor publice, digitizării acestora, instituționalizării centrelor universale
de prestare a serviciilor publice și creării acestora la nivel local.
94. Obiectivul guvernamental de reintegrare a țării își propune drept scop dezvoltarea
și modernizarea instituțiilor din sistemul educațional, din domeniul culturii, de reabilitare a
apeductelor, de iluminare stradală, precum și altor activități conexe în Zona de Securitate și în
localitățile din stînga Nistrului.

Justiția, ordinea și securitatea publică


95. Sectorul ordinea publică și securitatea națională include domeniile ordinea publică,
securitatea națională, justiția și penitenciare.
96. Pe parcursul ultimilor ani în acest sector au fost adoptate cadrul normativ, un
număr mare de documente strategice în domeniu, prin care s-au reformat conceptual o serie de
instituții-cheie din domeniile vizate, și anume: sistemul judecătoresc, organele procuraturii,
avocatura, sistemul de executare, poliția etc. Au fost adoptate legi prin care s-au instituit noi
mecanisme și instituții.
97. Obiectivul strategic în domeniul justiției este asigurarea unui sistem al
justiției accesibil, eficient, independent, transparent și responsabil față de societate, care să
corespundă standardelor internaționale și celor mai bune practici europene. Astfel, Guvernul
acordă o atenție sporită asigurării continuității reformei în sectorul justiției.
98. Procesul de reformare a sistemului afacerilor interne are drept scop constituirea
unui sistem de ordine și securitate publică integrat, capabil să asigure servicii publice de
calitate pentru protecția persoanei, siguranța societății și statului. Prin urmare, o atenție
deosebită va fi atribuită pregătirii inițiale și continue profesionale ale polițiștilor la toate
nivelurile, precum și dotării corespunzătoare a acestora.
99. În cadrul sistemului penitenciar se urmărește instituirea unui sistem eficient de
executare a pedepsei, modernizarea infrastructurii pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție
și garantarea siguranței de detenție.
100. Prioritățile pe termen mediu din sector derivă din documentele strategice
sectoriale: Strategia națională de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020, Strategia
de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, Strategia de reformare a Trupelor de
Carabinieri pentru anii 2017-2020, Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii
27

2016-2020, Strategia de reformare a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii


Moldova.
101. În domeniile vizate, pe termen mediu, au fost identificate o serie de provocări
majore:
1) realizarea planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor
existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești;
2) reformarea sistemului penitenciar în scopul diminuării numărului mare de
condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
3) reformarea Poliției și a Trupelor de Carabinieri;
4) consolidarea capacităților de asigurare eficientă a securității naționale;
5) sporirea gradului de securitate a frontierei și de siguranță a persoanelor;
6) îmbunătățirea calității serviciilor prestate cetățenilor etc.
102. Pentru CBTM (2019-2021) au fost identificate următoarele priorități de bază:
1) implementarea planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor
existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești;
2) modernizarea infrastructurii sistemului penitenciar;
3) garantarea siguranței sistemului de detenție;
4) realizarea unui serviciu de poliție profesionist și eficient, care exercită atribuțiile
sale în interesul cetățeanului și al comunității;
5) consolidarea capabilităților Trupelor de Carabinieri de menținere, asigurare și
restabilire a ordinii publice, de prevenire și combatere a criminalității, de protecție a
cetățeanului și statului cu mijloace și metode moderne;
6) dezvoltarea capabilităților de intervenție în caz de incendii și situații de urgență;
7) consolidarea managementului integrat al frontierei de stat și al sistemului de
gestionare a migrației;
8) consolidarea capacităților de asigurare eficientă a securității naționale.
103. Pentru susținerea realizării acțiunilor prevăzute în Strategia de dezvoltare a
Poliției pentru anii 2016-2020 și Strategia de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii
2017-2020 au fost atrase mijloace financiare acordate de către Uniunea Europeană prin
suportul bugetar pentru reformarea Poliției, a cărui valoare constituie pentru anii 2017-2021–
51,0 mil. euro.

Apărarea națională
104. Apărarea națională este un domeniu fundamental și distinct al securității naționale,
care se află într-o relație de interdependență cu procesele de dezvoltare a statului. Structurile
consultative și de conducere ale Armatei Naționale asigură funcționalitatea sistemului de
apărare pe timp de pace și război.
105. Apărarea națională se confruntă cu un șir de provocări, printre care cele mai
importante sînt:
1) armament și tehnică militară învechite, păstrate în condiții neadecvate;
2) obiecte de infrastructură în stare de degradare continuă;
3) stocuri pe cale de epuizare;
4) deficit de personal calificat și fluctuația acestuia;
106. Obiectivele de bază în domeniul apărării sînt dezvoltarea și modernizarea
capacității de apărare a Armatei Naționale, creșterea și menținerea contribuției Republicii
Moldova la misiunile și operațiile internaționale cu privire la consolidarea păcii. Astfel, se
propune crearea unei armate moderne, profesionale care să corespundă cu cerințele actuale și
capabilă de a răspunde atît provocărilor interne, cît și celor externe.
107. Prioritățile pe termen mediu în acest sector rezultă din mai multe documente
strategice și de planificare, printre care: Programul „Armata Profesionistă 2018-2021”,
Strategia națională de apărare, Strategia securității naționale a Republicii Moldova.
28

108. În scopul atingerii obiectivelor stabilite pe domeniul dat, au fost identificate


următoarele priorități:
1) profesionalizarea Armatei Naționale prin majorarea treptată a numărului efectivului
de militari prin contract;
2) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii militare și sociale;
3) dotarea cu armament, muniții și echipament modern;
4) îmbunătățirea condițiilor sociale pentru militari și sporirea atractivității serviciului
militar în societate;
5) intensificarea relațiilor de cooperare cu partenerii externi;

Sectorul economic
109. Pe parcursul următoarei perioade, Guvernul se va concentra în special pe
dezvoltarea economică, ocuparea forței de muncă și bunăstarea socială. Punerea în aplicare a
acestor priorități va constitui cea mai mare parte a cadrului bugetar în eforturile pe care
Guvernul le va întreprinde pentru a asigura o creștere economică și a crea noi locuri de muncă.
Pentru a realiza aceste obiective, Guvernul va pune accent pe crearea unui mediu fiscal mai
favorabil, îmbunătățirea politicii comerciale și integrarea în economia globală, inclusiv
îmbunătățirea mediului de afaceri, continuarea proiectelor existente de modernizare a
infrastructurii, precum și politicile în sectorul energetic și sprijinul continuu acordat
agriculturii și dezvoltării rurale.
110. Fiind unul dintre principalii piloni ai dezvoltării economice, susținerea de către
stat se concentrează pe alocarea mijloacelor financiare care ar contribui la consolidarea
activității agenților economici în particular și a mediului de afaceri în general. Principalele
mecanisme de susținere a sectorului economic sînt subvențiile care se alocă din Fondul
național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, programele de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii (PARE 1+1), precum și programele de inițiere a afacerilor
pentru tinerii antreprenori (START-UP).

Dezvoltarea sectorului privat


111. Susținerea dezvoltării sectorului privat este unul dintre obiectivele fundamentale
ale Guvernului, înscrise în principalele documente de dezvoltare strategică a țării. Conform
proiectului Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, în vederea asigurării unei
creșteri economice durabile, pînă în anul 2020 urmează să fie asigurate schimbări structurale
ale economiei naționale, prin înlocuirea modelului inerțial de creștere, bazat pe consumul
alimentat de remitențe, în favoarea unui model dinamic, bazat pe atragerea de investiții,
dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri și servicii. Astfel, în scopul dezvoltării
sectorului privat, politicile statului țintesc următoarele domenii de intervenție:
1) promovarea exporturilor și atragerea investițiilor prin efectul cumulat al
investițiilor străine și al celor locale, integrate în lanțurile tehnologice ale investitorilor străini
și canalizate în sectoarele economice orientate spre export;
2) ameliorarea mediului de afaceri – Republica Moldova își propune să
îmbunătățească mediul de afaceri, astfel încît pînă în anul 2020 riscurile și costurile asociate
fiecărei etape a ciclului de viață al afacerii să fie mai mici decît în țările din regiune;
3) dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii prin transformarea
întreprinderilor mici și mijlocii într-un factor al creșterii economice sustenabile, prin
îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare, dezvoltarea culturii
antreprenoriale, încurajarea tînărului antreprenor și spiritului inovator, dezvoltarea
parteneriatelor în afaceri;
4) administrarea eficientă a patrimoniului de stat prin impulsionarea procesului de
privatizare a patrimoniului.
29

112. În scopul atingerii obiectivelor stabilite pe domeniul dat, au fost identificate


următoarele priorități:
1) ameliorarea climatului investițional și promovarea imaginii Republicii Moldova ca
destinație pentru investițiile străine directe;
2) sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni și asigurarea
valorificării potențialului de export pe piața mondială, în special pe piața Uniunii Europene;
3) îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare
orientate spre export;
4) eliminarea barierelor administrative și a constrîngerilor în lansarea, derularea și
lichidarea afacerilor;
5) facilitarea accesului la instrumentele de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și
promovarea culturii antreprenoriale în rîndul populației;
6) impulsionarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat din domeniile
liberalizate, bazat pe principiile transparenței, legalității și eficienței.
113. Guvernul va depune eforturi pentru eliminarea barierelor juridice și reducerea
birocrației, subvenționarea întreprinderilor cu potențial de export, operaționalizarea zonelor de
liber schimb și lupta împotriva economiei informale. Scopul este de a dezvolta politici care să
permită creșterea investițiilor în afaceri, în special în sectorul producției și în serviciile cu
valoare adăugată. În vederea susținerii întreprinderilor cu potențial de export, Guvernul își
propune să implementeze și să dezvolte noi programe cu sprijinul partenerilor de dezvoltare.
De asemenea, subvenționarea locurilor de muncă este o prioritate a Guvernului care, ca și alte
politici, își propune să contribuie la creșterea economică.
30

Sectorul energetic
114. Sectorul energetic este un alt sector de bază al economiei naționale care are un rol
important în implementarea cu succes a programelor de dezvoltare a economiei, precum și în
menținerea stabilității sociale.
115. Printre provocările majore cu care se confruntă sectorul energetic al Republicii
Moldova la momentul actual se pot menționa:
1) dependența de importul de resurse energetice și energie electrică;
2) necesitatea construcției de linii electrice de înaltă tensiune în sectorul
electroenergetic pentru a îndeplini criteriile de siguranță și de a crește capacitatea interfeței cu
sistemul electroenergetic al României;
3) necesitatea de a asigura în sectorul gazelor naturale diversificarea surselor și căilor
de aprovizionare;
4) eficiența scăzută la producerea și distribuția energiei electrice și termice din cauza
instalațiilor și rețelelor învechite;
5) implementarea redusă a legislației privind performanța energetică a clădirilor,
eficiența energetică și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
6) implementarea redusă a proiectelor de eficientizare a energiei și valorificare a
potențialului regenerabil.
116. În scopul diminuării impactului provocărilor menționate pentru CBTM (2019-
2021) au fost identificate următoarele priorități:
1) asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale prin diversificarea căilor și
surselor de alimentare, concomitent cu consolidarea rolului Republicii Moldova în calitate de
culoar de tranzit bidirecțional al gazelor naturale;
2) asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și consolidarea rolului
Republicii Moldova de culoar de tranzit al energiei electrice;
3) crearea unei platforme de generare a energiei electrice și termice prin asigurarea
retehnologizării și încălzirii centralizate eficiente, cu utilizarea tehnologiei de cogenerare;
4) îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea nivelului de valorificare a surselor de
energie regenerabile pînă în anul 2020.
117. Dezvoltarea infrastructurii energetice pentru asigurarea unei surse stabile de
energie și gaze naturale va fi tratată cu prioritate în cadrul politicii guvernamentale pentru
acest sector. Pentru perioada menționată, cu suportul partenerilor de dezvoltare, Guvernul își
propune implementarea unor proiecte majore de investiții capitale:
1) construcția conductei de transport de gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău,
proiect care va fi implementat cu suportul partenerilor din România;
2) interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al
României prin construcția liniei electrice Vulcănești–Chișinău;
3) reabilitarea rețelelor electrice, care presupune modernizarea și reutilarea
infrastructurii electrice;
4) implementarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea clădirilor încălzite
și/sau răcite.

Agricultura
118. Agricultura în Republica Moldova este o activitate volatilă și foarte vulnerabilă la
riscuri, fiind susceptibilă la factori naturali, cum ar fi înghețurile, inundațiile, secetele,
eroziunile și căderile de grindină. Reducerea dependenței de astfel de fenomene este o
provocare majoră pe termen mediu și lung în acest sector. Alte provocări, inclusiv pe termen
mediu, sînt:
1) nivelul scăzut de competitivitate a produselor agricole;
2) insuficiența investițiilor și a capitalului;
31

3) lipsa infrastructurii de vînzări atît la nivel național, cît și la nivel local;


4) lipsa de diversitate a produselor;
5) fragmentarea excesivă a terenurilor agricole, ceea ce contribuie la scăderea
randamentului producției prin nerespectarea tehnologiilor de cultivare și degradare a solului;
6) vulnerabilitatea înaltă la schimbările climatice;
7) accesibilitatea inputurilor agricole;
8) imposibilitatea de extindere a agriculturii irigate ca măsură de control al riscurilor în
agricultură;
119. Urmărind continuarea reformelor și sprijinul acordat sectorului agricol prin
Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și prin sursele
considerabile ale donatorilor externi, Guvernul va continua să sprijine sectorul agricol, care
reprezintă o prioritate în implementarea Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală
pentru anii 2014-2020.
120. Pentru CBTM (2019-2021) în acest domeniu ca priorități principale au fost
identificate:
1) creșterea ponderii produselor agricole cu valoare adăugată;
2) creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurarea și
modernizarea pieței;
3) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură;
4) îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural prin creșterea ponderii produselor
agricole cu valoare adăugată;
5) sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole și a apei;
6) sprijinirea tehnologiilor de producție prietenoase mediului, a produselor ecologice,
inclusiv a biodiversității.
121. Principalele măsuri care vor fi implementate în sector sînt:
1) Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, care presupune
acordarea subvențiilor producătorilor agricoli pentru domeniile strategice ale sectorului;
2) Proiectul „Agricultura competitivă”, care presupune acordarea granturilor pentru
producătorii agricoli și grupurile de producători;
3) Programul rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD VI) și Programul
de reziliență rurală (IFAD VII);
4) Proiectul „Livada Moldovei”, prin care vor fi susținuți producătorii agricoli în
domeniul horticulturii.

Transporturile și infrastructura drumurilor


122. Transporturile și infrastructura drumurilor includ cinci din cele mai importante
ramuri din sectorul real al economiei naționale, printre care: transportul auto, transportul
feroviar, transportul naval și aerian și gospodăria rutieră.
123. Calitatea infrastructurii de transport este pe larg percepută ca o componentă
importantă a competitivității și a mediului de afaceri în general și, prin urmare, reprezintă un
factor important în atragerea investițiilor și asigurarea competitivității exporturilor. Starea
proastă a drumurilor și a infrastructurii feroviare este privită drept o constrîngere majoră, care
împiedică dezvoltarea economică și necesită investiții publice substanțiale. O infrastructură
rutieră adecvată este o precondiție pentru dezvoltarea regională armonioasă și pentru accesul
populației la servicii publice. În perspectivă, în urma instituirii Zonei de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător între Republica Moldova și Uniunea Europeană, infrastructura
rutieră este indispensabilă pentru valorificarea potențialului de export al producătorilor
autohtoni.
124. Principalele probleme și provocări cu care se confruntă domeniul în cauză sînt:
1) starea proastă a obiectelor infrastructurii drumurilor naționale și locale;
2) lipsa utilajului modern pentru întreținerea drumurilor naționale și locale;
32

3) starea proastă a obiectelor infrastructurii feroviare;


4) starea proastă a obiectelor infrastructurii căilor navigabile interne;
5) lipsa autorității responsabile pentru siguranța rutieră.
125. În acest sens, pentru perioada anilor 2019-2021 au fost identificate un șir de
priorități care necesită a fi implementate cu suportul donatorilor externi, în special Banca
Mondială și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare:
1) asigurarea dezvoltării și implementării politicii naționale durabile în domeniul
transporturilor și infrastructurii drumurilor;
2) asigurarea dezvoltării și menținerii infrastructurii drumurilor publice în condiții de
siguranță;
3) revitalizarea și dezvoltarea transportului naval;
4) revitalizarea și dezvoltarea transportului feroviar, care presupune implementarea
proiectului de restructurare și reorganizare a ÎS „Calea Ferată din Moldova”;
5) crearea autorității responsabile responsabile pentru siguranța rutieră.
126. Pe perioada CBTM (2019-2021), susținerea financiară a sectorului se va face prin
intermediul mijloacelor fondului rutier pentru întreținerea, reparația și reconstrucția drumurilor
publice naționale și locale, prin intermediul Programului național „Drumuri bune pentru
Moldova” și din contul mijloacelor donatorilor externi, destinate în special pentru
reconstrucția drumurilor și construcția unor drumuri noi.
127. În vederea realizării acestor priorități, se impun măsuri dincolo de simpla alocare
a resurselor financiare publice. Este necesară explorarea potențialului de parteneriat public-
privat în domeniul infrastructurii drumurilor și serviciilor de logistică aferente serviciilor de
transport și serviciilor aferente infrastructurii drumurilor. Managementul rețelei de drumuri se
află, de asemenea, în vizorul Guvernului. Reducerea cheltuielilor administrative pînă la
standardul prescris de legislație reprezintă o sursă de economii care poate conduce la
realizarea într-o măsură mai adecvată a lucrărilor de întreținere.

Sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare


128. Sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare face parte din sectorul gospodăria
comunală și de locuințe, care creează condiții pentru viața de zi cu zi a locuitorilor Republicii
Moldova.
129. Principalele probleme și provocări cu care se confruntă domeniul în cauză sînt:
1) accesul redus al populației (în special al celei din mediul rural) la surse sigure de
apă și calitative și sisteme de canalizare, ceea ce afectează condițiile de trai și constituie un
factor de risc pentru apariția unor boli condiționate de consumul de apă potabilă neconformă;
2) infrastructura ce funcționează în domeniul alimentării cu apă și sanitație, în
domeniul epurării apelor uzate aflată într-o stare avansată de uzură și degradare continuă,
necesitînd reabilitare și modernizare;
3) insuficiența investițiilor, lipsa interesului sectorului privat de a investi în dezvoltarea
infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, insuficiența capacităților de absorbție a
fondurilor orientate spre acest sector.
130. În scopul diminuării impactului provocărilor menționate, pentru CBTM (2019-
2021) au fost identificate următoarele priorități:
1) asigurarea graduală a accesului la apă sigură și sanitație adecvată pentru toate
localitățile și populația Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății,
demnității și calității vieții și la dezvoltarea economică a țării;
2) asigurarea epurării apei uzate urbane în conformitate cu cerințele
Directivei 91/271/CEE;
3) extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă și canalizare în contextul
regionalizării serviciului.
33

131. Pentru perioada menționată, cu suportul partenerilor de dezvoltare, Guvernul își


propune implementarea unor proiecte majore de investiții capitale:
1) proiectul de alimentare cu apă a raionului Cahul;
2) continuarea implementării proiectelor de alimentare cu apă și canalizare din contul
mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională.

Sănătatea
132. Pe parcursul ultimilor ani, în baza priorităților stabilite în cadrul sistemului de
sănătate au fost obținute mai multe rezultate, care contribuie nemijlocit la ameliorarea
continuă a sănătății populației, protecția cetățenilor de riscurile financiare la accesarea
serviciilor calitative de sănătate, reducerea inegalităților în utilizarea și distribuirea serviciilor
și satisfacerea beneficiarilor.
133. Totuși, pe lîngă rezultatele înregistrate, au fost identificate unele probleme cu care
se confruntă sistemul de sănătate, cum ar fi: prevalența mare a bolilor transmisibile și
netransmisibile, insuficiența cadrelor medicale, eficiența scăzută a prestatorilor de servicii
medicale din cauza supracapacităților sistemului și utilizării ineficiente a resurselor, asigurarea
insuficientă cu transport sanitar etc.
134. Însă, în scopul asigurării continuității reformelor inițiate ce vizează sporirea
accesului și creșterea calității serviciilor medicale, pentru CBTM (2019-2021) au fost
identificate următoarele priorități:
1) reforma serviciului de sănătate publică;
2) controlul bolilor transmisibile și netransmisibile;
3) dezvoltarea asistenței medicale de urgență;
4) modernizarea asistenței medicale primare;
5) reforma asistenței medicale spitalicești.
135. Alocările pentru sănătate sînt susceptibile de a crește pe termen mediu. Avînd în
vedere că finanțarea publică este ridicată în comparație cu țările cu o dezvoltare economică
similară, este necesară în continuare o utilizare mai eficientă a resurselor guvernamentale în
cadrul bugetului disponibil.
136. Astfel, pe perioada CBTM (2019-2021), susținerea financiară a acestui sector,
prezentată în tabelul 4.4, se va face prin intermediul mijloacelor provenite din primele de
asigurare obligatorie de asistență medicală în mărime procentuală și cele în sumă fixă,
mijloacelor bugetului de stat și bugetelor locale.
137. Estimările cheltuielilor pe termen mediu pentru sectorul respectiv, pe anii 2018-
2021, sînt prezentate în tabelul 4.4.
Tabelul 4.4
Cheltuielile pe termen mediu pentru
sectorul ocrotirea sănătății pe anii 2018-2021
(mil. lei)

2018 2019 2020 2021


Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
Cheltuieli bugetul public 7941,4 8494,8 8925,3 9466,8
naţional, total
Bugetul de stat 3893,3 4084,2 4132,0 4227,9
inclusiv transferuri de la 2728,0 2854,6 2947,5 3095,0
bugetul de stat către fondurile
asigurării obligatorii de
asistență medicală
Fondurile asigurării obligatorii 6659,0 7124,1 7596,2 8185,2
de asistență medicală
Bugetele locale 117,1 141,1 144,6 148,7
34

138. Ponderea principală din cuantumul resurselor financiare pentru anul 2018 revine
mijloacelor provenite din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în mărime
procentuală și cele în sumă fixă, care constituie 49,5%, urmate de mijloacele transferate de la
bugetul de stat – 49,0 % și mijloacele bugetelor locale – 1,5%.

Educația
139. Tendințele demografice negative generează probleme de supradimensionare a
rețelei de instituții de învățămînt, în special în învățămîntul general, ceea ce conduce la
utilizarea ineficientă a resurselor și nu permite realizarea de investiții în modernizarea și
dotarea școlilor. În condițiile în care populația școlară s-a diminuat în ultimii 10 ani cu peste
30 la sută, mai persistă problema accesului la studii, determinată de diverși factori la diferite
niveluri de învățămînt.
140. Pentru perioada 2019-2021 printre principalele provocări se pot evidenția:
1) insuficiența asigurării relevanței studiilor pentru viață și economia națională în
contextul formării competențelor pentru viață și realizării finalităților educaționale în
învățămînt;
2) necesitatea dezvoltării procesului de învățare pe tot parcursul vieții prin
implementarea unei abordări noi și noilor forme de instruire, pornind de la necesitatea
consolidării sistemului de învățare pe tot parcursul vieții din perspectiva formării generale și a
formării profesionale continue;
3) necesitatea eficientizării utilizării mijloacelor bugetare din perspectiva perfecționării
modelelor de finanțare a învățămîntului;
4) accesul limitat la servicii educaționale de calitate și necesitatea eficientizării
procesului educațional.
141. Este de menționat că în sector se prevăd măsuri de majorare a salariilor cadrelor
didactice, care au ca obiectiv atragerea și reținerea capitalului uman în acest domeniu. Pentru
aceste măsuri, în perioada CBTM (2019-2021), vor fi alocate suplimentar peste 1,3 mld lei.
Totodată, se preconizează majorarea normei financiare de alimentare a copiilor/elevilor din
instituțiile de învățămînt, precum și includerea a două proiecte finanțate din surse externe, care
urmează a fi implementate începînd cu anul 2019. Astfel, pentru perioada CBTM (2019-2021),
volumul alocațiilor va constitui, în medie, 6,0% din PIB.
142. Principalele priorități care au fost identificate, pe termen mediu, în acest sector
sînt:
1) asigurarea relevanței studiilor pentru viață și economia națională;
2) consolidarea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții din perspectiva formării
generale și a formării profesionale continue;
3) consolidarea instituțională și perfecționarea modelelor de finanțare a învățămîntului;
4) asigurarea accesului la educație de calitate și eficientizarea procesului educațional.

Protecția socială
143. Domeniul protecției sociale presupune reforme complexe și multidimensionale, a
căror realizare este condiționată de necesitatea echilibrului între reformele economice și cele
de suport financiar. Necesitatea accelerării reformelor din domeniul protecției sociale reiese
din impactul major pe care îl are asupra reducerii sărăciei, prin asigurarea garanțiilor sociale
ale persoanelor cu dizabilități, susținerea familiilor cu copii, sporirea natalității și soluționarea
problemei demografice.

Sistemul de asigurări sociale


144. Actualmente sistemul de asigurări sociale se confruntă cu probleme condiționate
de evoluția negativă a indicatorilor demografici din ultimii ani, scăderea raportului dintre
35

salariații contribuabili și pensionari, fragilizarea sustenabilității financiare a acestui sistem și


crearea unui deficit, care, începînd cu anul 2009, poartă un caracter permanent. În acest
context o realizare importantă a autorităților este implementarea reformei sistemului de
pensionare, începînd cu anul 2017.

Sistemul de asistență socială


145. Accesul limitat al persoanelor cu dizabilități la serviciile de infrastructură socială
și educație, dificultăți de încadrare în cîmpul muncii, precum și predominarea formelor
rezidențiale de protecție socială sînt unele probleme cu care se confruntă acest domeniu. În
scopul diminuării impactului acestor fenomene vor fi continuate implementarea acțiunilor
prevăzute de Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii
2017-2022. Totodată, se propune realizarea unor acțiuni noi, ce urmează a fi incluse în
Programul național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din instituțiile
rezidențiale.
146. În domeniul protecției familiei și copilului se impune asigurarea condițiilor
necesare pentru creșterea și educația copiilor în mediul familial. Sînt necesare măsuri de
uniformizare și majorare a prestațiilor acordate copiilor rămași fără ocrotirea părintească
plasați în servicii alternative de tip familial, ajustarea prestațiilor respective în funcție de
necesitățile speciale ale copiilor plasați. În acest scop, urmează a fi majorate indemnizațiile
pentru familiile cu copii, precum și prestațiile acordate copiilor plasați în serviciile la nivel
comunitar.
147. În sistemul existent de asistență socială, politicile promovate se axează pe
direcționarea asistenței acordate celor mai defavorizate familii, accentul fiind pus pe
responsabilizarea beneficiarilor de ajutor social pentru a utiliza prestația conform necesităților
familiei. Totodată, un accent sporit se pune pe implicarea autorităților administrației publice
locale în procesul de implementare a activităților de interes comunitar al persoanelor din
cadrul familiilor beneficiare de ajutor social.
148. În același timp, schimbările survenite în procesele demografice din ultima
perioadă, care la momentul actual nu asigură stabilitatea demografică și prezintă un pericol
pentru dezvoltarea durabilă a țării, implică necesitatea intervențiilor prin politici demografice.
În vederea ameliorării situației, în acest domeniu se propune implementarea reformei ocupării
forței de muncă, îmbunătățirea guvernării pieței muncii, realizarea noilor măsuri active,
dezvoltarea politicilor centrate pe oameni, bazate pe dovezi prin desfășurarea Studiului cu
privire la structura familiei în baza metodologiei internaționale ș.a.
149. Pentru perioada anilor 2019-2021 se propune promovarea consecventă a
reformelor demarate în anii precedenți, axate pe următoarele priorități:
1) sustenabilitatea sistemului public de asigurări sociale;
2) reforma incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități;
3) îmbunătățirea politicilor de susținere financiară a familiilor cu copii și protecția
copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
4) susținerea socială a persoanelor cu venituri mici și a persoanelor în etate.
150. Astfel, susținerea financiară a acestui sector, prezentată în tabelul 4.5, se va face
prin intermediul mijloacelor provenite din veniturile proprii ale bugetului asigurărilor sociale
de stat care pentru anul 2018 constituie 59,9%, din mijloacele bugetului de stat – 36,4% și
mijloacele bugetelor locale – 3,7%.
36

Tabelul 4.5
Cheltuielile pe termen mediu
pentru sectorul protecția socială pe anii 2018-2021
( mil. lei)
2018 2019 2020 2021
aprobat prognozat prognozat prognozat
Cheltuieli Bugetul public naţional, 20948,6 22574,0 23834,5 25011,0
total
Bugetul de stat 7627,9 7883,4 7869,6 7558,2
inclusiv transferuri de la bugetul de 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
stat la bugetul asigurărilor sociale
de stat
inclusiv transferuri de la bugetul de 278,6 315,9 338,4 356,7
stat la bugetele locale
Bugetul asigurărilor sociale de stat 19312,5 20713,1 21910,6 23048,3
Bugetele locale 1045,3 1156,9 1208,2 1261,5

Politici ocupaționale
151. Implementarea cadrului strategic în domeniul politici ocupaționale va contribui la
crearea oportunităților de angajare, creșterea competitivității forței de muncă și reducerea
decalajului între cerere și ofertă pe piața muncii, îmbunătățirea guvernării pieței muncii și o
mai bună gestionare a migrației, prin realizarea noilor măsuri active: formarea profesională la
locul de muncă, stagii, angajarea subvenționată, subvenționarea agenților economici care
angajează persoane cu dizabilități, susținerea autoocupării, susținerea proiectelor de inițiative
locale ș.a.

Cultură, sport și tineret

152. Principalele priorități de politici și acțiuni pe domeniul culturii derivă din


angajamentele luate în documentele de politici sectoriale și naționale, în special Planul de
acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 271/2014. Ca priorități pe termen mediu au fost identificate:
1) dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de cultură;
2) salvgardarea și promovarea patrimoniului cultural național;
3) susținerea dezvoltării industriilor creative.
153. Pentru realizarea acestor priorități, statul asigură funcționarea instituțiilor
culturale, organizarea și desfășurarea diferitor sărbători naționale și evenimente de anvergură.
De asemenea, asigură subvenționarea activității instituțiilor teatral-concertistice,
radiodifuzorului public IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, precum și susține
proiectele/programele culturale ale asociațiilor obștești.
154. Pe termen mediu, provocările principale în cadrul sectorului sînt:
1) degradarea continuă a patrimoniului cultural al Republicii Moldova;
2) lipsa unor mecanisme legale care ar asigura integritatea patrimoniului cultural
național în măsura necesară.
155. În domeniul tineretului și sportului principalele priorități de politici și acțiuni
derivă din angajamentele luate în documentele de politici sectoriale și naționale, în special
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de
tineret 2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1006/2014.
156. Ca priorități pe termen mediu în domeniul tineretului și sportului au fost
identificate:
1) creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesele decizionale și dezvoltarea
serviciilor de tineret;
37

2) modernizarea infrastructurii sportive și susținerea sportului de performanță și de


masă.
În domeniul tineretului și sportului, provocările majore cu care se confruntă sectorul
sînt condițiile nesatisfăcătoare pentru organizarea și desfășurarea antrenamentelor și
competițiilor în edificiile sportive, mecanismele slabe de susținere a sportivilor de
performanță.

Știința și inovarea
157. La elaborarea politicilor sectoriale în domeniul științei și inovării pentru anii
2019-2021, a fost furnizată o analiză concisă și realistă a provocărilor-cheie și a acțiunilor
prioritare din acest sector, cu impact asupra activității Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Academiei de
Științe a Moldovei, Serviciului de Protecție și Pază de Stat și bugetelor locale (UTA Găgăuzia
și raionul Cimișlia).
158. Cheltuielile pentru sectorul respectiv pe perioada CBTM (2019-2021) sînt
prevăzute, în medie, în mărime de 479,8 mil. lei, cu o majorare de 0,9 mil. lei față de 2018. Pe
parcursul anilor, resursele generale destinate pentru acest compartiment se majorează față de
anul 2018, ceea ce se datorează în mare parte majorării cheltuielilor de salarizare, majorării
cheltuielilor ce țin de deservirea și reparația infrastructurii clădirilor.
159. Pentru realizarea obiectivelor stipulate în Strategia de cercetare-dezvoltare a
Republicii Moldova pînă în anul 2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 920/2014) și Strategia
inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru
competitivitate” (Hotărîrea Guvernului nr.952/2013), și anume: guvernarea domeniului
cercetării-dezvoltării în baza unui model consensual de administrare, orientat spre performanță
și excelență, dezvoltarea capacităților umane, instituționale și de infrastructură, definirea și
managementul priorităților de cercetare, dialogul continuu între știință și societate,
diseminarea cunoștințelor și implementarea în practică a rezultatelor cercetării,
internaționalizarea cercetării, integrarea în spațiul european de cercetare și creșterea
vizibilității internaționale, se preconizează revederea mecanismului integral a procesului de
elaborare a politicilor, implementarea acestora și a modului de gestionare a fondurilor în
domeniile cercetării și inovării.
160. Scopul final al acestor măsuri de reformă constă în elaborarea unui sistem capabil
să creeze cunoaștere științifică performantă în vederea creșterii competitivității economiei
naționale și a gradului de bunăstare a populației.

D. Proiecte de investiții capitale


161. Programul investițiilor capitale prin prisma surselor de finanțare și repartizarea pe
sectoare este prezentată în tabelul 4.6.
38

Tabelul 4.6
Programul investițiilor capitale ale bugetului de stat pe surse de finanțare și sectoare pe anii 2018-2021
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
mil.lei % în suma totală
Total 3336693,3 2804333,5 3533302,5 2233709,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Surse interne 150501,4 289757,8 347018,9 318855,8 4,5 10,3 9,8 14,3
Contribuția Guvernului 146438,5 69978,1 125086,1 115862,9 4,4 2,5 3,5 5,2
Surse de finanțare

Suport bugetar 202062,4 100358,6 61007,0 27000,0 6,1 3,6 1,7 1,2
Surse externe 2837691,0 2344239,0 3000190,5 713291,8 85,0 83,6 84,9 31,9
Surse externe (rezerva proiecte
1058698,8 47,4
de dezvoltare)
Total 3336693,3 2804333,5 3533302,5 2233709,3 100,0 100,0 100,0 100,0
din care:
1 Servicii generale de stat 68403,2 59983,2 35705,8 13587,0 2,1 2,1 1,0 0,6
2 Afaceri externe 10000,0 15000,0 16518,8 0,4 0,4 0,7
6 Ordinea publică 123456,4 125010,9 40253,1 9000,0 3,7 4,5 1,1 0,40
7 Justiție 50146,3 62531,2 135000,0 140000,0 1,5 2,2 3,8 6,3
8 Penitenciare 172567,4 209036,6 490695,8 470347,0 5,2 7,5 13,9 21,1
9 Servicii economice generale 200000,0 6,0
10 Agricultură 50122,3 43075,2 29165,6 22324,9 1,5 1,5 0,8 1,0
Sectoare

11 Energetică 133132,8 3392,3 4,0 0,1


13 Transporturi 2244575,4 1985787,6 2599709,1 383861,9 67,3 70,8 73,6 17,2
16 Protecția mediului 26322,8 19207,6 2620,9 0,9 0,5 0,1
17 Gospodăria de locuințe 97697,8 35844,7 2,9 1,3
18 Sănătate 6311,8 37192,2 26319,7 23250,0 0,2 1,3 0,7 1,0
19 Tineret și sport 2000,0 8800,0 14460,8 10000,0 0,1 0,3 0,4 0,4
20 Cultură 25000,0 40000,0 40000,0 45000,0 0,7 1,4 1,1 2,0
21 Educație 146894,6 156356,8 87785,0 38500,0 4,4 5,6 2,5 1,7
22 Protecție socială 16385,3 1000,0 0,5 0,04
39

162. Reforma managementului investițiilor capitale publice a început prin aprobarea


cadrului normativ în acest domeniu, precum și prin aprobarea, prin ordinul ministrului
finanțelor, a Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale. Toate aceste
activități au avut ca scop impunerea unei metodologii unice și transparente de examinare și
prioritizare a proiectelor.
163. Următoarea etapă este crearea unei baze de date unice a proiectelor de investiții
capitale în curs de execuție/nefinalizate, care reprezintă un instrument analitic indispensabil în
procesul de analiză și prioritizare a proiectelor. La sfîrșitul anului 2017 a fost elaborat sistemul
informațional „Registrul proiectelor de investiții capitale” (RPIC) și în perioada ianuarie–iunie
2018 registrul nominalizat a fost completat cu circa 112 obiective nefinalizate. Ulterior,
urmează a fi elaborată metodologia privind analiza și eliminarea proiectelor care nu mai sînt
prioritare (portfolio cleaning).
40

Anexa nr.1
Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2018-2021
(coordonată cu Fondul Monetar Internațional)

Unitate de
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021
măsură
Efectiv Prognozat Estimat Prognozat
Produsul intern brut
nominal mld lei 135,4 150,4 160,1 163,0 177,9 193,9 211,5
față de anul precedent în
prețuri comparabile % 104,5 104,5 103,0 103,8 103,8 103,8 104,0
Indicele prețurilor de
consum
mediu anual % 106,4 106,6 104,3 104,1 104,7 105,0 105,0
la sfîrșitul anului % 102,4 107,3 103,5 102,5 105,7 104,2 105,8

Cursul de schimb al leului


lei/dolari
mediu anual SUA 19,92 18,49 17,68 16,83 16,99 17,97 18,51
lei/ dolari
la sfîrșitul anului SUA 19,98 17,10 17,90 16,79 17,35 18,32 18,54
mil. dolari
Exporturi SUA 2045,3 2425 2540 2790 3052 3245 3430
față de anul precedent % 104,0 119,0 108,0 115,0 109,4 106,3 105,7
mil. dolari
Importuri SUA 4020,3 4831 5100 5670 6130 6480 6805
față de anul precedent % 100,8 120 106,0 117,4 108,1 105,7 105,0
mil. dolari -
Soldul balanței comerciale SUA -1975 -2406 -2560 -2880 3078 -3235 -3375

Producția industrială în
prețuri curente mld lei 47,6 50,8* 52,0 54,7 57,5 61,0 65,6
față de anul precedent în
prețuri comparabile % 100,9 103,4 105,0 105,5 103,5 104,0 105,5

Producția agricolă în prețuri


curente mld lei 30,5 32,4 32,5 33,1 34,6 36,4 38,5
față de anul precedent în
prețuri comparabile % 118,8 108,6 101,0 102,1 103,0 103,0 103,6

Investițiile în active
materiale pe termen lung mld lei 19,7 20,8 21,9 22,2 23,5 24,8 26,6
față de anul precedent în
prețuri comparabile % 87,2 101,3 104,0 104,3 103,4 103,7 104,9

Salariul nominal mediu


lunar lei 5084 5697 6150 6180 6650 7250 7950
față de anul precedent:
nominal % 110,3 112,1 107,9 108,5 107,6 109,0 109,7
real % 103,6 105,1 103,4 104,2 102,8 103,8 104,4

Fondul de remunerare a
muncii mld lei 35,6 40,0* 42,6 43,2 46,7 50,7 55,5
față de anul precedent:
nominal % 108,1 112,3* 107,2 107,8 108,1 108,7 109,4
real % 101,6 105,4* 102,8 103,6 103,3 103,5 104,2
* estimările Ministerului Economiei și Infrastructurii
41

Anexa nr.2.1.1
Estimările bugetului public național, 2016-2021
mil. lei
Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021


I. VENITURI 45953,9 53377,6 56999,6 62157,4 66959,8 72611,4
IMPOZITE ȘI
TAXE 29231,2 34475,8 35448,0 39905,1 43692,8 47526,1
IMPOZITE PE
VENIT 6544,1 7722,8 8333,3 9388,9 10386,8 11498,2
Impozit pe venitul
persoanelor fizice 3181,5 3648,9 3852,3 4251,7 4626,1 5059,2
Impozit pe venitul
persoanelor juridice 3362,6 4073,9 4481,0 5137,2 5760,7 6439,0
IMPOZITE PE
PROPRIETATE 403,5 546,2 542,6 576,5 587,5 598,5
Impozit funciar 184,6 193,6 185,0 195,0 195,0 195,0
Impozit pe bunurile
imobiliare 179,6 306,0 297,0 320,0 330,0 340,0
Impozit privat 4,5 3,1 3,1 8,5 8,5 8,5
Impozit pe avere 34,8 43,5 57,5 53,0 54,0 55,0
IMPOZITE ȘI
TAXE PE
MĂRFURI ȘI
SERVICII 20831,8 24615,7 24974,2 28091,0 30656,5 33264,7
Taxa pe valoarea
adăugată 14563,6 16870,1 17299,5 19611,1 21583,8 23423,3
Taxa pe valoarea
adăugată la mărfurile
produse și serviciile
prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 5374,2 6286,5 6660,0 7464,0 8100,2 8810,1
Taxa pe valoarea
adăugată la mărfurile
importate 11761,0 13226,2 13289,0 15350,0 16974,4 18420,3
Restituirea taxei pe
valoarea adăugată -2571,6 -2642,6 -2649,5 -3202,9 -3490,8 -3807,1
Accize 4546,6 5950,0 5903,2 6666,7 7235,8 7981,2
Accize la mărfurile
produse pe teritoriul
Republicii Moldova 532,0 576,8 570,7 618,2 657,1 685,3
Accize la mărfurile
importate 4181,6 5585,8 5539,1 6283,0 6825,6 7555,2
Restituirea accizelor -167,0 -212,6 -206,6 -234,5 -246,9 -259,3
Taxe pentru servicii
specifice 407,7 423,0 409,6 451,5 462,0 472,4
Taxe și plăți pentru
utilizarea mărfurilor și
pentru practicarea
unor genuri de
activitate 471,2 455,1 426,9 403,9 410,9 417,4
Alte taxe pentru
mărfuri și servicii 842,7 917,5 935,0 957,8 964,0 970,4
Taxa pentru folosirea 663,7 858,3 771,8 771,8 771,8 771,8
42

drumurilor
TAXA ASUPRA
COMERȚULUI
EXTERIOR ȘI
OPERAȚIUNILOR
EXTERNE 1451,8 1591,1 1597,9 1848,7 2062,0 2164,7
CONTRIBUȚII ȘI
PRIME DE
ASIGURĂRI
OBLIGATORII 13276,8 15512,4 16469,7 18072,0 19693,9 21585,1
CONTRIBUȚII DE
ASIGURĂRI
SOCIALE DE STAT
OBLIGATORII 10036,6 11864,0 12546,0 13815,6 15058,7 16508,9
PRIME DE
ASIGURARE
OBLIGATORIE DE
ASISTENȚĂ
MEDICALĂ 3240,2 3648,4 3923,7 4256,4 4635,2 5076,2
GRANTURI 1372,4 1008,8 2830,0 1493,5 957,7 720,1
GRANTURI DE LA
GUVERNELE
ALTOR STATE 188,1 64,3 56,4 28,5 21,0 11,1
GRANTURI DE LA
ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 1184,3 944,5 2773,6 1465,0 936,7 709,0
ALTE VENITURI 2073,5 2380,6 2251,9 2686,8 2615,4 2780,1
din care
VENITURI DIN
PROPRIETATE 351,6 425,4 502,9 479,1 487,6 475,1
VENITURI DIN
VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI
SERVICIILOR 1365,0 1394,3 1356,3 1449,5 1446,4 1467,7
II. CHELTUIELI 48462,6 54522,4 61713,5 67896,1 72383,7 77422,7
Cheltuieli recurente 46967,4 53208,3 58269,7 64955,1 68707,5 75041,1
Investiții capitale 1495,2 1314,1 3443,8 2941,0 3676,2 2381,6
Servicii generale de
stat 2753,9 2986,2 3691,0 4210,5 4165,5 4061,5
Cheltuieli recurente 2732,0 2961,9 3621,0 4149,4 4128,7 4046,8
Investiții capitale 21,9 24,3 70,0 61,1 36,8 14,7
Afaceri externe 375,0 454,9 447,8 459,4 473,6 489,8
Cheltuieli recurente 375,0 454,9 447,8 449,4 458,6 473,3
Investiții capitale 10,0 15,0 16,5
Serviciul datoriei 1810,5 1958,4 1885,8 2071,8 2201,1 2310,6
Cheltuieli recurente 1810,5 1958,4 1885,8 2071,8 2201,1 2310,6
Investiții capitale
Apărare națională 547,3 571,2 628,3 772,2 893,4 987,8
Cheltuieli recurente 547,3 571,2 628,3 772,2 893,4 987,8
Investiții capitale
Ordine publică 2303,1 2762,3 2875,0 3230,5 3126,5 3016,0
Cheltuieli recurente 2288,4 2730,2 2751,5 3105,5 3086,3 3007,0
Investiții capitale 14,7 32,1 123,5 125,0 40,2 9,0
Justiție 644,2 832,4 905,2 1026,5 1154,6 1208,5
Cheltuieli recurente 602,6 773,7 855,1 964,0 1019,6 1068,5
Investiții capitale 41,6 58,7 50,1 62,5 135,0 140,0
Penitenciare 394,3 461,3 673,2 738,7 1015,9 982,1
Cheltuieli recurente 367,5 445,6 500,6 529,7 525,2 511,8
43

Investiții capitale 26,8 15,7 172,6 209,0 490,7 470,3


Servicii economice
generale 290,6 352,4 612,5 457,6 519,8 482,4
Cheltuieli recurente 289,5 350,8 412,5 457,6 519,8 482,4
Investiții capitale 1,1 1,6 200,0
Agricultură 1340,6 1646,5 1851,9 1703,8 1602,4 1593,9
Cheltuieli recurente 1294,9 1583,1 1801,0 1659,8 1572,3 1570,7
Investiții capitale 45,7 63,4 50,9 44,0 30,1 23,2
Energetică 157,9 220,9 254,4 792,4 1102,1 784,6
Cheltuieli recurente 83,3 194,9 121,3 783,2 1096,2 778,7
Investiții capitale 74,6 26,0 133,1 9,2 5,9 5,9
Minerit, industrie și
construcții 61,8 58,0 40,9 75,8 77,2 78,6
Cheltuieli recurente 60,6 58,0 40,9 68,4 69,8 71,2
Investiții capitale 1,2 7,4 7,4 7,4
Transporturi 2573,1 2969,5 4825,7 5222,4 5821,7 3727,8
Cheltuieli recurente 1924,7 2523,4 2581,1 3229,7 3215,1 3337,0
Investiții capitale 648,4 446,1 2244,6 1992,7 2606,6 390,8
Comunicații 4,8 4,9 92,5 86,0 77,0
Cheltuieli recurente 4,8 4,9 92,5 86,0 77,0
Turism 10,1 18,9 19,7 19,8 19,8 19,9
Cheltuieli recurente 10,1 18,9 19,7 19,8 19,8 19,9
Investiții capitale
Protecția mediului 172,3 146,7 182,5 266,9 272,6 252,6
Cheltuieli recurente 159,1 126,3 182,5 227,5 240,4 237,0
Investiții capitale 13,2 20,4 39,4 32,2 15,6
Gospodăria
comunală de locuințe 1141,2 1315,3 1611,8 1581,8 1572,5 1603,0
Cheltuieli recurente 669,6 924,6 1499,9 1490,2 1510,5 1536,0
Investiții capitale 471,6 390,7 111,9 91,6 62,0 67,0
Sănătate 6470,8 7247,7 7941,4 8494,8 8925,3 9466,8
Cheltuieli recurente 6464,9 7245,0 7931,1 8450,1 8891,5 9436,0
Investiții capitale 5,9 2,7 10,3 44,7 33,8 30,8
Tineret și sport 353,2 401,8 410,0 435,5 460,7 498,5
Cheltuieli recurente 346,6 376,8 370,5 410,7 430,2 472,5
Investiții capitale 6,6 25,0 39,5 24,8 30,5 26,0
Cultură 823,4 936,5 996,2 1106,5 1117,5 1137,8
Cheltuieli recurente 767,3 900,6 940,2 1062,5 1073,5 1088,8
Investiții capitale 56,1 35,9 56,0 44,0 44,0 49,0
Educație 8556,6 9682,0 10433,4 11195,9 11468,9 12007,2
Cheltuieli recurente 8501,1 9523,7 10272,8 11025,7 11367,3 11954,9
Investiții capitale 55,5 158,3 160,6 170,2 101,6 52,3
Protecție socială 17265,5 19063,3 20948,6 22574,0 23834,5 25011,0
Cheltuieli recurente 17255,2 19050,4 20927,9 22568,6 23830,1 25006,6
Investiții capitale 10,3 12,9 20,7 5,4 4,4 4,4
Știință și inovare 417,2 431,4 473,3 484,7 478,8 475,9
Cheltuieli recurente 417,2 431,1 473,3 484,7 478,8 475,9
Investiții capitale 0,3
Cheltuieli de
dezvoltare și reforme 882,1 1993,3 7149,4
Cheltuieli recurente 882,1 1993,3 6090,7
Investiții capitale 1058,7
III. Sold bugetar
(1-2) -2508,7 -1144,8 -4713,9 -5738,7 -5423,9 -4811,3

IV. Surse de
finanțare, total
(4+5+9) 2508,7 1144,8 4713,9 5738,7 5423,9 4811,3
44

ACTIVE
FINANCIARE 338,7 -233,9 -51,3 88,5 -609,6 22,1
CREANȚE INTERNE 402,3 369,1 963,0 1036,7 876,6 1216,4
Acțiuni și alte forme
de participare în
capital în interiorul
țării, total 318,6 158,5 263,0 336,7 176,6 516,4
inclusiv:
Majorarea volumului
acțiunilor și a cotei-
părți în capitalul
social în interiorul
țării -18,4 -15,2 -129,0 -363,3 -523,4 -183,6
Privatizarea bunurilor
proprietate publică a
statului 337,0 173,7 392,0 700,0 700,0 700,0
Alte creanțe interne
ale bugetului 83,7 210,6 700,0 700,0 700,0 700,0
DIFERENȚA DE
CURS VALUTAR -71,5 -99,5
CREDITE INTERNE
ÎNTRE BUGETE 276,6
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE
BUGETE 33,5
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE
INSTITUȚIILOR
NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -324,6 -554,2 -1015,2 -949,3 -1487,8 -1196,3
Împrumuturi
recreditate instituțiilor
nefinanciare -284,3 -274,3 -508,7 -457,7 -1157,9 -891,0
Împrumuturi
recreditate instituțiilor
financiare -40,3 -279,9 -506,5 -491,6 -329,9 -305,3
CREANȚE
EXTERNE 22,4 13,2 0,9 1,1 1,6 2,0
Garanții externe 22,4 13,2 0,9 1,1 1,6 2,0
DATORII 3770,8 3383,1 5487,6 4529,1 6031,4 4638,6
DATORII INTERNE 993,0 1118,4 -260,0 990,0 2665,0 2610,0
VALORI
MOBILIARE DE
STAT EMISE PE
PIAȚA PRIMARĂ 953,0 600,9 1270,0 2955,0 2920,0
ÎMPRUMUTURI
INTERNE ÎNTRE
BUGETE -276,6 59,5
ÎMPRUMUTURI
INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE
NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -404,6 -47,1 150 20 -6,7 -6,7
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE
BUGETE -33,5
ÎMPRUMUTURI 3492,5 2349,3 5597,6 3519,1 3373,1 2035,3
45

EXTERNE
Primirea
împrumuturilor
externe 4646,3 3724,1 7974,9 6245,5 6492,2 5132,9
Rambursarea
împrumuturilor
externe -1153,8 -1374,8 -2377,3 -2726,4 -3119,1 -3097,6
MODIFICAREA
SOLDULUI DE
MIJLOACE
BĂNEȘTI -1600,8 -2004,4 -722,4 1121,1 2,1 150,6
46

Anexa nr. 2.1.2

Estimările bugetului public național, 2016-2021


Ponderea în PIB (%)
Executat Executat Aprobat
Denumirea Estimat
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. VENITURI 33,9 35,5 35,6 34,9 34,5 34,3
IMPOZITE ȘI TAXE 21,6 22,9 22,1 22,4 22,5 22,5
IMPOZITE PE VENIT 4,8 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4
Impozit pe venitul persoanelor fizice 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Impozit pe venitul persoanelor juridice 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0
IMPOZITE PE PROPRIETATE 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Impozit funciar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Impozit pe bunurile imobiliare 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Impozit privat 0,003 0,002 0,002 0,005 0,004 0,004
Impozit pe avere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI
SERVICII 15,4 16,4 15,6 15,8 15,8 15,7
Taxa pe valoarea adăugată 10,8 11,2 10,8 11,0 11,1 11,1
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse și serviciile prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
importate 8,7 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7
Restituirea taxei pe valoarea adăugată -1,9 -1,8 -1,7 -1,8 -1,8 -1,8
Accize 3,4 4,0 3,7 3,7 3,7 3,8
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Accize la mărfurile importate 3,1 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6
Restituirea accizelor -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Taxe pentru servicii specifice 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și
pentru practicarea unor genuri de activitate
0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Taxa pentru folosirea drumurilor 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4
TAXA ASUPRA COMERȚULUI
EXTERIOR ȘI OPERAȚIUNILOR
EXTERNE 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE
ASIGURĂRI OBLIGATORII 9,8 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE STAT OBLIGATORII 7,4 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8
PRIME DE ASIGURARE
OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ
MEDICALĂ 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4
GRANTURI 1,0 0,7 1,8 0,8 0,5 0,3
GRANTURI DE LA GUVERNELE
ALTOR STATE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 0,9 0,6 1,7 0,8 0,5 0,3
ALTE VENITURI 1,5 1,6 1,4 1,5 1,3 1,3
47

din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
VENITURI DIN VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
II. CHELTUIELI 35,8 36,3 38,5 38,2 37,3 36,6
Cheltuieli recurente 34,7 35,4 36,4 36,5 35,4 35,5
Investiții capitale 1,1 0,9 2,2 1,7 1,9 1,1
Servicii generale de stat 2,0 2,0 2,3 2,4 2,1 1,9
Cheltuieli recurente 2,0 2,0 2,3 2,3 2,1 1,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afaceri externe 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0
Serviciul datoriei 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
Cheltuieli recurente 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
Investiții capitale
Apărare națională 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Cheltuieli recurente 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Investiții capitale
Ordine publică 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,4
Cheltuieli recurente 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Justiție 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Cheltuieli recurente 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Penitenciare 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
Cheltuieli recurente 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2
Servicii economice generale 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2
Cheltuieli recurente 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1
Agricultură 1,0 1,1 1,2 1,0 0,8 0,8
Cheltuieli recurente 1,0 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energetică 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,4
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4
Investiții capitale 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Minerit, industrie și construcții 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04
Cheltuieli recurente 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporturi 1,9 2,0 3,0 2,9 3,0 1,8
Cheltuieli recurente 1,4 1,7 1,6 1,8 1,7 1,6
Investiții capitale 0,5 0,3 1,4 1,1 1,3 0,2
Comunicații 0,00 0,00 0,05 0,04 0,04
Cheltuieli recurente 0,00 0,00 0,05 0,04 0,04
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turism 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
48

Investiții capitale
Protecția mediului 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gospodăria comunală de locuințe 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8
Cheltuieli recurente 0,5 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7
Investiții capitale 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0
Sănătate 4,8 4,8 5,0 4,8 4,6 4,5
Cheltuieli recurente 4,8 4,8 5,0 4,7 4,6 4,5
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tineret și sport 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cultură 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Cheltuieli recurente 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Educație 6,3 6,4 6,5 6,3 5,9 5,7
Cheltuieli recurente 6,3 6,3 6,4 6,2 5,9 5,7
Investiții capitale 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Protecție socială 12,8 12,7 13,1 12,7 12,3 11,8
Cheltuieli recurente 12,7 12,7 13,1 12,7 12,3 11,8
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Știință și inovare 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Investiții capitale 0,0
Cheltuieli de dezvoltare și reforme 0,5 1,0 3,4
Cheltuieli recurente 0,5 1,0 2,9
Investiții capitale 0,5
III. Sold bugetar (1-2) -1,9 -0,8 -2,9 -3,2 -2,8 -2,3

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) 1,9 0,8 2,9 3,2 2,8 2,3

ACTIVE FINANCIARE 0,3 -0,2 0,0 0,0 -0,3 0,0


CREANȚE INTERNE 0,3 0,2 0,6 0,6 0,5 0,6
Acțiuni și alte forme de participare în
capital în interiorul țării, total 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-
părți în capitalul social în interiorul țării 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1
Privatizarea bunurilor proprietate publică
de stat 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3
Alte creanțe interne ale bugetului 0,06 0,14 0,44 0,39 0,36 0,33
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR -0,05 -0,07
CREDITE INTERNE ÎNTRE BUGETE 0,2
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE BUGETE 0,02
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE
INTERNE INSTITUȚIILOR
NEFINANCIARE ȘI FINANCIARE -0,2 -0,4 -0,6 -0,5 -0,8 -0,6
Împrumuturi recreditate instituțiilor -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,6 -0,4
49

nefinanciare
Împrumuturi recreditate instituțiilor
financiare 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1
CREANȚE EXTERNE 0,017 0,009 0,001 0,001 0,001 0,001
Garanții externe 0,017 0,009 0,001 0,001 0,001 0,001
DATORII 2,8 2,2 3,4 2,5 3,1 2,2
DATORII INTERNE 0,7 0,7 -0,2 0,6 1,4 1,2
VALORI MOBILIARE DE STAT, CU
EXCEPȚIA ACȚIUNILOR 0,7 0,4 0,7 1,5 1,4
ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE
BUGETE -0,2 0,0
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE BUGETE -0,02
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 2,6 1,6 3,5 2,0 1,7 1,0
Primirea împrumuturilor externe 3,4 2,5 5,0 3,5 3,3 2,4
Rambursarea împrumuturilor externe -0,9 -0,9 -1,5 -1,5 -1,6 -1,5
MODIFICAREA SOLDULUI DE
MIJLOACE BĂNEȘTI -1,2 -1,3 -0,5 0,6 0,0 0,1
50

Anexa nr. 2.1.3


Estimările bugetului public național, 2016-2021
Ponderea în suma totală
(%)
Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. VENITURI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
IMPOZITE ȘI TAXE 63,6 64,6 62,2 64,2 65,3 65,5
IMPOZITE PE VENIT 14,2 14,5 14,6 15,1 15,5 15,8
Impozit pe venitul persoanelor fizice 6,9 6,8 6,8 6,8 6,9 7,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 8,9
IMPOZITE PE PROPRIETATE 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8
Impozit funciar 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Impozit pe bunurile imobiliare 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Impozit privat 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Impozit pe avere 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI
SERVICII 45,3 46,1 43,8 45,2 45,8 45,8
Taxa pe valoarea adăugată 31,7 31,6 30,4 31,6 32,2 32,3
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse
și serviciile prestate pe teritoriul Republicii
Moldova 11,7 11,8 11,7 12,0 12,1 12,1
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
importate 25,6 24,8 23,3 24,7 25,4 25,4
Restituirea taxei pe valoarea adăugată -5,6 -5,0 -4,6 -5,2 -5,2 -5,2
Accize 9,9 11,1 10,4 10,7 10,8 11,0
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9
Accize la mărfurile importate 9,1 10,5 9,7 10,1 10,2 10,4
Restituirea accizelor -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Taxe pentru servicii specifice 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru
practicarea unor genuri de activitate 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
Taxa pentru folosirea drumurilor 1,4 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1
TAXA ASUPRA COMERȚULUI EXTERIOR
ȘI OPERAȚIUNILOR EXTERNE 3,2 3,0 2,8 3,0 3,1 3,0
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI
OBLIGATORII 28,9 29,1 28,9 29,1 29,4 29,7
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE
DE STAT OBLIGATORII 21,8 22,2 22,0 22,2 22,5 22,7
PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE
DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ 7,1 6,8 6,9 6,8 6,9 7,0
GRANTURI 3,0 1,9 5,0 2,4 1,4 1,0
GRANTURI DE LA GUVERNELE ALTOR
STATE 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 2,6 1,8 4,9 2,4 1,4 1,0
ALTE VENITURI 4,5 4,5 4,0 4,3 3,9 3,8
din care
51

VENITURI DIN PROPRIETATE 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7


VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR
ȘI SERVICIILOR 3,0 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0
II. CHELTUIELI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 96,9 97,6 94,4 95,7 94,9 96,9
Investiții capitale 3,1 2,4 5,6 4,3 5,1 3,1
Servicii generale de stat 5,7 5,5 6,0 6,2 5,8 5,2
Cheltuieli recurente 5,6 5,4 5,9 6,1 5,7 5,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Afaceri externe 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
Cheltuieli recurente 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0
Serviciul datoriei 3,7 3,6 3,1 3,1 3,0 3,0
Cheltuieli recurente 3,7 3,6 3,1 3,1 3,0 3,0
Investiții capitale
Apărare națională 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3
Cheltuieli recurente 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3
Investiții capitale
Ordine publică 4,8 5,1 4,7 4,8 4,3 3,9
Cheltuieli recurente 4,7 5,0 4,5 4,6 4,3 3,9
Investiții capitale 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0
Justiție 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
Cheltuieli recurente 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Investiții capitale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Penitenciare 0,8 0,8 1,1 1,1 1,4 1,3
Cheltuieli recurente 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
Investiții capitale 0,1 0,0 0,3 0,3 0,7 0,6
Servicii economice generale 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,6
Cheltuieli recurente 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6
Investiții capitale 0,0 0,0 0,3
Agricultură 2,8 3,0 3,0 2,5 2,2 2,1
Cheltuieli recurente 2,7 2,9 2,9 2,4 2,2 2,0
Investiții capitale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Energetică 0,3 0,4 0,4 1,2 1,5 1,0
Cheltuieli recurente 0,2 0,4 0,2 1,2 1,5 1,0
Investiții capitale 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Minerit, industrie și construcții 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporturi 5,3 5,4 7,8 7,7 8,0 4,8
Cheltuieli recurente 4,0 4,6 4,2 4,8 4,4 4,3
Investiții capitale 1,3 0,8 3,6 2,9 3,6 0,5
Comunicații 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52

Turism 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


Cheltuieli recurente 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Investiții capitale
Protecția mediului 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3
Cheltuieli recurente 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Gospodăria comunală de locuințe 2,4 2,4 2,6 2,3 2,2 2,1
Cheltuieli recurente 1,4 1,7 2,4 2,2 2,1 2,0
Investiții capitale 1,0 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1
Sănătate 13,4 13,3 12,9 12,5 12,3 12,2
Cheltuieli recurente 13,3 13,3 12,9 12,4 12,3 12,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Tineret și sport 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Cheltuieli recurente 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Cultură 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
Cheltuieli recurente 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,4
Investiții capitale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Educație 17,7 17,8 16,9 16,5 15,8 15,5
Cheltuieli recurente 17,5 17,5 16,6 16,2 15,7 15,4
Investiții capitale 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1
Protecție socială 35,6 35,0 33,9 33,2 32,9 32,3
Cheltuieli recurente 35,6 34,9 33,9 33,2 32,9 32,3
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Știință și inovare 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Cheltuieli recurente 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Investiții capitale 0,0
Cheltuieli de dezvoltare și reforme 1,3 2,8 9,2
Cheltuieli recurente 1,3 2,8 7,9
Investiții capitale 1,4
III. Sold bugetar (1-2)

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ACTIVE FINANCIARE 13,5 -20,4 -1,1 1,5 -11,2 0,5


CREANȚE INTERNE 16,0 32,2 20,4 18,1 16,2 25,3
Acțiuni și alte forme de participare în capital în
interiorul țării, total 12,7 13,8 5,6 5,9 3,3 10,7
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți în
capitalul social în interiorul țării -0,7 -1,3 -2,7 -6,3 -9,6 -3,8
Privatizarea bunurilor proprietate publică a
statului 13,4 15,2 8,3 12,2 12,9 14,5
Alte creanțe interne ale bugetului 3,3 18,4 14,8 12,2 12,9 14,5
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR -2,9 -8,7
CREDITE INTERNE ÎNTRE BUGETE 11,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE 1,3
53

ÎNTRE BUGETE
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -12,9 -48,4 -21,5 -16,5 -27,4 -24,9
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare -11,3 -24,0 -10,8 -8,0 -21,3 -18,5
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare -1,6 -24,4 -10,7 -8,6 -6,1 -6,3
CREANȚE EXTERNE 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Garanții externe 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
DATORII 150,3 295,5 116,4 78,9 111,2 96,4
DATORII INTERNE 39,6 97,7 -5,5 17,3 49,1 54,2
VALORI MOBILIARE DE STAT, CU
EXCEPȚIA ACȚIUNILOR 38,0 52,5 22,1 54,5 60,7
ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE -11,0 5,2
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -16,1 -4,1 3,2 0,3 -0,1 -0,1
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE -1,3
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 139,2 205,2 118,7 61,3 62,2 42,3
Primirea împrumuturilor externe 185,2 325,3 169,2 108,8 119,7 106,7
Rambursarea împrumuturilor externe -46,0 -120,1 -50,4 -47,5 -57,5 -64,4
MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE
BĂNEȘTI -63,8 -175,1 -15,3 19,5 0,0 3,1
54

Anexa nr. 2.2.1


Estimările bugetului de stat, 2016-2021
mil. lei
Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. VENITURI 28879,5 33947,4 36618,5 39639,2 42523,3 45957,5
IMPOZITE ȘI
TAXE 26125,6 31201,5 32074,6 36144,2 39668,6 43201,3
IMPOZITE PE
VENIT 4663,4 5541,4 5997,3 6799,5 7566,1 8411,2
Impozit pe venitul
persoanelor fizice 1371,6 1572,6 1623,8 1785,6 1943,7 2126,7
Impozit pe venitul
persoanelor juridice 3291,8 3968,8 4373,5 5013,9 5622,4 6284,5
IMPOZITE PE
PROPRIETATE 37,9 45,3 60,1 60,0 61,0 62,0
Impozit privat 3,1 1,8 2,6 7,0 7,0 7,0
Impozit pe avere 34,8 43,5 57,5 53,0 54,0 55,0
IMPOZITE ȘI
TAXE PE
MĂRFURI ȘI
SERVICII 19972,5 24023,7 24419,3 27436,0 29979,5 32563,4
Taxa pe valoarea
adăugată 14504,8 16788,8 17226,2 19499,1 21462,3 23291,1
Taxa pe valoarea
adăugată la mărfurile
produse și serviciile
prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 5315,4 6205,2 6586,7 7352,0 7978,7 8677,9
Taxa pe valoarea
adăugată la mărfurile
importate 11761,0 13226,2 13289,0 15350,0 16974,4 18420,3
Restituirea taxei pe
valoarea adăugată -2571,6 -2642,6 -2649,5 -3202,9 -3490,8 -3807,1
Accize 4545,8 5947,0 5900,5 6663,7 7232,3 7977,2
Accize la mărfurile
produse pe teritoriul
Republicii Moldova 531,2 573,8 568,0 615,2 653,6 681,3
Accize la mărfurile
importate 4181,6 5585,8 5539,1 6283,0 6825,6 7555,2
Restituirea accizelor -167,0 -212,6 -206,6 -234,5 -246,9 -259,3
Taxe pentru servicii
specifice 12,7 9,6 10,9 11,5 12,0 12,4
Taxe și plăți pentru
utilizarea mărfurilor și
pentru practicarea
unor genuri de
activitate 433,4 399,8 379,9 343,9 350,9 357,4
Alte taxe pentru
mărfuri și servicii 475,8 878,5 901,8 917,8 922,0 925,3
Taxa pentru folosirea
drumurilor 331,8 744,1 771,8 771,8 771,8 771,8
TAXA ASUPRA 1451,8 1591,1 1597,9 1848,7 2062,0 2164,7
COMERȚULUI
EXTERIOR ȘI
55

OPERAȚIUNILOR
EXTERNE
GRANTURI 1275,9 992,9 2830,0 1493,5 957,7 720,1
GRANTURI DE LA
GUVERNELE
ALTOR STATE 110,0 61,2 56,4 28,5 21,0 11,1
GRANTURI DE LA
ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 1165,9 931,7 2773,6 1465,0 936,7 709,0
ALTE VENITURI 1466,9 1740,2 1704,5 1985,6 1891,5 2033,0
din care
VENITURI DIN
PROPRIETATE 233,8 321,2 376,4 354,1 352,6 330,1
VENITURI DIN
VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI
SERVICIILOR 1014,4 1014,0 978,3 1039,5 1026,4 1037,7
Transferuri primite în
cadrul bugetului
public național 11,1 12,8 9,4 15,9 5,5 3,1
II. CHELTUIELI 32313,2 35479,1 41332,4 45377,9 47947,2 50768,8

Cheltuieli recurente 31353,3 34654,7 37995,7 42573,6 44413,9 48535,1


inclusiv:
transferuri la bugetele
locale 8263,7 9552,5 9943,3 10535,0 11155,4 11699,8
transferuri la FAOAM 2512,7 2593,0 2728,0 2854,5 2947,5 3095,0
transferuri la BASS 5016,0 5941,0 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
Investiții capitale 959,9 824,4 3336,7 2804,3 3533,3 2233,7
Servicii generale de
2974,5 3237,9 3854,7 4386,3 4372,5 4340,0
stat
Cheltuieli recurente 2956,4 3219,4 3786,3 4326,3 4336,8 4326,4
transferuri la bugetele
1311,0 1452,8 1533,4 1639,3 1734,6 1866,8
locale
transferuri cu
1169,2
destinație generală 1225,6 1421,3 1619,6 1714,9 1847,1
transferuri cu 41,7
destinație specială 142,9 103,5 4,7 4,7 4,7
transferuri din fondul
de compensare 100,1 84,3 8,6 15,0 15,0 15,0
Investiții capitale 18,1 18,5 68,4 60,0 35,7 13,6
Afaceri externe 372,9 453,1 446,0 457,5 471,6 487,8
Cheltuieli recurente 372,9 453,1 446,0 447,5 456,6 471,3
Investiții capitale 10,0 15,0 16,5
Serviciul datoriei 1747,2 1929,0 1819,5 1944,6 2072,8 2189,3
Cheltuieli recurente 1747,2 1929,0 1819,5 1944,6 2072,8 2189,3
Investiții capitale
Apărare națională 538,4 560,3 617,0 759,6 880,5 974,6
Cheltuieli recurente 538,4 560,3 617,0 759,6 880,5 974,6
Investiții capitale
Ordine publică 2292,2 2742,0 2865,3 3214,7 3110,4 2999,5
Cheltuieli recurente 2277,5 2710,7 2741,8 3089,7 3070,2 2990,5
56

Investiții capitale 14,7 31,3 123,5 125,0 40,2 9,0


Justiție 644,2 832,4 905,2 1026,5 1154,6 1208,5
Cheltuieli recurente 602,6 773,7 855,1 964,0 1019,6 1068,5
Investiții capitale 41,6 58,7 50,1 62,5 135,0 140,0
Penitenciare 394,3 461,3 673,2 738,7 1015,9 982,1
Cheltuieli recurente 367,5 445,6 500,6 529,7 525,2 511,8
Investiții capitale 26,8 15,7 172,6 209,0 490,7 470,3
Servicii economice
387,5 473,5 726,1 571,2 636,0 601,4
generale
Cheltuieli recurente 387,5 473,5 526,1 571,2 636,0 601,4
Investiții capitale 200,0
Agricultură 1301,5 1613,2 1826,2 1671,9 1567,5 1555,5
Cheltuieli recurente 1263,9 1551,4 1776,1 1628,8 1538,3 1533,2
transferuri la bugetele
locale 0,1
Investiții capitale 37,6 61,8 50,1 43,1 29,2 22,3
Energetică 151,9 190,1 247,5 785,5 1095,0 777,3
Cheltuieli recurente 82,5 190,0 114,4 782,1 1095,0 777,3
Investiții capitale 69,4 0,1 133,1 3,4
Minerit, industrie și
38,2 31,8 5,2 30,1 30,4 30,6
construcții
Cheltuieli recurente 38,2 31,8 5,2 30,1 30,4 30,6
Investiții capitale
Transporturi 1719,0 2282,7 4125,1 4273,8 4834,2 2693,1
Cheltuieli recurente 1100,2 1857,3 1880,5 2288,0 2234,5 2309,2
transferuri la bugetele
15,3
locale 700,1 743,4 766,6 838,1 867,7
Investiții capitale 618,8 425,4 2244,6 1985,8 2599,7 383,9
Comunicații 4,8 4,9 92,5 86,0 77,0
Cheltuieli recurente 4,8 4,9 92,5 86,0 77,0
Investiții capitale
Turism 10,1 18,9 19,7 19,8 19,8 19,9
Cheltuieli recurente 10,1 18,9 19,7 19,8 19,8 19,9
Investiții capitale
Protecția mediului 161,9 104,2 156,6 232,3 237,2 216,2
Cheltuieli recurente 158,9 104,2 156,6 206,0 218,0 213,6
transferuri la bugetele
locale 20,2 12,0 0,6 0,6 0,6 0,6
Investiții capitale 3,0 26,3 19,2 2,6
Gospodăria
381,2 356,3 442,8 386,7 341,0 329,7
comunală de locuințe
Cheltuieli recurente 306,6 289,1 345,1 350,9 341,0 329,7
transferuri la bugetele
240,9
locale 180,4
Investiții capitale 74,6 67,2 97,7 35,8
Sănătate 3233,2 3438,6 3893,3 4084,2 4132,0 4227,9
Cheltuieli recurente 3233,1 3438,6 3887,0 4047,0 4105,7 4204,6
57

inclusiv transferuri la
FAOAM 2512,7 2593,0 2728,0 2854,5 2947,5 3095,0
Investiții capitale 0,1 6,3 37,2 26,3 23,3
Tineret și sport 282,8 283,2 302,5 331,7 350,2 379,5
Cheltuieli recurente 282,4 283,0 300,5 322,9 335,7 369,5
transferuri la bugetele
locale 154,2 161,7 173,6 183,0 192,9 205,2
Investiții capitale 0,4 0,2 2,0 8,8 14,5 10,0
Cultură 346,8 380,5 392,9 454,2 450,3 452,5
Cheltuieli recurente 316,9 356,9 367,9 414,2 410,3 407,5
Investiții capitale 29,9 23,6 25,0 40,0 40,0 45,0
Educație 8269,1 9002,2 9909,6 10668,0 10749,8 11045,1
Cheltuieli recurente 8249,2 8891,5 9762,7 10511,6 10662,0 11006,6
transferuri la bugetele
locale 6274,6 6778,2 7213,7 7638,0 8059,3 8408,6
Investiții capitale 19,9 110,7 146,9 156,4 87,8 38,5
Protecție socială 6651,0 6653,8 7627,9 7883,4 7869,6 7558,2
Cheltuieli recurente 6646,0 6642,8 7611,5 7882,4 7869,6 7558,2
inclusiv transferuri la
bugetele locale 247,5 267,2 278,6 307,5 329,9 350,9
transferuri din Fondul
republican de
susținere socială a
populației 84,2 82,5 82,0 64,2 66,7 69,4
transferuri cu
destinație specială 163,3 184,7 196,6 243,3 263,2 281,5
inclusiv transferuri la
BASS 5016,0 5941,0 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
Investiții capitale 5,0 11,0 16,4 1,0
Știință și inovare 415,3 429,3 471,2 482,6 476,6 473,7
Cheltuieli recurente 415,3 429,1 471,2 482,6 476,6 473,7
Investiții capitale 0,2
Cheltuieli de
882,1 1993,3 7149,4
dezvoltare și reforme
Cheltuieli recurente 882,1 1993,3 6090,7
Investiții capitale 1058,7

III. Sold bugetar


(1-2) -3433,7 -1531,7 -4713,9 -5738,7 -5423,9 -4811,3

IV. Surse de
finanțare, total
(4+5+9) 3433,6 1531,7 4713,9 5738,7 5423,9 4811,3

ACTIVE
FINANCIARE 312,9 -250,0 -11,7 137,7 -554,2 84,1
CREANȚE INTERNE 384,1 363,2 961,0 1036,7 876,6 1216,4
Acțiuni și alte forme
de participare în
capital în interiorul
țării, total 300,4 152,6 261,0 336,7 176,6 516,4
inclusiv:
58

Majorarea volumului
acțiunilor și a cotei-
părți în capitalul
social în interiorul
țării -14,8 -13,5 -129,0 -363,3 -523,4 -183,6
Privatizarea bunurilor
proprietate publică a
statului 315,2 166,1 390,0 700,0 700,0 700,0
Alte creanțe interne
ale bugetului 83,7 210,6 700,0 700,0 700,0 700,0
DIFERENȚA DE
CURS VALUTAR -72,2 -99,3
CREDITE INTERNE
ÎNTRE BUGETE 276,6
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE
BUGETE 33,5 37,5 41,5 49,2 55,4 62,0
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE
INSTITUȚIILOR
NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -331,4 -564,6 -1015,1 -949,3 -1487,8 -1196,3
Împrumuturi
recreditate instituțiilor
nefinanciare -291,2 -284,7 -575,2 -457,7 -1157,9 -891,0
Împrumuturi
recreditate instituțiilor
financiare -40,2 -279,9 -439,9 -491,6 -329,9 -305,3
CREANȚE
EXTERNE 22,4 13,2 0,9 1,1 1,6 2,0
Garanții externe 22,4 13,2 0,9 1,1 1,6 2,0
DATORII 4112,5 3421,2 5143,6 4347,8 6177,9 4845,4
DATORII INTERNE 993,0 1118,4 -260,0 990,0 2665,0 2610,0
VALORI
MOBILIARE DE
STAT, CU EXCEPȚIA
ACȚIUNILOR 953,0 1058,9 -210,0 1040,0 2715,0 5050,0
ÎMPRUMUTURI
INTERNE ÎNTRE
BUGETE -276,6
ÎMPRUMUTURI
INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE
NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -87,7
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE
BUGETE
ÎMPRUMUTURI
EXTERNE 3483,8 2302,8 5403,6 3357,8 3512,9 2235,4
Primirea
împrumuturilor
externe 4591,1 3625,9 7713,7 5908,5 6433,2 5132,9
Rambursarea
împrumuturilor
externe -1107,3 -1323,1 -2310,1 -2550,7 -2920,3 -2897,5
59

MODIFICAREA
SOLDULUI DE
MIJLOACE
BĂNEȘTI -991,8 -1639,5 -418,0 1253,2 -199,8 -118,2
60

Anexa nr. 2.2.2


Estimările bugetului de stat, 2016-2021
Ponderea în PIB (%)
Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021


I. VENITURI 21,3 22,6 22,9 22,3 21,9 21,7
IMPOZITE ȘI TAXE 19,3 20,7 20,0 20,3 20,5 20,4
IMPOZITE PE VENIT 3,4 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
IMPOZITE PE PROPRIETATE 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
Impozit privat 0,002 0,001 0,002 0,004 0,004 0,003
Impozitul pe avere 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI
SERVICII 14,8 16,0 15,3 15,4 15,5 15,4
Taxa pe valoarea adăugată 10,7 11,2 10,8 11,0 11,1 11,0
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse și serviciile prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
importate 8,7 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7
Restituirea taxei pe valoarea adăugată -1,9 -1,8 -1,7 -1,8 -1,8 -1,8
Accize 3,4 4,0 3,7 3,7 3,7 3,8
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Accize la mărfurile importate 3,1 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6
Restituirea accizelor -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Taxe pentru servicii specifice 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și
pentru practicarea unor genuri de activitate 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
Taxa pentru folosirea drumurilor 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
TAXA ASUPRA COMERȚULUI
EXTERIOR ȘI OPERAȚIUNILOR
EXTERNE 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0
GRANTURI 0,9 0,7 1,8 0,8 0,5 0,3
GRANTURI DE LA GUVERNELE
ALTOR STATE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 0,9 0,6 1,7 0,8 0,5 0,3
ALTE VENITURI 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
VENITURI DIN VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
Transferuri primite în cadrul bugetului public
național 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
II. CHELTUIELI
23,87 23,59 25,82 25,50 24,72 24,00
61

Cheltuieli recurente 23,16 23,05 23,73 23,93 22,90 22,95


inclusiv:
transferuri la bugetele locale 6,10 6,35 6,21 5,92 5,75 5,53
transferuri la FAOAM 1,86 1,72 1,70 1,60 1,52 1,46
transferuri la BASS 3,70 3,95 4,22 3,86 3,51 3,07
Investiții capitale 0,71 0,55 2,08 1,58 1,82 1,06
Servicii generale de stat 2,20 2,15 2,41 2,47 2,25 2,05
Cheltuieli recurente 2,18 2,14 2,36 2,43 2,24 2,05
transferuri la bugetele locale 0,97 0,97 0,96 0,92 0,89 0,88
transferuri cu destinație generală 0,86 0,82 0,89 0,91 0,88 0,87
transferuri cu destinație specială 0,03 0,10 0,06 0,003 0,002 0,002
transferuri din fondul de compensare 0,07 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale 0,01 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01
Afaceri externe 0,28 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23
Cheltuieli recurente 0,28 0,30 0,28 0,25 0,24 0,22
Investiții capitale 0,01 0,01 0,01
Serviciul datoriei 1,29 1,28 1,14 1,09 1,07 1,04
Cheltuieli recurente 1,29 1,28 1,14 1,09 1,07 1,04
Investiții capitale
Apărare națională 0,40 0,37 0,39 0,43 0,45 0,46
Cheltuieli recurente 0,40 0,37 0,39 0,43 0,45 0,46
Investiții capitale
Ordine publică 1,69 1,82 1,79 1,81 1,60 1,42
Cheltuieli recurente 1,68 1,80 1,71 1,74 1,58 1,41
Investiții capitale 0,01 0,02 0,08 0,07 0,02 0,004
Justiție 0,48 0,55 0,57 0,58 0,60 0,57
Cheltuieli recurente 0,45 0,51 0,53 0,54 0,53 0,51
Investiții capitale 0,03 0,04 0,03 0,04 0,07 0,07
Penitenciare 0,29 0,31 0,42 0,42 0,52 0,46
Cheltuieli recurente 0,27 0,30 0,31 0,30 0,27 0,24
Investiții capitale 0,02 0,01 0,11 0,12 0,25 0,22
Servicii economice generale 0,29 0,31 0,45 0,32 0,33 0,28
Cheltuieli recurente 0,29 0,31 0,33 0,32 0,33 0,28
Investiții capitale 0,12
Agricultură 0,96 1,07 1,14 0,94 0,81 0,74
Cheltuieli recurente 0,93 1,03 1,11 0,92 0,79 0,72
Investiții capitale 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01
Energetică 0,11 0,13 0,15 0,44 0,56 0,37
Cheltuieli recurente 0,06 0,13 0,07 0,44 0,56 0,37
Investiții capitale 0,05 0,08
Minerit, industrie și construcții 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01
Cheltuieli recurente 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01
Investiții capitale
Transporturi 1,27 1,52 2,58 2,40 2,49 1,27
Cheltuieli recurente 0,81 1,24 1,17 1,29 1,15 1,09
62

transferuri la bugetele locale 0,01 0,47 0,46 0,43 0,43 0,41


Investiții capitale 0,46 0,28 1,4 1,12 1,12 0,18
Comunicații 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04
Cheltuieli recurente 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04
Investiții capitale
Turism 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale
Protecția mediului 0,12 0,07 0,10 0,13 0,12 0,10
Cheltuieli recurente 0,12 0,07 0,10 0,12 0,11 0,10
transferuri la bugetele locale 0,01 0,01
Investiții capitale 0,01 0,01
Gospodăria comunală de locuințe 0,28 0,24 0,28 0,22 0,18 0,16
Cheltuieli recurente 0,23 0,19 0,22 0,20 0,18 0,16
transferuri la bugetele locale 0,18 0,12
Investiții capitale 0,06 0,04 0,06 0,02
Sănătate 2,39 2,29 2,43 2,30 2,13 2,0
Cheltuieli recurente 2,39 2,29 2,43 2,27 2,12 1,99
inclusiv transferuri la FAOAM 1,86 1,72 1,70 1,60 1,52 1,46
Investiții capitale 0,02 0,01 0,01
Tineret și sport 0,21 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18
Cheltuieli recurente 0,21 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17
transferuri la bugetele locale 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
Investiții capitale 0,01
Cultură 0,26 0,25 0,25 0,26 0,23 0,21
Cheltuieli recurente 0,23 0,24 0,23 0,23 0,21 0,19
Investiții capitale 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Educație 6,11 5,99 6,19 6,0 5,54 5,22
Cheltuieli recurente 6,09 5,91 6,10 5,91 5,50 5,20
transferuri la bugetele locale 4,63 4,51 4,51 4,29 4,16 3,98
Investiții capitale 0,01 0,07 0,09 0,09 0,05 0,02
Protecție socială 4,91 4,42 4,76 4,43 4,06 3,57
Cheltuieli recurente 4,91 4,42 4,75 4,43 4,06 3,57
inclusiv transferuri la bugetele locale 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17
transferuri din Fondul republican de
susținere socială a populației 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03
transferuri cu destinație specială 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13
inclusiv transferuri la BASS 3,70 3,95 4,22 3,86 3,51 3,07
Investiții capitale 0,004 0,01 0,01 0,001
Știință și inovare 0,31 0,29 0,29 0,27 0,25 0,22
Cheltuieli recurente 0,31 0,29 0,29 0,27 0,25 0,22
Investiții capitale
Cheltuieli de dezvoltare și reforme 0,50 1,03 3,38
Cheltuieli recurente 0,50 1,03 2,88
Investiții capitale 0,50
63

III. Sold bugetar (1-2)

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) 2,5 1,0 2,9 3,2 2,8 2,3

ACTIVE FINANCIARE 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,3 0,0


CREANȚE INTERNE 0,3 0,2 0,6 0,6 0,5 0,6
Acțiuni și alte forme de participare în capital
în interiorul țării, total 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-
părți în capitalul social în interiorul țării 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1
Privatizarea bunurilor proprietate publică a
statului 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3
Alte creanțe interne ale bugetului 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR -0,1 -0,1
CREDITE INTERNE ÎNTRE BUGETE 0,2
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -0,2 -0,4 -0,6 -0,5 -0,8 -0,6
Împrumuturi recreditate instituțiilor
nefinanciare -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 -0,6 -0,4
Împrumuturi recreditate instituțiilor
financiare 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1
CREANȚE EXTERNE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Garanții externe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DATORII 3,0 2,3 3,2 2,4 3,2 2,3
DATORII INTERNE 0,7 0,7 -0,2 0,6 1,4 1,2
VALORI MOBILIARE DE STAT, CU
EXCEPȚIA ACȚIUNILOR 0,7 0,7 -0,1 0,6 1,4 2,4
ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE
BUGETE -0,2
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -0,1
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 2,6 1,5 3,4 1,9 1,8 1,1
Primirea împrumuturilor externe 3,4 2,4 4,8 3,3 3,3 2,4
Rambursarea împrumuturilor externe -0,8 -0,9 -1,4 -1,4 -1,5 -1,4
MODIFICAREA SOLDULUI DE
MIJLOACE BĂNEȘTI -0,7 -1,1 -0,3 0,7 -0,1 -0,1
64

Anexa nr. 2.2.3

Estimările bugetului de stat, 2016-2021


Ponderea în suma
totală (%)
Executa Aprob
Denumirea Executat Estimat
t at
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. VENITURI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
IMPOZITE ȘI TAXE 90,5 91,9 87,6 91,2 93,3 94,0
IMPOZITE PE VENIT 16,1 16,3 16,4 17,2 17,8 18,3
Impozit pe venitul persoanelor fizice 4,7 4,6 4,4 4,5 4,6 4,6
Impozit pe venitul persoanelor juridice 11,4 11,7 11,9 12,6 13,2 13,7
IMPOZITE PE PROPRIETATE 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Impozit privat 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Impozit pe avere 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI
SERVICII 69,2 70,8 66,7 69,2 70,5 70,9
Taxa pe valoarea adăugată 50,2 49,5 47,0 49,2 50,5 50,7
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și
serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 18,4 18,3 18,0 18,5 18,8 18,9
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate 40,7 39,0 36,3 38,7 39,9 40,1
Restituirea taxei pe valoarea adăugată -8,9 -7,8 -7,2 -8,1 -8,2 -8,3
Accize 15,7 17,5 16,1 16,8 17,0 17,4
Accize la mărfurile produse pe teritoriul Republicii
Moldova 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
Accize la mărfurile importate 14,5 16,5 15,1 15,9 16,1 16,4
Restituirea accizelor -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Taxe pentru servicii specifice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru
practicarea unor genuri de activitate
1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 1,6 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0
Taxa pentru folosirea drumurilor 1,1 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7
TAXA ASUPRA COMERȚULUI EXTERIOR
ȘI OPERAȚIUNILOR EXTERNE 5,0 4,7 4,4 4,7 4,8 4,7
GRANTURI 4,4 2,9 7,7 3,8 2,3 1,6
GRANTURI DE LA GUVERNELE ALTOR
STATE 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 4,0 2,7 7,6 3,7 2,2 1,5
ALTE VENITURI 5,1 5,1 4,7 5,0 4,4 4,4
din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7
VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR
ȘI SERVICIILOR 3,5 3,0 2,7 2,6 2,4 2,3
Transferuri primite în cadrul bugetului public
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
național
II. CHELTUIELI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
65

Cheltuieli recurente 97,0 97,7 91,9 93,8 92,6 95,6


inclusiv:
transferuri la bugetele locale 25,6 26,9 24,1 23,2 23,3 23,0
transferuri la FAOAM 7,8 7,3 6,6 6,3 6,1 6,1
transferuri la BASS 15,5 16,7 16,4 15,1 14,2 12,8
Investiții capitale 3,0 2,3 8,1 6,2 7,4 4,4
Servicii generale de stat 9,2 9,1 9,3 9,7 9,1 8,5
Cheltuieli recurente 9,1 9,1 9,2 9,5 9,0 8,5
transferuri la bugetele locale 4,1 4,1 3,7 3,6 3,6 3,7
transferuri cu destinație generală 3,6 3,5 3,4 3,6 3,6 3,6
transferuri cu destinație specială 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0
transferuri din fondul de compensare 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0
Afaceri externe 1,2 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0
Cheltuieli recurente 1,2 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0
Serviciul datoriei 5,4 5,4 4,4 4,3 4,3 4,3
Cheltuieli recurente 5,4 5,4 4,4 4,3 4,3 4,3
Investiții capitale
Apărare națională 1,7 1,6 1,5 1,7 1,8 1,9
Cheltuieli recurente 1,7 1,6 1,5 1,7 1,8 1,9
Investiții capitale
Ordine publică 7,1 7,7 6,9 7,1 6,5 5,9
Cheltuieli recurente 7,05 7,6 6,6 6,8 6,4 5,9
Investiții capitale 0,05 0,1 0,3 0,3 0,1 0,0
Justiție 2,0 2,3 2,2 2,3 2,4 2,4
Cheltuieli recurente 1,9 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1
Investiții capitale 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3
Penitenciare 1,2 1,3 1,6 1,6 2,1 1,9
Cheltuieli recurente 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
Investiții capitale 0,1 0,0 0,4 0,5 1,0 0,9
Servicii economice generale 1,2 1,3 1,8 1,3 1,3 1,2
Cheltuieli recurente 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2
Investiții capitale 0,5
Agricultură 4,0 4,5 4,4 3,7 3,3 3,1
Cheltuieli recurente 3,9 4,4 4,3 3,6 3,2 3,0
Investiții capitale 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
Energetică 0,5 0,5 0,6 1,7 2,3 1,5
Cheltuieli recurente 0,3 0,5 0,3 1,7 2,3 1,5
Investiții capitale 0,2 0,0 0,3 0,0
Minerit, industrie și construcții 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale
Transporturi 5,3 6,4 10,0 9,4 10,1 5,3
Cheltuieli recurente 3,4 5,2 4,5 5,0 4,7 4,5
66

transferuri la bugetele locale 0,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7


Investiții capitale 1,9 1,2 5,4 4,4 5,4 0,8
Comunicații 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Investiții capitale
Turism 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Cheltuieli recurente 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale
Protecția mediului 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4
Cheltuieli recurente 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4
transferuri la bugetele locale 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale 0,0 0,1 0,0 0,0
Gospodăria comunală de locuințe 1,2 1,0 1,1 0,9 0,7 0,6
Cheltuieli recurente 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6
transferuri la bugetele locale 0,7 0,5
Investiții capitale 0,2 0,2 0,2 0,1
Sănătate 10,0 9,7 9,4 9,0 8,6 8,3
Cheltuieli recurente 10,0 9,7 9,4 8,9 8,6 8,3
inclusiv transferuri la FAOAM 7,8 7,3 6,6 6,3 6,1 6,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Tineret și sport 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Cheltuieli recurente 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
transferuri la bugetele locale 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cultură 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9
Cheltuieli recurente 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8
Investiții capitale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Educație 25,6 25,4 24,0 23,5 22,4 21,8
Cheltuieli recurente 25,5 25,1 23,6 23,2 22,2 21,7
transferuri la bugetele locale 19,4 19,1 17,5 16,8 16,8 16,6
Investiții capitale 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1
Protecție socială 20,6 18,8 18,5 17,4 16,4 14,9
Cheltuieli recurente 20,6 18,7 18,4 17,4 16,4 14,9
inclusiv transferuri la bugetele locale 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
transferuri din Fondul republican de susținere
0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
socială a populației
transferuri cu destinație specială 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
inclusiv transferuri la BASS 15,5 16,7 16,4 15,1 14,2 12,8
Investiții capitale 0,02 0,03 0,04 0,00
Știință și inovare 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9
Cheltuieli recurente 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9
Investiții capitale 0,0
Cheltuieli de dezvoltare și reforme 1,9 4,2 14,1
Cheltuieli recurente 1,9 4,2 12,0
Investiții capitale 2,1
67

III. Sold bugetar (1-2)

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ACTIVE FINANCIARE 9,1 -16,3 -0,2 2,4 -10,2 1,7


CREANȚE INTERNE 11,2 23,7 20,4 18,1 16,2 25,3
Acțiuni și alte forme de participare în capital în
interiorul țării, total 8,7 10,0 5,5 5,9 3,3 10,7
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți în
capitalul social în interiorul țării -0,4 -0,9 -2,7 -6,3 -9,6 -3,8
Privatizarea bunurilor proprietate publică de stat 9,2 10,8 8,3 12,2 12,9 14,5
Alte creanțe interne ale bugetului 2,4 13,7 14,8 12,2 12,9 14,5
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR -2,1 -6,5
CREDITE INTERNE ÎNTRE BUGETE 8,1
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE 1,0 2,4 0,9 0,9 1,0 1,3
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -9,7 -36,9 -21,5 -16,5 -27,4 -24,9
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare -8,5 -18,6 -12,2 -8,0 -21,3 -18,5
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare -1,2 -18,3 -9,3 -8,6 -6,1 -6,3
CREANȚE EXTERNE 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Garanții externe 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
DATORII 119,8 223,4 109,1 75,8 113,9 100,7
DATORII INTERNE 28,9 73,0 -5,5 17,3 49,1 54,2
VALORI MOBILIARE DE STAT, CU EXCEPȚIA
ACȚIUNILOR 27,8 69,1 -4,5 18,1 50,1 105,0
ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE -8,1
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -2,6
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 101,5 150,3 114,6 58,5 64,8 46,5
Primirea împrumuturilor externe 133,7 236,7 163,6 103,0 118,6 106,7
Rambursarea împrumuturilor externe -32,2 -86,4 -49,0 -44,4 -53,8 -60,2
MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE
BĂNEȘTI -28,9 -107,0 -8,9 21,8 -3,7 -2,5
Anexa nr.
2.3.1
Estimările bugetelor locale, 2016-2021
mil.
lei

Execu Exec Apro


Estimat
Denumirea tat utat bat
2016 2017 2018 2019 2020 2121
12053, 1346 13848 1494 15853, 16718
I. VENITURI
0 1,5 ,8 9,9 6 ,6
IMPOZITE ȘI TAXE 3105,5 3274, 3373, 3760, 4024,2 4324,
68

3 4 9 8
2181, 2336, 2589, 3087,
IMPOZITE PE VENIT
1880,7 4 0 4 2820,7 0
2076, 2228, 2466, 2932,
Impozit pe venitul persoanelor fizice
1809,9 3 5 1 2682,4 5
Impozit pe venitul persoanelor juridice 70,8 105,1 107,5 123,3 138,3 154,5
IMPOZITE PE PROPRIETATE 365,6 500,9 482,5 516,5 526,5 536,5
Impozitul funciar 184,6 193,6 185,0 195,0 195,0 195,0
Impozitul pe bunurile imobiliare 179,6 306,0 297,0 320,0 330,0 340,0
Impozit privat 1,4 1,3 0,5 1,5 1,5 1,5
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI SERVICII 859,2 592,0 554,9 655,0 677,0 701,3
Taxa pe valoarea adăugată 58,8 81,3 73,3 112,0 121,5 132,2
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și
serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 58,8 81,3 73,3 112,0 121,5 132,2
Accize 0,7 3,0 2,7 3,0 3,5 4,0
Accize la mărfurile produse pe teritoriul Republicii
Moldova 0,7 3,0 2,7 3,0 3,5 4,0
Taxe pentru servicii specifice 395,0 413,5 398,7 440,0 450,0 460,0
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru
practicarea unor genuri de activitate 37,8 55,3 47,1 60,0 60,0 60,0
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 366,9 38,9 33,1 40,0 42,0 45,1
Taxa pentru folosirea drumurilor 331,9
GRANTURI 96,5 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA GUVERNELE ALTOR
STATE 78,1 3,1
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 18,4 12,8
ALTE VENITURI 587,3 618,8 532,1 654,0 674,0 694,0
din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 104,6 105,2 117,2 120,0 130,0 140,0
VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR ȘI
SERVICIILOR 350,6 380,3 378,0 410,0 420,0 430,0
TRANSFERURI ÎN CADRUL BUGETULUI 9552, 9943, 1053 11155, 11699
PUBLIC NAȚIONAL 8263,7 5 3 5,0 4 ,8
Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele 9552, 9943, 1053 11155, 11699
locale 8263,7 5 3 5,0 4 ,8
11314, 1327 13848 1494 15853, 16718
II. CHELTUIELI
7 3,5 ,8 9,9 6 ,6
10789 1278 13750 1482 15719 16579
Cheltuieli recurente
,7 6,6 ,0 1,6 ,1 ,1
Investiții capitale 525,0 486,9 98,8 128,3 134,5 139,5
1201, 1369, 1463, 1588,
Servicii generale de stat 1090,4 1527,6
1 7 5 3
1086, 1195, 1368, 1462, 1526, 1587,
Cheltuieli recurente
6 3 1 4 5 2
Investiții capitale 3,8 5,8 1,6 1,1 1,1 1,1
Afaceri externe 2,1 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0
Cheltuieli recurente 2,1 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0
Investiții capitale
Serviciul datoriei 63,3 36,7 66,3 127,2 128,3 121,3
Cheltuieli recurente 63,3 36,7 66,3 127,2 128,3 121,3
transferuri la bugetul de stat 7,3
Investiții capitale
69

Apărare națională 8,9 10,9 11,3 12,6 12,9 13,2


Cheltuieli recurente 8,9 10,9 11,3 12,6 12,9 13,2
Investiții capitale
Ordine publică 10,9 20,3 9,7 15,8 16,1 16,5
Cheltuieli recurente 10,9 19,5 9,7 15,8 16,1 16,5
Investiții capitale 0,8
- -
Servicii economice generale -96,9 -113,6 -116,2 -119,0
121,1 113,6
- -
Cheltuieli recurente -98,0
122,7 -113,6 113,6 -116,2 -119,0
Investiții capitale 1,1 1,6
Agricultură 39,1 33,4 25,7 36,6 38,8 41,5
Cheltuieli recurente 31,0 31,8 24,9 35,7 37,9 40,6
transferuri la bugetul de stat 4,7 3,9 3,1
Investiții capitale 8,1 1,6 0,8 0,9 0,9 0,9
Energetică 6,0 30,8 6,9 6,9 7,1 7,3
Cheltuieli recurente 0,8 4,9 6,9 1,1 1,2 1,4
Investiții capitale 5,2 25,9 5,8 5,9 5,9
Minerit, industrie și construcții 23,6 26,2 35,7 45,7 46,8 48
Cheltuieli recurente 22,4 26,2 35,7 38,3 39,4 40,6
Investiții capitale 1,2 7,4 7,4 7,4
1386, 1715, 1902,
Transporturi 869,4 1444 1825,6
9 2 4
1366, 1444, 1708, 1818, 1895,
Cheltuieli recurente 839,8
2 0 3 7 5
Investiții capitale 29,6 20,7 6,9 6,9 6,9
Protecția mediului 30,6 54,5 26,5 35,2 36,0 37,0
Cheltuieli recurente 20,4 34,1 26,5 22,1 23,0 24,0
Investiții capitale 10,2 20,4 13,1 13,0 13,0
1140, 1169, 1195, 1273,
Gospodăria comunală de locuințe 1002,3 1231,5
2 0 1 3
1154, 1139, 1206,
Cheltuieli recurente 605,3
816,7 8 3 1169,5 3
inclusiv transferuri la bugetul de stat 1,4 0,8
Investiții capitale 397,0 323,5 14,2 55,8 62,0 67,0
Sănătate 76,8 141,3 117,1 141,1 144,6 148,7
Cheltuieli recurente 76,1 140,3 117,1 137,6 141,1 145,2
Investiții capitale 0,7 1,0 3,5 3,5 3,5
Tineret și sport 224,6 280,3 281,1 286,8 303,4 324,2
Cheltuieli recurente 218,4 255,5 243,6 270,8 287,4 308,2
Investiții capitale 6,2 24,8 37,5 16,0 16,0 16,0
Cultură 476,6 556 603,3 652,3 667,2 685,3
Cheltuieli recurente 450,4 543,7 572,3 648,3 663,2 681,3
Investiții capitale 26,2 12,3 31,0 4,0 4,0 4,0
7468, 7746, 8177, 9370,
Educație 6571,8 8780,0
9 9 1 7
6536, 7421, 7733, 8163, 8766, 9356,
Cheltuieli recurente
2 3 2 3 2 9
inclusiv transferuri la bugetul de stat 9,7 10,9 9,4 11,2 1,6
Investiții capitale 35,6 47,6 13,7 13,8 13,8 13,8
Protecție socială 913,3 1003, 1045, 1148, 1199,7 1255,
70

2 3 4 7
1002, 1045, 1148, 1255,
Cheltuieli recurente 913,2
4 3 4 1199,7 7
Investiții capitale 0,1 0,8
Știință și inovare 1,9 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2
Cheltuieli recurente 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2
Investiții capitale 0,1
III. Sold bugetar (1-2) 738,3 188,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
IV. Surse de finanțare, total (4+5+9)
-738,3 186,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ACTIVE FINANCIARE 25,8 16,1 2,0 0,0 0,0 0,0


CREANȚE INTERNE 18,2 5,9 2,0 0,0 0,0 0,0
Acțiuni și alte forme de participare în capital în
interiorul țării, total 18,2 5,9 2,0 0,0 0,0 0,0
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți în
capitalul social în interiorul țării -3,6 -1,7
Privatizarea bunurilor proprietate publică a statului 21,8 7,6 2,0
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR 0,7 -0,2
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI FINANCIARE
6,9 10,4
DATORII -341,7 -38,1 302,4 132,1 -201,9 -268,8
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA INSTITUȚIILE
NEFINANCIARE ȘI FINANCIARE -316,9 -47,1 150,0 20,0 -6,7 -6,7
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE ÎNTRE
BUGETE -33,5 -37,5 -41,6 -49,2 -55,4 -62,0
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 8,7 46,5 194,0 161,3 -139,8 -200,1
Primirea împrumuturilor externe 55,2 98,2 261,2 337,0 59,0 0,0
- -
Rambursarea împrumuturilor externe
-46,5 -51,7 -67,2 175,7 -198,8 200,1
MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE - -
BĂNEȘTI -422,4 164,9 -304,4 132,1 201,9 268,8
71

Anexa nr. 2.3.2

Estimările bugetelor locale, 2016-2021


Ponderea în PIB (%)
Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021


I. VENITURI 8,9 9,0 8,7 8,4 8,2 7,9
IMPOZITE ȘI TAXE 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0
IMPOZITE PE VENIT 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Impozit pe venitul persoanelor juridice 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
IMPOZITE PE PROPRIETATE 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Impozit funciar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Impozit pe bunurile imobiliare 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Impozit privat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI
ȘI SERVICII 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Taxa pe valoarea adăugată 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse și serviciile prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Accize 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taxe pentru servicii specifice 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor
și pentru practicarea unor genuri de
activitate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taxa pentru folosirea drumurilor 0,2
GRANTURI 0,1 0,0
GRANTURI DE LA GUVERNELE
ALTOR STATE 0,1 0,0
GRANTURI DE LA
ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 0,0 0,0
ALTE VENITURI 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
VENITURI DIN VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 6,1 6,4 6,2 5,9 5,8 5,5
Transferuri primite între bugetul de stat și
bugetele locale 6,1 6,4 6,2 5,9 5,8 5,5
II. CHELTUIELI 8,4 8,8 8,7 8,4 8,2 7,9
Cheltuieli recurente 8,0 8,5 8,6 8,3 8,1 7,8
Investiții capitale 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Servicii generale de stat 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
72

Cheltuieli recurente 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8


Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afaceri externe 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Cheltuieli recurente 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Investiții capitale
Serviciul datoriei 0,05 0,02 0,04 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,05 0,02 0,04 0,1 0,1 0,1
transferuri la bugetul de stat 0,005
Investiții capitale
Apărare națională 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale
Ordine publică 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale 0,0
Servicii economice generale -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Cheltuieli recurente -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Investiții capitale 0,0 0,0
Agricultură 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Cheltuieli recurente 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Investiții capitale 0,01
Energetică 0,004 0,02 0,004 0,004 0,004 0,003
Cheltuieli recurente 0,001 0,0 0,004 0,001 0,001 0,001
Investiții capitale 0,004 0,02 0,003 0,003 0,002
Minerit, industrie și construcții 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
Cheltuieli recurente 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0
Transporturi 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
Cheltuieli recurente 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
Investiții capitale 0,02 0,01 0,0 0,0 0,0
Protecția mediului 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02
Cheltuieli recurente 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01
Gospodăria comunală de locuințe 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
Cheltuieli recurente 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6
inclusiv transferuri la bugetul de stat 0,0 0,0
Investiții capitale 0,3 0,2 0,01 0,03 0,03 0,03
Sănătate 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tineret și sport 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cultură 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Cheltuieli recurente 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Investiții capitale 0,02 0,01 0,02 0,0 0,0 0,0
Educație 4,9 5,0 4,8 4,6 4,5 4,4
73

Cheltuieli recurente 4,8 4,9 4,8 4,6 4,5 4,4


inclusiv transferuri la bugetul de stat 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0
Investiții capitale 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01
Protecție socială 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Cheltuieli recurente 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Investiții capitale 0,0 0,0
Știință și inovare 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Cheltuieli recurente 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Investiții capitale
III. Sold bugetar (1-2)

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) -0,5 -0,1

ACTIVE FINANCIARE 0,0 0,0 0,0


CREANȚE INTERNE 0,0 0,0 0,0
Acțiuni și alte forme de participare în
capital în interiorul țării, total 0,0 0,0 0,0
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a
cotei-părți în capitalul social în interiorul
țării 0,0 0,0
Privatizarea bunurilor proprietate
publică a statului 0,0 0,0 0,0
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR 0,0 0,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE
INTERNE INSTITUȚIILOR
NEFINANCIARE ȘI FINANCIARE 0,0 0,0
DATORII -0,3 0,0 0,2 0,1 -0,1 -0,1
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE BUGETE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,1
Primirea împrumuturilor externe 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0
Rambursarea împrumuturilor externe 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
MODIFICAREA SOLDULUI DE
MIJLOACE BĂNEȘTI -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 0,1
74

Anexa nr. 2.3.3

Estimările bugetelor locale, 2016-2021


Ponderea în suma totală
(%)

Denumirea Executat Executat Estimat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021


I. VENITURI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
IMPOZITE ȘI TAXE 25,8 24,3 24,4 25,2 25,4 25,9
IMPOZITE PE VENIT 15,6 16,2 16,9 17,3 17,8 18,5
Impozit pe venitul persoanelor fizice 15,0 15,4 16,1 16,5 16,9 17,5
Impozit pe venitul persoanelor juridice 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
IMPOZITE PE PROPRIETATE 3,0 3,7 3,5 3,5 3,3 3,2
Impozit funciar 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
Impozit pe bunurile imobiliare 1,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,0
Impozit privat 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI
ȘI SERVICII 7,1 4,4 4,0 4,4 4,3 4,2
Taxa pe valoarea adăugată 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse și serviciile prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8
Accize 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Taxe pentru servicii specifice 3,3 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor
și pentru practicarea unor genuri de
activitate 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 3,0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
Taxa pentru folosirea drumurilor 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA GUVERNELE
ALTOR STATE 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA
ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ALTE VENITURI 4,9 4,6 3,8 4,4 4,3 4,2
din care 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
VENITURI DIN VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 68,6 71,0 71,8 70,5 70,4 70,0
Transferuri primite între bugetul de stat și
bugetele locale 68,6 71,0 71,8 70,5 70,4 70,0
II. CHELTUIELI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 95,4 96,3 99,3 99,1 99,2 99,2
Investiții capitale 4,6 3,7 0,7 0,9 0,8 0,8
Servicii generale de stat 9,6 9,0 9,9 9,8 9,6 9,5
75

Cheltuieli recurente 9,6 9,0 9,9 9,8 9,6 9,5


Investiții capitale 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
Afaceri externe 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviciul datoriei 0,6 0,3 0,5 0,9 0,8 0,7
Cheltuieli recurente 0,6 0,3 0,5 0,9 0,8 0,7
inclusiv transferuri la bugetul de stat 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Apărare națională 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ordine publică 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Servicii economice generale -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7
Cheltuieli recurente -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agricultură 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energetică 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Cheltuieli recurente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Minerit, industrie și construcții 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Cheltuieli recurente 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporturi 7,7 10,4 10,4 11,5 11,5 11,4
Cheltuieli recurente 7,4 10,3 10,4 11,4 11,5 11,3
Investiții capitale 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Protecția mediului 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
Gospodăria comunală de locuințe 8,9 8,6 8,4 8,0 7,8 7,6
Cheltuieli recurente 5,3 6,2 8,3 7,6 7,4 7,2
inclusiv transferuri la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale 3,5 2,4 0,1 0,4 0,4 0,4
Sănătate 0,7 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9
Cheltuieli recurente 0,7 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tineret și sport 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9
Cheltuieli recurente 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
Investiții capitale 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1
Cultură 4,2 4,2 4,4 4,4 4,2 4,1
Cheltuieli recurente 4,0 4,1 4,1 4,3 4,2 4,1
Investiții capitale 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Educație 58,1 56,3 55,9 54,7 55,4 56,0
76

Cheltuieli recurente 57,8 55,9 55,8 54,6 55,3 56,0


inclusiv transferuri la bugetul de stat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Investiții capitale 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Protecție socială 8,1 7,6 7,5 7,7 7,6 7,5
Cheltuieli recurente 8,1 7,6 7,5 7,7 7,6 7,5
Investiții capitale 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Știință și inovare 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Sold bugetar (1-2)
77

Anexa nr.2.4.1

Estimările bugetului asigurărilor sociale de stat, 2016-2021


mil. lei

Executat Executat Aprobat Estimat


Denumirea
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. VENITURI 15060,6 17818,7 19312,5 20713,2 21910,6 23048,3
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE
ASIGURĂRI OBLIGATORII 10036,6 11864,0 12546,0 13815,6 15058,7 16508,9
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE STAT
OBLIGATORII 10036,6 11864,0 12546,0 13815,6 15058,7 16508,9
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii virate de angajatori 7883,4 9295,0 9846,0 10746,3 11713,5 12849,6
Contribuții individuale de asigurări
sociale de stat obligatorii 2032,6 2460,3 2583,2 2943,3 3208,2 3519,3
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii virate de persoanele fizice
ce își desfășoară activitatea pe cont
propriu 120,6 108,7 116,8 126,0 137,0 140,0
ALTE VENITURI 8,0 13,7 8,0 34,1 36,4 39,1
VENITURI DIN PROPRIETATE 1,9 2,1 2,0 1,0 1,0 1,0
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 2,7 8,3 8,0 8,0 8,0
ALTE VENITURI 3,4 3,3 6,0 25,1 27,4 30,1
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC
NAȚIONAL 5016,0 5941,0 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
Transferuri în cadrul bugetului
consolidat central 5016,0 5941,0 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
Transferuri între bugetul de stat și
bugetul asigurărilor sociale de stat 5016,0 5941,0 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
Transferuri curente cu destinație
specială între bugetul de stat și bugetul
asigurărilor sociale de stat 3675,4 5042,4 5429,1 5595,8 5872,7 6182,8
Transferuri curente cu destinație
generală între bugetul de stat și
bugetul asigurărilor sociale de stat 1340,6 898,6 1329,4 1267,7 942,8 317,5
II. CHELTUIELI 14964,7 17614,5 19312,5 20713,2 21910,6 23048,3
Cheltuieli recurente 14959,5 17613,4 19308,2 20708,8 21906,2 23043,9
Investiții capitale 5,2 1,1 4,3 4,4 4,4 4,4
Sectorul „Protecție socială” 14964,7 17614,5 19312,5 20713,2 21910,6 23048,3
Cheltuieli recurente 14959,5 17613,4 19308,2 20708,8 21906,2 23043,9
Investiții capitale 5,2 1,1 4,3 4,4 4,4 4,4
III. Sold bugetar (1-2) 95,9 204,2 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) -95,9 -204,2 0,0 0,0 0,0 0,0
MODIFICAREA SOLDULUI DE
MIJLOACE BĂNEȘTI -95,9 -204,2 0,0 0,0 0,0 0,0
78

Anexa 2.4.2

Estimările bugetului asigurărilor sociale de stat, 2016-2021


Ponderea în PIB (%)

Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021


I. VENITURI 11,1 11,8 12,1 11,6 11,3 10,9
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE
ASIGURĂRI OBLIGATORII 7,4 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE STAT
OBLIGATORII 7,4 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii virate de angajatori 5,8 6,2 6,1 6,0 6,0 6,1
Contribuții individuale de asigurări
sociale de stat obligatorii 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii virate de persoanele
neangajate 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ALTE VENITURI 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02 0,02
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTE VENITURI 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC
NAȚIONAL 3,7 4,0 4,2 3,9 3,5 3,1
Transferuri în cadrul bugetului
consolidat central 3,7 4,0 4,2 3,9 3,5 3,1
Transferuri între bugetul de stat și
bugetul asigurărilor sociale de stat 3,7 4,0 4,2 3,9 3,5 3,1
Transferuri curente cu destinație
specială între bugetul de stat și bugetul
asigurărilor sociale de stat 2,7 3,4 3,4 3,1 3,0 2,9
Transferuri curente cu destinație
generală între bugetul de stat și
bugetul asigurărilor sociale de stat 1,0 0,6 0,8 0,7 0,5 0,2
II. CHELTUIELI 11,1 11,7 12,1 11,6 11,3 10,9
Cheltuieli recurente 11,0 11,7 12,1 11,6 11,3 10,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sectorul „Protecție socială” 11,1 11,7 12,1 11,6 11,3 10,9
Cheltuieli recurente 11,0 11,7 12,1 11,6 11,3 10,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Sold bugetar (1-2) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
MODIFICAREA SOLDULUI DE
MIJLOACE BĂNEȘTI -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
79

Anexa nr.
2.4.3

Estimările bugetului asigurărilor sociale de stat, 2016-2021


Ponderea în suma totală (%)
Executa Executa Aproba
Denumirea Estimat
t t t
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. VENITURI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE
ASIGURĂRI OBLIGATORII 66,6 66,6 65,0 66,7 68,7 71,6
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE
DE STAT OBLIGATORII 66,6 66,6 65,0 66,7 68,7 71,6
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii virate de angajatori 52,3 52,2 51,0 51,9 53,5 55,8
Contribuții individuale de asigurări sociale de
stat obligatorii 13,5 13,8 13,4 14,2 14,6 15,3
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii virate de persoanele neangajate 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
ALTE VENITURI 0,05 0,08 0,04 0,16 0,17 0,17
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 0,02 0,05 0,00 0,04 0,04 0,03
ALTE VENITURI 0,02 0,02 0,03 0,12 0,13 0,13
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 33,3 33,3 35,0 33,1 31,1 28,2
Transferuri în cadrul bugetului consolidat
central 33,3 33,3 35,0 33,1 31,1 28,2
Transferuri între bugetul de stat și bugetul
asigurărilor sociale de stat 33,3 33,3 35,0 33,1 31,1 28,2
Transferuri curente cu destinație specială între
bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de
stat 24,4 28,3 28,1 27,0 26,8 26,8
Transferuri curente cu destinație generală între
bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de
stat 8,9 5,0 6,9 6,1 4,3 1,4
II. CHELTUIELI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sectorul „Protecție socială” 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80

Anexa nr. 2.5.1

Estimările fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală, 2016-2021


mil. lei

Executat Executat Aprobat Estimat


Denumirea
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. VENITURI 5764,2 6256,6 6659,0 7124,0 7596,2 8185,2
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE
ASIGURĂRI OBLIGATORII 3240,2 3648,4 3923,7 4256,4 4635,2 5076,2
PRIME DE ASIGURARE
OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ
MEDICALĂ 3240,2 3648,4 3923,7 4256,4 4635,2 5076,2
Prime de asigurare obligatorie de
asistență medicală în formă de
contribuție procentuală la salariu și la
alte recompense, achitate de angajatori și
angajați 3153,0 3541,8 3834,0 4151,4 4528,2 4966,2
Prime de asigurare obligatorie de
asistență medicală în sumă fixă, achitate
de persoane fizice 87,2 106,6 89,7 105,0 107,0 110,0
ALTE VENITURI 11,3 15,2 7,3 13,1 13,5 14,0
VENITURI DIN PROPRIETATE 11,3 4,2 2,0 4,0 4,0 4,0
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 3,2 1,7 3,0 3,0 3,0
ALTE VENITURI 7,8 3,6 6,1 6,5 7,0
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 2512,7 2593,0 2728,0 2854,5 2947,5 3095,0
Transferuri în cadrul bugetului
consolidat central 2512,7 2593,0 2728,0 2854,5 2947,5 3095,0
Transferuri între bugetul de stat și
fondurile asigurării obligatorii de
asistență medicală 2512,7 2593,0 2728,0 2854,5 2947,5 3095,0
Transferuri curente cu destinație specială
între bugetul de stat și fondurile
asigurării obligatorii de asistență
medicală 2369,9 2525,7 2634,2 2742,2 2871,1 3014,7
Transferuri curente cu destinație
generală între bugetul de stat și fondurile
asigurării obligatorii de asistență
medicală 142,8 67,3 93,8 112,3 76,4 80,3
II. CHELTUIELI 5673,5 6260,8 6659,0 7124,0 7596,2 8185,2
Cheltuieli recurente 5668,4 6259,1 6655,0 7120,0 7592,2 8181,2
Investiții capitale 5,1 1,7 4,0 4,0 4,0 4,0
Sectorul „Sănătate” 5.673,5 6.260,8 6.659,0 7.124,0 7.596,2 8.185,2
Cheltuieli recurente 5668,4 6259,1 6655,0 7120,0 7592,2 8181,2
Investiții capitale 5,1 1,7 4,0 4,0 4,0 4,0
III. Sold bugetar (1-2) 90,7 -4,2

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) -90,7 4,2


81

Anexa nr. 2.5.2

Estimările fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală, 2016-2021


ponderea în PIB (%)
Executa Executa Aproba
Denumirea Estimat
t t t
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. VENITURI 4,3 4,2 4,2 4,0 3,7 3,9
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI
OBLIGATORII 2,4 2,4 2,5 2,4 2,2 2,4
PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE
DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ 2,4 2,4 2,5 2,4 2,2 2,4
Prime de asigurare obligatorie de asistență
medicală în formă de contribuție procentuală la
salariu și la alte recompense, achitate de
angajatori și angajați 2,3 2,4 2,4 2,3 2,1 2,3
Prime de asigurare obligatorie de asistență
medicală în sumă fixă, achitate de persoane
fizice cu reședința sau domiciliul în Republica
Moldova 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ALTE VENITURI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTE VENITURI 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERURI ÎN CADRUL BUGETULUI
PUBLIC NAȚIONAL 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
Transferuri în cadrul bugetului consolidat
central 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
Transferuri între bugetul de stat și fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
Transferuri curente cu destinație specială între
bugetul de stat și fondurile asigurării obligatorii
de asistență medicală 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4
Transferuri curente cu destinație generală între
bugetul de stat și fondurile asigurării obligatorii
de asistență medicală 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
II. CHELTUIELI 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 3,9
Cheltuieli recurente 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 3,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sectorul „Sănătate” 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 3,9
Cheltuieli recurente 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 3,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Sold bugetar (1-2) 0,1 0,0

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) -0,1 0,0


82

Anexa nr. 2.5.3

Estimările fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală, 2016-2021


Ponderea în suma totală
(%)

Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021


I. VENITURI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE
ASIGURĂRI OBLIGATORII 56,2 58,3 58,9 59,7 61,0 62,0
PRIME DE ASIGURARE
OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ
MEDICALĂ 56,2 58,3 58,9 59,7 61,0 62,0
Prime de asigurare obligatorie de asistență
medicală în formă de contribuție
procentuală la salariu și la alte
recompense, achitate de angajatori și
angajați 54,7 56,6 57,6 58,3 59,6 60,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență
medicală în sumă fixă, achitate de
persoane fizice cu reședința sau domiciliul
în Republica Moldova 1,5 1,7 1,3 1,5 1,4 1,3
ALTE VENITURI 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ALTE VENITURI 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Transferuri în cadrul bugetului consolidat
central 43,6 41,4 41,0 40,1 38,8 37,8
Transferuri între bugetul de stat și
fondurile asigurării obligatorii de asistență
medicală 43,6 41,4 41,0 40,1 38,8 37,8
Transferuri curente cu destinație specială
între bugetul de stat și fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală 43,6 41,4 41,0 40,1 38,8 37,8
Transferuri curente cu destinație generală
între bugetul de stat și fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală 41,1 40,4 39,6 38,5 37,8 36,8
II. CHELTUIELI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0
Investiții capitale 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Sectorul „Sănătate” 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0
Investiții capitale 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
83

Anexa nr.3

Limitele de cheltuieli și principalele priorități/măsuri sectoriale


pe anii 2019-2021
(mii lei)
Prioritățile și acțiunile/măsurile propuse a fi întreprinse pe termen Costul total/impactul politicii estimat pe
mediu pentru realizarea priorităților/obiectivelor perioada 2019-2021
2019 2020 2021
1 2 3 4
SECTORUL „SERVICII GENERALE DE STAT”

Principalele priorități sectoriale


Reforma administrației publice
Îmbunătățirea managementului electoral, modernizarea și automatizarea proceselor electorale
Organizarea recensămîntului agricol și al populației
Implementarea sistemelor informaționale în sectorul public
Consolidarea managementului în domeniul finanțelor publice
Activitățile de garantare a drepturilor omului și libertăților fundamentale
Reintegrarea țării
Completarea rezervelor materiale ale statului, crearea stocurilor minime de urgență de produse petroliere
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 4089446,0 4033437,4 3920267,7
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 93574,5 104573,4 113754,6
TOTAL, din care:
1. Modernizarea sistemului informațional și implementarea conceptului 1500,0 1500,0 1500,0
e-Parlament (PDS 2017-2019)
2. Asistența organizatorică, informațională și tehnică a activității 3000,0 3000,0 3000,0
Parlamentului, Biroului Permanent, comisiilor parlamentare și a
deputaților
3. Reparația capitală a clădirii din strada Sfatul Țării, nr.37 (Parlament) 7000,0 8200,0

4. Dezvoltarea sistemelor IT și achiziționarea de softuri și calculatoare 3449,5 3000,0 3000,0


(CCRM)
5. Asigurarea mijloacelor financiare necesare pentru îndeplinirea 7381,1
lucrărilor de reparație a clădirilor administrate de Direcția generală
pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova
6. Asigurarea întreținerii mijloacelor de transport ale Bazei Auto a 2607,5 2607,5 2607,5
Cancelariei de Stat
7. Reparația capitală a edificiului Direcției pentru statistică a 1000,0 1000,0 1000,0
municipiului Bălți
8. Promovarea imaginii Avocatului Poporului pentru drepturile copilului 100,0 100,0 100,0
9. Elaborarea studiului tematic: monitorizarea respectării dreptului la 364,0
muncă al copiilor
10. Monitorizarea respectării drepturilor omului 90,0 90,0 90,0
11. Elaborarea cadrului normativ referitor la avertizorii de integritate și 50,0 40,0 30,0
organizarea instruirilor în domeniu
12. Elaborarea studiului privind percepțiile cetățenilor cu referire la 150,0
respectarea drepturilor omului în Republica Moldova

13. Monitorizarea activității de prevenire a torturii și a relelor tratamente 300,0 300,0 300,0
84

14. Elaborarea instrumentelor de lucru privind monitorizarea locurilor de 300,0 300,0 300,0
privare de libertate și organizarea instruirilor pentru persoanele din
grupurile vizate

15. Organizarea instruirilor în domeniul drepturilor omului pentru 200,0 200,0 200,0
grupurile-țintă
16. Promovarea principiilor de „bună guvernare” 200,0 200,0 200,0
17. Crearea platformei online în domeniul drepturilor omului 140,0 140,0 140,0
18. Dezvoltarea și implementarea conceptului de emisiune TV în 400,0 400,0 400,0
domeniul drepturilor omului
19. Elaborarea și realizarea studiilor privind evaluarea percepției 60,0 60,0
populației referitor la activitatea Oficiului Avocatului Poporului
20. Realizarea politicii electorale (votul electronic, softuri licențiate) 3188,2 1000,0 1000,0
21. Elaborarea/dezvoltarea Subsistemului informațional „Votarea prin 10000,0
Internet”
22. Dezvoltarea, reînnoirea și extinderea infrastructurii Data Center, 1000,0 1000,0
remodelarea aplicației existente RSA (Registrul de stat al alegătorilor) și
a modulelor din Sistemul informațional automatizat de stat „Alegeri”
23. Alegeri locale, de 2 ori pe an 1000,0 1000,0
24. Procurarea uniformei, încălțămintei pentru colaboratorii vamali 5000,0 5000,0 5000,0
25. Procurarea acceleratoarelor liniare pentru Rapiscane 9000,0 13500,0
26. Procurarea aclimatizatoarelor pentru camera de păstrare a serverelor 1000,0
27. Achiziționarea tehnicii de calcul 2000,0

28. Dezvoltarea sistemului informațional și modernizarea infrastructurii 20040,0


IT în cadrul Serviciului Vamal
29. Achitarea indemnizației zilnice pentru funcționarii vamali care 2448,0 2448,0 2448,0
exercită atribuțiile de serviciu pe frontiera moldo-ucraineană (PV
Novosavițcaia -Cuciurgan – 18 unități și Goianul Nou-Platonova – 16
unități)
30. Indemnizațiile angajaților Serviciului Vamal în misiunile diplomatice 1291,0 1347,1 1386,1
31. Asigurarea funcționalității Serviciului Fiscal de Stat (reparații 15215,0 15215,0 15215,0
curente, reparații capitale, procurarea autoturismelor în număr de 10
unități, calculatoarelor – 250 de unități, aparatelor multifuncționale –
100 de unități, echipamentului multifuncțional, combustibilului,
materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou)

32. Asigurarea activității Curții Constituționale 326,9

33. Implementarea Proiectului „Înregistrare funciară, evaluare și 1699,0 17970,0 55530,0


impozitare”
34. Ajustări la transferuri cu destinație generală 14865,8 18248,0
35. Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova 69,3
în domeniul migrației și dezvoltării”
36. Proiectul „Suport pentru Secretariatul tehnic comun al Programului 4155,0
Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020”

C. Măsuri de politici noi 27477,7 27477,7 27477,7


1. Crearea stocurilor minime de urgență de produse petroliere 20000,0 20000,0 20000,0
2. Reorganizarea Instituției publice Baza Auto a Cancelariei de Stat 1137,7 1137,7 1137,7
85

3. Asigurarea activității corpului de deputați în condiții noi 6340,0 6340,0 6340,0


(circumscripții)

TOTAL pe sector, din care 4210498,2 4165488,5 4061500,0


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 4089446,0 4033437,4 3920267,7
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 93574,5 104573,4 113754,6
C. Măsuri de politici noi 27477,7 27477,7 27477,7

SECTORUL „AFACERI EXTERNE”


Principalele priorități sectoriale
Promovarea intereselor naționale prin intermediul antenelor diplomatice

Asigurarea onorării angajamentelor Republicii Moldova în organizațiile internaționale


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 430004,8 455068,4 469783,9
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază TOTAL, 1405,5 2515,0 2515,8
din care:
1. Lucrări de reparație a sediilor Ambasadelor Republicii Moldova în 1405,5 2515,0 2515,8
Germania, Cehia, Belgia
C. Măsuri de politici noi 28000,0 16000,0 17518,8
1. Consolidarea și modernizarea activității Ministerului Afacerilor 18000,0 1000,0 1000,0
Externe și Integrării Europene (extinderea serviciilor oferite cetățenilor
de misiunile diplomatice și consulatele Republicii Moldova prin
intermediul TIC)
2. Implementarea proiectelor de investiții capitale (construcția Misiunii 10000,0 15000,0 16518,8
diplomatice în Belarus)

TOTAL pe sector, din care: 459410,3 473583,4 489818,5


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 430004,8 455068,4 469783,9
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 1405,5 2515,0 2515,8

C. Măsuri de politici noi 28000,0 16000,0 17518,8

SECTORUL „APĂRARE NAȚIONALĂ”

Principalele priorități sectoriale


Dezvoltarea și modernizarea capacității de apărare a Armatei Naționale
Creșterea și menținerea contribuției Republicii Moldova la misiunile și operațiile internaționale cu privire la consolidarea
păcii
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 664633,0 673515,0 689578,3
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază TOTAL, 2766,0 4014,0 5256,0
din care:
1. Intensificarea relațiilor de cooperare cu partenerii externi 1500,0 2700,0 3900,0
2. Implementarea Acordului de participare a Republicii Moldova la 1266,0 1314,0 1356,0
operațiunile de gestionare a crizelor ale Uniunii Europene
C. Măsuri de politici noi 104823,0 215865,0 293000,0
1. Majorarea treptată a numărului de efectiv cu militari prin contract 69625,0 181025,0 260160,0
86

2. Achitarea indemnizației pentru închirierea spațiului locativ 18000,0 18000,0 18000,0


3. Reconsiderarea serviciului de pază și asigurare 1800,0 1450,0 1450,0
4. Creșterea și menținerea contribuției la misiunile și operațiile 3398,0 3390,0 9390,0
internaționale cu privire la consolidarea păcii
5. Perfecționarea și modernizarea centrelor de instruire 10000,0 10000,0 2000,0
6. Îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului logistic 2000,0 2000,0 2000,0

TOTAL pe sector, din care: 772222,0 893394,0 987834,3


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 664633,0 673515,0 689578,3
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 2766,0 4014,0 5256,0
C. Măsuri de politici noi 104823,0 215865,0 293000,0
SECTORUL „ORDINE PUBLICĂ”
Domeniul „Ordine publică”
Principalele priorități pe domeniu
Reforma organelor de menținere a ordinii publice
Fortificarea managementului frontierei de stat
Dezvoltarea capabilităților de intervenție în caz de incendii și situații de urgență
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 2424876,2 2364822,5 2354821,2
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 266857,4 256355,0 166217,5
TOTAL, din care:
1. Dezvoltarea, dotarea, îmbunătățirea infrastructurii și capacităților 104885,0 87700,0 45700,0
funcționale ale subdiviziunilor Poliției
2. Asigurarea comunicațiilor fiabile și eficiente pentru scopuri 46000,0 38000,0 28000,0
operaționale în cadrul Poliției
3. Dotarea laboratorului de expertiză genetico-judiciară (ADN) 29000,0 4300,0
4. Consolidarea capacităților în domeniul prevenirii și combaterii 2000,0 3400,0 800,0
criminalității organizate și transfrontaliere
5. Elaborarea sistemului informațional integrat de gestiune a dosarului 950,0
electronic al cauzei penale
6. Consolidarea bazei tehnico-materiale, informaționale, îmbunătățirea 15000,0 15000,0 15000,0
infrastructurii și capacităților de dotare logistică pentru asigurarea
funcționalității Departamentului Trupelor de Carabinieri
7. Dotarea echipei specializate de intervenție (INSARAG), capabile să 4943,6
intervină peste hotarele Republicii Moldova
8. Consolidarea patrulării comune a frontierei de stat cu reprezentanții 10000,0 8000,0
Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei
9. Extinderea numărului punctelor de trecere a frontierei gestionate în 8314,3 3314,3
comun cu autoritățile de frontieră ale statelor vecine (echipament
special)
10. Implementarea, inclusiv prin intermediul proiectelor de asistență 5000,0 5000,0 5000,0
externă, a tehnologiilor moderne de control al frontierei și schimb de
informații
11. Asigurarea condițiilor optimale de activitate a polițiștilor de frontieră 4000,0 4000,0 4000,0
12. Extinderea acoperirii radio a sistemului de comunicații (TETRA) al 9000,0 9000,0 9000,0
Poliției de Frontieră pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei

13. Dezvoltarea Sistemului informațional automatizat „AFIS” 5443,0 4786,0 4470,0


(înregistrarea dactiloscopică)
14. Asigurarea funcționării rețelelor de telecomunicații 7500,0 8000,0 9000,0
87

15. Întreținerea rețelei de comunicații „TETRA” 2900,0 4300,0 4900,0


16. Consolidarea și dezvoltarea Sistemului informațional integrat 2500,0 2100,0 1850,0
automatizat „Migrație și Azil”
17. Fortificarea capacităților în domeniul migrației și azilului 2451,5 2431,5 2431,5
18. Elaborarea instrumentelor de evaluare și coordonare a acțiunilor 1518,0 744,0 766,0
autorităților statului în cazul situațiilor de aflux sporit de migranți
19. Finalizarea obiectelor de investiții capitale 3000,0

20. Contribuția Guvernului la implementarea proiectelor finanțate din 1452,0 1579,2 1000,0
surse externe
21. Achitarea indemnizației pentru închirierea spațiului locativ 30000,0 30000,0 30000,0
funcționalilor publici cu statut special
C. Măsuri de politici noi 64547,5 43524,2 27500,0
1. Consolidarea capacităților de prim răspuns ale subdiviziunilor Poliției 5267,5 2228,0
la cazurile chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN)

2. Crearea Sistemului de înștiințare a populației despre apariția 2500,0


pericolelor de producere a situațiilor excepționale (în baza tehnologiei
Cell Broadcast)
3. Implementarea sistemului avansat de informații despre pasageri 13500,0 2500,0 2500,0
(APIS) în Aeroportul Internațional Chișinău
4. Mentenanța infrastructurii TETRA, care va fi creată la Faza a II-a 5000,0 5000,0 5000,0

5. Mentenanța sistemelor fixe de supraveghere 10000,0 10000,0 10000,0


6. Mentenanța complexelor mobile de observație și detectare 6000,0 6000,0 6000,0
7. Optimizarea proceselor și implementarea managementului calității în 1000,0 500,0 500,0
cadrul Poliției de Frontieră
8. Mentenanța sistemelor informaționale aflate în gestiune (Biroul 500,0 500,0 500,0
Migrație și Azil)
9. Dotarea cu aparate poligraf a Ministerului Afacerilor Interne și 1680,0
instruirea poligrafologilor
10. Inițierea obiectelor de investiții capitale 16100,0 13796,2

11. Dezvoltarea capacităților chinologice pentru sprijinirea misiunilor de 3000,0 3000,0 3000,0
diferite categorii ale structurilor de ordine și securitate publică prin
constituirea Centrului chinologic al Ministerului Afacerilor Interne

TOTAL pe domeniu, din care: 2756281,1 2664701,7 2548538,7


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 2424876,2 2364822,5 2354821,2
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 266857,4 256355,0 166217,5
C. Măsuri de politici noi 64547,5 43524,2 27500,0

Domeniul „Securitate națională”


Principalele priorități pe domeniu
Consolidarea domeniului securității naționale
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 441734,5 445842,8 450399,0
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 4000,0
TOTAL, din care:
1. Procurarea motocicletelor 1500,0

2. Procurarea tehnicii de supraveghere (centrul de monitorizare) 2500,0


88

C. Măsuri de politici noi 28450,0 15935,5 17023,6


1. Crearea și dezvoltarea sistemelor informaționale, asigurarea protecției 16000,0 8000,0 6000,0
informației
2. Asigurarea cu mijloace speciale 1600,0
3. Crearea Platformei ofițerilor de legătură 2100,0 2163,0 2227,9
4. Crearea Centrului de analiză a riscurilor 250,0 257,5 265,2
5. Procurarea aplicației ITC Reactor 500,0 515,0 530,5
6. Inițierea proiectelor de investiții capitale 8000,0 5000,0 8000,0
TOTAL pe domeniu, din care: 474184,5 461778,3 467422,6
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 441734,5 445842,8 450399,0
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 4000,0
C. Măsuri de politici noi 28450,0 15935,5 17023,6

TOTAL pe sector, din care: 3230465,6 3126480,0 3015961,3


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 2866610,7 2810665,3 2805220,2
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 270857,4 256355,0 166217,5
C. Măsuri de politici noi 92997,5 59459,7 44523,6
SECTORUL „JUSTIȚIE”
Principalele priorități sectoriale
Asigurarea calității actului justiției
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 969030,4 1057532,4 1104525,7
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 53882,1 88546,3 95505,0
TOTAL, din care:
1. Instruirea inițială și continuă a poligrafilor antrenați în verificarea 450,0 300,0
candidaților la funcțiile de judecător (o dată la 2 ani) și dotarea CSM cu
aparat poligraf
2. Dezvoltarea, implementarea și integrarea Sistemului informațional 20329,2 21300,3 14200,3
automatizat „e-Dosar”
3. Consolidarea capacităților instituționale ale procuraturii 5000,0

4. Fortificarea capacităților CSP și ale Colegiilor din subordine prin 900,0


procurarea de autoturisme
5. Dotarea cu sisteme electronice și crearea paginii web a CSP 492,0
6. Instalarea sistemelor de control acces pentru asigurarea securității 170,0
instituției
7. Dotarea CSP cu aparat poligrafic 135,0
8. Perfecționarea continuă a membrilor Colegiilor subordonate și 203,0 213,1 223,7
angajaților Aparatului CSP
9. Extinderea rețelei de parajuriști 251,0 501,9 752,8
10. Revizuirea cuantumului remunerării avocaților care acordă asistență 17792,4 35584,8 35584,8
juridică garantată de stat
11. Achiziția echipamentului modern necesar pentru cercetări și 6596,1
investigații și pregătirea profesională a experților pentru efectuarea
genurilor noi de expertize
12. Identificarea și achiziționarea spațiilor necesare pentru activități de 3201,0 431,0
asistență și consiliere
13. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin achiziționarea a 3 515,2 515,2 515,2
microbuze cu remorcă, pentru asigurarea atelierelor comunitare de
executare a pedepsei în folosul comunității
89

14. Crearea Centrului de Monitorizare Electronică și achiziționarea 316,0


echipamentelor necesare pentru monitorizarea electronică

15. Dotarea cu mobilier și echipament a judecătoriilor 16928,2


16. Implementarea proiectelor de investiții capitale 25000,0 27000,0
17. Reconstrucția clădirii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, bd. 2531,2
Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 200, mun. Chișinău

C. Măsuri de politici noi 3604,7 8500,0 8500,0


1. Crearea sistemului electronic de circulație a documentelor 1700,0 8500,0 8500,0
interinstituționale în cadrul CSM și instanțelor judecătorești

2. Elaborarea sistemelor informaționale automatizate: Registrul 125,0


informației privind evaluarea performanțelor procurorilor; Registrul
informației privind selecția și cariera procurorilor; Registrul informației
privind cadrul disciplinar; Registrul informației privind gestionarea
documentelor; Registrul informației privind resursele umane
3. Crearea condițiilor de acces al persoanelor cu dizabilități în instanțele 1779,7
judecătorești

TOTAL pe sector, din care: 1026517,2 1154578,7 1208530,7


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 969030,4 1057532,4 1104525,7
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 53882,1 88546,3 95505,0
C. Măsuri de politici noi 3604,7 8500,0 8500,0
SECTORUL „PENITENCIARE”

Principalele priorități sectoriale


Dezvoltarea capacităților și infrastructurii sistemului penitenciar și a condițiilor de detenție
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 709297,4 983279,2 963672,3
financiara in linia de baza TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 29417,5 32618,5 18377,1
TOTAL, din care:
1. Crearea infrastructurii pentru desfășurarea ședințelor online în 17 680,0
instituții penitenciare
2. Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților sistemului 6000,0 4000,0 3254,0
penitenciar
3. Crearea mecanismului de evaluare și planificare individualizată a 365,0 50,0 50,0
executării pedepsei
4. Identificarea și amenajarea încăperilor pentru desfășurarea 766,5 766,5 1073,1
activităților de educație
5. Desfășurarea lucrărilor de reamenajare a spațiilor locative și de 10000,0 10000,0
plimbare cu capacitate mare în spații cu capacitate mai mică

6. Achiziționarea și modernizarea mijloacelor auto utilizate pentru 801,0 802,0


transportarea persoanelor private de libertate
7. Implementarea sistemului de achiziție din comunitate a serviciilor de 3000,0 3000,0
asistență medicală a deținuților
8. Îmbunătățirea finanțării serviciilor de sănătate prestate persoanelor 2805,0 3000,0 3000,0
deținute
9. Inițierea obiectelor de investiții capitale 3000,0 11000,0 11000,0
10. Achiziționarea unei autospeciale pentru Detașamentul cu Destinație 2000,0
Specială „Pantera”

TOTAL pe sector, din care: 738714,9 1015897,7 982049,4


90

A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 709297,4 983279,2 963672,3


financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 29417,5 32618,5 18377,1
SECTORUL „SERVICII ECONOMICE GENERALE”

Domeniul „Infrastructura calității și protecția consumatorilor”


Principalele priorități sectoriale
Asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor și consolidarea capacităților instituționale de supraveghere a
pieței
Diminuarea riscurilor de avarii industriale la obiectele industriale periculoase, accidente tehnice și de muncă la obiectele
în construcții, incendii sau alte situații grave, precum și perfecționarea sistemului instituțional

Asigurarea adoptării integrale într-un ritm accelerat a standardelor europene și internaționale în calitate de standarde
moldovenești în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE
Dezvoltarea sistemului național de metrologie prin asigurarea trasabilității și confirmarea capabilităților de măsurare ale
Republicii Moldova pe plan internațional
Consolidarea capacităților instituționale ale Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) în scopul menținerii statutului de
semnatar al Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare EA BLA, menținerii
statutului de semnatar al Acordului ILAC-MRA, precum și semnării și menținerii Acordului IAF-MRA

A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 47646,3 48224,4 48890,8


financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 15520,3 6420,6 6640,9
TOTAL, din care:
1. Creșterea capabilităților de măsurare și confirmarea lor, prin 2700,0
dezvoltarea BNE (dotarea cu etaloane itinerante și soft)
2. Îmbunătățirea condițiilor de utilizare a BNE prin asigurarea 500,0
condițiilor exigente de mediu (vibrație, cîmpuri electromagnetice, șocuri
mecanice, reparația laboratoarelor)
3. Asigurarea activității de colaborare a MOLDAC cu organizațiile 120,0 120,0 120,0
europene internaționale și regionale (MOLDAC)
4. Asigurarea funcționalității și transparenței în activitatea Agenției 5200,0 1500,0 1500,0
pentru Supraveghere Tehnică, din care:
a) crearea și întreținerea softurilor de evidență necesare pe domeniile de
activitate ale AST;
b) procurarea activelor imobilizate (utilaje, echipamente și mijloacelor
de transport);
c) acoperirea majorărilor cheltuielilor pentru locațiunea și întreținerea
încăperilor de serviciu
5. Asigurarea funcționării Sistemului de schimb rapid de informații cu 120,0 60,0 60,0
privire la produsele nealimentare periculoase între autoritățile de
supraveghere a pieței la nivel național
6. Elaborarea și menținerea paginii web a APCSP 80,0 30,0 30,0
7. Achiziționarea serviciilor de asistență tehnică, dezvoltare și 220,3 95,6 95,9
mentenanță software a Programului INSPECT și a Programului contabil
1C, pentru asigurarea operării/ procesării/ evidenței /păstrării datelor cu
privire la activitatea APCSP, precum și achiziționarea semnăturilor
digitale pentru accesarea securizată a RSC-ului
8. Asigurarea funcționalității APCSP: 4760,0 3495,0 3715,0
a) închirierea sediului pentru desfășurarea activității de bază a APCSP:
oficii, laboratoare de testare expres, sală de ședințe, spații auxiliare
(arhivă, depozit, sală server), call-centru, birou de audiență a
consumatorilor;
b) procurarea mobilierului pentru crearea condițiilor adecvate de muncă,
conform normelor stabilite;
c) procurarea tehnicii de calcul (laptopuri, computere, scanere, printere
color) și deservirea tehnică;
91

d) modernizarea Centrului APCSP (call-centru) de recepție 24/24 a


apelurilor telefonice

9. Achiziționarea unui automobil specializat pentru transportarea 470,0 50,0 50,0


echipamentelor - test în teren și mentenanța acestuia

10. Efectuarea testărilor prin plasarea probelor de arbitraj, în laboratoare 1000,0 1000,0 1000,0
acreditate, inclusiv peste hotarele țării
11. Elaborarea și menținerea softului pentru crearea bazei de date a 350,0 70,0 70,0
agenților economici pasibili controlului cu racordarea la registrele altor
autorități (ASP, BNS, SFS, SV) și RSC

TOTAL pe domeniu 63166,6 54645,0 55531,7


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 47646,3 48224,4 48890,8
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 15520,3 6420,6 6640,9
Domeniul „Dezvoltarea sectorului privat”
Principalele priorități sectoriale
Ameliorarea climatului investițional și promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinație pentru investițiile străine
directe
Sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni și asigurarea valorificării potențialului de export pe piața
mondială, în special pe piața Uniunii Europene
Îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare orientate spre export
Facilitarea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM)
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 198879,7 180803,4 179975,0
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 62203,7 93383,2 68230,3
TOTAL, din care:
1. Elaborarea și implementarea unui program de stimulare a înființării și 10000,0 10000,0 10000,0
dezvoltării afacerilor de către tineri, în special în zonele rurale „Start-up
Moldova” (ODIMM)
2. Elaborarea și implementarea unui program de susținere a afacerilor cu 10000,0 20000,0
potențial de creștere înalt și internaționalizarea acestora (ODIMM)

3. Elaborarea și implementarea unui program de adaptare a IMM-lor la 5000,0 10000,0 15000,0


„economia verde”
4. Susținerea mediului privat prin identificarea și implementarea 1300,0 1300,0
modelelor de investiții inovative (venture capital, crowdfunding și
businessangels)
5. Participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială „Expo 2020 20903,7 12083,2 3230,3
Dubai” (20.10.2020 – 10.04.2021, or. Dubai, Emiratele Arabe Unite)

6. Dezvoltarea utilităților zonelor economice libere 15000,0 20000,0 20000,0


7. Implementarea unui program de susținere a furnizorilor locali – 20000,0 20000,0
suport pentru conectarea furnizorilor locali la corporațiile multinaționale
investitoare în Moldova (APIP+ZEL „Bălți”)

TOTAL pe domeniu, din care: 261083,4 274186,6 248205,3


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 198879,7 180803,4 179975,0
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 62203,7 93383,2 68230,3
92

Domeniul „Agenția Relații Funciare și Cadastru”


Principalele priorități sectoriale
Delimitarea terenurilor proprietate publică
Eroziunea și degradarea solurilor
Sistemul de evaluare și impozitare a bunurilor imobile
Asigurarea necesităților de stat în producție și informație topo-geodezică și cartografică
Demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 28220,0 27505,5 25152,7
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 35000,0 91500,0 90000,0
TOTAL, din care:
1. Delimitarea terenurilor proprietate publică 30000,0 90000,0 90000,0
2. Crearea SIA ROITE 5000,0
3. Sistem informațional de referință „e-Harta digitală generală a 1500,0
RM”
TOTAL pe domeniu, din care: 63220,0 119005,5 115152,7
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 28220,0 27505,5 25152,7
financiara in linia de baza
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 35000,0 91500,0 90000,0
Domeniul „Forța de muncă”
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 52853,9 53976,7 55272,5
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 1659,2 69,7 69,7
TOTAL, din care:
1. Crearea, întreținerea și actualizarea permanentă a sistemului e- 1080,5 46,9 46,9
learning
2. Crearea și întreținerea Registrului electronic de evidență a 456,2 22,8 22,8
zilierilor
3. Editarea și eliberarea contra cost a Registrului de evidență a 122,5
zilierilor
C. Măsuri de politici noi 15620,0 17920,0 8170,0
1. Realizarea analizelor (cercetărilor), publicațiilor în cadrul 570,0 570,0 570,0
Observatorului Pieței Muncii, începînd cu anul 2021
2. Ajustarea Sistemului informațional automatizat „Piața Forței de 15050,0 17350,0 7600,0
Muncă” (SIA „PFM”)
TOTAL pe domeniu, din care:
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 52853,9 53976,7 55272,5
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 1659,2 69,7 69,7
C. Măsuri de politici noi 15620,0 17920,0 8170,0

TOTAL pe sector, din care: 457603,1 519803,5 482401,9


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 327599,9 310510,0 309291,0
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 114383,2 191373,5 164940,9
C. Măsuri de politici noi 15620,0 17920,0 8170,0

SECTORUL „TRANSPORT”

Principalele priorități sectoriale


Asigurarea dezvoltării și implementării politicii naționale durabile în domeniul transporturilor și infrastructurii
Dezvoltarea și menținerea infrastructurii drumurilor publice în condiții de siguranță
93

Monitorizarea implementării politicii privind siguranța rutieră


Dezvoltarea transportului naval
Promovarea politicilor de susținere financiară a domeniului transport feroviar
Dezvoltarea infrastructurii feroviare
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 5187653,6 5776792,7 3675898,5
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 31612,1 41770,6 51939,6
TOTAL, din care:
1. Crearea Fondului pentru siguranță rutieră și asigurarea resurselor 30000,0 40000,0 50000,0
financiare necesare pentru activitate
2. Susținerea activității Portului Internațional Liber „Giurgiulești” 978,5 978,5 978,5
în contextul creării Agenției Navale
3. Susținerea de stat a activității Bacului Molovata în contextul 618,6 788,6 958,6
apariției necesității de întreținere și reparație a împingătoarelor,
acestea fiind cu termen depășit de operare
4. Subvenționarea transportului feroviar public de pasageri pentru 15,0 3,5 2,5
beneficiari de înlesniri
C. Măsuri de politici noi 3100,0 3100,0

1. Reparația podului rutier peste rîul Nistru (s. Gura Bîcului 3000,0 3000,0
-Bîcioc)
2. Elaborarea actelor normative în domeniul transportului rutier 100,0 100,0

TOTAL pe sector, din care: 5222365,7 5821663,3 3727838,1


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 5187653,6 5776792,7 3675898,5
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 31612,1 41770,6 51939,6
C. Măsuri de politici noi 3100,0 3100,0

SECTORUL „ENERGETICĂ”
Principalele priorități sectoriale
Asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale prin diversificarea căilor și surselor de alimentare, concomitent
cu consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit bidirecțional al gazelor naturale
Asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de
tranzit al energiei electrice
Crearea unei platforme de generare a energiei electrice și termice prin asigurarea retehnologizării și încălzirii
centralizate eficiente, cu utilizarea tehnologiei de cogenerare
Îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea nivelului de valorificare a surselor de energie regenerabile pînă în anul
2020
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 318840,5 434719,6 325575,5
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 13592,0
TOTAL, din care:
1. Asigurarea implementării proiectului construcției gazoductului 13592,0
Ungheni-Chișinău (contribuția Guvernului)
C. Măsuri de politici noi 460000,2 667359,5 458999,9
1. Finanțarea proiectelor de eficiență energetică prin intermediul 400000,0 400000,0
Schemei de obligații de eficiență energetică
2. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și 60000,2 267359,5 458999,9
rezidențiale din Republica Moldova

TOTAL pe sector, din care: 792432,7 1102079,1 784575,4


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 318840,5 434719,6 325575,5
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 13592,0
C. Măsuri de politici noi 460000,2 667359,5 458999,9
94

SECTORUL „INDUSTRIE ȘI CONSTRUCȚII”

Principalele priorități sectoriale


Armonizarea documentelor normative naționale în domeniul construcțiilor cu standardele europene

Sporirea performanței energetice a clădirilor


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 63672,5 64785,1 66135,7
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 12132,1 12411,4 12411,4
TOTAL, din care:
1. Lucrările de remediere (decontaminarea) a localităților poluate 1181,0 1181,0 1181,0
cu produse petroliere în satele Lunga și Mărculești
2. Implementarea foilor de parcurs pentru adoptarea și 3000,0 3000,0 3000,0
implementarea standardelor europene în domenii specifice
(Eurocoduri – standarde europene pentru proiectarea structurilor;
performanța energetică a clădirilor; securitate și sănătate pe șantiere
etc.) – elaborarea proiectului Normativului în construcții „Norme
de proiectare, construcție și exploatare a depozitelor de deșeuri”
3. Elaborarea sistemului de documente normative în construcții 6995,8 6995,8 6995,8
4. Dezvoltarea sectorului studierii, folosirii și protecției subsolului 955,3 1234,6 1234,6
(bugetul lucrărilor de monitorizare a apelor subterane și a
proceselor geologice exogene)

TOTAL pe sector, din care: 75804,6 77196,5 78547,1


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare care au acoperire 63672,5 64785,1 66135,7
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 12132,1 12411,4 12411,4

SECTORUL „TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚII”

Principalele priorități sectoriale


Îmbunătățirea conectivității și accesului la rețea
Operaționalizarea Sistemului informațional automatizat 112
Creșterea nivelului de securitate cibernetică și sporirea siguranței on-line
Consolidarea și modernizarea infrastructurii de comunicații poștale
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 72478,9 63978,9 63978,9
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 20002,7 22052,7 13002,7
TOTAL, din care:
1. Dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a 10000,0
familiilor beneficiare de ajutor social
2. Achitarea cotizației de membru CEPT (Conferința Europeană a 2,7 2,7 2,7
Administrațiilor Poștale și de Comunicații)
3. Instalarea punctelor de prezență a fibrei optice în toate 10000,0 22050,0 13000,0
localitățile cu primării, care nu dispun de conexiune la rețelele
magistrale de fibră optică și crearea rețelelor de comunicații
electronice în bandă largă NGA

TOTAL pe sector, din care: 92481,6 86031,6 76981,6


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 72478,9 63978,9 63978,9
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 20002,7 22052,7 13002,7

SECTORUL „PROTECȚIE SOCIALĂ”

Principalele priorități sectoriale


Reforma incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
95

Sustenabilitatea sistemului public de asigurări sociale


Îmbunătățirea politicilor de susținere financiară a familiilor cu copii și protecția copiilor în situație de risc și a copiilor
separați de părinți
Susținerea socială a persoanelor cu venituri mici și a persoanelor în etate
Asigurarea abordării complexe a egalității între femei și bărbați
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 22081132,8 23082954,4 24166856,4
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 32166,2 36455,9 13603,5
TOTAL, din care:
1. Procurarea serviciilor psihologice pentru victimele infracțiunii 90,0 135,0 180,0

2. Asigurarea procesului de instruire inițială și continuă a 2221,0 2221,0 2221,0


angajaților din domeniul protecției sociale
3. Asigurarea integrării și participării depline a persoanelor în etate 433,0 433,0 433,0
în societate (programe de granturi, crearea și extinderea
organizațiilor de suport etc.)
4. Realizarea Studiului cu privire la structura familiei și numărul de 5000,0 1000,0
copii doriți
5. Implementarea Programului național de dezinstituționalizare a 14022,2 20066,9 8469,5
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile
rezidențiale
6. Prestarea serviciilor de reabilitare profesională pentru persoanele 3400,0 5600,0 2300,0
cu dizabilități
7.Tratament balneosanatorial pentru salariați 7000,0 7000,0

C. Măsuri de politici noi 460742,4 715092,8 830507,2

1. Implementarea serviciului „Asistență telefonică gratuită și 900,0 900,0 900,0


accesibilă pentru persoanele cu dizabilități”
2. Stabilirea indemnizațiilor de asigurări sociale pentru angajații 70905,6 77287,2 84783,9
structurilor de forță în conformitate cu prevederile Legii nr.
289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de
muncă și alte prestații de asigurări sociale
3. Finanțarea măsurilor active noi, în domeniul promovării ocupării 70000,0 70000,0 70000,0
forței de muncă și asigurarea de șomaj
4. Instituirea din 2020 a opțiunii suplimentare de acordare graduală 39651,0 39651,0
a indemnizației de creștere a copilului pînă la vîrsta de 3 ani: I an –
60%, al II-lea an – 30%, al III-lea an – neplătit
5. Majorarea, începînd cu anul 2019, cu 100 de lei a indemnizației 53344,6 106689,2 160033,8
lunare pentru întreținerea copilului în cazul persoanelor neasigurate
pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani și cu 50 lei a indemnizației
lunare pentru copiii gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o
sarcină
6. Majorarea, începînd cu 1 ianuarie 2019, cu 100 de lei a 4917,8 12862,5 20508,5
indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului pînă la
vîrsta de 3 ani în cazul persoanelor asigurate
7. Majorarea anuală a cuantumului indemnizației unice la nașterea 14464,1 15149,7 15893,7
copilului în corelare cu valoarea monetară a coșului minim de
bunuri necesare la nașterea copilului, calculată pentru anul
precedent, începînd cu 1 ianuarie 2019
8. Contractarea serviciilor de consiliere psihologică a copiilor în 32,0 32,0 32,0
cadrul procedurilor de adopție
9. Instituirea Centrului național de resurse și asistență pentru 10000,0 2000,0
familie și copil (cu trei filiale), precum și instituirea în cadrul
acestuia a Serviciului de asistență integrată a copilului victimă
participant în procesul penal (expertiză medico-legală, expertiză
psihologică, interviuri de protecție, desfășurarea audierii propriu-
zise a copilului), de tip „Barnhausservicii integrate” și elaborarea
cadrului normativ privind organizarea și funcționarea serviciului
96

respectiv

10. Majorarea cuantumului alocației unice la plasament pentru 186,7 195,5 205,3
copiii din asistența parentală profesionistă, case de copii de tip
familial începînd cu 1 ianuarie 2019 și ulterior indexarea, începînd
cu 1 ianuarie, în raport cu indicele prețului de consum pentru anul
precedent
11. Stabilirea și plata alocației unice pentru copiii plasați în servicii 1777,6 1861,1 1954,2
de tutelă/curatelă, începînd cu 1 ianuarie 2019, și indexarea acesteia
la 1 ianuarie în raport cu indicele prețurilor de consum
12. Majorarea alocațiilor unice la plasament pentru copiii cu vîrsta 296,5 310,4 326,0
de pînă la 1 an (100%), copiii 1-3 ani (50%) și copiii cu dizabilități
(30%) plasați în asistența parentală profesionistă, case de copii de
tip familial și tutelă/curatelă
13. Majorarea alocației lunare pentru copiii plasați în asistența 37815,4 52968,4 67521,3
parentală profesionistă, case de copii de tip familial și tutelă

14. Majorarea alocațiilor lunare pentru copiii cu dizabilități (30%) 373,0 439,6 503,5
plasați în asistența parentală profesionistă, case de copii de tip
familial și tutelă/curatelă
15. Majorarea alocației lunare pentru copiii rămași temporar fără 4293,2 4495,0 4719,7
ocrotire părintească, tinerii care dețineau statut de copil orfan care
își continuă studiile, în cuantum egal cu minimul de existență
pentru persoane apte de muncă sau copii
16. Stabilirea și plata alocației unice la împlinirea vîrstei de 18 ani 1214,5 1275,2
pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, indiferent de serviciul
în care este plasat, în cuantum de 5000 lei, începînd cu 1 ianuarie
2019 și indexarea la 1 ianuarie în raport cu indicele prețurilor de
consum pentru anul precedent
17. Majorarea cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului 27912,7 27912,7 27912,7
cu 35 de lei
18. Modificarea bazei de calcul a pensiei de dizabilitate și a pensiei 30000,0 30000,0 30000,0
de urmaș pentru cetățenii care au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobîl
19. Indemnizații unice pentru construcția unei case individuale ori a 8500,0
unei locuințe cooperatiste sau pentru procurarea spațiului locativ,
sau pentru restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni,
conform Hotărîrii Guvernului nr. 836/2010
20. Recalcularea pensiei persoanelor care continuă activitatea de 84776,7 212677,5 251739,9
muncă după stabilirea dreptului la pensie (eșalonat în funcție de
stagiul de cotizare realizat), stabilite pînă la 1 ianuarie 2017
21. Majorarea alocației lunare de stat victimelor reabilitate ale 36996,2 36996,2 36996,2
represiunilor politice
22. Majorarea de la 30% la 50% a reducerii din costul biletului de 430,3 430,3 430,3
recuperare/reabilitare pentru victimele represiunilor politice

23. Alocații de stat pentru merite deosebite față de stat pentru 120,0 120,0 120,0
persoanele decorate cu „cruci” (distincții de stat)

24. Alocări suplimentare pentru implementarea Programului de stat 10000,0 10000,0 10000,0
„Prima Casă”
97

25. Acordarea alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere 2700,0 2900,0 3000,0
pentru persoanele cu dizabilități severe din copilărie și persoanele
cu dizabilități severe nevăzătoare, în cazul în care acestea
beneficiază de serviciul de îngrijire socială la domiciliu

TOTAL pe sector, din care: 22574041,4 23834503,1 25010967,1


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 22081132,8 23082954,4 24166856,4
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 32166,2 36455,9 13603,5
C. Măsuri de politici noi 460742,4 715092,8 830507,2
SECTORUL „AGRICULTURĂ”

Principalele priorități sectoriale


Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurarea și modernizarea pieței
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 1655826,6 1545657,8 1536103,5
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 46763,8 56361,9 56861,9
TOTAL, din care:
1. Crearea a cîte 11 puncte rachetare suplimentare pe an și 5000,0 10000,0 10000,0
menținerea acestora (Serviciul Special pentru Influențe Active
asupra Proceselor Hidrometeorologice), inclusiv:
Procurarea rachetelor 5300,0 5300,0 5300,0
2. Renovarea bazei tehnico-materiale prin procurarea utilajului și 500,0 500,0 500,0
tehnicii agricole de uz special și general (Comisia de Stat pentru
Testarea Soiurilor de Plante)
3. Crearea, omologarea și menținerea genofondului în domeniul 1000,0 1000,0 1000,0
vegetal
4. Implementarea programului de eradicare a rabiei la vulpi 16901,0 16901,0 16901,0
5. Asigurarea îndeplinirii Planului de măsuri strategice 4876,0 4876,0 4876,0
antiepiozootice
6. Dezvoltarea capacităților laboratoarelor în domeniul siguranței 1100,0 1100,0 1100,0
alimentelor și sănătatea animalelor al CRDV (Chișinău, Cahul,
Dondușeni)
7. Asigurarea îndeplinirii Planului de acțiuni privind implementarea 500,0 1000,0 1500,0
Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru
anii 2017-2020
8. Sistemul de evacuare dirijată a surplusului de apă și curățarea 2100,0 6300,0 6300,0
canalelor și colectoarelor de desecare (Apele Moldovei)
(redistribuire propusă după audieri)
9. Întreținerea în stare tehnică conformă a stațiilor de pompare, a 14684,9 14684,9 14684,9
construcțiilor hidrotehnice și a apeductelor magistrale sub presiune
ale sistemelor de irigare
10. Contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor din 101,9
surse externe
C. Măsuri de politici noi 1160,0 400,0 965,0
1. Utilizarea rațională a produselor de uz fitosanitar, inclusiv a 700,0 250,0 800,0
mijloacelor biologice de protecție a plantelor
2. Administrarea uniformă și echilibrată a fertilizanților de natură 15,0
chimică și organică
3. Perfecționarea sistemului de prognoză privind evoluția 160,0
organismelor dăunătoare
4. Asigurarea perfecționării cadrelor din domeniul fitosanitar 150,0 150,0
98

5. Promovarea implementării bunelor practici agricole 150,0 150,0

TOTAL pe sector, din care: 1703750,4 1602419,7 1593930,4


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 1655826,6 1545657,8 1536103,5
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 46763,8 56361,9 56861,9
C. Măsuri de politici noi 1160,0 400,0 965,0

SECTORUL „PROTECȚIA MEDIULUI”

Principalele priorități sectoriale


Reformarea sistemului de guvernare de mediu
Crearea și dezvoltarea infrastructurii de mediu
Restabilirea, protecția și conservarea diversității biologice
Reformarea și eficientizarea sistemului de supraveghere și control ecologic de stat
Reducerea riscurilor schimbărilor climatice și facilitarea adaptării la schimbările climatice a sectoarelor economiei
naționale
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 209361,8 203627,8 188978,4
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 54491,3 65955,0 60591,9
TOTAL, din care:
1. Mentenanța și deservirea radarului meteorologic DWSR-3501C 2500,0 2500,0 2500,0
(se solicită suplimentar din bugetul de stat)
2. Achiziționarea echipamentului, reactivelor, consumabilelor și 2200,0 3200,0 4100,0
pieselor de schimb pentru laboratoarele SHS, pentru realizarea
monitoringului continuu asupra componentelor de mediu, precum
și implementarea standardelor internaționale, conform convențiilor
și tratatelor ratificate de Republica Moldova
3. Întreținerea digurilor de protecție contra inundațiilor, proprietate 16000,0 16000,0 16000,0
publică a statului
4. Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă 5000,0 5905,0
5. Dislocarea și reconstrucția digului de protecție din s. Puhăceni, 4000,0 3150,0
r-nul Anenii Noi
6. Reconstrucția digului de protecție în s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi 8000,0 9000,0 8991,9

7. Restabilirea digului de protecție în hotarele administrativ- 3209,0 5000,0 5000,0


teritoriale ale s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi
8. Reconstrucția digului de protecție a sistemului centralizat de 3482,3 4000,0
irigare Criuleni
9. Achiziționarea și instalarea a 10 stații automate de control al 3400,0 12800,0 19600,0
calității aerului atmosferic și a 4 stații automate, ce vor permite în
timp real supravegherea calității apelor transfrontaliere (2 stații pe
rîul Prut și 2 pe rîul Nistru)
10. Automatizarea integrală a Rețelei Naționale de Monitoring 2800,0 2000,0 2000,0
Hidrologic prin construcția și instalarea a 2 stații hidrologice:
Nistru (Ustia) și Prut-Dunărea-Marea Neagră (Ungheni)
11. Implementarea acțiunilor periodice de mentenanță a 500,0 500,0 500,0
instalațiilor (incintelor cu surse radioactive), echipamentelor
12. Asigurarea mentenanței echipamentului de monitorizare 2500,0 1000,0 1000,0
meteorologic și îmbunătățirea programelor de prognozare și
avertizare
13. Asigurarea mentenanței echipamentului de observații 400,0 400,0 400,0
hidrologice (debitul și nivelul apelor de suprafață)
14. Asigurarea mentenanței echipamentului de monitoring al 500,0 500,0 500,0
radioactivității componentelor mediului
C. Măsuri de politici noi 3000,0 3000,0 3000,0
99

1. Mentenanța stațiilor de monitorizare a accidentelor nucleare 3000,0 3000,0 3000,0

TOTAL pe sector, din care: 266853,1 272582,8 252570,3


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 209361,8 203627,8 188978,4
financiara în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 54491,3 65955,0 60591,9
C. Măsuri de politici noi 3000,0 3000,0 3000,0

SECTORUL „GOSPODĂRIA COMUNALĂ DE LOCUINȚE”

Principalele priorități sectoriale


Asigurarea graduală a accesului la apă sigură și sanitație adecvată pentru toate localitățile și populația Republicii
Moldova, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, demnității și calității vieții și la dezvoltarea economică a țării

Asigurarea epurării apei uzate urbane în conformitate cu cerințele Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor
urbane reziduale
Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă și canalizare în contextul regionalizării serviciului
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 1561269,0 1532627,1 1580989,2
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 20000,0 37926,3 20000,0
TOTAL, din care:
1. Implementarea proiectelor de alimentare cu apă și sanitație, cu 20000,0 20000,0 20000,0
suportul Fondului național pentru dezvoltare regională

2. Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul 17926,3


alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”
C. Măsuri de politici noi 500,0 2000,0 2000,0
1. Planul de amenajare a teritoriului 500,0 2000,0 2000,0

TOTAL pe sector, din care: 1581769,0 1572553,4 1602989,2


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 1561269,0 1532627,1 1580989,2
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 20000,0 37926,3 20000,0
C. Măsuri de politici noi 500,0 2000,0 2000,0
SECTORUL „SĂNĂTATE”

Principalele priorități sectoriale


Reforma Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice
Controlul bolilor transmisibile și netransmisibile
Dezvoltarea asistenței medicale de urgență
Modernizarea asistenței medicale primare
Reforma asistenței medicale spitalicești
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 8380928,2 8670156,7 9185292,7
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 21741,9 154119,2 180262,1
TOTAL, din care:
1. Modernizarea serviciului de radioterapie 114000,0 118000,0
2. Suplimentarea cheltuielilor FAOAM pentru achitarea serviciilor 2700,0 16300,0 29300,0
medicale curente ca rezultat al majorării veniturilor proprii
FAOAM
3. Suplimentarea cheltuielilor FAOAM pentru achitarea serviciilor 10536,9 11032,2 23024,1
medicale curente ca rezultat al majorării transferurilor de la bugetul
de stat pentru categoriile de persoane asigurate de către Guvern
100

4. Dezvoltarea serviciilor de anestezie stomatologică pentru copii 1770,0 1770,0

5. Implementarea Programului național privind sănătatea și 11017,0 9938,0


drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022

6. Prestarea serviciilor de asistență medicală în cadrul Programului 6735,0


ramural de servicii medicale al Asociației Curativ-Sanatoriale și de
Recuperare
C. Măsuri de politici noi 92188,0 101000,0 101250,0
1. Fortificarea bazei tehnico-materiale a asistenței medicale primare 50000,0 50000,0 50000,0

2. Asigurarea asistenței medicale primare cu transport sanitar 26000,0 26000,0 26000,0

3. Fortificarea sistemului de management al informației prin 2000,0 2000,0 2000,0


dezvoltarea și asigurarea mentenanței SIA „Asistența Medicală
Primară”
4. Alocații pentru implementarea proiectelor noi de investiții 14188,0 23000,0 23250,0
capitale

TOTAL pe sector, din care: 8494858,1 8925275,9 9466804,8


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 8380928,2 8670156,7 9185292,7
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 21741,9 154119,2 180262,1
C. Măsuri de politici noi 92188,0 101000,0 101250,0

SECTORUL „EDUCAȚIE”

Principalele priorități sectoriale


Asigurarea relevanței studiilor pentru viață și economia națională
Consolidarea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții din perspectiva formării generale și a formării profesionale
continue
Consolidarea instituțională și perfecționarea modelelor de finanțare a învățămîntului
Asigurarea accesului la educație de calitate și eficientizarea procesului educațional
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 11012459,3 11316096,6 11866506,6
financiară în linia de bază TOTAL
C. Măsuri de politici noi 183418,0 152800,0 140700,0
1. Asigurarea elaborării și editării materialelor didactice pentru 5000,0 5000,0
copiii din grupele pregătitoare din instituțiile de educație timpurie

2. Elaborarea manualelor digitale pentru învățămîntul general 1700,0 1800,0


obligatoriu
3. Asigurarea cu manuale a elevilor din învățămîntul gimnazial 19150,0 19400,0 19500,0

4. Organizarea olimpiadei internaționale la limba franceză și a 600,0


olimpiadei balcanice de matematică
5. Reparația capitală a sălii din complexul sportiv al Liceului- 2000,0
Internat Republican cu profil sportiv din Chișinău
6. Mentenanța Registrului național al calificărilor din învățămîntul 100,0 100,0 100,0
profesional și superior
7. Elaborarea Cadrului național al calificărilor (CNC) pentru 500,0 500,0 500,0
învățămîntul superior
8. Evaluarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație 600,0
și Cercetare de către Asociația Europeană pentru Asigurarea
Calității în Învățămîntul Superior (ENQA), în scopul înscrierii în
Registrul european pentru asigurarea calității în învățămîntul
superior
101

9. Organizarea concursului de selectare, prin jurizare internațională, 68,0


a membrilor Consiliului de conducere al Agenției Naționale de
Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
10. Formarea grupelor de formatori cu privire la educația Holocaust 100,0 100,0 100,0
în cadrul Institutului Național de Studiere „Yad Vashem” din
Ierusalim, Israel
11. Digitizarea arhivei actelor de studii pentru toate nivelurile de 500,0 300,0 300,0
învățămînt
12. Asigurarea întreținerii Centrului integrat de pregătire pentru 600,0 600,0 600,0
aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne
13. Asigurarea condițiilor adecvate pentru elevii cadrul 9000,0 6000,0
învățămîntului vocațional tehnic (în cadrul Centrului de excelență
în securitatea frontierei)
14. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale și îmbunătățirea condițiilor 6500,0 9200,0 8500,0
de trai ale studenților din cadrul Academiei Militare a Forțelor
Armate „Alexandru cel Bun” a Ministerului Apărării
15. Îmbunătățirea normelor rației alimentare pentru studenții din 4300,0 4300,0 4300,0
cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”
a Ministerului Apărării
16. Proiectul „Competențe pentru locuri de muncă” (Skills for jobs) 50000,0 50000,0 50000,0

17. Proiectul ,,Susținerea educației de către Guvernul Poloniei” 50000,0 50000,0 50000,0

18. Construcția și dotarea blocurilor sanitare în școli 5000,0 5000,0 5000,0


19. Asigurarea renovării instituțiilor de educație timpurie prin 30000,0
intermediul Fondului de Investiții Sociale din Moldova

TOTAL pe sector, din care: 11195877,3 11468896,6 12007206,6


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 11012459,3 11316096,6 11866506,6
financiară în linia de bază
C. Măsuri de politici noi 183418,0 152800,0 140700,0
SECTORUL „CERCETARE ȘI INOVARE”
Principalele priorități sectoriale
Racordarea cercetării și inovării la necesitățile de dezvoltare socioeconomică a țării
Susținerea participării tinerilor cercetători în cadrul programelor tematice ale UE
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 477498,1 474819,1 473008,7
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 642,0 642,0
TOTAL, din care:
1. Dezvoltarea mediului participativ prin asocierea la proiecte 642,0 642,0
finanțate de partenerii de afaceri internaționali, precum și prin
implicarea în proiecte internaționale cu cofinanțare
C. Măsuri de politici noi 6617,0 3340,0 2920,0
1. Deservirea și reparația infrastructurii. Crearea condițiilor optime 6617,0 3340,0 2920,0
de activitate pentru colaboratorii institutelor de cercetare și inovare
(acoperișuri, rețelele inginerești, sere, laboratoare etc.)

TOTAL pe sector, din care: 484757,1 478801,1 475928,7


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 477498,1 474819,1 473008,7
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 642,0 642,0
C. Măsuri de politici noi 6617,0 3340,0 2920,0

SECTORUL „CULTURĂ”
102

Principalele priorități sectoriale


Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de cultură
Salvgardarea patrimoniului cultural național
Susținerea dezvoltării industriilor creative în Republica Moldova
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 1065049,2 1081456,2 1106069,3
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 21780,0 21730,0 21226,5
TOTAL, din care:
1. Achiziționarea unităților de transport pentru biblioteci și muzee 500,0 500,0

2. Achiziționarea operelor de artă plastică și a bunurilor culturale 1000,0 1000,0 1000,0


pentru dezvoltarea colecțiilor de patrimoniu cultural mobil din
cadrul muzeelor naționale
3. Susținerea necesităților de activitate a IPNA „Compania 20000,0 20000,0 20000,0
Teleradio-Moldova” pentru realizarea Caietului de sarcini
4. Fortificarea capacităților tehnice ale Consiliului Coordonator al 200,0 150,0 150,0
Audiovizualului prin achiziționarea echipamentului tehnic pentru
realizarea funcțiilor de monitorizare și aplicare a sancțiunilor și
procurarea softului și echipamentului licențiat utilizabil pentru
măsurarea nivelului sunetului
5. Organizarea și desfășurarea activităților de instruire a 80,0 80,0 76,5
jurnaliștilor și editorilor din domeniul audiovizualului
C. Măsuri de politici noi 19634,3 14334,3 10496,3
1. Elaborarea proiectului „Cămașa cu altiță” pentru nominalizarea 1000,0 1000,0 1000,0
în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial
al umanității.
2. Implementarea proiectului Twinning „Suport pentru promovarea 450,0 250,0
patrimoniului cultural al Republicii Moldova”. Dezvoltarea
industriilor creative (Susținerea start-up-urilor în domeniul
industriilor creative, susținerea creării „Chișinău creative hub”

3. Inventarierea și documentarea patrimoniului cultural național 1000,0

4. Dezvoltarea platformei informaționale integrate a bibliotecilor 368,0 368,0 368,0


publice
5. Organizarea Conferinței internaționale „Coproducții în 300,0
televiziune” și vizite de lucru cu participarea reprezentanților cu
care Consiliul Coordonator al Audiovizualului are Acorduri de
cooperare și a radiodifuzorilor din Republica Moldova (65 de
posturi TV)
6. Crearea condițiilor de acces în instituții pentru persoanele cu 7648,0 6648,0 2650,0
dizabilități
7. Digitizarea patrimoniului cultural și asigurarea cu echipamentul 3868,3 1068,3 1478,3
necesar realizării acțiunii respective
8. Instituirea schemei de investiții în domeniul producției de film și 5000,0 5000,0 5000,0
al altor opere audiovizuale

TOTAL pe sector, din care: 1106463,5 1117520,5 1137792,1


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 1065049,2 1081456,2 1106069,3
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 21780,0 21730,0 21226,5
C. Măsuri de politici noi 19634,3 14334,3 10496,3
SECTORUL „TINERET ȘI SPORT”
Principalele priorități sectoriale
Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesele decizionale și dezvoltarea serviciilor de tineret
103

Modernizarea infrastructurii sportive și susținerea sportului de performanță și de masă


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 418091,5 435795,4 455996,9
financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază – 17500,0 24960,8 42500,0
TOTAL, din care:
1. Asigurarea sportivilor de performanță cu burse și premii 2000,0 2000,0 20000,0
majorate pentru rezultate deosebite
2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor sportive incluse în 10000,0 10000,0 10000,0
Calendarul acțiunilor sportive naționale și internaționale
3. Dotarea sălilor cu utilaj și echipament sportiv performant 1500,0 1500,0 1500,0
4. Reparația capitală a Manejului de atletică ușoară
5. Reparația capitală a Centrului sportiv de pregătire a loturilor 1000,0 1000,0 1000,0
naționale
6. Implementarea proiectelor de investiții capitale 3000,0 10460,8 10000,0

TOTAL pe sector, din care: 435591,5 460756,2 498496,9


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 418091,5 435795,4 455996,9
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 17500,0 24960,8 42500,0
C. Măsuri de politici noi

TOTAL PE BUGETUL PUBLIC NAȚIONAL, din care: 67896100,0 72383700,0 77422700,0


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au acoperire 62560884,2 65007475,1 64953729,4
financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de bază 858710,3 1154381,5 1038966,5

C. Măsuri de politici noi 1502882,8 2007649,0 1950028,5


104

Anexa nr. 4
Analiza riscurilor bugetar-fiscal

Riscurile bugetar-fiscale reprezintă factorii care pot determina devierea rezultatelor


bugetar-fiscale de la așteptări sau previziuni inițiale și care necesită o gestionare proactivă.
Riscurile pentru buget pot apărea în urma șocurilor macroeconomice, unor decizii ad-hoc
referitoare la politica bugetar-fiscală și/sau din materializarea obligațiilor contingente.
Datoriile contingente pot fi explicite, avînd o bază legală clară, cum ar fi garanțiile de stat
pentru împrumuturi, sau implicite, care nu sînt bazate pe reglementări clare, dar pot surveni
drept consecință a unor evenimente neprevăzute, care să necesite intervenția statului.

Boxa 1. Evaluarea impactului și probabilității riscului

Evaluarea impactului și probabilității riscului se bazează pe analiza estimărilor din Cadrul


bugetar pe termen mediu (CBTM) din ultimii 6 ani. Dimensiunea devierilor între estimarea
indicatorilor și realizarea acestora, precum și frecvența acestor devieri reprezintă niște
indicatori utilizați pentru estimarea impactului potențial și probabilitatea diferitor riscuri.
Evaluările, deși nu sînt statistic reprezentative, constituie niște aproximări, ținînd cont de
informația disponibilă (cîte 4 estimări ale unui indicator pentru fiecare an din cei 6 analizați vs
realizarea acestui indicator).
Impactul riscului este:
Jos – dacă abaterea dintre estimări și date executate este mai mică de 1% din PIB
Mediu – dacă abaterea dintre estimări și date executate este între 1% și 3% din PIB
Ridicat – dacă abaterea dintre estimări și date executate este mai mare de 3% din PIB
Probabilitatea riscului este:
Joasă – dacă riscul se produce în mai puțin de 10% de cazuri
Medie – dacă riscul se produce între 10% și 30% de cazuri
Ridicată – dacă riscul se produce în mai mult de 30% de cazuri

Finanțele publice ale Moldovei sînt expuse la mai multe riscuri bugetar-fiscale majore.
Tabelele de mai jos prezintă tabloul riscurilor bugetar-fiscale aferente, cu o scurtă explicație a
tipurilor acestora și o evaluare preliminară a importanței lor potențiale pentru Republica
Moldova (după caz).

Tabelul 1
Riscuri bugetar-fiscale explicite
Riscul Natura riscului Impactul Probabilitatea
potențial
Șocuri Evoluții macroeconomice neprevăzute, care Ridicat Ridicată
macroeconomice modifică perspectivele de creștere economică și
înrăutățesc poziția financiară
Estimarea veniturilor Nerealizarea veniturilor planificate deteriorează Mediu Ridicată
soldul bugetar
Cheltuieli neprevăzute Obligațiile legale sau presiunile politice duc la Mediu Ridicată
ajustarea cheltuielilor și deteriorarea soldului
bugetar
Expunerea la datorie a Evoluțiile neprevăzute ale pieței, modificările Mediu Ridicată
sectorului public ratelor dobînzii sau ale cursului de schimb duc la
creșterea datoriei și a costurilor asociate deservirii
acesteia
105

În afară de riscurile explicite, bugetul poate fi expus și unor riscuri implicite care se
prezintă mai jos.

Tabelul 2

Riscuri bugetar-fiscale implicite (inclusiv obligații contingente)*


Riscul Natura riscului Impactul
potențial
Insolvența întreprinderilor de stat Guvernul este obligat să salveze întreprinderile de stat și Ridicat
și societăților comerciale cu capital societățile pe acțiuni cu cota statului aflate în insolvență
integral sau majoritar de stat
Insolvența sectorului financiar Guvernul este obligat să salveze băncile ce prezintă Ridicat
importanță sistemică, aflate în insolvență
Transferuri majorate către Transferurile către autoritățile locale trebuie majorate Redus
autoritățile locale pentru a se asigura prestarea serviciilor
Plăți în cadrul parteneriatului Plățile aferente PPP-urilor sînt mai mari decît se Redus
public-privat (PPP) anticipase și decît sumele prevăzute
Executarea garanțiilor acordate de Guvernul este obligat să efectueze plăți în cadrul Redus
stat (cu excepția sectorului garanțiilor de stat acordate
financiar)
Sume insuficiente prevăzute pentru Hotărîri judecătorești, înțelegeri de soluționare a unor Redus
situații neprevăzute dispute, dezastre naturale etc. generează costuri bugetare
ce depășesc nivelul planificat
*Notă. În cazul riscurilor implicite este dificil de a estima probabilitatea producerii
riscului, deoarece datele disponibile în unele cazuri sînt foarte limitate și/sau nu permit acest
lucru. Spre deosebire de riscurile explicite, evoluțiile din trecut nu oferă îndrumări relevante
privind evoluțiile viitoare. De asemenea, este greu de cuantificat numeric impactul potențial,
acesta fiind doar estimat ca fiind unul ridicat, mediu sau redus. Estimarea impactului pentru
riscurile implicite este bazată pe aceleași criterii ca și cele explicite: jos – mai mic de 1% în
PIB, mediu – 1-3% din PIB și ridicat – mai înalt de 3% din PIB.

Nota privind riscurile bugetar-fiscale, care cuprinde o analiză mai amplă a tuturor
riscurilor menționate în tabelele de mai sus, face parte din documentația bugetară ce a însoțit
proiectul bugetului pe anul 2018 și poate fi accesată la adresa
http://mf.gov.md/ro/content/proiectul-legii-bugetului-de-stat-pe-anul-2018. O actualizare a
acestei note va avea loc pentru proiectul bugetului pe anul 2019.