Sunteți pe pagina 1din 2

Strategie individualizată de predare

Competențe generale:

1. Identificarea noţiunilor geometrice elementare şi a unităţilor de măsură în diferite


contexte
2. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi
configurații geometrice
3. Transpunerea în limbaj specific a unor probleme practice
4. Interpretarea prin recunoașterea elementelor, a lungimii lor și a relațiilor dintre ele, a
unei configuraţii geometrice dintr-o problemă dată
5. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate

Unitatea de învățare: Elemente de geometrie

Conținuturile unității de învățare:

1. Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment


2. Puncte colineare
3. Drepte concurente, drepte paralele
4. Lungimea unui segment
5. Mijlocul unui segment

Conținuturi adaptate pentru elevul cu DMU:

- Construirea în plan a elementelor de geometrie (punct, dreaptă, plan, semiplan,


segment, semidreaptă).

- Determinarea punctelor colineare dintr-un desen.

- Construirea a două drepte paralele / concurente.

- Determinarea mijlocului unui segment.

- Măsurarea lungimii unui segment.

Metode și tehnici alese:


- metoda ȘTIU – VREAU SĂ ȘTIU;

- demonstrația;

- explicația;

- exercițiul;

- fişe de lucru;

- observația.

Materiale didactice:

- manualul, culegere de probleme, instrumente geometrice, trusa de geometrie, fișe de lucru,


caietul elevului.