Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Național Bănățean Timişoara

PROPUNĂTOR: Țepeș Andreea Minodora

DATA:06.12.2018

CLASA: a XI-a

ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Sociologie

TEMA LECŢIEI: Managementul organizațiilor

TIPUL LECŢIEI: De dobândire de noi cunoştinţe

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2. Identificarea rolului sociologiei în analiza faptelor, fenomenelor şi a proceselor sociale;

2.5. Analizarea procesului socializării şi a rolului unor agenŃi de socializare – familia, mass-
media, instituŃii educaŃionale, grupuri – în realizarea socializării;

2.6. Caracterizarea individului în multiplele lui ipostaze: membru al unei familii, al unui grup
social;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1: să definească termenul de „management”;
O2: să formuleze cel puțin 3 argumente care susțin să susțină importanța managementului în
organizații;
O3: să facă enumere minim 2 dintre principiile managementului științific clasic ;
O4: să facă distincția între management și leadership (manager și leader);

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode didactice: Conversația; Brainstorming-ul; Expunerea; Dezbaterea;

Mijloace didactice: tablă, manual;

Forme de organizare: colectiv, individual.

EVALUARE: Formativă
Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică Observ

operațional
Obiective
Secvenţele lecţiei Metode Mijloace Forme de aţii *

Dozare
organizare

e
C G I
1. Activitatea 2 min. - elevii îşi pregătesc cărţile şi caietele pentru Conversaţia x
introductivă lecţia de Sociologie
- se face prezenţa

2.Reactualizarea 5 min. - Se verifică tema de casă Conversaţia Caietul x


cunoştinţelor Se pun câteva întrebări legate de lecţia
precedentă (Organizațiile)

3. Captarea atenţiei 10 min. „Fără management nu ar exista proces de x


adaptare a deciziilor”
Tabla
Brainstorming
Sunt notate pe tablă idei porniond de la
cuvântul cheie management.

x
Se anunță tema lecției si se notează pe tablă și
4. Anunțarea temei și a 2 min. în caiete: Expunerea Tabla
obiectivelor „Managementul organizațiilor”

Se anunță verbal obiectivele care se doresc a


fie atinse.
O. 1 Se definește cf. DEX. termenul de Expunerea Tabla
5. Dirijarea învățării 17 min. management ca fiind ansamblu al activităților
de organizare, de conducere și de gestiune a
unei organizații.
Termenul de management provine din limba
engleză și e adaptat ca atare cu o semantică
complexă, care desemnează știința conducerii
organizașiilor și conducerea științifică a
acestora;
Sunt formulate ideile care susșin importanța Conversația Manualul x
O. 2 managementului în cadrul unei organizații:
 fără management nu pot fi anticipate
situațiile care să țină cont de toate Caietul
problemele ce pot apărea;
 fără management nu pot fi prevăzute
schimbările care apar în mediul
organizațional intern și extern;
 fără management nu poate fi anticipată
dinamica internă a organizațiilor; x
 fără management nu poate fi realizată o
congruență scopurile indivduale și cele
organizașionale;
Sunt prezentate principiile esențiale ale Expunerea Tabla x
O. 3 managementului științific clasic :
 Principiul muncii simplificate
 Principiul „metodei celei mai bune”
 Principiul „homo oeconomicus”
O.4 Se realizeaz distincția între ,amagement și
leadership:
(manager vs. leader)
Managerul:
 face față situațiilor complexe;
 asigură ordinea și consecvența;
 planifică și bugetează;
 organizează și completează personalul
necesar pentru îndeplinirea
oboectivelor;
 rezolvă probleme;
Leaderul:
 face față schimbărilor;
 asigură schimbarea;
 stabilește o direcție/dezvoltă o
viziune;
 pune de acord oamenii;
 motivează și inspiră;
Se formează 2 echipe, ambele reprezintă Dezbaterea caietul x
10 min. organizații de tipul „consiliul elevilor”, o Conversaţia
6. Fixarea echipă are la conducere un manager, cealaltă
cunoștințelor echipă are la conducere își vor organiza
echipele astfel încât să rezolve o problemă
actuală a elevilor. Se vor nota modalitățile de
acțiune în caiete.
7. Tema de casă 2 min. Se anunță tema de casă Expunerea Manualul x
Ex. 1/pag. 81
8. Concluzii și 2 min. Se concluzionează cunosțințele dobândite; Conversaţia x
aprecieri Se fac aprecieri cu privire la elevii activi la
lecție;