Sunteți pe pagina 1din 17

Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a

Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 1 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

Entitatea publică: Colegiul Economic Arad

Departamentul (Direcţia): CEAC

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind

Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare

COD: PO-CEAC-23

Documente de referinţă:

Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr.
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.

Ediţia: a II -a

Revizia: 0

Pagina 1 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 2 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediţiei procedurii operaţionale

Elemente
Nr. privind
Numele și prenumele Funcţia Data Semnătura
Crt responsabilii/
operaţiunea
0 1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Farcaș Anișoara Secretar CEAC 12.04.2016
1.2. Verific at Endres Nicoleta Responsabil CEAC 12.04.2016
1.3. Aprobat Baltaretu Monica Director 12.04.2016

Pagina 2 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 3 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

2. Situaţia ediţiilor și a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Data de la
care se
Ediţia sau, după aplică
Nr.
caz , reviz ia în Componenta reviz uită Modalitatea reviz iei prevederile
Crt
cadrul ediţiei ediţiei sau
reviz iei
ediţiei
0 1 2 3 4
2.1. Ediţia I X X 01.09.2015
- Legislaţie primară Modificări legislative
2.2. Ediţia a II- a (conform Oridnului 12.04.2016
- Legislaţie secundară 200/2016)

Pagina 3 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 4 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale

Nr. Scopul Ex. Compartiment Funcţia Nume și prenume Data Semnătura


Crt difuz ării nr. primirii
0 1 2 3 4 5 6 7

3 .1. Aplic are, 1 Director Baltaretu Monica 12.04.2016


Informare
3 .2. Aplic are, 2 Director Adjunct NECULA LILIANA 12.04.2016
Informare
Aplic are,
3 .3. Ev idenţă, 3 SCMI Membru SCMI Stoiadin G abriela 12.04.2016
Arhiv are

3 .4. Aplic are 4 Comisii de Responsabili comisii Conform anexei Conform


specialitate anexei

Pagina 4 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 5 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

4. Scopul procedurii operaţionale

4. 1 Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate:

Scopurile prezentei proceduri sunt:

- Crearea unei modalităţi eficiente şi legale de organizare şi desfăşurare a unui concurs şcolar, în
vederea acordării egalităţii de şanse pentru participare.

- Prezentarea etapelor de desfăşurare a concursului, precum şi precizarea documentelor necesare


organizării acestuia.

4. 2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii:

4. 3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului:

4. 4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei:

4. 5 Alte scopuri specifice procedurii operaţionale:

Pagina 5 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 6 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

5. 1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională: Procedura


se refera la Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare

5. 2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfășurate de


entitatea publică:
Activitatea este relevantă ca importanţă, fiind procedurată distinct în cadrul instituţiei.

5. 3 Listarea principalelor activităţi de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:

De activitatea procedurată depind toate celelalte activităţi din cadrul instituţiei, datorită rolului pe care
această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

5. 4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activităţii


procedurate:

5. 4. 1 Compartimente furnizare de date:


Toate structurile

5. 4. 2 Compartimente furnizoare de rezultate:


Toate structurile

5. 4. 3 Compartimente implicate în procesul activităţii:


CEAC

Pagina 6 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 7 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

6. 1. Reglementări internaţionale:

- Nu este cazul

6. 2. Legislaţie primară:

- Ordinul nr. 200/2016 - modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr.
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice a apărut în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 275 din 12. 04. 2016

- Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea
metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern
managerial la entităţile publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr.
276 din 12. 04. 2016

- OSGG nr. 400/2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

- Legea nr. 87/13. 04. 2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;

- Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar - anexaH.


G. nr. 21/10. 01. 2007

- Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în


învăţământul preuniversitar - H. G. nr. 1534/25. 11. 2008

- Legea educaţiei naţionale, nr. 1 / 2011

- Metodologie de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar - Anexa


OMECTS 6143/2011

- Ordin Nr. 3337 din 08. 03. 2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unor unităţi de învăţământ preuniversitar

- OMEN nr. 3240/26. 03. 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011

- ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

6. 3. Legislaţie secundară:

- Nu este cazul

6. 4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:

- Programul de dezvoltare
Pagina 7 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 8 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

- Regulamentul de funcţionare al CEAC

- Regulamentul de funcţionare al Comisiei de Monitorizare

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei

- Regulamentul Intern al Instituţiei

- Decizii/Dispoziţii ale Conducătorului Instituţiei

- Ordine şi metodologii emise de M. E . C. T. ;

- Alte acte normative

Pagina 8 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 9 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

7. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7. 1. Definiţii ale termenilor:

Nr.
Termenul Definiţia și / sau, dacă este caz ul, actul care definește termenul
Crt .
Prez entarea formaliz ată, în s c ris , a tuturor paș ilor c e trebuie urmaţi, a
metodelor de luc ru s tabilite ș i a regulilorde aplic at în v ederea realiz ării
ac tiv ităţii, c u priv ire la as pec tul proc es ualProc edura trebuie înţeleas ă c a
un s et de ins truc ţiuni s c ris e c are fundamenteaz ă o ac ţiune s au ac tiv itate
repetitiv ă din ins tituţia public ă.Elaborarea ş i implementarea proc edurilor
reprez intă o parte integrată a unui s is tem al c alităţii de s uc c es , deoarec e
c onferă angajaţilor informaţii utile pentru ac tiv itatea z ilnic ă ş i fac iliteaz ă
realiz area obiec tiv elor .Foarte important es te faptul c ă, deş i managerul
1. Procedura
in s t it u ţ ie i es te c el c are iniţiaz ă elaborarea unei proc eduri, s c opul
ac es teia trebuie s ă fie c rearea unui doc ument c are s ă fie uş or de c itit (s ă
nu c onţină elemente din limbajul de lemn), inteligibil ş i util tuturor c elor
c are îl aplic ă. De as emenea, o proc edură foarte bine formulată v a fi un
eş ec , dac ă ac eas ta nu es te ş i aplic ată în prac tic ă.O proc edură nu es te
un alt element de biroc ratiz are ex c es iv ă, c i, c ontrar ac es tei afirmaţii,
es te un ins trument c are fac iliteaz ă realiz area ac tiv ităţilor uz uale c ât mai
rapid, c orec t ş i efic ient pos ibil.
Proc edura c are des c rie o ac tiv itate s au un proc es c are s e des făş oară
la niv elul tuturor direc tiilor/s erv ic ilor/c ompartimentelor din c adrul
2. Procedura de sistem ins tituţiei, numite ş i "proc eduri generale" .

Nu s e c ons ideră de s is tem ac ele proc eduri c are pres upun doar o
implic are limitată a direc ţiilor de s pec ialitate.
Prez entarea formaliz ată, în s c ris , a tuturor paş ilor c e trebuie urmaţi, a
metodelor de luc ru s tabilite ş i a regulilor de aplic at în v ederea realiz ării
ac tiv ităţii, c u priv ire la as pec tul proc es ual. Mai s unt c unos c ute ş i s ub
denumirile de „proc eduri s pec ific e”, „proc eduri de proc es ”, „proc eduri
formaliz ate” etc .

Metodele de luc ru ş i proc edurile formaliz ate s unt s pec ific e fiec ărei
ins tituţii ş i c ons tituie obiec tul s is temului de c ontrol managerial intern,
res pec tiv al s tandardului intitulat „Proc eduri” .

Pentru c a proc edurile s ă reprez inte ins trumente efic iente, trebuie s ă
îndeplineas c ă un număr de c ondiţii es enţiale:
3. Procedura operaţională
Să fie:

- s c ris e ş i formaliz ate pentru fiec are ac tiv itate princ ipală în parte,

- s imple ş i s pec ific e,

- ac tualiz ate în mod permannt,

- adus e la c unoş tinţa s alariaţilor, prec um ş i terţilor dac a es te c az ul ,

- bine înţeles e ş i bine aplic ate,

- s ă nu fie redundante.

Pagina 9 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 10 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

Nr.
Termenul Definiţia și / sau, dacă este caz ul, actul care definește termenul
Crt .

Dis poz iţii, prev ederi etc . s c ris e pe s uport de hârtie s au magnetic
(dis k ete, CD - uri etc .), c are reglementeaz ă modul de efec tuare a unor
ac tiv ităţi ş i/ s au prec iz eaz ă c erinţe pentru ac es tea. Doc umentele pot fi
4. Document de prov enienţă internă: RO F, fiş ele pos turilor, Regulamente interne
priv ind des fas urarea ac tiv itatii dar ş i ex ternă: s tandarde, legi, pres c ripţii,
ins truc ţiuni ş i oric e alte doc umente c u c arac ter normativ , tehnic e s au
legis laţie
Confirmarea s c ris ă, s emnătura ş i datarea ac es teia, a autorităţii
5. Aprobare des emnate de a fi de ac ord c u aplic area res pec tiv ului doc ument în
organiz aţie.
Confirmare prin ex aminare ş i furniz are de dov ez i obiec tiv e de c ătre
6. Verificare autoritatea des emnată (v erific ator), a faptului c ă s unt s atis făc ute
c erinţele s pec ific ate, inc lus iv c erinţele SCIM.
G estionarea/ controlul Multiplic area, difuz area, păs trarea, retragerea din uz ş i arhiv area
7.
documentelor doc umentelor .
Forma iniţială s au ac tualiz ată, după c az , a unei proc eduri, aprobată ș i
8. Ediţie a unei proceduri
difuz ată
Ac ţiunile de modific are, adăugare, s uprimare s au altele as emenea,
Reviz ia în cadrul unei
9. după c az , a uneia s au a mai multor c omponente ale unei ediţii a
ediţii
proc edurii, ac ţiuni c are au fos t aprobate ș i difuz ate
10. Sistem Ans amblu de elemente c orelate s au în interac ţiune
Formă de organiz are a ac tiv ităţii pers onalului didac tic din unitatea
ş c olară, înc adrat în înv ăţământul preuniv ers itar, s e c ons tituie c onform
11. Comisie metodică prev ederilor R .O .F .U .I.P.. Cons iliul profes oral aprobă c omponenţa
nominală a c atedrelor - c omis iilor metodic e, c onform art. 28 e), atribuţiile
lor fiind prec iz ate în art. 36
Res pons abilitate des emnată de direc torul unităţii ş c olare, c onform
Responsabil comisie
12. prev ederilor R .O .F .U .I.P, art.19 h), atribuţiile ac es tora fiind prec iz ate în
metodică
art. 36- 37 ş i c ele s tabilite de direc tor, art.19 k )
Formă de organiz are a ac tiv ităţii într - o unitate ş c olară, s e numes c ,
Comisie de lucru cu
func ţioneaz ă ş i au atribuţii fix ate prin R .O .F .U .I.P, legi, ordonanţe de
13. caracter permanent sau
urgenţă, hotărâri de guv ern, ordine emis e de miniş tri s au dec iz ii ale
temporar
ins pec toratului ş c olar .
Ac ea func ţie didac tic ă pentru c are s e c ons tituie normă didac tic ă de
Funcţie didactică de predare - înv ăţare, de ins truire prac tic ă ş i de ev aluare potriv it Legii nr . 1
14.
predare din 05/01/2011 Public at in Monitorul O fic ial, Partea I nr . 18 din
10/01/2011 a educ aţiei naţionale

Pagina 10 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 11 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

7. 2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt . Abrevierea Termenul abreviat


1. P.S. Proc edura de s is tem
2. P.O . Proc edura operationala
3. E Elaborare
4. V Verific are
5. A Aprobare
6. Ap . Aprobare
7. Ah . Arhiv are
8. CS Compartiment de s pec ialitate
9. SCIM Sis tem de c ontrol intern/managerial
10. RM Reprez entantul managementului pentru SMI
Res pons abil managementul c alităţii, mediului, s ănătăţii ș i s ec urităţii
11. RMC
oc upaţionale
12. RMM Res pons abil mediu
13. RSSO Res pons abil s ănatătea ș i s ec uritatea oc upaţională
14. SSO Sănătatea ș i s ec uritatea oc upaţională
15. CEAC Comis ia de ev aluare ș i as igurare a c alităţii
Sis tem de Management Integrat Calitate- Mediu- Sănătate ș i s ec uritate
16. SMI
oc upaţională; Sec uritatea Informatiei;

Pagina 11 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 12 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

8. Descrierea procedurii

8. 1. Generalităţi:

Scopul acestei proceduri este de a defini modalităţile și mijloacele prin care se realizează organizarea
concursurilor școlare și extrașcolare.

8. 2. Documente utilizate:

8. 2. 1. Lista și provenienţa documentelor:

Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct . 6.

8. 2. 2. Conţinutul și rolul documentelor:

Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de


implementare a activităţii procedurate.

Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic la care au
acces salariaţii entităţii.

8. 2. 3. Circuitul documentelor:

Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entităţii a prevederilor legale
care reglementează activitatea procedurată, responsabilul CEAC va difuza procedura conform pct . 3.

8. 3. Resurse necesare:

8. 3. 1. Resurse materiale:

- Computer

- Imprimantă

- Copiator

- Consumabile (cerneală/toner)

- Hartie xerox

- Dosare

Pagina 12 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 13 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

8. 3. 2. Resurse umane:

- Responsabilul Comisiei de Monitorizare și membrii Comisiei de Monitorizare

- Responsabilul CEAC și membrii comisiei CEAC

- Conducătorii de compartimente/comisii și salariaţii entităţii, în scopul aplicării procedurii

8. 3. 3. Resurse financiare:

- Conform Bugetului aprobat al Instituţiei

8. 4. Modul de lucru:

8. 4. 1. Planificarea operaţiunilor și acţiunilor activităţii:

Operaţiunile și acţiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compartimentele implicate,
conform instrucţiunilor din prezenta procedură.

Pagina 13 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 14 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

8. 4. 2. Derularea operaţiunilor și acţiunilor activităţii:

Etapele de desfăşurare a unui concurs :

1. Organizatorul depune la conducerea instituţiei dosarul concursului, cuprinzând prezentarea concursului,


regulamentul de organizare, calendarul concursului, dovada includerii în C. A . E . R. pentru anul respectiv şi o
cerere de aprobare a organizării concursului;

2. Dacă cererea este soluţionată pozitiv, se va semna contractul de parteneriat între instituţie şi furnizorul
concursului;

3. Promovarea concursului la toate clasele, cu suficient timp înaintea desfăşurării, astfel încât să se
realizeze o selecţie corectă a concurenţilor;

4. Selecţia se va realiza folosind criterii de competenţă şi care să asigure egalitatea de şanse.

5. Plata unei taxe de participare nu va fi criteriu de selecţie.

6. Dacă regulamentul concursului prevede o taxă de paticipare, organizatorii la nivel de clasă vor asigura
condiţiile de participare şi celor care dovedesc competenţele necesare, doresc să participe, dar consideră taxa
ca o barieră în participare. Pentru susţinerea acestei măsuri se poate apela la susţinerea colectivului de părinţi al
clasei sau la alte resurse.

7. Derularea activităţilor conform programului concursului şi monitorizarea acestora de către conducătorul


instituţiei sau un delegat al acestuia, altul decât organizatorii.

8. Orice persoană interesată poate depune la conducerea instituţiei o contestaţie referitoare la organizarea şi
desfăşurarea concursului, în termen de 24 de ore de la constatarea neregulii. Dacă se constată că neregulile au
viciat / viciază participarea / rezultatele concursului, persoana vinovată nu va mai participa la următoarele două
ediţii ale concursului şi va fi eliminată din ediţia curentă, indiferent dacă este elev sau profesor.

9. Includerea în dosarul concursului a documentelor justificative privind cheltuielile de organizare şi a


rezultatelor finale.

10. Responsabilul cu monitorizarea procedurii colectează regulamentele concursurilor şi rezultatele notabile


obţinute.

8. 4. 3. Valorificarea rezultatelor activităţii:

Rezultatele activităţii vor fi valorificate de către elaborarea toate compartimentele din Instituţie prin cu
tuturor documentelor SCIM în conformitate prevederile prezentei proceduri.

Pagina 14 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 15 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

9. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activităţii

9. 1. Conducătorul instituţiei -

Aprobă procedura;

- Asigură implementarea și menţinerea procedurii

9. 2. Cordonatorul (responsabilul/președintele) CEAC

- Asigură implementarea și menţinerea prezentei proceduri;

- Coordonează şi monitorizează activităţile prevăzute de procedură; - Asigură

difuzarea procedurii

9. 5. Responsabilii comisiilor

- Monitorizează aplicarea procedurii;

9. 6. Cadrele didactice

- Aplică prevederile prezentei proceduri.

Pagina 15 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 16 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

10. Anexe, înregistrări, arhivări

- Toate documentele şi dovezile pe baza cărora se realizează activitatea procedurată se păstrează în


dosarele conducătorului instituţiei.

- Analiza şi revizuirea procedurii se face anual, sau ori de câte ori apar modificări ale reglementărilor
legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea/activităţile care face/fac
obiectul acestei proceduri.

- Analiza şi revizuirea procedurii se face anual, conform matricei:

Anexe

Nr. Numar de Arhivare Alte


anexa Denumirea anexei Elaborator Aproba exemplare Difuzare Loc Perioada elemente
Matric ea
1. CEAC CEAC
res pons abilitatilor
Regis trul jurnal de
2. CEAC CEAC
ac tiv ităţi
Fiș ă de ac tiv itate
3. CEAC CEAC
ex trac urric ulară

Pagina 16 / 17
Entitate publică: Procedură Operaţională: Ediţia: a II-a
Nr. de ex.: 1
Colegiul Economic Arad
Revizia: 0
Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare
Departamentul (Direcţia): Nr. de ex.: -
Pagina 17 din: 17
CEAC
Cod: PO-CEAC-23 Exemplar nr.: 1

11. Cuprins

Coperta ......

1. Lis ta res pons abililor c u elaborarea, v erific area ș i aprobarea ediţiei s au, după c az , a rev iz iei în c adrul ......
ediţiei proc edurii operaţionale

2. Situaţia ediţiilor ș i a rev iz iilor în c adrul ediţiilor proc edurii operaţionale ......

3. Lis ta c uprinz ând pers oanele la c are s e difuz eaz ă ediţia s au, după c az , rev iz ia din c adrul ediţiei ......
proc edurii operaţionale

4. Sc opul proc edurii operaţionale ......

5. Domeniul de aplic are a proc edurii operaţionale ......

6. Doc umente de referinţă (reglementări) aplic abile ac tiv ităţii proc edurate ......

7. Definiţii ș i abrev ieri ale termenilor utiliz aţi în proc edura operaţională ......

8. Des c rierea proc edurii ......

9. Res pons abilităţi ș i răs punderi în derularea ac tiv ităţii ......

10. Anex e, înregis trări, arhiv ări ......

11. Cuprins ......

Pagina 17 / 17