Sunteți pe pagina 1din 1

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICĂ

1. Examinând Solicitarea de ofertă, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului


____(denumirea/numele ofertantului)______________________________, ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini, să prestăm / furnizam:

Data _____/_____/_____

______________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Notă : Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile din Caietul de


sarcini, astfel încât să permită verificarea corespondenţei cu cerinţele solicitate, punct cu
punct.

Contact : http://www.licitatie-publica.ro - office@ licitatie-publica.ro - +40 (0) 369-591482