Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mătăsaru


• Profesor: Ichim Alexndru Gabriel
• Clasa: III-a
• Data: 18.09.2018
• Disciplina: Religie Ortodoxă
• Unitatea de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului.
• Lecţia: Viața omului, darul lui Dumnezeu
• Durata: 50 min
• Tipul de lecţie: comunicare și însușire de noi cunoștințe
• Locul de desfăşurare: sala de clasă

Competențe generale:

1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață;

Competenţe specifice:

1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de viață;
1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte de viață familiare;

Competențe derivate:

C1: precizează cine este Creatorul omului;


C2: prezintă episodul creării omului;;
C3: explică cum ne putem hrăni sufletul și trupul;
C4: formulează învățături pentru micul creștin;

Strategia didactică:

1. Metode şi procedee : explicația, expunerea, lectura, lectura biblică, conversația, observarea dirijată, jocul de rol;
2.Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, imagini, fișa de lucru;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală;

Resurse:
1. Oficiale -Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a III-a;
-Planificarea calendaristică orientativă;
-Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale -număr de lecţii:1
-durata : 50'
3. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982
2. Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală , Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990.
3. *** Credinţa ortodoxă, Editura „Trinitas", laşi, 1996.
4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999
5. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi,
1998.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin - ortodoxă, clasa I, Editura „Sf. Mina", laşi, 2001.
7. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.

Nr Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare


lecției: învățământ
Timp

crt procedee organizare

1. Moment - salutul - salutul Conversația Activitate


organizatori 3 - rugaciunea la intrarea in clasa - rostesc rugaciunea frontală
c - absenţe - răspund cerinţelor
- organizează materialele - pregătesc materialele
- organizează clasa solicitate
- crează un climat cooperant - se aşează la locurile
indicate
2. Pregătirea Profesorul citește textul scripturistic de la Elevii ascultă Lectura biblică Sfânta Activitate
elevilor Facere 1, 27-28: Scriptură frontală
pentru „Și a facut Dumnezeu pe om după chipul
receptarea Său; a facut barbat și femeie. Și Dumnezeu
noilor 7 i-a binecuvântat, zicând: Creșteți și va
cunoștințe m înmulțiți și umpleți pamântul și-l stăpâniți.”
3. Precizarea  Se anunţă şi se Elevii scriu data Explicația Activitate Aprecieri
titlului și a scrie pe tablă data şi titlul lecţiei Viața şi titlul în caiete şi frontală verbale
obiectivelor 5 omului, darul lui Dumnezeu ascultă explicaţiile
lecției m Se precizează obiectivele lecţiei; profesorului.

4. Comunica Se cere elevilor să privească icoana creației Elevii observă Observarea Imagine Activitate
rea din manual. dirijată frontală
/însuşirea Profesorul întreabă: Elevii răspund: Conversația Aprecieri
noilor „- Cine se arată a fi Creatorul întregului „... Dumnezeu” verbale
cunoştinţe 3 Univers?”
0 „- În ce zi a fost creat omul?” „... a șasea zi”
m Profesorul precizează: Elevii ascultă Explicația
Dumnezeu este Cel care a creat lumea într-
o perioadă de șase zile. Astfel, în prima zi a
fost creată lumina, Dumnezeu numind ziua
și noaptea. În ziua a II-a a creat cerul, în ziua
a III-a pământul, mările și oceanele,
verdeața, plante, pomi, în ziua a IV-a luna,
soarele și stelele, în ziua a V-a peștii și Câte un elev, pe rând,
păsările, în ziua a VI-a animalele sălbatice, citesc lecția din manual.
domestice și omul. Toate cele create înainte Elevii răspund:
de om au fost dăruite omului ca el să le „... Dumnezeu”
poarte de grijă. „... sufletul cu puterea
Profesorul solicită elevilor să citească lecția de a cunoaște, a iubi, a
din manual. înțelege, a alege, iar
Profesorul întreabă: trupul cu puterea de a Lectura Manual Activitate
„- Cine ne-a dăruit viața?” lucra și de a sluji individuală
„- Cu ce a fost împodobit trupul și sufletul sufletului” Conversația Activitate Aprecieri
omului?” „... darul lui Dumnezeu” frontală verbale

Elevii notează în caiete


„- Ce înseamnă viața copilului pentru ideile principale
părinții săi?”
Profesorul notează pe tablă ideile principale
5. Fixarea şi 5 Se cere elevilor să rezolve exercițiile 1 și 2 Elevii rezolvă exercițiile Exercițiul Fișa de Activitate Aprecieri
sistematizar m de pe fișa de lucru. lucru individuală verbale
ea Se solicită ca aceștia să prezinte oral modul Elevii prezintă oral Conversația Activitate
cunoştinţelo de soluționare soluțiile frontală
r Profesorul solicită elevilor să rezolve Conversația Aprecieri
exercițiul 2/11 Elevii rezolvă exercițiul Manual verbale
apoi prezintă oral soluția
6. Asocierea, 4 Profesorul le cere elevilor să rezolve Elevii rezolvă Jocul de rol Manual Profesorul le Elevii
Generaliza m aplicația Să ne jucăm împreună, pag. 12. cere elevilor rezolvă
rea, să rezolve
Aplicarea aplicația Să
ne jucăm
împreună,
pag. 12.
7. Aprecierea 2 - Analizează critic, laudă, ierarhizează, - se raportează la Aprecieri
activității m decide notează aprecierile formulate verbale
elevilor
8. Precizarea şi 1 Profesorul anunță și explică tema pentru Elevii noează în caiete Activitate
explicarea m acasă: frontală
temei pentru „Transcrieți din manual trei îndemnuri
acasă pentru micul creștin la alegere”
9. Incheiere 2 - Rugăciune
m - Salutul

Fișă de lucru – Clasa a III-a


Viața omului, darul lui Dumnezeu

Aplicații:
1. Completează enunțul de mai jos, folosind informațiile din textul lecției:
Viața este cel mai de preț _______________ de la Dumnezeu. El, din iubire, a creat lumea și apoi l-a făcut pe om, cu ________________ și cu
__________________ .
Voi sunteți darul lui Dumnezeu pentru ______________________ voștri și cea mai mare _________________ a vieții lor.

2. Descoperă cum poți:


a. hrăni sufletul;
b. odihni sufletul;
c. ține curat sufletul;
d. îngriji trupul,
folosind următoarele cuvinte: rugăciune, învățătură, fapte bune, hrană, dragoste față de Dumnezeu și de oameni, odihnă, iertare, curățenie.

S-ar putea să vă placă și