Sunteți pe pagina 1din 10

Depozitul de deseuri nepericuloase de la Sarbi, statiile de sortare, de transfer si

centrele de colectare deseuri voluminoase vor face obiectul unei supravegheri si unui
control complex pentru decelarea si urmarirea efectelor asupra mediului si sanatatii.
Supravegherea depozitului ecologic de la Sarbi se va face prin doua tipuri de
actiuni:
• supraveghere din partea organelor abilitate si cu atributii de control precum:
- organismele administratiei locale
- autoritatile competente regionale si locale de protectia mediului,
- administratia bazinala locala din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane”,
- autoritatile competente de sanatate publica
- alte organe (ex. pe linie de protectia muncii, pompieri etc.)
• automonitoring efectuat de operatorul depozitului ecologic (CMID).
Automonitoringul efectuat de operatorul depozitului are urmatoarele
componente:
- monitoringul emisiilor
- monitoringul calitatii factorilor de mediu;
- monitoringul tehnologic;
- monitoringul post – inchidere.
Programul de automonitorizare a efectelor asupra mediului va fi intocmit conform
Anexei 2 la Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ord.
757/2004 al MMGA.
Prin activitatea de urmarire si control se garanteaza ca:
a) depozitul este realizat conform proiectului si sistemele de protectie a mediului
functioneaza integral;
b) depozitul indeplineste conditiile din autorizatie;
c) deseurile acceptate la depozitare sunt cele ce indeplinesc criteriile pentru categoria
respectiva de depozit.
Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea si analiza probelor sunt cele
standardizate la nivel national sau european ori sunt metodologii cuprinse in Normativul
tehnic privind depozitarea deseurilor.
Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii
nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare
acreditate.
Contractele incheiate intre operatorul depozitului si al statiilor de transfer si
operatorii de colectare se vor baza pe o taxa pe tona de deseuri depozitata la statiile de
transfer, respectiv CMID. Cantitatea colectata si livrata va fi cantarita cu ajutorul podului
de cantarire instalat la statiile de transfer, respectv CMID (pentru zona Sarbi). Va fi
instalat de asemenea un sistem de indentificare (asemanator cu codul de bare) pentru a
putea monitoriza cantitatiile de deseuri aduse la statiile de transfer, respectiv CMID, din
zonele de colectare. O atenta monitorizare va fi asigurata de autoritatea contractanta,
responsabila in acest scop.
Monitoringul emisiilor
Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea
conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente (prin autorizatia de mediu,
autorizatia degospodarire a apelor) si consta in urmatoarele actiuni:
- controlul levigatului
- urmarirea producerii gazului de depozit.
Masurarea volumului levigatului, prelevarea si analizarea probelor de levigat se
efectueaza pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.
Urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni
reprezentative ale depozitului.
Controlul levigatului: Indicatorii de urmarit si frecventa de analiza pentru
caracterizarea efluentului epurat vor fi stabiliti in autorizatia de mediu conform tabelului
din Anexa 2 la Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ord.
757/2004 al MMGA (republicat in Anexa 4 la HG. 349/2005).
Frecventa prelevarii probelor se adapteaza morfologiei depozitului.
Propuneri privind indicatorii urmariti si frecventa de analiza pentru caracterizarea
efluentului evacuat din instalatiile de epurare a apelor uzate colectate din depozit, conf.
Ord. 757/2004 sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 6.1. Indicatorii si frecventa de analiza – efluent epurare ape uzate
Indicatori urmariti Frecventa de analiza
Debit / Volum lunar, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
pH zilnic, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
CCO-Cr (mg/l) zilnic, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
CBO5 (mg/l) Trimestrial, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
Azot amoniacal (mg/l) Trimestrial, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
Nitrati (mg/l) Trimestrial, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
Sulfuri (mg/l) Trimestrial, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
Cloruri (mg/l) Trimestrial, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
Metale grele (mg/l) Trimestrial, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
Alti indicatori *) Trimestrial, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu

*) Stabiliti in autorizatia de mediu


Urmarirea producerii gazului de depozit: Indicatorii de urmarit si frecventa
determinarilor pentru urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit vor fi stabiliti in
autorizatia de mediu conform tabelului din Normativul Tehniv privind depozitarea
deseurilor aprobat prin Ord. 757/2004 al MMGA.
Urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni
reprezentative ale depozitului.
Propuneri privind indicatorii urmariti si frecventa de analiza pentru urmarirea
cantitatii si calitatii gazului de depozit, conf. Ord. 757/2004 sunt prezentate in tabelul
urmator.
Tabel 6.2. Indicatori si frecventa de analiza – gaz de depozit
Indicatori urmariti Frecventa de analiza
CH4 (mg/m3) lunar, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
CO2 (mg/m3) lunar, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
H2S (mg/m3) lunar, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu
Compusi organici volatili (mg/m3) La 6 luni, daca nu se specifica altfel in
autorizatia de mediu

Metode si proceduri de monitorizare: Analizele si determinarile necesare pentru


automonitorizarea emisiilor vor fi realizate pe baza de contract, de catre laboratoare
acreditate.
- Se vor folosi metodele de analiza standardizate prevazute in Ord. 757/2004 - Normativul
Tehnic privind depozitarea deseurilor, Anexa 3.
- Valorile determinate in urma analizarii probelor vor fi comparate cu cele impuse in
autorizatia integrata de mediu, in conformitate cu normele legale in vigoare.
- Rezultatele determinarilor vor fi inregistrate pe toata perioada de monitorizare.
- Rezultatele activitatii de automonitorizare se vor raporta trimestrial de catre operatorul
depozitului de deseuri catre autoritatea comptetenta de mediu. Orice efect negativ
inregistrat prin programul de automonitorizare va fi raportat catre autoritatea
competenta in maximum 12 ore.
- Anual se vor raporta catre autoritatea competenta de mediu si date privind valorile
emisiilor conform cerintelor OM 1144/2002 (pentru Registrul Poluantilor Emisi).
Monitorizarea calitatii mediului in zona de influenta
Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu cuprinde:
_ Inregistrarea datelor meteorologice: serveste la realizarea balantei apei din depozit si
implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumuleaza la baza depozitului sau se
deverseaza din depozit. Datele necesare intocmirii balantei apei se colecteaza de la cea
mai apropiata statie meteorologica sau prin monitorizarea depozitului.
_ Urmarirea nivelului si calitatii apei freatice in zonele adiacente depozitului, prin
intermediul forajelor de observatie special amenajate; conform Ord. MMGA 757/2004,
sistemul de monitorizare al apei freatice trebuie sa contina cel putin un foraj (put) in
amonte si minimum doua foraje in aval. Puturile se vor executa astfel: se sapa mai intai
pana la adancimea finala, dupa care se cimenteaza la suprafata pe o distanta de 3-4 m.
Urmeaza introducerea conductei din PEID DN 110, formarea filtrului de pietris. Se vor
recolta probe de apa, urmand ca la final puturile sa fie inchise cu un capac de siguranta.
_ Urmarirea calitatii apei de suprafata aflata in vecinatatea depozitului: se efectueaza in
cel putin doua puncte, unul amonte si unul aval de depozit;
_ Urmarirea calitatii aerului ambiental din zona de influenta a depozitului;
_ Urmarirea calitatii solului din zona de influenta a depozitului;
_ Urmatirea topografiei depozitului;
_ Urmarirea dezvoltarii perdelei vegetale de protectie si a gradului de inierbare a zonelor
care ating cota finala de depozitare.
Indicatorii, frecventa si metodele de determinare pentru urmarirea calitatii
componentelor mediului in zona de influenta a depozitului vor fi in conformitate cu
tabelul din Anexa 2 la Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ord.
MMGA 757/2004 (care se regaseste in Anexa 4 la HG 349/2005).
Indicatorii si frecventa de determinare pentru urmarirea calitatii factorilor de mediu in
zona de influenta a depozitului conf. Ord. MMGA 757/2004 sunt prezentati in tabelul
urmator.
Tabel 6.3. Indicatori si frecventa de determinare – factori de mediu
Natura indicatorilor urmariti Frecventa
Date meteorologice – cantitatea de zilnic
precipitatii, variatiile de temperatura,
viteza si directia dominanta a vantului,
evapotranspiratia, umiditatea atmosferica
– in zona depozitului
Nivelul apei subterane La 6 luni. Daca nivelul apei freatice variază,
se mărește frecvența pelevării probelor.
Principalii indicatori de calitate a apelor Trimestrial sau mai frecvent în caz de
subterane – probe prelevate din foraje de accidente
monitorizare situate în amonte (1 foraj)
respectiv in aval (2foraje)
Principalii indicatori de calitate a apelor La 6 luni sau mai des in caza de disfuncții
de suprafață – probe prelevate din puncte la stația de epurare
situate în amonte, respectiv în aval de
evacuarea din depozit
Indicatori specifici în aerul ambiental din Trimestrial sau mai des în caz de accidente
zona de influență a depozitului
Concentrații de poluanți în sol, în zona de Trimestrial sau mai des în caz de accidente
influențî a depozitului
Topografia depozitului
-structura si compozitia depozitului Anual
- comportarea la tasare si urmarirea Anual
nivelului depozitului

Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafata ocupata de deseuri,


volumul si compozitia deseurilor, metode de depozitare, timpul si durata depozitarii,
calculul capacitatii remanente de depozitare.
Valorile determinate in urma analizarii probelor vor fi comparate cu cele impuse
in autorizatia de mediu sau in alte acte de reglementare, in conformitate cu normele legale
in vigoare.
Pragurile de alerta se determina tinandu-se cont de formatiunile hidrogeologice
specifice zonei in care este amplasat depozitul si de calitatea apei. Nivelul de control al
poluarii se bazeaza pe compozitia medie determinata din variatiile locale ale calitatii apei
subterane pentru fiecare foraj de control. Daca exista date si este posibil, pragul de alerta
se specifica in autorizatie.
Operatorul depozitului de deseuri va raporta semestrial daca nu se specifica altfel
in autorizatia de mediu, catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului rezultatele
activitatii de automonitorizare. Orice efect negativ inregistrat prin programul de
automonitorizare va fi raportat catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului in
maximum 12 ore.
Metode si proceduri de monitorizare: Determinarea nivelurilor poluarii de fond
initiale, datorate altor surse va fi realizata si prezentata in cadrul Raportului de
Amplasament care se va intocmi in vederea obtinerii Autorizatiei integrate de mediu
necesara pentru intrarea in functiune a depozitului.
Determinarile necesare pentru controlul calitatii componentelor mediului vor fi
realizate de catre laboratoare acreditate, pe baza de contract, iar rezultatele vor fi
inregistrate pe toata perioada de monitorizare.
Monitorizarea variabilelor de proces / monitorizare tehnologica
Monitoringul tehnologic este o actiune distincta si va avea ca scop verificarea
periodica a starii si functionarii amenajarilor de pe amplasamentul Centrului de
management integrat al deseurilor (CMID) Sarbi, respectiv:
a) Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor
depozitului:
- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;
- starea impermeabilizarii depozitului
- starea sistemelor de drenaj – levigat;
- urmarirea anuala a gradului de tasare in zonele de depozitare deja acoperite;
- functionarea instalatiilor de epurare a levigatului
- functionarea instalatiilor de captare (si ardere) a gazelor de depozit;
- functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale;
- starea sistemului de dezinfectie a rotilor masinilor de transport deseuri.
b) Urmarirea gradului de tasare si stabilitatii depozitului:
- comportarea taluzurilor si digurilor;
- aparitia unor tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;
- aplicarea masurilor de prevenire a pierderii stabilitatii, respectiv – modul de
depunere a straturilor de deseuri;
c) Controlul intrarilor de deseuri:
- verificarea documentelor care insotesc transporturile de deseuri;
- verificarea calitatii deseurilor in scopul incadrarii in conditiile prevazute de autorizatia
de mediu.

Controlul intrarii deseurilor se face prin procedura de acceptare/receptie a


deseurilor primite pe depozit (conform Ord. 95/2005 al MMGA privind stabilirea
criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la
depozitare si conform Anexei 3 la HG 349/2005); in acest scop se vor efectua instruiri ale
personalului.
Monitoringul tehnologic asigura reducerea riscului de accidente legat de:
- incendii si explozii;
- distrugerea integritatii straturilor de impermeabilizare a compartimentelor de
depozitare;
- colmatarea sistemelor de drenaj;
- tasari inegale dupa inchiderea depozitului;
- fenomene de saraturare prin stagnarea apei din precipitatii in zonele mai tasate.
Monitorizarea post-inchidere
Emisia de poluanti in apa si aer va continua si dupa inchiderea finala a depozitului,
fapt pentru care monitorizarea acestora va trebui sa continue pe o perioada de minim 30
ani (conform Ord. 757/2004). In cadrul monitorizarii post-inchidere se vor urmari unele
din obiectivele mentionate pentru faza de functionare dar cu o frecventa redusa.
Se va pune accentul pe:
- cantitatea si calitatea levigatului evacuat, pana la epuizarea producerii acestuia;
- analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane; se vor preleva probe din
forajele de observatie situate in amonte, respectiv in aval de depozit, pe directia de
curgere a apei subterane;
- calitatea aerului si producerea gazului de depozit;
- regimul de tasare si comportarea stratelor din acoperisul depozitului;
- calitatea solului in zona de influenta a depozitului si evolutia noilor biocenoze dezvoltate
pe suprafetele redate circuitului natural.
Indicatorii, frecventa si metodele de determinare pentru urmarirea calitatii
componentelor mediului in zona de influenta a depozitului vor fi in conformitate cu
tabelul din Anexa 2 la Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ord.
757/2004 al MMGA (care se regaseste in Anexa 4 la HG 349/2005).
In conformitate cu Ord. MMGA 757/2004 Anexa 2, numarul de puncte de recoltare,
precum si frecventa de analiza in cazul acestui depozit sunt prezentate in tabelele
urmatoare.
Tabel 6.4. Numarul de puncte de recoltare – perioada post-inchidere
Ce se analizeaza Numarul de recoltare/supraveghere
Efluentul statiei de epurare (permeat) 1 punct (bazinul de permeat al statiei de
epurare)
Apa subterana 3 puncte de recoltare (foraje/stationare
hidrogeologice): 1 foraj amonte si 2 foraje
aval de depozit (adancimea se va definitiva
la faza PT)
Gazul de depozit 4 cosuri/ha, respectiv 10-12 cosuri/celula,
in functie de marimea suprafetei acoperite
a fiecarei celule
Gradul de tasare 24 borne (placi de tasare) pe acoperisul si
taluzurile depozitului, cate una la fiecare
5000 m2

Principalii indicatori care trebuie urmariti in cadrul activitatii de monitorizare


postinchidere pentru caracterizarea levigatului, a apelor subterane si a gazului de depozit
sunt:
Tabel 6.5. Indicatori si frecventa de analiza – perioada post-inchidere
Parametrii urmariti Frecventa de analiza
Volumul levigatului si compozitia o data la 6 luni
levigatului
Compozitia apei subterane o data la 6 luni
Volumul si compozitia gazului de depozit o data la 6 luni
(CH4, CO2, H2S, etc.)

(*) – Indicatorii de analizat se stabilesc in autorizatia integrata de mediu.

Tabel 6.6. Datele meteorologice necesare pentru intocmirea balantei apei


Parametrii urmariti Frecventa de analiza
Cantitatea de precipitatii Zilnic + valori medii lunare
Temperatura min. si max. la ora 15 Valori medii lunare
Directia dominanta si viteza vantului Confom practicilor de urmarire
meteorologica
Evapotranspiratia Valori medii lunare
Umiditatea atmosferica la ora 1500 Valori medii lunare

Rezultatele determinarilor vor fi consemnate intr-un registru si vor fi arhivate pe


toata durata monitorizarii (minim 30 de ani dupa inchidere conf. Ord. MMGA 757/2004).
Aceste date vor demonstra evolutia procesului de reconstructie ecologica si vor permite
stabilirea momentului finalizarii acestuia.
Monitorizare si intretinere depozite urbane neconforme inchise
Monitorizarea post-inchidere se va efectua si pentru depozitele urbane
neconforme, care vor fi inchise si reecologizate prin proiect, cu respectarea prevederilor
din Ord. MMGA nr. 757/2004.
In timpul primilor 2 ani amplasamentele ar trebui inspectate o data pe an. Dupa 2
ani, o data la 5 ani trebuie sa aiba loc o inspectie vizuala a amplasamentului depozitului.
In timpul inspectiei amplasamentelor trebuie verificate urmatoarele aspecte:
- inspectie vizuala la statul de acoperire, si daca sunt cerute, unele foraje de control pentru
a verifica grosimea stratului;
- inspectie vizuala a vegetatiei (avaria provocata de gazele depozitului ecologic) de langa
depozitul ecologic de deseuri.; daca vegetatia este descoperita, trebuie luate masuri
suplimentare (masurarea cu echipamente portabile a gazului);
- inspectie vizuala la conductele de emisie a gazelor din depozit (unde este cazul)
- prelevarea de probe de apa si efectuarea analizelor, pentru verificarea calitatii apelor
subterane (la depozitele inchise este prevazuta realizarea unui numar de minim 3 foraje
pentru a se preleva probe de apa in vederea monitorizarii).
Evaluarea
Datele determinate conform programului prezentat se evalueaza lunar si
semestrial sau anual pe timpul fazei de functionare si anual pe timpul fazei post-inchidere.
Praguri de alerta
Daca dupa realizarea evaluarilor de la pct. 6.5. operatorul va constata modificarea
semnificativa a compozitiei apei subterane si depasirea pragurilor de alerta specificate in
autorizatia integrata de mediu, acesta va fi obligat sa informeze de urgenta autoritatea
competenta de mediu si sa propuna masuri de remediere.
Autoritatea competenta de mediu are obligatia, ca pe baza planului de masuri
prezentat de operator, sa stabileasca pasii care sunt necesari pentru prevenirea
deteriorarii starii mediului in zona.