Sunteți pe pagina 1din 13

Pe aripi

de vultur

Prietenia

Cel mai bun Pentru mine este Trei mere


4 6 24
prieten prea târziu
Cuprins Editorial

Biblia practică „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce Eu vă poruncesc” (Ioan 15:14).
Cel mai bun prieten........................................................................ 4 „Voi sunteți prietenii mei.” Minunate cuvinte! Profund mișcătoare! Un prie-
Prieteni ai lui Dumnezeu.............................................................. 10 ten este unul care este vrednic de încredere. Este aceasta adevărat și despre
Prietenia... o binecuvântare sau o cursă?................................... 19 noi? Binecuvântatul Domn este prietenul nostru-un prieten care este mai
apropiat decât un frate și care ne „iubește oricând”. Nu există niciun mo-
Din prezent ment al vieții noastre în care să nu-I putem încredința orice secret. El s-a do-
Pentru mine este prea târziu......................................................... 6 vedit să fie de încredere, pentru că El și-a dat viața pentru noi. Ce dragoste
minunată care depășește toate granițele minții umane!
Studiu biblic Dar poate El avea încredere în noi? Suntem oare cu adevărat prietenii Săi?
„Dacă faceți ceea ce vă poruncesc.” Aceasta este dovada. A nu face ceea ce
Ce este lumea și cum poate trăi un creștin în ea?....................... 14
gândim, ci ceea ce poruncește El. Și El a spus „dacă vrea cineva să mă slu-
jească, să vină după Mine.” Nu se poate să cunoști gândul Stăpânului în afa-
Concurs biblic
ra intimității părtășiei. Aceasta implică despărțire de lume și căile ei, și nimic
....................................................................................................... 18 altceva decât dragostea Lui nu ne poate atrage la El. Fiind atrași în acest fel,
inimile noastre vor fi închise la orice altă voce, și în singurătatea prezenței
Vestea Bună Sale vom învăța tainele Sale și vom primi poruncile Sale.
Trei mere....................................................................................... 24 Ce scumpă inimii Domnului nostru trebuie să fie Evanghelia! Ultimele mo-
mente cu ucenicii iubiți înainte să se întoarcă la Tatăl Său sunt umplute cu
porunca de a o proclama. „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristo-
sul şi să învieze dintre morţi a treia zi şi să se predice în Numele Său pocăinţa
"Ei au primit Cuvântul cu toată bună- şi iertarea de păcate la toate naţiunile, începând de la Ierusalim.”
voinţa, cercetând zilnic Scripturile." Primele momente ale prezenței Duhului Sfânt aici pe pământ au fost folo-
site pentru a aduna în cercul binecuvântării mii de suflete. Acei ucenici, în
dragoste fierbinte pentru Domnul și Stăpânul lor, au început să împlinească
Faptele apostolilor 17:11 porunca Lui chiar în aceea zi. Împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu, s-au do-
vedit a fi prietenii Lui, vrednici de a li se încredința prețioasa Evanghelie. Noi
cum stăm? Evanghelia este la fel de dragă inimii Domnului ca totdeauna, iar
puterea Duhului Sfânt este la fel de mare. Ne dovedim noi oare a fi prietenii
Editură: Echipa de redacție:
Săi și în acest aspect al lucrării Sale? Dacă suntem aproape de El vom fi.
The Bereans, Olanda Sara Ion, Monica Dragan, Andreea
Andrei s-a dus și l-a căutat pe fratele său Petru și l-a adus la Isus. Femeia din
info@the-bereans.com Sima, Stefan Critu, Emanuel
Sihar s- a dus cu înflăcărare să-i aducă și pe alții la Cel în a cărui companie
www.the-bereans.com Munteanu, Robert Ion, Adrian
tocmai fusese. Dacă apostolii ar fi rămas în tăcere, nu s-ar fi înregistrat nici-
Cristea, Lucian Fratila, Laurențiu
odată că ei au fost cu Isus (Fapte 4:13).
Drepturi de autor fotografii: Vasile, Constantin Dosinescu.
Oh, de am fi atât de aproape de El astfel încât ceea ce este drag inimii Lui
© Shutterstock.com:
să fie drag și inimii noastre și astfel prin harul Său să ne putem și noi dovedi
pictograme; pag. 1, 4, 6, 9, 13, 14, 19, Detalii de contact:
prietenii Săi, împlinind poruncile Sale.
23, 24 pearipidevultur@gmail.com
© Pixelio.de: 14 revista.clickbible.org
J.T. Mawson
2 Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 3
choices Cel mai bun choices
prieten

Cel mai bun prieten ții, care nu onorează un copil de


Dumnezeu, se sfârșesc de cele mai
multe ori cu răni, lacrimi, și chiar
rezerve de a comunica orice lucru.
A treia trăsătură este dispoziția de
a ierta. Vă mai aduceți aminte de
consecințe nedorite. M-am gândit Petru? De declarațiile lui de priete-
să scriu pentru cei care doresc un nie? „…cu Tine sunt gata să merg
astfel de prieten trei lucruri care și la închisoare și la moarte”(Luca
se văd atât de frumos în caracterul 22:33). Chiar după ce Petru a tă-
Domnului Isus. Trei lucruri pe care găduit a treia oară că-L cunoaște,
El le-a arătat față de ucenicii Săi, și urmeaza ceva divin: „Și Domnul
care au cimentat între ei o relație întorcându-se a privit la Petru”.
de dragoste, în care au mers până Deja iertat. Acea privire spunea,
la moarte, pentru prietenul cel mai „Petru, rămânem prieteni. Cei mai
bun. Mai întâi El și apoi unul câte buni prieteni!”
unul, fiecare a mers până la capăt
drumul prieteniei adevărate. Poate cineva se întreabă: „mai
există astăzi asemenea persoa-
Prima trăsătură a unui prieten ne?” Răspunsul este: Da! Aceste
adevărat este dispoziția de se trăsături divine care s-au văzut
smeri pentru binele celuilat. Ioan atât de clar în caracterul Lui, sunt
13:5 este scena umitoare în care El, trăsăturile pe care Duhul Sfânt
care era cel mai mare, se coboară le formează în toți cei care se bu-
Subiectul acesta este unul foar- astfel de prieten vestea bună este
pentru a le spăla picioarele. Fără cură de libertatea creștină. Acea
te popular, dar poate prea puțin că se poate. În ciuda unor experi-
nicio ezitare, dorea ca ceea ce ar trăsătură descrisă de Pavel, un
înțeles. Cei talentați pot scrie fru- ențe triste care poate ne-au des-
fi putut împiedica părtășia lor să alt minunat prieten al Domnului
mos despre acest subiect, dar re- curajat, putem spera și ne putem
fie dat la o parte. Și pentru aceasta Isus: „Iar noi toţi, privind ca într-o
alitatea este că există foarte puțini ruga pentru o astfel de persoană
El s-a coborât, lăsând un model și oglindă, cu faţa descoperită, gloria
prieteni adevărați în viața noastră. în viața noastră. Mă refer acum la
pentru noi: „fericiți sunteți dacă le Domnului, suntem transformaţi în
Cineva îmi spunea odată că poți tinerii care vor citi aceste rânduri
veți face.” acelaşi chip, din glorie spre glorie,
avea doar un singur prieten care și nu sunt încă căsătoriți, și care
întocmai ca de la Duhul Domnu-
să fie „cel mai bun”. O persoană cu doresc o astfel de relație sănătoa-
A doua trăsătură este comunica- lui.”(2 Corinteni 3:18). Curaj, rugă-
care să împărtășești lucruri pe care să, aprobată de Scriptură. Există
rea fără rezerve. „Toate câte am ciunea făcută cu credință va găsi
nu le poți spune nimănui este greu astăzi în mediul creștin evanghe-
auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut răspuns înaintea Domnului și El
de găsit. Chiar Scriptura spune lic o practică pe care Scriptura nu
cunoscut.” Ioan (15:15). Doi prie- te va ajuta și pe tine să poți avea o
acest lucru: „Mulți oameni își vor o aprobă, ci o sancționează: pri-
teni care nu-și ascund nimic, care asemenea relație.
vesti propria bunătate, dar cine va etenia între un tânăr și o tânără,
au o mare încredere unul în celălat
găsi un om credincios?”(Proverbe mascată de multe ori de așa zise
și care-și pot deschide inima fără Emanuel Munteanu
20:6) Pentru cei care își doresc un „intenții serioase”. Astfel de rela-
4 Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 5
Pentru mine este prea târziu

să fie cumva stârnit, ca el să-L ac- va fi în cer cu noi dacă nu-l accep-
cepte pe Dumnezeu, si pe Fiul Lui, tă pe Domnul Isus ca Mântuitor al
Domnul Isus Hristos. său personal. Acest gând mă face
să plâng, ca să nu mai menţionez

N u pot să-ți descriu durerea ce


mă încearcă atunci când nu
pot împărtăși cu soțul meu ceea
bucuria şi direcţia pe care ar pu-
tea-o avea dacă i-ar permite Dom-
nului să vină în viaţa lui. Mă rog
ce este cel mai important în via- pentru soţul meu în fiecare zi. Știu
ţa mea— relația mea cu Hristos. că Domnul are putere ca să intre,
Doare duminica dimineaţa, atunci dar ştiu, de asemenea, că El este
când trebuie să mă pregatesc pe un gentleman şi nu forţează pe ni-
mine şi pe copii pentru a merge la meni.
biserică. Doare când stau singură și
văd soți şi soții, care se străduiesc
să crească în puterea lui Dumne-
zeu. Doare atunci când eu şi soţul
M ă îngrijorează faptul că soţul
meu ar putea divorţa din ca-
uza angajamentului meu faţă de
meu avem neîntelegeri din cauza Dumnezeu. Trebuie să-mi pregă-
faptului că eu îmi bazez cunoştin- tesc inima pentru pierderea căsă-
ta pe Cuvântul lui Dumnezeu, iar el toriei mele, datorită credincioşiei
şi-o bazează pe cunoştinţa lumii. mele în Dumnezeu. Totuşi, atunci
Ne ciocnim, uneori în linişte, pen- când inima mea este zdrobită, îmi
tru că inimile şi minţile noaste aduc aminte de „la oameni este
sunt în lumi diferite. Angajamen- imposibil, dar nu la Dumnezeu;
tul meu faţă de Dumnezeu nu este pentru că toate sunt posibile la
atât de complet pe cât mi-aş dori, Dumnezeu” (Marcu 10 :27).
pentru că nu pot participa la viaţa
Dragă surioară, El este un om bun, responsabil,
muncitor, de încredere - lucruri
bisericii aşa cum simt nevoia s-o
fac. V iaţa devine mai serioasă pe
măsură ce îmbătrânești, su-

M ă gândesc foarte mult la tine


în ultimul timp. Sper că ceea
ce scriu să aibă sens, şi mai ales să
care sunt foarte importante. Dar
el nu este creştin. Deseori îmi sună
în minte încurajările şi sfaturile pă- C âteodată sunt nevoită să le
răpesc copiilor timpul de păr-
rioară. Nu mai este joacă şi dis-
tracţie. Este căsătorie, şi copii, şi
muncă din greu, şi mai ales a învă-
aibă un anumit efect. Aş dori să-ţi rinților noștri. Aș dori să fi putut în- tăşie, care trebuie sacrificat pen- ţa să-L pui pe El pe primul loc. Cu
scriu despre soţii creştini sau, mai țelege cuvintele lor pe deplin. Ru- tru a putea avea timp împreună orice persoană cu care îţi dai întâl-
degrabă, despre lipsa acestora. găciunile mele pentru soțul meu ca familie. Mă gândesc la veşnicia nire există riscul de a te îndragosti.
Mai întâi vreau să-ți spun că-l iu- sunt neîncetate. Doresc ca intere- soţului meu. Am sa fiu dureros de Sunt foarte mulţi bărbaţi drăguţi
besc pe soţul meu din toată inima. sul lui pentru lucrurile spirituale cinstită şi am să-ţi spun că el nu care nu sunt creştini; dar dacă ei

6 Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 7


Pentru mine este prea târziu

„Pentru cel care


nu au aceleaşi angajamente şi cre- ceri. Deci nu putem să mergem.
zuri ca şi tine, iar tu îţi vei permite
să fii vulnerabilă, există posibilita-
tea să te îndrăgosteşti şi să te mă-
riţi cu unul ca acesta. Atunci vor în-
S urioară, roagă-te în fiecare zi
Domnului pentru un soţ frumos
şi credincios. Şi roagă-te pentru ca este în leşin, se
cuvine îndurare de
cepe conflictele şi durerile de cap. El să-ţi deschidă inima să primeşti
Îmi iubesc soţul. Nu pot să-ți spun ce are El pentru tine. S-ar putea ca
cât de mult! Ne bucurăm unul de prinţul tău fermecat să vină călare

la prietenul său”
celălalt şi împartăşim lucrurile pe un tractor si nu pe un porsche.
bune. Dar, pentru că inima lui este Dar gândeşte-te la Domnul Isus.
închisă faţă de Dumnezeu, aceas- El a călărit un magaruş. Roagă-te
ta produce tristeţe întregii familii pentru un bărbat care e smerit în
uneori. Domnul!

Î mi iubesc şi familia de la biseri-


că. Atunci când se strâng împre-
ună să manânce, sau se urcă în au-
E şti sora mea, şi te iubesc tare
mult! Mă rog ca Domnul să-ţi
dea ce este mai bun pentru tine.
Iov 6:14
tobuzul bisericii pentru a merge în Mă rog, de asemenea, să primeşti
excursii, îmi doresc mult să fiu cu acest lucru.
ei. Dar pentru că nu putem face lu-
crul acesta ca familie, lucrul acesta Autor anonim
ne desparte şi ne creează nepla-

8 Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 9


Prieteni ai lui Dumnezeu

F ără îndoială că este dorința fier-


binte a fiecărui copil de Dumne- V
iața lui Avraam, atât de roditoa-
re pentru Dumnezeu, ne oferă
zeu să fie marcat de trăsăturile și cel mai interesant și mai instructiv
Prieteni ai lui Dumnezeu de comportamentul care, în mod material pentru contemplare și
public, arată prietenia lui cu Dum- pentru imitație. Viața „tatălui tu-
nezeu. Cineva ar putea întreba: turor celor care cred” arată, în cel
„Dar oare un copil adevărat al lui mai frumos mod, adevărul că tră-
Dumnezeu nu este un prieten al săturile esențiale ale vieții de cre-
lui Dumnezeu?” Unii ar răspunde dință sunt în poziția de străin, ba-
fără să ezite: „Da!” În planul ha- zată pe cetățenia în alt loc. Ștefan,
rului și al îndurării suverane al lui în apărarea sa (Fapte 7) înaintea
Dumnezeu, fiecare credincios ade- acuzatorilor, a declarat că Dumne-
vărat este astfel constituit, ca fiind zeul gloriei s-a arătat lui Avraam, și
părtaș naturii divine și este astfel chiar această glorie a pus în umbră
dotat cu însușirile spirituale com- toată gloria lumii din jur. Nouă, Ta-
patibile cu această relație binecu- tăl gloriei ne-a fost făcut cunoscut
vântată. Eu însă vorbesc despre în Fiul Său binecuvântat, Cel care
ceea ce ne caracterizează în viața a dat naștere unui întreg sistem
noastră publică, în viața noastră de glorie divină; și o voce din ne-
responsabilă aici pe pământ, mai văzut ne cheamă să ne bucurăm
degrabă decât despre locul pe de partea credinței încă de acum.
care-l ocupăm înaintea lui Dum- Așa cum preaiubitul frate Darby a
nezeu, fiind binecuvântați în Cel exprimat atât de frumos:
Preaiubit. Chiar și în
lucrurile naturale,
„noblețea obligă”; Ce Voce puternică, măreață, atât de aproape,
cât de adevărat este Mă cheamă departe de pământ
aceasta despre creș- Și atinge cu tonuri atât de liniștite și clare
tin! Ceea ce suntem Inima mea din lumea nevăzută?
înaintea lui Dumne-
zeu trebuie să fie ma-
nifestat în mod viu,
în puterea Duhului, în căile și în
comportamentul nostru înaintea
oamenilor.
A
vraam nu a dorit un loc în
această lume, ci, având cortul
și altarul, a așteptat cetatea cu
temelii, al cărei Ziditor și Arhitect

10 Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 11


Prieteni ai lui Dumnezeu Prieteni ai lui Dumnezeu

este Dumnezeu: cortul l-a marcat moral, zăcând în Cel Rău, întreg gitime față de care trebuie să fim plinirii chemării de a fi vrednic de
înaintea oamenilor ca străin și că- sistemul cu toate ramificațiile lui, atenți, precum familia, serviciul acel titlu pe care Avraam l-a me-
lător, iar altarul l-a adus înaintea cu totul împotrivitor lui Dumnezeu nostru sau lucruri care au de-a ritat atât de mult — prieten al lui
lui Dumnezeu ca închinător. și Hristosului Său, cu trăsăturile lui face cu lumea în vreun fel sau al- Dumnezeu (Iacov 2.23).
morale — pofta cărnii, pofta ochi- tul; si totuși, chiar şi aceste lucruri

C ortul și altarul nostru trebuie


să meargă împreună. Dacă nu
lor și mândria vieții? trebuie privite ca fiind fără conți-
nut, pe măsură ce ne însușim, cu
A. Shepherd

sunt menținute aici jos caracterul


și căile de pelerin, nu ne putem
aștepta sa fim într-o stare în care
D orim oare să ne stabilim aici
sau să avem o poziție într-o
lume care, dacă nu ar fi îndurarea
inima hotărâtă, acele
lucruri care ţin de sce-
na unde „toate lucru- Totul jos e întuneric şi umbră
să fim capabili să exersăm func- restrictivă a lui Dumnezeu, s-ar rile sunt de la Dumne- Nimic care să-mi atragă inima
ția de preoți înaintea lui Dumne- prăbuși spre o distrugere irevoca- zeu”, respingând tot Doar calea singuratic-a tristeții
zeu în sanctuarul sfânt. Mai mult, bilă, iar aceasta în ciuda tuturor la- ce ar putea împiedica Pe care, în vechime, El a mers separat.
Avraam și-a asezat cortul având udelor oamenilor despre progres progresul nostru și ar
Betelul la vest și Ai la est (Geneza și iluminare? Haideți să stăm de milita împotriva îm-
12:8). Ai înseamnă „grămadă de partea lui Dumnezeu cu o hotărâ-
ruine”, fără îndoială simbol al ru- re fără compromis, cu îndrăzneală
inei vechii creații; și astfel, între o fermă, împuterniciți de Duhul lui
lume judecată și Betel, „Casa lui Dumnezeu și întăriți de Cuvân-
Dumnezeu”, cortul lui Avraam este tul lui Dumnezeu. În felul acesta
așezat avându-le în vedere pe vom fi păziți de toate seducțiile și
amândouă. lingușirile unei lumi vrăjmașe lui
Dumnezeu. Să luăm aminte la ace-

A colo ridică el un altar și chea-


mă Numele Domnului. Nu ne
vorbesc aceste lucruri cu o voce
le cuvinte solemne din epistola lui
Iacov: „Nu ştiţi că prietenia lumii
este vrăjmăşie faţă de Dumnezeu?
puternică, dragi sfinți ai lui Dum- Deci oricine va vrea să fie prieten
nezeu? Și noi stăm între o lume al lumii se face vrăjmaş al lui Dum-
blestemată și scena aceea de bu- nezeu” (Iacov 4:4). Să lăsăm ca
curie fără nori, acolo unde „Dum- aceste cuvinte solemne, care cer-
nezeu în propria Lui odihnă este cetează și cern, să pătrundă adânc
deplin cunoscut.” în conștiințele noastre, pentru ca
implicațiile serioase pentru timp

C are este atitudinea noastră față


de această lume? O privim așa
cum este în adevăratul ei caracter
și pentru veșnicie să fie evaluate în
mod corect de fiecare dintre noi.
Există bineînțeles acele lucruri le-

12 Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 13


Ce este lumea și cum
Suveranitatea lui Dumnezeu... Ce este lumea și cum poate trăi un creștin în ea?

poate trăi un creștin în ea? P entru cel sincer și preocupat să


mediteze, de multe ori se ridică
întrebarea: Ce este lumea? De ce
Atunci când un om merge la război,
găsește totul aranjat pentru el: de-
partamentul de contabilitate fur-
anume trebuie să ne păstrăm neîn- nizează salariul, alt departament,
tinați? Există trei sensuri în care cu- îmbrăcămintea, alt departament,
vântul „lume” poate fi folosit: lite- muniția. Sunt organizate pentru el
ral, înseamnă ordinea sau sistemul locurile în care trebuie să meargă
conform căruia se conduc afacerile și cele în care trebuie să locuiască;
oamenilor pe pământ; pământul există ore fixe pentru exerciții, pen-
însuși este lumea, pentru că este tru paradă, pentru încolonare, etc.,
platforma pe care lumea ca sistem etc.
operează, iar oamenii care trăiesc
conform acestui sistem alcătuiesc,
la rândul lor, lumea. Se poate ob-
serva deci această diferență:
Iar când intră în armată, el devine
legat de acest sistem care este
atât de ordonat și de organizat în
Lumea — spațiu fizic (pământul), toate aranjamentele lui, încât este
lumea — totalitatea oamenilor, lu- de remarcat că reprezintă „o lume
mea — sistem. în ea însăși”. Aceasta nu este de-
cât o imagine palidă a sistemului

A tunci când citim că Isus Hristos


a venit în lume să-i salveze pe
cei păcătoși, înțelegem că El a ve-
numit ‚lume’, unde pentru fiecare
dorință a omului se furnizează și
unde fiecare capacitate este pusă
nit în lumea ca spațiu și, făcând în exercițiu.
aceasta, în mod obligatoriu a ve-
nit în contact cu lumea ca sistem,
care L-a urât. El le-a spus ucenicilor
Săi: „voi nu sunteți din lume, după
O mul vrea societate, iar lumea
furnizează sistemul social.
Acesta este un studiu amplu în
cum Eu nu sunt din lume”, adică nu el însuși. Poziția înseamnă totul,
sunteți sub sistemul guvernat de este căutată cu mare ardoare, și
lume, negăsindu-vă astfel viața în nicio cheltuială nu este prea mare
el. Cel care este prietenul acestui pentru a o asigura. Priviți măreața
„Nu iubiţi lumea, nici cele din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, sistem, lumea, este un dușman al scară „Societatea”, cu miliardele ei
dragostea Tatălui nu este în el.” lui Dumnezeu, pentru că sistemul trepte: unii încearcă să se suie din
(1 Ioan 2:15) se guvernează independent de ce în ce mai sus, alții să-și mențină
„Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie faţă de Dumnezeu? Deci Dumnezeu, nu supus Lui. Să luăm credibilă poziția la care au ajuns.
oricine va vrea să fie prieten al lumii se face vrăjmaş al lui Dumnezeu.” drept exemplu sistemul militar. Ce putere teribilă are sistemul so-
(Iacov 4:4)
14 Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 15
Ce este lumea și cum poate trăi un creștin în ea? Ce este lumea și cum poate trăi un creștin în ea?

cial de a absorbi inima și mintea! chinătorii la idoli sunt religioși. Re- mințile lor sunt de asemenea aca- și conducătorul acestui sistem ex-
ligia este parte din natura omului parate; dacă un lucru eșuează, un traordinar? El este energia, geniul

A poi omul vrea guvernare po-


litică, vrea protejarea vieții, a
proprietății, a drepturilor; aceas-
la fel de mult ca intelectul sau me-
moria; fiind deci o parte atât de im-
portantă a naturii omului, sistemul
altul îi ia locul; chiar și moartea și
doliul nu sunt lăsate în afara calcu-
lelor, pentru că sistemul lumii are
conducător, prințul ei. Atunci când
Isus Hristos a fost pe pământ, dia-
volul a venit și I-a oferit toate împă-
tă nevoie este împlinită deplin de lumii are resurse specifice pentru procesiunile lui de înmormântare, rățiile lumii și gloria lor, spunând
sistemul lumii — adică de lume ca toate necesitățile lui, complete în haine de doliu, vizite și telegrame că toată stăpânirea „mie mi-a fost
sistem. Și ce aranjament complet orice aspect. Unul este foarte re- de simpatie, precum și întreaga dată și o dau oricui vreau”, și „dacă
pentru ceea ce numim afaceri! ceptiv pentru latura afectivă — are paletă de accesorii; astfel lumea Te vei închina înaintea mea, toată
Sistemul de funcționare al lumii o dragoste pentru ce este frumos, este capabilă să acopere durerile va fi a Ta”. Aici cortina este ridica-
este uimitor de perfect. Oamenii pentru muzica armonioasă, pentru cu mult înainte și să se mențină la tă și este descoperit motivul real
cu forță fizică găsesc muncă fizi- festivitățile impunătoare; pentru o fel de ocupată ca mai înainte. al întregii închinări religioase ome-
că; mințile ingenioase au obictive asemenea persoană sunt oferite nești. Scriptura îl descrie ca „plin
clare pentru „geniul” lor; suflete-
le artistice se descoperă în lumea
sculpturii, a picturii, a muzicii, a
ceremoniile religioase. Altul este
spontan și dezinvolt în natura lui:
el trebuie să aibă ocazia să dea frâu
D umnezeu îi conduce pe unii,
foarte puțini, să vadă că toate
acestea — afacerile, politica, edu-
de înțelepciune, desăvârșit în fru-
musețe”, prezentându-se pe sine
însuși ca „un înger de lumină”. Este
poeziei; studenții aprofundează și liber și fără restricții sentimentelor cația, guvernările, știința, inven- oare de mirare că oameni care nu
dezleagă probleme; scriitorii re- sale. Altul este rezervat, rece, rați- țiile, transporturile, aranjamen- gândesc și chiar și cei raționali sunt
dactează cărți. Luxul și pofta unora onal: o ortodoxie severă i se potri- tele sociale, instituțiile caritabile, înșelați și păcăliți? Cât de puțini
furnizează mijloace de existență vește foarte bine. Un altul cu o fire reformele, religia — fac parte din sunt cei care au ochii deschiși să
pentru alții. Se spune că pentru a conștiincioasă își impune anumite sistemul lumii. Iar acest sistem se vadă, prin Cuvântul lui Dumnezeu
forma lumea este nevoie de toate pedepse, de o formă sau de alta, perfecționează în fiecare zi. „Pro- și prin ungerea Duhului Sfânt, ce
genurile. iar pentru exigențele lui de aseme- gresul vremii” este doar acel ele- este de fapt lumea! Unii cred că au
nea sunt resurse. Există crezuri și ment al lumii care se dezvoltă de scăpat de capcana de a fi lumești

O mul este o ființă nespus de


complexă. În majoritatea cazu-
doctrine și secte pentru fiecare tip
de temperament, pentru fiecare
unul singur. dacă au renunțat la așa-zisele
plăceri lumești și dacă au devenit
rilor, se cer multe domenii distinc-
te întrepătrunse: puțină afacere,
formă de sentiment religios.
Indiferent care este relația prezen-
tă a lui Hristos cu lumea, aceeași
membri ai unor biserici sau ai unor
asociații religioase, nerealizând că
puțină politică, puțină societate,
puțin studiu, puțină religie. Omul
este în mod natural religios.
P oate fi oare un alt sistem mai
demn de admirație și mai com-
plet? Nimic nu este trecut cu ve-
este și a celui credincios cu lumea
— adică Domnul prezent în cer și în
același timp absent pe pământ — și
sunt la fel de mult implicați în sis-
temul lumii ca și mai înainte și că
Satan, prințul lumii acesteia, i-a
derea. Există îndeajuns de multă aceasta definește poziția noastră. mutat dintr-un departament în al-

R eligia lumii, pe care o folosim


atât de mult, este amintită doar
de cinci ori în toată Biblia. Religia
satisfacție și bucurie pentru a ține
ocupată această largă masă a uma-
nității, și, în mod evident, împlini-
De unde toate acestea? Ar surprin-
de oare pe cineva să audă că Satan
este dumnezeul lumii acesteia,
tul, ca să le liniștească conștiințele
tulburate, făcându-i mulțumiți de
ei înșiși.
nu implică evlavie, pentru că și în- tă; inimile lor sunt ținute ocupate; căpetenia autorității văzduhului J.N. Darby

16 Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 17


Concurs biblic

Regulamentul concursului este disponibil online pe site-


ul revista.clickbible.org iar răspunsurile pot fi trimise pe
e-mail-ul pearipidevultur@gmail.com.
Prietenia...
o binecuvântare sau o
1. Ce nume
are
im
cursă?
s în 2. De câte ori e 3. Unde cit în
Domnul Isu lui imi
rocu menționată în Bibli despre lacr ri-
cartea proo e ru p
doica Rebecăi, soți Biblie pent ntru
Maleahi ? a i pe
lui Isaac? ma dată, ș
ă?
ultima dat

C â ț i o ameni a
4. 5. Unde găsim
ul din
ucis turn nd a scris că David era

Siloam prooroc?
căzut ?
8. Car
e
s-a că fiică de preo
6. În ce limbi era 7. Cum s-a numit să
rege ca torit cu un
t
scris pe cruce „Isus, persoana care a r
lepros? e a devenit
Nazarineanul, folosit pentru prima C uvântul „prietenie” înseamnă
mai mult decât o amiciție, cu-
sădi în noi dorința de a-L urma: „Ni-
meni nu are iubire mai mare decât
Regele Iudeilor”? dată șaua (pentru noștință, coleg sau cineva cu care aceasta, ca cineva să-şi dea viaţa
ai anumite legături de conjunctu- pentru prietenii săi. Voi sunteţi pri-
călărie) în Biblie? ră. Astfel mă gândesc la textul din etenii Mei, dacă faceţi ceea ce Eu vă
Evanghelia după Ioan capitolul 15, poruncesc.
ri de versetele 13-15, unde Domnul Isus
9. Ce s- 10. Câți lit a dus
a
înainte întâmplat
de smirnă și a
loe
ntru îm-
vorbește ucenicilor cu scopul de a-i
învața ce înseamnă prietenia. El se N u vă mai numesc robi, pentru
că robul nu ştie ce face stăpânul
pietrei d prăvălirea Nicodim pe pului
referă la cea mai înaltă formă a prie- său; ci v-am numit prieteni, pentru
e tru
mântul la mor -
teniei, pe care numai El a realizat-o că toate câte am auzit de la Tatăl
Domnul bălsămarea și viața Sa ne este descrisă pentru a Meu vi le-am făcut cunoscut”. Pe
18
ui ? lui Isus? Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 19
Prietenia... o binecuvântare sau o cursă? Prietenia... o binecuvântare sau o cursă?

scurt, vedem că în relația de priete-


nie există câteva caracteristici :
„„ dăruire — El a mers până la
T inerii, adolescenții, simt cu toții
nevoia de a aparține unui grup,
sau de a dezvolta prietenii și mai
sunt descriși niște păcătoși ce dau
târcoale pentru a-l abate pe tână-
rul (tânăra) instruit după gândul lui
Iosafat să sfârșească rușinos.
„„ Geneza 34: biata Dina, fiica lui
Iacov, din dorința de a cunoaș-
moarte pentru noi; târziu de a-și întemeia o familie. Dumnezeu. Observăm că, pentru a te preocupările, felul de a fi al
„„ menținerea prieteniei — nu Unii dintre noi poate au gustat deja exercita o astfel de influență asupra fiicelor Sihemului a sfârșit înjo-
poți avea o relație de prietenie roadele amare ale unei prietenii ne- tânărului, aceștia trebuie să aibă le- sită...
cu cineva care nu ține cont de potrivite, sau poate alții se află în- gătură cu el, în verset fiind mențio-
anumite reguli și dorințe ale
celui cu care intră în această re-
tr-o astfel de prietenie. nată învoiala. Amos 3:3 spune: „Pot
să meargă împreună doi, fără să se O mare binecuvântare este pen-
tru tânărul (tânăra) care ia
lație;
„„ sinceritate — în relația de prie- R ealizând că niciun om nu ar pu-
tea răspunde la toate întrebări-
fi învoit?”. aminte la Cuvântul lui Dumnezeu.
El(ea) este scutit(ă) de multe răni
tenie inimile se deschid pentru
a cunoaște gândurile, planurile,
sentimentele celuilalt.
le pe care le au tinerii, dorința mea
este să vedem ce ne spune Dumne-
zeu în Cuvântul Său în privința rela-
S fatul pentru o astfel de „priete-
nie” este atât de clar: „fiul meu,
să nu porneşti la drum cu ei, fereş-
sufletești, dar și trupești. Prieteniile
lumii acesteia rămân un real pericol
pentru tânărul și tânăra care do-
țiilor și prieteniilor pe care le legăm. te-ţi piciorul de cărarea lor” (Pro- rește să-l urmeze pe Domnul. Însă,

D umnezeu l-a creat pe om și apoi


a spus: „nu este bine ca omul să
fie singur...”. Acest verset se referă
Părinții credincioși își instruiesc co-
piii astfel încât ei să capete obiceiuri
bune, obiceiuri care să-i ajute mai
verbe 1:15). Dragul(a) meu(a), te
rog oprește-te puțin și analizează-ți
prieteniile, vezi încotro te duc rela-
pentru a fi scutit de prietenii nepo-
trivite și înainte de orice prietenie
cu oamenii, este nevoie de o rela-
în mod direct la familie, Dumnezeu târziu să-L slujească pe Domnul. În țiile pe care le ai, ce sfaturi primești, ție personală cu Prietenul care nu
i-a dăruit lui Adam o soție, pe Eva. funcție de prieteniile pe care le le- ce activități desfășori împreună cu a dezamăgit niciodată pe nimeni.
Omul nu a fost creat pentru a trăi găm, caracterul nostru, obiceiurile prietenii tăi? Acest lucru nu înseam- Drag suflet, ai nevoie de o relație de
singur, ba mai mult, Biblia chiar acu- și viața noastră pot căpăta o direc- nă că suntem chemați să nu avem prietenie cu Domnul Isus! Prietenia
ză omul care trăiește în singurătate: ție bună sau rea. În 1 Corinteni 15:33 niciun fel de relație cu oamenii din cu El este atât de scumpă și are o
„cine se izolează caută plăcerea lui, citim un avertisment: „Nu vă amă- jur, însă, trebuie să fim atenți în per- valoare veșnică! El Și-a arătat la Gol-
este cu totul împotriva oricărei în- giți: Tovărășiile rele strică obiceiuri- manență până unde putem înainta gota, pe cruce, dorința de a intra în
țelepciuni” (Proverbe 18:1). Așadar, le bune!”, astfel ceea ce au investit în relațiile pe care le avem. această relație cu fiecare dintre noi.
omul este o ființă socială care are părinții în creșterea copiilor, poate Să nu gândim niciodată că Domnul
nevoie de semenii săi și interacțio-
nează cu ei.
fi stricat în momentul în care se lea-
gă o tovărășie greșită. Tot ceea ce
ei au construit cu multă dragoste și
S unt multe exemple în Biblie lega-
te de prietenii rele care au dus la
distrugere, iar pentru cei care au do-
are nevoia acestei relații, noi sun-
tem cei care avem nevoia urgentă
și permanentă cu El. În această re-

Î n cazul unei prietenii, trebuie să


ne punem câteva întrebări : care
este motivul pentru care ne împrie-
responsabilitate poate fi distrus de
aceste tovarășii greșite.
rința sinceră de a descoperi adevă-
rul și să ia aminte la ele, menționez
câteva din acestea:
lație nu se intră decât prin pocăință
și acceptarea unei vieți de ascultare
față de El. „Împrieteneşte-te cu El,
tenim cu cineva? Ce dorim de la pri-
eteniile pe care le legăm? Unde ne
vor duce acestea? Avem nevoie de
Î n Proverbe 1:8,9 fiul (fiica) este
povățuit să asculte îndrumarea
tatălui său și să nu părăsească în-
„„ 2 Samuel 13: Prietenia lui Am-
non cu Ionadab, un om șiret,
finalul a fost moartea.
te rog, şi fii în pace: prin aceasta îţi
va veni fericirea” (Iov 22:21-22).

orice relație de prietenie? vățătura mamei, iar pericolul este


arătat începând cu versetul 10, unde
„„ 1 Împărați 22: prietenia lui Io-
safat cu Ahab, puțin a lipsit ca P rimeşte, te rog, învăţătura din
gura Lui şi pune cuvintele Lui în
20 Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 21
Prietenia... o binecuvântare sau o cursă?

inima ta.” Aici înțelegem că cine nu ţii şi urmăreşte dreptatea, credin-


Prietenul
Prietenie sfântă
Prietenii

iubeşte
s-a împrietenit cu Domnul, în fapt, ţa, dragostea, pacea, cu cei care-L
nu are pace cu El. Asta arată clar că cheamă pe Domnul dintr-o inimă
mai există o latură, pentru cei ce nu curată” (2 Timotei 2:22). În lume întâlnești orice:
se vor împăca cu El, într-o zi vor su- Și multe... și puține.
porta judecata eternă datorită res-
pingerii dragostei Sale. Dorința Sa
este pentru noi, dar respingerea re-
lației cu El va fi trasă la răspundere.
Î n concluzie, prieteniile de dorit
sunt cu oameni (tineri) care urmă-
resc virtuțile lui Dumnezeu. Doresc
sa închei cu aceste întrebări: tu, ce
oricând
Nu mai contează „cum”, sau „ce”,
Tu vrei să-ți fie bine.

Și îți dorești doar oameni buni,


urmărești de la o prietenie? Tu, ce Prieteni de onoare;

Î n dragostea Sa, Domnul ne-a pre-


gătit și prieteni, oameni cu care să
ne bucurăm, să ne împărtășim în-
fel de prieten ești și la ce îți îndemni
prietenii? Ai tu dorința să împărtă-
șești din relația ta cu Domnul și cu
Să stea cu tine și-n furtuni,
Nu doar în sărbătoare.

tristările, frământările, preocupări- alții? Așa e viața fără El...


le... Apostolul Pavel îi scria tânărului Tovărășii deșarte,
Timotei: „Dar fugi de poftele tinere- Constantin Dosinescu Călătorești fără de țel,
Și te îndrepți spre moarte.

Prietenie sfântă Dar un prieten poți avea:


Isus, Mântuitorul!
În lume întâlnești orice: Iar Domnului în viața ta,
Și multe... și puține. Să-I dai întâietate. Și El viață vrea să-ți dea,
Nu mai contează „cum”, sau „ce”, Și-n El, îți vei înviora, Căci El e Salvatorul.
Tu vrei să-ți fie bine. Izvoarele secate...
Iar Domnului în viața ta,
Și îți dorești doar oameni buni, Căci Dumnezeu, prin Fiul Său, Să-I dai întâietate.
Prieteni de onoare; Te-a așezat deoparte; Și-n El, îți vei înviora,
Să stea cu tine și-n furtuni, Te-a smuls din mâna celui rău, Izvoarele secate...
Nu doar în sărbătoare. Și nu te-a dat la moarte.
Căci Dumnezeu, prin Fiul Său,
Așa e viața fără El... Când ești prieten cu Isus, Te-a așezat deoparte;
Tovărășii deșarte, Ai sfântă părtășie; Te-a smuls din mâna celui rău,
Călătorești fără de țel, Loial tovarăș te-a condus, Și nu te-a dat la moarte.
Și te îndrepți spre moarte. În drum spre veșnicie.
Când ești prieten cu Isus,
Dar un prieten poți avea: Ai sfântă părtășie;
Isus, Mântuitorul! Dragoș Iosif Loial tovarăș te-a condus,
Și El viață vrea să-ți dea, În drum spre veșnicie.
Căci El e Salvatorul.
Proverbe 17:17
22 Pe aripi de vultur Revista creștină pentru edificare și încurajare 23
Trei mere

Se spune că trei mere au schimbat istoria S-ar putea să ignorăm acest eveniment, să
lumii: mărul din grădina Eden, mărul care a îl negăm, să îl luăm în râs, însă nu putem să
căzut pe capul lui Isaac Newton şi compania ne sustragem de la realitate acestuia şi de la
Apple Inc. consecinţele sale. În plus, Biblia afirmă urmă-
toarele: „Şi nici o făptură nu este ascunsă
Steve Jobs, cofondatorul, preşedintele şi di-
înaintea Lui, ci toate sunt goale şi descope-
rectorul executiv al companiei Apple Inc. avea
rite înaintea ochilor Aceluia cu care avem a
un talent deosebit de a anticipa schimbarea
face” (Evrei 4:13).
tehnologică. Apple şi produsele sale se află
în fruntea revoluţiei IT care transformă modul Steve Jobs a murit la vârsta de 56 ani datorită
în care folosim şi comunicăm informaţiile. În unui cancer. A spus un lucru renumit cu privire
ceea ce îl priveşte pe Isaac Newton, mărul nu la înfruntarea morţii: „Eşti deja gol. Deci nu ai
a căzut literal pe capul lui, ci l-a determinat să niciun motiv să nu îţi urmezi inima”. Dacă eşti
gândească: „De ce oare mărul acela coboară tentat să îi urmezi sfatul, la urma urmei a avut
întotdeauna perpendicular înspre pământ?” dreptate în multe lucruri din domeniul tehno-
Legile gravitaţiei formulate de el, alături de lu- logiei, ascultă mai întâi ce spune Biblia: „Inima
crările din alte ramuri ale ştiinţei, datează din este nespus de înşelătoare şi fără nicio spe-
secolul al XVII-lea, dar se află încă la baza înţe- ranţă de vindecare: cine poate s-o cunoas-
legerii pe care o avem despre univers. că?” (Ieremia 17:9). Inima noastră este aceea
care ne-a adus într-o stare nenorocită chiar de
Ce să zicem despre primul măr? Biblia îl nu-
la început! Nu, trebuie să ne întoarcem de la
meşte „rodul” pomului cunoştinţei binelui şi
sinele nostru la Fiul – Fiul lui Dumnezeu, Dom-
răului. Când Adam şi Eva au mâncat din acest
nul Isus Hristos, care ne iubeşte atât de mult
rod, au făcut ceea ce Dumnezeu le spusese să
încât „a suferit o singură dată pentru păca-
nu facă „pentru că, în ziua în care vei mânca
te, Cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne
din el, vei muri negreşit” (Geneza 2:17; 3:6).
aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18).
Neascultarea lor, nu rodul, a avut ca rezultat
acest efect mortal. De ce? Deoarece păcatul – Dumnezeu are tot dreptul să ne judece, însă El
împlinirea voinţei proprii – ne separă de Dum- este „îndelung-răbdător faţă de voi, nevrând
nezeu, izvorul întregii vieţi. Aceasta este cea ca vreunii să piară, ci toţi să vină la pocăin-
mai mare schimbare dintre cele trei, iar Biblia ţă” (2 Petru 3:9). Prin urmare „vă rugăm, pen-
o rezumă în felul acesta: „după cum printr-un tru Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! Pe
singur om păcatul a intrat în lume, şi prin Cel care n-a cunoscut păcat [Domnul Isus],
păcat moartea, şi astfel moartea a trecut L-a făcut păcat pentru noi [pentru mine şi
asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au pentru tine], ca noi să devenim dreptate a
păcătuit” (Romani 5:12) lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:20, 21). Is-
aac Newton a spus cu privire la univers: „Acest
Unii dintre noi folosesc produse marca Apple,
sistem extrem de frumos… putea să îşi aibă
alţii nu. Cei mai mulţi oameni recunosc geniul
originea doar în planul şi guvernarea unei Fiin-
ştiinţific al lui Isaac Newton, însă ne descur-
ţe inteligente şi puternice.” El a avut dreptate,
căm în viaţă fără a înţelege toate detaliile des-
iar această salvare extrem de minunată izvo-
coperirilor lui. Cu toate acestea, noi toţi am
răşte din aceeaşi sursă.
fost implicaţi în mod personal în schimbarea
care a avut loc în grădina Eden. „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit” (Fap-
te 16:31)